blob: 19f3a4d2485a29a2ba2df20bcf02e91ef011bbcb [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Chrome</h2>
<p>Nalalapat ang Mga Tuntunin ng Serbisyong ito sa executable code na bersyon ng Google Chrome. Magagamit nang libre ang source code para sa Google Chrome alinsunod sa open source na mga kasunduan sa paglilisensya ng software sa://code.google.com.ph/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Ang iyong kaugnayan sa Google</strong></p>
<p>1.1 Napapasailalim ang iyong paggamit ng mga produkto, software, serbisyo at web site ng Google (pinagsama-samang tinukoy bilang “Mga Serbisyo” sa dokumentong ito at ibinubukod ang anumang mga serbisyong ibinigay sa iyo ng Google sa ilalim ng hiwalay na nakasulat na kasunduan) sa mga tuntunin ng legal na kasunduan sa pagitan mo at ng Google. Ang "Google" ay nangangahulugang Google Inc., na nasa Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos ang pangunahing lugar ng negosyo. Ipinaliliwanag ng dokumentong ito kung papaano binuo ang kasunduan, at nililinaw ang ilan sa mga tuntunin ng kasunduang iyon.</p>
<p>1.2 Maliban kung nakipagkasundo nang pasulat sa Google, palaging kabilang sa iyong kasunduan sa Google, sa pinakamababa, ang mga tuntunin at kundisyong tinukoy sa dokumentong ito. Tinukoy ang mga ito sa ibaba bilang “Mga Pangkalahatang Tuntunin”. Binubuo ng hiwalay na mga nakasulat na kasunduan ang mga lisensya sa software na open source na para sa Google Chrome source code. Hanggang sa limitadong saklaw na hayagang sinasapawan ng mga lisensya ng software na open source ang Mga Pangkalahatang Tuntuning ito, pinamamahalaan ng mga lisensya ng open source ang iyong kasunduan sa Google para sa paggamit ng Google Chrome o tukoy na isinamang mga bahagi ng Google Chrome.</p>
<p>1.3 Kasama rin sa iyong kasunduan sa Google ang mga tuntuning itinakda sa Mga Karagdagang Tuntunin ng Serbisyo ng Google Chrome at mga tuntunin ng anumang Mga Legal na Notice na naaangkop sa Mga Serbisyo, bilang karagdagan sa Mga Pandaigdigang Tuntunin. Tinutukoy sa ibaba ang lahat ng ito bilang “Mga Karagdagang Tuntunin”. Kung saan nailalapat ang Mga Karagdagang Tuntunin sa Serbisyo, maaari mong mapuntahan ang mga ito para iyong mabasa alinman sa loob o sa pamamagitan ng iyong paggamit ng Serbisyong iyon.</p>
<p>1.4 Binubuo ng Mga Pangkalahatang Tuntunin, kasama ang Mga Karagdagang Tuntunin, ang legal na may-bisang kasunduan sa pagitan mo at ng Google na may kaugnayan sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo. Mahalagang maglaan ka ng oras upang basahin nang mabuti ang mga ito. Bilang magkakasama, tinutukoy ang legal na kasunduang ito sa ibaba bilang "Mga Tuntunin".</p>
<p>1.5 Kung mayroong anumang pagkakasalungatan sa pagitan ng kung ano ang sinasabi ng mga Karagdagang Tuntunin at kung ano ang sinasabi ng mga Pangkalahatang Tuntunin, kung gayon, ang mga Karagdagang Tuntunin ang mangingibabaw bilang kaugnayan sa Serbisyong iyon.</p>
<p><strong>2. Pagtanggap sa mga Tuntunin</strong></p>
<p>2.1 Upang magamit ang mga Serbisyo, dapat ka munang sumang-ayon sa Mga Tuntunin. Hindi mo maaaring gamitin ang mga Serbisyo kung hindi mo tatanggapin ang mga Tuntunin.</p>
<p>2.2 Maaari mong tanggapin ang mga Tuntunin sa pamamagitan ng:</p>
<p>(A) pag-click upang tanggapin o sumang-ayon sa mga Tuntunin, kung saan ang pagpipiliang ito ay inilaan sa iyo ng Google sa interface ng user para sa anumang Serbisyo; o</p>
<p>(B) sa pamamagitan ng aktwal na paggamit ng mga Serbisyo. Sa kadahilanang ito, nauunawaan at sumasang-ayon ka na ituturing ng Google ang iyong paggamit ng mga Serbisyo bilang pagtanggap ng mga Tuntunin magmula sa puntong iyon.</p>
<p><strong>3. Wika ng mga Tuntunin</strong></p>
<p>3.1 Kung saan binigyan ka ng Google ng pagsasaling-wika ng bersyon ng wikang Ingles ng mga Tuntunin, kung gayon ay sumasang-ayon ka na ang pagsasaling-wika ay ibinigay para sa iyong kaginhawaan lamang at ang mga bersyon ng wikang Ingles na iyon ng mga Tuntunin ay mamamahala sa iyong kaugnayan sa Google.
</p>
<p>3.2 Kung mayroong anumang pagkakasalungatan sa pagitan sa kung ano ang sinasabi ng bersyon ng wikang Ingles at kung ano ang sinasabi ng pagsasaling-wika, kung gayon, ang bersyon ng wikang Ingles ang bibigyang importansya.</p>
<p><strong>4. Itinakda ng mga Serbisyo ng Google</strong></p>
<p>4.1 Ang Google ay may mga sangay at mga legal na affiliate na entity sa buong mundo ("Mga Sangay at Affiliate"). Minsan, ang mga kumpanyang ito ay maglalaan ng Mga Serbisyo sa iyo sa ngalan mismo ng Google. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang mga Sangay at Kaakibat ay may karapatan na magbigay ng mga Serbisyo sa iyo.</p>
<p>4.2 Ang Google ay patuloy na nagbabago upang maglaan ng pinakamahusay na posibleng karanasan para sa mga user nito. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na maaaring magbago paminsan-minsan ang anyo at uri ng mga Serbisyo na ibinibigay ng Google nang walang paunang notice sa iyo.</p>
<p>4.3 Bilang bahagi ng patuloy na pagbabagong ito, kinikilala at sinasang-ayunan mo na maaaring itigil (nang permanente o pansamantala) ng Google ang pagbibigay ng mga Serbisyo (o anumang mga tampok sa loob ng mga Serbisyo) sa iyo o sa mga user sa pangkalahatan sa sariling pagpapasya ng Google, nang walang paunang notice sa iyo. Maaari mong itigil ang paggamit sa Mga Serbisyo kahit anong oras. Hindi mo kailangang magpaalam mismo sa Google kapag iyong itinigil ang paggamit ng Mga Serbisyo.</p>
<p>4.4 Kinikilala at sinasang-ayunan mo na kung hindi paganahin ng Google ang access sa iyong account, maaari kang pigilan sa pag-access sa Mga Serbisyo, sa detalye ng iyong account o anumang file o iba pang nilalaman na siyang nakapaloob sa iyong account.</p>
<p><strong>5. Ang paggamit mo ng mga Serbisyo</strong></p>
<p>5.1 Sumang-ayon kang gagamitin lamang ang mga Serbisyo para sa mga layunin na pinahihintulutan ng (a) Mga Tuntunin at (b) anumang maialalapat na batas, regulasyon o pangkalahatang tinatanggap na mga kasanayan o alituntunin sa may kaugnayang saklaw ng batas (kabilang ang anumang mga batas patungkol sa pagluluwas ng data o software papunta at mula sa Estados Unidos o ibang pang may kaugnayang mga bansa).</p>
<p>5.2 Sumasang-ayon kang hindi sasali sa anumang aktibidad na gumagambala o umaantala sa Mga Serbisyo (o sa mga server at network kung saan nakakonekta sa Mga Serbisyo).</p>
<p>5.3 Maliban kung partikular kang pinahintulutan na gawin sa isang hiwalay na kasunduan sa Google, sumasang-ayon kang hindi mo ire-reproduce, idu-duplicate, kokopyahin, ibebenta, ikakalakal o muling-ibebenta ang Mga Serbisyo sa anumang layunin.</p>
<p>5.4 Sumasang-ayon kang mag-isa kang mananagot para sa (at walang pananagutan ang Google sa iyo o sa kaninumang third party para sa) anumang paglabag ng iyong mga obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntunin at para sa mga kahihinatnan (kabilang ang anumang pagkalugi o pinsala na maaaring sapitin ng Google) ng anumang naturang paglabag.</p>
<p><strong>6. Privacy at iyong personal na impormasyon</strong></p>
<p>6.1 Para sa impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa pagprotekta ng data ng Google, pakibasa ang patakaran sa privacy ng Google sa http://www.google.com/privacy.html at sa http://www.google.com/chrome/intl/fil/privacy.html. Ipinaliliwanag ng patakarang ito kung papaano itinuturing ng Google ang iyong personal na impormasyon, at pinoprotektahan ang iyong privacy, kapag ginamit mo ang mga Serbisyo.</p>
<p>6.2 Sumasang-ayon ka sa paggamit ng iyong data alinsunod sa mga patakaran sa privacy ng Google.</p>
<p><strong>7. Nilalaman sa mga Serbisyo</strong></p>
<p>7.1 Nauunawaan mong ang lahat ng impormasyon (tulad ng mga file ng data, nakasulat na teksto, computer software, musika, mga file na audio o iba pang mga tunog, larawan, video o iba pang mga imahe) kung saan maaaring may access ka bilang bahagi ng, o sa pamamagitan ng paggamit mo ng Mga Serbisyo, ay ang mga sariling pananagutan ng tao mula kung saan nagmula ang naturang nilalaman. Tinutukoy ang lahat ng naturang mga impormasyon sa ibaba bilang “Nilalaman.”</p>
<p>7.2 Dapat na iyong nalalamang ang Nilalaman na ipinakita sa iyo bilang bahagi ng Mga Serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa mga advertisement sa Mga Serbisyo at na-sponsore na mga Nilalaman sa loob ng Mga Serbisyo ay maaaring protektado ng mga karapatan sa ari-ariang intelektwal kung saan ay pag-aari ng mga taga-sponsor o mga advertiser na nagbigay ng mga Nilalamang iyon sa Google (o ng iba pang mga tao o kumpanya sa kanilang ngalan). Hindi mo maaaring baguhin, upahan, arkilahin, ibenta, ipamahagi o likhain ang mga ginayang gawain batay sa Nilalamang ito (buo man o sa bahagi) maliban kung partikular kang nasabihan ng Google o ng mga may-ari ng Nilalamang iyon na maaari mong gawin, sa isang hiwalay na kasunduan.</p>
<p>7.3 Nakalaan sa Google ang karapatan (ngunit walang magiging obligasyon) na paunang-salain, irepaso, i-flag, i-filter, baguhin, tanggihan o alisin ang anuman o lahat ng Nilalaman mula sa anumang Serbisyo. Para sa ilang Mga Serbisyo, maaaring magbigay ng mga tool ang Google upang mag-filter ng tahasang sekswal na nilalaman. Kabilang sa mga tool na ito ang mga setting sa kagustuhan sa Ligtas na Paghahanap (tingnan ang http://www.google.com.ph/help/customize.html#safe). Bilang karagdagan, mayroong mga pangkomersyong magagamit na serbisyo at software upang limitahan ang access sa mga materyal na hindi kanais-nais sa iyong tingin.</p>
<p>7.4 Nauunawan mo na sa paggamit ng Mga Serbisyo, maaari kang mailantad sa Nilalaman na sa iyong tingin ay nakakasakit, malaswa o hindi kanais-nais at, sa kadahilanang ito, ginagamit mo ang Mga Serbisyo sa iyong sariling peligro.</p>
<p>7.5 Sumasang-ayon kang mag-isa kang mananagot para sa (at walang pananagutan ang Google sa iyo o sa kaninumang third party para sa) anumang Nilalaman na iyong nilikha, ipinadala o ipinakita habang ginagamit ang Mga Serbisyo at para sa mga kahihinatnan ng iyong mga pagkilos (kabilang ang anumang pagkalugi o pinsala na maaaring sapitin ng Google) sa paggawa nito.</p>
<p><strong>8. Mga karapatan ng may-ari</strong></p>
<p>8.1 Kinikilala at sinasang-ayunan mo na pag-aari ng Google (o mga tagapaglisensya ng Google) ang lahat ng legal na karapatan, titulo at interes sa mga Serbisyo, kabilang ang anumang mga karapatan sa ari-ariang intelektwal na kapwa-umiiral sa Mga Serbisyo (kung nangyari mang nakarehistro ang mga karapatang iyon o hindi, at kung saan man sa mundo umiiral ang mga karapatang iyon).</p>
<p>8.2 Maliban kung sumang-ayon ka nang pasulat sa Google, wala sa Mga Tuntunin ang nagbibigay sa iyo ng karapatang gumamit ng anumang mga pangalan sa pangangalakal, trade mark, service mark, logo, pangalan ng domain, at iba pang mga natatanging tampok ng brand ng Google.</p>
<p>8.3 Kung nabigyan ka ng tahasang karapatan na gamitin ang anuman sa mga tampok ng tatak na ito sa isang hiwalay na nakasulat na kasunduan sa Google, sumasang-ayon ka kung gayong dapat na sumunod ang iyong paggamit sa naturang mga tampok sa kasunduaang iyon, sa anumang nalalapat na mga itinakda ng Tuntunin, at sa alituntunin ng paggamit ng tampok ng brand ng Google ayon sa pag-update paminsan-minsan. Maaaring matingnan nang online ang mga alituntuning ito sa http://www.google.com.ph/permissions/guidelines.html (o iba pang URL na maaaring ilaan ng Google para sa layuning ito paminsan-minsan).</p>
<p>8.4 Kinikilala at sinasang-ayunan ng Google na wala itong kinukuhang karapatan, titulo o interes mula sa iyo (o sa iyong mga tagapaglisensya) sa ilalim ng Mga Tuntuning ito sa o sa kahit anong Nilalaman na iyong isinumite, na-post, ipinadala o ipinakita sa, o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, kabilang ang anumang mga karapatan sa ari-ariang intelektwal na kapwa-umiiral sa Nilalamang iyon (kung nangyari mang nakarehistro ang mga karapatang iyon o hindi, at kung saan man sa mundo umiiral ang mga karapatang iyon). Maliban kung sumang-ayon ka nang pasulat sa Google, sumasang-ayon kang mananagot ka para sa pagprotekta at pagpapatupad ng mga karapatang iyon at walang obligasyon ang Google na gawin ito sa iyong ngalan.</p>
<p>8.5 Sumasang-ayon kang hindi mo aalisin, palalabuin, o papalitan ang anumang mga notice sa mga karapatan ng pagmamay-ari (kabilang ang copyright at mga notice sa trade mark) na maaaring ilakip sa o ilagay sa loob ng Mga Serbisyo.</p>
<p>8.6 Maliban kung hayagan kang pasulat na pinahintulutan ng Google na gawin ito, sumasang-ayon ka na sa paggamit ng Mga Serbisyo, hindi ka gagamit ng anumang mga trade mark, service mark, trade name, logo ng anumang kumpanya o samahan sa paraang malamang o sinadyang magdulot ng kalituhan tungkol sa may-ari o awtorisadong gumagamit ng naturang mga marka, pangalan o logo.</p>
<p><strong>9. Lisensya mula sa Google</strong></p>
<p>9.1 Binibigyan ka ng Google ng personal, pandaigdigan, royalty-free, hindi-naitatalaga at hindi-eksklusibong lisensya na gamitin ang software na ibinigay sa iyo ng Google bilang bahagi ng mga Serbisyo na ibinigay sa iyo ng Google (tinukoy bilang "Software" sa ibaba). Ang lisensyang ito ay para sa nag-iisang hangaring pahintulutan kang gamitin at i-enjoy ang benepisyo ng Mga Serbisyo tulad nang ibinigay ng Google, sa paraang pinahihintulutan ng Mga Tuntunin.</p>
<p>9.2 Alinsunod sa 1.2, hindi mo maaaring (at hindi mo maaaring payagan ang sinumang) kopyahin, baguhin o likhain ang hinangong gawa, i-reverse engineer, i-decompile o kung hindi man ay tangkaing kunin ang source code ng Software o anumang parte mula rito, maliban kung hayagang pinahihintulutan o hinihingi ng batas o maliban kung partikular kang nasabihan ng Google nang pasulat na gawin ito.</p>
<p>9.3 Alinsunod sa 1.2, maliban kung nabigyan ka ng tukoy na pasulat na pahintulot ng Google na gawin ito, hindi mo maaaring itakda (o magbigay ng sub-license ng) ang iyong karapatang gamitin ang Software, magbigay ng pangseguridad na interes sa o patungkol sa iyong mga karapatang gamitin ang Software o kung hindi man ay ilipat ang alinmang bahagi ng iyong mga karapatang gamitin ang Software.</p>
<p><strong>10. Lisensya ng nilalaman mula sa iyo</strong></p>
<p>10.1 Nananatili sa iyo ang copyright at anumang iba pang mga karapatan na iyo nang pinanghahawakan sa Nilalaman na iyong isinumite, ipinaskil o ipinakita sa o sa pamamagitan, ng Mga Serbisyo.</p>
<p><strong>11. Mga pag-update ng software</strong></p>
<p>11.1 Maaaring awtomatikong mag-download at mag-install ng mga update paminsan-minsan mula sa Google ang Software na iyong ginagamit. Idinisenyo ang mga update na ito upang pagbutihin, paghusayin at patuloy na buuin ang Mga Serbisyo at maaaring maging nasa anyo ng mga pag-aayos ng bug, pinaghusay na mga pagpapaandar, mga bagong software module at ganap na mga bagong bersyon. Sumasang-ayon kang tumanggap ng mga naturang pag-update (at pinahihintulutan ang Google na ihatid ang mga ito sa iyo) bilang bahagi ng iyong paggamit ng Mga Serbisyo.</p>
<p><strong>12. Ang pagtatapos ng iyong kaugnayan sa Google</strong></p>
<p>12.1 Patuloy na naaangkop ang Mga Tuntunin hanggang wakasan mo o ng Google gaya nang inilarawan sa ibaba.</p>
<p>12.2 Maaaring wakasan ng Google anumang oras ang legal na kasunduan na ito sa iyo kung:</p>
<p>(A) lumabag ka sa anumang itinatakda ng Mga Tuntunin (o kumilos sa pamamaraang malinaw na nagpapakitang hindi mo binalak na, o hindi magagawang sumunod sa mga itinatakda ng mga Tuntunin); o</p>
<p>(B) Kinakailangan itong gawin ng Google ayon sa batas (halimbawa, kung saan ang itinatakda ng mga Serbisyo sa iyo ay, o naging, hindi makatarungan); o</p>
<p>(C) ang kasosyo ng Google noong inialok ang mga Serbisyo sa iyo ay winakasan ang pakikipag-ugnayan nito sa Google o itinigil na mag-alok ng mga Serbisyo sa iyo; o</p>
<p>(D) Nagsasagawa ng paglipat ang Google sa pagtigil ng pagbibigay ng mga Serbisyo sa mga user sa bansa kung saan ka naninirahan o mula sa kung saan mo ginagamit ang serbisyo; o</p>
<p>(E) ang itinatakda ng Mga Serbisyo sa iyo ng Google ay, sa opinyon ng Google, hindi na praktikal na pangkomersyo.</p>
<p>12.3 Wala sa Seksyon na ito ang makakaapekto sa mga karapatan ng Google patungkol sa pagdudulot ng Mga Serbisyo sa ilalim ng Seksyon 4 ng Mga Tuntunin.</p>
<p>12.4 Kapag dumating sa pagwawakas ang mga Tuntuning ito, ang lahat ng mga legal na karapatan, obligasyon at pananagutan na pinakinabangan mo at ng Google, napasailalim sa (o na naipon sa kalaunan habang ang mga Tuntunin ay ipinatutupad) o na inihayag na magpatuloy nang walang tiyak na pagwawakas, ay hindi maaapektuhan ng pagtigil na ito, at ang mga itinatakda ng talata 19.7 ay magpapatuloy na iiral sa gayong mga karapatan, obligasyon at pananagutan nang walang tiyak na pagwawakas.</p>
<p><strong>13. PAGBUBUKOD NG MGA GARANTIYA</strong></p>
<p>13.1 WALA SA MGA TUNTUNING ITO, KABILANG ANG MGA SEKSYONG 13 AT 14, ANG DAPAT MAGBUKOD O MAGLILIMITA SA GARANTIYA NG GOOGLE O PANANAGUTAN PARA SA MGA PAGKALUGI NA MAAARING HINDI MAKATARUNGANG IBINUKOD O NILIMITAHAN NG NAAANGKOP NA BATAS. ANG ILANG MGA SAKLAW NG BATAS AY HINDI PINAHIHINTULUTAN ANG PAGBUKOD NG ILANG MGA GARANTIYA O KONDISYON O ANG LIMITASYON O PAGBUKOD NG PANANAGUTAN PARA SA PAGKALUGI O PINSALANG NAIDULOT NG KAPABAYAAN, PAGLABAG SA KONTRATA O PAGLABAG SA IPINAHIWATIG NA MGA TUNTUNIN, O NAGKATAON O IDINULOT NA MGA PINSALA. ALINSUNOD DITO, ANG MGA LIMITASYON LAMANG NA MAKATARUNGANG NASA IYONG SAKLAW NG BATAS ANG ILALAPAT SA IYO AT ANG AMING PANANAGUTAN AY MAGIGING LIMITADO SA LUBOS NA ABOT NG SAKLAW NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS.</p>
<p>13.2 HAYAGAN MONG NAUUNAWAAN AT SINASANG-AYUNANG ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AY NASA IYONG SARILING PELIGRO AT NA ANG MGA SERBISYO AY INILALAAN BILANG “WALANG BINAGO” AT “KUNG MAGAGAMIT.”</p>
<p>13.3 SA PARTIKULAR, ANG GOOGLE, ANG MGA SANGAY AT KAAKIBAT NITO, AT ANG MGA TAGALISENSYA NITO AY HINDI KINAKATAWAN O GINAGARANTIYA SA IYONG:</p>
<p>(A) MATUTUGUNAN NG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO ANG IYONG MGA KINAKAILANGAN,</p>
<p>(B) WALANG PAGGAMBALA, NAPAPANAHON, LIGTAS O WALANG ERROR ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO,</p>
<p>(C) ANUMANG IMPORMASYONG NAKUHA MO BILANG RESULTA NG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AY MAGIGING TUMPAK O MAAASAHAN, AT</p>
<p>(D) NA ANG MGA DEPEKTO SA PAGPAPATAKBO O PAG-ANDAR NG ANUMANG SOFTWARE NA IBINIGAY SA IYO BILANG BAHAGI NG MGA SERBISYO AY ITATAMA.</p>
<p>13.4 ANG ANUMANG MATERYAL NA NAI-DOWNLOAD O KUNG HINDI MAN AY NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AY GINAWA SA IYONG SARILING PAGPAPASYA AT PELIGRO AT IKAW AY MAG-ISANG MANANAGOT SA ANUMANG PINSALA SA SYSTEM NG IYONG COMPUTER O IBA PANG MGA APARATO O PAGKAWALA NG DATA NA NAGRESULTA MULA SA PAG-DOWNLOAD NG ANUMANG NATURANG MATERYAL. </p>
<p>13.5 WALANG PAYO O IMPORMASYON, PASALITA MAN O PASULAT, NA IYONG NAKUHA MULA SA GOOGLE O SA PAMAMAGITAN NG O MULA SA MGA SERBISYO ANG LILIKHA NG ANUMANG GARANTIYA NA HINDI HAYAGANG INILAHAD SA MGA TUNTUNIN.</p>
<p>13.6 HAYAGANG IWINAWAKSI NG GOOGLE ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA AT KONDISYON NG ANUMANG URI, IPINAHAYAG MAN O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA IPINAHIWATIG NA GARANTIYA AT KONDISYON NG KAKAYAHANG MAIBENTA, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI-PAGLABAG.</p>
<p><strong>14. LIMITASYON NG PANANAGUTAN</strong></p>
<p>14.1 ALINSUNOD SA PANGKALAHATANG ITINATAKDA SA TALATA 13.1 SA ITAAS, HAYAGAN MONG NAUUNAWAAN AT SINASANG-AYUNAN NA ANG GOOGLE, ANG MGA SANGAY NITO AT MGA KAAKIBAT, AT MGA TAGAPAGLISENSYA NITO AY HINDI MANANAGOT SA IYO PARA SA:</p>
<p>(A) ANUMANG TUWIRAN, DI-TUWIRAN, NAGKATAON, ESPESYAL NA NAIDULOT O MGA HUWARANG PINSALA NA MAAARING MAKUHA MO, PAANO MAN IBINUNGA AT SA ILALIM NG ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN. IBIBILANG DITO, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANUMANG PAGKALUGI SA KITA (NAKUHA MAN NANG DIREKTA O DI-DIREKTA), ANUMANG PAGKAWALA NG MAGANDANG HANGARIN O REPUTASYON NG NEGOSYO, ANUMANG PAGKARANAS NG PAGKAWALA NG DATA, HALAGA NG PAGKAKABILI NG MGA PANGHALILING PRODUKTO O SERBISYO, O IBA PANG DI-NAHAHAWAKANG PAGKALUGI.</p>
<p>(B) ANUMANG PAGKALUGI O PINSALA NA MAAARING IYONG NAKUHA, KABILANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA PAGKALUGI O PINSALA BILANG RESULTA NG:</p>
<p>(1) ANUMANG TIWALANG IYONG INILAGAY SA PAGKAKUMPLETO, KATUMPAKAN O PAGKAKAROON NG ANUMANG ADVERTISING, O BILANG RESULTA NG ANUMANG KAUGNAYAN O TRANSAKSYON SA PAGITAN MO AT SINUMANG ADVERTISER O SPONSOR NA ANG MGA ADVERTISING AY LUMILITAW SA MGA SERBISYO;</p>
<p>(II) ANUMANG MGA PAGBABAGONG MAAARING GAWIN NG GOOGLE SA MGA SERBISYO, O PARA SA ANUMANG PERMANENTE O PANSAMANTALANG PAGTIGIL SA PAGDUDULOT NG MGA SERBISYO (O ANUMANG MGA TAMPOK SA LOOB NG MGA SERBISYO);</p>
<p>(III) ANG PAGTANGGAL NG, PAGKAPINSALA NG, O PAGKABIGONG IIMBAK ANG ANUMANG NILALAMAN AT IBA PANG DATA NG KOMUNIKASYONG PINAPANATILI O NAIPADALA SA O SA PAMAMAGITAN NG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO;</p>
<p>(IV) ANG IYONG KABIGUANG MABIGYAN ANG GOOGLE NG TUMPAK NA IMPORMASYON NG ACCOUNT;</p>
<p>(V) ANG IYONG KABIGUAN NA PANATILIHING LIGTAS AT KUMPIDENSYAL ANG MGA DETALYE NG IYONG PASSWORD O ACCOUNT;</p>
<p>14.2 ANG MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN NG GOOGLE SA IYO SA TALATA 14.1 SA ITAAS AY NAAANGKOP NAABISUHAN MAN O HINDI ANG GOOGLE O DAPAT NA NALAMAN ANG POSIBILIDAD NG NATURANG ANUMANG LILITAW NA MGA PAGKALUGI.</p>
<p><strong>15. Ang mga patakaran sa copyright at trade mark</strong></p>
<p>15.1 Patakaran ng Google na tumugon sa mga notice sa paratang na paglabag sa copyright na sumusunod sa naaangkop na internasyonal na batas sa intelektuwal na pagmamay-ari (kabilang, sa Estados Unidos, ang Digital Millenium Copyright Act) at sa pagwawakas ng mga account ng mga umulit na lumabag. Maaaring makita ang mga detalye ng patakaran ng Google sa http://www.google.com/dmca.html.</p>
<p>15.2 Nag-o-operate ang Google ng mga pamamaraan sa hinaing sa trade mark bilang respeto sa negosyong advertising ng Google, ang mga detalye nito ay maaaring matagpuan sa http://www.google.com/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Mga Advertisement</strong></p>
<p>16.1 Suportado ang ilan sa Mga Serbisyo ng kita sa advertising at maaaring magpakita ng mga advertisement at pa-promo. Maaaring mai-target ang mga advertisement na ito sa nilalaman ng impormasyon na nakaimbak sa Mga Serbisyo, mga query na isinagawa sa pamamagitan ng mga Serbisyo o iba pang impormasyon.</p>
<p>16.2 Maaaring magbago ang paraan, mode at haba ng advertising ng Google sa mga Serbisyo nang walang partikular na notice sa iyo.</p>
<p>16.3 Sa pagsasaalang-alang sa pagbibigay sa iyo ng Google ng access at paggamit ng mga Serbisyo, sumasang-ayon kang maaaring maglagay ang Google ng gayong advertising sa Mga Serbisyo.</p>
<p><strong>17. Iba pang nilalaman</strong></p>
<p>17.1 Maaaring mabilang sa mga Serbisyo ang mga hyperlink sa iba pang mga web site o nilalaman o mga pinagkukunan. Maaaring walang kontrol ang Google sa anumang mga web site o mapagkukunang ibinigay ng mga kumpanya o tao bukod sa Google.</p>
<p>17.2 Kinikilala at sinasang-ayunan mong hindi mananagot ang Google para sa kakayahang magamit ng anumang naturang panlabas na site o mapagkukunan, at hindi nag-eendorso ng anumang advertising, mga produkto o iba pang mga materyal sa o magagamit mula sa naturang mga web site o mapagkukunan.</p>
<p>17.3 Kinikilala at sinasang-ayunan mong hindi mananagot ang Google sa anumang pagkalugi o pinsala na maaaring makuha mo bilang resulta ng kakayahang magamit ng mga panlabas na site o mapagkukunang iyon, o bilang resulta ng anumang pagtitiwalang inilagay mo sa pagkakumpleto, katumpakan o pagkakaroon ng anumang advertising, mga produkto o iba pang mga materyal sa, o makukuha mula sa, naturang mga web site o mapagkukunan.</p>
<p><strong>18. Mga Pagbabago sa mga Tuntunin</strong></p>
<p>18.1 Maaaring gumawa ang Google ng mga pagbabago paminsan-minsan sa Mga Pangkalahatang Tuntunin o Mga Karagdagang Tuntunin. Kapag naisagawa na ang mga pagbabagong ito, gagawa ang Google ng bagong kopya ng Mga Pangkalahatang Tuntunin na makukuha sa http://www.google.com/chrome/intl/fil/eula_text.html at anumang bagong Mga Karagdagang Tuntunin ay gagawing magagamit para sa iyo mula sa loob, o sa pamamagitan ng mga apektadong Serbisyo.</p>
<p>18.2 Naunawaan at sinasang-ayunan mong kung gagamitin mo ang Mga Serbisyo pagkatapos ng petsa kung kailan ang Mga Pangkalahatang Tuntunin o mga Karagdagang Tuntunin ay nagbago, ituturing ng Google ang iyong paggamit bilang pagtanggap ng mga Pangkalahatang Tuntunin o mga Karagdagang Tuntunin.</p>
<p><strong>19. Pangkalahatang mga legal na tuntunin</strong></p>
<p>19.1 Kung minsan kapag ginamit mo ang mga Serbisyo, maaari kang (bilang resulta ng, o sa pamamagitan ng iyong paggamit ng mga Serbisyo) gumamit ng serbisyo o mag-download ng isang bahagi ng software, o bumili ng mga produkto, na ibinigay ng ibang tao o kumpanya. Maaaring sakop ang iyong paggamit ng iba pang mga serbisyo, software o mga produktong ito ng hiwalay na mga tuntunin sa pagitan mo at ng kumpanya o taong kinauukulan. Kung gayon, hindi naaapektuhan ng Mga Tuntunin ang iyong legal na kaugnayan sa iba pang mga kumpanya o indibidwal na ito.</p>
<p>19.2 Kumakatawan ang mga Tuntunin sa buong legal na kasunduan sa pagitan mo at ng Google at pinamamahalaan ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo (ngunit hindi kasama ang anumang mga serbisyo na maaaring ibigay sa iyo ng Google sa ilalim nang hiwalay na nakasulat na kasunduan), at ganap na papalitan ang anumang naunang mga kasunduan sa pagitan mo at ng Google na may kaugnayan sa Mga Serbisyo.</p>
<p>19.3 Sumasang-ayon kang maaaring magbigay ang Google sa iyo ng mga notice, kabilang ang ilang mga pagbabagong iyon sa Mga Tuntunin, sa pamamagitan ng email, regular na mail, o mga pag-post sa Mga Serbisyo.</p>
<p>19.4 Sumasang-ayon kang kung hindi ginagamit o ipinapatupad ng Google ang anumang legal na karapatan o remedyo na nakapaloob sa Mga Tuntunin (o kung saan nasa Google ang pakinabang sa ilalim ng anumang naaangkop na batas), hindi ito ituturing na isang pormal na pagtatakwil ng mga karapatan ng Google at na ang naturang mga karapatan o remedyo ay makukuha pa rin sa Google.</p>
<p>19.5 Kung humatol ang alinmang hukuman ng batas, sa pagkakaroon ng saklaw ng batas na magpasya sa bagay na ito, na walang bisa ang anumang itinatakda ng Mga Tuntuning ito, kung gayon, aalisin ang naturang itinatakda mula sa Mga Tuntunin nang hindi maaapektuhan ang nalalabing Mga Tuntunin. Magpapatuloy na may-bisa at maipatutupad ang mga natitirang itinatakda ng Mga Tuntunin.</p>
<p>19.6 Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang bawat kasapi ng grupo ng mga kumpanya kung saan ang Google ay ang pangunahin ay magiging mga third party na makikinabang sa Mga Tuntunin at may karapatan ang naturang iba pang mga kumpanya na tahasang ipatupad, at umaasa, sa anumang kundisyon ng Mga Tuntunin na isinasangguni ang kapakinabangan sa (o para sa lahat ng mga karapatan) kanila. Bukod dito, walang ibang tao o kumpanya ang magiging mga third party na makikinabang sa Mga Tuntunin.</p>
<p>19.7 Ang Mga Tuntunin, at ang iyong kaugnayan sa Google sa ilalim ng mga Tuntunin, ay pinamamahalaan ng mga batas ng State of California nang walang pagtatangi sa mga probisyon nito ng conflict of laws. Sumang-ayon ka at ang Google na sumailalim sa eksklusibong kapangyarihan ng mga korte na matatagpuan sa loob ng county ng Santa Clara, California upang lutasin ang anumang legal na bagay na magmumula sa Mga Tuntunin. Sa kabila nito, sumang-ayon kang mapahihintulutan pa rin ang Google na magsampa ng mga ipinag-utos na remedyo (o isang katumbas na uri ng mabilis na legal na tulong) sa anumang saklaw ng batas.</p>
<p><strong>20. Karagdagang Mga Tuntunin para sa Mga Extension para sa Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Nalalapat ang mga tuntuning ito sa seksyong ito kung in-install mo ang mga extension sa iyong kopya ng Google Chrome. Ang mga extension ay maliit na mga software program, na binuo ng Google o ng mga third party, na maaaring magbago at magpahusay sa pagpapagana ng Google Chrome. Maaaring mayroong mas malaking pribilehiyo ang mga extension upang ma-access ang iyong browser o ang iyong computer kaysa sa regular na mga webpage, kasama ang kakayahang mabasa at mabago ang iyong private na data.</p>
<p>20.2 Paminsan-minsan, maaaring tumingin ang Google Chrome sa mga remote na server (na na-host ng Google o ng mga third party) para sa magagamit na mga pag-update sa mga extension, kasama ngunit hindi limitado upang ayusin ang bug o mapahusay ang pagpapagana. Sumasang-ayon ka na ang mga nasabing pag-update ay awtomatikong mahihiling, mada-download, at ma-install nang walang karagdagang notice sa iyo.</p>
<p>20.3 Paminsan-minsan, maaaring makatuklas ang Google ng extension na lumalabag sa mga tuntunin ng nag-develop o iba pang mga legal na kasunduan, batas, regulasyon o patakaran ng Google. Paminsan-minsang magda-download ng listahan ang Google Chrome ng nasabing mga extension mula sa mga server ng Google. Sumasang-ayon ka na maaaring hindi paganahin nang remote o alisin ng Google ang anumang nasabing extension mula sa mga system ng user sa sarili nitong pagpapasya. </p>
<p><strong>21. Karagdagang Mga Tuntunin para sa Paggamit ng Enterprise</strong></p>
<p>21.1 Kung ikaw ay isang entity ng negosyo, kung gayon, ang indibidwal na pagtanggap bilang kinatawan ng entity (para maiwasan ang duda, para sa mga entity ng negosyo, sa Mga Tuntuning ito, ang "ikaw" ay nangangahulugan ng entity) na kumakatawan at nagpapatunay na siya ay mayroong pahintulot upang kumilos bilang kinatawan mo, kumakatawan ka na ikaw ay pinapahintulutan upang gumawa ng negosyo sa bansa o mga bansa kung saan ikaw ay nagpapatakbo, at ang iyong mga kawani, mga opisyal, mga kinatawan, at iba pang mga ahente na nag-access sa Mga Serbisyo ay pinapahintulutan upang mag-access sa Google Chrome at upang legal na isailalim ka sa Mga Tuntuning ito.</p>
<p>21.2 Paksa sa Mga Tuntunin, at bilang karagdagan sa lisensya na ibinigay sa Seksyon 9, binibigyan ka ng Google ng di-eksklusibo, di-nalilipat na lisensya upang gumawa, mamahagi, mag-install, at gumamit ng Google Chrome sa kabuuan sa mga machine na nakalaan para gamitin ng iyong mga kawani, mga opisyal, mga kinatawan, at mga ahente na may kaugnayan sa entity ng iyong negosyo, at ibinigay na ang kanilang paggamit ng Google Chrome ay sasailalim sa Mga Tuntunin.</p>
<p>Agosto 12, 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Mga Karagdagang Tuntunin ng Serbisyo ng Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>LISENSYADO ANG PRODUKTONG ITO SA ILALIM NG AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA SA PERSONAL AT HINDI PANGKOMERSYONG PAGGAMIT NG ISANG CONSUMER UPANG (i) MAG-ENCODE NG VIDEO BILANG PAGSUNOD SA AVC STANDARD ( “AVC VIDEO”) AT/O (ii) MAG-DECODE NG AVC VIDEO NA NA-ENCODE NG ISANG CONSUMER NA NAKATUON SA PERSONAL AT HINDI PANGKOMERSYONG AKTIBIDAD AT/O NAKUHA MULA SA ISANG KASOSYO SA VIDEO NA LISENSYADONG IBIGAY ANG AVC VIDEO. WALANG LISENSYANG IBINIGAY O ILALAPAT PARA SA ANUMANG IBANG PAGGAMIT. MAAARING MAKUHA ANG KARAGDAGANG IMPORMASYON MULA SA MPEG LA, L.L.C. TINGNAN ANG HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Maaaring isama ng Google Chrome ang isa o higit pang mga bahagi na ibinigay ng Adobe Systems Incorporated at Adobe Software Ireland Limited (magkakasama bilang “Adobe”). Ang iyong paggamit ng Adobe software tulad ng ibinigay ng Google (“Adobe Software”) ay sakop ng mga sumusunod na karagdagang tuntunin (ang “Mga Tuntunin ng Adobe”). Ikaw, ang entity na tatanggap ng Adobe Software, ay tutukuyin dito bilang “Sublicensee.”</p>
<p>1. Mga Paghihigpit sa Lisensya.</p>
<p>(a) Ang Flash Player, Version 10.x ay idinisenyo lamang bilang isang plug-in sa browser. Hindi maaaring baguhin o ibahagi ng Sublicensee ang Adobe Software na ito para sa anumang paggamit maliban sa plug-in sa browser para sa pag-play back ng nilalaman sa isang web page. Halimbawa, hindi babaguhin ng Sublicensee ang kanyang Adobe Software upang payagan ang pag-inter-operate sa mga application na tumatakbo sa labas ng browser (hal. mga nakapag-iisang application, widget, UI ng aparato).</p>
<p>(b) Hindi ilalantad ng Sublicensee ang anumang mga API ng Flash Player, Version 10.x sa pamamagitan ng interface ng plug-in sa browser sa paraang pumapayag sa naturang extension na magamit upang mag-playback ng nilalaman mula sa isang web page bilang nakapag-iisang application.</p>
<p>(c) Hindi maaaring magamit ang Chrome-Reader Software upang mag-render ng anumang mga dokumentong PDF o EPUB na gumagamit ng mga protocol o system ng digital rights management bukod sa Adobe DRM.</p>
<p>(d) Dapat na pinagana ang Adobe DRM sa Chrome-Reader Software para sa lahat ng mga pinoprotektahan ng Adobe DRM na mga dokumentong PDF at EPUB.</p>
<p>(e) Maliban sa tahasang pinahintulutan ng mga teknikal na pagtutukoy, hindi maaaring huwag paganahin ng Chrome-Reader Software ang anumang mga kakayahang ibinigay ng Adobe sa Adobe Software, kabilang, ngunit hindi limitado sa suporta para sa mga format na PDF at EPUB at Adobe DRM.</p>
<p>2. Electronic na Pagpapadala. Maaaring payagan ng Sublicensee ang pag-download ng Adobe Software mula sa isang web site, Internet, intranet, o kaparehong teknolohiya (isang, “Electronic na Pagpapadala”) kapag sumang-ayon ang Sublicensee na ang anumang pagbabahagi ng Adobe Software ng Sublicensee, kabilang ang nasa CD-ROM, DVD-ROM o iba pang media ng imbakan at Electronic na Pagpapadala, kung tahasang pinahintulutan, ay sakop sa mga makatuwirang hakbang na panseguridad upang mapigilan ang hindi awtorisadong paggamit. Kaugnay ng Electronic na Pagpapadala na inaprubahan dito, sumasang-ayon ang Sublicensee na magpatupad ng anumang makatuwirang paghihigpit na itinakda ng Adobe, kabilang ang mga nauugnay sa seguridad at/o ang paghihigpit ng pagbabahagi sa mga end user ng Produkto ng Sublicensee.</p>
<p>3. EULA at Mga Tuntunin sa Pamamahagi.</p>
<p>(a) Dapat na tiyakin ng Sublicensee na ibinahagi ang Adobe Software sa mga end user sa ilalim ng napapatupad na kasunduan sa lisensya ng end user, para sa Sublicensee at mga tagatustos nito na naglalaman ng hindi bababa sa bawat isa sa mga sumusunod na minimum na tuntunin (ang “Lisensya ng End-User”): (i) pagbabawal laban sa pagbabahagi at pagkopya, (ii) pagbabawal laban sa mga pagbabago at mga gawang hango dito, (iii) pagbabawal laban sa pag-decompile, pag-reverse engineer, pag-disassemble, at kung hindi man, pagbabawas sa Adobe Software sa form na nauunawaan ng tao, (iv) probisyon na nagpapahiwatig ng pagmamay-ari ng Produkto ng Sublicensee (tulad ng inilarawan sa Seksyon 8) ng Sublicensee at mga licensor nito, (v) disclaimer ng hindi direkta, espesyal, hindi sinasadya, mapansila, at mga kahihinatnang pinsala, at (vi) iba pang mga karaniwang disclaimer at limitasyon ng industriya , kabilang, kung nalalapat, ang: disclaimer ng lahat ng nalalapat na mga isinabatas na warranty, hanggang sa ganap na lawak na pinapayagan ng batas.</p>
<p>(b) Dapat na tiyakin ng Sublicensee na ibinahagi ang Adobe Software sa mga tagabahagi ng Sublicensee sa ilalim ng napapatupad na kasunduan sa lisensya ng pamamahagi, para sa Sublicensee at mga tagatustos nito na naglalaman ng mga tuntunin na katulad ng pagprotekta sa Adobe ng Mga Tuntunin ng Adobe.</p>
<p>4. Opensource. Hindi direkta o hindi direktang ibibigay ng Sublicensee, o aakuin upang ibigay, sa anumang third party ang anumang mga karapatan o imunidad sa ilalim ng intelektwal na pagmamay-ari o mga karapatan sa pinagmamay-arian ng Adobe na magpapailalim sa naturang intelektwal na pagmamay-ari sa isang lisensyang open source o iskema kung saan mayroon o maaaring mabigyang-kahulugan na kinakailangan, na bilang kundisyon ng paggamit, pagbabago at/o pagbabahagi, ang Adobe Software ay: (i) maibunyag o maibahagi sa form ng source code; (ii) lisensyado para sa hangarin ng paggawa ng mga gawang hango dito; o (iii) muling mababahagi nang libre. Para sa hangarin ng paglilinaw, hindi pinipigilan ng kasalukuyang paghihigpit ang Sublicensee sa pagbabahagi, at ibabahagi ng Sublicensee ang Adobe Software bilang bundle sa Google Software, nang libre.</p>
<p>5. Mga Karagdagang Tuntunin. Patungkol sa anumang update, upgrade, ang mga bagong bersyon ng Adobe Software (magkakasama bilang “Mga Upgrade”) na ibinigay sa mga Sublicense, inilalaan ng Adobe ang karapatang mangailangan ng mga karagdagang tuntunin at kundisyong nalalapat lamang sa Upgrade at mga bersyon sa hinaharap noon, at sa lawak lamang na ipinapatupad ang mga naturang paghihigpit ng Adobe sa lahat ng mga licensee ng naturang Upgrade. Kung hindi sumasang-ayon ang Sublicensee sa mga naturang karagdagang tuntunin o kundisyon, hindi magkakaroon ang Sublicensee ng mga karapatan sa lisensya na may pagtatangi sa naturang Upgrade, at awtomatikong wawakasan ang mga karapatan sa lisensya ng Sublicensee na may pagtatangi sa Adobe Software sa ika-90 araw mula sa petsa kung kailan ginawang magagamit ang mga karagdagang tuntunin sa Sublicensee.</p>
<p>6. Mga Notice sa Mga Karapatan sa Pinagmamay-arian Hindi dapat gawin ng Sublicensee, at dapat na hilingin sa mga tagabahagi nito na huwag tanggalin o sa anumang paraan baguhin ang mga notice sa copyright, trademark, logo o kaugnay na mga notice, o iba pang mga notice sa mga karapatan sa pinagmamay-arian ng Adobe (at mga licensor nito, kung mayroon) na lumilitaw o kasama sa Adobe Software o mga kasamang materyal.</p>
<p>7. Mga Kailangang Panteknikal. Maaari lamang ibahagi ng Sublicensee at mga tagabahagi nito ang Adobe Software at/o Upgrade sa mga aparato na (i) nakatugon sa mga pagtutukoy na panteknikal na naka-post sa http://www.adobe.com/mobile/licensees, (o isang kasunod na web site doon), at (ii) na-verify ng Adobe tulad ng itinakda sa ibaba.</p>
<p>8. Pagpapatunay at Update. Dapat na isumite ng Sublicensee sa Adobe ang bawat produkto ng Sublicensee (at bawat bersyon noon) na naglalaman ng Adobe Software at/o Upgrade (“Produkto ng Sublicensee”) na hindi nakakamit sa pamantayan sa pagbubukod ng Pagpapatunay ng Aparato upang maikomunika sa Google, para i-verify ng Adobe. Dapat na magbayad ang Sublicensee para sa bawat pagsusumite na ginawa ng Sublicensee sa pamamagitan ng pagkuha ng mga package sa pagpapatunay sa mga kasalukuyang tuntunin noon ng Adobe na itinakda sa http://flashmobile.adobe.com/. Hindi maaaring ibahagi ang Produkto ng Sublicensee na hindi nakapasa sa pagpapatunay. Magagawa ang pagpapatunay alinsunod sa kasalukuyang proseso noon ng Adobe na inilarawan sa http://flashmobile.adobe.com/ (“Pagpapatunay”).</p>
<p>9. Central ng Mga Profile at Aparato. Sesenyasan ang Sublicensee na magpasok ng ilang impormasyon sa profile tungkol sa Mga Produkto ng Sublicensee bilang bahagi ng proseso ng Pagpapatunay o ilang ibang pamamaraan, at ibibigay ng Sublicensee ang naturang impormasyon, sa Adobe. Maaaring gawin ng Adobe na (i) gamitin ang naturang impormasyon ng profile nang makatuwiran hangga't kinakailangan upang i-verify ang Produkto ng Sublicensee (kung sakop ang naturang produkto sa Pagpapatunay), at (ii) ipakita ang naturang impormasyon ng profile sa “system ng Adobe Device Intelligence,” na matatagpuan sa https://devices.adobe.com/partnerportal/, at ginawang magagamit sa pamamagitan ng mga tool at serbisyo sa pagmamay-akda at pagbuo ng Adobe upang payagan ang mga developer at end user na makita kung paano ipinapakita ang ang nilalaman o mga application sa Mga Produkto ng Sublicensee (hal. paano lumilitaw ang mga larawan ng video sa ilang mga telepono).</p>
<p>10. I-export. Kinikilala ng Sublicensee na pinaghihigpitan ng mga batas at regulasyon ng Estados Unidos ang pag-export at muling pag-export ng mga produkto at teknikal na data na nagmula sa Estados Unidos, na maaaring may kasamang Adobe Software. Sumasang-ayon ang Sublicensee na hindi nito ie-export o muling ie-export ang Adobe Software, nang walang naaangkop na mga clearance sa Estados Unidos at pamahalaan ng ibang bansa, kung mayroon.</p>
<p>11. Mga Term ng Teknolohiyang Pass-through.</p>
<p>(a) Maliban kung alinsunod sa naaangkop na mga pahintulot o kasunduan magmula doon, mula o sa mga naaangkop na partido, hindi dapat gamitin ng mga Sublicensee at hindi dapat payagan ang paggamit ng Adobe Software para sa pag-encode ng o pag-decode ng mp3 audio lamang (.mp3) na data sa anumang hindi pc na aparato (hal., mobile phone o set-top box), o ang mga mp3 encoder o decoder na nilalaman ng Adobe Software na magamit o ma-accessed ng anumang produkto bukod sa Adobe Software. Maaaring magamit ang Adobe Software para sa pag-encode o pag-decode ng MP3 data na nilalaman sa loob ng swf o flv file, na naglalaman ng video, larawan o iba pang data. Dapat na kilalanin ng Sublicensee na ang paggamit na iyon ng Adobe Software para sa mga aparatong hindi PC, tulad ng inilarawan sa mga pagbabawal sa seksyong ito, ay maaaring mangailangan ng pagbabayad ng mga royalty sa paglilisensya o iba pang mga halaga sa mga third party na maaaring mayroong mga karapatan sa intelektwal na pagmamay-ari na nauugnay sa teknolohiyang MP3 at na hindi nagbayad ang Adobe o ang Sublicensee ng anumang mga royalty o iba pang mga halaga sa account ng mga karapatan sa intelektwal na pagmamay-ari ng third party para sa naturang paggamit. Kung nangangailangan ang Sublicensee ng MP3 encoder o decoder para sa naturang paggamit, responsibilidad ng Sublicensee ang pagkuha ng kinakailangang lisensya ng intelektwal na pagmamay-ari, kabilang ang anumang naaangkop na mga karapatan sa patent.</p>
<p>(b) Hindi gagamitin, kokopyahin, gagawing muli at babaguhin ng Sublicensee (i) ang On2 source code (ibinigay dito bilang bahagi ng Source Code) tulad ng kinakailangan upang bigyang-daan ang Adobe Software na ma-decode ang video sa format ng file na Flash video (.flv o .f4v), at (ii) ang Sorenson Spark source code (ibinigay dito bilang bahagi ng Source Code) para sa limitadong hangarin ng paggawa ng mga pag-aayos sa bug at pagpapahusay sa pagganap ng Adobe Software. Maaari lamang magamit at mabahagi ang lahat ng mga codec na ibinigay kasama ng Adobe Software bilang isinamang bahagi ng Adobe Software at hindi maaaring ma-access ng anumang iba pang application, kabilang ang iba pang mga application ng Google.</p>
<p>(c) Maaaring maibigay ang Source Code kasama ng AAC codec at/o HE-AAC codec (“ang AAC Codec”). Ang paggamit ng AAC Codec ay nakakondisyon sa pagkuha ng Sublicensee ng maayos na lisensya sa patent na sumasaklaw sa mga kinakailangang patent tulad ng ibinigay ng VIA Licensing, para sa mga end product na paggagamitan o kung saan magagamit ang AAC Codec. Kinikilala ng Sublicensee at sinasang-ayunan na hindi nagbibigay ang Adobe ng lisensya sa patent para sa AAC Codec sa ilalim ng Kasunduang ito sa Sublicensee o sa mga sublicensee nito.</p>
<p>(d) MAAARING MAGLAMAN ANG SOURCE CODE NG CODE NA LISENSYADO SA ILALIM NG AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA SA PERSONAL NA HINDI PANGKOMERSYONG GAMIT NG ISANG CONSUMER UPANG (i) MAG-ENCODE NG VIDEO ALINSUNOD SA SA AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AT/O (ii) MAG-DECODE NG AVC VIDEO NA NA-ENCODE NG ISANG CONSUMER NA NAKATUON SA PERSONAL NA HINDI PANGKOMERSYONG AKTIBIDAD AT/O NAKUHA MULA SA ISANG VIDEO PROVIDER NA LISENSYADONG MAGBIGAY NG AVC VIDEO. WALANG LISENSYANG IBINIGAY O IPAPAHIWATIG PARA SA ANUMANG IBANG PAGGAMIT. MAAARING MAKAKUHA NG KARAGDAGANG IMPORMASYON MULA SA MPEG LA, L.L.C. Tingnan ang http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Update. Hindi iiwasan ng Sublicensee ang pagsusumikap ng Google o Adobe na i-update ang Adobe Software sa lahat ng mga produkto ng Sublicensee na nagsasama sa Adobe Software bilang bundle sa Google Software (“Mga Produkto ng Sublicensee”).</p>
<p>13. Mga Notice sa Pagpapatungkol at Pinagmamay-arian. Ililista ng Sublicensee ang Adobe Software sa pampublikong magagamit na mga pagtutukoy ng Produkto ng Sublicensee at isasama ang naaangkop na pagba-brand ng Adobe Software (partikular na hindi kasama ang logo na pangkumpanya ng Adobe) sa packaging ng Produkto ng Sublicensee o mga materyal sa marketing sa paraang pareho sa pagba-brand ng iba pang third party na mga produktong nasa loob ng Produkto ng Sublicensee.</p>
<p>14. Walang Warranty. GINAWANG MAGAGAMIT ANG ADOBE SOFTWARE PARA SA SUBLICENSEE PARA MAGAMIT AT MULING MAGAWA “SA KASALUKUYAN NITONG KALAGAYAN” AT WALANG IBINIBIGAY NA WARRANTY ANG ADOBE SA PAGGAMIT NITO O SA PAGGANAP. ANG ADOBE AT ANG MGA TAGATUSTOS NITO AY HINDI NAGGAGARANTIYA O HINDI MAAARING MAKAPAGGARANTIYA NG PAGGANAP O NG MGA RESULTA NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT SA ADOBE SOFTWARE. MALIBAN PARA SA ANUMANG WARRANTY, KONDISYON, PAGKATAWAN O TUNTUNIN SA LAWAK NA KUNG SAAN ANG PAREHO AY HINDI O HINDI MAAARI MAIBUKOD O MALIMITAHAN NG BATAS NA NAAANGKOP SA SUBLICENSEE SA NASASAKUPAN NG SUBLICENSEE, HINDI NAGGAGARANTIYA, NAGBIBIGAY NG KONDISYON, PAGKATAWAN, O MGA TUNTUNIN ANG ADOBE AT MGA TAGATUSTOS NITO (IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG NG KAUTUSAN, KARANIWANG BATAS, CUSTOM, PAGGAMIT O KUNG HINDI MAN) SA ANUMANG BAGAY KABILANG ANG WALANG LIMITASYONG HINDI PAGLABAG NG MGA KARAPATAN NG THIRD PARTY, KAKAYAHANG MABENTA, PAGSASAMA, KALIDAD NA KASISIYAHAN, O KAANGKUPAN PARA SA ANUMANG PARTIKULAR NA HANGARIN. SUMASANG-AYON ANG SUBLICENSEE NA HINDI MAGGAGARANTIYA, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, ANG SUBLICENSEE, SA NGALAN NG ADOBE.</p>
<p>15. Limitasyon ng Pananagutan. WALANG SITWASYON NA MANANAGOT ANG ADOBE O MGA TAGATUSTOS NITO SA SUBLICENSEE PARA SA ANUMANG PINSALA, PAGHAHABOL O GASTOS O KUNG ANO MAN O ANUMANG AYON SA KAHIHINATNAN, HINDI DIREKTA, O HINDI SINASADYANG PINSALA, O ANUMANG MGA NAWALANG KITA O NAWALANG IPON, KAHIT NA NAABISUHAN ANG ISANG KINATAWAN NG ADOBE NG POSIBILIDAD NG NATURANG PAGKAWALA, PINSALA, PAGHAHABOL O GASTOS O PARA SA ANUMANG PAGHAHABOL NG ANUMANG THIRD PARTY. ANG KASALUKUYANG MGA LIMITASYON AT PAGBUBKOD AY NAAANGKOP SA LAWAK NA PINAHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS SA NASASAKUPAN NG SUBLICENSEE. ANG PINAGSAMANG PANANAGUTAN NG ADOBE AT NG TAGATUSTOS NITO SA ILALIM O MAY KAUGNAYAN SA KASUNDUANG ITO AY MALILIMITAHAN SA ISANG LIBONG DOLYAR (US$1,000). Walang anumang nilalaman ng Kasunduang ito ang naglilimita sa pananagutan ng Adobe sa Sublicensee sa kaganapan ng kamatayan o personal na pinsala na nagresulta mula sa pagpapabaya ng Adobe o para sa nagawang panlilinlang (pandaraya). Kikilos ang Adobe sa ngalan ng mga tagatustos nito para sa hangaring pagtatatwa, pagbubukod at/o paglilimita ng mga obligasyon, warranty at pananagutan tulad ng ibinigay sa Kasunduang ito, ngunit hindi sa iba pang mga pagtatangi at hindi para sa iba pang mga hangarin.</p>
<p>16. Mga Tuntunin sa Proteksyon ng Nilalaman</p>
<p>(a) Mga Kahulugan.</p>
<p>Nangangahulugan ang “Mga Panuntunan sa Pagsunod at Lakas” na ang dokumento ay nagtatakda ng mga panuntunan ng pagsunod at lakas para sa Adobe Software ay matatagpuan sa http://www.adobe.com/mobile/licensees, o isang kasunod na web site dito.</p>
<p>Tumutukoy ang “Mga Pag-andar ng Proteksyon sa Nilalaman” sa mga aspeto ng Adobe Software na idinisenyo upang matiyak ang pagsunod sa Mga Panuntunan sa Pagsunod at Lakas, at upang mapigilan ang pag-playback, pagkopya, pagbabago, muling pagbabahagi o iba pang mga pagkilos na may pagtatangi sa digital na nilalamang ibinahagi para magamit ng mga user ng Adobe Software kapag hindi awtorisado ang mga naturang pagkilos ng mga may-ari ng naturang digital na nilalaman o mga lisensyadong tagapagbahagi nito.</p>
<p>Tumutukoy ang “Code ng Proteksyon sa Nilalaman” sa code sa loob ng ilang itinalagang mga bersyon ng Adobe Software na nagbibigay-daan sa ilang Mga Pag-andar ng Proteksyon sa Nilalaman.</p>
<p>Tumutukoy ang “Key” ng cryptographic sa halaga na nilalaman sa Adobe Software para sa paggamit sa pag-decrypt ng digital na nilalaman.</p>
<p>(b) Mga Paghihigpit sa Lisensya. Ang karapatan ng Sublicensee na ipatupad ang mga lisensya na may pagtatangi sa Adobe Software ay sakop ng mga sumusunod na karagdagang paghihigpit at obligasyon. Titiyakin ng Sublicensee na sumusunod ang mga customer ng Sublicensee sa mga paghihigpit at obligasyong iyon sa parehong lawak na ipinatupad sa Sublicensee na may pagtatangi sa Adobe Software; ang anumang pagkabigo ng mga customer ng Sublicensee na sumunod sa mga karagdagang paghihigpit at obligasyong ito ay ituturing na paglabag sa materyal ng Sublicensee.</p>
<p>b.1. Maaari lamang ibahagi ng Sublicensee at mga customer ang Adobe Software na tumutugon sa Mga Panuntunan ng Lakas at Pagsunod tulad ng nakumpirma ng Sublicensee sa proseso ng pagpapatunay na inilarawan sa itaas sa Mga Tuntunin ng Adobe.</p>
<p>b.2. Ang Sublicensee ay hindi dapat (i) iwasan ang Mga Pag-andar ng Proteksyon ng Nilalaman ng Adobe Software o anumang nauugnay na Adobe Software na ginamit upang mag-encrypt o mag-decrypt ng digital na nilalaman para sa awtorisadong paggamit ng mga user ng Adobe Software, o (ii) bumuo o magbahagi ng mga produkto na idinisenyo upang iwasan ang Mga Pag-andar ng Proteksyon ng Nilalaman ng Adobe Software o anumang Adobe Software na ginamit upang mag-encrypt o mag-decrypt ng digital na nilalaman para sa awtorisadong paggamit ng mga user ng Adobe Software.</p>
<p>(c) Itinalaga dito ang Keys bilang Kumpidensyal na Impormasyon ng Adobe, at ang Sublicensee, nang may pagtatangi sa Keys, ay susunod sa Pamamaraan ng Paghawak sa Source Code ng Adobe (ibibigay ng Adobe kapag hiniling).</p>
<p>(d) Injunctive Relief. Sumasang-ayon ang Sublicensee na ang paglabag sa Kasunduang ito ay maaaring magkompromiso sa Mga Pag-andar ng Proteksyon ng Nilalaman ng Adobe Software at maaaring magsanhi ng natatangi at nagtatagal na pinsala sa mga interes ng Adobe at mga may-ari ng digital na nilalaman na umaasa sa naturang Mga Pag-andar ng Protesyon ng Nilalaman, at maaaring hindi sapat ang mga pinsala sa pananalapi upang ganap na mabayaran para sa naturang pinsala. Samakatuwid, higit pang sumasang-ayon ang Sublicensee na maaaring karapat-dapat ang Adobe na humiling ng injunctive relief upang mapigilan o malimitahan ang pinsalang sanhi ng anumang naturang paglabag, bilang karagdagan sa mga pinsala sa pananalapi.</p>
<p>17. Nilayong Mga Makikinabang na Third-party. Ang Adobe Systems Incorporated at Adobe Software Ireland Limited ay ang nilayong mga makikinabang ng kasunduan ng Google sa Sublicensee na may pagtatangi sa Adobe Software, kabilang, ngunit hindi limitado sa Mga Tuntunin ng Adobe. Sumasang-ayon ang Sublicensee, hindi alintana ang anumang pagsalungat sa kasunduan nito sa Google, na maaaring ibunyag ng Google ang pagkakakilanlan ng Sublicensee sa Adobe at patunayan sa pagsusulat na pumasok ang Sublicensee sa kasunduan sa lisensya sa Google na kasama ang Mga Tuntunin ng Adobe. Dapat na mayroong kasunduan ang Sublicensee sa bawat isa sa mga licensee nito, at kung pinayagan ang naturang mga licensee na muling ibahagi ang Adobe Software, isasama ng naturang kasunduan ang Mga Tuntunin ng Adobe.</p>
</body>
</html>