blob: 5ef6873410101000f23e3b7b1afe84b146ad1def [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome'i teenusetingimused</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chrome'i teenusetingimused</h2>
<p>Käesolevad teenusetingimused kehtivad Google Chrome'i täitmiskoodi versiooni kohta. Google Chrome'i lähtekood on tasuta saadaval avatud allikaga tarkvara litsentsilepingutes aadressil http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Teie suhe Google'iga</strong></p>
<p>1.1 Google'i toodete, tarkvara, teenuste ning veebilehtede (selles dokumendis ühtse nimega „teenused“ ning välja arvatud kõik teenused, mida Google osutab eraldi kirjaliku lepingu alusel) kasutamist reguleerib teie ning Google'i vahel sõlmitud õiguslik leping. „Google“ on äriühing Google Inc., mille peamine tegevuskoht on 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Käesolevas dokumendis selgitatakse lepingu koostamisviisi ja tuuakse välja mõningad selle lepingu tingimused.</p>
<p>1.2 Kui Google'iga pole kirjalikult teisiti kokku lepitud, sisaldab teie leping Google'iga alati vähemalt käesolevas dokumendis sätestatud nõudeid ja tingimusi. Neid nimetatakse edaspidi „üldtingimusteks“. Google Chrome'i lähtekoodi avatud allikaga tarkvaralitsentsid moodustavad eraldi kirjalikud lepingud. Kui avatud allikaga tarkvaralitsentsid asendavad selgesõnaliselt käesolevaid üldtingimusi, domineerivad avatud allikaga litsentsid teie lepingu üle Google'iga Google Chrome'i kasutuse või Google Chrome'i eraldi lisakomponentide suhtes.</p>
<p>1.3 Teie leping Google'iga hõlmab lisaks üldistele tingimustele ka allsätestatud Google Chrome'i lisateenusetingimuste ja mis tahes õigusalase teabe tingimusi, mis on teenustele kohaldatavad. Neid tingimusi nimetatakse edaspidi „lisatingimusteks“.
Kui teenusele kehtivad lisatingimused, saate nendega tutvuda teenusesiseselt või selle teenuse kasutamise kaudu.</p>
<p>1.4 Üldtingimused koos lisatingimustega moodustavad teie ning Google'i vahel Google'i teenuse kasutamiseks õigusliku lepingu. Teenuste tingimustega on oluline põhjalikult tutvuda.
Käesolevat õiguslikku lepingut nimetatakse edaspidi „tingimusteks“.</p>
<p>1.5 Kui esineb vastuolu lisatingimuste ning üldtingimuste vahel, kehtivad teenusele lisatingimused.</p>
<p><strong>2. Tingimustega nõustumine</strong></p>
<p>2.1 Teenuste kasutamiseks tuleb esmalt nõustuda tingimustega. Tingimustega mittenõustumisel ei tohi teenust kasutada.</p>
<p>2.2 Tingimustega saab nõustuda, kui:</p>
<p>(A) klõpsate teenuse kasutajaliidese tingimustega aktsepteerimise või nõustumise valikul (olemasolul) või</p>
<p>(B) reaalselt teenuseid kasutades. Sel juhul mõistate ning nõustute, et Google käsitleb teenuse kasutamise alustamist kui teie nõustumist tingimustega.</p>
<p><strong>3. Tingimuste keel</strong></p>
<p>3.1 Kui ingliskeelsest versioonist on olemas tõlge, siis on see ainult teie mugavuse huvides ning teie ning Google'i vahelist suhet reguleerib tingimuste ingliskeelne versioon.</p>
<p>3.2 Kui tingimuste ingliskeelse versiooni ning tõlke vahel esineb vastuolusid, kehtib ingliskeelne versioon.</p>
<p><strong>4. Google'i teenuste tingimused</strong></p>
<p>4.1 Google'il on kogu maailmas tütarettevõtteid ja juriidilisi sidusüksusi („tütarettevõtted ja sidusettevõtted“). Mõnikord osutavad need äriühingud teenuseid Google'i nimel. Te võtate teadmiseks ja nõustute, et tütarettevõtetel ja sidusettevõtetel on õigus teile teenuseid osutada.</p>
<p>4.2 Google uueneb kasutajatele parimate võimalike lahenduste pakkumiseks pidevalt. Te võtate teadmiseks ja nõustute, et Google'i pakutava teenuse vorm ning iseloom võivad aeg-ajalt etteteatamata muutuda.</p>
<p>4.3 Te võtate teadmiseks ja nõustute, et osana sellest pidevast uuenemisest võib Google eelneva etteteatamiseta oma äranägemisel teile või kasutajatele üldiselt peatada (ajutiselt või jäädavalt) teenuste (või teenuste osa) osutamise. Võite teenuse kasutamise alati lõpetada. Teenuse kasutamise lõpetamisest ei pea Google'it eraldi teavitama.</p>
<p>4.4 Te võtate teadmiseks ja nõustute, et kui Google blokeerib teie kontole juurdepääsu, võib teil juurdepääs teenustele, konto üksikasjadele, failidele või muule kontol olevale sisule takistatud olla.</p>
<p><strong>5. Teenuste kasutamine</strong></p>
<p>5.1 Nõustute teenuste kasutamisega vaid eesmärkidel, mis on lubatud (a) tingimustes ning langevad kokku (b) kohaldatavates seadustes, eeskirjades või asjakohases õigusalas üldiselt heakskiidetud tegevuste või juhtnööridega (kaasa arvatud andmete või tarkvara eksportimine Ameerika Ühendriikidesse või teistesse riikidesse).</p>
<p>5.2 Nõustute mitte sooritama tegevusi, mis segavad või takistavad teenuseid (või teenusega ühendatud servereid ja võrke).</p>
<p>5.3 Kui teil ei ole Google'iga eraldi sellekohast lepingut, ei ole ühelgi tingimusel lubatud teenuseid taasluua, jäljendada, paljundada, kopeerida, müüa, kaubelda ega edasi müüa.</p>
<p>5.4 Te nõustute, et ainuüksi teie olete vastutav (ning Google'il ei ole teie ees ega ka kolmanda osapoole ees mingit vastutust) kõikide tingimustest tulenevate kohustuste rikkumiste ja ka tagajärgede eest (kaasa arvatud kõik Google'i kahjud või kahjustused), mis tulenevad sellistest rikkumistest.</p>
<p><strong>6. Privaatsus ning isiklik informatsioon</strong></p>
<p>6.1 Teavet Google'i andmekaitse praktikate kohta lugege Google'i privaatsuseeskirjadest aadressil http://www.google.ee/privacy.html ja http://www.google.com/chrome/intl/et/privacy.html. Nendes eeskirjades selgitatakse, kuidas Google teie isiklikke andmeid käsitleb ning kuidas tagatakse teenuste kasutamisel teie privaatsuse kaitse.</p>
<p>6.2 Nõustute oma andmeid kasutama vastavalt Google'i privaatsuseeskirjadele.</p>
<p><strong>7. Teenuste sisu</strong></p>
<p>7.1 Vastutus kogu teabe eest (näiteks andmefailid, kirjutatud tekst, arvuti tarkvara, muusika, audiofailid või muud helid, fotod, videod või teised pildid), millele teil võib olla juurdepääs osana või läbi teenuse kasutamise, on isikul, kellelt see sisu pärineb.
Kogu sellist teavet nimetatakse edaspidi „sisuks“.</p>
<p>7.2 Peaksite olema teadlik, et teenuse osana esitletav sisu, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, reklaamid ja teenuste piires sponsitud sisu, võib olla kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad sponsoritele või reklaamijatele, kes edastavad sisu Google'ile (või nende nimel tegutsevatele teistele isikutele või ettevõtetele). Sellel sisul põhinevaid töid ei tohi muuta, rentida, liisida, laenata, müüa, levitada ega luua sellest tuletisi (ei osaliselt ega terviklikult), välja arvatud juhul, kui teil on Google'iga või selle sisu omanikega sõlmitud sellekohane eraldi leping.</p>
<p>7.3 Google jätab endale õiguse (kuid ei võta mingeid kohustusi) eelnevalt kontrollida, üle vaadata, märgistada, filtreerida, muuta, keelduda või eemaldada täielikult või osaliselt mis tahes teenuse sisu.
Osa teenuste jaoks võib Google pakkuda otseselt seksuaalse sisu filtreerimiseks tööriistu. Need tööriistad sisaldavad SafeSearchi eelistatud seadeid (vt http://www.google.ee/help/customize.html#safe). Lisaks on müügil teenused ning tarkvara piiramaks juurdepääsu materjalile, mida võite pidada solvavaks.</p>
<p>7.4 Te mõistate, et teenuste kasutamisel võite kokku puutuda sisuga, mida võite pidada solvavaks, sündsusetuks või vastumeelseks, ning selles suhtes kasutate teenust omal vastutusel.</p>
<p>7.5 Nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav (Google'il ei ole teie ega kolmandate osapoolte ees mingit vastutust) teenuste kasutamisel mis tahes teie loodava, edastatava või kuvatava sisu ning sellest tulenevate tagajärgede eest (kaasa arvatud kõik võimalikud Google'i kaotused või kahjud).</p>
<p><strong>8. Omandiõigused</strong></p>
<p>8.1 Võtate teadmiseks ja nõustute, et Google (või Google'i litsentsi andja) omab kõiki õigushüvesid, õigusi ja huve teenustes ning teenustele, kaasa arvatud teenustes eksisteerivad mis tahes intellektuaalse omandi õigused (kus iganes need õigused on registreeritud või mitte ning kus iganes maailmas need kehtivad).</p>
<p>8.2 Kui Google'iga pole kirjalikult teisiti kokku lepitud, ei anna tingimused teile õigust kasutada Google'i kaubanimesid, kaubamärke, teenuste märke, logosid, domeeni nimesid ega muid eristuvaid brändi tunnusjooni.</p>
<p>8.3 Kui teile on selgesõnalise Google'iga eraldi kirjaliku lepinguga antud mõne nende brändi tunnusjoonte kasutamise õigus, nõustute neid tunnusjooni kasutama vastavalt lepingule, kõikidele kohaldatavatele tingimustele ning Google'i brändi tunnusjoonte juhistele, mida aeg-ajalt uuendatakse.
Juhised leiate Interneti-aadressilt http://www.google.ee/permissions/guidelines.html (või sarnaselt URL-ilt, mida Google võib aeg-ajalt sel eesmärgil pakkuda).</p>
<p>8.4 Google võtab teadmiseks ning nõustub, et ta ei saa nende tingimuste alusel mingeid õigusi, omandiõigusi ega eeliseid teie (või teie litsentsi andja) mis tahes edastatava sisu, postituse, ülekande või kuvamise üle teenustel või teenuste kaudu, kaasa arvatud mis tahes intellektuaalse omandi õigused, mis eksisteerivad selles sisus (kus tahes need õigused on märgitud või mitte ning mis tahes kohas maailmas need õigused kehtivad). Juhul kui Google'iga pole kirjalikult teisiti kokku lepitud, nõustute, et vastutate nende õiguste kaitsmise ning täideviimise eest ning Google'il ei ole mingeid kohustusi teie nimel seda teha.</p>
<p>8.5 Nõustute mitte eemaldama, varjama või muutma teenusele lisatud või teenuses sisalduvaid omandiõiguste teateid (kaasa arvatud autoriõiguse ja kaubamärgi teade).</p>
<p>8.6 Kui Google pole teid selgesõnaliselt kirjalikult volitanud, nõustute teenuste kasutamisel mitte kasutama mitte ühegi äriühingu või organisatsiooni kaubamärki, teenusemärki, kauba nime või logo nii, et see tekitaks tõenäoliselt või ettekavatsetult segadust selle märgi, nime või logo omaniku või volitatud kasutaja suhtes.</p>
<p><strong>9. Google'i litsents</strong></p>
<p>9.1 Google annab teile isikliku ülemaailmse tasuta loovutamatu ja mitteainuõigusliku litsentsi Google'ilt teile antud tarkvara kasutamiseks osana teenustest, mille on Google teile andnud (edaspidi nimetatud „tarkvaraks“). Selle litsentsi ainus eesmärk on nende tingimustega määratud viisil võimaldada teil kasutada ning nautida Google'i pakutavate teenuste eeliseid.</p>
<p>9.2 Lähtudes jaotisest 1.2 ei tohi te (ega lubada ka kellelgi teisel) kopeerida, muuta, luua tuletatud töid, lahti monteerida, lahti võtta ega muul viisil üritada eraldada tarkvara või selle osa lähtekoodi, välja arvatud juhul, kui see on seadusega selgesõnaliselt lubatud või nõutud või te olete Google'ilt spetsiaalselt selleks kirjaliku loa saanud.</p>
<p>9.3 Lähtudes jaotisest 1.2 ei tohi te (välja arvatud juhul, kui Google on teile andnud selleks kirjaliku eriloa) üle anda (ega väljastada all-litsentsi) oma õigusi tarkvara kasutamiseks, seada oma tarkvara kasutamise õigusi tagatiseks ega muul viisil loovutada ühtegi osa oma tarkvara kasutamise õigustest.</p>
<p><strong>10. Teie sisu litsents</strong></p>
<p>10.1 Teile jääb teenuste või nende kaudu sisestatava, postitatava või kuvatava sisu autoriõigus ja muud teile juba kuuluvad õigused.</p>
<p><strong>11. Tarkvara uuendused</strong></p>
<p>11.1 Teie kasutatav tarkvara võib aeg-ajalt Google'ist automaatselt uuendusi alla laadida ning installida. Need uuendused on loodud teenuse parandamiseks, täiustamiseks ning arendamiseks ning need võivad aeg-ajalt olla programmivigade paranduste, täiustatud funktsioonide, uute tarkvaramoodulite ja täiesti uute versioonide kujul. Nõustute nende uuenduste saamisega (ning lubate Google'il neid teile pakkuda) teenuste kasutamise osana.</p>
<p><strong>12. Suhte lõpetamine Google'iga</strong></p>
<p>12.1 Tingimused kehtivad seni, kuni teie ise või Google need lähtuvalt alljärgnevast lõpetab.</p>
<p>12.2 Google võib teiega igal ajal lõpetada õigusliku lepingu, kui:</p>
<p>(A) olete rikkunud tingimuste mis tahes sätet (või käitunud viisil, mis näitab selgelt, et te ei kavatse või ei suuda tingimuste sätteid järgida);</p>
<p>(B) Google on seda kohustatud tegema vastavalt seadusele (näiteks kui teenuste osutamine teile on praegu või edaspidi ebaseaduslik);</p>
<p>(C) partner, kelle kaudu Google teile teenuseid osutab, on lõpetanud oma suhte Google'iga või peatab oma teenuste osutamise teile;</p>
<p>(D) Google otsustab teenuseid enam mitte osutada kasutajatele riigis, kus te elate või kust te teenust kasutate või</p>
<p>(E) Google'i teenuste osutamine teile ei ole Google'i seisukohalt enam majanduslikult otstarbekas.</p>
<p>12.3 Ükski selle jaotise osa ei tohi mõjutada Google'i õigusi teenuste osutamisel tingimuste jaotise 4. punkti alusel.</p>
<p>12.4 Nende tingimuste lõppemisel ei tohi ükski seaduslik õigus, kohustus ega vastutus, millest teie ja Google on kasu saanud ning mis on seotud (või mis on lisandunud tingimuste jõustumise ajal) või mille suhtes eeldatakse tähtajatut jätkumist, olla mõjutatud tingimuste lõpetamisest ning alapunkti 19.7 sätted rakenduvad jätkuvalt neile õigustele, kohustustele ja vastutustele tähtajatult.</p>
<p><strong>13. GARANTIIDE VÄLISTAMINE</strong></p>
<p>13.1 MITTE MISKI KÄESOLEVATES TINGIMUSTES, KAASA ARVATUD JAOTISED 13 JA 14, EI TOHI VÄLISTADA VÕI PIIRATA GOOGLE'I GARANTIID VÕI VASTUTUST KAHJUDE EEST, MIS EI PRUUGI OLLA KEHTIVATE SEADUSTEGA VÄLISTATUD EGA PIIRATUD. MÕNI JURISDIKTSIOON EI LUBA TEATUD GARANTIIDE VÕI TINGIMUSTE VÄLISTAMIST VÕI HOOLETUSEST, LEPINGU RIKKUMISEST VÕI KEHTESTATUD TINGIMUSTE RIKKUMISEST TULENEVA KAO VÕI KAHJU VÕI ETTENÄGEMATUTE VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE KAHJUDE PUHUL KEHTIVA VASTUTUSE PIIRAMIST VÕI VÄLISTAMIST. SEETÕTTU KEHTIVAD TEILE VAID TEIE JURISDIKTSIOONI SEADUSLIKUD PIIRANGUD NING MEIE VASTUTUS PIIRDUB SUURIMA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSEGA.</p>
<p>13.2 TE SAATE TÄIELIKULT ARU NING NÕUSTUTE, ET KASUTATE TEENUSEID ENDA VASTUTUSEL NING ET TEENUSEID PAKUTAKSE „OLEMASOLEVAL KUJUL“ NING „KÄTTESAADAVAL KUJUL“.</p>
<p>13.3 GOOGLE, SELLE TÜTARETTEVÕTTED JA SIDUSETTEVÕTTED NING LITSENTSIANDJAD EI ESITA EGA GARANTEERI TEILE EELKÕIGE SEDA, ET:</p>
<p>(A) TEIE KASUTATAVAD TEENUSED VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE;</p>
<p>(B) TEENUSTE KASUTAMINE ON KATKEMATU, ÕIGEAEGNE, TURVALINE VÕI VIGADETA;</p>
<p>(C) TEENUSTE KASUTAMISE TULEMUSEL SAADUD MIS TAHES TEAVE ON TÄPNE NING USALDUSVÄÄRNE NING</p>
<p>(D) TEILE TEENUSTE OSANA PAKUTAVA TARKVARA TALITLUS JA FUNKTSIOONID ON PUUDUSTETA.</p>
<p>13.4 KOGU TEENUSTE ABIL MATERJALI ALLALAADIMINE VÕI MUUL VIISIL OMANDAMINE TOIMUB TEIE ENDA DISKRETSIOONIL JA VASTUTUSEL NING TE VASTUTATE ISE SELLISE MATERJALI ALLALAADIMISEST TINGITUD KAHJU EEST OMA ARVUTISÜSTEEMILE VÕI MUULE SEADMELE VÕI ANDMETE HÄVIMISE EEST.</p>
<p>13.5 ÜKSKI GOOGLE'ILT VÕI TEENUSTE KAUDU SAADUD SUULINE VÕI KIRJALIK NÕUANNE VÕI TEAVE EI LOO MINGIT GARANTIID, KUI SEDA POLE TINGIMUSTES SELGESÕNALISELT SÄTESTATUD.</p>
<p>13.6 GOOGLE ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIKIDEST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, VASTAVUSE KAUBANDUSLIKELE NÕUETE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA RIKKUMISTE PUUDUMISE KAUDSETEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST.</p>
<p><strong>14. VASTUTUSE PIIRAMINE</strong></p>
<p>14.1 VASTAVALT ÜLDISTELE ALAPUNKTI 13.1 SÄTETELE EI VASTUTA GOOGLE, SELLE TÜTARETTEVÕTTED JA SIDUSETTEVÕTTED NING LITSENTSIANDJAD TEIE EES:</p>
<p>(A) MIS TAHES TEILE TEKKIVA OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA ERI- VÕI HOIATAVA ISELOOMUGA KAHJU TEKKE EEST, KUID PÕHJUSTATUD SELLEGIPOOLEST VASTUTUSE PIIRIDES. SEE KEHTIB, KUID MITTE AINULT, IGASUGUSE KASUMI KAO (TEKKINUD KAS OTSESELT VÕI KAUDSELT), HEA TAHTE VÕI ÄRIÜHINGU MAINE KAOTUSE, ANDMEKAO, ASENDUSTARVIKUTE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VÕI MUUDE IMMATERIAALSETE KULUDE KOHTA.</p>
<p>(B) KÕIGI TEIE PÕHJUSTATUD KADUDE VÕI KAHJUDE KOHTA, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, KAO VÕI KAHJU KOHTA, MIS TULENEVAD:</p>
<p>(I) TEIEPOOLSEST REKLAAMI TÄPSUSELE VÕI OLEMASOLULE SUUNATUD USALDUSVÄÄRSUSEST VÕI TEENUSTES ILMUVATE REKLAAMIJA VÕI SPONSORIGA SÕLMITUD SUHETEST VÕI TEHINGUTEST;</p>
<p>(II) TEENUSTES MIS TAHES GOOGLE'I TEHTUD MUUDATUSTE VÕI TEENUSTE (VÕI TEENUSTESISESTE FUNKTSIOONIDE) OSUTAMISE PÜSIVAST VÕI AJUTISEST PEATAMISEST;</p>
<p>(III) MIS TAHES TEENUSTE KAUDU SAADUD VÕI EDASTATUD SISU VÕI MUUDE SIDEANDMETE KUSTUTAMISEST, MOONUTAMISEST VÕI SALVESTAMISE NURJUMISEST;</p>
<p>(IV) TEILT GOOGLE'ILE ANTUD EBATÄPSETE KONTOANDMETE ESITAMISEST;</p>
<p>(V) TEIE SUUTMATUSEST HOIDA OMA PAROOL JA KONTOANDMED TURVALISE JA KONFIDENTSIAALSENA.</p>
<p>14.2 ALAPUNKTIS 14.1 KIRJELDATUD GOOGLE'I VASTUTUSE PIIRANGUD TEIE EES KEHTIVAD OLENEMATA SELLEST, KAS GOOGLE'IT ON TEAVITATUD VÕI KAS GOOGLE OLEKS PIDANUD OLEMA TEADLIK VÕIMALIKE KAHJUDE TEKKIMISEST.</p>
<p><strong>15. Autoriõigused ja kaubamärgieeskirjad</strong></p>
<p>15.1 Google'i poliitika on vastata võimalike autoriõiguste rikkumiste teadetele lähtuvalt rahvusvahelise intellektuaalse omandi seadusest (kaasa arvatud Ameerika Ühendriikide autorikaitse seadus (Digital Millennium Copyright Act — DMCA)) ning korduvate rikkumiste korral kontod kustutada. Google'i eeskirjade detailid leiate aadressilt http://www.google.ee/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google käsitleb kaubamärgi kaebuste protseduure vastavalt Google'i reklaamiärile, mille üksikasjad leiate aadressilt http://www.google.ee/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Reklaamid</strong></p>
<p>16.1 Mõnd teenust toetavad reklaamitulud ning võivad kuvada reklaame ja müügiedendusi. Need reklaamid võivad olla sihitud teenustes säilitatud teabe sisule teenuse kaudu tehtavate päringute või muu teabe kaudu.</p>
<p>16.2 Reklaami viisi, režiimi ning ulatusi Google'i teenustel võib muuta teid sellest teavitamata.</p>
<p>16.3 Vastutasuks selle eest, et Google võimaldab teil teenustele juurde pääseda ja neid kasutada, te nõustute, et Google võib lisada teenustele sellised reklaamid.</p>
<p><strong>17. Muu sisu</strong></p>
<p>17.1 Teenused võivad sisaldada hüperlinke muudele veebilehtedele või sisule või ressurssidele. Google ei pruugi kontrollida veebilehti või ressursse, mida pakuvad muud äriühingud või isikud.</p>
<p>17.2 Te võtate teadmiseks ja nõustute, et Google ei vastuta selliste välislehtede või -ressursside kättesaadavuse eest ega toeta muid reklaame, tooteid ning materjale kui need, mis on saadaval sellistel veebilehtedel või ressurssidel.</p>
<p>17.3 Te võtate teadmiseks ja nõustute, et Google ei vastuta kahjude või kadude eest, mida võivad teile põhjustada nende välislehtede või -ressursside kättesaadavus, või teie tekkinud usaldusväärsuse eest sellistel veebilehtedel või ressurssidel saadaolevate reklaamide, toodete ning materjalide täielikkuse, täpsuse ning olemasolu suhtes.</p>
<p><strong>18. Tingimuste muutmine</strong></p>
<p>18.1 Google võib aeg-ajalt üldtingimusi ja lisatingimusi muuta. Selliste muudatuste tegemisel võimaldab Google üldtingimuste uue versiooniga tutvuda aadressil http://www.google.com/chrome/intl/et/eula_text.html ning uued lisatingimused tehakse kättesaadavaks mõjutatud teenustelt või nende kaudu.</p>
<p>18.2 Te saate aru ja nõustute, et kui kasutate teenust pärast üldtingimuste või lisatingimuste muutmise kuupäeva, käsitleb Google teenuse kasutamist uuendatud üldtingimuste või lisatingimuste tunnustamisena.</p>
<p><strong>19. Üldised juriidilised tingimused</strong></p>
<p>19.1 Mõnikord võite teenuste kasutamisel (või selle tulemusena) kasutada mõne teise isiku või äriühingu pakutavat teenust, laadida alla tarkvara või osta kaupu.
Nende teenuste, tarkvara või kaupade kasutamine võib olla teie ning asjassepuutuva äriühingu või isiku vahel reguleeritud teiste tingimustega. Sellisel juhul ei mõjuta tingimused õiguslikku suhet teie ning nende teiste äriühingute või isikute vahel.</p>
<p>19.2 Tingimused moodustavad teenuste kasutamise osas kogu õigusliku lepingu teie ja Google'i vahel (välja jäetakse kõik teenused, mida Google võib teile eraldi kirjaliku lepingu alusel osutada) ning see asendab täielikult kõik varasemad lepingud teie ja Google'i vahel seoses nende teenustega.</p>
<p>19.3 Te nõustute, et Google võib saata teile teateid, sealhulgas tingimuste muutmist puudutavaid teateid e-posti, tavaposti või teenustes ilmuvate postituste kaudu.</p>
<p>19.4 Te nõustute, et kui Google ei kasuta ega jõusta tingimustes sisalduvat (või Google'ile mis tahes kohaldatava seaduse alusel kuuluvat) mis tahes seaduslikku õigust ega vahendit, ei loeta seda formaalseks Google'i õigustest loobumiseks ning vastavad õigused või vahendid jäävad Google'ile kättesaadavaks.</p>
<p>19.5 Kui vastavas asjas otsustuspädevust omav mis tahes kohus otsustab, et käesolevate tingimuste mis tahes säte on kehtetu, siis eemaldatakse vastav säte tingimustest ülejäänud tingimusi mõjutamata. Tingimuste ülejäänud sätted jäävad kehtima ja täitmisele kuuluvaks.</p>
<p>19.6 Te võtate teadmiseks ja nõustute, et iga liige äriühingute kontsernis, mille emaettevõte on Google, on tingimuste osas kolmandatest isikutest kasusaaja ning et nimetatud äriühingutel on õigus neile kasulikku (või neile soodsaid õigusi sisaldavat) tingimuste mis tahes sätet jõustada ja sellele toetuda. Peale nende ei ole tingimuste osas ükski isik ega äriühing kolmandatest isikutest kasusaaja.</p>
<p>19.7 Tingimusi ning tingimustest lähtuvat teie ja Google'i vahelist suhet reguleerivad olenemata kollisiooninormidest California osariigi seadused. Teie ning Google lepite kokku California osariigis asuva Santa Clara kohtu ainuõigusega jurisdiktsioonis lahendada mis tahes nendest tingimustest tulenevaid juriidilisi probleeme. Sellele vaatamata nõustute Google'i õigusega rakendada ettekirjutuslikke vahendeid (või kiire õigusliku vabastuse samaväärset liiki) igas kohtualluvuses.</p>
<p><strong>20. Laiendite lisatingimused Google Chrome'i puhul</strong></p>
<p>20.1 Käesoleva jaotise tingimused kehtivad siis, kui installite oma Google Chrome'ile laiendeid. Laiendid on Google'i või kolmandate osapoolte välja töötatud väikesed tarkvaraprogrammid, mis suudavad muuta ja tõhustada Google Chrome'i funktsioone. Laienditel võib olla tavapärastest veebilehtedest rohkem privileege brauserile või arvutile juurdepääsul, kaasa arvatud teie eraandmete lugemise ja muutmise võime.</p>
<p>20.2 Aeg-ajalt võib Google Chrome kontrollida, kas kaugserverites (mida hostivad Google või kolmandad osapooled) on saada laiendite uuendusi, sealhulgas (aga mitte ainult) programmivigade parandused või tõhustatud funktsioonid. Te nõustute, et selliseid uuendusi taotletakse, laaditakse alla ja installitakse teid nendest teavitamata.</p>
<p>20.3 Aeg-ajalt võib Google tuvastada laiendi, mis rikub Google'i arendaja tingimusi või muid õiguslikke lepinguid, seadusi, määrusi või eeskirju. Google Chrome laadib selliste laiendite loendi Google'i serveritelt regulaarselt alla. Te nõustute, et Google võib kasutaja süsteemidest enda diskretsioonil kõik sellised laiendid kaugjuhtimisega keelata või eemaldada. </p>
<p><strong>21. Lisatingimused ettevõtluses kasutamiseks</strong></p>
<p>21.1 Kui olete äriettevõte, siis juriidilise isiku nimel nõustunud inimene (kahtluste vältimiseks, käesolevates tingimustes „teie“ tähendab juriidilist isikut) esitab ja garanteerib, et tal on volitus teie nimel tegutseda, esitab, et teil on täielik volitus äritegevuseks riigis või riikides, kus te tegutsete, ja et teie töövõtjatel, teenistujatel, esindajatel ja muudel teenusele juurdepääsu omavatel agentidel on vastav volitus juurdepääsuks Google Chrome'ile ja nad on seotud nende tingimustega.</p>
<p>21.2 Vastavalt nendele tingimustele ja lisaks 9. jaotises antud litsentsile annab Google mitteülekantava lihtlitsentsi Google Chrome'i taastootmiseks, levitamiseks, installimiseks ja kasutamiseks ainult nendes seadmetes, mida kasutavad teie töövõtjad, teenistujad, esindajad ja agendid seoses teie äriettevõttega ja eeldusel, et neid tingimusi kohaldatakse nende Google Chrome'i kasutusele.</p>
<p>12. august 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Google Chrome lisateenusetingimused</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>SEE TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENT PORTFOLIO LITSENTSI ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA MITTETULUNDUSLIKUKS KASUTAMISEKS (i) VIDEO KODEERIMISEKS VASTAVALT AVC-STANDARDILE („AVC-VIDEO“) JA/VÕI (ii) AVC-VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE ON KODEERINUD KLIENT ISIKLIKU JA MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE KÄIGUS JA/VÕI SAANUD VIDEO PARTNERILT, KEL ON AVC-VIDEOGA VARUSTAMISE LITSENTS. LITSENTSI EI ANTA EGA EELDATA MINGIKS MUUKS KASUTUSEKS. LISATEAVET VÕITE SAADA MPEG LA, L.L.C-st. VAADAKE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome võib sisaldada ühte või mitut Adobe Systems Incorporatedi ja Adobe Software Ireland Limitedi (kokkuvõtvalt „Adobe“) pakutavat komponenti. Google'i pakutava Adobe tarkvara („Adobe tarkvara“) kasutamisele kohaldatakse järgmisi lisatingimusi („Adobe tingimused“). Teid, Adobe tarkvara saavat isikut, nimetatakse edaspidi „all-litsentsiaadiks“.</p>
<p>1. Litsentsi piirangud.</p>
<p>(a) Flash Player, versioon 10.x on disainitud ainult brauseri pistikprogrammina. All-litsentsiaat ei tohi Adobe tarkvara muuta ega levitada mingiks muuks kasutuseks kui brauseri pistikprogrammina veebilehe sisu taasesitamiseks. Näiteks ei tohi all-litsentsiaat Adobe tarkvara muuta võimaldamaks selle käitamist väljaspool brauserit (nt iseseisva rakendusena, vidinates, seadme kasutajaliidesena).</p>
<p>(b) All-litsentsiaat ei avalda ühtegi Flash Playeri, versiooni 10.x APIt brauseri pistikprogrammi kaudu sellisel viisil, mis võimaldab laiendi kasutamist veebilehelt sisu taasesitava iseseisva rakendusena.</p>
<p>(c) Chrome-Readeri tarkvara ei tohi kasutada ühegi PDF- või EPUB-dokumendi visualiseerimiseks, mis kasutab digitaalse autorikaitse protokolle või muid süsteeme kui Adobe DRM.</p>
<p>(d) Adobe DRM peab olema Chrome-Readeri tarkvaras lubatud kõikidele Adobe DRM kaitsega PDF- ja EPUB-dokumentidele.</p>
<p>(e) Chrome-Readeri tarkvara ei tohi, v.a kui see on tehnilistes spetsifikatsioonides selgesõnaliselt lubatud, keelata ühtegi Adobe tarkvaras Adobe pakutavat suutlikkust, k.a kuid mitte piirdudes PDF- ja EPUB-vormingute toega ja Adobe DRM-iga.</p>
<p>2. Elektrooniline edastus. All-litsentsiaat võib lubada Adobe tarkvara allalaadimist veebisaidilt, Internetist, intranetist või sarnase tehnoloogiaga („elektrooniline edastus“) eeldusel, et all-litsentsiaat nõustub, et igasugusele all-litsentsiaadi-poolsele Adobe tarkvara levitamisele, k.a CD-ROM-il, DVD-ROM-il või muul salvestuse kandjal, ja elektroonilisele edastusele, kui see on selgesõnaliselt lubatud, rakendatakse volitamata kasutamise tõkestamiseks mõistlikke turvameetmeid. Käesolevaga heakskiidetud elektroonilise edastuse suhtes nõustub all-litsentsiaat rakendama Adobe sätestatud mõistlikke kasutuspiiranguid, k.a neid, mis on seotud turbega ja/või all-litsentsiaadi toote lõppkasutajatele levitamise piirangutega.</p>
<p>3. Lõppkasutaja litsentsileping ja levitamistingimused.</p>
<p>(a) All-litsentsiaat peab tagama Adobe tarkvara levitamise lõppkasutajatele all-litsentsiaadi ja tema varustajate kasuks täitmisele pööratava lõppkasutaja litsentsilepingu alusel, milles on vähemalt kõik järgmised minimaalsed tingimused („lõppkasutaja litsents“): (i) levitamise ja kopeerimise keeld, (ii) modifikatsioonide ja tuletatud tööde keeld, (iii) dekompileerimise, pöördprojekteerimise, osadeks lammutamise ja muul viisil Adobe tarkvara inimesele arusaadavasse vormingusse vähendamise keeld, (iv) säte, mis näitab all-litsentsitud toote kuulumist (vastavalt 8. osa definitsioonile) all-litsentsiaadile ja tema litsentseerijatele, (v) lahtiütlemine kaudsetest, spetsiaalsetest, juhuslikest, karistuslikest ja põhjuslikest kahjudest ja (vi) muud tööstusharu standardsed lahtiütlemised ja piirangud, k.a, kui kohaldav, lahtiütlemine kõikidest kohaldatavatest kohustuslikest garantiidest täielikul seaduses lubatud määral.</p>
<p>(b) All-litsentsiaat peab tagama Adobe tarkvara levitamise all-litsentsiaadi levitajatele täitmisele pööratava levitaja litsentsilepingu alusel, all-litsentsiaadi ja tema varustajate kasuks, mis sisaldab sätteid, mis kaitsevad Adobe't samal määral kui Adobe tingimused.</p>
<p>4. Avatud lähtekood. All-litsentsiaat ei anna otseselt ega kaudselt, ega proovi anda ühelegi kolmandale osapoolele mingeid õigusi või puutumatusi Adobe intellektuaalse omandi või omandi õiguste all, mis allutaks selle intellektuaalse omandi avatud litsentsile või skeemile, kus seda võidaks tõlgendada kasutuse, modifitseerimise ja/või levitamise tingimusena, et Adobe tarkvara: (i) avaldatakse või levitatakse avatud koodi vormis; (ii) litsentseeritakse tuletatud tööde tegemiseks või (iii) on tasuta edasi levitatav. Selgituslikel eesmärkidel lisame, et eelnimetatud piirang ei tõkesta all-litsentsiaati levitamast ja all-litsentsiaat levitab Adobe tarkvara koos Google'i tarkvaraga tasuta.</p>
<p>5. Lisatingimused. All-litsentsiaadile pakutavate Adobe värskenduste, uutele versioonidele üleminemiste, uute versioonide (kokkuvõtvalt „värskendused“) suhtes jätab Adobe õiguse esitada lisatingimusi, mida rakendatakse ainult värskendusele ja selle edaspidistele versioonidele ja ainult sel määral, mil Adobe rakendab neid piiranguid kõikidele selle värskenduse litsentsiaatidele. Kui all-litsentsiaat ei nõustu selliste lisatingimustega, ei saa all-litsentsiaat mingeid vastava värskenduse õigusi ja all-litsentsiaadi õigused Adobe tarkvarale katkevad automaatselt 90. päeval pärast vastavate lisatingimuste all-litsentsiaadile kättesaadavaks tegemist.</p>
<p>6. Omandikuuluvuse märgised. All-litsentsiaat ei tohi kustutada või mingil viisil muuta Adobe (või litsentsiaatide, kui neid on) autoriõiguse teateid, logosid või asjakohaseid teateid või muid omandikuuluvuse teateid, mida kuvatakse Adobe tarkvaras või kaasasolevates materjalides, ega nõuda sellist kustutamist või muutmist oma levitajatelt.</p>
<p>7. Tehnilised nõuded. All-litsentsiaat ja tema levitajad võivad levitada Adobe tarkvara ja/või värskendusi seadmetele, mis (i) vastavad aadressil http://www.adobe.com/mobile/licensees (või selle saidi järglassaidil) postitatud spetsifikatsioonidele ja (ii) Adobe on selle alltoodud viisil verifitseerinud.</p>
<p>8. Verifitseerimine ja värskendus. All-litsentsiaat peab esitama Adobele kinnitamiseks iga Adobe tarkvara ja/või värskendust sisaldava all-litsentsiaadi toote („all-litsentsiaadi toode“) (ja iga selle versiooni), mis ei vasta Google'i teavitatud seadme verifikatsiooniga välistamise kriteeriumitele. All-litsentsiaat peab maksma iga all-litsentsiaadi tehtud esituse eest, hankides verifitseerimispakette Adobe kehtivatel tingimustel aadressil http://flashmobile.adobe.com/. All-litsentsiaadi toodet, mis ei ole verifikatsiooni läbinud, ei tohi levitada. Verifikatsioon viiakse läbi vastavalt Adobe siis ajakohasele protsessile, mida on kirjeldatud aadressil http://flashmobile.adobe.com/ („Verification“).</p>
<p>9. Profiilid ja seadmekeskus. All-litsentsiaadil palutakse sisestada teatavat profiili teavet all-litsentsiaadi toodete kohta, kas osana verifitseerimise protsessis või mõnel muul viisil ja all-litsentsiaat peab Adobele sellist teavet andma. Adobe võib (i) kasutada seda profiili teavet vastavalt mõistlikule vajadusele verifitseerida all-litsentsiaadi toode (kui toode kuulub verifitseerimisele) ja (ii) kuvamaks profiili teavet „Adobe seadmeteabe süsteemis“ aadressil https://devices.adobe.com/partnerportal/ ja muutes selle kättesaadavaks Adobe autorluse ja arendamise tööriistade ja teenuste kaudu, mis võimaldavad arendajatel ja lõpp-kasutajatel vaadata, kuidas sisu või rakendusi all-litsentsiaadi toodetes kuvatakse (nt kuidas videopilt teatud telefonides välja paistab).</p>
<p>10. Eksport. All-litsentsiaat mõistab, et Ühendriikide seadused ja määrused piiravad Ühendriikidest pärit kaupade ja tehniliste andmete eksporti ja taaseksporti, mis võib hõlmata Adobe tarkvara. All-litsentsiaat nõustub Adobe tarkvara mitte eksportima ega taaseksportima ilma vastavate Ühendriikide ja välisvalitsuste lubadeta, kui neid on.</p>
<p>11. Tehnoloogia kopeerimise tingimused.</p>
<p>(a) V.a lähtuvalt asjaomastelt osapooltelt saadud rakenduvatest lubadest või nendega sõlmitud lepingutest, ei tohi all-litsentsiaadid lubada Adobe tarkvara kasutamist ainult mp3 audioandmete (.mp3) kodeerimiseks või dekodeerimiseks üheski muus seadmes kui arvuti (nt mobiiltelefonis või digiboksis), ega luba Adobe tarkvaras sisalduvaid kodeerijaid ja dekodeerijaid kasutada või neisse pöörduda ühegi muu tootega kui Adobe tarkvara. Adobe tarkvara võib kasutada MP3 andmete kodeerimiseks või dekodeerimiseks swf- või flv-failis, mis sisaldab videot, pilti või muid andmeid. All-litsentsiaat peab tunnistama, et Adobe tarkvara kasutamiseks muudes seadmetes kui arvuti, nagu on kirjeldatud selle jaotise keeldude osas, võib olla vajalik litsentsitasude või muude summade maksmine kolmandatele osapooltele, kel võivad olla intellektuaalse omandi õigused seoses MP3 tehnoloogiaga ja, et ei Adobe ega all-litsentsiaat ei ole tasunud selliseid tasusid ega muid summasid kolmandatele osapooltele intellektuaalse omandi sellise kasutusõiguse eest. Kui all-litsentsiaat vajab MP3 kodeerijat või dekodeerijat selliseks kasutuseks, on vajaliku intellektuaalse omandi õiguse litsentsi, k.a kohaldatava patendiõiguse saamine all-litsentsiaadi kohustus.</p>
<p>(b) All-litsentsiaat ei tohi kasutada, kopeerida, taastoota ja muuta (i) On2 lähtekoodi (käesolevaga pakutav lähtekoodi komponendina), lubamaks Adobe tarkvaral dekodeerida videot Flash-video failivormingusse (.flv või .f4v) ja (ii) Sorenson Sparki lähtekoodi (käesolevaga pakutav lähtekoodi komponendina) kasutatakse piiratud eesmärgil Adobe tarkvara veaparandusteks ja jõudluse suurendamiseks. Kõiki Adobe tarkvaraga pakutavaid koode tohib kasutada ja levitada ainult Adobe tarkvara integreeritud osana ega tohi kasutada mingi muu rakendusega, k.a muude Google'i rakendustega.</p>
<p>(c) Lähtekoodi võidakse jagada AAC kodeki ja/või HE-AAC kodekiga („AAC-kodek“). AAC-kodeki kasutamise tingimuseks on, et all-litsentsiaat hangib lõpptoodetele, milles kasutatakse AAC-kodekit, korrektse patendilitsentsi VIA Licensingu kaudu. All-litsentsiaat tunnistab ja nõustub, et Adobe ei anna all-litsentsiaadile selle lepinguga AAC-kodeki patendilitsentsi.</p>
<p>(d) LÄHTEKOOD VÕIB SISALDADA KOODI, MIS ON LITSENTSITUD AVC PATENT PORTFOLIO LITSENTSI ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA MITTETULUNDUSLIKUKS KASUTAMISEKS (i) VIDEO KODEERIMISEKS VASTAVALT AVC-STANDARDILE („AVC-VIDEO“) JA/VÕI (ii) AVC-VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE ON KODEERINUD KLIENT ISIKLIKU JA MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE KÄIGUS JA/VÕI SAANUD VIDEO PAKKUJALT, KEL ON AVC-VIDEOGA VARUSTAMISE LITSENTS. LITSENTSI EI ANTA EGA EELDATA MINGIKS MUUKS KASUTUSEKS. LISATEAVET VÕITE SAADA MPEG LA, L.L.C-st. Vaadake http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Värskendus. All-litsentsiaat ei väldi Google'i või Adobe pingutusi värskendada Adobe tarkvara kõikides all-litsentsiaadi toodetes, mis sisaldavad Adobe tarkvara koos Google'i tarkvaraga („all-litsentsiaadi tooted“).</p>
<p>13. Omistamise ja kuuluvuse teated. All-litsentsiaat nimetab Adobe tarkvara avalikult kättesaadavates all-litsentsiaadi toote spetsifikatsioonides ja kaasavad asjakohased Adobe tarkvara kaubamärgid (spetsiaalselt jättes välja Adobe korporatiivse logo) all-litsentsiaadi tootepakendisse või turustusmaterjalidesse muude all-litsentsiaadi toodetes sisalduvate kolmandate osapoolte kaubamärkidega ühilduval viisil.</p>
<p>14. Garantii puudumine. ADOBE TARKVARA ON TEHTUD ALL-LITSENTSIAATIDELE KASUTAMISEKS JA TAASTOOTMISEKS KÄTTESAADAVAKS „NAGU ON“ PÕHIMÕTTEL JA ADOBE EI ANNA SELLE KASUTAMISE EGA TOIMIVUSE KOHTA MINGIT GARANTIID. ADOBE JA SELLE TARNIJAD EI ANNA EGA SAA ANDA ADOBE TARKVARA KASUTAMISE TOIMIVUSE VÕI TULEMUSTE KOHTA. VÄLJA ARVATUD SEL MÄÄRAL KUI GARANTIID, TINGIMUST, ESINDUST VÕI NÕUET EI OLE VÕIMALIK VÕI EI SAA PIIRATA ALL-LITSENTSIAADILE ALL-LITSENTSIAADI KOHTUALLUVUSES RAKENDUVA SEADUSE ALUSEL, ADOBE JA TEMA TARNIJAD EI ANNA MINGEID GARANTIISID, TINGIMUSI, ESINDATUSI VÕI NÕUDEID (OTSESEID VÕI KAUDSEID, KAS STATUUDI, TAVAÕIGUSE, KOHANDUSE, KASUTUSE VÕI MUID) ÜHESKI KÜSIMUSES, K.A PIIRANGUTETA KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE, KAUBASTATAVUSE, INTEGREERITAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. ALL-LITSENTSIAAT NÕUSTUB, ET ALL-LITSENTSIAAT EI ANNA ADOBE NIMEL ÜHTEGI OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID.</p>
<p>15. Vastutuse piirang. ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA ADOBE EGA SELLE TARNIJAD ALL-LITSENTSIAADI EES MINGISUGUSTE KAHJUSTUSTE, NÕUETE VÕI KULUDE EEST VÕI PÕHJUSTATUD, KAUDSETE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUSTUSTE EEST VÕI TULUDE KAOTAMISE VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMISE EEST, ISEGI KUI ADOBE ESINDAJAT ON TEAVITATUD SELLISTE KAOTUSTE, KAHJUSTUSTE, NÕUETE VÕI KULUDE VÕIMALIKKUSEST VÕI MINGIST KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUDEST. EELNIMETATUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED RAKENDUVAD ALL-LITSENTSIAADI KOHTUALLUVUSES RAKENDATAVAS SEADUSES LUBATUD MÄÄRAL. ADOBE KOGUVASTUTUS JA TEMA TARNIJATE OMA VASTAVALT SELLELE LEPINGULE VÕI SELLEGA ÜHENDUSES, PIIRDUB ÜHE TUHANDE DOLLARIGA (1000 USD). Lepingus ei sisaldu midagi, mis piiraks Adobe vastutust all-litsentsiaadi ees Adobe hoolimatusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastuse eest või petmisest tuleneva lepinguvälise kahju eest (pettus). Adobe tegutseb oma tarnijate nimel vastutustest, garantiidest või kohustustest lahti ütlemise, välja jätmise ja/või piiramise küsimuses vastavalt sellele lepingule, kuid mitte mingitel muudel eesmärkidel.</p>
<p>16. Sisu kaitsmise tingimused</p>
<p>(a) Definitsioonid.</p>
<p>„Vastavuse ja töökindluse reeglid“ — Adobe tarkvara vastavuse ja töökindluse reegleid sätestav dokument, mis asub aadressil http://www.adobe.com/mobile/licensees või selle järglassaidil.</p>
<p>„Sisukaitse funktsioonid“ — Adobe tarkvara need aspektid, mis on disainitud tagama „Vastavuse ja töökindluse reegleid“ ja takistama taasesitust, kopeerimist, modifitseerimist, edasilevitamist või muid Adobe tarkvara kasutajatest tarbijatele kasutamiseks levitatava digitaalse sisuga tehtavaid toiminguid, kui need digitaalse sisu omanikud või selle litsentseeritud levitajad ei ole nendeks toiminguteks volitust andnud.</p>
<p>„Sisukaitse kood“ — teatud Adobe tarkvara versioonide kood, mis lubab teatud sisukaitse funktsioone.</p>
<p>„Võti“ — Adobe tarkvaras sisalduv krüptograafiline väärtus, mida kasutatakse digitaalse sisu dekrüpteerimiseks.</p>
<p>(b) Litsentsi piirangud. All-litsentsiaadi õigusele rakendada Adobe tarkvara kohta käivaid litsentse, kehtivad järgmised lisapiirangud. All-litsentsiaat tagab, et all-litsentsiaadi kliendid järgivad Adobe tarkvara suhtes neid piiranguid ja kohustusi samal määral, kui need kehtivad all-litsentsiaadile; kui all-litsentsiaadi kliendid ei järgi neid lisapiiranguid ja kohustusi, siis seda käsitletakse kui all-litsentsija olulist kohustuste rikkumist.</p>
<p>b.1. All-litsentsiaat ja kliendid võivad levitada ainult Adobe tarkvara, mis vastab töökindluse ja vastavuse reeglitele, nagu all-litsentsiaat on seda kinnitanud Adobe tingimustes ülaltoodud verifikatsiooniprotsessi käigus.</p>
<p>b.2. All-litsentsiaat ei tohi (i) eirata kas Adobe tarkvara või mõne Adobe seotud tarkvara, sisukaitse funktsioone, mida kasutatakse Adobe tarkvara kasutajatele digitaalse sisu volitatud tarbimise jaoks krüpteerimiseks või dekrüpteerimiseks või (ii) arendada või levitada tooteid, mis on disainitud sisukaitse funktsioonide eiramiseks, mida kasutatakse Adobe tarkvara kasutajatele digitaalse sisu volitatud tarbimise jaoks krüpteerimiseks või dekrüpteerimiseks.</p>
<p>(c) Võtmed on käesolevaga määratletud kui Adobe konfidentsiaalne teave ja all-litsentsiaat järgib võtmete suhtes Adobe lähtekoodi käsitlemise protseduuri (Adobe edastab selle vastavalt taotlusele).</p>
<p>(d) Kohtuliku keelu määramine. All-litsentsiaat nõustub, et selle lepingu kohustuse rikkumine võib kahjustada Adobe tarkvara sisukaitse funktsioone ja põhjustada Adobe omanikele ja vastavat sisukaitse funktsiooni kasutanud digitaalse sisu omanikele ainulaadset ja püsivat kahju ja, et rahaline kahjunõue võib olla selliste kahjude täielikuks hüvitamiseks ebapiisav. Seega nõustub all-litsentsiaat, et Adobel võib olla õigus taotleda lisaks rahalisele kahjunõudele ka kohtuliku keelu määramist, takistamaks sellisest rikkumisest tulenevate kahjude ennetamist või piiramist.</p>
<p>17. Kavandatud kolmandast osapoolest kasusaaja. Adobe Systems Incorporated ja Adobe Software Ireland Limited on Google'i ja all-litsentsiaadi lepingu, mis käsitleb Adobe tarkvara, k.a kuid mitte piirates Adobe tingimustega, kavandatud kolmandast osapoolest kasusaajad. All-litsentsiaat nõustub, et olenemata vastupidisest sättest tema lepingus Google'iga, võib Google avaldada Adobele all-litsentsiaadi isiku ja kinnitada kirjalikult, et all-litsentsiaat on sõlminud Google'iga litsentsilepingu, mis hõlmab Adobe tingimusi. All-litsentsiaadil peab olema leping iga oma litsentsiaadiga ja, kui nendel litsentsiaatidel lubatakse Adobe tarkvara edasi levitada, peab leping sisaldama Adobe tingimusi.</p>
</body>
</html>