blob: 36d9d3fb8f3e239a63321f52d460a5be558227a0 [file] [log] [blame]
include_rules = [
"+third_party/libwebp",
"+third_party/skia",
"+skia",
]