blob: 2cde5d64dc6c858334dc02d8bf1f16931fb8a2c2 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1135328998467923690">Gói không hợp lệ: '<ph name="ERROR_CODE" />'.</translation>
<translation id="1256619696651732561">Trình phân tích cú pháp tệp kê khai tiện ích</translation>
<translation id="1445572445564823378">Tiện ích này đang làm chậm <ph name="PRODUCT_NAME" />. Bạn phải tắt tiện ích để khôi phục hiệu suất của <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="149347756975725155">Không thể tải biểu tượng tiện ích '<ph name="ICON" />'.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Không thể tải trang nền '<ph name="BACKGROUND_PAGE" />'.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Không thể giải mã hình ảnh: '<ph name="IMAGE_NAME" />'</translation>
<translation id="2350172092385603347">Sử dụng bản địa hóa nhưng không chỉ định default_locale trong tệp kê khai.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Đường dẫn không hợp lệ (tuyệt đối hoặc tương đối với '..'): '<ph name="IMAGE_PATH" />'</translation>
<translation id="27822970480436970">Tiện ích này không thể sửa đổi yêu cầu mạng vì việc sửa đổi xung đột với một tiện ích khác.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Tệp kê khai không hợp lệ.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Không thể cài đặt gói: '<ph name="ERROR_CODE" />'</translation>
<translation id="3115238746683532089">Sản phẩm không xác định <ph name="PRODUCT_ID" /> từ nhà cung cấp <ph name="VENDOR_ID" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Sản phẩm không xác định <ph name="PRODUCT_ID" /> từ nhà cung cấp <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">Không thể giải nén tiện ích. Để giải nén tiện ích một cách an toàn, phải có đường dẫn đến thư mục hồ sơ của bạn bắt đầu bằng ký tự ổ đĩa và không chứa ký tự liên kết, điểm lắp hoặc liên kết dạng biểu tượng. Không có đường dẫn như vậy tồn tại cho hồ sơ của bạn.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> từ nhà cung cấp <ph name="VENDOR_ID" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Không thể tải trang trình chạy '<ph name="PAGE" />'.</translation>
<translation id="388442998277590542">Không thể tải trang tùy chọn '<ph name="OPTIONS_PAGE" />'.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Quản trị viên của máy này yêu cầu <ph name="EXTENSION_NAME" /> có phiên bản tối thiểu của <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Không thể kích hoạt phiên bản cho đến khi máy cập nhật lên phiên bản đó (hoặc phiên bản cao hơn).</translation>
<translation id="4233778200880751280">Không thể tải trang giới thiệu '<ph name="ABOUT_PAGE" />'.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Chọn thiết bị USB}multiple{Chọn thiết bị USB}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">Không thể cài đặt gói vì một quá trình tiện ích bị lỗi. Thử khởi động lại Chrome rồi thử lại.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Chế độ xem web: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">Tiện ích này bao gồm tệp khóa '<ph name="KEY_PATH" />'. Bạn có thể không muốn thực hiện việc đó.</translation>
<translation id="5627523580512561598">tiện ích <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Chọn thiết bị HID}multiple{Chọn thiết bị HID}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Quản trị viên của máy này yêu cầu cài đặt <ph name="EXTENSION_NAME" />. Không thể gỡ cài đặt tiện ích này.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Sản phẩm không xác định <ph name="PRODUCT_ID" /> từ <ph name="VENDOR_NAME" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> từ nhà cung cấp <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Không thể giải nén tiện ích. Để giải nén tiện ích một cách an toàn, phải có đường dẫn đến thư mục hồ sơ không chứa liên kết dạng biểu tượng của bạn. Không có đường dẫn như vậy tồn tại cho hồ sơ của bạn.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{Ứng dụng "<ph name="APP_NAME" />" đang yêu cầu quyền truy cập vào một trong các thiết bị của bạn.}multiple{Ứng dụng "<ph name="APP_NAME" />" đang yêu cầu quyền truy cập vào một hoặc nhiều thiết bị của bạn.}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="641087317769093025">Không thể giải nén tiện ích</translation>
<translation id="657064425229075395">Không thể tải tập lệnh nền '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />'.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> của <ph name="VENDOR_NAME" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Không thể tạo thư mục để giải nén: '<ph name="DIRECTORY_PATH" />'</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Phần mở rộng này đã được tải lại quá thường xuyên.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Sản phẩm không xác định <ph name="PRODUCT_ID" /> từ <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">Quản trị viên của máy này yêu cầu cài đặt <ph name="EXTENSION_NAME" />. Bạn không thể xóa hoặc sửa đổi tiện ích này.</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID tiện ích "<ph name="EXTENSION_ID" />") bị quản trị viên chặn.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Tùy chọn: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Tiện ích này không thể đặt tên cho bản tải xuống "<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />" vì một tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME" />) đã xác định tên tệp khác "<ph name="ACTUAL_FILENAME" />".</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> từ <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Tiện ích này không thể cung cấp bằng chứng xác thực cho một yêu cầu mạng do tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME" />) đã cung cấp các bằng chứng xác thực khác nhau.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Tệp kê khai bị thiếu hoặc không thể đọc được.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Gói không hợp lệ. Chi tiết: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'.</translation>
<translation id="8670869118777164560">Tiện ích này không thể chuyển hướng yêu cầu mạng đến <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" /> do tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME" />) đã chuyển hướng yêu cầu mạng này đến <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Trình giải nén tiện ích</translation>
<translation id="8825366169884721447">Tiện ích này không thể sửa đổi tiêu đề yêu cầu "<ph name="HEADER_NAME" />" của một yêu cầu mạng do sửa đổi đã xung đột với một tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Tiện ích này không thể sửa đổi tiêu đề phản hồi "<ph name="HEADER_NAME" />" của một yêu cầu mạng do sửa đổi đã xung đột với một tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>