blob: e93bc7918a32a1603f8a8a5723eda3ddf7772671 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Condicions d'ús de Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Condicions d'ús de Google Chrome</h2>
<p>Aquestes Condicions d'ús s'apliquen a la versió de codi executable de Google Chrome. El codi font de Google Chrome està disponible de manera gratuïta a l'empara dels acords de llicència de programari de codi obert a la pàgina http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. La seva relació amb Google</strong></p>
<p>1.1 El seu ús dels productes, del programari, dels serveis i dels llocs web de Google (anomenats col·lectivament "Serveis" en aquest document i exceptuant els serveis que Google li proporcioni en aplicació d'un altre acord escrit) està subjecte a les condicions de l'acord legal entre vostè i Google. "Google" significa Google Inc., amb domicili social al núm. 1600 d'Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043, als Estats Units. Aquest document explica les parts de què consta aquest acord i en descriu algunes condicions.</p>
<p>1.2 Tret que ho hagi acordat per escrit amb Google de manera diferent, el seu acord amb Google sempre inclourà, com a mínim, les condicions d'ús que s'estableixen en aquest document. En aquest document, aquestes condicions s'anomenaran "Condicions universals". Les llicències de codi obert del codi font de Google Chrome constitueixen acords escrits independents. En la mesura en què les llicències de programari de codi obert sobreseguin expressament aquestes Condicions universals, les llicències de codi obert regiran el seu acord amb Google per a l'ús de Google Chrome o per als components concrets de Google Chrome que s'incloguin.</p>
<p>1.3 El seu acord amb Google també inclourà les condicions que s'estableixen a continuació a les Condicions d'ús addicionals de Google Chrome i les condicions de qualsevol avís legal aplicable als Serveis, a més de les Condicions universals. Totes aquestes condicions reben el nom de "Condicions addicionals" en aquest document. En els casos en què les Condicions addicionals siguin aplicables a un Servei, les podrà consultar al Servei o bé mentre l'utilitza.</p>
<p>1.4 Les Condicions universals, juntament amb les Condicions addicionals, constitueixen un acord legal vinculant entre vostè i Google pel que fa a la utilització dels Serveis per part seva. És important que dediqui el temps necessari a llegir detingudament aquestes condicions. Col·lectivament, aquest acord legal rep el nom de "Condicions" en aquest document.</p>
<p>1.5 En cas que es produís alguna contradicció entre les disposicions de les Condicions addicionals i les disposicions de les Condicions universals, les Condicions addicionals tindran prioritat en relació amb el Servei.</p>
<p><strong>2. Acceptació de les Condicions</strong></p>
<p>2.1 Per poder utilitzar els Serveis, cal que primer n'accepti les Condicions. Si no les accepta, no podrà utilitzar els Serveis.</p>
<p>2.2 Per acceptar les Condicions, dugui a terme una de les accions següents:</p>
<p>(A) faci clic per acceptar les Condicions als llocs on Google ofereix aquesta opció a la interfície d'usuari de qualsevol Servei; o bé</p>
<p>(B) utilitzi els Serveis. En aquest cas, vostè comprèn i accepta que Google interpretarà la seva utilització dels Serveis com a l'acceptació de les Condicions des de l'inici de la utilització.</p>
<p><strong>3. Idioma de les Condicions</strong></p>
<p>3.1 En cas que Google li hagi proporcionat una traducció de la versió en anglès de les Condicions, vostè accepta que la traducció únicament se li ha proporcionat per a la seva comoditat i que les versions en anglès de les Condicions regiran la seva relació amb Google.</p>
<p>3.2 En cas que es produís alguna contradicció entre les disposicions de la versió en anglès de les Condicions i les de la versió traduïda, la versió en anglès tindrà prioritat.</p>
<p><strong>4. Prestació dels Serveis per part de Google</strong></p>
<p>4.1 Google té empreses filials i afiliades legals arreu del món ("Filials i Afiliades"). En ocasions, aquestes empreses li prestaran els Serveis en nom de Google. Vostè reconeix i accepta que les Filials i les Afiliades estan autoritzades a proporcionar-li els Serveis.</p>
<p>4.2 Google innova contínuament per oferir la millor experiència possible als seus usuaris. Vostè reconeix i accepta que la manera i la naturalesa dels Serveis que Google li proporciona pot canviar de tant en tant sense avís previ.</p>
<p>4.3 Com a part del procés d'innovació contínua de Google, vostè reconeix i accepta que Google pot aturar (de manera permanent o bé temporal) la prestació dels Serveis (o de qualsevol de les seves funcions) que Google posa a la seva disposició o a la dels usuaris en general segons la discreció exclusiva de Google i sense avís previ. Pot deixar d'utilitzar els Serveis en qualsevol moment, sense que sigui necessari informar-ne específicament a Google.</p>
<p>4.4 Vostè reconeix i accepta que, si Google desactiva l'accés al seu compte, és possible que no se li permeti accedir als Serveis, a la informació del seu compte o bé a qualsevol fitxer o altre contingut del seu compte.</p>
<p><strong>5. Utilització dels Serveis per part de l'usuari</strong></p>
<p>5.1 Accepta utilitzar els Serveis únicament per a les finalitats permeses per (a) les Condicions i per (b) qualsevol legislació, reglament o pràctiques i directrius generalment acceptades a les jurisdiccions rellevants, inclosa qualsevol legislació en matèria d'exportació de dades o de programari als Estats Units o des d'aquest país així com a o des d'altres països rellevants.</p>
<p>5.2 Vostè accepta que no participarà en cap activitat que afecti o perjudiqui els Serveis (o els servidors i les xarxes que s'hi connecten).</p>
<p>5.3 Tret que se li hagi permès fer-ho explícitament en un acord diferent amb Google, vostè es compromet a no reproduir, duplicar, copiar, vendre, negociar ni revendre els Serveis per a cap finalitat.</p>
<p>5.4 Vostè accepta que és l'únic responsable (i que Google no té cap responsabilitat envers vostè ni envers tercers) de qualsevol incompliment de les obligacions que estableixen les Condicions i de les conseqüències (incloses les pèrdues o els danys que Google pugui patir) que es derivin de l'incompliment.</p>
<p><strong>6. Privadesa i informació personal</strong></p>
<p>6.1 Per obtenir informació sobre les pràctiques de protecció de dades de Google, llegeixi la política de privadesa, que trobarà a http://www.google.com/privacy.html i a http://www.google.com/chrome/intl/ca/privacy.html. Aquesta política explica la manera com Google tracta la informació personal i com protegeix la seva privadesa en utilitzar els Serveis.</p>
<p>6.2 Vostè accepta l'ús de les seves dades d'acord amb les polítiques de privadesa de Google.</p>
<p><strong>7. Contingut dels Serveis</strong></p>
<p>7.1 Vostè reconeix que tota la informació (com ara fitxers de dades, text escrit, programari d'equip, música, fitxers de so o altres sons, fotografies, vídeos i altres imatges) a la qual pot accedir com a part dels Serveis, o mitjançant el seu ús, és responsabilitat exclusiva de l'usuari que ha originat el contingut en qüestió. Tota aquesta informació s'anomenarà "Contingut" en aquest document.</p>
<p>7.2 Cal que tingui en compte que el Contingut que se li ofereix com a part dels Serveis, inclosos, a títol enunciatiu, la publicitat i el Contingut patrocinat dels Serveis, pot estar protegit per drets de propietat intel·lectual que pertanyen als patrocinadors o als anunciants que ofereixen aquest Contingut a Google (o a d'altres persones físiques o jurídiques en nom seu). En conseqüència, vostè no pot modificar, llogar, arrendar, oferir en préstec, vendre, distribuir ni crear obres derivades a partir d'aquest Contingut (ni totalment ni parcialment), tret que Google o els propietaris del Contingut li hagin indicat explícitament que pot fer-ho en un altre acord.</p>
<p>7.3 Google es reserva el dret (però no la obligació) de previsualitzar, revisar, marcar, filtrar, modificar, rebutjar o eliminar una part o bé tot el Contingut d'un Servei. Per a alguns Serveis, Google pot proporcionar eines per filtrar el contingut sexual explícit. Aquestes eines inclouen la configuració de preferències SafeSearch (consulti http://www.google.cat/help/customize.html#safe). A més, hi ha programes i serveis disponibles al mercat per limitar l'accés al material que consideri censurable.</p>
<p>7.4 Vostè comprèn que la utilització dels Serveis pot exposar-lo a Contingut que consideri ofensiu, indecent o censurable i que, en aquest sentit, utilitza els Serveis sota la seva responsabilitat.</p>
<p>7.5 Vostè accepta que és l'únic responsable (i que Google no té cap responsabilitat envers vostè ni envers tercers) de tot el Contingut que creï, transmeti o visualitzi mentre utilitza els Serveis així com de les conseqüències de les seves accions (incloses les pèrdues o els danys que Google pugui patir).</p>
<p><strong>8. Drets de propietat</strong></p>
<p>8.1 Vostè reconeix i accepta que Google (o els llicenciadors de Google) són els titulars de tots els drets, títols i interessos legals inclosos i relacionats amb els Serveis, inclosos els drets de propietat intel·lectual que subsisteixen als Serveis (independentment de si aquests drets estan registrats i en qualsevol país del món en què puguin existir).</p>
<p>8.2 Tret que ho hagi acordat d'una altra manera per escrit amb Google, cap disposició de les Condicions no l'autoritza a utilitzar cap dels noms comercials, marques comercials, marques de servei, logotips, noms de domini ni cap altre signe distintiu de marca de Google.</p>
<p>8.3 Si se li ha concedit explícitament el dret a utilitzar algun d'aquests signes distintius de marca en un altre contracte escrit amb Google, accepta que la utilització d'aquests signes haurà de respectar aquest acord, totes les disposicions de les Condicions aplicables i les directrius per utilitzar els signes de marca de Google, que s'actualitzen periòdicament. Pot visualitzar aquestes directrius en línia a l'adreça http://www.google.cat/permissions/guidelines.html (o en un altre URL que Google pugui proporcionar de tant en tant amb aquesta finalitat).</p>
<p>8.4 Google reconeix i accepta que, en virtut d'aquestes Condicions, no obté cap dret, títol ni interès de vostè (ni dels seus llicenciadors) en virtut d'aquestes Condicions o en cap Contingut que vostè enviï, publiqui, transmeti o visualitzi als Serveis o mitjançant els Serveis, així com qualsevol dret de propietat intel·lectual que subsisteixi en aquest Contingut (independentment de si aquests drets estan registrats i en qualsevol país del món en què puguin existir). Tret que ho hagi acordat de manera diferent amb Google per escrit, accepta que vostè és responsable de protegir i fer respectar aquests drets i que Google no està obligat a fer-ho en nom seu.</p>
<p>8.5 Vostè accepta que no eliminarà, obstaculitzarà ni alterarà cap avís de drets de propietat (inclosos els avisos de drets d'autor o de marca registrada) que puguin formar part o estiguin adjunts als Serveis.</p>
<p>8.6 Tret que Google l'hagi autoritzat explícitament per escrit per fer-ho, accepta que, en utilitzar els Serveis, no utilitzarà cap marca registrada, marca de servei, nom comercial ni logotip de cap empresa o organització de manera que es pugui o pretengui crear confusió respecte al propietari o usuari autoritzat d'aquestes marques, noms o logotips.</p>
<p><strong>9. Llicència de Google</strong></p>
<p>9.1 Google li concedeix una llicència personal, internacional, lliure de drets d'autor, intransferible i no exclusiva perquè utilitzi el programari que Google li ofereix com a part dels serveis proporcionats per Google (anomenat "Programari" en aquest document). Aquesta llicència s'atorga amb l'únic propòsit de permetre que utilitzi i que gaudeixi dels avantatges dels Serveis proporcionats per Google, d'acord amb la manera permesa per les Condicions.</p>
<p>9.2 En aplicació de la secció 1.2, vostè no pot (i no ha de permetre que ningú ho faci) copiar, modificar o crear una obra derivada, tractar amb enginyeria inversa, descompilar o intentar extreure el codi font del Programari o de qualsevol de les seves parts de cap altra manera, tret que així ho permeti o ho requereixi expressament la llei o llevat que Google l'hagi autoritzat específicament per escrit a fer-ho.</p>
<p>9.3 En aplicació de la secció 1.2, tret que Google li hagi concedit permís específic per escrit per fer-ho, no pot cedir els seus drets (o concedir-ne una subllicència) per utilitzar el Programari, concedir un interès de seguretat dels seus drets per utilitzar el Programari ni transferir qualsevol part dels seus drets per utilitzar el Programari de cap manera.</p>
<p><strong>10. Llicència de contingut de l'usuari</strong></p>
<p>10.1 Vostè conserva els drets d'autor i qualsevol altre dret que ja tingués respecte al Contingut que enviï, publiqui o visualitzi als Serveis o mitjançant aquests.</p>
<p><strong>11. Actualitzacions del Programari</strong></p>
<p>11.1 El Programari que vostè utilitza pot baixar i instal·lar automàticament actualitzacions periòdiques de Google. Aquestes actualitzacions s'han dissenyat per millorar, ampliar i desenvolupar els Serveis, i poden adoptar la forma de resolució d'errors, funcions ampliades, mòduls de programari nous i versions completament noves. Vostè accepta rebre aquestes actualitzacions (i permet que Google les hi entregui) com a part de la seva utilització dels Serveis.</p>
<p><strong>12. Fi de la seva relació amb Google</strong></p>
<p>12.1 Les Condicions mantindran la seva vigència fins que vostè o Google decideixin rescindir-les tal com s'estableix més endavant.</p>
<p>12.2 Google pot rescindir l'acord legal que té amb vostè en qualsevol moment si:</p>
<p>(A) vostè ha infringit qualsevol disposició de les Condicions (o ha actuat d'una manera que demostri clarament que no té intenció de complir les disposicions de les Condicions o bé que no està en disposició de fer-ho); o</p>
<p>(B) Google ho ha de fer per llei (per exemple, en cas que la prestació dels Serveis a vostè sigui, o pugui esdevenir, il·legal); o</p>
<p>(C) el soci amb qui Google li oferia els Serveis ha decidit posar fi a la seva relació amb Google o ha deixat d'oferir-li a vostè els Serveis; o</p>
<p>(D) Google està en un procés de transició per deixar de proporcionar els Serveis als usuaris del país en què vostè resideix o des del qual vostè utilitza aquest servei; o</p>
<p>(E) els Serveis que Google li proporciona deixen de ser viables comercialment a criteri de Google.</p>
<p>12.3 Res del que s'estableix en aquesta Secció afecta els drets de Google respecte a la prestació dels Serveis a l'empara de la Secció 4 d'aquestes Condicions.</p>
<p>12.4 Quan aquestes Condicions finalitzin, tots els drets, obligacions i responsabilitats legals dels quals vostè i Google hagin gaudit, als quals hagin estat subjectes (o aquells que s'hagin incorporat amb el pas del temps mentre les Condicions han tingut vigència) o aquells que s'hagi establert que continuen indefinidament no es veuran afectats per aquesta suspensió i les disposicions del paràgraf 19.7 continuaran aplicant-se a aquests drets, obligacions i responsabilitats de manera indefinida.</p>
<p><strong>13. EXCLUSIÓ DE GARANTIES</strong></p>
<p>13.1 RES DEL QUE S'ESTABLEIX EN AQUESTES CONDICIONS, INCLOSES LES SECCIONS 13 I 14, EXCLOU O LIMITA LA GARANTIA O LA RESPONSABILITAT DE GOOGLE RESPECTE A LES PÈRDUES QUE NO ES PODEN EXCLOURE O LIMITAR LEGALMENT D'ACORD AMB LA LLEI APLICABLE. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ DE DETERMINADES GARANTIES O CONDICIONS NI LA LIMITACIÓ O EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT PER PÈRDUES O DANYS PROVOCATS PER NEGLIGÈNCIA, INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE, INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS IMPLÍCITES O DANYS FORTUÏTS O DERIVATS. PER AQUEST MOTIU, NOMÉS S'APLICARAN LES LIMITACIONS QUE SÓN LEGALS A LA SEVA JURISDICCIÓ I LA RESPONSABILITAT DE GOOGLE QUEDARÀ LIMITADA A LA MÀXIMA EXTENSIÓ PERMESA PER LA LLEI.</p>
<p>13.2 VOSTÈ RECONEIX I ACCEPTA EXPLÍCITAMENT QUE L'ÚS QUE FACI DEL SERVEI CORRE EXCLUSIVAMENT A RISC SEU I QUE EL SERVEI SE SUBMINISTRA EN "L'ESTAT EN QUÈ ES TROBA" I "SUBJECTE A LA SEVA DISPONIBILITAT".</p>
<p>13.3 CONCRETAMENT, GOOGLE, LES SEVES FILIALS I AFILIADES I ELS LLICENCIADORS NO MANIFESTES NI GARANTEIXEN QUE:</p>
<p>(A) LA UTILITZACIÓ QUE VOSTÈ FACI DELS SERVEIS SATISFACI LES SEVES NECESSITATS,</p>
<p>(B) LA UTILITZACIÓ QUE VOSTÈ FACI DELS SERVEIS NO S'INTERROMPI, SIGUI OPORTUNA, SEGURA O NO TINGUI ERRORS,</p>
<p>(C) QUALSEVOL INFORMACIÓ QUE VOSTÈ HAGI OBTINGUT COM A RESULTAT DE LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS SIGUI PRECISA I FIABLE, I</p>
<p>(D) ES CORREGEIXIN ELS DEFECTES EN EL FUNCIONAMENT O FUNCIONALITAT DE QUALSEVOL PROGRAMARI QUE SE LI PROPORCIONI COM A PART DELS SERVEIS.</p>
<p>13.4 LA BAIXADA O OBTENCIÓ DE MATERIAL DE QUALSEVOL ALTRA MANERA MITJANÇANT ELS SERVEIS ANIRÀ A DISCRECIÓ I A RISC SEU I VOSTÈ SERÀ L'ÚNIC RESPONSABLE DELS DANYS PRODUÏTS AL SEU SISTEMA INFORMÀTIC O DE LA PÈRDUA DE DADES DERIVATS DE BAIXAR EL MATERIAL EN QÜESTIÓ.</p>
<p>13.5 CAP ADVERTÈNCIA O INFORMACIÓ, SIGUI ORAL O PER ESCRIT, OBTINGUDA PER L'USUARI MITJANÇANT GOOGLE O ELS SERVEIS DE GOOGLE NO CREARÀ CAP GARANTIA QUE NO S'HAGI ESTABLERT EXPRESSAMENT A LES CONDICIONS.</p>
<p>13.6 GOOGLE NO ATORGA CAP GARANTIA DE CAP NATURALESA, JA SIGUI EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSES, ENTRE D'ALTRES, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIALITZACIÓ, D'IDONEÏTAT PER A UN FI CONCRET I DE NO INFRACCIÓ.</p>
<p><strong>14. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT</strong></p>
<p>14.1 SUBJECTE A LA DISPOSICIÓ GENERAL RECOLLIDA AL PARÀGRAF 13.1 ANTERIOR, VOSTÈ RECONEIX I ACCEPTA EXPLÍCITAMENT QUE EN CAP CAS GOOGLE, LES SEVES FILIALS I AFILIADES I ELS SEUS LLICENCIADORS NO S'HAN DE CONSIDERAR RESPONSABLES DAVANT SEU PER:</p>
<p>(A) CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, FORTUÏT, ESPECIAL, DERIVAT O EXEMPLAR QUE VOSTÈ PUGUI PATIR, INDEPENDENTMENT DE COM S'HAGI CAUSAT I A L'EMPARA DE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT. EN AQUESTA CATEGORIA S'INCLOUEN, ENTRE ALTRES, LES PÈRDUES DE BENEFICIS (SIGUIN DIRECTES O INDIRECTES), DE PRESTIGI PROFESSIONAL O DE REPUTACIÓ COMERCIAL, O QUALSEVOL PÈRDUA DE DADES QUE HAGI PATIT; QUALSEVOL COST INCORREGUT PER L'OBTENCIÓ DE BÉNS I SERVEIS SUBSTITUTIUS I ALTRES PÈRDUES NO TANGIBLES;</p>
<p>(B) LES PÈRDUES O DANYS QUE VOSTÈ HAGI POGUT PATIR, INCLOSOS, ENTRE D'ALTRES, LES PÈRDUES O DANYS COM A CONSEQÜÈNCIA DE:</p>
<p>(I) LA CONFIANÇA QUE VOSTÈ HAGI POGUT DIPOSITAR EN LA TOTALITAT, LA PRECISIÓ O L'EXISTÈNCIA DE QUALSEVOL ANUNCI O, COM A RESULTAT DE QUALSEVOL RELACIÓ O TRANSACCIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT ENTRE VOSTÈ I QUALSEVOL ANUNCIANT O PATROCINADOR ELS ANUNCIS DEL QUAL APAREGUIN ALS SERVEIS;</p>
<p>(II) QUALSEVOL CANVI QUE GOOGLE PUGUI INTRODUIR ALS SERVEIS O QUALSEVOL INTERRUPCIÓ PERMANENT O MOMENTÀNIA EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS (O QUALSEVOL OPCIÓ QUE S'HI INCLOGUI);</p>
<p>(III) LA SUPRESSIÓ, CORRUPCIÓ O FALLIDA D'EMMAGATZEMATGE DE QUALSEVOL CONTINGUT I ALTRES DADES DE COMUNICACIONS MANTINGUDES O ENVIADES MITJANÇANT L'ÚS DELS SERVEIS;</p>
<p>(III) NO HAVER PROPORCIONAT A GOOGLE INFORMACIÓ PRECISA DEL SEU COMPTE;</p>
<p>(IV) NO HAVER CONSERVAT LA CONTRASENYA O LA INFORMACIÓ DEL SEU COMPTE DE MANERA SEGURA I CONFIDENCIAL;</p>
<p>14.2 LES LIMITACIONS DE LES RESPONSABILITATS DE GOOGLE ENVERS VOSTÈ DEFINIDES AL PARÀGRAF 14.1 ANTERIOR S'APLICARAN INDEPENDENTMENT DE SI S'HAVIA ALERTAT A GOOGLE O DE SI S'HAURIA D'HAVER CONSIDERAT LA POSSIBILITAT QUE ES PRODUÏSSIN LES PÈRDUES ESMENTADES.</p>
<p><strong>15. Polítiques de drets d'autor i de marques registrades</strong></p>
<p>15.1 Google segueix la política de respondre les notificacions de presumptes infraccions dels drets d'autor que compleixen amb la llei de propietat intel·lectual internacional inclosa, als Estats Units, la llei nord-americana de protecció dels drets d'autor (Digital Millenium Copyright Act), i de cancel·lar els comptes dels infractors reincidents. Pot trobar més informació sobre la política de Google a l'adreça http://www.google.cat/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google utilitza un procediment per a les queixes sobre marques registrades respecte al negoci publicitari de Google, els detalls del qual es poden trobar a http://www.google.cat/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Anuncis</strong></p>
<p>16.1 Alguns dels Serveis es financen amb els ingressos publicitaris i poden visualitzar anuncis i promocions. Aquests anuncis es poden centrar en el contingut de la informació inclosa als Serveis, a les consultes que s'hi realitzen o en altra informació.</p>
<p>16.2 La manera, la modalitat i l'abast de la publicitat de Google als Serveis està subjecta a canvis sense avís previ.</p>
<p>16.3 Com a contrapartida a Google per concedir-li permís per accedir i utilitzar els Serveis, vostè accepta que Google pugui posar aquests anuncis als Serveis.</p>
<p><strong>17. Altre contingut</strong></p>
<p>17.1 Els Serveis poden incloure enllaços a altres llocs web, contingut o recursos. És possible que Google no tingui cap control sobre els llocs webs o els recursos proporcionats per empreses o particulars diferents de Google.</p>
<p>17.2 Vostè reconeix i accepta que Google no és responsable de la disponibilitat d'aquests llocs web o recursos externs, i que Google no promociona cap anunci, producte o altre material que aparegui en aquests llocs web o recursos o des dels quals s'hi pugui accedir.</p>
<p>17.3 Vostè reconeix i accepta que Google no és responsable de cap pèrdua o dany que vostè pugui patir com a conseqüència de la disponibilitat d'aquests llocs o recursos externs o com a resultat de la confiança que vostè hagi dipositat en la totalitat, precisió o existència de qualsevol anunci, producte o altre material que figuri en aquests llocs web o recursos o des dels quals s'hi pugui accedir.</p>
<p><strong>18. Canvis en les Condicions</strong></p>
<p>18.1 Google pot introduir canvis a les Condicions universals o a les Condicions addicionals de tant en tant. Quan es realitzin aquests canvis, Google farà una còpia nova de les Condicions universals disponibles a http://www.google.com/chrome/intl/ca/eula_text.html i qualsevol Condició addicional nova es posarà a la seva disposició des dels Serveis afectats o bé mitjançant aquests serveis.</p>
<p>18.2 Vostè comprèn i accepta que, si utilitza els Serveis després de la data de modificació de les Condicions universals o addicionals, Google interpretarà aquesta utilització com a acceptació de les Condicions universals o Addicionals actualitzades.</p>
<p><strong>19. Condicions legals generals</strong></p>
<p>19.1 En ocasions, en utilitzar els Serveis, pot (com a resultat de, o mitjançant la utilització que vostè faci dels Serveis) utilitzar un servei, baixar un programa o adquirir productes que li proporcioni una altra persona o empresa. La utilització d'aquests serveis, programes o productes pot estar subjecta a condicions diferents entre vostè i l'empresa o la persona en qüestió. En aquest cas, les Condicions no afectaran la seva relació legal amb aquestes altres empreses o particulars.</p>
<p>19.2 Les Condicions constitueixen l'acord legal complet entre vostè i Google i regeixen la utilització que vostè fa dels Serveis (excloent-ne, però, aquells serveis que Google li pugui prestar segons un altre acord per escrit) i substitueixen íntegrament qualsevol acord previ que vostè pogués tenir amb Google pel que fa als Serveis.</p>
<p>19.3 Vostè accepta que Google li pot proporcionar avisos, inclosos els que fan referència a canvis en les Condicions, per correu electrònic, correu ordinari o comentaris als Serveis.</p>
<p>19.4 Vostè accepta que, si Google no exerceix ni aplica cap dret o recurs legal inclòs en les Condicions (o del qual Google pot gaudir en virtut de la legislació aplicable), això no s'interpretarà com una renúncia formal als drets de Google i que Google encara disposarà d'aquests drets o reparacions.</p>
<p>19.5 Si qualsevol tribunal amb competència per decidir sobre aquesta qüestió decreta que qualsevol de les disposicions d'aquestes Condicions no és vàlida, aleshores s'eliminarà aquesta disposició de les Condicions sense que això n'afecti la resta. La resta de les disposicions de les Condicions conservaran la vigència i aplicabilitat.</p>
<p>19.6 Vostè reconeix i accepta que cada membre del grup d'empreses de les quals Google és l'empresa matriu serà beneficiari tercer de les Condicions i que aquestes empreses tindran dret a aplicar directament i a al·legar qualsevol disposició de les Condicions que els atorgui un privilegi (o drets). Tret de les empreses esmentades, cap altra persona física o jurídica serà beneficiària tercera de les Condicions.</p>
<p>19.7 Aquestes Condicions i la seva relació amb Google a l'empara d'allò que disposen les Condicions es regiran per les lleis de l'Estat de Califòrnia sense que això representi un conflicte amb les seves clàusules legals. L'usuari i Google accepten sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels tribunals del comptat de Santa Clara, a Califòrnia, per resoldre qualsevol qüestió legal relacionada amb les Condicions. No obstant això, vostè accepta que Google continua tenint dret a sol·licitar reparacions interdictes (o alguna mena de desgreuge urgent equivalent) en qualsevol jurisdicció.</p>
<p><strong>20. Condicions d'ús addicionals per a les extensions de Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Les condicions d'ús d'aquesta secció s'apliquen si instal·la extensions a la seva còpia de Google Chrome. Les extensions són petits programes de programari, desenvolupats per Google o bé per tercers, que poden modificar o millorar la funcionalitat de Google Chrome. És possible que les extensions tinguin més privilegis per accedir al navegador o a l'equip que les pàgines web estàndard, inclosa la capacitat de llegir i modificar les seves dades privades.</p>
<p>20.2 Cada cert temps, és possible que Google Chrome comprovi amb els servidors remots (allotjats per Google o bé per tercers) si hi ha actualitzacions disponibles per a les extensions, incloses, entre altres, resolucions d'errors o funcionalitats millorades. Accepta que aquestes actualitzacions se sol·licitaran, es baixaran i s'instal·laran automàticament sense que en rebi cap notificació.</p>
<p>20.3 Cada cert temps, Google pot descobrir una extensió que infringeix les condicions d'ús per als desenvolupadors de Google o bé altres acords legals, lleis, reglaments o polítiques. De manera periòdica, Google Chrome baixarà una llista d'aquestes extensions dels servidors de Google. Accepta que Google pot desactivar remotament o eliminar qualsevol d'aquestes extensions dels sistemes de l'usuari a la seva discreció. </p>
<p><strong>21. Condicions addicionals per a l'ús empresarial</strong></p>
<p>21.1 Si vostè és una entitat empresarial, la persona que accepta en nom de l'entitat (per tal d'evitar confusions, per a entitats empresarials, en aquestes Condicions, "vostè" significa l'entitat) manifesta i garanteix que està autoritzada a actuar en nom seu, que vostè manifesta que està degudament autoritzat per a l'activitat empresarial al país o als països en què opera i que els seus empleats, directius, representants i altres agents que obtinguin accés al Servei estan degudament autoritzats per accedir a Google Chrome i vincular-lo a aquestes Condicions.</p>
<p>21.2 Subjecte a aquestes Condicions, i a més de la concessió de llicència de la Secció 9, Google li concedeix una llicència no exclusiva i no transferible per reproduir, distribuir, instal·lar i utilitzar Google Chrome únicament en equips per a l'ús dels seus empleats, representants i agents en relació amb la seva entitat empresarial, sempre que el seu ús de Google Chrome estigui subjecte a les Condicions.</p>
<p>12 d'agost de 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Condicions d'ús addicionals de Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>S'ATORGA UNA LLICÈNCIA D'AQUEST PRODUCTE D'ACORD AMB LA LLICÈNCIA DE CARTERA DE PATENTS AVC PER A L'ÚS PERSONAL I NO COMERCIAL PER PART D'UN CONSUMIDOR PER (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMITAT AMB L'ESTÀNDARD AVC ("VÍDEO AVC") I/O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAGI ESTAT CODIFICAT PER UN CONSUMIDOR QUE ES DEDIQUI A UNA ACTIVITAT PERSONAL I NO COMERCIAL I/O QUE S'HAGI OBTINGUT D'UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA PER SUBMINISTRAR VÍDEO AVC. NO ES CONCEDEIX NI ESTÀ IMPLÍCITA CAP LLICÈNCIA PER A CAP ALTRE ÚS. POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL A MPEG LA, L.L.C. CONSULTI HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome pot incloure un o més components subministrats per Adobe Systems Incorporated i per Adobe Software Ireland Limited (col·lectivament, "Adobe"). L'ús que faci del programari d'Adobe tal com el subministra Google ("Programari d'Adobe") està subjecte a les condicions addicionals següents (les "Condicions d'Adobe"). Vostè, l'entitat que rep el Programari d'Adobe, rebrà el nom de "Subllicenciatari" d'ara endavant.</p>
<p>1. Restriccions de la llicència.</p>
<p>(a) Flash Player, versió 10.x, ha estat dissenyat únicament com a connector del navegador. El Subllicenciatari no pot modificar ni distribuir aquest Programari d'Adobe per a cap ús diferent del de connector del navegador per reproduir contingut en una pàgina web. Per exemple, el Subllicenciatari no modificarà aquest Programari d'Adobe per tal de fer possible la interoperabilitat amb aplicacions que s'executin fora del navegador (p. ex., aplicacions autònomes, auxiliars, IU del dispositiu).</p>
<p>(b) El Subllicenciatari no exposarà cap API de Flash Player, versió 10.x, mitjançant una interfície del connector del navegador d'una manera que permeti que s'utilitzi l'extensió per reproduir contingut d'una pàgina web com a aplicació autònoma.</p>
<p>(c) El programari de Chrome Reader no es pot utilitzar per renderitzar documents PDF o EPUB que utilitzin protocols o sistemes de gestió dels drets digitals diferents d'Adobe DRM.</p>
<p>(d) Cal activar Adobe DRM al programari de Chrome Reader per a tots els documents PDF i EPUB protegits mitjançant Adobe DRM.</p>
<p>(e) El programari de Chrome Reader, excepte les especificacions tècniques permeses explícitament, no pot desactivar funcions subministrades per Adobe al Programari d'Adobe, incloses, entre d'altres, la compatibilitat dels formats PDF i EPUB i Adobe DRM.</p>
<p>2. Transmissió electrònica. El Subllicenciatari pot permetre la baixada del Programari d'Adobe des d'un lloc web, Internet, una intranet o una tecnologia similar ("Transmissions electròniques") sempre que accepti que qualsevol distribució del Programari d'Adobe per part seva, incloses les distribucions en CD-ROM, DVD-ROM i altres suports d'emmagatzematge així com les transmissions electròniques, si es permet de manera expressa, estigui subjecta a mesures de seguretat raonables per evitar-ne un ús no autoritzat. Amb relació a les Transmissions electròniques que s'aproven en aquest document, el Subllicenciatari accepta aplicar les restriccions d'ús raonables establertes per Adobe, incloses les que estan relacionades amb la seguretat i/o la restricció de distribució a usuaris finals del Producte del Subllicenciatari.</p>
<p>3. EULA i Condicions de distribució.</p>
<p>(a) El Subllicenciatari ha de garantir que el Programari d'Adobe es distribueixi als usuaris finals en virtut d'un acord de llicència d'usuari final aplicable, a favor del Subllicenciatari i dels seus proveïdors, que contingui, com a mínim, les condicions següents (la "Llicència d'usuari final"): (i) una prohibició contra la distribució i la còpia, (ii) una prohibició contra modificacions i obres derivades, (iii) una prohibició contra descompilació, enginyeria inversa, desmuntatge i altres accions que redueixin el Programari d'Adobe de manera perceptible, (iv) una disposició que indiqui la propietat del Producte del Subllicenciatari (tal com es defineix a la Secció 8) per part del Subllicenciatari i del seus llicenciadors, (v) una exempció de responsabilitat per danys indirectes, especials, fortuïts, punitius i derivats, i (vi) altres exempcions de responsabilitat i limitacions estàndards de la indústria, incloses segons correspongui: una exempció de responsabilitat de totes les garanties legals aplicables, en la màxima mesura permesa per llei.</p>
<p>(b) El Subllicenciatari ha de garantir que el Programari d'Adobe es distribueixi als distribuïdors del Subllicenciatari en virtut d'un acord de llicència de distribució, a favor del Subllicenciatari i dels seus proveïdors, que contingui unes condicions tan protectores per a Adobe com les Condicions d'Adobe.</p>
<p>4. Codi font obert. El Subllicenciatari no concedirà directament o indirecta, ni pretendrà concedir a tercers, drets o immunitats de conformitat amb els drets de propietat o propietat intel·lectual d'Adobe que sotmetin aquesta propietat intel·lectual a una llicència o esquema de codi font obert on hi hagi o bé es pugui interpretar com a requisit que com a condició d'ús, modificació i/o distribució, el Programari d'Adobe: (i) es pugui revelar o distribuir en forma de codi font obert; (ii) se'n pugui atorgar una llicència amb la finalitat de fer obres derivades; o (iii) es pugui redistribuir sense cap càrrec. A l'efecte de clarificar, la restricció anterior no impedeix la distribució al Subllicenciatari, i el Subllicenciatari distribuirà el Programari d'Adobe en un lot amb el Programari de Google, sense cap càrrec.</p>
<p>5. Condicions addicionals. Pel que fa a les actualitzacions i a les noves versions del Programari d'Adobe (col·lectivament, "Actualitzacions") subministrades a les Subllicències, Adobe es reserva el dret d'exigir condicions d'ús addicionals aplicables únicament a l'actualització i a les versions futures, i només en la mesura en què aquestes restriccions siguin imposades per Adobe a tots els llicenciataris de les Actualitzacions. Si el Subllicenciatari no accepta aquestes condicions d'ús addicionals, el Subllicenciatari no tindrà drets de llicència amb relació a l'actualització, i els drets de llicència del Subllicenciatari respecte al Programari d'Adobe es rescindiran automàticament al cap de 90 dies de la data en què les Condicions addicionals es posin a disposició seva.</p>
<p>6. Avisos de drets de propietat. El Subllicenciatari no pot, i ha d'exigir als seus distribuïdors que no ho facin, suprimir o alterar de qualsevol altra manera els avisos de copyright, marques comercials, logotips o avisos relacionats, o altres avisos de drets de propietat d'Adobe (i dels seus llicenciadors, si s'escau) que apareixen al Programari d'Adobe o al material que l'acompanya.</p>
<p>7. Requisits tècnics. El Subllicenciatari i els seus distribuïdors només poden distribuir el Programari d'Adobe i/o les Actualitzacions a dispositius que (i) compleixin les especificacions tècniques detallades a http://www.adobe.com/mobile/licensees (o a una pàgina web que la substitueixi), i (ii) que hagin estat verificats per Adobe tal com s'estableix a continuació.</p>
<p>8. Verificació i actualització. El Subllicenciatari ha d'enviar a Adobe tots els productes del Subllicenciatari (i totes les versions d'aquests productes) que continguin el Programari d'Adobe i/o les Actualitzacions ("Productes del Subllicenciatari") que no compleixin els criteris d'exempció de verificació de dispositius, que ha de comunicar Google, per tal que Adobe els verifiqui. El Subllicenciatari ha de pagar per cada tramesa feta pel Subllicenciatari mitjançant l'obtenció de paquets de verificació d'acord amb les condicions actuals d'Adobe establertes a http://flashmobile.adobe.com/. Els Productes del Subllicenciatari que no superin la verificació no es podran distribuir. La verificació s'ha de dur a terme d'acord amb el procés actual d'Adobe, que es descriu a http://flashmobile.adobe.com/ ("Verificació").</p>
<p>9. Perfils i Central de Dispositius. Es demanarà al Subllicenciatari que introdueixi determinada informació de perfil sobre els seus Productes, ja sigui com a part del procés de Verificació o d'algun altre mètode, i el Subllicenciatari proporcionarà aquesta informació a Adobe. Adobe pot (i) utilitzar aquesta informació de perfil com consideri raonablement necessari per verificar el Producte del Subllicenciatari (si el producte està subjecte a Verificació), i (ii) visualitzar aquesta informació de perfil al "Sistema d'Intel·ligència de Dispositius d'Adobe", situat a https://devices.adobe.com/partnerportal/, que es posa a disposició mitjançant les eines i els serveis d'autoria i de desenvolupament d'Adobe i per permetre als desenvolupadors i als usuaris finals veure com el contingut o les aplicacions es mostren als Productes del Subllicenciatari (p. ex., com es mostren les imatges de vídeo a determinats telèfons). </p>
<p>10. Exportació. El Subllicenciatari reconeix que les lleis i les regulacions dels Estats Units restringeixen l'exportació i la reexportació de productes i dades tècniques, l'origen dels quals sigui els Estats Units, cosa que pot incloure el Programari d'Adobe. El Subllicenciatari accepta que no exportarà ni reexportarà el Programari d'Adobe sense l'autorització adequada dels Estats Units i dels governs estrangers corresponents, si s'escau.</p>
<p>11. Condicions de transferència de tecnologia.</p>
<p>(a) Excepte de conformitat amb els permisos o els acords aplicables, de o amb les parts aplicables, els Subllicenciataris no poden utilitzar ni poden permetre l'ús del Programari d'Adobe per a la codificació o per a la descodificació de dades únicament d'àudio mp3 (.mp3) en un dispositiu que no sigui un equip (p. ex., un telèfon mòbil o un descodificador d'Internet), i altres productes que no siguin el Programari d'Adobe tampoc no poden utilitzar ni accedir als codificadors i descodificadors inclosos al Programari d'Adobe. El Programari d'Adobe es pot utilitzar per a la codificació i per a la descodificació de les dades MP3 incloses en un fitxer swf o flv que contingui vídeo, imatges i altres dades. El Subllicenciatari reconeix que l'ús del Programari d'Adobe per a dispositius que no siguin un equip, tal com es descriu a les prohibicions d'aquesta secció, pot requerir el pagament de cànons de llicència o altres imports a tercers, que poden ser titulars de drets de propietat intel·lectual amb relació a la tecnologia MP3, i que ni Adobe ni el Subllicenciatari han pagat cànons o altres imports de drets de propietat intel·lectual de tercers per fer-ne ús. Si el Subllicenciatari necessita un codificador o descodificador MP3 per fer-ne ús, el Subllicenciatari serà responsable d'obtenir la llicència de propietat intel·lectual necessària, inclosos els drets de patent aplicables.</p>
<p>(b) El Subllicenciatari no pot utilitzar, copiar, reproduir ni modificar (i) el codi font On2 (subministrat com a component del codi font) necessari per activar el Programari d'Adobe per descodificar vídeo en el format de fitxer de vídeo Flash (.flv o .fl4v), i (ii) el codi font Sorenson Spark (subministrat com a component del codi font) amb l'únic objectiu d'esmenar errors i millorar el rendiment del Programari d'Adobe. Tots els còdecs subministrats amb el Programari d'Adobe només es poden utilitzar i distribuir com a part integrada del Programari d'Adobe, i no hi podran accedir altres aplicacions, incloses altres aplicacions de Google.</p>
<p>(c) El codi font es pot subministrar amb un còdec AAC i/o un còdec HE-AAC (el "Còdec AAC"). L'ús del Còdec AAC està condicionat al fet que el Subllicenciatari obtingui una llicència de patent adequada que inclogui les patents necessàries de conformitat amb la concessió de llicències VIA per a productes finals on s'utilitza el Còdec AAC. El Subllicenciatari reconeix i accepta que Adobe no proporciona una llicència de patent per a un Còdec AAC al Subllicenciatari o als seus subllicenciataris en virtut d'aquest Acord.</p>
<p>(d) EL CODI FONT POT CONTENIR CODI PER AL QUAL S'HAGI ATORGAT UNA LLICÈNCIA D'ACORD AMB LA LLICÈNCIA DE CARTERA DE PATENTS AVC PER A L'ÚS PERSONAL I NO COMERCIAL PER PART D'UN CONSUMIDOR PER (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMITAT AMB L'ESTÀNDARD AVC ("VÍDEO AVC") I/O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAGI ESTAT CODIFICAT PER UN CONSUMIDOR QUE ES DEDIQUI A UNA ACTIVITAT PERSONAL I NO COMERCIAL I/O QUE S'HAGI OBTINGUT D'UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA PER SUBMINISTRAR VÍDEO AVC. NO ES CONCEDEIX NI ESTÀ IMPLÍCITA CAP LLICÈNCIA PER A CAP ALTRE ÚS. POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL A MPEG LA, L.L.C. Consulti HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p>12. Actualització. El Subllicenciatari no evitarà els esforços de Google o d'Adobe per actualitzar el Programari d'Adobe a tots els productes del Subllicenciatari que incorporin el Programari d'Adobe amb el Programari de Google ("Productes del Subllicenciatari").</p>
<p>13. Atribució i avisos de propietat. El Subllicenciatari enumerarà el Programari d'Adobe a les especificacions dels Productes del Subllicenciatari públicament disponibles i inclourà les marques corresponents del Programari d'Adobe (excloent-ne específicament el logotip corporatiu d'Adobe) a l'embalatge i als materials de màrqueting dels Productes del Subllicenciatari d'una manera que sigui coherent amb la marca d'altres productes de tercers inclosos amb els Productes del Subllicenciatari.</p>
<p>14. Sense garantia. EL PROGRAMARI D'ADOBE ES POSA A DISPOSICIÓ DEL SUBLLICENCIATARI PER A L'ÚS I LA REPRODUCCIÓ "TAL COM ESTÀ" I ADOBE NO ASSUMEIX CAP GARANTIA PEL QUE FA AL SEU ÚS O RENDIMENT. ADOBE I ELS SEUS PROVEÏDORS NO GARANTEIXEN NI PODEN GARANTIR EL RENDIMENT O ELS RESULTATS OBTINGUTS MITJANÇANT L'ÚS DEL PROGRAMARI D'ADOBE. EXCEPTE PER A LES GARANTIES, CONDICIONS, MANIFESTACIONS O TERMES EN LA MESURA EN QUÈ NO ES PUGUIN EXCLOURE O LIMITAR PER LA LLEI APLICABLE AL SUBLLICENCIATARI A LA JURISDICCIÓ DEL SUBLLICENCIATARI, ADOBE I ELS SEUS PROVEÏDORS NO DONEN GARANTIES, CONDICIONS, MANIFESTACIONS O TERMES (EXPLÍCITS O IMPLÍCITS JA SIGUI PER LA LLEI, EL DRET CONSUETUDINARI, ELS COSTUMS, L'ÚS O D'ALTRES) EN RELACIÓ AMB QUALSEVOL QÜESTIÓ INCLOENT, ENTRE D'ALTRES, LA NO-INFRACCIÓ DE DRETS DE TERCERS, LA COMERCIALITZACIÓ, LA INTEGRACIÓ, LA QUALITAT SATISFACTÒRIA, O L'ADEQUACIÓ PER A UNA FINALITAT CONCRETA. EL SUBLLICENCIATARI ACCEPTA QUE EL SUBLLICENCIATARI NO HA D'ASSUMIR CAP GARANTIA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN NOM D'ADOBE.</p>
<p>15. Limitació de responsabilitats. ADOBE O ELS SEUS PROVEÏDORS NO SERAN RESPONSABLES EN CAP CAS VERS EL SUBLLICENCIATARI PER DANYS, RECLAMACIONS O COSTOS DE QUALSEVOL TIPUS, DANYS DERIVATS, INDIRECTES O FORTUÏTS, PÈRDUA DE BENEFICIS O D'ESTALVIS, FINS I TOT ENCARA QUE UN REPRESENTANT D'ADOBE HAGI ESTAT ALERTAT D'AQUESTES PÈRDUES, DANYS, RECLAMACIONS O COSTOS, O DE QUALSEVOL TIPUS DE RECLAMACIÓ PER PART D'UN TERCER. LES LIMITACIONS I EXCLUSIONS ANTERIORS S'APLIQUEN EN LA MESURA EN QUÈ HO PERMETI LA LLEI APLICABLE A LA JURISDICCIÓ DEL SUBLLICENCIATARI. LA RESPONSABILITAT CONJUNTA D'ADOBE I LA DELS SEUS PROVEÏDORS AMB RELACIÓ A AQUEST ACORD QUEDA LIMITADA A MIL DÒLARS (1.000 DÒLARS D'ESTATS UNITS). Res del que es disposa en aquest Acord limita la responsabilitat d'Adobe respecte del Subllicenciatari en cas de mort o danys personals derivats de la negligència d'Adobe o bé per greuge de dol (frau). Adobe actua en nom dels seus proveïdors amb la finalitat de no atorgar, excloure i/o limitar les obligacions, les garanties i la responsabilitat segons allò que s'estableix en aquest Acord, però amb cap altra finalitat ni amb relació a cap altra qüestió.</p>
<p>16. Condicions de protecció del contingut.</p>
<p>(a) Definicions.</p>
<p>Les "Regles de compliment i solidesa" fan referència al document que estableix les regles de compliment i solidesa del Programari d'Adobe, que es poden trobar a http://www.adobe.com/mobile/licensees o a una pàgina web que la substitueixi.</p>
<p>Les "Funcions de protecció del contingut" fan referència a aquells aspectes del Programari d'Adobe que s'han dissenyat per garantir el compliment de les Regles de compliment i solidesa, i per evitar la reproducció, còpia, modificació, redistribució o altres accions amb relació al contingut digital distribuït per al consum dels usuaris del Programari d'Adobe quan aquestes accions no hagin estat autoritzades pels propietaris del contingut digital en qüestió o els seus distribuïdors sota llicència.</p>
<p>El "Codi de protecció del contingut" fa referència al codi de certes versions designades del Programari d'Adobe que activa determinades Funcions de protecció del contingut.</p>
<p>"Clau" significa un valor criptogràfic inclòs al Programari d'Adobe que s'utilitza per desencriptar contingut digital.</p>
<p>(b) Restriccions de llicència. El dret del Subllicenciatari a exercir les llicències amb relació al Programari d'Adobe està subjecte a les restriccions i obligacions addicionals següents. El Subllicenciatari garantirà que els clients del Subllicenciatari compleixin aquestes restriccions i obligacions en la mateixa mesura imposada al Subllicenciatari amb relació al Programari d'Adobe; qualsevol incompliment per part dels clients del Subllicenciatari d'aquestes restriccions i obligacions addicionals es considerarà un incompliment material per part del Subllicenciatari.</p>
<p>b.1. El Subllicenciatari i els clients només poden distribuir el Programari d'Adobe que compleixi les Regles de solidesa i compliment, tal com cal que el Subllicenciatari confirmi durant el procés de verificació descrit anteriorment a les Condicions d'Adobe.</p>
<p>b.2. El Subllicenciatari no (i) ha d'evitar les Funcions de protecció del contingut del Programari d'Adobe o de qualsevol Programari d'Adobe relacionat que s'utilitzi per encriptar o desencriptar contingut digital per al consum autoritzat per part dels usuaris del Programari d'Adobe, o (ii) desenvolupar o distribuir productes dissenyats per evitar les Funcions de protecció del contingut del Programari d'Adobe o de qualsevol Programari d'Adobe relacionat que s'utilitzi per encriptar o desencriptar contingut digital per al consum autoritzat per part dels usuaris del Programari d'Adobe.</p>
<p>(c) Les Claus es consideren Informació confidencial d'Adobe i, amb relació a les Claus, el Subllicenciatari s'adherirà al Procediment de manipulació de codi font d'Adobe (que Adobe subministrarà quan se sol·liciti).</p>
<p>(d) Mesures cautelars. El Subllicenciatari accepta que un incompliment d'aquest Acord pot comprometre les Funcions de protecció del contingut del Programari d'Adobe i pot provocar danys únics i irreparables per als interessos d'Adobe i per als propietaris de contingut digital que confien en aquestes Funcions de protecció del contingut, i que la compensació monetària pot ser inadequada per compensar totalment aquests danys. Per tant, el Subllicenciatari també accepta que Adobe estigui autoritzada a demanar mesures cautelars per prevenir o limitar el dany provocat per qualsevol incompliment, a més de la compensació monetària.</p>
<p>17. Beneficiari de tercers. Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited són els beneficiaris de tercers de l'acord de Google amb el Subllicenciatari amb relació al Programari d'Adobe, incloses, entre d'altres, les Condicions d'Adobe. El Subllicenciatari accepta, sens perjudici de cap disposició que indiqui el contrari al seu acord amb Google, que Google pot revelar la identitat del Subllicenciatari a Adobe i certificar per escrit que el Subllicenciatari ha celebrat un acord de llicència amb Google que inclou les Condicions d'Adobe. El Subllicenciatari ha de tenir un acord amb cadascun dels seus llicenciataris, i si aquests estan autoritzats a redistribuir el Programari d'Adobe, aquest acord inclourà les Condicions d'Adobe.</p>
</body>
</html>