blob: 46e3a108c3c3111de5f6bb5f2ed4806d13ae1ae8 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Общи условия на Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Общи условия на Google Chrome</h2>
<p>Тези Общи условия се прилагат към версията с изпълним код на Google Chrome. Изходният код на Google Chrome се предоставя безплатно съгласно лицензионните споразумения за софтуер с отворен код на адрес http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Вашите отношения с Google</strong></p>
<p>1.1 Използването от ваша страна на нашите продукти, софтуер, услуги и уебсайтове (наричани събирателно „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които ви предоставяме по силата на отделно писмено споразумение) е предмет на условията на правно споразумение между вас и Google. „Google“ означава Google Inc., чийто основен адрес на управление е 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Този документ обяснява как е съставено това споразумение и посочва някои от условията в него.</p>
<p>1.2 Ако не е уговорено друго в писмен вид с Google, споразумението ви с нас винаги включва като минимум Общите условия, посочени в този документ. По-нататък те се наричат „Универсални условия“. Лицензите за софтуер с отворен код за изходния код на Google Chrome представляват отделни писмени споразумения. В ограничената степен, в която лицензите за софтуер с отворен код се ползват изрично с приоритет над тези Универсални условия, те регламентират споразумението ви с нас по отношение на използването на Google Chrome или конкретни включени компоненти от него.</p>
<p>1.3 Споразумението ви с Google включва освен Универсалните условия и условията, установени в Допълнителните общи условия на Google Chrome, и условията на всяко правно съобщение, приложимо към Услугите. По-нататък всички те се наричат „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила Допълнителни условия, можете да се запознаете с тях или в самата услуга, или чрез нейното използване.</p>
<p>1.4 Универсалните заедно с Допълнителните условия представляват споразумение с правна сила между вас и Google по отношение на използването на Услугите от ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това правно споразумение се нарича по-нататък „Условия“.</p>
<p>1.5 Ако има противоречие между посоченото в Допълнителните и това в Универсалните условия, Допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.</p>
<p><strong>2. Приемане на условията</strong></p>
<p>2.1. За да използвате Услугите, първо трябва да приемете Условията. Не можете да използвате Услугите, ако не приемете Условията.</p>
<p>2.2 Можете да ги приемете, като:</p>
<p>(А) кликнете, за да потвърдите своето приемане на Условията или съгласието си с тях, където Google ви е предоставила тази възможност в потребителския интерфейс на съответната Услуга; или</p>
<p>(Б) започнете да използвате Услугите. В този случай разбирате и приемате, че Google ще третира използването на Услугите от ваша страна за приемане на Условията от този момент нататък.</p>
<p><strong>3. Език на Условията</strong></p>
<p>3.1 Когато ви предоставяме превод на английската версия на Условията, приемате, че преводът се осигурява само за удобство и версиите на английски регламентират отношенията ви с Google.</p>
<p>3.2 Ако има противоречие между посоченото в английската версия и това в превода, текстът на английски език има предимство.</p>
<p><strong>4. Предоставяне на Услугите от страна на Google</strong></p>
<p>4.1 Google има дъщерни дружества и свързани юридически лица по света („Дъщерни дружества и свързани лица“). Понякога тези фирми ще ви предоставят Услугите от името на Google. Потвърждавате и приемате, че дъщерните дружества и свързаните лица имат право да ви предоставят Услугите.</p>
<p>4.2 Google непрекъснато прави нововъведения, за да осигури на потребителите си възможно най-добра практическа работа. Потвърждавате и приемате, че формата и естеството на Услугите, които предоставяме, е възможно да се променят периодически, без да бъдете предварително известявани.</p>
<p>4.3 Потвърждавате и приемате, че като част от продължаващите нововъведения Google може да преустанови (окончателно или временно) предоставянето на Услугите (или на която и да е функция от тях) на вас или на други потребители изцяло по свое собствено усмотрение и без да ви известява предварително за това. Можете да преустановите използването на Услугите по всяко време. Няма нужда да уведомявате изрично Google, когато направите това.</p>
<p>4.4 Потвърждавате и приемате, че ако Google деактивира достъпа до профила ви, това може да ви попречи да използвате Услугите, подробностите в профила ви, както и файловете или друго съдържание, което се намира в него.</p>
<p><strong>5. Използване на Услугите от ваша страна</strong></p>
<p>5.1 Приемате да използвате Услугите само за цели, позволени от (а) Условията и от (б) приложимото законодателство, наредба, общоприети практики или указания на съответните юрисдикции (включително всички закони, отнасящи се до изнасянето на данни или софтуер до или от Съединените щати или други съответни държави).</p>
<p>5.2 Приемате, че няма да участвате в дейност, която пречи или влошава качеството на Услугите (или на свързаните с тях сървъри и мрежи).</p>
<p>5.3 Освен ако това не ви е позволено изрично в отделно споразумение с Google, приемате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате услугите с каквато и да било цел.</p>
<p>5.4 Приемате, че вие носите цялата отговорност (и че Google не носи никаква отговорност пред вас или пред трети лица) за всяко нарушение на задълженията ви по силата на Условията и за последиците (включително всички загуби или вреди, понесени от нас) от всяко такова нарушение.</p>
<p><strong>6. Поверителност и личната ви информация</strong></p>
<p>6.1 За информация относно използваните от нас практики за защита на данните, моля, прочетете Декларацията за поверителност на Google на адрес http://www.google.bg/privacy.html и http://www.google.com/chrome/intl/bg/privacy.html. В нея се обяснява как третираме личната ви информация и как защитаваме нейната поверителност, когато използвате Услугите.</p>
<p>6.2 Приемате данните ви да бъдат използвани в съответствие с правилата за поверителност на Google.</p>
<p><strong>7. Съдържание в Услугите</strong></p>
<p>7.1 Разбирате, че за цялата информация (като файлове с данни, писмен текст, компютърен софтуер, музика, аудио файлове или други звуконосители, снимки, видеоклипове или други изображения), която можете да използвате като част от Услугите или чрез тях, отговорността изцяло се носи от физическото лице, което е източник на това съдържание. По-нататък цялата тази информация се нарича „Съдържание“.</p>
<p>7.2 Трябва да знаете, че Съдържанието, което ви се предоставя като част от Услугите, включително, но не се ограничава само до реклами и спонсорирано Съдържание в Услугите, е възможно да бъде защитено от правата за интелектуална собственост, които се притежават от спонсорите или рекламодателите, предоставили го на Google (или от други физически лица или фирми от тяхно име). Нямате право да променяте, да отдавате под наем или на изплащане, да давате заем, да продавате, да разпространявате или да създавате производни творби на основата на това Съдържание (изцяло или частично), освен ако нямате изрично разрешение за това от Google или неговите притежатели в отделно споразумение.</p>
<p>7.3 Google си запазва правото (без да се задължава) да отсява, преглежда, маркира, филтрира, променя, отхвърля или премахва всяко Съдържание или която и да е част от него за всяка Услуга. За някои от Услугите може да предоставим инструменти за филтриране на сексуално ориентирано съдържание. Тези инструменти включват настройките за предпочитанията за SafeSearch (вижте http://www.google.com/help/customize.html#safe). Освен това на пазара се предлагат услуги и софтуер, които ограничават достъпа до материали, към които можете да имате възражения.</p>
<p>7.4 Разбирате, че с използването на Услугите можете да видите Съдържание, което да намерите за обидно, неприлично или към което да имате възражения, и че в това отношение ги използвате на свой риск.</p>
<p>7.5 Приемате, че вие носите цялата отговорност (и че не носим никаква отговорност пред вас или пред трети лица) за всяко създавано, предавано или показвано от вас Съдържание при използването на Услугите и за последиците от действията ви (включително всички загуби или вреди, понесени от Google) при това.</p>
<p><strong>8. Права на собственост</strong></p>
<p>8.1 Потвърждавате и приемате, че Google (или нейните лицензодатели) притежават всички законови права, правомощия и дялове в Услугите и върху тях, включително всички права върху интелектуалната собственост, която се съдържа в Услугите (независимо дали тези права са регистрирани или не са и независимо в коя част на света съществуват).</p>
<p>8.2 Освен при наличие на друго писмено споразумение с Google, нищо в Условията не ви дава правото да използвате търговски наименования, търговски марки, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на нашата марка.</p>
<p>8.3 Ако изрично сте получили правото да използвате някоя от тези характеристики на марката в отделно писмено споразумение с Google, тогава приемате, че използването им ще бъде съгласно това споразумение, на всички приложими клаузи на Условията и на указанията за използване на характеристиките на нашата марка, които периодически се актуализират. Можете да се запознаете с тези указания онлайн на адрес http://www.google.bg/permissions/guidelines.html (или на други подобни URL адреси, които може да предоставяме периодически за тази цел).</p>
<p>8.4 Google потвърждава и приема, че не получава от вас (или от ваши лицензодатели) никакви законови права, правомощия и дялове по силата на тези Условия във или върху Съдържанието, което вие изпращате, публикувате, предавате или показвате в Услугите или чрез тяхното използване, включително всички свързани с това Съдържание права върху интелектуална собственост (независимо дали тези права са регистрирани или не са и независимо в коя част на света съществуват). Освен ако нямате друго писмено споразумение за това с Google, вие приемате, че носите отговорност за защитата и прилагането на тези права и че ние нямаме задължение да правим това от ваше име.</p>
<p>8.5 Приемате да не премахвате, прикривате или променяте съобщенията за права за собственост (включително тези за авторски права и търговски марки), които могат да бъдат прикрепени към Услугите или да се съдържат в тях.</p>
<p>8.6 Освен ако не сте упълномощени за това изрично в писмен вид от Google, вие приемате при използване на Услугите да не използвате никакви търговски марки, марки на услуги, търговски наименования, логотипи на фирми и организации по начин, който може непредумишлено или предумишлено да доведе до объркване по отношение на собственика или упълномощения ползвател на такива марки, наименования или логотипи.</p>
<p><strong>9. Лиценз от Google</strong></p>
<p>9.1 Google ви дава персонален, валиден в целия свят лиценз без лицензионни възнаграждения, без право на преотстъпване за неизключително и многократно използване на софтуера, предоставен ви от нас като част от услугите, които получавате от Google (наричан по-долу „Софтуерът“). Този лиценз е с единствена цел да ви даде възможност да използвате и се възползвате от Услугите в предоставения от нас вид и по разрешения от Условията начин.</p>
<p>9.2 Според предмета на секция 1.2 нямате право (и не можете да давате на други лица право) да копирате, променяте, създавате производни творби, да прилагате обратно инженерство, декомпилирате или да правите други опити за извличане на изходния код на Софтуера или части от него, освен ако това не е изрично разрешено или задължително по закон или ако не сте получили изрично и писмено право на това от Google.</p>
<p>9.3 Според предмета на секция 1.2 нямате право да прехвърляте (или да подлицензирате) своите права за използване на Софтуера, да предоставяте гарантиран дял във или върху правата си за използването му, както и по друг начин да прехвърляте която и да е част от правата си за използване на Софтуера, освен ако нямате конкретно разрешение в писмен вид за това от Google.</p>
<p><strong>10. Лиценз за съдържанието от вас</strong></p>
<p>10.1 Вие запазвате авторските права и всички други права, които вече притежавате за Съдържанието, което изпращате, публикувате или показвате в Услугите или чрез тях.</p>
<p><strong>11. Актуализации на софтуера</strong></p>
<p>11.1 Софтуерът, който използвате, може периодично и автоматично да изтегля и инсталира актуализации от Google. Тези актуализации служат за подобряване, обогатяване и развиване на Услугите и могат да бъдат под формата на поправки на програмни грешки, подобрени функции, нови софтуерни модули и напълно нови версии. Приемате да получавате такива актуализации (и разрешавате на Google да ви ги доставя) като част от използването на Услугите.</p>
<p><strong>12. Приключване на вашите отношения с Google</strong></p>
<p>12.1 Условията продължават да се прилагат, докато не бъдат прекратени или от вас, или от Google в съответствие с долуописаните правила.</p>
<p>12.2 Google може по всяко време да прекрати правното си споразумение с вас, ако:</p>
<p>(А) вие сте нарушили някоя от клаузите на Условията (или сте извършили действия, които ясно показват, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате клаузите на условията); или</p>
<p>(Б) законът изисква това от Google (например, когато предоставянето на Услугите на вас е или стане незаконно); или</p>
<p>(В) партньорът, с когото Google ви е предлагал Услугите, прекъсне взаимоотношенията си с нас или престане да ви предлага Услугите; или</p>
<p>(Г) Google е в процес на прекратяване на предоставянето на Услугите на потребители в държавата, в която живеете или от която използвате услугата; или</p>
<p>(Д) Google реши, че предоставянето на Услугите на вас вече не е икономически изгодно.</p>
<p>12.3 Нищо в тази секция не засяга правата на Google по отношение на предоставянето на Услугите съгласно клаузите от секция 4 на Условията.</p>
<p>12.4 Когато тези Условия бъдат прекратени, всички права, задължения и отговорности по закон, от които вие и Google сте се възползвали, на които сте били предмет (или които са се натрупали с времето, докато Условията са били в сила) или които са били определени като безсрочни, не се засягат от прекратяването, а клаузите в точка 19.7 продължават безсрочно да бъдат в сила за такива права, задължения и отговорности.</p>
<p><strong>13. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ</strong></p>
<p>13.1 НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЕКЦИИ 13 И 14, НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ГАРАНЦИЯТА ИЛИ ОТГОВОРНОСТТА НА GOOGLE ЗА ЗАГУБИ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ПО СИЛАТА НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО, ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА ИЛИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ, НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ НАРУШЕНИЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ УСЛОВИЯ, ИЛИ СЪПЪТСТВАЩИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА КЪМ ВАС ЩЕ СЕ ПРИЛОЖАТ САМО ОГРАНИЧЕНИЯТА, КОИТО СА ЗАКОННИ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, А НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.</p>
<p>13.2 ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАС Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА, И КАКТО СЕ ПРЕДЛАГАТ.</p>
<p>13.3 ПО-СПЕЦИАЛНО, GOOGLE, НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ТВЪРДЯТ И НЕ ВИ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ:</p>
<p>(А) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИ;</p>
<p>(Б) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО, НАВРЕМЕННО, СИГУРНО ИЛИ БЕЗГРЕШНО;</p>
<p>(В) ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ЩЕ БЪДЕ ТОЧНА ИЛИ НАДЕЖДНА, И</p>
<p>(Г) ЧЕ ДЕФЕКТИ В РАБОТАТА ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА КОЙТО И ДА Е СОФТУЕР, ПРЕДОСТАВЕН ВИ КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ, ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ.</p>
<p>13.4 ВСЕКИ МАТЕРИАЛ, ИЗТЕГЛЕН ИЛИ ПОЛУЧЕН ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, СЕ ОБРАБОТВА НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ПО ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ И ВИЕ НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА НА КОМПЮТЪРНАТА ВИ СИСТЕМА ИЛИ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО ИЛИ ПРИ ЗАГУБА НА ДАННИ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ МАТЕРИАЛ.</p>
<p>13.5 НИКОЙ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, В УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ФОРМА, КОИТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ GOOGLE, БИЛО ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, ИЛИ ОТ ТЯХ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, АКО ТАКАВА НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В УСЛОВИЯТА.</p>
<p>13.6 GOOGLE ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ СЪЩО ТАКА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА САМО ДО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.</p>
<p><strong>14. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА</strong></p>
<p>14.1 СЪГЛАСНО ПРЕДМЕТА НА ОБЩАТА КЛАУЗА В ТОЧКА 13.1 ПО-ГОРЕ ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ GOOGLE, НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА:</p>
<p>(A) КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЪПЪТСТВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ВРЕДИ, КОИТО ЕВЕНТУАЛНО СТЕ ПОНЕСЛИ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО СА БИЛИ ПРИЧИНЕНИ, И НЕЗАВИСИМО ПО КАКВА ХИПОТЕТИЧНА ОТГОВОРНОСТ. ТОВА ВКЛЮЧВА, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ (ПРИЧИНЕНИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО), ЗАГУБА НА РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕПУТАЦИЯ, ПОНЕСЕНА ЗАГУБА НА ДАННИ, РАЗХОДИ ПО ДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ;</p>
<p>(Б) КАКВИТО И ДА БИЛО ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ЕВЕНТУАЛНО ПОНЕСЕНИ ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА САМО ДО ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА:</p>
<p>(I) РАЗЧИТАНЕ ОТ ВАША СТРАНА НА ПЪЛНОТАТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НЯКОЯ РЕКЛАМА ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИЛИ ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И НЯКОЙ РЕКЛАМОДАТЕЛ ИЛИ СПОНСОР, ЧИЯТО РЕКЛАМА СЕ ПОКАЗВА В УСЛУГИТЕ;</p>
<p>(II) ПРОМЕНИ, КОИТО GOOGLE МОЖЕ ДА НАПРАВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ПОРАДИ ОКОНЧАТЕЛНО ИЛИ ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ (ИЛИ НА ОТДЕЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ);</p>
<p>(III) ИЗТРИВАНЕ, ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ НЕУСПЕШНО СЪХРАНЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ И ДРУГИ КОМУНИКАЦИОННИ ДАННИ, ПОДДЪРЖАНИ ИЛИ ПРЕДАВАНИ ОТ ВАША СТРАНА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ЧРЕЗ ТЯХ;</p>
<p>(IV) ОТКАЗ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТ ОТ ВАША СТРАНА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ НА GOOGLE ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОФИЛ;</p>
<p>(V) ОТКАЗ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТ ОТ ВАША СТРАНА ДА ЗАПАЗИТЕ СИГУРНОСТТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШАТА ПАРОЛА И НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРОФИЛА ВИ;</p>
<p>14.2 ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НИ ПРЕД ВАС В ТОЧКА 14.1 ПО-ГОРЕ СА В СИЛА НЕЗАВИСИМО ДАЛИ GOOGLE Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ОСВЕДОМЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОДОБНИ ЗАГУБИ.</p>
<p><strong>15. Правила за авторските права и търговските марки</strong></p>
<p>15.1 Правилото на Google е да отговаря на съобщения за съмнения за нарушаване на авторски права, които спазват приложимото международно законодателство за интелектуалната собственост (включително, в Съединените щати – Закона за авторското право в цифровото хилядолетие), и да прекратява профилите на многократните нарушители. Подробности за правилата на Google можете да намерите на адрес http://www.google.bg/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google следва процедура за жалби във връзка с търговските марки по отношение на нашата рекламна дейност, подробности за която можете да намерите на адрес http://www.google.com/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Реклами</strong></p>
<p>16.1 Някои от Услугите се издържат от рекламни приходи и може да показват реклами и промоции. Тези реклами може да се насочват според съдържанието на информацията, съхранена в Услугите, заявките, направени чрез тях, или според друга информация.</p>
<p>16.2 Google може да променя начина, режима и степента на рекламирането в Услугите, без да ви известява за това специално.</p>
<p>16.3 Предвид предоставения ви от Google достъп до и използване на услугите вие приемате, че можем да пускаме такива реклами в Услугите.</p>
<p><strong>17. Друго съдържание</strong></p>
<p>17.1 Услугите могат да включват хипервръзки към други уебсайтове, съдържание или ресурси. Възможно е да нямаме контрол върху уебсайтовете или ресурсите, предоставяни от различни от Google фирми или физически лица.</p>
<p>17.2 Потвърждавате и приемате, че не носим отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не одобряваме реклами, продукти или други материали, намиращи се на такива уебсайтове или ресурси, или предлагани чрез тях.</p>
<p>17.3 Потвърждавате и приемате, че Google не носи отговорност за никакви загуби или вреди, евентуално понесени от вас в резултат на наличието на тези външни сайтове или ресурси или в резултат на разчитането от ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на реклама, продукти или други материали в такива уебсайтове или ресурси или предлагани чрез тях.</p>
<p><strong>18. Промени в Условията</strong></p>
<p>18.1 Google може да прави периодически промени в Универсалните или Допълнителните условия. При въвеждането на такива промени изготвяме нов препис на Универсалните условия и го публикуваме на адрес http://www.google.com/chrome/intl/bg/eula_text.html, а всички нови Допълнителни условия ви се предоставят в свързаните с тях Услуги или чрез тях.</p>
<p>18.2 Разбирате и приемате, че ако използвате Услугите след датата, на която Универсалните или Допълнителните условия са били променени, Google ще третира използването от ваша страна за приемане на актуализираните Универсални или Допълнителни условия.</p>
<p><strong>19. Общи законови условия</strong></p>
<p>19.1 Понякога, когато използвате Услугите, може (в резултат на или във връзка с използването от ваша страна на Услугите) да използвате услуга, да изтеглите софтуер или да закупите стоки, които се осигуряват от друго физическо лице или фирма. Използването от ваша страна на тези други услуги, софтуер или стоки може да е предмет на отделни условия между вас и съответната фирма или физическо лице. Ако е така, Условията не засягат правоотношенията ви с другите фирми или физически лица.</p>
<p>19.2 Условията представляват пълното правно споразумение между вас и Google, регламентират използването от ваша страна на Услугите (с изключение на услуги, които може да ви предоставяме по силата на отделно писмено споразумение) и напълно заменят всякакви досегашни споразумения между вас и Google по отношение на Услугите.</p>
<p>19.3 Приемате, че Google може да ви изпраща съобщения, включително отнасящи се до промени в Условията, по имейл, обикновена поща или чрез публикации в Услугите.</p>
<p>19.4 Приемате, че ако Google не упражни или приложи някое от законовите права или удовлетворения, които се съдържат в Условията (или от които имаме право да се възползваме по силата на приложимото законодателство), това не се счита за официален отказ от нашите права и че тези права и удовлетворения продължават да бъдат на наше разположение.</p>
<p>19.5 Ако някой съд с юрисдикция да решава такива въпроси отсъди, че някоя от клаузите в тези Условия е невалидна, тогава тази клауза отпада от Условията, без това да засяга останалата част от тях. Останалите клаузи в Условията продължават да бъдат валидни и приложими.</p>
<p>19.6 Потвърждавате и приемате, че всеки член от групата дъщерни дружества на Google се счита за трета страна бенефициент по Условията и че такива фирми ще имат право пряко да налагат и да разчитат на всяка клауза в Условията, която предполага ползи за тях (или права в тяхна полза). Освен тях никое друго физическо лице или фирма няма права на трета страна бенефициент по Условията.</p>
<p>19.7 Условията, както и вашите отношения с Google по тяхна сила, се уреждат от законите в щата Калифорния независимо от разпоредбите му за международното частно право. Вие и Google приемате да се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в окръг Санта Клара, Калифорния при разрешаване на всички правни въпроси, възникнали във връзка с Условията. Въпреки това приемате, че Google продължава да има право да търси удовлетворение по съдебен ред (или равностойни неотложни законови компенсации) във всяка една юрисдикция.</p>
<p><strong>20. Допълнителни условия за разширения на Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Условията в тази секция са валидни, ако инсталирате разширения на копието си на Google Chrome. Разширенията са малки софтуерни програми, разработени от нас или трети страни, които могат да променят или подобрят функционалността на Google Chrome. Разширенията може да имат по-големи права за достъп до вашия браузър или компютър в сравнение с обикновените уеб страници, включително способността да четат и променят поверителната ви информация.</p>
<p>20.2 Периодически Google Chrome може да проверява отдалечените сървъри (хоствани от нас или трети страни) за налични актуализации за разширения, включително, но не се ограничава само до поправки на програмни грешки или подобрена функционалност. Приемате, че подобни актуализации ще се заявяват, изтеглят и инсталират автоматично, без допълнителни съобщения до вас.</p>
<p>20.3 Понякога е възможно да открием разширение, което е в нарушение на правилата на Google за програмисти или други правни споразумения, закони, наредби или правила. Google Chrome периодично ще изтегля списък с подобни разширения от сървърите ни. Приемате, че е възможно отдалечено да деактивираме или премахнем подобно разширение от потребителските системи по свое собствено усмотрение. </p>
<p><strong>21. Допълнителни условия за корпоративни клиенти</strong></p>
<p>21.1 Ако сте фирма, тогава лицето, което приема от името на фирмата (за избягване на съмнения за фирми в тези Условия „вие“ означава фирмата), заявява и гарантира, че има пълномощия да действа от ваше име, че вие заявявате, че сте надлежно упълномощени да развивате бизнес в държавата или държавите, в които извършвате дейност, и че вашите служители, длъжностни лица, представители и други пълномощници, които ползват Услугата, са надлежно упълномощени да използват Google Chrome и да ви обвържат правно с тези Условия.</p>
<p>21.2 Съгласно Условията и в допълнение към предоставянето на лиценза в секция 9 Google ви предоставя неизключителен, неподлежащ на прехвърляне лиценз да възпроизвеждате, разпространявате, инсталирате и използвате Google Chrome единствено на компютри, предназначени за ползване от вашите служители, длъжностни лица, представители и пълномощници във връзка с фирмата ви, и при условие че използването на Google Chrome от тяхна страна е предмет на Условията.</p>
<p>12 август 2010 г.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Допълнителни общи условия на Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗ ЗА ПОРТФОЛИО ОТ ПАТЕНТИ ЗА AVC (РАЗШИРЕНО ВИДЕОКОДИРАНЕ) ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА ЗА AVC („ВИДЕО AVC“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ С AVC, КОИТО СА КОДИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА, НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ПАРТНЬОР НА ВИДЕОУСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ С AVC. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ИЛИ ТОЙ НЕ Е ПОДРАЗБИРАЩ СЕ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome може да включва един или повече компонента, предоставени от Adobe Systems Incorporated и Adobe Software Ireland Limited (наричани събирателно „Adobe“). Използването от ваша страна на Софтуера от Adobe, както е предоставен от Google („Софтуер от Adobe“), е предмет на следните допълнителни условия („Условия на Adobe“). Вие, физическото или юридическото лице, получаващо Софтуера от Adobe, се наричате по-долу „Подлицензополучател“.</p>
<p>1. Ограничения за лиценза.</p>
<p>(a) Flash Player, версия 10.x е разработен само като приставка за браузър. Подлицензополучателят не може да променя или разпространява този Софтуер от Adobe за други цели, освен като приставка за браузър за възпроизвеждане на съдържание в уеб страница. Например Подлицензополучателят няма да променя този Софтуер от Adobe, за да позволи оперативна съвместимост с приложения, които се изпълняват извън браузъра (напр. самостоятелни приложения, приспособления, потребителски интерфейс на устройства).</p>
<p>(б) Подлицензополучателят няма да показва никакви приложно-програмни интерфейси на Flash Player, версия 10.x чрез интерфейса на приставката за браузър по начин, който позволява подобно приложение да се използва като самостоятелно за възпроизвеждане на съдържание от уеб страница.</p>
<p>(в) Софтуерът на Chrome Читалня не може да се използва за изобразяване на документи във формат PDF или EPUB, които употребяват протоколи или системи за управление на цифрови права, различни от Adobe DRM (Digital Rights Management – Управление на цифрови права).</p>
<p>(г) Adobe DRM трябва да се активира в Софтуера на Chrome Читалня за всички защитени с него документи във формат PDF и EPUB.</p>
<p>(д) Софтуерът на Chrome Читалня не може, освен както е разрешено изрично от техническите спецификации, да деактивира функционалности, предоставени от Adobe в Софтуера на Adobe, включително, без изброяването да е изчерпателно, поддръжка за формати PDF и EPUB и Adobe DRM.</p>
<p>2. Изпращане по електронен път. Подлицензополучателят може да разреши изтеглянето на Софтуера от Adobe от уебсайт, интернет, интранет или подобна технология („Изпращания по електронен път“), при условие че Подлицензополучателят приеме, че всички разпространения на Софтуера от Adobe от страна на Подлицензополучателя, включително върху CD-ROM, DVD-ROM или други носители за съхранение и Изпращания по електронен път, ако са изрично разрешени, са предмет на основателни мерки за сигурност с цел предотвратяване на неупълномощена употреба. По отношение на одобрените по-долу Изпращания по електронен път Подлицензополучателят приема да използва всички основателни ограничения за употребата, зададени от Adobe, включително тези, които се отнасят до сигурността и/или ограничението за разпространение до крайните потребители на Продукта на Подлицензополучателя.</p>
<p>3. Лицензионно споразумение с краен потребител и условия за разпространение.</p>
<p>(а) Подлицензополучателят гарантира, че Софтуерът от Adobe се разпространява до крайните потребители съгласно приложимо лицензионно споразумение с крайния потребител в полза на Подлицензополучателя и доставчиците му, като съдържа като минимум поне всяко от следните условия („Лиценз на крайния потребител“): (i) забрана върху разпространението и копирането, (ii) забрана върху промени и производни творби, (iii) забрана върху декомпилиране, прилагане на обратно инженерство, демонтиране или редуциране по друг начин на Софтуера от Adobe до формат, разбираем от хора, (iv) клауза, указваща собствеността върху Продукта на Подлицензополучателя (съгласно секция 8) от негова страна и от страна на лицензодателите му, (v) отказ от отговорност от косвени, специални, съпътстващи, наказателни и произтичащи вреди, и (vi) други стандартни за бранша откази от отговорност и ограничения, включително, съобразно: отказ от отговорност от всички приложими законови гаранции в пълната сила на разрешеното от закона.</p>
<p>(b) Подлицензополучателят гарантира, че Софтуерът от Adobe се разпространява до дистрибуторите на Подлицензополучателя съгласно приложимо лицензионно споразумение за разпространение в полза на съдържащите се условия за Подлицензополучателя и доставчиците му, които предпазват Adobe в степента, съдържаща се в Условията на Adobe.</p>
<p>4. Отворен код. Подлицензополучателят няма да предоставя пряко или непряко или да претендира, че предоставя, на никоя трета страна каквито и да било права или привилегии съгласно правата за интелектуална собственост или правата за собственост на Adobe, които подчиняват такава интелектуална собственост на лиценз за отворен код или схема, в които има или би могло да се тълкува, че има изискване, че като условие за употреба, промяна и/или разпространение Софтуерът от Adobe трябва: (i) да се разкрие или разпространи във форма на изходен код; (ii) да се лицензира с цел за изготвяне на производни творби; или (iii) да се разпространява повторно безплатно. С цел изясняване горното ограничение няма да попречи на Подлицензополучателя да разпространява и той ще разпространява безплатно Софтуера от Adobe в комплект със Софтуера на Google.</p>
<p>5. Допълнителни условия. По отношение на всяка актуализация, надстройка, нови версии на Софтуера от Adobe (наричани събирателно „Надстройки“), предоставени на Подлицензополучатели, Adobe си запазва правото да изисква допълнителни общи условия, приложими изключително към Надстройката и нейните бъдещи версии, и изключително до степента, в която подобни ограничения се налагат от Adobe за всички лицензополучатели на такава Надстройка. Ако Подлицензополучателят не приеме подобни допълнителни условия, той няма да има лицензионни права по отношение на такава Надстройка и лицензионните му права по отношение на Софтуера от Adobe се прекратяват автоматично на 90-ия ден от датата на предоставянето му на тези допълнителни условия.</p>
<p>6. Съобщения за права за собственост. Подлицензополучателят няма и ще изисква от дистрибуторите си да не изтриват или да променят по какъвто и да е начин съобщенията за авторски права, запазени марки, логотипи или свързани или други съобщения за права за собственост от Adobe (и нейните лицензодатели, ако има такива), които се показват върху или в Софтуера от Adobe или придружаващите го материали.</p>
<p>7. Технически изисквания. Подлицензополучателят и неговите дистрибутори могат да разпространяват само Софтуер от Adobe и/или Надстройка за устройства, които (i) отговарят на техническите спецификации, публикувани на адрес http://www.adobe.com/mobile/licensees (или на негов приемник), и (ii) са били проверени от Adobe в съответствие с долуописаното.</p>
<p>8. Проверка и актуализиране. Подлицензополучателят трябва да изпрати до Adobe всеки притежаван от него продукт (и която и да е негова версия), съдържащ Софтуер и/или Надстройка на Adobe („Продукт на Подлицензополучателя“), неотговарящ на критериите за изключване от Проверка на устройството, които Google трябва да представи на Adobe за удостоверяване. Подлицензополучателят плаща за всяко извършено от него изпращане, като осигурява пакетите за проверка съгласно актуалните към дадения момент условия на Adobe, указани на адрес http://flashmobile.adobe.com/. Не може да се разпространява Продукт на Подлицензополучателя, който не е преминал проверка. Тя се извършва в съответствие с актуалния към дадения момент процес на Adobe, описан на адрес http://flashmobile.adobe.com/ („Проверка“).</p>
<p>9. Потребителски профили и централно устройство. Подлицензополучателят ще бъде подканен да въведе определена информация за потребителския профил за Продуктите си като част от процеса на проверка или друг метод и ще предостави такава информация на Adobe. Adobe може (i) да използва тази информация за потребителския профил както е необходимо, за да провери Продукта на Подлицензополучателя (ако такъв продукт подлежи на Проверка), и (ii) да показва такава информация за потребителския профил в „системата Adobe Device Intelligence“, която се намира на адрес https://devices.adobe.com/partnerportal/ и се предоставя чрез инструментите и услугите на Adobe за създаване и разработване с цел да позволи на програмистите и крайните потребители да виждат как съдържанието или приложенията се показват в Продукти на Подлицензополучателя (напр. как видеоизображения се показват на определени телефони).</p>
<p>10. Експорт. Подлицензополучателят потвърждава, че законите и наредбите на Съединените щати ограничават експорта и реекспорта на стоки и технически данни с произход от Съединените щати, които може да включват Софтуер от Adobe. Подлицензополучателят приема, че няма да експортира или реекспортира Софтуера от Adobe без съответните митнически документи от Съединените щати и чуждестранните правителства, ако такива са необходими.</p>
<p>11. Условия за пренос на технологии.</p>
<p>(a) Освен съгласно приложимите разрешения и споразумения за тази цел, от или с приложимите страни, Подлицензополучателите няма да използват и разрешават употребата на Софтуера от Adobe за кодиране или декодиране единствено на аудио данни във формат mp3 (.mp3) на всякакви некомпютърни устройства (напр. мобилни телефони или приемници за цифрова телевизия), както и никакви продукти освен Софтуерът от Adobe не могат да използват или да имат достъп до mp3 кодерите или декодерите, съдържащи се в Софтуера от Adobe. Софтуерът на Adobe може да се използва за кодиране или декодиране на MP3 данни, съдържащи се във файл swf или flv, в който има видеоклип, снимка или други данни. Подлицензополучателят потвърждава, че използването на Софтуера от Adobe за некомпютърни устройства, както е описано в забраните в тази секция, може да изисква плащането на лицензионни възнаграждения или други суми на трети страни, които може да притежават правата на интелектуална собственост, свързани с технологията MP3, и че нито Adobe, нито Подлицензополучателят са плащали отчисления или други суми заради правата на интелектуална собственост на трета страна за такава употреба. Ако Подлицензополучателят изисква MP3 кодер или декодер за такава употреба, той е отговорен за получаването на необходимия лиценз за интелектуална собственост, включително всички приложими патентни права.</p>
<p>(б) Подлицензополучателят няма да използва, копира, възпроизвежда и променя (i) изходния код On2 (вследствие на това представен като компонент от Изходния код), ако това се налага, за да позволи на Софтуера от Adobe да декодира видеоклип във формата на Flash видео файл (.flv или .f4v), и (ii) изходния код Sorenson Spark (вследствие на това представен като компонент от Изходния код) за ограничените цели на извършването на поправки на програмни грешки и подобряване на ефективността на Софтуера от Adobe. Всички кодеци, предоставени със Софтуера от Adobe, могат да се използват и разпространяват единствено като неразделна част от Софтуера на Adobe и не могат да се използват от никое друго, включително и от приложения на Google.</p>
<p>(в) Изходният код може да бъде предоставен с кодек AAC и/или кодек HE-AAC („Кодекът AAC“). Използването на Кодека AAC зависи от това Подлицензополучателят да получи правилен лиценз за патент, покриващ необходимите предоставени от VIA Licensing патенти, за крайни продукти, за или в които ще се използва Кодекът AAC. Подлицензополучателят потвърждава и приема, че Adobe не предоставя лиценз за патент за Кодек AAC по силата на настоящото Споразумение на Подлицензополучателя или на неговите Подлицензополучатели.</p>
<p>(г) ИЗХОДНИЯТ КОД МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА КОД, ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗ ЗА ПОРТФОЛИО ОТ ПАТЕНТИ ЗА AVC (РАЗШИРЕНО ВИДЕОКОДИРАНЕ) ЗА ЛИЧНИ И НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА ЗА AVC („ВИДЕО AVC“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ С AVC, КОИТО СА КОДИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА, НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОУСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ С AVC. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ИЛИ ТОЙ НЕ Е ПОДРАЗБИРАЩ СЕ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. Вижте http://www.mpegla.com.</p>
<p>12. Актуализиране. Подлицензополучателят няма да заобикаля усилията на Google или Adobe да актуализират Софтуера от Adobe във всички продукти на Подлицензополучателя, включващи Софтуера от Adobe в пакет със Софтуера на Google („Продукти на Подлицензополучателя“).</p>
<p>13. Съобщения за признание и за права за собственост. Подлицензополучателят ще посочи Софтуера от Adobe в общодостъпни спецификации на Продукта на Подлицензополучателя и ще включи съответното лого на Софтуера от Adobe (фирменото лого на Adobe специално се изключва) върху опаковката на Продукта на Подлицензополучателя или маркетинговите материали по начин, който съответства на марковите характеристики на други продукти на трети страни, съдържащи се в Продукта на Подлицензополучателя.</p>
<p>14. Без гаранция. СОФТУЕРЪТ ОТ ADOBE СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ЗА УПОТРЕБА И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, И ADOBE НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЕФЕКТИВНОСТ. ADOBE И ДОСТАВЧИЦИТЕ Й НЕ ГАРАНТИРАТ И НЕ МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ ЕФЕКТИВНОСТТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ОТ ADOBE. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВСЯКА ГАРАНЦИЯ, УСЛОВИЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ ИЛИ СРОК, В СТЕПЕНТА В КОЯТО СЪЩИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРИЛОЖИМ ЗА ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ В НЕГОВАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ADOBE И ДОСТАВЧИЦИТЕ Й НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, ПРЕДСТАВЯНИЯ ИЛИ СРОКОВЕ (ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА, ОБЩОТО ПРАВО, ОБИЧАЯ, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА БИЛО ВЪПРОС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПРОДАВАЕМОСТ, ИНТЕГРАЦИЯ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ ПРИЕМА, ЧЕ ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ НЕ ПРЕДЛАГА ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ОТ ИМЕТО НА ADOBE.</p>
<p>15. Ограничение на отговорността. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ADOBE ИЛИ ДОСТАВЧИЦИТЕ Й НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ЗА ВРЕДИ, ИСКОВЕ ИЛИ РАЗХОДИ ИЛИ ЗА ПРОИЗТИЧАЩИ, НЕПРЕКИ ИЛИ
СЪПЪТСТВАЩИ ВРЕДИ, ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ СПЕСТЯВАНИЯ, ДОРИ АКО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ADOBE Е БИЛ
ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЗАГУБИ, ВРЕДИ, ИСКОВЕ ИЛИ РАЗХОДИ ИЛИ ЗА ИСК ОТ ТРЕТА СТРАНА. ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ЮРИСДИКЦИЯТА НА ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ADOBE И ТАЗИ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ Й СЪГЛАСНО ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ХИЛЯДА ДОЛАРА (1 000 Щ.Д.). Нищо, съдържащо се в настоящото Споразумение, не ограничава отговорността на Adobe към Подлицензополучателя в случай на смърт или телесни наранявания, произтичащи от небрежност или неправомерно увреждане вследствие измама от страна на Adobe. Adobe действа от името на доставчиците си за целите на отхвърляне, изключване и/или ограничаване на задължения, гаранции и отговорност, както е посочено в настоящето Споразумение, но не и в друго отношение и за други цели.</p>
<p>16. Условия за защита на съдържанието</p>
<p>(a) Определения.</p>
<p>„Правила за съвместимост и надеждност“ означава документът, установяващ правилата за съвместимост и надеждност за Софтуера от Adobe, който се намира на адрес http://www.adobe.com/mobile/licensees или на негов приемник.</p>
<p>„Функции за защита на съдържанието“ означава онези аспекти на Софтуера от Adobe, които са създадени да осигурят спазване на Правилата за съвместимост и надеждност, както и да предотвратят възпроизвеждане, копиране, промяна, повторно разпространение или други действия по отношение на цифровото съдържание, разпространявано за употреба от потребителите на Софтуера на Adobe, когато такива действия не са упълномощени от собствениците на подобно цифрово съдържание или лицензираните му дистрибутори.</p>
<p>„Код за защита на съдържанието“ означава кодът в определени, обозначени версии на Софтуера от Adobe, който разрешава определени Функции за защита на съдържанието.</p>
<p>„Ключ“ означава стойност за шифроване, съдържаща се в Софтуера от Adobe, за употреба при дешифриране на цифрово съдържание.</p>
<p>(б) Ограничения на лиценза. Правото на Подлицензополучателя да изпълнява лицензите по отношение на Софтуера от Adobe е предмет на следните допълнителни ограничения и задължения. Подлицензополучателят гарантира, че неговите потребители ще спазват тези ограничения и задължения в същата степен, наложена на Подлицензополучателя по отношение на Софтуера от Adobe. Отказът или неспособността от страна на потребителите на Подлицензополучателя да спазват тези допълнителни ограничения и задължения се третира като сериозно нарушение от страна на Подлицензополучателя.</p>
<p>б.1. Подлицензополучателят и потребителите могат да разпространяват само Софтуер от Adobe, който отговаря на Правилата за съвместимост и надеждност, както е потвърдено от Подлицензополучателя по време на процеса на проверка, описан по-горе в Условията на Adobe.</p>
<p>б.2. Подлицензополучателят няма (i) да заобикаля Функциите за защита на съдържанието на Софтуера от Adobe или на всеки свързан Софтуер от Adobe, който се използва за шифроване или дешифриране на цифрово съдържание за упълномощена употреба от потребители на Софтуера от Adobe, или (ii) да разработва или разпространява продукти, които са създадени да заобикалят Функциите за защита на съдържанието на Софтуера от Adobe или на всеки Софтуер от Adobe, който се използва за шифроване или дешифриране на цифрово съдържание за упълномощена употреба от потребители на Софтуера от Adobe.</p>
<p>(в) Ключовете тук са обозначени като Поверителна информация на Adobe и Подлицензополучателят ще се придържа по отношение на Ключовете към Процедурата на Adobe за обработка на изходен код (предоставя се от Adobe при поискване).</p>
<p>(г) Удовлетворение по съдебен ред. Подлицензополучателят приема, че нарушението на това Споразумение може да компрометира Функциите за защита на съдържанието на Софтуера от Adobe и да причини уникално и продължително увреждане на интересите на Adobe и собствениците на цифрово съдържание, които разчитат на такива Функции за защита, и че паричните вреди може да са недостатъчни да компенсират напълно такова увреждане. Затова Подлицензополучателят приема, че Adobe може да има право да търси удовлетворение по съдебен ред с цел предотвратяване или ограничаване на увреждането, причинено от такова нарушение, в допълнение към паричните вреди. </p>
<p>17. Предвидена трета страна бенефициент. Adobe Systems Incorporated и Adobe Software Ireland Limited са предвидените трети страни бенефициенти на споразумението на Google с Подлицензополучателя по отношение на Софтуера от Adobe, включително, без изброяването да е изчерпателно, на Условията на Adobe. Подлицензополучателят приема, независимо от съдържание с противоположен смисъл в споразумението си с Google, че Google може да разкрие идентичността му пред Adobe и да удостовери в писмен вид, че лицензионното споразумение е между Подлицензополучателя и Google и включва Условията на Adobe. Подлицензополучателят трябва да има споразумение с всеки от лицензополучателите си. Ако те имат право да разпространяват повторно Софтуера от Adobe, то това споразумение ще включва Условията на Adobe.</p>
</body>
</html>