blob: 9b5e4431d4ef50c4935f3201bd8ef7209613c67d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1510238584712386396">Trình chạy</translation>
<translation id="1734367976349034509">Thiết bị này do doanh nghiệp quản lý</translation>
<translation id="2049639323467105390">Thiết bị này được <ph name="DOMAIN" /> quản lý.</translation>
<translation id="2083960536266308407">Không có gì trên màn hình</translation>
<translation id="2338501278241028356">Bật Bluetooth để khám phá các thiết bị lân cận</translation>
<translation id="2805756323405976993">Ứng dụng</translation>
<translation id="2872961005593481000">Tắt</translation>
<translation id="3147142846278915599">Trình khởi chạy (đang đồng bộ hóa ứng dụng...)</translation>
<translation id="4731797938093519117">Quyền truy cập của cha mẹ</translation>
<translation id="5212543919916444558">Tôi không tìm thấy nội dung nào trên màn hình để có thể trợ giúp cho bạn.
Hãy thử nhấn vào micrô để hỏi tôi bất cứ điều gì.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Đăng xuất</translation>
<translation id="5457599981699367932">Duyệt với tư cách Khách</translation>
<translation id="54609108002486618">Được quản lý</translation>
<translation id="5832805196449965646">Thêm người</translation>
<translation id="5895138241574237353">Khởi động lại</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="9111102763498581341">Mở khóa</translation>
</translationbundle>