blob: c639df8ff986f5d56cdae85bcffad34bfd742cb7 [file] [log] [blame]
// Copyright 2014 The Chromium Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
// found in the LICENSE file.
#include "ui/base/ime/chromeos/ime_keymap.h"
#include <stddef.h>
#include <map>
#include "base/lazy_instance.h"
#include "base/stl_util.h"
namespace ui {
namespace {
const struct KeyCodeTable {
KeyboardCode keyboard_code;
const char* dom_code;
} kKeyCodeTable[] = {{VKEY_BACK, "Backspace"},
{VKEY_TAB, "Tab"},
{VKEY_RETURN, "Enter"},
{VKEY_MENU, "ContextMenu"},
{VKEY_PAUSE, "Pause"},
{VKEY_CAPITAL, "CapsLock"},
{VKEY_KANA, "KanaMode"},
{VKEY_HANGUL, "HangulMode"},
{VKEY_HANJA, "Hanja"},
{VKEY_KANJI, "Kanji"},
{VKEY_ESCAPE, "Escape"},
{VKEY_CONVERT, "Convert"},
{VKEY_NONCONVERT, "NoConvert"},
{VKEY_SPACE, "Space"},
{VKEY_END, "End"},
{VKEY_HOME, "Home"},
{VKEY_LEFT, "ArrowLeft"},
{VKEY_UP, "ArrowUp"},
{VKEY_RIGHT, "ArrowRight"},
{VKEY_DOWN, "ArrowDown"},
{VKEY_SNAPSHOT, "PrintScreen"},
{VKEY_INSERT, "Insert"},
{VKEY_DELETE, "Delete"},
{VKEY_HELP, "Help"},
{VKEY_0, "Digit0"},
{VKEY_1, "Digit1"},
{VKEY_2, "Digit2"},
{VKEY_3, "Digit3"},
{VKEY_4, "Digit4"},
{VKEY_5, "Digit5"},
{VKEY_6, "Digit6"},
{VKEY_7, "Digit7"},
{VKEY_8, "Digit8"},
{VKEY_9, "Digit9"},
{VKEY_A, "KeyA"},
{VKEY_B, "KeyB"},
{VKEY_C, "KeyC"},
{VKEY_D, "KeyD"},
{VKEY_E, "KeyE"},
{VKEY_F, "KeyF"},
{VKEY_G, "KeyG"},
{VKEY_H, "KeyH"},
{VKEY_I, "KeyI"},
{VKEY_J, "KeyJ"},
{VKEY_K, "KeyK"},
{VKEY_L, "KeyL"},
{VKEY_M, "KeyM"},
{VKEY_N, "KeyN"},
{VKEY_O, "KeyO"},
{VKEY_P, "KeyP"},
{VKEY_Q, "KeyQ"},
{VKEY_R, "KeyR"},
{VKEY_S, "KeyS"},
{VKEY_T, "KeyT"},
{VKEY_U, "KeyU"},
{VKEY_V, "KeyV"},
{VKEY_W, "KeyW"},
{VKEY_X, "KeyX"},
{VKEY_Y, "KeyY"},
{VKEY_Z, "KeyZ"},
{VKEY_LWIN, "OSLeft"},
{VKEY_RWIN, "OSRight"},
{VKEY_NUMPAD0, "Numpad0"},
{VKEY_NUMPAD1, "Numpad1"},
{VKEY_NUMPAD2, "Numpad2"},
{VKEY_NUMPAD3, "Numpad3"},
{VKEY_NUMPAD4, "Numpad4"},
{VKEY_NUMPAD5, "Numpad5"},
{VKEY_NUMPAD6, "Numpad6"},
{VKEY_NUMPAD7, "Numpad7"},
{VKEY_NUMPAD8, "Numpad8"},
{VKEY_NUMPAD9, "Numpad9"},
{VKEY_MULTIPLY, "NumpadMultiply"},
{VKEY_ADD, "NumpadAdd"},
{VKEY_SUBTRACT, "NumpadSubtract"},
{VKEY_DECIMAL, "NumpadDecimal"},
{VKEY_DIVIDE, "NumpadDivide"},
{VKEY_F1, "F1"},
{VKEY_F2, "F2"},
{VKEY_F3, "F3"},
{VKEY_F4, "F4"},
{VKEY_F5, "F5"},
{VKEY_F6, "F6"},
{VKEY_F7, "F7"},
{VKEY_F8, "F8"},
{VKEY_F9, "F9"},
{VKEY_F10, "F10"},
{VKEY_F11, "F11"},
{VKEY_F12, "F12"},
{VKEY_F13, "F13"},
{VKEY_F14, "F14"},
{VKEY_F15, "F15"},
{VKEY_F16, "F16"},
{VKEY_F17, "F17"},
{VKEY_F18, "F18"},
{VKEY_F19, "F19"},
{VKEY_F20, "F20"},
{VKEY_F21, "F21"},
{VKEY_F22, "F22"},
{VKEY_F23, "F23"},
{VKEY_F24, "F24"},
{VKEY_NUMLOCK, "NumLock"},
{VKEY_SCROLL, "ScrollLock"},
{VKEY_LSHIFT, "ShiftLeft"},
{VKEY_RSHIFT, "ShiftRight"},
{VKEY_LCONTROL, "ControlLeft"},
{VKEY_RCONTROL, "ControlRight"},
{VKEY_LMENU, "AltLeft"},
{VKEY_RMENU, "AltRight"},
{VKEY_BROWSER_BACK, "BrowserBack"},
{VKEY_BROWSER_FORWARD, "BrowserForward"},
{VKEY_BROWSER_REFRESH, "BrowserRefresh"},
{VKEY_BROWSER_STOP, "BrowserStop"},
{VKEY_BROWSER_SEARCH, "BrowserSearch"},
{VKEY_BROWSER_HOME, "BrowserHome"},
{VKEY_VOLUME_MUTE, "VolumeMute"},
{VKEY_VOLUME_DOWN, "VolumeDown"},
{VKEY_VOLUME_UP, "VolumeUp"},
{VKEY_BRIGHTNESS_DOWN, "BrightnessDown"},
{VKEY_BRIGHTNESS_UP, "BrightnessUp"},
{VKEY_MEDIA_LAUNCH_APP1, "ChromeOSSwitchWindow"},
{VKEY_MEDIA_LAUNCH_APP2, "ChromeOSFullscreen"},
{VKEY_MEDIA_NEXT_TRACK, "MediaTrackNext"},
{VKEY_MEDIA_PREV_TRACK, "MediaTrackPrevious"},
{VKEY_MEDIA_STOP, "MediaStop"},
{VKEY_MEDIA_PLAY_PAUSE, "MediaPlayPause"},
{VKEY_MEDIA_LAUNCH_MAIL, "LaunchMail"},
{VKEY_OEM_1, "Semicolon"},
{VKEY_OEM_PLUS, "Equal"},
{VKEY_OEM_COMMA, "Comma"},
{VKEY_OEM_MINUS, "Minus"},
{VKEY_OEM_PERIOD, "Period"},
{VKEY_OEM_2, "Slash"},
{VKEY_OEM_3, "Backquote"},
{VKEY_OEM_4, "BracketLeft"},
{VKEY_OEM_5, "Backslash"},
{VKEY_OEM_6, "BracketRight"},
{VKEY_OEM_7, "Quote"}};
class KeyCodeMap {
public:
KeyCodeMap() {
for (size_t i = 0; i < base::size(kKeyCodeTable); ++i) {
map_dom_key_[kKeyCodeTable[i].dom_code] = kKeyCodeTable[i].keyboard_code;
map_key_dom_[kKeyCodeTable[i].keyboard_code] = kKeyCodeTable[i].dom_code;
}
}
KeyboardCode GetKeyboardCode(const std::string& dom_code) const {
std::map<std::string, KeyboardCode>::const_iterator it =
map_dom_key_.find(dom_code);
return (it == map_dom_key_.end()) ? VKEY_UNKNOWN : it->second;
}
std::string GetDomKeycode(KeyboardCode key_code) const {
std::map<KeyboardCode, std::string>::const_iterator it =
map_key_dom_.find(key_code);
return (it == map_key_dom_.end()) ? "" : it->second;
}
private:
std::map<std::string, KeyboardCode> map_dom_key_;
std::map<KeyboardCode, std::string> map_key_dom_;
};
base::LazyInstance<KeyCodeMap>::Leaky g_keycode_map =
LAZY_INSTANCE_INITIALIZER;
} // namespace
KeyboardCode DomKeycodeToKeyboardCode(const std::string& code) {
return g_keycode_map.Get().GetKeyboardCode(code);
}
std::string KeyboardCodeToDomKeycode(KeyboardCode code) {
return g_keycode_map.Get().GetDomKeycode(code);
}
} // namespace ui