blob: ee6808f2f54496f2c4b8b127cf7ba3a618a87888 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="nl">
<translation id="101438888985615157">Scherm 180 graden draaien</translation>
<translation id="1016912092715201525">Hiermee worden de standaard browsercontroles ingesteld in <ph name="PRODUCT_NAME" /> en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, controleert <ph name="PRODUCT_NAME" /> bij het opstarten altijd of het de standaardbrowser is en registreert zichzelf indien mogelijk automatisch.
Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert <ph name="PRODUCT_NAME" /> nooit of het de standaardbrowser is en worden gebruikersopties voor het instellen van deze optie uitgeschakeld.
Als deze instelling niet is ingeschakeld, kan de gebruiker bepalen of <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaardbrowser is, en of er een melding aan de gebruiker moet worden weergegeven wanneer dit niet het geval is.
Opmerking voor beheerders van <ph name="MS_WIN_NAME" />: Deze instelling werkt alleen op apparaten waarop Windows 7 wordt uitgevoerd. Voor Windows-versies vanaf Windows 8 moet je een bestand met 'standaard toepassingskoppelingen' maken waarin <ph name="PRODUCT_NAME" /> handler voor het <ph name="HHTPS_PROTOCOL" />- en het <ph name="HTTP_PROTOCOL" />-protocol wordt gemaakt (en optioneel van het <ph name="FTP_PROTOCOL" />-protocol en bestandsindelingen zoals <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" />, enzovoort). Ga naar <ph name="SUPPORT_URL" /> voor meer informatie.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Energiebeheer op het inlogscherm</translation>
<translation id="1019101089073227242">Gegevensdirectory voor gebruiker instellen</translation>
<translation id="1022361784792428773">Id's van extensies die de gebruiker niet mag installeren (of '*' voor alle extensies)</translation>
<translation id="102492767056134033">De standaardstatus van het schermtoetsenbord op het inlogscherm instellen</translation>
<translation id="1027000705181149370">Hiermee wordt gespecificeerd of verificatiecookies die tijdens het inloggen door een SAML IdP zijn ingesteld, moeten worden overgedragen naar het profiel van de gebruiker.
Wanneer een gebruiker tijdens het inloggen wordt geverifieerd via een SAML IdP, worden cookies die door de IdP zijn ingesteld, eerst naar een tijdelijk profiel weggeschreven. Deze cookies kunnen worden overgedragen naar het profiel van de gebruiker om de verificatiestatus door te geven.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'True', worden cookies die door de IdP zijn ingesteld, overgedragen naar het profiel van de gebruiker steeds wanneer hij tijdens het inloggen wordt geverifieerd via de SAML IdP.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'False' of wanneer er geen waarde voor dit beleid is opgegeven, worden cookies die door de IdP zijn ingesteld, alleen de eerste keer dat de gebruiker inlogt op een apparaat, overgedragen naar het profiel van de gebruiker.
Dit beleid is alleen van invloed op gebruikers waarvan het domein overeenkomt met het inschrijvingsdomein van het apparaat. Voor alle overige gebruikers worden cookies die zijn ingesteld door de IdP, alleen de eerste keer dat de gebruiker inlogt op een apparaat, overgedragen naar het profiel van de gebruiker.</translation>
<translation id="1030120600562044329">Hiermee kun je anoniem gebruiks- en crashgerelateerde gegevens over <ph name="PRODUCT_NAME" /> aan Google melden en voorkomen dat gebruikers deze instelling wijzigen.
Als deze instelling ingeschakeld is, worden er anoniem gebruiks- en crashgerelateerde gegevens naar Google verzonden. Als deze instelling is uitgeschakeld, worden deze gegevens niet naar Google verzonden. In beide gevallen kunnen gebruikers de instelling niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de instelling gebruikt die de gebruiker tijdens de installatie/eerste uitvoering heeft gekozen.
Dit beleid is alleen beschikbaar op Windows-instanties die gekoppeld zijn aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein of op instanties van Windows 10 Pro of Enterprise die ingeschreven zijn voor apparaatbeheer.
(Zie DeviceMetricsReportingEnabled voor Chrome OS.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Dit beleid bepaalt of de functie Network File Shares voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> NTLM gebruikt voor verificatie.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'true', wordt NTLM indien nodig gebruikt voor verificatie van SMB-fileshares.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'false', wordt NTLM-verificatie van SMB-fileshares uitgeschakeld.
Als het beleid niet wordt ingesteld, is de functie standaard uitgeschakeld voor gebruikers die op bedrijfsniveau worden beheerd en ingeschakeld voor niet-beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Verwijderen van gegevens uit PAC-URL's toestaan (voor https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Hardwarestatistieken melden, zoals CPU-/RAM-gebruik.
Als het beleid is ingesteld op 'False', worden de statistieken niet gemeld.
Als het beleid is ingesteld op 'True', worden de statistieken gemeld.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Verouderde webplatformfuncties beperkte tijd inschakelen</translation>
<translation id="1047128214168693844">Niet toestaan dat sites de fysieke locatie van gebruikers bijhouden</translation>
<translation id="1049138910114524876">Hiermee wordt de taal geconfigureerd die wordt afgedwongen op het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld, wordt het inlogscherm altijd weergegeven in de taal die is aangegeven door de eerste waarde van dit beleid (het beleid wordt gedefinieerd als een lijst voor voorwaartse compatibiliteit). Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op een lege lijst, wordt het inlogscherm weergegeven in de taal van de laatste gebruikerssessie. Als dit beleid is ingesteld op een waarde die geen geldige taal is, wordt het inlogscherm weergegeven in een reservetaal (momenteel en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Externe bevestiging van apparaat inschakelen</translation>
<translation id="1062407476771304334">Vervangen</translation>
<translation id="1079801999187584280">Het gebruik van de hulpprogramma's voor ontwikkelaars niet toestaan</translation>
<translation id="1093082332347834239">Als de instelling is ingeschakeld, wordt de host voor ondersteuning op afstand uitgevoerd in een proces met <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />-rechten. Zodoende kan een externe gebruiker de vensters met een verhoogde bevoegdheid op de desktop van de lokale gebruiker gebruiken.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet geconfigureerd, wordt de host voor ondersteuning op afstand uitgevoerd in de context van de gebruiker en kan de externe gebruiker geen vensters met een verhoogde bevoegdheid op de desktop gebruiken.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Standaardzoekprovider</translation>
<translation id="1099282607296956954">Site-isolatie inschakelen voor elke site</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Dit beleid definieert een lijst met beginpunten (URL's) of hostnaampatronen (zoals
'*.example.com') waarop beveiligingsbeperkingen voor onveilige beginpunten
niet van toepassing zijn.
De bedoeling is organisaties toe te staan beginpunten voor verouderde
apps die geen TLS kunnen implementeren, op de witte lijst te zetten,
of een staging server voor interne webontwikkelingen in te stellen,
zodat de ontwikkelaars functies die een veilige context vereisen, kunnen
testen zonder TLS te hoeven implementeren op de staging
server. Dit beleid verhindert ook dat het beginpunt wordt aangeduid als
onveilig in de omnibox.
Wanneer er een lijst met URL's wordt ingesteld in dit beleid,
heeft dit hetzelfde effect als wanneer de opdrachtregelmarkering
'--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure' wordt ingesteld
op een door komma's gescheiden lijst met dezelfde URL's.
Als het beleid is ingesteld, wordt de opdrachtregelmarkering overschreven.
Dit beleid overschrijft UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, indien aanwezig.
Voor meer informatie over een veilige context ga je naar
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Hiermee wordt de levensduur (in uren) van het GPO-cachegeheugen (Group Policy Object) opgegeven. Het systeem kan de in het cachegeheugen opgeslagen GPO's opnieuw gebruiken in plaats van die opnieuw te moeten downloaden bij het ophalen van elk beleid, zolang de versie van de GPO's maar niet is gewijzigd. Met dit beleid kun je aangeven hoelang de GPO's maximaal opnieuw mogen worden gebruikt voordat ze opnieuw worden gedownload. Wanneer je opnieuw opstart of uitlogt, wordt het cachegeheugen gewist.
Als dit beleid niet is ingesteld, mogen in het cachegeheugen opgeslagen GPO's maximaal gedurende 25 uur opnieuw worden gebruikt.
Als dit beleid is ingesteld op 0, worden er geen GPO's in het cachegeheugen opgeslagen. Houd er rekening mee dat de server hierdoor zwaarder wordt belast, aangezien GPO's telkens opnieuw worden gedownload wanneer er beleid wordt opgehaald, zelfs als ze niet zijn gewijzigd.</translation>
<translation id="1117535567637097036">De protocolhandlers die via dit beleid zijn ingesteld, worden niet gebruikt bij de verwerking van Android-intenties.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Toestaan dat sites de gebruiker vragen om toegang te verlenen tot een aangesloten USB-apparaat</translation>
<translation id="1128903365609589950">Hiermee wordt de directory geconfigureerd die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt om gecachte bestanden op schijf op te slaan.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de opgegeven directory, ongeacht of de gebruiker de optie '--disk-cache-dir' heeft ingesteld. Als je gegevensverlies of andere onverwachte fouten wilt voorkomen, moet dit beleid niet worden ingesteld op de hoofddirectory van een volume of op een directory die wordt gebruikt voor andere doeleinden, omdat <ph name="PRODUCT_NAME" /> de content ervan beheert.
Raadpleeg https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables voor een lijst met variabelen die kunnen worden gebruikt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de standaardcachedirectory gebruikt en kan de gebruiker deze overschrijven met de opdrachtregelmarkering '--disk-cache-dir'.</translation>
<translation id="113521240853905588">Hiermee worden de talen ingesteld die door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> als voorkeurstaal kunnen worden gebruikt.
Als dit beleid is ingesteld, kan de gebruiker slechts één van de in dit beleid vermelde talen toevoegen aan de lijst met voorkeurstalen. Als dit beleid niet is ingesteld of op een lege lijst is ingesteld, kan de gebruiker zelf een voorkeurstaal kiezen. Als dit beleid is ingesteld op een lijst met ongeldige waarden, worden alle ongeldige waarden genegeerd. Als een gebruiker eerder talen aan de lijst met voorkeurstalen heeft toegevoegd die niet door dit beleid zijn toegestaan, worden deze talen verwijderd. Als de gebruiker <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> eerder heeft geconfigureerd voor weergave in een van de talen die niet door dit beleid zijn toegestaan, wordt de volgende keer dat de gebruiker inlogt een toegestane UI-taal als weergavetaal gebruikt. Anders gebruikt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de eerste geldige waarde die is opgegeven in dit beleid, of een reservetaal (momenteel 'en-US'), als dit beleid alleen ongeldige talen bevat.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Configureert welke toetsenbordindelingen zijn toegestaan voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-gebruikerssessies.
Als dit beleid is ingesteld, kan de gebruiker alleen een van de invoermethoden selecteren die worden gespecificeerd door dit beleid. Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op een lege lijst, kan de gebruiker alle ondersteunde invoermethoden selecteren. Als de huidige invoermethode niet is toegestaan op basis van dit beleid, wordt de invoermethode overgeschakeld naar het hardwaretoetsenbord (indien toegestaan) of het eerste geldige item in deze lijst. Alle ongeldige of niet-ondersteunde invoermethoden in deze lijst worden genegeerd.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Dit beleid is alleen ingeschakeld in de winkelmodus.
Bepaalt de periode waarna de schermbeveiliging wordt weergegeven in het inlogvenster voor apparaten in de winkelmodus.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Afbeeldingen toestaan op deze sites</translation>
<translation id="1152117524387175066">De status van de schakelaar voor de ontwikkelaarsmodus van het apparaat bij opstarten melden.
Als het beleid is ingesteld op 'false', wordt de status van de schakelaar voor de ontwikkelaarsmodus niet gemeld.</translation>
<translation id="1160479894929412407">QUIC-protocol toestaan</translation>
<translation id="1160939557934457296">Doorgaan vanaf de waarschuwingspagina van Safe Browsing uitschakelen</translation>
<translation id="1189817621108632689">Hiermee kun je een lijst met URL's opgeven voor sites die afbeeldingen mogen weergeven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites, op basis van het beleid DefaultImagesSetting (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.
Dit beleid werd eerder ten onrechte ingeschakeld op Android, maar deze functionaliteit is nooit volledig ondersteund geweest op Android.</translation>
<translation id="1198465924256827162">De frequentie, in milliseconden, waarmee uploads van de apparaatstatus worden verzonden.
Als dit beleid niet is ingesteld, is de standaardfrequentie 3 uur. De minimaal toegestane frequentie is 60 seconden.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Bedrijfsprinters ingeschakeld</translation>
<translation id="1219695476179627719">Geeft aan of het apparaat moet terugkeren naar de versie die is ingesteld met <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> als er al een latere versie is geïnstalleerd.
De standaardinstelling is RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Gespecificeerde URL's laden in demo-aanmeldvenster</translation>
<translation id="1223789468190631420">Inschakelstatus van Safe Browsing voor vertrouwde bronnen</translation>
<translation id="122899932962115297">Een witte lijst die beheert welke modi voor snel ontgrendelen de gebruiker kan configureren en gebruiken om het vergrendelingsscherm te ontgrendelen.
Deze waarde bestaat uit een lijst met tekenreeksen. Geldige lijstvermeldingen zijn: "all", "PIN" en "FINGERPRINT". Als je "all" toevoegt aan de lijst, betekent dit dat elke modus voor snel ontgrendelen beschikbaar is voor de gebruiker, waaronder modi die in de toekomst worden geïmplementeerd. Anders zijn alleen de modi voor snel ontgrendelen in de lijst beschikbaar.
Als je bijvoorbeeld elke modus voor snel ontgrendelen wilt toestaan, gebruik je ['all"]. Als je alleen ontgrendelen via pincode wilt toestaan, gebruik je ["PIN"]. Als je "PIN" en "FINGERPRINT" wilt toestaan, gebruik je ["PIN", "FINGERPRINT"]. Als je alle modi voor snel ontgrendelen wilt uitschakelen, gebruik je [].
Standaard zijn er geen modi voor snel ontgrendelen beschikbaar voor beheerde apparaten.</translation>
<translation id="123081309365616809">Casten van content naar het apparaat inschakelen</translation>
<translation id="1231349879329465225">Hiermee kan Fast Transition worden in- of uitgeschakeld.
Dit is van toepassing op alle gebruikers en op alle interfaces op het apparaat.
Als je Fast Transition wilt gebruiken, moeten deze instelling en de ONC-property van het netwerk zijn ingeschakeld.
Zodra Fast Transition is ingesteld, wordt deze instelling gehandhaafd totdat het beleid wordt gewijzigd en de instelling wordt uitgeschakeld.
Als er geen beleid is ingesteld of het beleid is ingesteld op 'False', wordt Fast Transition niet gebruikt.
Als het beleid is ingesteld op 'True', wordt Fast Transition gebruikt wanneer dit wordt ondersteund door het draadloze toegangspunt.</translation>
<translation id="1243570869342663665">SafeSites-filters voor content voor volwassenen beheren.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Standaardmap voor downloads instellen</translation>
<translation id="1265053460044691532">De offline inlogtijd beperken voor een gebruiker die is geverifieerd via SAML</translation>
<translation id="1291880496936992484">Waarschuwing: RC4 wordt volledig verwijderd van <ph name="PRODUCT_NAME" /> na versie 52 (rond september 2016) en dit beleid werkt vanaf dan niet meer.
Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'False', worden de RC4-coderingssuites in TLS niet ingeschakeld. Anders kan het worden ingesteld op 'True' om compatibiliteit met een verouderde server te behouden. Dit is een tijdelijke oplossing en de server moet opnieuw worden geconfigureerd.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Een PAC-script voor de proxy gebruiken</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID's voor extensies/apps en URL's voor updates die op de achtergrond moeten worden geïnstalleerd</translation>
<translation id="1307415922184340052">Gebruikersnaam en bestandsnaam bij elke afdruktaak naar systeemeigen printerserver verzenden. De standaardinstelling is om deze gegevens niet te verzenden.</translation>
<translation id="1307454923744766368">Beginpunten of hostnaampatronen waarvoor er geen beperkingen voor
onveilige beginpunten zouden moeten gelden.</translation>
<translation id="1313457536529613143">Bepaalt het percentage waarmee de dimvertraging van het scherm wordt geschaald wanneer er activiteit van de gebruiker wordt waargenomen terwijl het scherm is gedimd of kort nadat het scherm is uitgeschakeld.
Als dit beleid is ingeschakeld, bepaalt het het percentage waarmee de dimvertraging van het scherm wordt geschaald wanneer er activiteit van de gebruiker wordt waargenomen terwijl het scherm is gedimd of kort nadat het scherm is uitgeschakeld. Wanneer de dimvertraging is geschaald, worden de vertragingen 'Scherm uit', 'Schermvergrendeling' en 'Inactief' aangepast om dezelfde afstand van de dimvertraging van het scherm te behouden zoals oorspronkelijk was geconfigureerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardschaalfactor gebruikt.
De schaalfactor moet 100% of meer zijn.</translation>
<translation id="131353325527891113">Gebruikersnamen weergeven in het aanmeldscherm</translation>
<translation id="1327466551276625742">Prompt voor netwerkconfiguratie inschakelen als je offline bent</translation>
<translation id="1330145147221172764">Schermtoetsenbord inschakelen</translation>
<translation id="13356285923490863">Naam van beleid</translation>
<translation id="1352174694615491349">Dit beleid staat toe dat HTTP/2-verbindingen kunnen worden samengevoegd wanneer client certificates worden gebruikt. De verbindingen kunnen alleen worden samengevoegd als zowel de hostnaam van de potentiële nieuwe verbinding als de hostnaam van een bestaande verbinding overeenkomen met een of meer patronen die in dit beleid worden beschreven. Dit beleid bestaat uit een lijst van hosts die de filterindeling URLBlacklist gebruiken: 'example.com' komt overeen met 'example.com' en alle subdomeinen (zoals 'sub.example.com'), terwijl '.example.net' exact overeenkomt met 'example.net'.
Er kunnen beveiligings- of privacyproblemen ontstaan bij samenvoegingsverzoeken voor verschillende hosts via verbindingen die client certificates gebruiken. De ambient authority wordt namelijk toegepast op alle verzoeken, zelfs als de gebruiker hiervoor niet rechtstreeks een machtiging voor heeft gegeven. Dit beleid is tijdelijk en wordt verwijderd in een toekomstige release. Zie https://crbug.com/855690.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt het standaardgedrag toegepast. Dit houdt in dat HTTP/2-verbindingen niet kunnen worden samengevoegd voor verbindingen die client certificates gebruiken.</translation>
<translation id="1353966721814789986">Homepage's</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maximum:</translation>
<translation id="1359553908012294236">Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet is geconfigureerd, schakelt <ph name="PRODUCT_NAME" /> gast-logins in. Gast-logins zijn profielen van <ph name="PRODUCT_NAME" /> waarbij alle vensters in de incognitomodus worden geopend.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet toe dat er gastprofielen worden gestart.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Query's naar de Quirks Server inschakelen voor hardwareprofielen</translation>
<translation id="1384459581748403878">Referentie: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1387596372902085462">Of je vertrouwen wilt stellen in de Legacy PKI-infrastructuur van Symantec Corporation</translation>
<translation id="1393485621820363363">Zakelijke apparaatprinters ingeschakeld</translation>
<translation id="1397855852561539316">Voorgestelde URL voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="1413936351612032792">Informatie over gebruik van Linux-apps rapporteren</translation>
<translation id="142346659686073702">Toestaan dat niet-gelieerde gebruikers Crostini gebruiken</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adres of URL van proxyserver</translation>
<translation id="1431272318313028342">Hiermee schakel je de functie Safe Browsing van <ph name="PRODUCT_NAME" /> in en voorkom je dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, is Safe Browsing altijd actief.
Als je deze instelling uitschakelt, is Safe Browsing nooit actief.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling 'Bescherming tegen phishing en malware inschakelen' in <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt het beleid ingeschakeld, maar kan de gebruiker dit wijzigen.
Zie https://developers.google.com/safe-browsing voor meer informatie over Safe Browsing.
Dit beleid is alleen beschikbaar op Windows-instanties die gekoppeld zijn aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein of op instanties van Windows 10 Pro of Enterprise die ingeschreven zijn voor apparaatbeheer.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Netwerkconfiguratie op apparaatniveau</translation>
<translation id="1438739959477268107">Standaardinstelling voor het genereren van sleutels</translation>
<translation id="1454846751303307294">Hiermee kun je een lijst URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die JavaScript niet mogen uitvoeren.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultJavaScriptSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-clients):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Bepaal het gebruikersgedrag tijdens een sessie met meerdere profielen op <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten.
Als dit beleid is ingesteld op 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', kan de gebruiker de primaire of secundaire gebruiker in een sessie met meerdere profielen zijn.
Als dit beleid is ingesteld op 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', kan de gebruik alleen de primaire gebruiker zijn in een sessie met meerdere profielen.
Als dit beleid is ingesteld op 'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', mag de gebruiker geen deel uitmaken van een sessie met meerdere profielen.
Als je deze instelling instelt, kan deze niet door gebruikers worden gewijzigd of genegeerd.
Als de instelling wordt gewijzigd terwijl de gebruiker is ingelogd bij een sessie met meerdere profielen, worden alle gebruikers in de sessie gecontroleerd op basis van hun overeenkomstige instellingen. De sessie wordt gesloten als een van de gebruikers niet langer deel mag uitmaken van de sessie.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is de standaardwaarde 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' van toepassing op gebruikers die op ondernemingsniveau worden beheerd en wordt 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' gebruikt voor niet-beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klikken om af te spelen</translation>
<translation id="1468307069016535757">De standaardstatus van de toegankelijkheidsfunctie 'Modus voor hoog contrast' instellen op het inlogscherm
Als dit beleid op 'True' is ingesteld, wordt de modus voor hoog contrast ingeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als dit beleid op 'False' is ingesteld, wordt de modus voor hoog contrast uitgeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit tijdelijk negeren door de modus voor hoog contrast in of uit te schakelen. De keuze van de gebruiker is echter niet permanent en de standaardinstelling wordt hersteld wanneer het inlogscherm opnieuw wordt weergegeven of de gebruiker gedurende een minuut niet actief is op het inlogscherm.
Als je het beleid niet instelt, wordt de modus voor hoog contrast uitgeschakeld wanneer het inlogscherm voor de eerste keer wordt weergegeven. Gebruikers kunnen de modus voor hoog contrast op elk moment in- of uitschakelen en de status op het inlogscherm is permanent tussen gebruikers.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Als dit beleid is ingesteld op 'True', is Unified Desktop toegestaan en
standaard ingeschakeld, waardoor apps op meerdere schermen worden weergegeven.
De gebruiker kan Unified Desktop uitschakelen voor afzonderlijke schermen door
dit uit te schakelen in de scherminstellingen.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, wordt Unified Desktop
uitgeschakeld. In dit geval kan de gebruiker de functie niet inschakelen.</translation>
<translation id="1474273443907024088">TLS False Start uitschakelen</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> omzeilt elke proxy voor de lijst met hosts die hier wordt gespecificeerd.
Dit beleid wordt alleen van kracht als je handmatig proxyinstellingen hebt geselecteerd bij 'Kies hoe je proxyserverinstellingen wilt specificeren'.
Stel dit beleid niet in als je een andere modus voor het instellen van je proxybeleid hebt geselecteerd.
Ga voor meer gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="1502843533062797703">Blokkering van injectie van software van derden inschakelen</translation>
<translation id="1504431521196476721">Externe bevestiging</translation>
<translation id="1507957856411744193">Als dit beleid is ingesteld op 'True', maakt <ph name="PRODUCT_NAME" /> verbinding met Cast-apparaten op alle IP-adressen en niet alleen op RFC1918/RFC4193-privéadressen.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', maakt <ph name="PRODUCT_NAME" /> alleen verbinding met Cast-apparaten op RFC1918/RFC4193-privéadressen.
Als dit beleid niet is ingesteld, maakt <ph name="PRODUCT_NAME" /> alleen verbinding met Cast-apparaten op RFC1918/RFC4193-privéadressen, tenzij de functie CastAllowAllIPs is ingeschakeld.
Als het beleid EnableMediaRouter is ingesteld op 'False', heeft de waarde van dit beleid geen effect.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Dit beleid wordt niet meer gebruikt sinds <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912"><ph name="PRODUCT_NAME" /> inschakelen</translation>
<translation id="1522425503138261032">Sites toestaan de fysieke locatie van gebruikers bij te houden</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternatieve browser die wordt gestart voor geconfigureerde websites.</translation>
<translation id="152657506688053119">Lijst met alternatieve URL's voor de standaardzoekprovider</translation>
<translation id="1530812829012954197">De volgende URL-patronen altijd verwerken in de hostbrowser</translation>
<translation id="1541170838458414064">Grootte van afdrukpagina beperken</translation>
<translation id="1553684822621013552">Als dit beleid is ingesteld op 'True', wordt ARC ingeschakeld voor de gebruiker (onderhevig aan extra controles van de beleidsinstellingen; ARC is nog steeds niet beschikbaar als de kortstondige modus of toegang tot meerdere accounts is ingeschakeld in de huidige gebruikerssessie).
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen zakelijke gebruikers ARC niet gebruiken.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Met dit beleid wordt bepaald of informatie over extensies en plug-ins wordt gerapporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op True, worden er gegevens verzameld over de extensies en plug-ins.
Als dit beleid is ingesteld op False, worden er geen gegevens verzameld over extensies en plug-ins.
Dit beleid is alleen van toepassing wanneer <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> is ingeschakeld en het apparaat is ingeschreven met <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Beleid overschrijft Debug-builds van de host voor externe toegang</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F plus extensies voor individuele bevestiging</translation>
<translation id="1574554504290354326">Deze instelling is beëindigd. Gebruik in plaats daarvan SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Het inschakelen of uitschakelen van SafeBrowsingExtendedReportingEnabled staat gelijk aan het instellen van SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed op 'False'.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'False'
, kunnen gebruikers geen systeeminformatie of paginacontent meer verzenden naar Google-servers. Als deze instelling is ingesteld op 'True' of niet is ingesteld, kunnen gebruikers bepaalde systeeminformatie en paginacontent naar Safe Browsing verzenden om gevaarlijke apps en sites te kunnen detecteren.
Zie https://developers.google.com/safe-browsing voor meer informatie over Safe Browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> standaard gebruiken</translation>
<translation id="1599424828227887013">Site-isolatie inschakelen voor gespecificeerde herkomsten op Android-apparaten</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL's die zonder prompt toegang krijgen tot apparaten voor het vastleggen van audio</translation>
<translation id="1615221548356595305">Toestaan dat HTTP/2-verbindingen voor deze hosts kunnen worden samengevoegd, zelfs als client certificates worden gebruikt</translation>
<translation id="1617235075406854669">Verwijderen van browser- en downloadgeschiedenis inschakelen</translation>
<translation id="163200210584085447">Patronen in deze lijst worden vergeleken met de
beveiligingsoorsprong van de aanvragende URL. Als een overeenkomst
wordt gevonden, wordt toegang tot apparaten voor het vastleggen van
video verleend op SAML-inlogpagina's. Als er geen overeenkomst wordt
gevonden, wordt toegang automatisch geweigerd. Patronen met jokertekens
zijn niet toegestaan</translation>
<translation id="1634989431648355062">De <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in toestaan op deze sites</translation>
<translation id="1655229863189977773">Grootte van schijfcache in bytes instellen</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxyserver</translation>
<translation id="1668836044817793277">De kiosk-app die automatisch zonder vertraging is gestart, wel of niet toestaan de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie te beheren.
Met dit beleid wordt bepaald of de kiosk-app die automatisch zonder vertraging is gestart, de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie mag beheren door een required_platform_version te declareren in het bijbehorende manifest en deze te gebruiken als voorvoegsel voor de doelversie van de automatische update.
Als het beleid is ingesteld op 'True', wordt de waarde van de manifestsleutel required_platform_version van de kiosk-app die automatisch zonder vertraging is gestart, gebruikt als voorvoegsel voor de doelversie van de automatische update.
Als het beleid niet is geconfigureerd of is ingesteld op 'False', wordt de manifestsleutel required_platform_version genegeerd en wordt de automatische update zoals gebruikelijk uitgevoerd.
Waarschuwing: Het wordt niet aanbevolen het beheer van de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie te delegeren aan een kiosk-app, omdat het apparaat hierdoor mogelijk geen software-updates en essentiële beveiligingsoplossingen ontvangt. Als je het beheer van de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie delegeert, kunnen gebruikers gevaar lopen.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Ondersteund op:</translation>
<translation id="1689963000958717134">Hiermee kun je een netwerkconfiguratie toepassen voor alle gebruikers van een <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaat. De netwerkconfiguratie is een tekenreeks met JSON-indeling, zoals gedefinieerd door de indeling voor open netwerkconfiguratie, beschreven op <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">De beperking voor het ophalen van de seed voor varianten instellen</translation>
<translation id="1717817358640580294">Als deze optie niet is ingesteld en er ongewenste software door Chrome Cleanup wordt gedetecteerd, worden er mogelijk metadata over de scan naar Google verzonden, overeenkomstig het beleid dat is ingesteld met SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup vraagt de gebruiker vervolgens of de ongewenste software moet worden opgeschoond. De gebruiker kan ervoor kiezen om de resultaten van de opschoonbewerking met Google te delen en bij te dragen aan de toekomstige detectie van ongewenste software. Deze resultaten bevatten metadata van bestanden, automatisch geïnstalleerde extensies en registersleutels zoals beschreven in de whitepaper over het privacybeleid voor Chrome.
Als deze optie uitgeschakeld is en er ongewenste software door Chrome Cleanup wordt gedetecteerd, worden er geen metadata over de scan naar Google verzonden en wordt het beleid dat is ingesteld met SafeBrowsingExtendedReportingEnabled, overschreven. Chrome Cleanup vraagt de gebruiker of deze de ongewenste software wil opschonen. De resultaten van de opschoonbewerking worden niet aan Google gemeld en de gebruiker beschikt ook niet over de optie om dit te doen.
Als deze optie ingeschakeld is en er ongewenste software door Chrome Cleanup wordt gedetecteerd, worden er mogelijk metadata over de scan naar Google verzonden, overeenkomstig het beleid dat is ingesteld met SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup vraagt de gebruiker of deze de ongewenste software wil opschonen. De resultaten van de opschoonbewerking worden gemeld aan Google en de gebruiker beschikt niet over de optie om dit te voorkomen.
Dit beleid is alleen beschikbaar op Windows-instanties die gekoppeld zijn aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein of op instanties van Windows 10 Pro of Enterprise die ingeschreven zijn voor apparaatbeheer.</translation>
<translation id="172374442286684480">Alle sites toestaan lokale gegevens in te stellen</translation>
<translation id="1734716591049455502">Opties voor externe toegang configureren</translation>
<translation id="1736269219679256369">Doorgaan vanaf de SSL-waarschuwingspagina toestaan</translation>
<translation id="1745780278307622857">Identificeren of <ph name="PRODUCT_NAME" /> downloads kan toestaan zonder Safe Browsing-controles wanneer de download afkomstig is van een vertrouwde bron.
Als false is ingesteld, worden bestanden die afkomstig zijn van een vertrouwde bron, niet verzonden voor een analyse door Safe Browsing.
Wanneer deze optie niet is ingesteld (of is ingesteld op true), worden gedownloade bestanden verzonden voor een analyse door Safe Browsing, zelfs wanneer ze afkomstig zijn van een vertrouwde bron.
Houd er rekening mee dat deze beperkingen gelden voor zowel downloads die via de webpaginacontent als voor downloads die via de contextmenuoptie 'Link downloaden' geactiveerd zijn. Deze beperkingen gelden niet voor het opslaan/downloaden van de huidige pagina die wordt weergegeven of voor de afdrukoptie 'Opslaan als pdf'.
Dit beleid is alleen beschikbaar op Windows-instanties die gekoppeld zijn aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein of op instanties van Windows 10 Pro of Enterprise die ingeschreven zijn voor apparaatbeheer.</translation>
<translation id="1749815929501097806">De Servicevoorwaarden instellen die de gebruiker moet accepteren voordat een apparaat-lokale accountsessie kan worden gestart.
Als dit beleid is ingesteld, worden de Servicevoorwaarden gedownload door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> en worden deze aan de gebruiker getoond wanneer een apparaat-lokale accountsessie wordt gestart. De gebruiker mag alleen deelnemen aan de sessie nadat hij/zij de Servicevoorwaarden accepteert.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden er geen Servicevoorwaarden weergegeven.
Het beleid moet op een URL worden ingesteld vanaf waar de Servicevoorwaarden door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kunnen worden gedownload. De Servicevoorwaarden moeten platte tekst zijn die als tekst met MIME-type/plat wordt weergegeven. Er is geen opmaak toegestaan.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Alle downloads blokkeren</translation>
<translation id="1781356041596378058">Met dit beleid wordt ook de toegang tot de ontwikkelaarsopties van Android beheerd. Als je dit beleid instelt op 'True', hebben gebruikers geen toegang tot ontwikkelaarsopties. Als je dit beleid instelt op 'False' of niet instelt, hebben gebruikers toegang tot ontwikkelaarsopties door zeven keer op het buildnummer te tikken in de app Instellingen van Android.</translation>
<translation id="1797233582739332495">Toon de gebruiker een terugkerende prompt om aan te geven dat opnieuw opstarten vereist is</translation>
<translation id="1798559516913615713">Levensduur GPO in cachegeheugen</translation>
<translation id="1803646570632580723">Lijst met vastgezette apps om weer te geven in het opstartprogramma</translation>
<translation id="1808715480127969042">Cookies blokkeren op deze sites</translation>
<translation id="1810261428246410396">Het gebruik van instant-tethering toestaan</translation>
<translation id="1817685358399181673">Met dit beleid wordt de <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-image voor een gebruiker opgegeven. Het beleid wordt ingesteld door de URL op te geven waar het apparaat de image kan downloaden, evenals een SHA-256-hash die wordt gebruikt om de integriteit van de download te verifiëren.
Het beleid moet worden opgegeven als tekenreeks waarmee de URL en hash worden aangeduid in json-indeling.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Vaste proxyservers gebruiken</translation>
<translation id="1831495419375964631">Dit beleid is een URL die met dezelfde indeling naar een XML-bestand verwijst als het beleid <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> van Internet Explorer. Hiermee worden regels vanuit een XML-bestand geladen, zonder dat deze regels worden gedeeld met Internet Explorer.
Wanneer dit beleid niet is ingesteld of niet is ingesteld op een geldige URL, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> dit beleid niet als een bron van regels die overschakeling naar een andere browser veroorzaken.
Als dit beleid is ingesteld op een geldige URL, downloadt<ph name="PRODUCT_NAME" /> de lijst met sites van die URL en worden de regels toegepast alsof ze zijn geconfigureerd met het <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />-beleid.
Ga naar https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode voor meer informatie over het <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />-beleid van Internet Explorer</translation>
<translation id="1839060937202387559">Hardwarestatistieken en ID's rapporteren voor opslagapparaten.
Als het beleid is ingesteld op 'false', worden de statistieken niet gerapporteerd.
Als het beleid is ingesteld op 'true' of als het niet is ingesteld, worden de statistieken gerapporteerd.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Vernieuwingsfrequentie voor gebruikersbeleid</translation>
<translation id="1844620919405873871">Hiermee configureer je het beleid ten aanzien van snel ontgrendelen.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Specificeert de parameters die worden gebruikt voor het uitvoeren van een instantzoekopdracht met POST. Het bestaat uit door komma's gescheiden naam/waarde-paren. Als een waarde een templateparameter, zoals {searchTerms} in het bovenstaande voorbeeld, is, wordt de waarde vervangen door echte zoektermgegevens.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt de instantzoekopdracht verzonden met de GET-methode.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Automatisch afspelen van media toestaan</translation>
<translation id="1859859319036806634">Waarschuwing: De TLS-fallbackversie wordt na de lancering van versie 52 (rond september 2016) uit <ph name="PRODUCT_NAME" /> verwijderd. Vanaf dat moment werkt dit beleid niet meer.
Wanneer een TLS-handshake mislukt, probeerde <ph name="PRODUCT_NAME" /> voorheen opnieuw verbinding te maken met een lagere versie van TLS om bugs in HTTPS-servers te omzeilen. Deze instelling configureert de versie waarbij dit fallbackproces wordt stopgezet. Als een server de versieonderhandeling correct uitvoert (dat wil zeggen, zonder de verbinding te verbreken), is deze instelling niet van toepassing. Desondanks moet de resulterende verbinding nog steeds voldoen aan SSLVersionMin.
Als dit beleid niet is geconfigureerd of als het is ingesteld op 'tls1.2', voert <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze fallback niet meer uit. Let op: Hiermee wordt de ondersteuning voor oudere TLS-versies niet uitgeschakeld, maar alleen het proces van <ph name="PRODUCT_NAME" /> om servers met bugs te omzeilen die versieonderhandelingen niet correct kunnen uitvoeren.
Als de compatibiliteit met een server met bugs moet worden behouden, kan dit beleid worden ingesteld op 'tls1.1'. Dit is slechts een noodoplossing. De server moet snel worden gerepareerd.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Als dit beleid is ingesteld op een lege tekenreeks of niet is geconfigureerd, geeft <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> geen optie voor Automatisch aanvullen weer tijdens het inlogproces van de gebruiker.
Als dit beleid is ingesteld op een tekenreeks die een domeinnaam vertegenwoordigt, geeft <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een optie voor Automatisch aanvullen weer tijdens het inlogproces van de gebruiker, waarbij de gebruiker alleen zijn gebruikersnaam hoeft te typen zonder de domeinnaamextensie. De gebruiker kan deze domeinnaamextensie overschrijven.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Hiermee wordt netwerkvoorspelling in <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Hiermee wordt DNS-prefetching, vooraf verbinden met TCP en SSL en het vooraf weergeven van webpagina's beheerd.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers deze instelling niet wijzigen of overschrijven in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt netwerkvoorspelling ingeschakeld, maar kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Rechten voor sleutels</translation>
<translation id="186719019195685253">Actie die moet worden ondernomen wanneer de vertraging voor inactief wordt bereikt bij gebruik op netspanning</translation>
<translation id="187819629719252111">Hiermee wordt toegang tot lokale bestanden op de computer toegestaan doordat <ph name="PRODUCT_NAME" /> dialoogvensters voor het selecteren van bestanden kan weergeven.
Als je deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers zoals gewoonlijk dialoogvensters voor het selecteren van bestanden openen.
Als je deze instelling uitschakelt, wordt er een bericht weergegeven wanneer de gebruiker een actie uitvoert waarvoor normaal gesproken een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden wordt weergegeven (zoals bij het importeren van bladwijzers, het opslaan van links, enzovoort) Alle processen gaan verder alsof de gebruiker in een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden op 'Annuleren' heeft geklikt.
Als deze instelling niet wordt ingesteld, kunnen gebruikers zoals gewoonlijk dialoogvensters voor het selecteren van bestanden openen.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Weergave van promotiecontent op volledig tabblad inschakelen</translation>
<translation id="1888871729456797026">De inschrijvingstoken van het cloudbeleid op een desktop</translation>
<translation id="1897365952389968758">Alle sites toestaan JavaScript uit te voeren</translation>
<translation id="1906888171268104594">Hiermee wordt beheerd of gebruiksstatistieken en diagnostische gegevens, waaronder crashrapporten, worden gerapporteerd aan Google.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', rapporteert <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gebruiksstatistieken en diagnostische gegevens.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', wordt de rapportage van statistieken en diagnostische gegevens uitgeschakeld.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de rapportage van statistieken en diagnostische gegevens op niet-beheerde apparaten uitgeschakeld en op beheerde apparaten ingeschakeld.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Configureer de lijst met zakelijke login-URL's (alleen HTTP- en HTTPS-schema's). De vingerafdruk van het wachtwoord wordt op deze URL's vastgelegd, zodat hergebruik van het wachtwoord kan worden gedetecteerd.
Als je er zeker van wilt zijn dat <ph name="PRODUCT_NAME" /> vingerafdrukken van wachtwoorden correct vastlegt, moet je ervoor zorgen dat je inlogpagina's voldoen aan de richtlijnen op https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Als deze instelling ingeschakeld is, legt de wachtwoordbeveiligingsservice de vingerafdruk van het wachtwoord vast op deze URL's om hergebruik van het wachtwoord te kunnen detecteren.
Als deze instelling uitgeschakeld of niet ingesteld is, legt de wachtwoordbeveiligingsservice de vingerafdruk van het wachtwoord alleen vast op https://accounts.google.com.
Dit beleid is alleen beschikbaar op Windows-instanties die gekoppeld zijn aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein of op instanties van Windows 10 Pro of Enterprise die ingeschreven zijn voor apparaatbeheer.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Beheerde sessie op apparaat toestaan</translation>
<translation id="1929709556673267855">Hiermee worden configuraties geleverd voor zakelijke printers die aan apparaten zijn gekoppeld.
Met dit beleid kun je printerconfiguraties leveren aan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten. De indeling is gelijk aan het NativePrinters-woordenboek, aangevuld met een vereist ID- of GUID-veld per printer voor het op de witte of zwarte lijst zetten.
Het bestand mag niet groter zijn dan 5 MB en moet zijn gecodeerd in JSON-indeling. Naar schatting wordt een bestand dat ongeveer 21.000 printers bevat, gecodeerd als een bestand van 5 MB. De cryptografische hash wordt gebruikt om de integriteit van de download te verifiëren.
Het bestand wordt gedownload en gecachet. Het bestand wordt opnieuw gedownload wanneer de URL of hash verandert.
Als dit beleid is ingesteld, wordt in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> het bestand voor printerconfiguraties gedownload en worden printers beschikbaar gesteld in overeenstemming met <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> en <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Dit beleid is niet van invloed op de mogelijkheid van gebruikers om printers op afzonderlijke apparaten te configureren. Het is bedoeld als aanvulling op de configuratie van printers door individuele gebruikers.
Dit beleid vormt een aanvulling op <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Als dit beleid niet is ingesteld, zijn er geen apparaatprinters en worden de overige beleidsregels van <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> genegeerd.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Witte lijst met USB-apparaten die kunnen worden ontkoppeld</translation>
<translation id="1933378685401357864">Achtergrondafbeelding</translation>
<translation id="1956493342242507974">Energiebeheer configureren op het inlogscherm in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Met dit beleid kun je configureren hoe <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zich gedraagt wanneer er enige tijd geen gebruikersactiviteit is terwijl het inlogscherm wordt weergegeven. Het beleid beheerst meerdere instellingen. Voor de afzonderlijke semantiek en waardebereiken bekijk je de bijbehorende beleidsregels die energiebeheer in een sessie beheersen. De enige afwijkingen van deze beleidsregels zijn:
* De acties die worden ondernomen voor inactief of het sluiten van de klep, kunnen de sessie niet beëindigen.
* De standaardactie die wordt ondernomen voor inactief bij gebruik op netspanning, is uitschakelen.
Als een instelling niet wordt gespecificeerd, wordt een standaardwaarde gebruikt.
Als het instellen van dit beleid ongedaan wordt gemaakt, worden de standaardwaarden gebruikt voor alle instellingen.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Hiermee wordt de functie 'Automatisch aanvullen' van <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld zodat gebruikers adresgegevens automatisch kunnen invullen op webformulieren aan de hand van eerder opgeslagen gegevens.
Als deze instelling is uitgeschakeld, worden er nooit adresgegevens voorgesteld of ingevuld door 'Automatisch aanvullen'. Er worden ook geen aanvullende adresgegevens opgeslagen die de gebruiker mogelijk verzendt terwijl deze browset op internet.
Als deze instelling is ingeschakeld of er geen waarde is ingesteld, kan de gebruiker 'Automatisch aanvullen' voor adressen beheren in de UI.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Of door lokale vertrouwensankers uitgegeven certificaten zonder de extensie subjectAlternativeName zijn toegestaan</translation>
<translation id="1962273523772270623">Verzameling van WebRTC-gebeurtenislogboeken van Google-services toestaan</translation>
<translation id="1964634611280150550">Incognitomodus uitgeschakeld</translation>
<translation id="1964802606569741174">Dit beleid is niet van invloed op de YouTube-app voor Android. Als de veiligheidsmodus voor YouTube moet worden afgedwongen, moet je installatie van de YouTube-app voor Android niet toestaan.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Hiermee worden beleidsregels overgeschreven op Debug-builds van de host voor externe toegang.
De waarde wordt geparseerd als een JSON-woordenboek van beleidsnaam tot beleidswaardelocaties.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Plug-ins waarvoor toestemming is vereist, altijd uitvoeren (beëindigd)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Nettoladingen (payloads) voor automatische updates voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kunnen worden gedownload via HTTP in plaats van HTTPS. Hierdoor kunnen HTTP-downloads transparant in het HTTP-cachegeheugen worden opgeslagen.
Als dit beleid is ingesteld op 'True' probeert <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nettoladingen voor automatische updates te downloaden via HTTP. Als het beleid is ingesteld op 'False' of niet is geconfigureerd, wordt HTTPS gebruikt voor het downloaden van nettoladingen voor automatische updates.</translation>
<translation id="199764499252435679">Componentupdates in <ph name="PRODUCT_NAME" /> inschakelen</translation>
<translation id="2006530844219044261">Energiebeheer</translation>
<translation id="201557587962247231">De frequentie van uploads van rapporten over de apparaatstatus</translation>
<translation id="2017301949684549118">URL's voor web-apps die op de achtergrond worden geïnstalleerd.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Hiermee wordt de periode in milliseconden gespecificeerd waarna de apparaatbeheerservice wordt gevraagd om informatie over het gebruikersbeleid.
Als je dit beleid instelt, wordt de standaardwaarde van 3 uur overschreven. Geldige waarden voor dit beleid liggen tussen 1800000 (30 minuten) en 86400000 (1 dag). Alle waarden die niet binnen dit bereik vallen, worden afgerond tot de betreffende minimum- of maximumgrens. Als het platform beleidsmeldingen ondersteunt, wordt de vernieuwingsvertraging ingesteld op 24 uur omdat beleidsmeldingen naar verwachting automatisch een vernieuwing afdwingen wanneer het beleid wordt gewijzigd.
Als je dit beleid niet instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaardwaarde van 3 uur.
Houd er rekening mee dat als het platform beleidsmeldingen ondersteunt, de vernieuwingsvertraging wordt ingesteld op 24 uur (hierbij worden alle standaardinstellingen en de waarde van dit beleid genegeerd) omdat beleidsmeldingen naar verwachting automatisch een vernieuwing afdwingen wanneer het beleid wordt gewijzigd, waardoor frequentere vernieuwingen overbodig zijn.</translation>
<translation id="2024476116966025075">De vereiste domeinnaam configureren voor clients voor externe toegang</translation>
<translation id="2030905906517501646">Zoekwoord voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="203096360153626918">Dit beleid is niet van invloed op de Android-apps. Deze hebben toegang tot de modus voor volledig scherm, zelfs als dit beleid is ingesteld op <ph name="FALSE" /> (Onwaar).</translation>
<translation id="2043770014371753404">Bedrijfsprinters uitgeschakeld</translation>
<translation id="2057317273526988987">Toegang verlenen aan een lijst met URL's</translation>
<translation id="206623763829450685">Hiermee wordt gespecificeerd welke HTTP-verificatieschema's door <ph name="PRODUCT_NAME" /> worden ondersteund.
Mogelijke waarden zijn 'basic', 'digest', 'ntlm' en 'negotiate'. Scheid meerdere waarden van elkaar met komma's.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden alle vier de schema's gebruikt.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Toegang blokkeren naar sites die zich niet in inhoudspakketten bevinden</translation>
<translation id="2073552873076775140">Inloggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" /> toestaan</translation>
<translation id="2077129598763517140">Hardwareversnelling gebruiken indien beschikbaar</translation>
<translation id="2077273864382355561">Vertraging van scherm uitschakelen wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="2082205219176343977">Configureer de minimaal toegestane Chrome-versie voor het apparaat.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabiel kanaal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Rapportage van gebruiks- en crashgegevens inschakelen</translation>
<translation id="2104418465060359056">Gegevens over extensies en plug-ins rapporteren</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Dit beleid is beëindigd in M72. Gebruik in plaats daarvan CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Hiermee wordt de beschikbaarheid van 'Tikken om te zoeken' ingeschakeld in de contentweergave van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je deze instelling inschakelt, is 'Tikken om te zoeken' beschikbaar voor de gebruiker en kan de gebruiker de functie in- of uitschakelen.
Als je deze instelling uitschakelt, wordt 'Tikken om te zoeken' volledig uitgeschakeld.
Als er geen instelling voor dit beleid is opgegeven, staat dit gelijk aan het inschakelen van het beleid (zie de beschrijving hierboven).</translation>
<translation id="2113068765175018713">Uptime van apparaat beperken door automatisch opnieuw op te starten</translation>
<translation id="2116790137063002724">Met dit beleid wordt bepaald of informatie moet worden gerapporteerd die gebruikt kan worden om gebruikers te identificeren, zoals de OS-inloggegevens, de inloggegevens voor het <ph name="PRODUCT_NAME" />-profiel, de profielnaam voor <ph name="PRODUCT_NAME" />, het profielpad voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> en het uitvoerbare pad voor <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet is ingesteld of op 'True' is ingesteld, worden er gegevens verzameld die kunnen worden gebruikt om gebruikers te identificeren.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', worden er geen gegevens verzameld die kunnen worden gebruikt om gebruikers te identificeren.
Dit beleid is alleen van toepassing wanneer de <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> is ingeschakeld en de machine is ingeschreven met <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Meldingen op deze sites toestaan</translation>
<translation id="2131902621292742709">Vertraging van dimmen van scherm wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="2132732175597591362">Hiermee wordt de witte lijst van URL-patronen beheerd waarvoor autoplay altijd is ingeschakeld.
Als autoplay (automatisch afspelen) is ingeschakeld, kunnen video's automatisch worden afgespeeld (zonder toestemming van de gebruiker) met audiocontent in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
URL-patronen moeten worden opgemaakt volgens https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Als het beleid AutoplayAllowed is ingesteld op 'True', heeft dit beleid geen effect.
Als het beleid AutoplayAllowed is ingesteld op 'False', kunnen URL-patronen die in dit beleid zijn opgenomen nog steeds worden afgespeeld.
Als <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt uitgevoerd en dit beleid wordt gewijzigd, wordt het beleid alleen toegepast op nieuw geopende tabbladen. Het is dus mogelijk dat sommige tabbladen het eerdere gedrag nog vertonen.</translation>
<translation id="2134437727173969994">Schermvergrendeling toestaan</translation>
<translation id="2137064848866899664">Als dit beleid is ingesteld, wordt elke display bij opnieuw opstarten
gedraaid tot de gespecificeerde stand, plus de eerste keer dat de
display wordt aangesloten nadat de beleidswaarde is gewijzigd.
Gebruikers kunnen na inloggen de schermrotatie wijzigen via de
instellingenpagina, maar na opnieuw opstarten wordt hun instelling
overschreven door de waarde in het beleid.
Dit beleid is van toepassing op de primaire display en alle
secundaire displays.
Als het beleid niet is ingesteld, is de standaardwaarde 0 graden
en kan de gebruiker dit naar wens wijzigen. In dit geval wordt
de standaardwaarde niet opnieuw toegepast na opnieuw opstarten.</translation>
<translation id="214901426630414675">Afdrukken in duplexmodus beperken</translation>
<translation id="2149330464730004005">Afdrukken in kleur inschakelen</translation>
<translation id="2156132677421487971">Stel beleid voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> in, een functie waarmee gebruikers de content van tabbladen, sites of hun bureaublad vanuit de browser naar externe schermen en geluidssystemen kunnen sturen.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Sites niet filteren op content voor volwassenen</translation>
<translation id="2168397434410358693">Inactieve vertraging wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="2170233653554726857">WPAD-optimalisatie inschakelen</translation>
<translation id="2176565653304920879">Als dit beleid is ingesteld, wordt het proces voor automatische tijdzonedetectie op een van de volgende manieren uitgevoerd, afhankelijk van de waarde van de instelling:
Als TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide is ingesteld, kunnen gebruikers automatische tijdzonedetectie beheren via de normale beheeropties in chrome://settings.
Als TimezoneAutomaticDetectionDisabled is ingesteld, zijn de beheeropties voor automatische tijdzonedetectie in chrome://settings uitgeschakeld. Automatische tijdzonedetectie is altijd uitgeschakeld.
Als TimezoneAutomaticDetectionIPOnly is ingesteld, zijn de beheeropties voor de tijdzone in chrome://settings uitgeschakeld. Automatische tijdzonedetectie is altijd ingeschakeld. Tijdzonedetectie maakt gebruikt van de methode die gebaseerd is op IP-adressen om de locatie te bepalen.
Als TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints is ingesteld, zijn de beheeropties voor de tijdzone in chrome://settings uitgeschakeld. Automatische tijdzonedetectie is altijd ingeschakeld. De lijst met zichtbare wifi-toegangspunten wordt altijd verzonden naar de Geolocatie-API-server voor gedetailleerde tijdzonedetectie.
Als TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo is ingesteld, zijn de beheeropties voor de tijdzone in chrome://settings uitgeschakeld. Automatische tijdzonedetectie is altijd ingeschakeld. Locatiegegevens (zoals wifi-toegangspunten, bereikbare zendmasten, GPS) worden naar een server verzonden voor gedetailleerde tijdzonedetectie.
Als dit beleid niet is ingesteld, gedraagt het zich alsof TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide is ingesteld.
Als het beleid SystemTimezone is ingesteld, overschrijft het dit beleid. In dat geval is automatische tijdzonedetectie volledig uitgeschakeld.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Minimaal de gemiddelde 'Beperkte modus' op YouTube afdwingen</translation>
<translation id="2182291258410176649">De gebruiker beslist of back-up maken en terugzetten moet worden ingeschakeld</translation>
<translation id="2183294522275408937">Met deze instelling wordt bepaald hoe vaak het wachtwoord voor het vergrendelingsscherm moet worden opgegeven om de functie voor snel ontgrendelen te kunnen blijven gebruiken. Telkens wanneer het vergrendelingsscherm wordt weergegeven en het wachtwoord nog niet is opgegeven gedurende de ingestelde periode, is de functie voor snel ontgrendelen niet beschikbaar om het vergrendelingsscherm te ontgrendelen. Wanneer het vergrendelingsscherm niet wordt ontgrendeld gedurende de ingestelde periode, moet de volgende keer dat de gebruiker een verkeerde code invoert of het vergrendelingsscherm opnieuw opent een wachtwoord worden opgegeven.
Als deze instelling is ingeschakeld, wordt gebruikers die de functie voor snel ontgrendelen gebruiken, op basis van deze instelling gevraagd hun wachtwoord op te geven voor het vergrendelingsscherm.
Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt gebruikers die de functie voor snel ontgrendelen gebruiken, elke dag gevraagd hun wachtwoord voor het vergrendelingsscherm op te geven.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Dit beleid is beëindigd in M61. Gebruik EcryptfsMigrationStrategy.
Geeft aan hoe een apparaat zich moet gedragen dat is geleverd met eCryptfs en moet worden overgezet naar ext4-versleuteling.
Als je dit beleid instelt op 'DisallowArc', worden Android-apps uitgeschakeld voor alle gebruikers op het apparaat (waaronder gebruikers die al beschikken over ext4-versleuteling) en wordt er geen migratie van eCryptfs naar ext4-versleuteling aangeboden aan gebruikers.
Als je dit beleid instelt op 'AllowMigration', wordt aan gebruikers met eCryptfs-hoofdmappen aangeboden deze te migreren naar ext4-versleuteling indien nodig (momenteel is dit het geval wanneer Android N beschikbaar komt op het apparaat).
Dit beleid is niet van toepassing op kiosk-apps. Die worden automatisch gemigreerd. Als dit beleid niet wordt ingesteld, gedraagt het apparaat zich alsof 'DisallowArc' is gekozen.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Dit beleid is in <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 verwijderd en vervangen door <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Witte lijst voor systeemeigen berichten configureren</translation>
<translation id="2204753382813641270">Automatisch verbergen van archief beheren</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parameters voor zoek-URL die POST gebruikt</translation>
<translation id="2214880135980649323">Wanneer dit beleid is ingeschakeld, mogen extensies die op basis van het bedrijfsbeleid zijn geïnstalleerd de Enterprise Hardware Platform-API gebruiken.
Wanneer dit beleid is uitgeschakeld of niet is ingesteld, mogen extensies de Enterprise Hardware Platform-API niet gebruiken.
Dit beleid is ook van toepassing op componentextensies zoals de Hangout Services-extensie.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Standaardinstelling voor meldingen</translation>
<translation id="2231817271680715693">Browsegeschiedenis importeren uit standaardbrowser bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="2236488539271255289">Niet toestaan dat sites lokaal gegevens instellen</translation>
<translation id="2240879329269430151">Hiermee kun je instellen of websites pop-ups mogen weergeven. Het weergeven van pop-ups kan worden toegestaan voor alle websites of worden geweigerd voor alle websites.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt 'BlockPopups' gebruikt en kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="2269319728625047531">Weergave van synchronisatietoestemming inschakelen tijdens het inloggen</translation>
<translation id="2274864612594831715">Dit beleid configureert de inschakeling van het virtuele toetsenbord als invoerapparaat in ChromeOS. Gebruikers kunnen dit beleid niet overschrijven.
Als het beleid wordt ingesteld op 'true', is het virtuele schermtoetsenbord altijd ingeschakeld.
Als het beleid wordt ingesteld op 'false', is het virtuele schermtoetsenbord altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven. Gebruikers kunnen echter nog wel een schermtoetsenbord voor toegankelijkheid in-/uitschakelen dat voorrang heeft op het virtuele toetsenbord dat met dit beleid wordt beheerd. Bekijk het beleid |VirtualKeyboardEnabled| voor het beheren van het schermtoetsenbord voor toegankelijkheid.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt het schermtoetsenbord aanvankelijk uitgeschakeld, maar kan dit op elk gewenst moment door de gebruiker worden ingeschakeld. Er kunnen ook heuristische regels worden gebruikt om te bepalen wanneer het toetsenbord wordt weergegeven.</translation>
<translation id="228659285074633994">Hiermee wordt de tijdsduur zonder gebruikersinvoer gespecificeerd waarna een waarschuwingsdialoogvenster wordt weergegeven wanneer op netstroom wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijdsduur dat de gebruiker inactief moet zijn voordat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een waarschuwingsdialoogvenster aan de gebruiker laat zien om aan te geven dat de actie voor inactiviteit bijna wordt ondernomen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er geen waarschuwingsdialoogvenster weergegeven.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. De waarde die wordt opgegeven, moet kleiner zijn dan of gelijk aan de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kan een webservice van Google gebruiken om spelfouten te corrigeren. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt deze service altijd gebruikt. Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt deze service nooit gebruikt.
Spellingcontrole kan nog steeds worden uitgevoerd met een gedownload woordenboek. Dit beleid beheert alleen het gebruik van de online service.
Als deze instelling niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers kiezen of de service voor spellingcontrole moet worden gebruikt.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Er wordt geen rekening gehouden met het afspelen van video in Android-apps, zelfs niet wanneer dit beleid is ingesteld op <ph name="TRUE" /> (Waar).</translation>
<translation id="2298647742290373702">De standaardpagina 'Nieuw tabblad' configureren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Een lijst met ingeschakelde plug-ins specificeren</translation>
<translation id="2303795211377219696">Automatisch aanvullen inschakelen voor creditcards</translation>
<translation id="2309390639296060546">Standaardinstelling voor geolocatie</translation>
<translation id="2312134445771258233">Hiermee kun he de pagina's configureren die bij het starten worden geladen.
De content van de lijst 'URL's die worden geopend bij starten' wordt genegeerd, tenzij je 'Een lijst met URL's openen' selecteert bij 'Actie bij starten'.</translation>
<translation id="2327252517317514801">Domeinen definiëren voor toegang tot G Suite</translation>
<translation id="237494535617297575">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven van sites waarop meldingen mogen worden weergegeven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultNotificationsSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Schermactiveringsvergrendeling toestaan</translation>
<translation id="2411817661175306360">Waarschuwing voor wachtwoordbeveiliging is uitgeschakeld</translation>
<translation id="2411919772666155530">Meldingen op deze sites blokkeren</translation>
<translation id="2418507228189425036">Hiermee wordt het opslaan van de browsergeschiedenis in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de browsergeschiedenis niet opgeslagen. Met deze instelling wordt ook tabbladsynchronisatie uitgeschakeld.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is ingesteld, wordt de browsergeschiedenis opgeslagen.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Hiermee schakel je de Instant-functie van <ph name="PRODUCT_NAME" /> in en voorkom je dat gebruikers deze instelling wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, is <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant ingeschakeld.
Als je deze instelling uitschakelt, is <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant uitgeschakeld.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers deze niet wijzigen of negeren.
Als je deze instelling niet instelt, kan de gebruiker bepalen of de functie wordt gebruikt.
Deze instelling is verwijderd uit <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 en hogere versies.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Dit beleid bepaalt of de functie Network File Shares voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> is toegestaan voor een gebruiker.
Wanneer dit beleid niet is geconfigureerd of is ingesteld op 'True', kunnen gebruikers Network File Shares gebruiken.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'False', kunnen gebruikers Network File Shares niet gebruiken.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Hiermee schakel je de rapportage aan Google in van belangrijke gebeurtenissen tijdens de installatie van Android-apps. Gebeurtenissen worden alleen geregistreerd voor apps waarvan de installatie via beleid is geactiveerd.
Als het beleid is ingesteld op 'True', worden gebeurtenissen geregistreerd.
Als het beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, worden gebeurtenissen niet geregistreerd.</translation>
<translation id="244317009688098048">Sneltoets voor automatisch inloggen inschakelen.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld als 'true', en een lokaal account op een apparaat is geconfigureerd voor automatisch inloggen zonder uitstel, gebruikt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de sneltoets Ctrl+Alt+S voor het overslaan van het automatisch inloggen en weergeven van het inlogvenster.
Als dit beleid is ingesteld als 'false', kan het automatisch inloggen zonder uitstel (indien geconfigureerd) niet worden overgeslagen.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Landinstelling voor applicatie</translation>
<translation id="2466131534462628618">Captive portal-verificatie negeert proxyserver</translation>
<translation id="2482676533225429905">Systeemeigen berichten</translation>
<translation id="2483146640187052324">Netwerkacties voorspellen voor elke netwerkverbinding</translation>
<translation id="2484208301968418871">Met dit beleid wordt de toepassing van het SafeSites URL-filter beheerd.
Dit filter gebruikt de Google Safe Search API om URL's al dan niet te classificeren als pornografisch.
Wanneer dit beleid niet is geconfigureerd of is ingesteld op 'Sites niet filteren op content voor volwassenen', worden de sites niet gefilterd.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'Sites op hoofdniveau filteren op inhoud voor volwassenen', worden de sites gefilterd die zijn geclassificeerd als pornografisch.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Hiermee schakel je de handhaving van de Certificaattransparantie voor de vermelde URL's uit.
Dit beleid staat toe dat de certificaten voor de hostnamen in de opgegeven URL's niet bekend worden gemaakt via Certificaattransparantie. Zodoende kun je certificaten blijven gebruiken die anders niet zouden worden vertrouwd omdat ze niet goed openbaar zijn gemaakt. Hierdoor is het echter wel moeilijker om verkeerd uitgegeven certificaten voor deze hosts te detecteren.
Een URL-patroon wordt ingedeeld overeenkomstig https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Aangezien de certificaten geldig zijn voor een bepaalde hostnaam (los van het schema, de poort of het pad), wordt alleen rekening gehouden met het hostnaamgedeelte van de URL. Hosts met jokertekens worden niet ondersteund.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden alle certificaten die bekend moeten worden gemaakt via Certificaattransparantie, niet vertrouwd als ze niet bekend zijn gemaakt overeenkomstig het beleid voor Certificaattransparantie.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Prompt voor netwerkconfiguratie inschakelen als je offline bent.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'True' en een lokaal account op het apparaat is geconfigureerd om automatisch en zonder vertraging in te loggen en het apparaat geen toegang heeft tot internet, geeft <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een prompt weer voor netwerkconfiguratie.
Als dit beleid op 'False' is ingesteld, verschijnt een foutmelding in plaats van de prompt voor de netwerkconfiguratie.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Archief altijd automatisch verbergen</translation>
<translation id="2514328368635166290">Hiermee specificeer je de URL van het voorkeurspictogram voor de standaardzoekprovider.
Dit beleid is optioneel. Als je het niet instelt, wordt er geen pictogram weergegeven voor de zoekprovider.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Hiermee wordt afdrukken in <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers afdrukken.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet afdrukken via <ph name="PRODUCT_NAME" />. Afdrukken is uitgeschakeld in het menu 'Gereedschap', extensies, JavaScript-applicaties, enzovoort. Het is nog steeds mogelijk af te drukken via plug-ins die <ph name="PRODUCT_NAME" /> omzeilen tijdens het afdrukken. Bij Flash-applicaties bevindt de afdrukoptie zich in het contextmenu, wat niet onder dit beleid valt.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Het afspelen van audio toestaan</translation>
<translation id="2521581787935130926">De snelkoppeling voor apps weergeven op de bladwijzerbalk</translation>
<translation id="2529659024053332711">Hiermee kun je het gedrag bij opstarten opgeven.
Als je 'De pagina 'Nieuw tabblad' openen' kiest, wordt altijd de pagina 'Nieuw tabblad' geopend wanneer je <ph name="PRODUCT_NAME" /> start.
Als je 'De laatste sessie herstellen' kiest, worden de URL's heropend die open waren toen <ph name="PRODUCT_NAME" /> voor het laatst werd gesloten en wordt de browsersessie hervat.
Als je deze optie kiest, worden bepaalde instellingen uitgeschakeld die afhankelijk zijn van sessies of waarmee bij het afsluiten acties worden uitgevoerd (zoals browsergegevens wissen bij afsluiten of sessiecookies).
Als je 'Een lijst met URL's openen' kiest, wordt de lijst met URL's geopend die ook worden geopend wanneer een gebruiker <ph name="PRODUCT_NAME" /> start.
Als je deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers deze instelling niet wijzigen of overschrijven in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als deze instelling wordt uitgeschakeld, heeft dit hetzelfde effect als wanneer de instelling niet wordt ingesteld. De gebruiker kan de instelling nog steeds aanpassen in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Dit beleid is alleen beschikbaar op Windows-instanties die gekoppeld zijn aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein of op instanties van Windows 10 Pro of Enterprise die zijn ingeschreven voor apparaatbeheer.</translation>
<translation id="2529880111512635313">De lijst met automatisch geïnstalleerde apps en extensies configureren</translation>
<translation id="253135976343875019">Inactieve waarschuwingsvertraging wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="2536525645274582300">De gebruiker beslist of Locatieservices van Google moeten worden ingeschakeld</translation>
<translation id="254653220329944566">Schakelt cloudrapportage voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> in</translation>
<translation id="2548572254685798999">Gegevens over Safe Browsing rapporteren</translation>
<translation id="2550593661567988768">Alleen enkelzijdig afdrukken</translation>
<translation id="2552966063069741410">Tijdzone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Hiermee kun je de URL opgeven van de zoekmachine die wordt gebruikt om instantresultaten te leveren. De URL moet de tekenreeks <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> bevatten. Deze tekenreeks wordt op het moment van de zoekopdracht vervangen door de tekst die de gebruiker tot op dat moment heeft getypt.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, worden er geen instantresultaten geleverd.
De URL voor de instantresultaten van Google kan worden opgegeven als: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Als dit beleid is ingesteld op 'False', wordt Bluetooth in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uitgeschakeld en kan de gebruiker deze functie niet opnieuw inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet is ingesteld, kan de gebruiker Bluetooth naar wens in- of uitschakelen.
Als dit beleid is ingesteld, kan de gebruiker het niet wijzigen of overschrijven.
Nadat Bluetooth is ingeschakeld, moet het apparaat opnieuw worden opgestart om de wijzigingen door te voeren (het apparaat hoeft niet opnieuw te worden opgestart wanneer Bluetooth wordt uitgeschakeld).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Schakelt de proxy voor het comprimeren van gegevens in of uit en voorkomt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers deze instelling niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is de proxyfunctie voor het comprimeren van gegevens beschikbaar en kunnen gebruikers kiezen of ze deze willen gebruiken.</translation>
<translation id="2587719089023392205"><ph name="PRODUCT_NAME" /> instellen als standaardbrowser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Duur van inactiviteit voordat de schermbeveiliging wordt weergegeven in het inlogvenster in de winkelmodus</translation>
<translation id="2596260130957832043">Bepaalt of NTLMv2 is ingeschakeld.
Alle recente versies van Samba en Windows-servers ondersteunen NTLMv2. Dit moet alleen worden uitgeschakeld voor achterwaartse compatibiliteit en vermindert de beveiliging van verificatie.
Als dit beleid niet is gedefinieerd, is de standaardwaarde 'waar' en is NTLMv2 ingeschakeld.</translation>
<translation id="2604182581880595781">Beleid met betrekking tot Network File Shares configureren.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Wachten op initiële gebruikersactiviteit</translation>
<translation id="262740370354162807">Verzenden van documenten naar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> inschakelen</translation>
<translation id="2627554163382448569">Hiermee worden configuraties geleverd voor zakelijke printers.
Met dit beleid kun je printerconfiguraties leveren aan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten. De indeling is gelijk aan het NativePrinters-woordenboek, aangevuld met een vereist ID- of GUID-veld per printer voor het op de witte of zwarte lijst zetten.
Het bestand mag niet groter zijn dan 5 MB en moet zijn gecodeerd in JSON-indeling. Naar schatting wordt een bestand dat ongeveer 21.000 printers bevat, gecodeerd als een bestand van 5 MB. De cryptografische hash wordt gebruikt om de integriteit van de download te verifiëren.
Het bestand wordt gedownload en gecachet. Het bestand wordt opnieuw gedownload wanneer de URL of hash verandert.
Als dit beleid is ingesteld, wordt in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> het bestand voor printerconfiguraties gedownload en worden printers beschikbaar gesteld in overeenstemming met <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> en <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.
Dit beleid is niet van invloed op de mogelijkheid van gebruikers om printers op afzonderlijke apparaten te configureren. Het is bedoeld als aanvulling op de configuratie van printers door individuele gebruikers.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Gesproken feedback inschakelen</translation>
<translation id="2646290749315461919">Hiermee kun je instellen of websites de fysieke locatie van gebruikers mogen bijhouden. Het bijhouden van de fysieke locatie van gebruikers kan standaard worden toegestaan, standaard worden geweigerd of het kan de gebruiker telkens worden gevraagd wanneer een website zijn fysieke locatie opvraagt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 'AskGeolocation' gebruikt en kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Bewerken van bladwijzers in- of uitschakelen</translation>
<translation id="2650049181907741121">Actie die wordt ondernomen wanneer de gebruiker de klep sluit</translation>
<translation id="2655233147335439767">Hiermee kun je de URL opgeven van de zoekmachine die wordt gebruikt wanneer je een standaardzoekopdracht uitvoert. De URL moet de tekenreeks '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />' bevatten. Deze tekenreeks wordt op het moment van de zoekopdracht vervangen door de termen waarnaar de gebruiker zoekt.
De zoek-URL van Google kan worden opgegeven als: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Deze optie moet worden ingesteld wanneer het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld en wordt alleen gerespecteerd als dit het geval is.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Als deze instelling is ingeschakeld, mogen gebruikers instellen dat sms-berichten worden gesynchroniseerd tussen hun telefoons en Chromebooks. Als dit beleid wordt toegestaan, moeten gebruikers zich expliciet aanmelden voor deze functie door een instelprocedure te voltooien. Zodra deze procedure is doorlopen, kunnen gebruikers sms-berichten verzenden en ontvangen via hun Chromebooks.
Als deze instelling is uitgeschakeld, mogen gebruikers geen sms-synchronisatie instellen.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is sms-synchronisatie standaard niet toegestaan voor beheerde gebruikers en wel toegestaan voor niet-beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nooit een proxy gebruiken</translation>
<translation id="2663739737868438950">
Dit beleid is van toepassing op het inlogscherm. Zie ook het beleid <ph name="SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />, dat van toepassing is op de gebruikerssessie. Het is raadzaam beide beleidsregels op dezelfde waarde in te stellen. Als de waarden niet overeenkomen, kan dit vertraging veroorzaken bij het openen van een gebruikerssessie terwijl de waarde wordt toegepast die in het gebruikersbeleid is opgegeven.
De beleidsinstelling IsolateOrigins is misschien handig als je optimaal gebruik wilt maken van beide functies (isolatie en beperkte impact voor gebruikers), door IsolateOrigins te gebruiken met een lijst van de sites die je wilt isoleren. Met deze instelling (SitePerProcess) worden alle sites geïsoleerd.
Als het beleid is ingeschakeld, wordt elke site uitgevoerd in een eigen proces.
Als het beleid is uitgeschakeld, worden de functies van IsolateOrigins en SitePerProcess uitgeschakeld. Gebruikers kunnen SitePerProcess nog steeds handmatig inschakelen, via opdrachtregelmarkeringen.
Als het beleid niet is geconfigureerd, kan de gebruiker deze instelling wijzigen.
</translation>
<translation id="2672012807430078509">Bepaalt of NTLM is ingeschakeld als verificatieprotocol voor SMB-activeringen</translation>
<translation id="267596348720209223">Hiermee worden de tekencoderingen gespecificeerd die door de zoekprovider worden ondersteund. Deze coderingen zijn codepaginanamen zoals UTF-8, GB2312 en ISO-8859-1. Ze worden getest in de volgorde waarin ze worden opgegeven.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet wordt ingesteld, wordt de standaardcodering (UTF-8) gebruikt.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="268577405881275241">De proxyfunctie voor het comprimeren van gegevens inschakelen</translation>
<translation id="2693108589792503178">Configureer de URL voor het wijzigen van het wachtwoord.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Gebruik van certificaten van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voor ARC-apps uitschakelen</translation>
<translation id="2742843273354638707">De app en voettekstlink voor de Chrome Web Store verbergen op de pagina 'Nieuw tabblad' en in de App Launcher van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', zijn de pictogrammen verborgen.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, zijn de pictogrammen zichtbaar.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Protocolhandlers registreren</translation>
<translation id="2746016768603629042">Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats hiervan DefaultJavaScriptSetting.
Dit beleid kan worden gebruikt om JavaScript in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uit te schakelen.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen webpagina's JavaScript niet gebruiken en kan de gebruiker die instelling niet wijzigen.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet wordt ingesteld, kunnen webpagina's JavaScript gebruiken, maar kan de gebruiker die instelling wijzigen.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Het bereik beperken van lokale UDP-poorten die door WebRTC worden gebruikt</translation>
<translation id="2755385841634849932">Met dit beleid wordt bepaald of de functie 'Back-up maken en terugzetten' van Android beschikbaar is.
Wanneer dit beleid niet is geconfigureerd of is ingesteld op <ph name="BR_DISABLED" />, is de functie 'Back-up maken en terugzetten' van Android uitgeschakeld en kan deze niet door de gebruiker worden ingeschakeld.
Wanneer dit beleid is ingesteld op <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, wordt de gebruiker gevraagd om te kiezen of de functie 'Back-up maken en terugzetten' van Android moet worden gebruikt. Als de gebruiker 'Back-up maken en terugzetten' inschakelt, worden Android-app-gegevens geüpload naar Android-back-upservers en teruggezet vanaf deze servers wanneer hiervoor geschikte apps opnieuw worden geïnstalleerd.</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typen extensies/apps die mogen worden geïnstalleerd</translation>
<translation id="2759224876420453487">Het gebruikersgedrag beheren in een multiprofielsessie</translation>
<translation id="2761483219396643566">Inactieve waarschuwingsvertraging wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="2762164719979766599">Hiermee wordt de lijst met lokale accounts op het apparaat weergegeven op het aanmeldscherm.
Elke lijstvermelding specificeert een ID die intern wordt gebruikt om de verschillende lokale accounts van het apparaat te onderscheiden.</translation>
<translation id="2769952903507981510">De vereiste domeinnaam configureren voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="2787173078141616821">Informatie over de status van Android rapporteren</translation>
<translation id="2799297758492717491">Automatisch afspelen van media toestaan op een witte lijst met URL-patronen</translation>
<translation id="2801230735743888564">Toestaan dat gebruikers de easter egg-dinosaurusgame spelen wanneer het apparaat offline is.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', kunnen gebruikers de easter egg-dinosaurusgame niet spelen wanneer het apparaat offline is. Als deze instelling is ingesteld op 'True', kunnen gebruikers de easter egg-dinosaurusgame spelen. Als dit beleid niet is ingesteld, kunnen gebruikers de easter egg-dinosaurusgame niet spelen op geregistreerde Chrome OS-apparaten, maar kunnen ze deze wel onder andere omstandigheden spelen.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Hiermee kun je bepalen of gebruikers toegang hebben tot printers die niet van het bedrijf zijn.
Als het beleid is ingesteld op 'True' of helemaal niet is ingesteld, kunnen gebruikers zelf systeemeigen printers toevoegen, configureren en ermee afdrukken.
Als het beleid is ingesteld op 'False', kunnen gebruikers niet zelf systeemeigen printers toevoegen, configureren en ermee afdrukken. Ook kunnen ze niet afdrukken met eventuele eerder ingestelde systeemeigen printers.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Alle sites toestaan pop-ups weer te geven</translation>
<translation id="2808013382476173118">Maakt het gebruik van STUN-servers mogelijk wanneer externe clients verbinding proberen te maken met dit apparaat.
Als deze instelling is ingeschakeld, kunnen externe clients deze apparaten zien en hiermee verbinding maken, zelfs als ze worden gescheiden door een firewall.
Als deze instelling is uitgeschakeld en uitgaande UDP-verbindingen worden gefilterd door de firewall, staat dit apparaat alleen verbindingen toe met clientapparaten binnen het lokale netwerk.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de instelling ingeschakeld.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Met dit beleid wordt bepaald in welke perioden het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaat geen toestemming heeft om automatisch op updates te controleren.
Wanneer dit beleid is ingesteld op een niet-lege lijst met perioden geldt het volgende:
Apparaten kunnen tijdens de opgegeven perioden niet automatisch controleren op updates. Apparaten die een rollback vereisen of die een lagere versie dan de minimum <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie gebruiken, worden niet beïnvloed door dit beleid vanwege mogelijke beveiligingsproblemen. Bovendien blokkeert dit beleid geen updatecontroles die door gebruikers of beheerders worden aangevraagd.
Wanneer dit beleid is uitgeschakeld of geen perioden bevat, geldt het volgende:
Er worden geen automatische updatecontroles geblokkeerd door dit beleid, maar deze kunnen wel worden geblokkeerd door andere beleidsregels. Deze functie is alleen ingeschakeld op Chrome-apparaten die zijn geconfigureerd als kiosken die automatisch worden gestart. Andere apparaten worden niet beperkt door dit beleid.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Locatie van Windows-register voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-clients:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Incognitomodus inschakelen</translation>
<translation id="2838830882081735096">Gegevensmigratie en ARC niet toestaan</translation>
<translation id="2839294585867804686">Instellingen voor Network File Shares</translation>
<translation id="2840269525054388612">Hiermee worden de printers gespecificeerd die een gebruiker kan gebruiken.
Dit beleid wordt alleen gebruikt als <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> is gekozen voor <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Als dit beleid wordt gebruikt, zijn alleen de printers met ID's die overeenkomen met de waarden in dit beleid, beschikbaar voor de gebruiker. De ID's moeten overeenkomen met het ID- of GUID-veld in het bestand dat is opgegeven in <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="285480231336205327">Modus voor hoog contrast inschakelen</translation>
<translation id="2854919890879212089">Zorgt ervoor dat <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaardprinter van het systeem gebruikt als standaardkeuze bij Afdrukvoorbeeld in plaats van de laatst gebruikte printer.
Als je deze instelling uitschakelt of geen waarde instelt, gebruikt Afdrukvoorbeeld de laatst gebruikte printer als standaardbestemming.
Als je deze instelling inschakelt, gebruikt Afdrukvoorbeeld de standaardprinter van het besturingssysteem als standaardbestemming.</translation>
<translation id="2856674246949497058">Herstel en blijf op de doelversie als de OS-versie nieuwer is dan de doelversie. Voer een powerwash uit tijdens het proces.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Afsluiten</translation>
<translation id="2873651257716068683">Hiermee overschrijf je de standaardgrootte voor de afdrukpagina. Als de paginagrootte niet beschikbaar is, wordt dit beleid genegeerd.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Opmerking voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten die Android-apps ondersteunen:</translation>
<translation id="2877225735001246144">CNAME-lookup uitschakelen bij het verwerken van Kerberos-authenticatie</translation>
<translation id="2890645751406497668">Automatisch toestemming verlenen aan deze sites om verbinding te maken met USB-apparaten met de opgegeven leveranciers- en product-ID's.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Hiermee beperk je afdrukken in de duplexmodus. Als er geen beleid is ingesteld of de instelling leeg is, gelden er geen beperkingen.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Systeemlogboeken naar de beheerserver verzenden</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-apps kunnen de netwerkconfiguraties en CA-certificaten gebruiken die via dit beleid zijn ingesteld, maar hebben geen toegang tot bepaalde configuratieopties.</translation>
<translation id="290002216614278247">Hiermee kun je de gebruikerssessie vergrendelen op basis van de tijd op de client of de gebruikslimiet van de dag.
Met |time_window_limit| kun je een dagelijks tijdvenster opgeven waarin de gebruikerssessie moet worden vergrendeld. Omdat er slechts één regel voor elke dag van de week wordt ondersteund, mag de reeks |entries| qua grootte variëren van 0-7. |starts_at| en |ends_at| geven het begin en het einde van het tijdvenster aan. Als |ends_at| kleiner is dan |starts_at|, betekent dit dat |time_limit_window| eindigt op de volgende dag. |last_updated_millis| is de UTC-tijdstempel voor de laatste keer dat deze invoer is geüpdatet en wordt als reeks verzonden, omdat de tijdstempel niet in een geheel getal past.
Met |time_usage_limit| kun je een dagelijkse schermlimiet opgeven. Wanneer de gebruiker deze limiet bereikt, wordt de gebruikerssessie vergrendeld. Er is een eigenschap voor elke dag van de week en deze mag alleen worden ingesteld als er een actieve limiet voor die dag bestaat. |usage_quota_mins| is de hoeveelheid tijd waarin het beheerde apparaat op een dag kan worden gebruikt en |reset_at| is het tijdstip waarop de gebruikslimiet wordt vernieuwd. De standaardwaarde voor |reset_at| is middernacht ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| is de UTC-tijdstempel voor de laatste keer dat deze invoer is geüpdatet en wordt als reeks verzonden omdat de tijdstempel niet in een geheel getal past.
Met |overrides| kun je tijdelijk een of meer van de vorige regels ongeldig maken.
* Als time_window_limit en time_usage_limit geen van beide actief zijn, kun je |LOCK| gebruiken om het apparaat te vergrendelen.
* Met |LOCK| wordt een gebruikerssessie tijdelijk vergrendeld totdat de volgende time_window_limit of time_usage_limit begint.
* Met |UNLOCK| kun je een gebruikerssessie ontgrendelen die is vergrendeld door time_window_limit of time_usage_limit.
|created_time_millis| is de UTC-tijdstempel voor het maken van de overschrijving en wordt als reeks verzonden omdat de tijdstempel niet in een geheel getal past. Deze variabele wordt gebruikt om te bepalen of deze overschrijving nog steeds moet worden toegepast. Als de momenteel actieve tijdslimietfunctie (time_usage_limit of time_window_limit) is gestart nadat de overschrijving is gemaakt, onderneemt deze geen actie. Daarnaast is het zo dat de overschrijving niet wordt toegepast als deze is gemaakt vóór de laatste wijziging van de actieve time_window_limit of time_usage_window.
Er kunnen meerdere overschrijvingen worden verzonden. De nieuwste geldige invoer is de invoer die wordt toegepast.</translation>
<translation id="2905984450136807296">Levensduur van verificatiegegevens in cachegeheugen</translation>
<translation id="2906874737073861391">Lijst met app-pakketextensies</translation>
<translation id="2907992746861405243">Hiermee wordt beheerd welke printers uit <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> beschikbaar zijn voor gebruikers.
Hiermee wordt aangegeven welk toegangsbeleid wordt gebruikt voor bulksgewijze printerconfiguratie. Als <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> is geselecteerd, worden alle printers weergegeven. Als <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> is geselecteerd, wordt <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> gebruikt om de toegang tot de opgegeven printers te beperken. Als <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> is geselecteerd, geeft <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> alleen die printers aan die kunnen worden geselecteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er uitgegaan van <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen met de proxyserver</translation>
<translation id="2952347049958405264">Beperkingen:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Dit beleid is buiten gebruik gesteld vanaf <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 36.
Geeft aan of de extensie voor TLS-domeingebonden certificaten moet worden ingeschakeld.
Deze instelling wordt gebruikt om de extensie voor TLS-domeingebonden certificaten in te schakelen voor testdoeleinden. Deze experimentele instelling wordt in de toekomst verwijderd.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Niet toestaan dat sites toegang tot Bluetooth-apparaten vragen via de Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Accounttype voor <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-verificatie</translation>
<translation id="2959898425599642200">Regels voor proxyomzeiling</translation>
<translation id="2960128438010718932">De gefaseerde planning voor het toepassen van nieuwe updates</translation>
<translation id="2960691910306063964">Verificatie zonder pincode in- of uitschakelen voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="2976002782221275500">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna het scherm wordt gedimd wanneer er op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld op een grotere waarde dan nul, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat het scherm wordt gedimd door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt het scherm niet gedimd door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wanneer de gebruiker inactief wordt.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. Waarden moeten lager zijn dan of gelijk zijn aan de vertraging van scherm uitschakelen (indien ingesteld) en de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="2987155890997901449">ARC inschakelen</translation>
<translation id="2987227569419001736">Gebruik van de Web Bluetooth API beheren</translation>
<translation id="3016255526521614822">Notitie-apps die zijn toegestaan op het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-vergrendelingsscherm toevoegen aan de witte lijst</translation>
<translation id="3021562480854470924">Aantal mijlpalen dat rollback kan terugzetten</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL van een XML-bestand dat URL's bevat voor laden in een alternatieve browser.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Rapportage van statistieken inschakelen</translation>
<translation id="3034580675120919256">Hiermee kun je instellen of JavaScript op websites mag worden uitgevoerd. Het uitvoeren van JavaScript kan voor alle websites worden toegestaan of voor alle websites worden geweigerd.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 'AllowJavaScript' gebruikt en kan de gebruiker dit aanpassen.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Doorgaan met uitvoeren van achtergrondapps als <ph name="PRODUCT_NAME" /> is gesloten</translation>
<translation id="3046192273793919231">Netwerkpakketten verzenden naar de beheerserver om de online status bij te houden</translation>
<translation id="3047732214002457234">Bepalen hoe Chrome Cleanup gegevens doorgeeft aan Google</translation>
<translation id="304775240152542058">Met dit beleid worden opdrachtregelparameters bepaald om de alternatieve browser te starten.
Wanneer dit beleid niet is ingesteld, wordt alleen de URL doorgegeven als een opdrachtregelparameter.
Wanneer dit beleid is ingesteld op een lijst met tekenreeksen, wordt elke tekenreeks doorgegeven aan de alternatieve browser als een afzonderlijke opdrachtregelparameter. In Windows worden de parameters samengevoegd met spaties. In Mac OS X en Linux kan een parameter spaties bevatten en nog altijd worden behandeld als een enkele parameter.
Als een element ${url} bevat, wordt dit vervangen door de URL van de pagina die wordt geopend.
Als een element ${url} niet bevat, wordt de URL toegevoegd aan het einde van de opdrachtregel.
De omgevingsvariabelen worden uitgebreid. Op Windows wordt %ABC% vervangen door de waarde van de ABC-omgevingsvariabele. Op Mac OS X en Linux wordt ${ABC} vervangen door de waarde van de ABC-omgevingsvariabele.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Als dit beleid is ingesteld en een zoek-URL die is voorgesteld vanuit de omnibox, deze parameter in de zoekreeks of in de fragment-ID bevat, geeft de suggestie de zoektermen en zoekprovider weer en niet de onbewerkte zoek-URL.
Dit beleid is optioneel. Als het niet wordt ingesteld, wordt er geen vervanging van zoektermen uitgevoerd.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="306887062252197004">Met dit beleid kunnen gebruikers van de WebDriver-functie beleidsregels
negeren die problemen met de werking kunnen veroorzaken.
Dit beleid schakelt momenteel de beleidsregels SitePerProcess en IsolateOrigins uit.
Als het beleid is ingeschakeld, kan WebDriver niet-compatibele
beleidsregels negeren.
Als het beleid is uitgeschakeld of niet is geconfigureerd, mag WebDriver
niet-compatibele beleidsregels niet negeren.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Hiermee kan WPAD-optimalisatie (Web Proxy Auto-Discovery) worden uitgeschakeld in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'false', wordt WPAD-optimalisatie uitgeschakeld, waardoor <ph name="PRODUCT_NAME" /> langer moet wachten op DNS-gebaseerde WPAD-servers. Als het beleid niet is ingesteld of is ingeschakeld, is WPAD-optimalisatie ingeschakeld.
Onafhankelijk van of en hoe dit beleid is ingesteld, kan de instelling voor WPAD-optimalisatie niet worden gewijzigd door gebruikers.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Screensaver voor gebruik in het inlogvenster in de winkelmodus</translation>
<translation id="3072847235228302527">De Servicevoorwaarden instellen voor een apparaat-lokaal account</translation>
<translation id="3077183141551274418">Hiermee schakel je levenscyclussen voor tabbladen in of uit</translation>
<translation id="3086995894968271156">De Cast-receiver instellen in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die afbeeldingen mogen weergeven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid DefaultPopupsSetting (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.
Dit beleid werd eerder ten onrechte ingeschakeld op Android, maar deze functionaliteit is nooit volledig ondersteund geweest op Android.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Lijst met ingeschakelde plug-ins</translation>
<translation id="3101501961102569744">Kies hoe je proxyserverinstellingen wilt specificeren</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datum en tijd</translation>
<translation id="3117676313396757089">Waarschuwing: DHE wordt na versie 57 (rond maart 2017) volledig van <ph name="PRODUCT_NAME" /> verwijderd en dit beleid werkt vanaf dat moment niet meer.
Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'False', worden de DHE-coderingssuites in TLS niet ingeschakeld. Anders kan het worden ingesteld op 'True' om DHE-coderingssuites in te schakelen en de compatibiliteit met een verouderde server te behouden. Dit is een tijdelijke oplossing en de server moet opnieuw worden geconfigureerd.
Servers kunnen het beste worden gemigreerd naar ECDHE-coderingssuites. Indien deze niet beschikbaar zijn, moet je ervoor zorgen dat er een coderingssuite is ingeschakeld die gebruikmaakt van RSA-sleuteluitwisseling.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Als dit beleid uitgeschakeld is, scant Chrome Cleanup het systeem niet op ongewenste software en kan de tool niets opschonen. Het is in dit geval ook niet meer mogelijk Chrome Cleanup handmatig te starten via chrome://settings/cleanup.
Als het beleid ingeschakeld is, of niet ingesteld is, scant Chrome Cleanup het systeem periodiek op ongewenste software. Als er ongewenste software wordt aangetroffen, wordt de gebruiker gevraagd of deze software moet worden verwijderd. Het is in dit geval mogelijk Chrome Cleanup te starten via chrome://settings.
Dit beleid is alleen beschikbaar op Windows-instanties die gekoppeld zijn aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein of op instanties van Windows 10 Pro of Enterprise die ingeschreven zijn voor apparaatbeheer.</translation>
<translation id="3165808775394012744">Deze beleidsregels zijn hier opgenomen zodat je ze makkelijk kunt verwijderen.</translation>
<translation id="316778957754360075">Deze instelling wordt niet meer gebruikt sinds <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 29. De aanbevolen manier om verzamelingen van extensies/apps die door de organisatie worden gehost in te stellen, is het opnemen van de site die de CRX-pakketten in ExtensionInstallSources host en het plaatsen van rechtstreekse downloadlinks naar de pakketten op een webpagina. Je kunt voor die webpagina een startprogramma maken met het beleid ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Template voor hostnaam van apparaat in netwerk</translation>
<translation id="3185009703220253572">sinds versie <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-apps hebben geen toegang tot zakelijke sleutels. Dit beleid is niet van invloed op deze apps.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Hiermee kun je de proxyserver specificeren die door <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt gebruikt en wordt voorkomen dat gebruikers proxyinstellingen kunnen aanpassen.
Als je ervoor kiest nooit een proxyserver te gebruiken en altijd rechtstreeks verbinding te maken, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyinstellingen van het systeem te gebruiken, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyserver automatisch te detecteren, worden alle andere opties genegeerd.
Als je de modus voor een vaste proxyserver kiest, kun je verdere opties specificeren in 'Adres of URL van proxyserver' en 'Door komma's gescheiden lijst van regels voor proxyomzeiling'. Alleen de HTTP-proxyserver met de hoogste prioriteit is beschikbaar voor ARC-apps.
Als je een proxyscript in een PAC-bestand gebruikt, moet je de URL met het script opgeven in 'URL naar een PAC-bestand voor de proxy'.
Ga voor gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Als je deze instelling inschakelt, worden alle proxygerelateerde opties die via de opdrachtregel zijn opgegeven door <ph name="PRODUCT_NAME" /> en ARC-apps genegeerd.
Als je dit beleid niet instelt, kunnen gebruikers zelf de gewenste proxyinstellingen selecteren.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Het eerste browservenster maximaliseren bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="3211426942294667684">Instellingen voor inloggen bij browser</translation>
<translation id="3214164532079860003">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat de homepage wordt geïmporteerd uit de huidige standaardbrowser.
Als dit beleid is uitgeschakeld, wordt de homepage niet geïmporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of deze wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Incognitomodus beschikbaar</translation>
<translation id="3220624000494482595">Als de kiosk-app een Android-app is, heeft deze geen controle over de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie, zelfs niet als het beleid is ingesteld op <ph name="TRUE" /> (Waar).</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL-patronen om de installatie van extensies, apps en gebruikersscripts toe te staan vanaf</translation>
<translation id="3240609035816615922">Toegangsbeleid voor printerconfiguratie.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna het scherm wordt gedimd wanneer er op netstroom wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld op een grotere waarde dan nul, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat het scherm wordt gedimd door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt het scherm niet gedimd door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wanneer de gebruiker inactief wordt.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. Waarden moeten lager zijn dan of gelijk zijn aan de vertraging van scherm uitschakelen (indien ingesteld) en de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Configureer de beleidsregels om te schakelen tussen browsers.
Geconfigureerde websites worden automatisch geopend in een andere browser dan <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Coderingen voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="3273221114520206906">Standaardinstelling voor JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">Gebruik van de WebUSB API beheren</translation>
<translation id="3288595667065905535">Releasekanaal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Met deze instelling kan <ph name="PRODUCT_NAME" /> als proxy worden ingesteld tussen <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> en printers die zijn aangesloten op het apparaat.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers de proxy voor Cloudprinter inschakelen met authenticatie via hun Google-account.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de proxy niet inschakelen en kan de computer zijn printers niet delen met <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3307746730474515290">Hiermee wordt bepaald welke typen apps/extensies mogen worden geïnstalleerd en wordt de runtime-toegang beperkt.
Met deze instelling worden de toegestane typen extensies/apps die in <ph name="PRODUCT_NAME" /> kunnen worden geïnstalleerd, op de witte lijst gezet, evenals de hosts waarmee ze interactie kunnen hebben. De waarde is een lijst met tekenreeksen, waarbij elke tekenreeks een van de volgende zou moeten zijn: 'extension', 'theme', 'user_script', 'hosted_app', 'legacy_packaged_app', 'platform_app'. Raadpleeg de documentatie over <ph name="PRODUCT_NAME" />-extensies voor meer informatie over deze typen.
Houd er rekening mee dat dit beleid ook van invloed is op extensies en apps die geforceerd worden geïnstalleerd via ExtensionInstallForcelist.
Als deze instelling is geconfigureerd, worden extensies/apps met een type dat niet op de lijst staat, niet geïnstalleerd.
Als deze instelling niet wordt geconfigureerd, worden er geen beperkingen afgedwongen voor de geaccepteerde typen extensies/apps.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die sleutels mogen genereren. Als een URL-patroon in 'KeygenBlockedForUrls' staat, worden deze uitzonderingen daardoor overschreven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultKeygenSetting' (als dit is ingesteld), of anders op basis van de persoonlijke configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="332771718998993005">De naam bepalen die wordt geadverteerd als een bestemming van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op een niet-lege tekenreeks, wordt die tekenreeks gebruikt als de naam van de <ph name="PRODUCT_NAME" />-bestemming. Anders wordt de apparaatnaam gebruikt voor de bestemmingsnaam. Als dit beleid niet is ingesteld, is de naam van de bestemming de apparaatnaam en kan de eigenaar van het apparaat (of een gebruiker in het domein dat het apparaat beheert) deze naam wijzigen. De naam mag maximaal 24 tekens lang zijn.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die cookies mogen instellen.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid DefaultCookiesSetting (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.
Zie ook de beleidsregels CookiesBlockedForUrls en CookiesSessionOnlyForUrls. Houd er rekening mee dat er geen conflicterende URL-patronen tussen deze drie beleidsregels mogen bestaan, omdat er niet wordt aangegeven welk beleid voorrang krijgt.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Hiermee worden een of meer aanbevolen landinstellingen ingesteld voor een beheerde sessie, zodat gebruikers gemakkelijk een van deze landinstellingen kunnen kiezen.
De gebruiker kan een landinstelling en toetsenbordindeling kiezen voordat de beheerde sessie wordt gestart. Alle landinstellingen die worden ondersteund door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> worden standaard op alfabetische volgorde weergegeven. Je kunt dit beleid gebruiken om een set aanbevolen landinstellingen naar bovenaan de lijst te verplaatsen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de huidige landinstelling van de gebruikersinterface geselecteerd.
Als dit beleid is ingesteld, worden de aanbevolen landinstellingen naar bovenaan de lijst verplaatst en worden deze visueel gescheiden van de andere landinstellingen. De aanbevolen landinstellingen worden weergegeven in de volgorde waarin deze in het beleid staan. De eerste aanbevolen landinstelling wordt vooraf geselecteerd.
Als er meer dan één aanbevolen landinstelling is, wordt aangenomen dat gebruikers een van deze landinstellingen willen selecteren. Wanneer een beheerde sessie wordt gestart, wordt de selectie voor de landinstelling en toetsenbordindeling op prominente wijze gepresenteerd. In andere gevallen wordt aangenomen dat de meeste gebruikers de vooraf geselecteerde landinstelling willen gebruiken. De selectie voor landinstelling en toetsenbordindeling wordt in dat geval minder prominent gepresenteerd dan wanneer een beheerde sessie wordt gestart.
Wanneer dit beleid is ingesteld en automatisch inloggen is ingeschakeld (zie het beleid |DeviceLocalAccountAutoLoginId| en |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), gebruikt de automatisch gestarte beheerde sessie de eerste aanbevolen landinstelling en de populairste toetsenbordindeling die aan deze landinstelling is gekoppeld.
De vooraf geselecteerde toetsenbordindeling is altijd de populairste instelling die aan de vooraf geselecteerde landinstelling is gekoppeld.
Dit beleid kan alleen worden ingesteld als aanbevolen. Je kunt dit beleid gebruiken om een aantal aanbevolen landinstellingen naar boven te verplaatsen, maar gebruikers kunnen altijd de gewenste landinstelling die wordt ondersteund door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kiezen voor hun sessie.
</translation>
<translation id="3381968327636295719"> gebruiken</translation>
<translation id="3388153794103186066">Hiermee kun je een lijst met URL's instellen die aangeven welke sites automatisch toegang krijgen tot een USB-apparaat met de opgegeven leverancier- en product-ID. Het beleid is alleen geldig als elk item in de lijst zowel apparaten als URL's bevat. Elk item in apparaten kan een veld voor leverancier-ID en een veld voor product-ID bevatten. Een ID die is weggelaten, wordt als wildcard behandeld, met één uitzondering: er mag geen product-ID worden opgegeven zonder dat er ook een leverancier-ID is opgegeven. Anders is het beleid niet geldig. Ongeldige beleidswaarden worden genegeerd.
Het USB-toestemmingsmodel gebruikt de URL van de site die de aanvraag indient ('aanvragende URL') en de URL van de framesite op hoofdniveau ('insluitings-URL') om de aanvragende URL toegang te geven tot het USB-apparaat. Wanneer de aanvragende site in een iframe wordt geladen, is het mogelijk dat de aanvragende URL en de insluitings-URL niet hetzelfde zijn. Daarom kan het veld voor URL's maximaal twee, door een komma gescheiden URL-tekenreeksen bevatten om respectievelijk de aanvragende URL en insluitings-URL op te geven. Als er slechts één URL wordt opgegeven, wordt toegang tot de bijbehorende USB-apparaten gegeven wanneer de URL van de aanvragende site overeenkomt met deze URL, ongeacht de insluitingsstatus. De URL's in het veld voor URL's moeten geldige URL's zijn. Als dit niet het geval is, wordt het beleid genegeerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites. Deze vind je in het beleid DefaultWebUsbGuardSetting (als dit is ingesteld) of in de persoonlijke configuratie van de gebruiker.
De URL-patronen in dit beleid mogen niet conflicteren met de patronen die zijn ingesteld via WebUsbBlockedForUrls. Als er een conflict is, krijgt dit beleid voorrang op WebUsbBlockedForUrls en WebUsbAskForUrls.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Als dit beleid niet is geconfigureerd, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> een standaard minimum versie, oftewel TLS 1.0.
In andere gevallen kan een van de volgende waarden worden ingesteld: 'tls1', 'tls1.1' of 'tls1.2'. Wanneer dit beleid is ingesteld, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen lagere SSL-/TLS-versies dan de gespecificeerde versie. Als er een waarde wordt ingesteld die niet wordt herkend, wordt deze genegeerd.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Als dit beleid is ingesteld op 'true' of niet is geconfigureerd, staat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gasten toe zich aan te melden. Gastensessies zijn anonieme sessies waar geen wachtwoord voor hoeft te worden ingevoerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'false', staat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> niet toe dat er gastensessies worden gestart.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Hiermee wordt een minimale 'Beperkte modus' op YouTube afgedwongen en wordt voorkomen dat gebruikers een
minder beperkte modus kiezen.
Als deze instelling is ingesteld op 'Streng', is de strenge 'Beperkte modus' op YouTube altijd actief.
Als deze instelling is ingesteld op 'Gemiddeld', kan de gebruiker alleen de gemiddelde 'Beperkte modus'
en de strenge 'Beperkte modus' op YouTube kiezen, maar hij kan de 'Beperkte modus' niet uitschakelen.
Als deze instelling is ingesteld op 'Uit' of er is geen waarde ingesteld, wordt de 'Beperkte modus' op YouTube niet afgedwongen door <ph name="PRODUCT_NAME" />. De 'Beperkte modus' kan echter nog steeds worden afgedwongen door externe beleidsregels zoals het YouTube-beleid.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Netwerkvoorspelling inschakelen</translation>
<translation id="3437924696598384725">De gebruiker toestaan VPN-verbindingen te beheren</translation>
<translation id="3449886121729668969">Hiermee configureer je de proxyinstellingen voor <ph name="PRODUCT_NAME" />. Deze proxyinstellingen zijn ook beschikbaar voor ARC-apps.
Dit beleid is nog niet klaar voor gebruik. Gebruik het dus niet.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Afdrukken</translation>
<translation id="3460784402832014830">Specificeert de URL die een zoekmachine gebruikt om een nieuwe tabbladpagina weer te geven.
Dit beleid is optioneel. Als het niet wordt ingesteld, wordt er geen nieuwe tabbladpagina weergegeven.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Voedingsstatus rapporteren</translation>
<translation id="346731943813722404">Hiermee wordt aangegeven of vertragingen in energiebeheer en de limiet voor sessielengte pas moeten worden gestart nadat de eerste gebruikersactiviteit in een sessie is gedetecteerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', worden vertragingen in energiebeheer en de limiet voor sessielengte pas gestart nadat de eerste gebruikersactiviteit in een sessie is gedetecteerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', worden vertragingen in energiebeheer en de limiet voor sessielengte gestart bij het starten van de sessie.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Gebruikersgegevens wissen bij uitloggen</translation>
<translation id="348495353354674884">Virtueel toetsenbord inschakelen</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Als dit beleid is ingesteld, probeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> zichzelf te registreren en het bijbehorende cloudbeleid voor alle profielen toe te passen.
De waarde van dit beleid is een inschrijftoken die kan worden opgehaald via de Google Beheerdersconsole.</translation>
<translation id="3496296378755072552">Wachtwoordbeheer</translation>
<translation id="3500732098526756068">Hiermee kun je de activatie van de waarschuwing voor wachtwoordbescherming beheren. Wachtwoordbescherming waarschuwt gebruikers wanneer ze hun beschermde wachtwoord opnieuw gebruiken op mogelijk verdachte sites.
Je kunt het beleid 'PasswordProtectionLoginURLs' en 'PasswordProtectionChangePasswordURL' gebruiken om te configureren welk wachtwoord moet worden beschermd.
Als dit beleid is ingesteld op 'PasswordProtectionWarningOff', wordt er geen waarschuwing voor wachtwoordbescherming weergegeven.
Als dit beleid is ingesteld op 'PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse', wordt de waarschuwing voor wachtwoordbescherming weergegeven wanneer de gebruiker het beschermde wachtwoord opnieuw gebruikt op een site die niet op de witte lijst is gezet.
Als dit beleid is ingesteld op 'PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse', wordt de waarschuwing voor wachtwoordbescherming weergegeven wanneer de gebruiker het beschermde wachtwoord opnieuw gebruikt op een phishingsite.
Als dit beleid niet is ingesteld, beschermt de service voor wachtwoordbescherming alleen Google-wachtwoorden, maar de gebruiker kan deze instelling wijzigen.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Alle duplexmodi toestaan</translation>
<translation id="350443680860256679">ARC configureren</translation>
<translation id="3504791027627803580">Specificeert de URL van de zoekmachine die wordt gebruikt om de functie voor zoeken naar afbeeldingen te leveren. Zoekopdrachten worden verzonden met de GET-methode. Als het beleid DefaultSearchProviderImageURLPostParams is ingesteld, gebruiken zoekopdrachten voor afbeeldingen in plaats daarvan de POST-methode.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt er geen functie voor afbeeldingen zoeken gebruikt.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="350797926066071931">Vertalen inschakelen</translation>
<translation id="3512226956150568738">Als het apparaatmodel van de klant al ondersteuning voor ARC bood voordat migratie naar ext4 nodig werd om ARC uit te voeren en als het beleid ArcEnabled is ingesteld op 'True', wordt AskUser (waarde 3) gebruikt voor deze optie. In alle andere gevallen (als het apparaatmodel voorheen geen ondersteuning voor ARC bood of als het beleid ArcEnabled op 'False' is ingesteld), is deze waarde gelijk aan DisallowArc (waarde 0).</translation>
<translation id="3524204464536655762">Niet toestaan dat sites via de WebUSB API toegang tot USB-apparaten vragen</translation>
<translation id="3526752951628474302">Alleen monochroom afdrukken</translation>
<translation id="3528000905991875314">Alternatieve foutpagina's inschakelen</translation>
<translation id="3545457887306538845">Hiermee stel je in welke Developer Tools kunnen worden gebruikt.
Als dit beleid is ingesteld op DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions (waarde 0, de standaardinstelling), zijn de Developer Tools en de JavaScript-console wel algemeen toegankelijk, maar niet in de context van extensies die zijn geïnstalleerd op basis van het bedrijfsbeleid.
Als dit beleid is ingesteld op DeveloperToolsAllowed (waarde 1), zijn de Developer Tools en de JavaScript-console toegankelijk en bruikbaar in elke context, inclusief de context van extensies die zijn geïnstalleerd op basis van het bedrijfsbeleid.
Als dit beleid is ingesteld op DeveloperToolsDisallowed (waarde 2), zijn de Developer Tools niet toegankelijk en kunnen de website-elementen niet meer worden geïnspecteerd. De sneltoetsen en items van menu's of contextmenu's waarmee de Developer Tools of de JavaScript-console kunnen worden geopend, zijn uitgeschakeld.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxyinstellingen</translation>
<translation id="355118380775352753">Websites die worden geopend in de alternatieve browser</translation>
<translation id="3577251398714997599">Advertentie-instellingen voor sites met opdringerige advertenties</translation>
<translation id="3591527072193107424">Schakel de functie 'Ondersteuning voor oudere browsers' in.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Het verificatiegedrag voor inloggen configureren</translation>
<translation id="3624171042292187668">
De beleidsinstelling IsolateOrigins is misschien handig als je optimaal gebruik wilt maken van beide functies (isolatie en beperkte impact voor gebruikers), door IsolateOrigins te gebruiken met een lijst van de sites die je wilt isoleren. Met deze instelling (SitePerProcess) worden alle sites geïsoleerd.
Als het beleid is ingeschakeld, wordt elke site uitgevoerd in een eigen proces.
Als het beleid is uitgeschakeld, worden de functies van IsolateOrigins en SitePerProcess uitgeschakeld. Gebruikers kunnen SitePerProcess nog steeds handmatig inschakelen, via opdrachtregelmarkeringen.
Als het beleid niet wordt geconfigureerd, kan de gebruiker deze instelling wijzigen.
Voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> is het raadzaam ook het apparaatbeleid <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> in te stellen op dezelfde waarde. Als de waarden van twee beleidsregels niet overeenkomen, treedt er mogelijk een vertraging op wanneer een gebruikerssessie wordt opgegeven terwijl de waarde van het gebruikersbeleid wordt toegepast.
OPMERKING: Dit beleid is niet van toepassing op Android. Als je SitePerProcess wilt inschakelen op Android, gebruik je de beleidsinstelling SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="3627678165642179114">Webservice voor spellingcontrole in- of uitschakelen</translation>
<translation id="3628480121685794414">Enkelzijdig afdrukken inschakelen</translation>
<translation id="3646859102161347133">Het type vergrootglas instellen</translation>
<translation id="3653237928288822292">Pictogram voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Als dit beleid is ingesteld op 'true', is inschrijving voor cloudbeheer verplicht en wordt het Chrome-startproces geblokkeerd als de inschrijving mislukt.
Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false', is inschrijving voor cloudbeheer optioneel en wordt het Chrome-startproces niet geblokkeerd als de inschrijving mislukt.
Dit beleid wordt gebruikt door cloud-beleidsinschrijving voor machinebereik op desktop en kan worden ingesteld via register of GPO op Windows, plist op Mac en JSON-beleidsbestand op Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">SAML IdP-cookies overdragen tijdens het inloggen</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Het veld met één regel is beëindigd en wordt in de toekomst verwijderd. Gebruik het tekstvak met meerdere regels hieronder.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Zwarte lijst voor het installeren van extensies configureren</translation>
<translation id="3711895659073496551">Onderbreken</translation>
<translation id="3715569262675717862">Verificatie op basis van clientcertificaten</translation>
<translation id="3736879847913515635">'Persoon toevoegen' inschakelen in gebruikersbeheer</translation>
<translation id="3738723882663496016">Met dit beleid wordt de <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-licentiecode voor dit apparaat opgegeven.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Geeft aan of wake locks zijn toegestaan. Wake locks kunnen door extensies worden aangevraagd via de API voor de stroombeheerextensie en door ARC-apps.
Als dit beleid is ingesteld op 'true' of als het niet is ingesteld, worden wake locks ingesteld voor stroombeheer.
Als dit beleid is ingesteld op 'false', worden verzoeken voor wake locks genegeerd.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Het genereren van sleutels op deze sites blokkeren</translation>
<translation id="3756011779061588474">Ontwikkelaarsmodus blokkeren</translation>
<translation id="3758089716224084329">Hiermee kun je de proxyserver specificeren die door <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt gebruikt en wordt voorkomen dat gebruikers proxyinstellingen kunnen aanpassen.
Als je ervoor kiest nooit een proxyserver te gebruiken en altijd rechtstreeks verbinding te maken, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyserver automatisch te detecteren, worden alle andere opties genegeerd.
Ga voor gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Als je deze instelling inschakelt, worden alle proxygerelateerde opties die via de opdrachtregel zijn opgegeven door <ph name="PRODUCT_NAME" /> en ARC-apps genegeerd.
Als je dit beleid niet instelt, kunnen gebruikers zelf de gewenste proxyinstellingen selecteren.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Ontwikkelaarstools uitschakelen</translation>
<translation id="3764248359515129699">Hiermee schakel je de handhaving van de vereisten voor certificaattransparantie uit voor een lijst met verouderde certificeringsinstanties.
Met dit beleid kun je de vereisten voor openbaarmaking van certificaattransparantie uitschakelen voor certificaatreeksen die certificaten bevatten met een van de aangegeven subjectPublicKeyInfo-hashes. Zodoende kun je certificaten voor Enterprise-hosts blijven gebruiken die anders niet zouden worden vertrouwd omdat ze niet goed openbaar zijn gemaakt.
Als je de handhaving van certificaattransparantie wilt uitschakelen wanneer dit beleid is ingesteld, moet de hash van subjectPublicKeyInfo zijn en voorkomen in een certificaat van een certificeringsinstantie die als verouderde certificeringsinstantie wordt erkend. Een verouderde certificeringsinstantie is een certificeringsinstantie die openbaar wordt vertrouwd door standaard een of meer besturingssystemen die worden ondersteund door <ph name="PRODUCT_NAME" /> maar die niet wordt vertrouwd door het Android-opensourceproject of door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Je kunt een subjectPublicKeyInfo-hash opgeven door samenvoeging van de naam van het hash-algoritme, het teken '/' en de Base64-codering van dat hash-algoritme toegepast op de subjectPublicKeyInfo met DER-codering van het opgegeven certificaat. Deze Base64-codering heeft dezelfde indeling als een SPKI-fingerprint, zoals gedefinieerd in RFC 7469, deel 2.4. Niet-herkende hash-algoritmen worden genegeerd. Het enige hash-algoritme dat momenteel wordt ondersteund, is 'sha256'.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden certificaten die openbaar moeten worden gemaakt via certificaattransparantie behandeld als niet-vertrouwd als het niet openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met het beleid voor certificaattransparantie.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Duur van de waarschuwing bij uitloggen inactieve gebruiker</translation>
<translation id="377044054160169374">Interventie voor misleidende functionaliteit afdwingen</translation>
<translation id="3780152581321609624">Niet-standaardpoort in Kerberos-SPN opnemen</translation>
<translation id="3780319008680229708">Als dit beleid is ingesteld op 'True', wordt het Cast-icoon altijd weergegeven in de werkbalk of het overloopmenu en kunnen gebruikers het niet verwijderen.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, kunnen gebruikers het Cast-icoon vastzetten of verwijderen via het contextmenu van het icoon.
Als het beleid 'EnableMediaRouter' is ingesteld op 'False', heeft de waarde van dit beleid geen effect en wordt het icoon niet weergegeven in de werkbalk.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Instellingen voor energiebeheer wanneer de gebruiker inactief is</translation>
<translation id="3790085888761753785">Als deze instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers inloggen op hun account via Smart Lock. Dit is toleranter dan het normale Smart Lock-gedrag, dat gebruikers alleen toestaat om hun scherm te ontgrendelen.
Als dit beleid is uitgeschakeld, kunnen gebruikers Smart Lock Signin niet gebruiken.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, geldt de standaardwaarde 'niet toegestaan' voor beheerde Enterprise-gebruikers en 'toegestaan' voor niet-beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="379602782757302612">Hiermee kun je opgeven welke extensies gebruikers NIET mogen installeren. Extensies die al zijn geïnstalleerd, worden uitgeschakeld als ze op de zwarte lijst zijn gezet en de gebruiker kan ze niet weer inschakelen. Nadat een extensie die op basis van de zwarte lijst is uitgeschakeld, van de zwarte lijst is verwijderd, wordt deze automatisch weer ingeschakeld.
Een zwartelijstwaarde van '*' betekent dat alle extensies op de zwarte lijst staan, tenzij ze expliciet worden vermeld op de witte lijst.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, kan de gebruiker elke extensie installeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Hiermee configureer je de directory die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt voor het downloaden van bestanden.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze directory, ongeacht of de gebruiker een directory heeft gespecificeerd of heeft aangegeven telkens te willen worden gevraagd wat de downloadlocatie moet zijn.
Ga naar https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables voor een lijst met variabelen die kunnen worden gebruikt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de directory voor het downloaden van bestanden gebruikt en kan de gebruiker deze wijzigen.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Extensie TLS-domeingebonden certificaten inschakelen (afgekeurd)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Een lijst met uitgeschakelde plug-ins specificeren</translation>
<translation id="3811562426301733860">Advertenties toestaan op alle sites</translation>
<translation id="3816312845600780067">Sneltoets voor automatisch inloggen inschakelen</translation>
<translation id="3820526221169548563">De toegankelijkheidsfunctie voor het schermtoetsenbord inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op 'True' wordt het schermtoetsenbord altijd ingeschakeld.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' wordt het schermtoetsenbord altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of negeren.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt het schermtoetsenbord aanvankelijk uitgeschakeld, maar kan dit door gebruikers op elk moment worden ingeschakeld.</translation>
<translation id="382476126209906314">Het voorvoegsel voor het TalkGadget configureren voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="3831376478177535007">Wanneer deze instelling is ingeschakeld, staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> toe dat certificaten die zijn uitgegeven via de verouderde PKI-bewerkingen van Symantec Corporation worden vertrouwd als deze correct worden gevalideerd en zijn gekoppeld aan een herkend CA-certificaat.
Houd er rekening mee dat dit beleid afhankelijk is van het feit of de certificaten van de verouderde infrastructuur van Symantec nog door het besturingssysteem worden herkend. Als door een update van het besturingssysteem de verwerking van dergelijke certificaten door het besturingssysteem verandert, is dit beleid niet meer van toepassing. Daarnaast is dit beleid bedoeld als tijdelijke oplossing om bedrijven meer tijd te geven om af te stappen van de verouderde Symantec-certificaten. Dit beleid wordt op of rond 1 januari 2019 verwijderd.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false', volgt <ph name="PRODUCT_NAME" /> het openbaar aangekondigde beëindigingschema.
Zie https://g.co/chrome/symantecpkicerts voor meer informatie over deze beëindiging.</translation>
<translation id="383466854578875212">Hiermee kun je opgeven op welke hosts voor systeemeigen berichten de zwarte lijst niet van toepassing is.
Een waarde van * voor de zwarte lijst betekent dat alle hosts voor systeemeigen berichten op de zwarte lijst staan en dat alleen hosts voor systeemeigen berichten die op de witte lijst worden vermeld, worden geladen.
Standaard staan alle hosts voor systeemeigen berichten op de witte lijst, maar als alle hosts voor systeemeigen berichten op basis van beleid op de zwarte lijst zijn gezet, kan de witte lijst worden gebruikt om dat beleid te overschrijven.</translation>
<translation id="384743459174066962">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd waarop geen pop-ups mogen worden geopend.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultPopupsSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Informatie rapporteren over de actieve kiosksessie, zoals
de ID en versie van de app.
Als het beleid is ingesteld op 'False', worden er geen sessiegegevens
gerapporteerd. Als het beleid is ingesteld op 'True' of als er geen beleid is
ingesteld, worden de kiosksessiegegevens gerapporteerd.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Standaard afdrukken in duplexmodus</translation>
<translation id="3859780406608282662">Voeg een parameter toe aan het ophalen van de varianten-seed in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Indien dit wordt aangegeven, wordt aan de URL waarmee de varianten-seed wordt opgehaald een zoekopdrachtparameter toegevoegd met de naam 'restrict'. De waarde van de parameter is dezelfde waarde die in dit beleid wordt opgegeven.
Indien deze niet is opgegeven, wordt de URL van de varianten-seed niet gewijzigd.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimale SSL-versie ingeschakeld</translation>
<translation id="3864020628639910082">Hiermee kun je de URL opgeven van de zoekmachine die wordt gebruikt om zoeksuggesties te leveren. De URL moet de tekenreeks '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />' bevatten. Deze tekenreeks wordt op het moment van de zoekopdracht vervangen door de tekst die de gebruiker tot op dat moment heeft getypt.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt er geen suggestie-URL gebruikt.
De suggestie-URL van Google kan worden opgegeven als: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Instellen welke talen zijn toegestaan in een gebruikerssessie</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beschrijving</translation>
<translation id="3868347814555911633">Dit beleid is alleen actief in de commerciële modus.
Hiermee vermeld je extensies die automatisch worden geïnstalleerd voor de demogebruiker, voor apparaten in de commerciële modus. Deze extensies worden opgeslagen op het apparaat en kunnen worden geïnstalleerd in de offline modus, na de installatie.
Elke lijstvermelding bevat een woordenboek dat de extensie-ID moet bevatten in het veld 'Extensie-ID' en de update-URL in het veld 'Update-URL'.</translation>
<translation id="3874773863217952418">'Tikken om te zoeken' inschakelen</translation>
<translation id="3877517141460819966">Geïntegreerde modus voor authenticatie met twee factoren</translation>
<translation id="3879208481373875102">Lijst met afgedwongen geïnstalleerde web-apps instellen</translation>
<translation id="388237772682176890">Dit beleid is beëindigd in M53 en is verwijderd in M54, omdat de ondersteuning voor SPDY/3.1 is verwijderd.
Hiermee wordt het gebruik van het SPDY-protocol in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld.
Als dit beleid is ingeschakeld, is het SPDY-protocol niet beschikbaar in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je dit beleid uitschakelt, kan het SPDY-protocol worden gebruikt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is het SPDY-protocol beschikbaar.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Beleid ten aanzien van snel ontgrendelen</translation>
<translation id="3891357445869647828">JavaScript inschakelen</translation>
<translation id="3895557476567727016">Hiermee wordt de standaardmap geconfigureerd die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt voor gedownloade bestanden.
Als je dit beleid instelt, wijzigt dit de standaardmap waarin <ph name="PRODUCT_NAME" /> bestanden downloadt. Dit beleid is niet verplicht. De gebruiker kan de map wijzigen.
Als je dit beleid niet instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de normale standaardmap (platformspecifiek).
Raadpleeg https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables voor een lijst met variabelen die kunnen worden gebruikt.</translation>
<translation id="3904459740090265495">Met dit beleid wordt het inloggedrag van de browser beheerd. Hiermee kun je specificeren of de gebruiker kan inloggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" /> met zijn account en accountgerelateerde services (zoals Chrome-synchronisatie) kan gebruiken.
Als het beleid is ingesteld op 'Inloggen bij browser uitschakelen', kan de gebruiker niet inloggen bij de browser en geen accountgebaseerde services gebruiken. Functies op browserniveau (zoals Chrome-synchronisatie) kunnen in dit geval niet worden gebruikt en zijn niet beschikbaar. Als de gebruiker was ingelogd en het beleid is ingesteld op 'Uitgeschakeld', wordt de gebruiker uitgelogd wanneer hij Chrome de volgende keer gebruikt. Zijn lokale profielgegevens (zoals bladwijzers, wachtwoorden, enzovoort) blijven behouden. De gebruiker kan nog steeds inloggen bij en gebruikmaken van Google-webservices zoals Gmail.
Als het beleid is ingesteld op 'Inloggen bij browser inschakelen', mag de gebruiker inloggen bij de browser en wordt deze automatisch ingelogd bij de browser wanneer hij is ingelogd bij Google-webservices zoals Gmail. Als een gebruiker wordt ingelogd bij de browser, betekent dit dat de accountgegevens van de gebruiker worden bewaard door de browser. Het betekent echter niet dat Chrome-synchronisatie standaard wordt ingeschakeld. De gebruiker moet zich afzonderlijk aanmelden voor gebruik van deze functie. Als dit beleid wordt ingeschakeld, kan de gebruiker de instelling die inloggen bij de browser toestaat, niet uitschakelen. Gebruik het beleid 'SyncDisabled' om de beschikbaarheid van Chrome-synchronisatie te beheren.
Als het beleid is ingesteld op 'Inloggen bij browser afdwingen', krijgt de gebruiker een dialoogvenster voor accountselectie te zien en moet deze een account kiezen en inloggen om de browser te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat voor beheerde accounts de beleidsregels die aan het account zijn gekoppeld, worden toegepast en afgedwongen. Hiermee wordt Chrome-synchronisatie standaard ingeschakeld voor het account, behalve wanneer synchronisatie is uitgeschakeld door de domeinbeheerder of via het beleid 'SyncDisabled'. De standaardwaarde van BrowserGuestModeEnabled wordt ingesteld op 'False'. Houd er rekening mee dat bestaande, niet-ingelogde profielen worden vergrendeld en niet toegankelijk zijn na inschakeling van dit beleid. Bekijk het Helpcentrum-artikel voor meer informatie: https://support.google.com/chrome/a/answer/7572556.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker bepalen of deze de optie voor inloggen bij de browser wil inschakelen en deze naar wens gebruiken.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Dit beleid is niet van invloed op de logboekregistratie van Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Hiermee wordt synchronisatie van Google Drive in de app Bestanden van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uitgeschakeld wanneer de optie is ingesteld op 'True'. In dat geval worden geen gegevens naar Google Drive geüpload.
Als de optie niet is ingesteld of is ingesteld op 'False', kunnen gebruikers bestanden naar Google Drive overzetten.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL naar een PAC-bestand voor de proxy</translation>
<translation id="3925377537407648234">Schermresolutie en schaalfactor instellen</translation>
<translation id="3939893074578116847">Netwerkpakketten verzenden naar de beheerserver om de online status bij te houden, zodat de server kan detecteren of het apparaat offline is.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', worden netwerkpakketten voor bijhouden (zogenaamde <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) verzonden.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, worden er geen pakketten verzonden.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Tijdsbeperkingen voor updates</translation>
<translation id="3956686688560604829">Gebruik het SiteList-beleid van Internet Explorer voor ondersteuning voor oudere browsers.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Toestaan dat Smart Lock wordt gebruikt</translation>
<translation id="3963602271515417124">Als dit beleid is ingesteld op 'True', wordt bevestiging op afstand toegestaan voor het apparaat en wordt er automatisch een certificaat gegenereerd en naar de Device Management Server geüpload.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, wordt er geen certificaat gegenereerd en mislukt het aanroepen van de extensie-API enterprise.platformKeys.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Time-out tot de inactieve gebruiker is uitgelogd</translation>
<translation id="3973371701361892765">Archief nooit automatisch verbergen</translation>
<translation id="3984028218719007910">Bepaalt of <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na het afmelden lokale accountgegevens bewaart. Als dit is ingesteld op 'true', bewaart <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> geen bestaande accounts en worden alle gegevens over de gebruikerssessie na het afmelden gewist. Als dit beleid is ingesteld op 'false' of niet is geconfigureerd, bewaart het apparaat mogelijk (gecodeerde) lokale gebruikersgegevens.</translation>
<translation id="398475542699441679">Met dit beleid wordt bepaald of 'Ondersteuning voor oudere browsers' wordt ingeschakeld.
Wanneer dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false', probeert Chrome geen toegewezen URL's te openen in een andere browser.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'true', probeert Chrome bepaalde URL's te openen in een andere browser (zoals Internet Explorer). Deze functie is geconfigureerd volgens de beleidsregels in de groep <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Deze functie dient als vervanging van de extensie <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. De configuratie van deze de extensie wordt overgezet naar deze functie, maar het wordt sterk geadviseerd om in plaats daarvan het Chrome-beleid te gebruiken. Dit zorgt in de toekomst voor betere compatibiliteit.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL's die toegang krijgen tot apparaten voor het vastleggen van video op SAML-inlogpagina's</translation>
<translation id="4001275826058808087">IT-beheerders voor zakelijke apparaten kunnen deze markering gebruiken om te bepalen of gebruikers aanbiedingen kunnen inwisselen via registratie van Chrome OS.
Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet wordt ingesteld, kunnen gebruikers aanbiedingen inwisselen via registratie van Chrome OS.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' kunnen gebruikers geen aanbiedingen inwisselen.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet is geconfigureerd, worden op het inlogscherm van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bestaande gebruikers weergegeven die kunnen worden geselecteerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', worden op het inlogscherm van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> geen bestaande gebruikers weergegeven. In dat geval wordt het normale inlogscherm (waar de gebruiker om een e-mailadres en wachtwoord of telefoonnummer wordt gevraagd) of het SAML-interstitial-scherm (indien ingeschakeld via het <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />-beleid) weergegeven, tenzij er een beheerde sessie is ingesteld. Wanneer er een beheerde sessie is ingesteld, worden alleen de accounts voor de beheerde sessie weergegeven en kun je alleen een van deze accounts selecteren.
Dit beleid heeft geen invloed op het bewaren of verwijderen van de lokale gebruikersgegevens door het apparaat.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Activering van dialoogvensters voor het selecteren van bestanden toestaan</translation>
<translation id="4012737788880122133">Als dit is ingesteld op 'True', schakel je hiermee automatische updates uit.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten zoeken automatisch naar updates wanneer deze instelling niet is geconfigureerd of is ingesteld op 'False'.
Waarschuwing: Het wordt aanbevolen automatische updates ingeschakeld te laten, zodat gebruikers software-updates en essentiële beveiligingsoplossingen ontvangen. Als je automatische updates uitschakelt, kunnen gebruikers gevaar lopen.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Cookies die worden overgedragen naar het profiel van de gebruiker, zijn niet toegankelijk voor Android-apps.</translation>
<translation id="402759845255257575">Niet toestaan dat sites JavaScript uitvoeren</translation>
<translation id="4027608872760987929">De standaardzoekprovider inschakelen</translation>
<translation id="4039085364173654945">Hiermee wordt bepaald of subinhoud van derden op een pagina een dialoogvenster voor algemene HTTP-authenticatie als pop-up mag bekijken.
Deze optie is meestal uitgeschakeld als beveiliging tegen phishing. Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de optie uitgeschakeld en mag subinhoud van derden geen dialoogvenster voor algemene HTTP-authenticatie als pop-up weergeven.</translation>
<translation id="4056910949759281379">SPDY-protocol uitschakelen</translation>
<translation id="4059515172917655545">Dit beleid beheert de beschikbaarheid van de locatieservices van Google.
Wanneer dit beleid niet is geconfigureerd of is ingesteld op <ph name="GLS_DISABLED" />, worden de locatieservices van Google uitgeschakeld en kunnen deze niet door de gebruiker worden ingeschakeld.
Wanneer dit beleid is ingesteld op <ph name="GLS_UNDER_USER_CONTROL" />, wordt de gebruiker gevraagd om te kiezen of de locatieservices van Google moeten worden gebruikt. Android-apps kunnen de services gebruiken om de apparaatlocatie op te vragen en er kunnen anonieme locatiegegevens naar Google worden verzonden.
Houd er rekening mee dat dit beleid wordt genegeerd en dat de locatieservices van Google altijd zijn uitgeschakeld wanneer het beleid <ph name="DEFAULT_GEOLOCATION_SETTING_POLICY_NAME" /> is ingesteld op <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />.</translation>
<translation id="408029843066770167">Query's naar een Google-tijdservice toestaan</translation>
<translation id="408076456549153854">Inloggen bij browser inschakelen</translation>
<translation id="4088589230932595924">Incognitomodus afgedwongen</translation>
<translation id="4088983553732356374">Hiermee kun je instellen of websites lokaal gegevens mogen instellen. Het instellen van lokale gegevens kan worden toegestaan voor alle websites of worden geweigerd voor alle websites.
Als dit beleid is ingesteld op 'Cookies bewaren voor de duur van de sessie', worden cookies gewist wanneer de sessie wordt beëindigd. Let op dat als <ph name="PRODUCT_NAME" /> in de achtergrondmodus wordt uitgevoerd, de sessie mogelijk niet wordt beëindigd wanneer het laatste venster wordt gesloten. Zie het beleid BackgroundModeEnabled voor meer informatie over het configureren van dit gedrag.
Als er geen instelling voor dit beleid wordt opgegeven, wordt AllowCookies gebruikt en kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Omleiden naar SAML IdP na bevestiging van de gebruiker</translation>
<translation id="410478022164847452">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna de vertragingsactie wordt ondernomen wanneer op netstroom wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat de vertragingsactie wordt ondernomen door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. De vertragingsactie kan afzonderlijk worden geconfigureerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet in milliseconden worden opgegeven.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Handhaving van Certificaattransparantie voor een lijst met URL's uitschakelen</translation>
<translation id="4121350739760194865">Voorkomen dat app-promoties worden weergegeven op de pagina 'Nieuw tabblad'</translation>
<translation id="412697421478384751">Gebruikers toestaan om zwakke pincodes in te stellen als pincode voor het vergrendelingsscherm</translation>
<translation id="4138655880188755661">Tijdslimiet</translation>
<translation id="4150201353443180367">Weergave</translation>
<translation id="4157003184375321727">Besturingssysteem- en firmwareversie rapporteren</translation>
<translation id="4157594634940419685">Toegang verlenen aan systeemeigen CUPS-printers</translation>
<translation id="4183229833636799228">Standaardinstelling voor <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL voor het valideren van verificatietoken voor client voor externe toegang</translation>
<translation id="4203389617541558220">De bedrijfstijd van het apparaat beperken door automatisch opnieuw opstarten te plannen.
Wanneer dit beleid is ingesteld, bepaalt het de duur van de bedrijfstijd van het apparaat waarna het automatisch opnieuw opstarten is gepland.
Wanneer dit beleid niet is ingesteld, is de bedrijfstijd van het apparaat niet beperkt.
Als je dit beleid inschakelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of negeren.
Het automatisch opnieuw opstarten is gepland op het geselecteerde tijdstip maar kan tot 24 uur worden uitgesteld op het apparaat als een gebruiker het apparaat op dat moment gebruikt.
Opmerking: momenteel is automatisch opnieuw opstarten alleen ingeschakeld als het inlogscherm wordt weergegeven of een kiosk-appsessie wordt verwerkt. Binnenkort wordt dit veranderd en is het beleid altijd van toepassing, ongeacht of er een sessie van een bepaald type wordt verwerkt.
De beleidswaarde moet in seconden worden ingevoerd. Waarden worden vastgezet zodat deze ten minste 3600 (één uur) zijn.</translation>
<translation id="4203879074082863035">Alleen printers op de witte lijst worden weergegeven aan gebruikers</translation>
<translation id="420512303455129789">Een woordenboek dat URL's toewijst aan een booleaanse markering die aangeeft of toegang tot de host moet worden toegestaan ('True') of geblokkeerd ('False').
Dit beleid is bedoeld voor intern gebruik door <ph name="PRODUCT_NAME" /> zelf.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Drempels voor schermvergrendeling</translation>
<translation id="423797045246308574">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die geen sleutels mogen genereren. Als een URL-patroon in 'KeygenAllowedForUrls' staat, worden deze uitzonderingen overschreven door dit beleid.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultKeygenSetting' (als dit is ingesteld), of anders op basis van de persoonlijke configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Het cachegeheugen wordt niet gebruikt voor Android-apps. Als meerdere gebruikers dezelfde Android-app installeren, wordt deze voor elke gebruiker opnieuw gedownload.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Hiermee worden aan URL's gekoppelde, geanonimiseerde gegevens verzameld in <ph name="PRODUCT_NAME" /> en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Bij het verzamelen van aan URL's gekoppelde, geanonimiseerde gegevens worden de URL's van pagina's die de gebruiker bezoekt, verzonden naar Google, met als doel het zoeken en browsen te verbeteren.
Als je dit beleid inschakelt, worden aan URL's gekoppelde, geanonimiseerde gegevens altijd verzameld.
Als je dit beleid uitschakelt, worden aan URL's gekoppelde, geanonimiseerde gegevens nooit verzameld.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, worden aan URL's gekoppelde, geanonimiseerde gegevens verzameld, maar kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nee</translation>
<translation id="4261820385751181068">Taal voor inlogscherm van apparaat</translation>
<translation id="427220754384423013">Hiermee worden de printers gespecificeerd die een gebruiker kan gebruiken.
Dit beleid wordt alleen gebruikt als <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> is gekozen voor <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Als dit beleid wordt gebruikt, zijn voor de gebruiker alleen de printers beschikbaar met ID's die overeenkomen met de waarden in dit beleid. De ID's moeten overeenkomen met het ID- of GUID- veld in het bestand dat is opgegeven in <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Specificeert de parameters die worden gebruikt voor het uitvoeren van een zoekopdracht naar afbeeldingen met POST. Het bestaat uit door komma's gescheiden naam/waarde-paren. Als een waarde een templateparameter, zoals {imageThumbnail} in het bovenstaande voorbeeld, is, wordt de waarde vervangen door echte afbeeldingsminiatuurgegevens.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt de voorgestelde zoekopdracht verzonden met de GET-methode.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Toestaan dat niet-gelieerde gebruikers ARC gebruiken</translation>
<translation id="4298509794364745131">Specificeert de lijst met apps die kunnen worden ingeschakeld als notitie-app op het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-vergrendelingsscherm.
Als de gewenste notitie-app is ingeschakeld op het vergrendelingsscherm, bevat het vergrendelingsscherm een UI-element om de gewenste notitie-app te starten.
Wanneer de app is gestart, kan deze een app-venster bovenop het vergrendelingsscherm maken en gegevensitems (notities) maken in de context van het vergrendelingsscherm. De app kan gemaakte notities importeren naar de primaire gebruikerssessie wanneer de sessie ontgrendeld is. Momenteel worden alleen Chrome-notitie-apps ondersteund op het vergrendelingsscherm.
Als het beleid is ingesteld, kan de gebruiker een app alleen inschakelen op het vergrendelingsscherm als de extensie-ID van de app is opgenomen in de beleidslijstwaarde.
Dit betekent dat als je dit beleid instelt op een lege lijst, het maken van notities op het vergrendelingsscherm volledig wordt uitgeschakeld.
Houd er rekening mee dat als het beleid een app-ID bevat, dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat de gebruiker de app kan inschakelen als notitie-app op het vergrendelingsscherm. In Chrome 61 wordt de reeks beschikbare apps bijvoorbeeld extra beperkt door het platform.
Als het beleid niet wordt ingesteld, gelden er geen beperkingen voor de reeks apps die de gebruiker kan inschakelen op het vergrendelingsscherm.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Of DHE-coderingssuites in TLS zijn ingeschakeld</translation>
<translation id="4322842393287974810">Toestaan dat de kiosk-app die automatisch zonder vertraging is gestart, de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie beheert</translation>
<translation id="4325690621216251241">Een afmeldknop toevoegen aan de systeembalk</translation>
<translation id="4332177773549877617">Gebeurtenissen registreren voor installatie van Android-apps</translation>
<translation id="4346674324214534449">Hiermee kun je instellen of advertenties moeten worden voorkomen op sites met opdringerige advertenties.
Als dit beleid is ingesteld op 2, worden advertenties geblokkeerd op sites met opdringerige advertenties.
Dit bedrag wordt echter niet geactiveerd als het beleid SafeBrowsingEnabled is ingesteld op 'False'.
Als dit beleid is ingesteld op 1, worden advertenties niet geblokkeerd op sites met opdringerige advertenties.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 2 gebruikt.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Als beleid 'True' is en de gebruiker een gebruiker met beperkte rechten is, kunnen andere Android-apps de internetbeperkingen van de gebruiker opvragen via de contentprovider.
Als het beleid 'False' of niet ingesteld is, retourneert de contentprovider geen informatie.</translation>
<translation id="435461861920493948">Bevat een lijst van patronen die worden gebruikt om de zichtbaarheid van accounts in <ph name="PRODUCT_NAME" /> te beheren.
Elk Google-account op het apparaat wordt vergeleken met in dit beleid opgeslagen patronen om de zichtbaarheid van het account in <ph name="PRODUCT_NAME" /> vast te stellen. Het account is zichtbaar als de naam overeenkomt met een patroon in de lijst. Als dit niet het geval is, wordt het account verborgen.
Gebruik het jokerteken '*' om overeenkomsten met nul of meer willekeurige tekens te zoeken. Het escapeteken is '\'. Als je dus overeenkomsten met de tekens '*' of '\' wilt zoeken, zet je hier een '\' voor.
Als dit beleid niet is ingesteld, zijn alle Google-accounts op het apparaat zichtbaar in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="436581050240847513">Apparaatnetwerkinterface rapporteren</translation>
<translation id="4372704773119750918">Zakelijke gebruikers niet toestaan deel uit te maken van multiprofielen (primair of secundair)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Alle sites toestaan afbeeldingen weer te geven</translation>
<translation id="437791893267799639">Beleid niet ingesteld, gegevensmigratie en ARC niet toestaan</translation>
<translation id="4389091865841123886">De externe bevestiging configureren met een TPM-mechanisme.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Lijst met vooraf geconfigureerde netwerkfileshares.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Netwerkbandbreedtebeperking inschakelen</translation>
<translation id="441217499641439905">Google Drive uitschakelen via mobiele verbindingen in de app Bestanden van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4418726081189202489">Als dit beleid wordt ingesteld op 'False', is het <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet toegestaan om af en toe query's naar een Google-server verzenden om een nauwkeurig tijdstempel op te halen. Als het beleid is ingesteld op 'True' of niet is ingesteld, zijn deze query's ingeschakeld.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Proxyinstellingen handmatig specificeren</translation>
<translation id="4429220551923452215">De snelkoppeling voor apps in- of uitschakelen op de bladwijzerbalk.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker kiezen om de snelkoppeling voor apps weer te geven of te verbergen via het contextmenu van de bladwijzerbalk.
Als dit beleid is geconfigureerd, kan de gebruiker de instelling niet wijzigen en wordt de snelkoppeling voor apps altijd of nooit weergegeven.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Uitgebreide rapportage van Safe Browsing inschakelen</translation>
<translation id="443454694385851356">Verouderd (onbeveiligd)</translation>
<translation id="443665821428652897">Sitegegevens wissen als de browser wordt gesloten (verouderd)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Dit apparaat toestaan om PluginVm uit te voeren.
Als het beleid is ingesteld op 'false' of niet is ingesteld, wordt <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> niet ingeschakeld voor het apparaat. Als het beleid is ingesteld op 'true', wordt <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> ingeschakeld voor het apparaat, op voorwaarde dat de andere instellingen dit ook toestaan. <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> kan alleen worden uitgevoerd als <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> is ingesteld op 'true' en als <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> en <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> zijn ingesteld.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Een lijst met verouderde webplatformfuncties opgeven die tijdelijk kunnen worden ingeschakeld.
Dit beleid biedt beheerders de mogelijkheid om verouderde webplatformfuncties beperkte tijd opnieuw in te schakelen. De functies worden geïdentificeerd door een stringtag. De functies die horen bij de tags die zijn opgenomen in de lijst die dit beleid heeft aangegeven, worden opnieuw ingeschakeld.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, of als de lijst leeg is of niet overeenkomt met een van de ondersteunde stringtags, blijven alle verouderde webplatformfuncties uitgeschakeld.
Hoewel het beleid zelf op de bovenstaande platforms wordt ondersteund, is de functie die ermee wordt ingeschakeld mogelijk op minder platforms beschikbaar. Niet alle verouderde webplatformfuncties kunnen opnieuw worden ingeschakeld. Alleen de webplatformfuncties die hieronder worden vermeld, kunnen tijdelijk opnieuw worden ingeschakeld, waarbij de periode per functie verschilt. De algemene indeling van de stringtag is [NaamVerouderdeFunctie]_EffectiveUntil[jjjjmmdd]. De reden voor de wijzigingen van webplatformfuncties vind je op https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Vergrendeling inschakelen wanneer het apparaat inactief wordt of overschakelt op de slaapstand</translation>
<translation id="4449545651113180484">Scherm 270 graden met de klok mee draaien</translation>
<translation id="4454820008017317557">Het werkbalkpictogram van <ph name="PRODUCT_NAME" /> weergeven</translation>
<translation id="4467952432486360968">Indirecte cookies blokkeren</translation>
<translation id="4474167089968829729">Opslaan van wachtwoorden in wachtwoordbeheer inschakelen</translation>
<translation id="4476769083125004742">Als dit beleid wordt ingesteld op <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, hebben de Android-apps geen toegang tot locatiegegevens. Als je een andere waarde voor dit beleid instelt of het beleid niet instelt, wordt de gebruiker om toestemming gevraagd wanneer een Android-app toegang tot locatiegegevens probeert te krijgen.</translation>
<translation id="4480694116501920047">SafeSearch afdwingen</translation>
<translation id="4482640907922304445">Hiermee wordt de knop 'Homepage' weergegeven in de werkbalk van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je deze instelling inschakelt, wordt de knop 'Homepage' altijd weergegeven.
Als je deze instelling uitschakelt, wordt de knop 'Homepage' nooit weergegeven.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling niet aanpassen of negeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, kan de gebruiker kiezen of de knop 'Homepage' wel of niet wordt weergegeven.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Automatisch updaten uitschakelen</translation>
<translation id="4485425108474077672">De URL van de pagina 'Nieuw tabblad' configureren</translation>
<translation id="4492287494009043413">Het maken van screenshots uitschakelen</translation>
<translation id="449423975179525290">Aan <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> gerelateerd beleid configureren.</translation>
<translation id="450537894712826981">Configureert de cachegrootte die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt voor het opslaan van gecachte bestanden op de schijf.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de opgegeven cachegrootte, ongeacht of de gebruiker de markering --media-cache-size heeft opgegeven. De waarde die in dit beleid wordt opgegeven, is geen vaste waarde maar een suggestie voor het cachesysteem. Een waarde die lager is dan een paar megabytes, is te klein en wordt afgerond naar een redelijk minimum.
Als de waarde van dit beleid 0 is, wordt de standaardcachegrootte gebruikt, maar kan de gebruiker deze niet wijzigen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de standaardgrootte gebruikt en kan de gebruiker deze overschrijven met de markering --media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet is ingesteld, is <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en kunnen gebruikers deze functie starten vanuit het app-menu, contextmenu's op pagina's, mediabedieningsopties op websites die werken met Cast en via het Cast-icoon in de werkbalk (als dit wordt weergegeven).
Als dit beleid is ingesteld op 'False', is <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld.</translation>
<translation id="4515404363392014383">'Safe Browsing' inschakelen voor vertrouwde bronnen</translation>
<translation id="4518251772179446575">Goedkeuring vragen wanneer een site de fysieke locatie van gebruikers wil bijhouden</translation>
<translation id="4519046672992331730">Hiermee worden zoeksuggesties in de omnibox van <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, worden er zoeksuggesties gebruikt.
Als je deze instelling uitschakelt, worden er nooit zoeksuggesties gebruikt.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling niet aanpassen of negeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt dit ingeschakeld maar kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="4531706050939927436">De installatie van Android-apps kan via de Google Beheerdersconsole worden afgedwongen door gebruik te maken van Google Play. Deze apps gebruiken dit beleid niet.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Naam Android-beperking:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokale accounts op apparaat</translation>
<translation id="4544079461524242527">Hiermee worden extensiebeheerinstellingen voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> geconfigureerd.
Met dit beleid worden meerdere instellingen beheerd, waaronder instellingen die worden beheerd door bestaande, aan extensies gerelateerde beleidsregels. Dit beleid overschrijft alle oudere beleidsregels als beide zijn ingesteld.
Met dit beleid wordt een extensie-ID of een update-URL toegewezen aan de bijbehorende configuratie. Bij een extensie-ID wordt de configuratie uitsluitend op de opgegeven configuratie toegepast. Er kan een standaardconfiguratie worden ingesteld voor de speciale ID <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, die wordt toegepast op alle extensies waarvoor geen aangepaste configuratie is ingesteld in dit beleid. Bij een update-URL wordt de configuratie toegepast op alle extensies met de exacte update-URL in het manifest van deze extensie, zoals beschreven in <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Ga naar https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/extension-settings-full voor een volledige beschrijving van de mogelijke instellingen en de structuur van dit beleid.
</translation>
<translation id="4554651132977135445">Loopback-verwerkingsmodus voor gebruikersbeleid</translation>
<translation id="4554841826517980623">Dit beleid bepaalt of de functie 'Network File Shares' voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> het <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />-protocol moet gebruiken om shares te detecteren in het netwerk.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', wordt voor de detectie van shares in het netwerk gebruikgemaakt van het <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />-protocol.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', wordt voor de detectie van shares geen gebruik gemaakt van het <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />-protocol.
Als het beleid niet wordt ingesteld, is de functie standaard uitgeschakeld voor gebruikers die op ondernemingsniveau worden beheerd en ingeschakeld voor niet-beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Externe bevestiging van gebruiker inschakelen</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL van standaard zoekprovider voor nieuwe tabbladpagina</translation>
<translation id="4567137030726189378">Het gebruik van de hulpprogramma's voor ontwikkelaars toestaan</translation>
<translation id="4600786265870346112">Grote muisaanwijzer inschakelen</translation>
<translation id="4604931264910482931">Zwarte lijst voor systeemeigen berichten configureren</translation>
<translation id="4613508646038788144">Als het beleid is ingesteld op 'False', is het mogelijk om via software van derden uitvoerbare code te injecteren in de processen van Chrome. Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'True', kan er geen uitvoerbare code via software van derden worden geïnjecteerd in de processen van Chrome.</translation>
<translation id="4617338332148204752">De metatagcontrole in <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> overslaan</translation>
<translation id="4625915093043961294">Witte lijst voor het installeren van extensies configureren</translation>
<translation id="4632343302005518762"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> toestaan de vermelde soorten content te verwerken.</translation>
<translation id="4632566332417930481">Het gebruik van de hulpprogramma's voor ontwikkelaars uitschakelen voor extensies die zijn geïnstalleerd op basis van het bedrijfsbeleid, maar toestaan in andere contexten</translation>
<translation id="4633786464238689684">Hiermee wordt het standaardgedrag van de toetsen op de bovenste rij gewijzigd in functietoetsen.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'True', voeren de toetsen op de bovenste rij van het toetsenbord standaard opdrachten van functietoetsen uit. De zoektoets moet worden ingedrukt om het gedrag terug te zetten naar mediatoetsen.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'False' of niet wordt ingesteld, voert het toetsenbord standaard opdrachten uit van mediatoetsen, en voert het opdrachten uit van functietoetsen wanneer de zoektoets ingedrukt wordt gehouden.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Namen van de hosts voor systeemeigen berichten die moeten worden vrijgesteld van de zwarte lijst</translation>
<translation id="4650759511838826572">URL-protocolschema's uitschakelen</translation>
<translation id="465099050592230505">URL van zakelijke webwinkel (verouderd)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Instellingen voor extensiebeheer</translation>
<translation id="4668325077104657568">Standaardinstelling voor afbeeldingen</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimum:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Hiermee kun je instellen of moet worden voorkomen dat sites met misleidende functionaliteit nieuwe vensters of tabbladen openen.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', kunnen sites met misleidende functionaliteit geen nieuwe vensters of tabbladen openen.
Dit gedrag wordt echter niet geactiveerd als het beleid SafeBrowsingEnabled is ingesteld op 'False'.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', kunnen sites met misleidende functionaliteit nieuwe vensters of tabbladen openen.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 'True' gebruikt.</translation>
<translation id="467236746355332046">Ondersteunde functies:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Hiermee kun je de lijst aanpassen van URL-patronen die altijd door <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> moeten worden verwerkt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt het standaard weergaveprogramma gebruikt voor alle sites die door het beleid 'ChromeFrameRendererSettings' zijn opgegeven.
Ga voor voorbeeldpatronen naar https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Een lijst met URL's openen</translation>
<translation id="4674871290487541952">Onbeveiligde algoritmen toestaan in integriteitscontroles bij updates en installaties van extensies</translation>
<translation id="4680936297850947973">Beëindigd in M68. Gebruik in plaats hiervan DefaultPopupsSetting.
Ga naar https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656 voor een volledige uitleg.
Als je dit beleid inschakelt, kunnen sites tegelijkertijd navigeren en nieuwe vensters/tabbladen openen.
Als dit beleid is uitgeschakeld of niet is ingesteld, kunnen sites niet tegelijkertijd navigeren en nieuwe vensters/tabbladen openen.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Automatisch aanvullen inschakelen</translation>
<translation id="4703402283970867140">Slim dimmodel inschakelen, zodat het langer duurt tot het scherm wordt gedimd</translation>
<translation id="4722122254122249791">Site-isolatie inschakelen voor gespecificeerde herkomsten</translation>
<translation id="4722399051042571387">Als dit is ingesteld op 'false', kunnen gebruikers geen pincodes instellen die als zwak worden beschouwd en gemakkelijk kunnen worden geraden.
Enkele voorbeelden van zwakke pincodes: pincodes die slechts één cijfer bevatten (1111), pincodes met een oplopende cijferreeks (1234), pincodes met een aflopende cijferreeks (4321) en pincodes die te algemeen zijn.
Standaard krijgen gebruikers een waarschuwing en geen foutmelding te zien als de pincode als zwak wordt beschouwd.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Firewallpassage vanaf client voor externe toegang inschakelen</translation>
<translation id="4725528134735324213">Android Backup Service inschakelen</translation>
<translation id="4725801978265372736">Vereisen dat de naam van de lokale gebruiker en de eigenaar van de host voor externe toegang met elkaar overeenkomen</translation>
<translation id="4733471537137819387">Beleid met betrekking tot geïntegreerde HTTP-authenticatie.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servers waarnaar <ph name="PRODUCT_NAME" /> mag delegeren.
Scheid meerdere servernamen van elkaar met komma's. Jokertekens (*) zijn toegestaan.
Als je dit beleid niet instelt, delegeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen gebruikersreferenties, zelfs niet als een server wordt gedetecteerd als intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Clientcertificaat voor verbinding maken met RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet is ingesteld, stelt <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagina's voor die aan de huidige pagina zijn gerelateerd.
Deze suggesties worden extern via Google-servers opgehaald.
Als dit is ingesteld op 'False', kunnen er geen suggesties worden opgehaald of weergegeven.</translation>
<translation id="4788252609789586009">Hiermee wordt de functie 'Automatisch aanvullen' van <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld zodat gebruikers creditcardgegevens automatisch kunnen invullen op webformulieren aan de hand van eerder opgeslagen gegevens.
Als deze instelling is uitgeschakeld, worden er nooit creditcardgegevens voorgesteld of ingevuld door 'Automatisch aanvullen'. Er worden ook geen aanvullende creditcardgegevens opgeslagen die de gebruiker mogelijk verzendt terwijl deze browset op internet.
Als deze instelling is ingeschakeld of geen waarde heeft, kan de gebruiker 'Automatisch aanvullen' voor creditcards beheren in de UI.</translation>
<translation id="4791031774429044540">De toegankelijkheidsfunctie 'Grote muisaanwijzer' inschakelen.
Als dit beleid op 'True' is ingesteld, is de grote muisaanwijzer altijd ingeschakeld.
Als dit beleid op 'False' is ingesteld, is de grote muisaanwijzer altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of negeren.
Als je dit beleid niet instelt, is de grote muisaanwijzer eerst uitgeschakeld, maar kan de gebruiker deze op elk moment inschakelen.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Updategedrag voor <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware configureren</translation>
<translation id="4807950475297505572">De gebruikers die het langst geleden gebruikt zijn, worden verwijderd totdat er voldoende vrije ruimte is</translation>
<translation id="4815725774537609998">Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan ProxyMode.
Hiermee kun je de proxyserver specificeren die door <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt gebruikt en wordt voorkomen dat gebruikers proxyinstellingen kunnen aanpassen.
Als je ervoor kiest nooit een proxyserver te gebruiken en altijd rechtstreeks verbinding te maken, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyinstellingen van het systeem te gebruiken of de proxyinstellingen automatisch te detecteren, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyinstellingen handmatig te configureren, kun je verdere opties specificeren in 'Adres of URL van proxyserver', 'URL naar een PAC-bestand voor de proxy' en 'Door komma's gescheiden lijst van regels voor proxyomzeiling'. Alleen de HTTP-proxyserver met de hoogste prioriteit is beschikbaar voor ARC-apps.
Ga voor gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Als je deze instelling inschakelt, worden alle proxygerelateerde opties die via de opdrachtregel zijn opgegeven door <ph name="PRODUCT_NAME" /> genegeerd.
Als je dit beleid niet instelt, kunnen gebruikers zelf de gewenste proxyinstellingen selecteren.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Toestaan dat Enterprise-gebruiker zowel primair als secundair is (standaardgedrag voor niet-beheerde gebruikers)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Actie die moet worden ondernomen wanneer de vertraging voor inactief wordt bereikt bij gebruik op accuvermogen</translation>
<translation id="4834526953114077364">De gebruikers die het langst geleden gebruikt zijn en gedurende de laatste drie maanden niet zijn ingelogd, worden verwijderd totdat er voldoende vrije ruimte is</translation>
<translation id="4858735034935305895">Modus voor volledig scherm toestaan</translation>
<translation id="4861767323695239729">De toegestane invoermethoden in een gebruikerssessie configureren</translation>
<translation id="487460824085252184">Automatisch migreren, niet om toestemming van de gebruiker vragen.</translation>
<translation id="4874982543810021567">WebUSB blokkeren op deze sites</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maximale SSL-versie ingeschakeld</translation>
<translation id="4897928009230106190">Specificeert de parameters die worden gebruikt voor het uitvoeren van een voorgestelde zoekopdracht met POST. Het bestaat uit door komma's gescheiden naam/waarde-paren. Als een waarde een templateparameter, zoals {searchTerms} in het bovenstaande voorbeeld, is, wordt de waarde vervangen door echte zoektermgegevens.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt de voorgestelde zoekopdracht verzonden met de GET-methode.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter die plaatsing van zoektermen beheert voor de standaardzoekprovider</translation>
<translation id="4899708173828500852">Safe Browsing inschakelen</translation>
<translation id="4899802251198446659">Hiermee kun je bepalen of video's automatisch (zonder toestemming van de gebruiker) met audiocontent in <ph name="PRODUCT_NAME" /> kunnen worden afgespeeld.
Als het beleid is ingesteld op 'True', is het <ph name="PRODUCT_NAME" /> toegestaan om automatisch media af te spelen.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', is het <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet toegestaan om automatisch media af te spelen. Het beleid AutoplayWhitelist kan worden gebruikt om deze instelling voor bepaalde URL-patronen te overschrijven.
Standaard is het <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet toegestaan om automatisch media af te spelen. Het beleid AutoplayWhitelist kan worden gebruikt om deze instelling voor bepaalde URL-patronen te overschrijven.
Als <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt uitgevoerd en dit beleid wordt gewijzigd, wordt het beleid alleen toegepast op nieuw geopende tabbladen. Het is dus mogelijk dat sommige tabbladen het eerdere gedrag nog vertonen.</translation>
<translation id="4906194810004762807">Vernieuwingsfrequentie voor apparaatbeleid</translation>
<translation id="4917385247580444890">Sterk</translation>
<translation id="4923806312383904642">WebDriver toestaan niet-compatibele beleidsregels te negeren</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-receiver</translation>
<translation id="4962262530309732070">Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet wordt geconfigureerd, staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> 'Persoon toevoegen' toe vanuit gebruikersbeheer.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> het maken van nieuwe profielen niet toe vanuit gebruikersbeheer.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Inloggen bij browser uitschakelen</translation>
<translation id="4978405676361550165">Als het beleid 'OffHours' is ingesteld, worden de gespecificeerde apparaatbeleidsregels genegeerd (gebruik de standaardinstellingen van deze beleidsregels) tijdens de gedefinieerde tijdsintervallen. Chrome past apparaatbeleidsregels opnieuw toe voor elke gebeurtenis wanneer de periode 'OffHours' begint of eindigt. De gebruiker ontvangt een melding en wordt gedwongen uit te loggen wanneer de tijd 'OffHours' eindigt en de apparaatbeleidsinstellingen worden gewijzigd (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker is ingelogd met een niet-toegestaan account).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Gegevenstype:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Verouderde plug-ins toestaan die actief zijn</translation>
<translation id="4988291787868618635">Actie die wordt ondernomen wanneer de inactieve vertraging wordt bereikt</translation>
<translation id="4995548127349206948">Of NTLMv2-verificatie is ingeschakeld.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Toegang toestaan tot sites die zich niet in de inhoudspakketten bevinden</translation>
<translation id="5052081091120171147">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat de browsergeschiedenis wordt geïmporteerd uit de huidige standaardbrowser. Als het beleid is ingeschakeld, is dit ook van invloed op het dialoogvenster voor importeren.
Als het beleid is uitgeschakeld, wordt er geen browsergeschiedenis geïmporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of deze wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Vergrootglas uitgeschakeld</translation>
<translation id="5058573563327660283">De strategie selecteren die wordt gebruikt om schijfruimte vrij te maken tijdens het automatisch opschonen (verouderd)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Aanmelden bij witte lijst van gebruikers</translation>
<translation id="5068140065960598044">Het cloudbeleid van <ph name="PRODUCT_NAME" /> overschrijft het apparaatbeleid.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Hiermee wordt het gebruik van een standaard zoekprovider ingeschakeld.
Als je deze instelling inschakelt, wordt een standaardzoekopdracht uitgevoerd wanneer de gebruiker in de omnibox tekst invoert die geen URL is.
Je kunt de standaard zoekprovider opgeven door de rest van het standaardzoekbeleid in te stellen. Als dit wordt leeggelaten, kan de gebruiker zelf de standaardprovider kiezen.
Als je deze instelling uitschakelt, wordt er geen zoekopdracht uitgevoerd wanneer de gebruiker tekst in de omnibox opgeeft die geen URL is.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling in <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet aanpassen of negeren.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de standaard zoekprovider ingeschakeld en kan de gebruiker de lijst met zoekproviders zelf instellen.
Dit beleid is alleen beschikbaar op Windows-instanties die gekoppeld zijn aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein of op instanties van Windows 10 Pro of Enterprise die ingeschreven zijn voor apparaatbeheer.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Afdrukvoorbeeld uitschakelen</translation>
<translation id="5090209345759901501">Instelling voor Flash-content uitbreiden naar alle content</translation>
<translation id="5093540029655764852">Bepaalt de frequentie (in dagen) waarmee een client het wachtwoord van het computeraccount wijzigt. Het wachtwoord wordt willekeurig gegenereerd door de client en is niet zichtbaar voor de gebruiker.
Computerwachtwoorden moeten net als gebruikerswachtwoorden regelmatig worden gewijzigd. Als dit beleid wordt uitgeschakeld of als een lange periode wordt ingesteld, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid, omdat potentiële aanvallers langer de tijd hebben om het wachtwoord van het computeraccount te achterhalen en gebruiken.
Als het beleid niet is ingesteld, wordt het wachtwoord van het computeraccount om de 30 dagen gewijzigd.
Als het beleid is ingesteld op 0, wordt het wachtwoord van het computeraccount niet gewijzigd.
Wachtwoorden kunnen ouder zijn dan de ingestelde periode als de client langere tijd offline is.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Vertraging van schermvergrendeling wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="5108031557082757679">Zakelijke apparaatprinters uitgeschakeld</translation>
<translation id="5113732180192599620">Dit beleid bepaalt de lijst met websites die nooit overschakeling naar een andere browser veroorzaken.
Onthoud dat er ook elementen aan deze lijst kunnen worden toegevoegd via het <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" />- en <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />-beleid.
Wanneer dit beleid niet is ingesteld, kunnen er geen websites worden toegevoegd aan de lijst.
Wanneer dit beleid is ingesteld, wordt elk item behandeld als een regel, vergelijkbaar met het beleid <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. De logica is echter andersom: regels die overeenkomen, openen geen alternatieve browser.
Anders dan bij <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> kunnen regels in twee richtingen worden toegepast. Dat betekent dat wanneer de add-in van Internet Explorer aanwezig en ingeschakeld is, deze optie ook beheert of <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> URL's moet openen in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5130288486815037971">Of RC4-coderingssuites in TLS zijn ingeschakeld</translation>
<translation id="5141670636904227950">Het standaardtype van vergrootglas instellen dat op het inlogscherm is ingeschakeld</translation>
<translation id="5142301680741828703">De volgende URL-patronen altijd verwerken in <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Hiermee kun je extra parameters opgeven die worden gebruikt wanneer <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> <ph name="PRODUCT_NAME" /> start.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de standaardopdrachtregel gebruikt.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Hoe vaak netwerkpakketten voor controle worden verzonden, in milliseconden.
Als dit beleid niet is ingesteld, is het standaardinterval 3 minuten. Het minimuminterval is 30 seconden en het maximuminterval is 24 uur. Waarden die buiten dit bereik vallen, worden afgerond tot dit bereik.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Het oude webgebaseerde inlogproces inschakelen</translation>
<translation id="5182055907976889880">Google Drive in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> configureren.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Hiermee kun je opgeven welke extensies niet op de zwarte lijst staan.
Een waarde van '*' op de zwarte lijst betekent dat alle extensies op de zwarte lijst staan. Gebruikers kunnen alleen extensies installeren die op de witte lijst staan.
Standaard staan alle extensies op de witte lijst, maar als alle extensies door een beleidsmaatregel op de zwarte lijst zijn geplaatst, kan de witte lijst worden gebruikt om dat beleid voor specifieke extensies op te heffen.</translation>
<translation id="519247340330463721">Beleid met betrekking tot Safe Browsing configureren.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Hiermee wordt het gebruik ingeschakeld van alternatieve foutpagina's die zijn geïntegreerd in <ph name="PRODUCT_NAME" /> (zoals 'pagina niet gevonden') en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, worden er alternatieve foutpagina's gebruikt.
Als je deze instelling uitschakelt, worden er nooit alternatieve foutpagina's gebruikt.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling niet aanpassen of negeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt dit ingeschakeld maar kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Ontwikkelaarsmodus blokkeren.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', voorkomt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dat het apparaat wordt opgestart in de ontwikkelaarsmodus. Als de schakelaar voor de ontwikkelaarsmodus op 'Aan' is gezet, wordt het systeem niet opgestart en wordt een foutscherm weergegeven.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'False' blijft de ontwikkelaarsmodus beschikbaar voor het apparaat.</translation>
<translation id="520403427390290017">De functie voor levenscyclussen voor tabbladen bespaart CPU en uiteindelijk geheugen voor tabbladen die al langere tijd niet worden gebruikt. Eerst worden deze beperkt, vervolgens worden ze vastgezet en uiteindelijk worden ze gedeactiveerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', zijn levenscyclussen voor tabbladen uitgeschakeld en blijven alle tabbladen gewoon actief.
Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet is opgegeven, zijn levenscyclussen voor tabbladen ingeschakeld.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Hiermee configureer je de standaard-URL van de pagina 'Nieuw tabblad' en voorkom je dat gebruikers deze wijzigen.
De pagina 'Nieuw tabblad' is de pagina die wordt geopend wanneer nieuwe tabbladen worden gemaakt (waaronder tabbladen die worden geopend in nieuwe vensters).
Dit beleid bepaalt niet welke pagina's worden geopend wanneer de browser wordt gestart. Deze pagina's worden beheerd door het <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />-beleid. Dit beleid is echter wel van invloed op de homepage als hiervoor is ingesteld dat de pagina 'Nieuw tabblad' moet worden geopend, evenals voor de startpagina als deze is ingesteld op de pagina 'Nieuw tabblad'.
Als het beleid niet is ingesteld of leeg is gelaten, wordt de standaardpagina 'Nieuw tabblad' gebruikt.
Dit beleid is alleen beschikbaar op Windows-instanties die gekoppeld zijn aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein of op instanties van Windows 10 Pro of Enterprise die ingeschreven zijn voor apparaatbeheer.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven van sites waarop geen meldingen mogen worden weergegeven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultNotificationsSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Websites die nooit een schakeling tussen browsers veroorzaken.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Voor Android-apps is dit beleid alleen van invloed op de microfoon. Wanneer dit beleid is ingesteld op 'True', wordt voor alle Android-apps, zonder uitzondering, de microfoon gedempt.</translation>
<translation id="5228316810085661003">De vertraging voor automatisch inloggen op het lokale account op het apparaat.
Als het beleid |DeviceLocalAccountAutoLoginId| niet is ingesteld, heeft dit beleid geen effect. Anders:
Als dit beleid wel is ingesteld, bepaalt het de tijdsduur zonder gebruikersactiviteit die moet verstrijken voordat er automatisch wordt ingelogd op het lokale account op het apparaat dat is opgegeven door het beleid |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt 0 milliseconden gebruikt als time-out.
Dit beleid wordt opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="523505283826916779">Toegankelijkheidsinstellingen</translation>
<translation id="5247006254130721952">Gevaarlijke downloads blokkeren</translation>
<translation id="5248863213023520115">Hiermee worden versleutelingstypen ingesteld die zijn toegestaan wanneer Kerberos-tickets van een <ph name="MS_AD_NAME" />-server worden aangevraagd.
Als het beleid is ingesteld op Alles, zijn de AES-versleutelingstypen 'aes256-cts-hmac-sha1-96' en 'aes128-cts-hmac-sha1-96' en het RC4-versleutelingstype 'rc4-hmac' toegestaan. AES-versleuteling heeft de voorkeur als de server ondersteuning biedt voor beide typen. RC4 wordt als onbeveiligd beschouwd en de server moet indien mogelijk opnieuw worden geconfigureerd om ondersteuning te bieden voor AES-versleuteling.
Als het beleid is ingesteld op Sterk of niet is ingesteld, zijn alleen de AES-versleutelingstypen toegestaan.
Als het beleid is ingesteld op Verouderd, is alleen het RC4-versleutelingstype toegestaan. Deze optie is onbeveiligd en zou alleen nodig moeten zijn in zeer specifieke situaties.
Bekijk voor meer informatie het volgende artikel: https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features_added/changed#Kerberos_client_encryption_types.</translation>
<translation id="5255162913209987122">Kan worden aanbevolen</translation>
<translation id="527237119693897329">Hiermee kun je opgeven welke hosts voor systeemeigen berichten niet moeten worden geladen.
Een waarde van * voor de zwarte lijst betekent dat alle hosts voor systeemeigen berichten op de zwarte lijst staan, tenzij ze expliciet op de witte lijst worden vermeld.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, laadt <ph name="PRODUCT_NAME" /> alle geïnstalleerde hosts voor systeemeigen berichten.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Als dit beleid is ingesteld op 'True', kan de gebruiker met de hardware van Chrome-apparaten de identiteit ervan extern bevestigen aan de privacy-CA via de <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> met <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, mislukt het aanroepen van de API en wordt er een foutcode weergegeven.</translation>
<translation id="5277806246014825877">Deze gebruiker toestaan om Crostini uit te voeren.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', is Crostini niet ingeschakeld voor de gebruiker.
Als het beleid is ingesteld op 'True' of niet is ingesteld, is Crostini ingeschakeld voor de gebruiker, op voorwaarde dat de andere instellingen dit ook toestaan.
Alle drie beleidsregels (VirtualMachinesAllowed, CrostiniAllowed en DeviceUnaffiliatedCrostiniAllowed) moeten voor Crostini zijn ingesteld op 'True' om Crostini te kunnen uitvoeren.
Wanneer dit beleid wordt gewijzigd in 'False', is het beleid van toepassing op nieuwe Crostini-containers die worden gestart. Containers die al worden uitgevoerd, worden niet uitgeschakeld.</translation>
<translation id="5283457834853986457">Plug-inzoeker uitschakelen (beëindigd)</translation>
<translation id="5288772341821359899">Als het beleid is ingesteld, wordt het door WebRTC gebruikte UDP-poortbereik beperkt tot het opgegeven poortinterval (inclusief eindpunten).
Als het beleid niet wordt ingesteld, of als dit wordt ingesteld voor een lege tekenreeks of een ongeldig poortbereik, kan WebRTC gebruikmaken van elke lokale UDP-poort.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Een lijst met plug-ins opgeven die de gebruiker kan in- of uitschakelen</translation>
<translation id="5304269353650269372">Hiermee wordt de tijdsduur zonder gebruikersinvoer gespecificeerd waarna een waarschuwingsdialoogvenster wordt weergegeven wanneer op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijdsduur dat de gebruiker inactief moet zijn voordat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een waarschuwingsdialoogvenster aan de gebruiker laat zien om aan te geven dat de actie voor inactiviteit bijna wordt ondernomen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er geen waarschuwingsdialoogvenster weergegeven.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. De waarde die wordt opgegeven, moet kleiner zijn dan of gelijk aan de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Beschikbaarheid van incognitomodus</translation>
<translation id="5318185076587284965">Het gebruik van relayservers door de host voor externe toegang inschakelen</translation>
<translation id="5323128137188992869">Toestaan dat content wordt gecast naar het apparaat via <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', kunnen gebruikers geen content casten naar hun apparaat. Als dit beleid is ingesteld op 'True', mogen gebruikers content casten. Als dit beleid niet is ingesteld, mogen gebruikers geen content naar geregistreerde Chrome OS-apparaten casten, maar wel naar niet-geregistreerde apparaten.</translation>
<translation id="5329007337159326804">Waarschuwing: Het beleid voor de maximale TLS-versie wordt rond versie 75 (rond juni 2019) volledig verwijderd uit <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet is ingesteld, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaard maximale versie.
Dit beleid kan ook worden ingesteld op een van de volgende waarden: 'tls1.2' of 'tls1.3'. Wanneer dit beleid is ingesteld, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen hogere SSL-/TLS-versies dan de opgegeven versie. Als er een waarde wordt ingesteld die niet wordt herkend, wordt deze genegeerd.</translation>
<translation id="5330684698007383292"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> toestaan de volgende soorten content te verwerken.</translation>
<translation id="5365476955714838841">Opdrachtregelparameters voor de alternatieve browser.</translation>
<translation id="5365946944967967336">Knop 'Homepage' in de werkbalk weergeven</translation>
<translation id="5366745336748853475">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven die sites specificeren waarvoor automatisch een clientcertificaat moet worden geselecteerd op het inlogscherm in het frame waarin de SAML-procedure wordt gehost als de site vraagt om een certificaat. Een voorbeeld van het gebruik is een certificaat voor het hele apparaat configureren om te presenteren aan de SAML IdP.
De waarde moet een array van JSON-woordenboeken met tekenreeksen zijn. Elk woordenboek moet de indeling { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER } hebben, waarbij $URL_PATTERN een patroon voor het instellen van content is. $FILTER beperkt de clientcertificaten die de browser automatisch kan selecteren. Onafhankelijk van het filter worden alleen certificaten geselecteerd die overeenkomen met het certificaatverzoek van de server. Als $FILTER de indeling { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } heeft, worden daarnaast alleen clientcertificaten geselecteerd die zijn uitgegeven door een certificaat met de CommonName $ISSUER_CN. Als $FILTER het lege woordenboek {} is, wordt de selectie van clientcertificaten niet verder beperkt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt voor geen enkele site automatische selectie uitgevoerd.</translation>
<translation id="5366977351895725771">Als dit is ingesteld op 'False' wordt het maken van gebruikers met beperkte rechten uitgeschakeld voor deze gebruiker. Bestaande gebruikers met beperkte rechten blijven beschikbaar.
Als dit is ingesteld op 'True' of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers met beperkte rechten worden gemaakt en beheerd door deze gebruiker.</translation>
<translation id="5369937289900051171">Alleen afdrukken in kleur</translation>
<translation id="5370279767682621504">Ondersteuning voor HTTP/0.9 op niet-standaardpoorten inschakelen</translation>
<translation id="5378985487213287085">Hiermee kun je instellen of websites bureaubladmeldingen mogen weergeven. Het weergeven van bureaubladmeldingen kan standaard worden toegestaan of geweigerd, of de gebruiker kan een melding te zien krijgen wanneer een website bureaubladmeldingen wil weergeven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 'AskNotifications' gebruikt en kan de gebruiker dit aanpassen.</translation>
<translation id="538108065117008131"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> toestaan de volgende soorten content te verwerken.</translation>
<translation id="5391388690191341203">Lokaal account op apparaat voor automatisch inloggen</translation>
<translation id="5392172595902933844">Informatie over de status van Android wordt teruggestuurd naar de
server.
Als het beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, wordt er geen statusinformatie gerapporteerd.
Als het beleid is ingesteld op 'True', wordt de statusinformatie gerapporteerd.
Dit beleid is alleen van toepassing als Android-apps zijn ingeschakeld.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Schakelt afscherming van hosts voor externe toegang in terwijl een verbinding tot stand wordt gebracht.
Als deze instelling is ingeschakeld, worden de fysieke invoer- en uitvoerapparaten van hosts uitgeschakeld terwijl een externe verbinding tot stand wordt gebracht.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is ingesteld, kunnen zowel lokale als externe gebruikers met de host communiceren terwijl deze wordt gedeeld.</translation>
<translation id="5396049152026347991">De gebruiker toestaan VPN-verbindingen te beheren.
Als dit beleid is ingesteld op 'false', worden alle gebruikersinterfaces van <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld die de gebruiker zouden toestaan VPN-verbindingen te verbreken of bewerken.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'true', kunnen gebruikers zoals gebruikelijk VPN-verbindingen verbreken of bewerken.
Als de VPN-verbinding via een VPN-app wordt gemaakt, heeft dit beleid geen gevolgen voor de gebruikersinterface binnen de app. Daarom kan de gebruiker nog steeds de app gebruiken om de VPN-verbinding te bewerken.
Dit beleid is bedoeld voor gebruik in combinatie met de functie 'Always-on VPN', waarmee de beheerder kan bepalen of er tijdens het opstarten een VPN-verbinding tot stand moet worden gebracht.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Hiermee configureer je welke toetsenbordindelingen zijn toegestaan voor het inlogscherm van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op een lijst met invoermethode-ID's, zijn de opgegeven invoermethoden beschikbaar in het inlogscherm. De eerste opgegeven invoermethode wordt vooraf geselecteerd. Hoewel een gebruikerspod is gericht op het inlogscherm, is de laatst gebruikte invoermethode van de gebruiker beschikbaar naast de invoermethoden die door dit beleid worden aangegeven. Als dit beleid niet is ingesteld, worden de invoermethoden op het inlogscherm afgeleid van de taal waarin het inlogscherm wordt weergegeven. Waarden die geen geldige invoermethode-ID's zijn, worden genegeerd.</translation>
<translation id="5422643441807528365"><ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-licentiecode</translation>
<translation id="5423001109873148185">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat zoekmachines worden geïmporteerd uit de huidige standaardbrowser. Als het beleid is ingeschakeld, is dit ook van invloed op het dialoogvenster voor importeren.
Als het beleid is uitgeschakeld, wordt de standaardzoekmachine niet geïmporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of deze wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Naam van Android WebView-beperking:</translation>
<translation id="5424147596523390018">Alle kleurmodi toestaan</translation>
<translation id="5442026853063570579">Met dit beleid wordt ook de toegang tot de ontwikkelaarsopties van Android beheerd. Als je dit beleid instelt op 'DeveloperToolsDisallowed' (waarde 2), hebben gebruikers geen toegang tot ontwikkelaarsopties. Als je dit beleid instelt op een andere waarde of niet instelt, hebben gebruikers toegang tot ontwikkelaarsopties door zeven keer op het buildnummer te tikken in de app Instellingen van Android.</translation>
<translation id="5447306928176905178">Het rapporteren van geheugengegevens (JS-heapgrootte) aan de pagina inschakelen (verouderd)</translation>
<translation id="5457065417344056871">De gastmodus inschakelen in browser</translation>
<translation id="5457924070961220141">Hiermee kun je de standaard HTML-renderer configureren wanneer <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> is geïnstalleerd.
De standaardinstelling die wordt gebruikt wanneer dit beleid niet wordt ingesteld, wordt gebruikt om de hostbrowser de rendering te laten regelen, maar je kunt dit naar wens aanpassen en <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> HTML-pagina's standaard laten renderen.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Hiermee configureer je instellingen voor beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="546726650689747237">Vertraging van dimmen van scherm wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="5469143988693423708">Gebruiker mag Crostini uitvoeren</translation>
<translation id="5469825884154817306">Afbeeldingen blokkeren op deze sites</translation>
<translation id="5472668698895343595">Met dit beleid wordt de lijst met websites bepaald die in een alternatieve browser worden geopend.
Onthoud dat elementen aan deze lijst kunnen worden toegevoegd via het <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" />- en <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />-beleid.
Wanneer dit beleid niet is ingesteld, worden er geen websites toegevoegd aan de lijst.
Wanneer dit beleid is ingesteld, wordt elk item behandeld als regel waarmee iets in een alternatieve browser wordt geopend. <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt deze regels bij de keuze of een URL in een alternatieve browser moet worden geopend.
Wanneer de add-in van Internet Explorer aanwezig en ingeschakeld is, schakelt Internet Explorer terug naar <ph name="PRODUCT_NAME" /> wanneer de regels niet overeenkomen.
Als regels elkaar tegenspreken, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de meest specifieke regel.</translation>
<translation id="5475361623548884387">Afdrukken inschakelen</translation>
<translation id="547601067149622666">Geen advertenties toestaan op sites met opdringerige advertenties</translation>
<translation id="5499375345075963939">Dit beleid is alleen actief in de commerciële modus.
Wanneer de waarde van dit beleid is ingesteld en niet 0 is, wordt de momenteel ingelogde demogebruiker automatisch uitgelogd nadat een inactiviteitsperiode met de opgegeven duur is verstreken.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Bladwijzerbalk inschakelen</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL van homepage</translation>
<translation id="551639594034811656">Dit beleid definieert een lijst van percentages. Deze percentages bepalen welk deel van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten in de OE per week moet worden geüpdatet vanaf de dag waarop de update voor het eerst wordt ontdekt. De update wordt later ontdekt dan deze wordt gepubliceerd, aangezien het even kan duren voordat het apparaat controleert op updates.
Elk (dag, percentage)-paar geeft aan welk percentage van de apparaten moet worden geüpdatet binnen het opgegeven aantal dagen nadat de update is ontdekt. Als we bijvoorbeeld de paren [(4, 40), (10, 70), (15, 100)] hebben, moet 40% van de apparaten zijn geüpdatet binnen vier dagen nadat de update is ontdekt. 70% moet na tien dagen zijn geüpdatet, enzovoort.
Als er voor dit beleid een waarde is ingesteld, negeren updates het beleid <ph name="DEVICE_UPDATE_SCATTER_FACTOR_POLICY_NAME" /> en wordt in plaats daarvan dit beleid gevolgd.
Als deze lijst leeg is, vindt het updaten niet gefaseerd plaats en worden updates toegepast volgens ander apparaatbeleid.
Dit beleid is niet van toepassing op kanaalwisselingen.</translation>
<translation id="5526701598901867718">Alle (onbeveiligd)</translation>
<translation id="5529037166721644841">Hiermee wordt de periode in milliseconden gespecificeerd waarna de apparaatbeheerservice wordt gevraagd om informatie over het apparaatbeleid.
Als je dit beleid instelt, wordt de standaardwaarde van 3 uur overschreven. Geldige waarden voor dit beleid liggen tussen 1800000 (30 minuten) en 86400000 (1 dag). Alle waarden die niet binnen dit bereik vallen, worden afgerond tot de betreffende minimum- of maximumgrens.
Als je dit beleid niet instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de standaardwaarde van 3 uur.
Houd er rekening mee dat als het platform beleidsmeldingen ondersteunt, de vernieuwingsvertraging wordt ingesteld op 24 uur (hierbij worden alle standaardinstellingen en de waarde van dit beleid genegeerd) omdat beleidsmeldingen naar verwachting automatisch een vernieuwing afdwingen wanneer het beleid wordt gewijzigd, waardoor frequentere vernieuwingen overbodig zijn.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Potentieel gevaarlijke downloads blokkeren</translation>
<translation id="5535973522252703021">Witte lijst voor Kerberos-delegatieserver</translation>
<translation id="555077880566103058">Alle sites toestaan om de <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in automatisch uit te voeren</translation>
<translation id="5559079916187891399">Dit beleid is niet van invloed op Android-apps.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Een parameter toevoegen aan het ophalen van de seed voor varianten in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit is gespecificeerd, wordt een queryparameter met de naam 'restrict' toegevoegd aan de URL die wordt gebruikt om de seed voor varianten op te halen. De waarde van de parameter is de waarde die wordt opgegeven in dit beleid.
Als dit niet is gespecificeerd, wordt de URL voor de seed voor varianten niet aangepast.</translation>
<translation id="5561811616825571914">Clientcertificaten automatisch selecteren voor deze sites op het inlogscherm</translation>
<translation id="556941986578702361">Het automatisch verbergen van het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-archief beheren.
Als dit beleid is ingesteld op 'AlwaysAutoHideShelf', wordt het archief altijd automatisch verborgen.
Als dit beleid is ingesteld op 'NeverAutoHideShelf', wordt het archief nooit automatisch verborgen.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen of overschrijven.
Als het beleid niet wordt ingesteld, kunnen gebruikers kiezen of het archief automatisch wordt verborgen.</translation>
<translation id="557360560705413259">Wanneer deze instelling is ingeschakeld, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de commonName van een servercertificaat, zodat deze overeenkomt met een hostnaam als er een subjectAlternativeName-extensie ontbreekt voor het certificaat, zolang het certificaat kan worden gevalideerd en is gekoppeld aan lokaal geïnstalleerd CA-certificaten.
Houd er rekening mee dat dit niet wordt aanbevolen, aangezien zodoende de extensie nameConstraints, waarmee kan worden beperkt voor welke hostnamen een bepaald certificaat kan worden geautoriseerd, kan worden omzeild.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false', worden de servercertificaten die geen subjectAlternativeName-extensie met een DNS-naam of IP-adres bevatten, niet vertrouwd.</translation>
<translation id="5581292529942108810">Aan Chrome Reporting Extension gerelateerde beleidsregels.
Dit beleid is alleen effectief wanneer de <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> is ingeschakeld en de machine is ingeschreven met <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="5584132346604748282">Beheer van Google-locatieservices op Android</translation>
<translation id="5586942249556966598">Niets doen</translation>
<translation id="5592242031005200087">
Als het beleid is ingeschakeld, wordt elk van de benoemde herkomsten in een
door komma's gescheiden lijst uitgevoerd in een eigen proces. Hiermee worden ook
herkomsten geïsoleerd die worden benoemd door subdomeinen. Als je bijvoorbeeld https://example.com/
opgeeft, wordt ook https://foo.example.com/ geïsoleerd als onderdeel van de
site https://example.com/.
Als het beleid is uitgeschakeld, vindt er geen expliciete site-isolatie plaats en worden praktijktests van IsolateOriginsAndroid en SitePerProcessAndroid uitgeschakeld. Gebruikers kunnen IsolateOrigins nog steeds handmatig inschakelen, via opdrachtregelmarkeringen.
Als het beleid niet wordt geconfigureerd, kan de gebruiker deze instelling wijzigen.
OPMERKING: Site-isolatie op Android is experimenteel. De ondersteuning zal in de loop der tijd verbeteren, maar kan op dit moment prestatieproblemen veroorzaken.
OPMERKING: Dit beleid is alleen van toepassing op Chrome op Android-apparaten met meer dan 1 GB RAM. Als je het beleid op andere platforms wilt toepassen, gebruik je IsolateOrigins.
</translation>
<translation id="5630352020869108293">De laatste sessie herstellen</translation>
<translation id="5645779841392247734">Cookies toestaan op deze sites</translation>
<translation id="5689430183304951538">Standaard paginagrootte voor afdrukken</translation>
<translation id="5693469654327063861">Gegevensmigratie toestaan</translation>
<translation id="5694594914843889579">Wanneer de instelling is ingesteld op 'True', is externe opslag niet beschikbaar in de bestandsbrowser.
Deze instelling is van toepassing op alle typen opslagmedia. Bijvoorbeeld: USB-flashdrives, externe harde schijven, SD-kaarten en andere geheugenkaarten, optische opslag, enzovoort. Deze is niet van toepassing op interne opslag, dus bestanden die zijn opgeslagen in de downloadmap, zijn nog steeds toegankelijk. De instelling is ook niet van toepassing op Google Drive.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers alle ondersteunde typen externe opslag gebruiken op hun apparaat.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Apparaatgebruikers melden</translation>
<translation id="5699487516670033016">Hiermee wordt de levensduur (in uren) van de verificatiegegevens in het cachegeheugen opgegeven. Het cachegeheugen wordt gebruikt zodat je sneller kunt inloggen. Het cachegeheugen bevat algemene gegevens (werkgroepnaam, enzovoort) over aangesloten realms, oftewel realms die door de machine realm worden vertrouwd. Er worden geen gebruikersspecifieke gegevens en geen gegevens voor niet-aangesloten realms in het cachegeheugen opgeslagen. Als het apparaat opnieuw wordt opgestart, wordt het cachegeheugen gewist.
Als het beleid niet is ingesteld, kunnen de verificatiegegevens in het cachegeheugen gedurende maximaal 73 uur opnieuw worden gebruikt.
Als het beleid is ingesteld op 0, is de opslag van verificatiegegevens in het cachegeheugen uitgeschakeld. Dit kan ervoor zorgen dat gekoppelde gebruikers aanzienlijk minder snel kunnen inloggen, aangezien er realmspecifieke gegevens moeten worden opgehaald voor elke inlogbewerking.
Houd er rekening mee dat er zelfs voor kortstondige gebruikers realmgegevens in het cachegeheugen worden opgeslagen. Als voorkomen moet worden dat de realm van kortstondige gebruikers wordt bijgehouden, moet het cachegeheugen uitgeschakeld worden.</translation>
<translation id="570062449808736508">Wanneer dit beleid is ingesteld op een niet-lege tekenreeks, leest de WebView de URL-beperkingen van de contentprovider met de opgegeven autoriteitsnaam.</translation>
<translation id="5701714006401683963">Als dit beleid is ingesteld op 'false', vertoont de beheerde gastsessie het gedrag dat is gedocumenteerd op https://support.google.com/chrome/a/answer/3017014 (de standaard 'openbare sessie').
Als dit beleid is ingesteld op 'true' of niet is ingesteld, vertoont de beheerde gastsessie het gedrag van een 'beheerde sessie', waardoor veel van de beperkingen die gelden voor gewone 'openbare sessies' worden opgeheven.
Als dit beleid is ingesteld, kan de gebruiker het niet wijzigen of overschrijven.</translation>
<translation id="572155275267014074">Android-instellingen</translation>
<translation id="5722934961007828462">Als deze instelling is ingeschakeld, voert <ph name="PRODUCT_NAME" /> altijd een intrekkingscontrole uit voor servercertificaten die kunnen worden gevalideerd en zijn ondertekend door lokaal geïnstalleerde CA-certificaten.
Als <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen informatie over de intrekkingsstatus kan verkrijgen, worden dergelijke certificaten beschouwd als ingetrokken ('hard-fail').
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false', gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de bestaande instellingen voor online intrekkingscontrole.</translation>
<translation id="5728154254076636808">Het maken van roaming-exemplaren voor <ph name="PRODUCT_NAME" />-profielgegevens inschakelen</translation>
<translation id="5732972008943405952">Formuliergegevens voor Automatisch aanvullen importeren uit standaardbrowser bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="5765780083710877561">Beschrijving:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Ontwikkelaarskanaal (mogelijk instabiel)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Zoek-URL voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="5776485039795852974">Altijd goedkeuring vragen wanneer een site bureaubladmeldingen wil weergeven</translation>
<translation id="5781412041848781654">Hiermee wordt gespecificeerd welke GSSAPI-bibliotheek moet worden gebruikt voor HTTP-verificatie. Je kunt een bibliotheeknaam instellen of een volledig pad.
Als er geen instelling is opgegeven, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> een standaard bibliotheeknaam.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna de inactieve actie wordt ondernomen wanneer op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat de inactieve actie wordt ondernomen door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, die afzonderlijk kan worden geconfigureerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="5783009211970309878">Kop- en voetteksten afdrukken</translation>
<translation id="5809728392451418079">De weergavenaam voor lokale accounts van het apparaat instellen</translation>
<translation id="5814301096961727113">De standaardstatus van gesproken feedback op het inlogscherm instellen</translation>
<translation id="5815129011704381141">Automatisch opnieuw opstarten na update</translation>
<translation id="5815353477778354428">Hiermee configureer je de directory die <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> gebruikt voor het opslaan van gebruikersgegevens.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> deze directory.
Ga naar https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables voor een lijst met variabelen die kunnen worden gebruikt.
Als deze instelling niet wordt ingesteld, wordt de standaarddirectory voor het profiel gebruikt.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Geeft aan of de gebruiker pagina's in de incognitomodus mag openen in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als 'Ingeschakeld' is geselecteerd, mogen pagina's worden geopend in de incognitomodus.
Als 'Uitgeschakeld' is geselecteerd, mogen pagina's niet worden geopend in de incognitomodus.
Als 'Afgedwongen' is geselecteerd, mogen pagina's ALLEEN worden geopend in de incognitomodus.</translation>
<translation id="582857022372205358">Dubbelzijdig afdrukken over korte zijde inschakelen</translation>
<translation id="583091600226586337">
Als het beleid is ingeschakeld, wordt de gebruiker vóór het downloaden gevraagd waar elk bestand moet worden opgeslagen.
Als het beleid is uitgeschakeld, worden downloads onmiddellijk gestart en wordt de gebruiker niet gevraagd waar het bestand moet worden opgeslagen.
Als het beleid niet wordt geconfigureerd, kan de gebruiker deze instelling wijzigen.
</translation>
<translation id="5832274826894536455">Beëindigde beleidsregels</translation>
<translation id="5835124959204887277">Specificeert URL's en domeinen waarvoor geen prompt wordt weergegeven wanneer bevestigingscertificaten van beveiligingssleutels wordt aangevraagd. Er wordt bovendien een signaal verzonden naar de beveiligingssleutel dat aangeeft dat afzonderlijke bevestiging mag worden gebruikt. Zonder dit signaal krijgen gebruikers in Chrome 65+ een prompt te zien wanneer sites bevestiging van beveiligingssleutels aanvragen.
URL's (zoals https://example.com/some/path) komen alleen overeen als U2F appID's. Domeinen (zoals example.com) komen alleen overeen als webauthn RP ID's. Dus om zowel de U2F- als webauthn-API voor een bepaalde site te omvatten, moeten zowel de appID-URL als het appID-domein worden vermeld.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Het UDP-poortbereik beperken dat voor de host voor externe toegang wordt gebruikt</translation>
<translation id="5861856285460256766">Configuratie van toegangscode voor ouders</translation>
<translation id="5862253018042179045">De standaardstatus van de toegankelijkheidsfunctie voor gesproken feedback instellen op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', wordt gesproken feedback ingeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', wordt gesproken feedback uitgeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit tijdelijk negeren door gesproken feedback in of uit te schakelen. De keuze van de gebruiker is echter niet permanent en de standaardinstelling wordt hersteld als het inlogscherm opnieuw wordt weergegeven of de gebruiker gedurende een minuut niet actief is op het inlogscherm.
Als je het beleid niet instelt, wordt gesproken feedback uitgeschakeld wanneer het inlogscherm voor het eerst wordt weergegeven. Gebruikers kunnen gesproken feedback op elk moment in- of uitschakelen en de status op het inlogscherm is permanent tussen gebruikers.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Netwerkconfiguratie op gebruikersniveau</translation>
<translation id="5879014913445067283">Bepaalt de detectiemethode van 'Network File Shares' via <ph name="NETBIOS_NAME" /></translation>
<translation id="5883015257301027298">Standaardinstelling voor cookies</translation>
<translation id="5887414688706570295">Hiermee configureer je het voorvoegsel voor het TalkGadget dat wordt gebruikt door hosts voor externe toegang en voorkom je dat gebruikers dit wijzigen.
Als dit voorvoegsel is opgegeven, wordt het toegevoegd aan het begin van de basisnaam voor het TalkGadget om een volledige domeinnaam voor het TalkGadget te maken. De basisdomeinnaam voor het TalkGadget is '.talkgadget.google.com'.
Als deze instelling is ingeschakeld, gebruiken hosts de aangepaste domeinnaam in plaats van de standaarddomeinnaam om toegang te krijgen tot het TalkGadget.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is ingesteld, wordt de standaarddomeinnaam voor het TalkGadget ('chromoting-host.talkgadget.google.com') gebruikt voor alle hosts.
Deze beleidsinstelling is niet van toepassing op clients voor externe toegang. Deze clients gebruiken altijd 'chromoting-client.talkgadget.google.com' om toegang tot het TalkGadget te krijgen.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Als deze instelling is ingeschakeld, worden gnubby-verificatieverzoeken verzonden via een proxy met een externe hostverbinding.
Als deze instelling uitgeschakeld of niet geconfigureerd is, worden gnubby-verificatieverzoeken niet via een proxy verzonden.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Wanneer meerdere gebruikers zijn ingelogd, kunnen Android-apps alleen worden gebruikt door de primaire gebruiker.</translation>
<translation id="5900196529149231477">
Dit beleid is van toepassing op het inlogscherm. Zie ook het beleid <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, dat van toepassing is op de gebruikerssessie. Het is raadzaam beide beleidsregels op dezelfde waarde in te stellen. Als de waarden niet overeenkomen, kan dit een vertraging veroorzaken bij het openen van een gebruikerssessie terwijl de waarde wordt toegepast die in het gebruikersbeleid is opgegeven.
Als het beleid is ingeschakeld, wordt elk van de benoemde herkomsten (origins) in een door komma's gescheiden lijst uitgevoerd in een eigen proces. Hiermee worden ook herkomsten geïsoleerd die worden benoemd door subdomeinen. Als je bijvoorbeeld https://example.com/ opgeeft, wordt ook https://foo.example.com/ geïsoleerd als onderdeel van de site https://example.com/.
Als het beleid is uitgeschakeld, worden de functies van IsolateOrigins en SitePerProcess uitgeschakeld. Gebruikers kunnen IsolateOrigins nog steeds handmatig inschakelen, via opdrachtregelmarkeringen.
Als het beleid niet is geconfigureerd, worden de standaardinstellingen voor site-isolatie van het platform gebruikt voor het inlogscherm.
</translation>
<translation id="5901427587865226597">Alleen dubbelzijdig afdrukken</translation>
<translation id="5906199912611534122">Hiermee kan netwerkbeperking worden in- of uitgeschakeld.
Dit is van toepassing op alle gebruikers en op alle interfaces op het apparaat. Zodra de beperking is ingesteld,
wordt deze gehandhaafd totdat het beleid wordt gewijzigd en de instelling wordt uitgeschakeld.
Als het beleid is ingesteld op 'False', geldt er geen beperking.
Als het beleid is ingesteld op 'True', wordt het systeem beperkt om de opgegeven upload- en downloadsnelheid (in kbits/s) te bereiken.</translation>
<translation id="5921713479449475707">Downloads voor automatische updates via HTTP toestaan</translation>
<translation id="5921888683953999946">De standaardstatus van de toegankelijkheidsfunctie 'Grote muisaanwijzer' op het inlogscherm instellen.
Als dit beleid op 'True' is ingesteld, wordt de grote muisaanwijzer ingeschakeld als het inlogscherm wordt weergegeven.
Als dit beleid op 'False' is ingesteld, wordt de grote muisaanwijzer uitgeschakeld als het inlogscherm wordt weergegeven.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit tijdelijk negeren door de grote muisaanwijzer in of uit te schakelen. De keuze van de gebruiker is echter niet permanent en de standaardinstelling wordt hersteld wanneer het inlogscherm opnieuw wordt weergegeven of als de gebruiker gedurende een minuut niet actief is op het inlogscherm.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de grote muisaanwijzer uitgeschakeld wanneer het inlogscherm voor de eerste keer wordt weergegeven. Gebruikers kunnen de grote muisaanwijzer op elk moment in- of uitschakelen en de status op het inlogscherm is van toepassing op alle gebruikers.</translation>
<translation id="5929855945144989709">Sta apparaten toe virtuele machines uit te voeren op Chrome OS</translation>
<translation id="5932767795525445337">Dit beleid kan ook worden gebruikt om Android-apps vast te zetten.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Hiermee wordt afgedwongen dat zoekopdrachten in Google Zoeken worden uitgevoerd met SafeSearch ingesteld op 'actief' en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, is SafeSearch altijd actief in Google Zoeken.
Als je deze instelling uitschakelt of geen waarde instelt, wordt SafeSearch Zoeken niet afgedwongen voor Google Zoeken.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Bètakanaal</translation>
<translation id="5950205771952201658">Omdat soft-fail online certificaatintrekkingscontroles de veiligheid niet aantoonbaar verhogen, worden deze standaard uitgeschakeld in versie 19 en hoger van <ph name="PRODUCT_NAME" />. Als dit beleid op 'True' wordt ingesteld, wordt het eerdere gedrag hersteld en worden online OCSP/CRL-controles uitgevoerd.
Als het beleid niet is ingesteld, of is ingesteld op 'False', voert <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen online intrekkingscontroles uit in <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 en hoger.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Extensies die toestemming hebben de API voor externe bevestiging te gebruiken</translation>
<translation id="5983708779415553259">Standaardgedrag voor sites die zich niet in een inhoudspakket bevinden</translation>
<translation id="5997543603646547632">Klok met 24-uursnotatie standaard gebruiken</translation>
<translation id="5997846976342452720">Aangeven of de plug-inzoeker moet worden uitgeschakeld (beëindigd)</translation>
<translation id="6017568866726630990">Het systeemdialoogvenster voor afdrukken weergeven in plaats van een afdrukvoorbeeld.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, opent <ph name="PRODUCT_NAME" /> het systeemdialoogvenster voor afdrukken in plaats van het ingebouwde afdrukvoorbeeld wanneer een gebruiker een pagina wil laten afdrukken.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false', activeren afdrukopdrachten het afdrukvoorbeeldscherm.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Actie bij starten</translation>
<translation id="6023030044732320798">Hiermee wordt een reeks beleidsregels gespecificeerd om door te geven aan de ARC-runtime. De waarde moet geldige JSON zijn.
Dit beleid kan worden gebruikt om in te stellen welke Android-apps automatisch worden geïnstalleerd op het apparaat:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Android-app-ID, bijv. "com.google.android.gm" voor Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Specificeert hoe een app wordt geïnstalleerd. OPTIONAL: De app wordt niet automatisch geïnstalleerd, maar de gebruiker kan deze installeren. Dit is de standaardwaarde als dit beleid niet is gespecificeerd. PRELOAD: De app wordt automatisch geïnstalleerd, maar de gebruiker kan deze verwijderen. FORCE_INSTALLED: De app wordt automatisch geïnstalleerd en de gebruiker kan deze niet verwijderen. BLOCKED: De app is geblokkeerd en kan niet worden geïnstalleerd. Als de app is geïnstalleerd op basis van een eerder beleid, wordt deze verwijderd.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Beleid voor het verlenen van machtigingen aan apps. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Beleid niet gespecificeerd. Als er geen beleid is gespecificeerd voor een machtiging op een bepaald niveau, wordt het gedrag 'PROMPT' standaard gebruikt. PROMPT: De gebruiker vragen een machtiging te verlenen. GRANT: Een machtiging automatisch verlenen. DENY: Een machtiging automatisch weigeren.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "App-specifiek JSON-configuratieobject met een set sleutel/waarde-paren, bijv. '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. De sleutels worden gedefinieerd in het app-manifest.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Bekijk PinnedLauncherApps als je apps wilt vastzetten in de Launcher.</translation>
<translation id="602728333950205286">Instant-URL voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="603410445099326293">Parameters voor suggestie-URL die POST gebruikt</translation>
<translation id="6036523166753287175">Firewallpassage vanaf host voor externe toegang inschakelen</translation>
<translation id="6070667616071269965">Toetsenbordindelingen voor inlogscherm van apparaat</translation>
<translation id="6074963268421707432">Niet toestaan dat sites bureaubladmeldingen weergeven</translation>
<translation id="6074964551275531965">De periode voor updatemeldingen instellen</translation>
<translation id="6076099373507468537">Hiermee wordt de lijst met USB-apparaten gedefinieerd die mogen worden ontkoppeld van hun kernel-driver, zodat ze via de chrome.usb-API rechtstreeks kunnen worden gebruikt in een webapplicatie. Items zijn paren van de ID van de USB-leverancier en de ID van het product, zodat specifieke hardware kan worden geïdentificeerd.
Als dit beleid niet is geconfigureerd, is de lijst met USB-apparaten die kunnen worden ontkoppeld leeg.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (Windows-clients):</translation>
<translation id="6091233616732024397">Gebruikers dwingen in te loggen om de browser te gebruiken</translation>
<translation id="6093156968240188330">Externe gebruikers toestaan om een vensters met verhoogde bevoegdheid te gebruiken tijdens een sessie voor ondersteuning op afstand</translation>
<translation id="6095999036251797924">Specificeert de periode zonder gebruikersinvoer waarna het scherm wordt vergrendeld wanneer het apparaat op netstroom of op de batterij werkt.
Wanneer de periode is ingesteld op een waarde groter dan nul, is dit de tijd dat de gebruiker inactief moet zijn voordat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> het scherm vergrendelt.
Wanneer de periode is ingesteld op nul, vergrendelt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> het scherm niet wanneer de gebruiker inactief is.
Wanneer de periode niet is ingesteld, wordt een standaardperiode gebruikt.
De aanbevolen manier om het scherm te vergrendelen bij inacitiviteit is de schermvergrendeling in te schakelen bij tijdelijk opschorten en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tijdelijk te laten opschorten zodra de inactiviteitsdrempel is bereikt. Dit beleid mag alleen worden gebruikt wanneer de schermvergrendeling aanzienlijk eerder moet worden ingesteld dan de tijdelijke opschorting of wanneer tijdelijk opschorten bij inactiviteit helemaal niet wenselijk is.
De beleidswaarde moet worden gespecificeerd in milliseconden. Waarden worden vastgezet op een lagere waarde dan de inactiviteitsdrempel.</translation>
<translation id="6097601282776163274">Aan URL's gekoppelde, geanonimiseerde gegevens verzamelen</translation>
<translation id="6099853574908182288">Standaard kleurenmodus voor afdrukken</translation>
<translation id="6111936128861357925">Easter egg-dinosaurusgame toestaan</translation>
<translation id="6114416803310251055">verouderd</translation>
<translation id="6133088669883929098">Alle sites toestaan sleutels te genereren</translation>
<translation id="6145799962557135888">Hiermee kun je een lijst URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die JavaScript mogen uitvoeren.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultJavaScriptSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="614662973812186053">Met dit beleid wordt ook het gebruik van Android en het verzamelen van diagnostische gegevens bepaald.</translation>
<translation id="6153048425064249648">Met dit beleid wordt cloudrapportage voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> beheerd, waarmee informatie over de werking van de browser naar Google Beheerdersconsole wordt geüpload.
Wanneer dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'False', worden er geen gegevens verzameld of geüpload.
Wanneer dit beleid wordt ingesteld op 'True', worden er gegevens verzameld en naar Google Beheerdersconsole geüpload.
Als je wilt beheren welke gegevens er worden geüpload, gebruik je het beleid in de groep 'Chrome Reporting Extension'.
Dit beleid werkt alleen wanneer het apparaat is ingeschreven voor <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.
Dit beleid zorgt ervoor dat <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> gedwongen wordt geïnstalleerd voor de rapportage en overschrijft eventueel ander extensiebeleid voor die extensie.</translation>
<translation id="6155247658847899816">Wanneer dit beleid is ingesteld, worden de resolutie en schaalfactor voor elk scherm ingesteld op de opgegeven waarden. De instellingen voor externe schermen worden toegepast op alle aangesloten externe schermen.
De waarden voor 'external_width' en 'external_height' moeten worden opgegeven in pixels. De waarden voor 'external_scale_percentage' en 'internal_scale_percentage' moeten worden opgegeven in procenten.
Als 'external_use_native' is ingesteld op 'true', negeert het beleid de waarden voor 'external_height' en 'external_width' en wordt voor de externe schermen de systeemeigen resolutie ingesteld.
Als 'external_use_native' is ingesteld op 'false' of niet is opgegeven en 'external_height' of 'external_width' niet is opgegeven, is het beleid niet van invloed op de instellingen van de externe schermen. Als de opgegeven resolutie of schaalfactor niet wordt ondersteund door een scherm, wordt het beleid niet toegepast op het betreffende scherm.
Als de markering 'recommended' is ingesteld op 'true', kunnen gebruikers de resolutie en schaalfactor van een scherm wijzigen via de instellingenpagina nadat ze zijn ingelogd. Hun instellingen worden echter overschreven door de beleidswaarde zodra ze opnieuw opstarten. Als de markering 'recommended' is ingesteld op 'false' of niet is ingesteld, kunnen gebruikers de scherminstellingen niet wijzigen.</translation>
<translation id="6155936611791017817">De standaardstatus van de grote muisaanwijzer op het inlogscherm instellen</translation>
<translation id="6157537876488211233">Door komma's gescheiden lijst van regels voor proxyomzeiling</translation>
<translation id="6158324314836466367">Naam van zakelijke webwinkel (verouderd)</translation>
<translation id="6181608880636987460">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven voor sites die de <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in niet mogen uitvoeren.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites. Je vindt deze in het beleid 'DefaultPluginsSetting' (als dit is ingesteld), of in de persoonlijke configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Standaardinstelling voor pop-ups</translation>
<translation id="6190367314942602985">Gegevens over de identiteit van gebruikers rapporteren</translation>
<translation id="6197453924249895891">Geeft extensies toegang tot zakelijke sleutels.
Sleutels zijn voor zakelijk gebruik bedoeld als ze via een beheerd account worden gegenereerd met de chrome.enterprise.platformKeys-API. Sleutels die op een andere manier worden geïmporteerd of gegenereerd, worden niet beschouwd als geschikt voor zakelijk gebruik.
De toegang tot sleutels die zijn bedoeld voor zakelijk gebruik, wordt uitsluitend beheerd door dit beleid. De gebruiker kan de toegang tot zakelijke sleutels niet verlenen aan of verwijderen uit extensies.
Een extensie kan standaard geen sleutel gebruiken die is bedoeld voor zakelijk gebruik. Dit staat gelijk aan het instellen van allowCorporateKeyUsage op 'False' voor die extensie.
Alleen als allowCorporateKeyUsage is ingesteld op 'True', kan deze elke platformsleutel gebruiken die is gemarkeerd voor zakelijk gebruik om willekeurige gegevens te ondertekenen. Deze toestemming mag alleen worden verleend als de extensie toegang tot de sleutel op betrouwbare wijze beveiligt tegen aanvallers.</translation>
<translation id="6208896993204286313">Beleidsgegevens van <ph name="PRODUCT_NAME" /> rapporteren</translation>
<translation id="6210259502936598222">OS- en <ph name="PRODUCT_NAME" />-versiegegevens rapporteren</translation>
<translation id="6211428344788340116">Perioden van apparaatgebruik melden.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'True', melden aangemelde apparaten perioden waarin een gebruiker het apparaat gebruikt. Als deze instelling is ingesteld op 'False', worden perioden van apparaatgebruik niet geregistreerd of gemeld.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Alle printers worden weergegeven, behalve printers op de zwarte lijst.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat de formuliergegevens voor Automatisch aanvullen worden geïmporteerd uit de vorige standaardbrowser. Als het beleid is ingeschakeld, is dit ook van invloed op het dialoogvenster voor importeren.
Als het beleid is uitgeschakeld, worden formuliergegevens voor Automatisch aanvullen niet geïmporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of hij wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="6224304369267200483">URL's/domeinen hebben rechtstreekse bevestiging van de beveiligingssleutel toegestaan</translation>
<translation id="6233173491898450179">Downloaddirectory instellen</translation>
<translation id="6244210204546589761">URL's die worden geopend bij starten</translation>
<translation id="6258193603492867656">Hiermee wordt aangegeven of de gegenereerde Kerberos-SPN een niet-standaardpoort moet bevatten.
Als je deze instelling inschakelt en er een niet-standaardpoort (een andere poort dan 80 of 443) wordt opgegeven, wordt deze opgenomen in de gegenereerde Kerberos-SPN.
Als je deze instelling uitschakelt of niet instelt, bevat de gegenereerde Kerberos-SPN in geen geval een poortnummer.</translation>
<translation id="6261643884958898336">ID-gegevens van machine rapporteren</translation>
<translation id="6281043242780654992">Configureert beleid voor systeemeigen berichten. Hosts voor systeemeigen berichten op de zwarte lijst worden niet toegestaan, tenzij ze op de witte lijst worden gezet.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Het opnemen van audio toestaan of weigeren</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6310223829319187614">Automatisch aanvullen van domeinnaam bij inloggen van gebruiker inschakelen</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome toont een waarschuwingspagina wanneer gebruikers naar sites met SSL-fouten navigeren. Gebruikers kunnen standaard, of wanneer dit beleid is ingesteld op 'true', door deze waarschuwingspagina's klikken.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'false', kunnen gebruikers niet door waarschuwingspagina's klikken.</translation>
<translation id="6352543686437322588">Een lokaal account op een apparaat om automatisch in te loggen na een vertraging.
Als dit beleid is ingesteld, wordt de opgegeven sessie automatisch ingelogd nadat een tijdsperiode zonder gebruikersinteractie op het inlogscherm is verstreken. Het lokale account op het apparaat moet al zijn ingesteld (zie |DeviceLocalAccounts|).
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er niet automatisch ingelogd.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Specificeert de parameters die worden gebruikt wanneer een URL wordt gezocht met POST. Het bestaat uit door komma's gescheiden naam/waarde-paren. Als een waarde een templateparameter, zoals {searchTerms} in het bovenstaande voorbeeld, is, wordt de waarde vervangen door echte zoektermgegevens.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt de zoekopdracht verzonden met de GET-methode.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Of de gebruiker het releasekanaal moet configureren</translation>
<translation id="6368011194414932347">De homepage-URL configureren</translation>
<translation id="6368403635025849609">JavaScript toestaan op deze sites</translation>
<translation id="6376659517206731212">Kan verplicht zijn</translation>
<translation id="6377355597423503887">Dit beleid is verouderd. Je kunt in plaats daarvan BrowserSignin gebruiken.
Hiermee wordt toegestaan dat de gebruiker inlogt bij <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je dit beleid instelt, kun je bepalen of een gebruiker mag inloggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" />. Als je dit beleid instelt op 'False', werken apps en extensies die de API chrome.identity gebruiken niet meer. Daarom kun je in plaats hiervan ook SyncDisabled gebruiken.</translation>
<translation id="6378076389057087301">Specificeer of audioactiviteit invloed heeft op stroombeheer</translation>
<translation id="637934607141010488">Lijst melden met apparaatgebruikers die onlangs zijn ingelogd.
Als het beleid is ingesteld op 'false', worden de gebruikers niet gemeld.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Dit beleid wordt niet meer gebruikt sinds <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versie 29. Gebruik het beleid PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">De gebruiker uitloggen</translation>
<translation id="6406448383934634215">Als 'Een lijst met URL's openen' voor het opstarten is geselecteerd, kun je hier de lijst met URL's specificeren die worden geopend. Als je dit niet selecteert, worden er geen URL's geopend na het starten.