blob: eed87a7746ab95f65bd0f964e285c2459f7cd637 [file] [log] [blame]
ouro
metouro
tekmetouro