blob: 0528d65d016d332b7798d71b33a27ed09c5149c1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1135328998467923690">Gói không hợp lệ: '<ph name="ERROR_CODE" />'.</translation>
<translation id="1140871961407805696">Máy ảnh mặt sau</translation>
<translation id="1196338895211115272">Không thể xuất khóa cá nhân.</translation>
<translation id="1420684932347524586">Rất tiếc! Không thể tạo khóa cá nhân RSA ngẫu nhiên.</translation>
<translation id="1445572445564823378">Tiện ích này đang làm chậm <ph name="PRODUCT_NAME" />. Bạn phải tắt tiện ích để khôi phục hiệu suất của <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1468038450257740950">WebGL không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="149347756975725155">Không thể tải biểu tượng tiện ích '<ph name="ICON" />'.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Không thể tải trang nền '<ph name="BACKGROUND_PAGE" />'.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Không thể giải mã hình ảnh: '<ph name="IMAGE_NAME" />'</translation>
<translation id="2350172092385603347">Sử dụng bản địa hóa nhưng không chỉ định default_locale trong tệp kê khai.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Hiện có tệp CRX hiển thị với tên này.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Đường dẫn không hợp lệ (tuyệt đối hoặc tương đối với '..'): '<ph name="IMAGE_PATH" />'</translation>
<translation id="2785530881066938471">Không thể tải tệp '<ph name="RELATIVE_PATH" />' cho tập lệnh nội dung. Tệp không được mã hóa UTF-8.</translation>
<translation id="2903070246402204397"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID tiện ích "<ph name="EXTENSION_ID" />") bị quản trị viên chặn. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Không thể cài đặt gói: '<ph name="ERROR_CODE" />'</translation>
<translation id="3115238746683532089">Sản phẩm không xác định <ph name="PRODUCT_ID" /> từ nhà cung cấp <ph name="VENDOR_ID" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">Không thể thay thế tệp crx. Kiểm tra để xem tệp có đang được sử dụng hay không.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Sản phẩm không xác định <ph name="PRODUCT_ID" /> từ nhà cung cấp <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">Không thể tải css '<ph name="RELATIVE_PATH" />' cho tập lệnh nội dung.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Không thể giải nén tiện ích. Để giải nén tiện ích một cách an toàn, phải có đường dẫn đến thư mục hồ sơ của bạn bắt đầu bằng ký tự ổ đĩa và không chứa ký tự liên kết, điểm lắp hoặc liên kết dạng biểu tượng. Không có đường dẫn như vậy tồn tại cho hồ sơ của bạn.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> từ nhà cung cấp <ph name="VENDOR_ID" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Giá trị dữ liệu nhập cho khóa cá nhân phải là một đường dẫn hợp lệ.</translation>
<translation id="388442998277590542">Không thể tải trang tùy chọn '<ph name="OPTIONS_PAGE" />'.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Lỗi khi ký tiện ích.</translation>
<translation id="39964277676607559">Không thể tải javascript '<ph name="RELATIVE_PATH" />' cho tập lệnh nội dung.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Quản trị viên của máy này yêu cầu <ph name="EXTENSION_NAME" /> có phiên bản tối thiểu của <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Không thể kích hoạt phiên bản cho đến khi máy cập nhật lên phiên bản đó (hoặc phiên bản cao hơn).</translation>
<translation id="4233778200880751280">Không thể tải trang giới thiệu '<ph name="ABOUT_PAGE" />'.</translation>
<translation id="471800408830181311">Không thể đăng nhập khóa cá nhân đầu ra.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Không thể cài đặt gói vì một quá trình tiện ích bị lỗi. Thử khởi động lại Chrome rồi thử lại.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Không thể xuất khóa công cộng.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Chế độ xem web: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Không thể tìm thấy đường dẫn tuyệt đối tới thư mục để chèn.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Cửa sổ đã định hình không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="5456409301717116725">Tiện ích này bao gồm tệp khóa '<ph name="KEY_PATH" />'. Bạn có thể không muốn thực hiện việc đó.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Giá trị dữ liệu nhập cho khóa cá nhân phải tồn tại.</translation>
<translation id="5627523580512561598">tiện ích <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Quản trị viên của máy này yêu cầu cài đặt <ph name="EXTENSION_NAME" />. Không thể gỡ cài đặt tiện ích này.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Sản phẩm không xác định <ph name="PRODUCT_ID" /> từ <ph name="VENDOR_NAME" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> từ nhà cung cấp <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Không thể giải nén tiện ích. Để giải nén tiện ích một cách an toàn, phải có đường dẫn đến thư mục hồ sơ không chứa liên kết dạng biểu tượng của bạn. Không có đường dẫn như vậy tồn tại cho hồ sơ của bạn.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Không thể đọc khóa cá nhân.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Thư mục dữ liệu nhập phải tồn tại.</translation>
<translation id="641087317769093025">Không thể giải nén tiện ích</translation>
<translation id="6413453408918378296">Biểu tượng này không phải là '<ph name="ICON" />' hiển thị đầy đủ.</translation>
<translation id="6542618148162044354">"<ph name="APP_NAME" />" đang yêu cầu quyền truy cập vào một hoặc nhiều thiết bị của bạn:</translation>
<translation id="657064425229075395">Không thể tải tập lệnh nền '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />'.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> của <ph name="VENDOR_NAME" /> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Không thể tạo thư mục để giải nén: '<ph name="DIRECTORY_PATH" />'</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Phần mở rộng này đã được tải lại quá thường xuyên.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Sản phẩm không xác định <ph name="PRODUCT_ID" /> từ <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">Tệp kê khai không hợp lệ</translation>
<translation id="7217838517480956708">Quản trị viên của máy này yêu cầu cài đặt <ph name="EXTENSION_NAME" />. Bạn không thể xóa hoặc sửa đổi tiện ích này.</translation>
<translation id="7612608473764576263">Giá trị đầu vào của khóa riêng tư phải có định dạng hợp lệ (khóa RSA mã hóa kiểu PEM có định dạng PKCS#8).</translation>
<translation id="7939686037314084444">Không tải được tiện ích đúng cách. Tiện ích này có thể không chặn được các yêu cầu mạng.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Tùy chọn: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Máy ảnh mặt trước</translation>
<translation id="8047248493720652249">Tiện ích này không thể đặt tên cho bản tải xuống "<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />" vì một tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME" />) đã xác định tên tệp khác "<ph name="ACTUAL_FILENAME" />".</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> từ <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">Tệp kê khai bị thiếu hoặc không thể đọc được</translation>
<translation id="8636666366616799973">Gói không hợp lệ. Chi tiết: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'.</translation>
<translation id="8761756413268424715">"<ph name="APP_NAME" />" đang yêu cầu quyền truy cập vào một trong các thiết bị của bạn:</translation>
<translation id="8885905466771744233">Khoá cá nhân cho tiện ích chỉ định đã tồn tại. Hãy sử dụng lại hoặc xóa khóa đó trước tiên.</translation>
<translation id="907841381057066561">Không thể tạo tệp nén tạm thời khi đóng gói.</translation>
<translation id="941543339607623937">Khoá cá nhân không hợp lệ.</translation>
</translationbundle>