blob: 8a59f66d3d8ff1348d00b8121bff8e10c1976da9 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>„Google Chrome“ paslaugų teikimo sąlygos</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>„Google Chrome“ paslaugų teikimo sąlygos</h2>
<p>Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos „Google Chrome“ vykdomajai kodo versijai. „Google Chrome“ šaltinio kodą galima naudoti nemokamai pagal atvirojo šaltinio programinės įrangos licencijos sutartis, pateiktas šiuo adresu: http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Jūsų santykis su „Google“</strong></p>
<p>1.1 „Google“ produktų, programinės įrangos, paslaugų ir svetainių (šiame dokumente bendrai nurodytų kaip „Paslaugos“, išskyrus visas „Google“ teikiamas paslaugas pagal atskirą rašytinę sutartį) naudojimas apibrėžiamas jūsų ir „Google“ sudarytos teisinės sutarties sąlygomis. „Google“ reiškia įmonę „Google Inc.“, kurios pagrindinė būstinė įsikūrusi šiuo adresu: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Šiame dokumente paaiškinta, kaip sudaryta sutartis, ir išdėstytos kai kurios tos sutarties sąlygos.</p>
<p>1.2 Jei su „Google“ raštu nesutarta priešingai, į sutartį su „Google“ visada bus įtrauktos šiame dokumente išdėstytos taisyklės ir nuostatos. Toliau šiame dokumente jos nurodomos kaip „Bendrosios sąlygos“. „Google Chrome“ šaltinio kodo atvirojo šaltinio programinės įrangos licencijos sudaro atskiras rašytines sutartis. Tiek, kiek atvirojo šaltinio programinės įrangos licencijos aiškiai pakeičia šias Bendrąsias sąlygas, atvirojo šaltinio licencijos lemia jūsų sutartį su „Google“ dėl „Google Chrome“ ar konkrečių sudėtinių „Google Chrome“ komponentų naudojimo.</p>
<p>1.3 Be to, į sutartį su „Google“ įtraukiamos sąlygos, pateiktos toliau, papildomose „Google Chrome“ paslaugų teikimo sąlygose, ir bet kokios Paslaugoms galiojančios teisinės informacijos sąlygos bei Bendrosios sąlygos. Toliau sutartyje jos visos nurodomos kaip „Papildomos sąlygos“. Tokiais atvejais, kai Paslaugai taikomos Papildomos sąlygos, šias sąlygas galėsite perskaityti naudodamiesi Paslauga arba per šią Paslaugą.</p>
<p>1.4 Bendrosios sąlygos su Papildomomis sąlygomis sudaro teisiškai įpareigojančią jūsų ir „Google“ sutartį dėl naudojimosi Paslaugomis. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias sąlygas. Bendrai ši teisinė sutartis toliau nurodoma kaip „Sąlygos“.</p>
<p>1.5 Jei kuriais nors atvejais Papildomos sąlygos prieštaraus Bendrosioms sąlygoms, pirmenybė dėl šių Paslaugų bus teikiama Papildomoms sąlygoms.</p>
<p><strong>2. Sutikimas su Sąlygomis</strong></p>
<p>2.1 Jei norite naudotis Paslaugomis, visų pirma turite sutikti su Sąlygomis. Jei su Sąlygomis nesutiksite, Paslaugomis naudotis negalėsite.</p>
<p>2.2 Patvirtinti, jog sutinkate su Sąlygomis, galite:</p>
<p>(A) spustelėdami Sąlygų priėmimo arba sutikimo su jomis nuorodą ten, kur šią parinktį pateikia „Google“, t. y. bet kurios teikiamos Paslaugos naudotojo sąsajoje; arba</p>
<p>(B) faktiškai naudodamiesi Paslaugomis. Tokiu atveju suprantate ir sutinkate, kad „Google“ naudojimąsi Paslaugomis nuo šiol traktuos kaip sutikimą su Sąlygomis.</p>
<p><strong>3. Sąlygų kalba</strong></p>
<p>3.1 Tais atvejais, kai „Google“ pateikia Sąlygų versijos anglų kalba vertimą, sutinkate, kad vertimas pateikiamas tik jūsų patogumui ir kad jūsų santykius su „Google“ nustatys Sąlygų versijos anglų kalba.</p>
<p>3.2 Jei kuriais nors atvejais vertimo variantas neatitiks Sąlygų versijos anglų kalba, pirmenybė bus teikiama Sąlygų versijai anglų kalba.</p>
<p><strong>4. „Google“ paslaugų teikimas</strong></p>
<p>4.1 „Google“ visame pasaulyje turi antrinių įmonių ir dukterinių teisiškai apibrėžtų subjektų („Antrinės įmonės ir dukterinės bendrovės“). Kai kuriais atvejais šios įmonės teiks Paslaugas „Google“ vardu. Patvirtinate ir sutinkate, kad antrinės įmonės ir dukterinės bendrovės teiktų Paslaugas.</p>
<p>4.2 „Google“ nuolat atsinaujina, siekdama teikti naudotojams kuo geresnę naudojimosi Paslaugomis patirtį. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad „Google“ teikiamų Paslaugų forma ir pobūdis kartais gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo.</p>
<p>4.3 Kaip ir dėl nuolatinių atnaujinimų, pripažįstate ir sutinkate, kad „Google“ savo nuožiūra gali sustabdyti (visam laikui ar laikinai) tam tikrų Paslaugų teikimą (ar bet kurias tų Paslaugų funkcijas) jums ar visiems naudotojams prieš tai neįspėjusi. Galite nebesinaudoti Paslaugomis bet kuriuo metu. Jums nebūtina specialiai pranešti „Google“ apie tai, kad nebesinaudojate Paslaugomis.</p>
<p>4.4 Pripažįstate ir sutinkate, kad, „Google“ uždarius prieigą prie paskyros, gali būti užkirstas kelias naudotis Paslaugomis, paskyros duomenimis ar bet kokiais joje laikomais failais ar turiniu.</p>
<p><strong>5. Naudojimasis Paslaugomis</strong></p>
<p>5.1 Sutinkate naudotis Paslaugomis tik tais tikslais, kurie leidžiami pagal (a) Sąlygas ir (b) taikomus įstatymus, nuostatus arba atitinkamų jurisdikcijų bendrai priimtus veiksmus ar taisykles (įskaitant įstatymus dėl duomenų ar programinės įrangos eksporto ir importo į JAV ir kitas atitinkamas šalis).</p>
<p>5.2 Sutinkate nedalyvauti jokioje veikloje, kuri kenkia ar žlugdo Paslaugas (ar su Paslaugomis susijusius serverius ir tinklus).</p>
<p>5.3 Sutinkate jokiais tikslais neatkurti, nedaryti kopijų ir nuorašų, neparduoti, nekeisti ir neperparduoti Paslaugų, jei atskiru susitarimu su „Google“ konkrečiai jums nesuteiktas leidimas tai daryti.</p>
<p>5.4 Sutinkate, kad tik jūs esate atsakingi už bet kokių Sąlygose numatytų įsipareigojimų nesilaikymą (ir kad „Google“ dėl to neatsako nei jūsų, nei bet kurios kitos trečiosios šalies atžvilgiu) ir už visas su tuo susijusias pasekmes (įskaitant bet kokius „Google“ patiriamus nuostolius ar žalą).</p>
<p><strong>6. Privatumas ir asmeninė informacija</strong></p>
<p>6.1 Jei reikia informacijos apie „Google“ duomenų apsaugos praktikos metodus, skaitykite „Google“ privatumo politiką, pateiktą šiais adresais: http://www.google.com/privacy.html ir http://www.google.com/chrome/intl/lt/privacy.html. Šioje politikoje paaiškinta, kaip „Google“ traktuoja asmeninę informaciją ir saugo privatumą, kai naudojatės Paslaugomis.</p>
<p>6.2 Sutinkate, kad duomenys būtų naudojami pagal „Google“ privatumo politiką.</p>
<p><strong>7. Paslaugų turinys</strong></p>
<p>7.1 Suprantate, kad už visą informaciją (tokią kaip duomenų failai, rašytinis tekstas, kompiuterių programinė įranga, muzika, garso failai ar kitokie garsai, nuotraukos, vaizdo įrašai ar kiti vaizdai), kurią galite pasiekti naudodamiesi Paslaugomis ar per Paslaugas, yra atsakingas tik šį turinį pateikęs asmuo. Visa ši informacija toliau nurodoma kaip „Turinys“.</p>
<p>7.2 Turėtumėte žinoti, kad kaip Paslaugų dalis teikiamas Turinys, įskaitant Paslaugose esančius skelbimus bei rėmėjų Turinį, bet tuo neapsiribojant, gali būti saugomas intelektinės nuosavybės teisėmis, priklausančiomis tokį Turinį „Google“ teikiantiems rėmėjams ar reklamuotojams (arba kitiems jiems atstovaujantiems asmenims ar įmonėms). Neleidžiama keisti, nuomoti, skolinti, parduoti, platinti ar kurti išvestinių darbų, grindžiamų šiuo Turiniu (visu arba jo dalimi), nebent tokią teisę jums atskira sutartimi suteikė „Google“ arba tokio Turinio savininkai.</p>
<p>7.3 „Google“ pasilieka teisę (tačiau nėra įsipareigojusi) iš anksto patikrinti, peržiūrėti, pažymėti, filtruoti, keisti, nepriimti arba pašalinti bet kokį Turinį arba jo dalį, pasiekiamą naudojantis Paslaugomis. Kai kurioms Paslaugoms „Google“ gali pateikti įrankius, skirtus filtruoti seksualinį turinį. Šie įrankiai apima ir saugios paieškos nuostatų nustatymus (žr. http://www.google.lt/help/customize.html#safe). Be to, galima įsigyti mokamų paslaugų ir programinės įrangos, skirtų apriboti prieigą prie medžiagos, kuri gali atrodyti nemaloni ar įžeidžianti.</p>
<p>7.4 Suprantate, kad naudojantis Paslaugomis gali tekti pamatyti Turinį, kuris gali pasirodyti įžeidžiantis, nederamas ar nemalonus, ir kad patys esate atsakingi už naudojimąsi Paslaugomis.</p>
<p>7.5 Sutinkate, kad tik jūs esate atsakingi (ir kad „Google“ už tai neatsako nei jūsų, nei bet kokios trečiosios šalies atžvilgiu) už bet kokį naudojantis Paslaugomis sukurtą, perduodamą ar pateikiamą Turinį ir visas su tuo susijusias pasekmes (įskaitant bet kokius „Google“ patiriamus nuostolius ar žalą).</p>
<p><strong>8. Nuosavybės teisės</strong></p>
<p>8.1 Pripažįstate ir sutinkate, kad „Google“ (arba jos licencijos išdavėjams) priklauso visos juridinės, nuosavybės ir turtinės su Paslaugomis susijusios teisės, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises, naudojamas Paslaugose (nepriklausomai nuo to, ar šios teisės registruotos, ar ne, kad ir kur pasaulyje jos veiktų).</p>
<p>8.2 Jei raštu su „Google“ nesutarėte priešingai, nė viename Sąlygų punkte nėra suteikiama teisė naudoti „Google“ prekių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų, logotipų, domenų pavadinimų ir kitų prekės ženklų funkcijų.</p>
<p>8.3 Jei atskira rašytine sutartimi su „Google“ yra suteikta išskirtinė teisė naudoti bet kurias iš šių prekės ženklų funkcijų, sutinkate šiuos skiriamuosius ženklus naudoti nepažeisdami tos sutarties bet kurių taikytinų Sąlygų nuostatų ir nuolat atnaujinamų „Google“ prekės ženklų naudojimo gairių. Šias gaires galima peržiūrėti prisijungus šiuo adresu: http://www.google.com/permissions/guidelines.html (ar kitu tokiu URL adresu, kurį šiuo tikslu kartais gali teikti „Google“).</p>
<p>8.4 „Google“ pripažįsta ir sutinka, kad jūs (ar licencijų išdavėjai) nesuteikiate jai jokių teisių, nuosavybės ar turtinių teisių į bet kurį naudojantis Paslaugomis arba per jas tvirtinamą, skelbiamą, perduodamą ar pateikiamą Turinį, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises, susijusias su tuo Turiniu (nepriklausomai nuo to, ar šios teisės registruotos, ar ne, kad ir kur pasaulyje jos veiktų). Jei raštu su „Google“ nesutarėte priešingai, sutinkate, kad esate atsakingi už šių teisių saugojimą ir vykdymą ir kad „Google“ nėra įsipareigojusi to daryti jūsų vardu.</p>
<p>8.5 Sutinkate nepašalinti, nemaskuoti ar nekeisti jokių patentuotų teisių pranešimų (įskaitant autorių teisių ir prekės ženklų pranešimus), kurie gali būti pridėti arba įtraukti į teikiamas Paslaugas.</p>
<p>8.6 Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate nenaudoti jokių prekės ženklų, paslaugų ženklų, prekių pavadinimų, bendrovių ar organizacijų logotipų tokiais būdais, kurie galėtų suklaidinti klientus dėl to, kas yra šių ženklų, pavadinimų ir logotipų savininkas ir įgaliotasis naudotojas, nebent tokią teisę jums raštu suteikė „Google“.</p>
<p><strong>9. „Google“ licencija</strong></p>
<p>9.1 „Google“ suteikia jums asmeninę, galiojančią visame pasaulyje, nemokamą ir neišskirtinę licenciją naudoti programinę įrangą, kurią suteikia „Google“ kaip jos teikiamų Paslaugų dalį (toliau vadinama „Programine įranga“). Ši licencija suteikiama išskirtinai siekiant leisti jums Sąlygose numatytais būdais naudotis ir mėgautis „Google“ teikiamų Paslaugų privalumais.</p>
<p>9.2 Pagal 1.2 skiltį jums neleidžiama kopijuoti, keisti, kurti išvestinių darbų, projektuoti atvirkštine eiga, rinkti atvirkštine eiga ir kitaip bandyti išgauti programinės įrangos ar bet kurios jos sudedamosios dalies šaltinio kodo (ir neleidžiama leisti to daryti bet kokiai trečiajai šaliai), nebent tokia veikla leidžiama ar reikalaujama įstatymu arba „Google“ tam suteikė atskirą leidimą raštu.</p>
<p>9.3 Pagal 1.2 skiltį neleidžiama suteikti antrinės licencijos, suteikti kreditoriaus teisės ir kitais būdais perduoti bet kokių jums suteiktų Programinės įrangos teisių (ar leisti tai daryti bet kokiai trečiajai šaliai), nebent „Google“ raštu tam suteikė konkretų leidimą.</p>
<p><strong>10. Jūsų Turinio licencija</strong></p>
<p>10.1 Naudojantis Paslaugomis visos jums priklausančios tvirtinamo, paskelbiamo ar pateikiamo Turinio autorių ir kitokios teisės priklauso jums.</p>
<p><strong>11. Programinės įrangos naujiniai</strong></p>
<p>11.1 Naudojama Programinė įranga kartais gali automatiškai atsisiųsti iš „Google“ ir diegti naujinius. Šie naujiniai skirti Paslaugoms tobulinti, gerinti ir toliau vystyti, jie gali apimti trikčių taisymus, patobulintas funkcijas, naujus programinės įrangos modulius ir visiškai naujas versijas. Sutinkate gauti tokius naujinius (ir leidžiate „Google“ juos siųsti) kaip naudojimosi Paslaugomis dalį.</p>
<p><strong>12. Santykių su „Google“ nutraukimas</strong></p>
<p>12.1 Šios Sąlygos galios tol, kol jas nutrauksite jūs arba „Google“ toliau nustatyta tvarka.</p>
<p>12.2 „Google“ bet kuriuo metu gali nutraukti su jumis sudarytą teisinę sutartį, jeigu:</p>
<p>(A) pažeidėte kurią nors Sąlygų nuostatą (arba jei iš jūsų elgesio galima padaryti išvadas, kad neketinate arba negalite laikytis šių Sąlygų nuostatų); arba</p>
<p>(B) „Google“ priversta tai padaryti pagal įstatymus (pavyzdžiui, jei Paslaugų teikimas jums yra arba tampa neteisėtas); arba</p>
<p>(C) partneris, su kuriuo bendradarbiaudama „Google“ pasiūlė teikti Paslaugas, nutraukė su „Google“ santykius arba nustojo siūlyti Paslaugas; arba</p>
<p>(D) „Google“ rengiasi nebeteikti Paslaugų šalyje, kurioje gyvenate arba iš kurios šia paslauga naudojatės; arba</p>
<p>(E) „Google“ manymu, jos teikiamos Paslaugos yra nebenaudingos komerciškai.</p>
<p>12.3 Nė vienas šio skyriaus teiginys neturės įtakos „Google“ teisei teikti Paslaugas pagal Sąlygų 4 skiltį.</p>
<p>12.4 Pasibaigus Sąlygų galiojimo laikui visos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybės, kuriomis jūs ir „Google“ naudojotės ir kurių turėjote laikytis (arba kurių įgijote Sąlygų galiojimo metu) arba kurios suteiktos neribotam laikui, nebus paveiktos, ir 19.7 paragrafe nurodytos nuostatos toliau bus taikomos šioms teisėms, įsipareigojimas ir atsakomybėms neribotą laiką.</p>
<p><strong>13. GARANTIJŲ NEĮTRAUKIMAS</strong></p>
<p>13.1 NIEKAS ŠIOSE SĄLYGOSE, ĮSKAITANT 13 IR 14 SKILTIS, NEPANAIKINS IR NEAPRIBOS „GOOGLE“ GARANTIJOS ARBA ATSAKOMYBĖS DĖL NUOSTOLIŲ, KURI PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS NEGALI BŪTI PANAIKINTA ARBA APRIBOTA. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ŠALINTI TAM TIKRŲ GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ ARBA APRIBOTI AR ŠALINTI ATSAKOMYBĖS DĖL NUOSTOLIŲ ARBA ŽALOS, KURIĄ SUKĖLĖ NEATSARGUMAS, SUTARTIES NESILAIKYMAS ARBA NUMANOMŲ SĄLYGŲ NESILAIKYMAS, ARBA NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ. TODĖL JUMS GALIOS TIK TIE APRIBOJIMAI, KURIE YRA TEISĖTI JŪSŲ JURISDIKCIJOJE, O MŪSŲ ATSAKOMYBĖ BUS MAKSIMALIAI APRIBOTA, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAS.</p>
<p>13.2 JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD TIK JŪS ESATE ATSAKINGI UŽ NAUDOJIMĄSI PASLAUGOMIS IR KAD PASLAUGOS YRA TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“ IR „TOKIOS, KOKIOS YRA GALIMOS“.</p>
<p>13.3 YPAČ „GOOGLE“, JOS ANTRINĖS ĮMONĖS IR DUKTERINĖS BENDROVĖS BEI LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI NEPAREIŠKIA IR NEGARANTUOJA, KAD:</p>
<p>(A) NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS,</p>
<p>(B) NAUDOJIMASIS PASLAUGA BUS BE PERTRŪKIŲ, VYKDOMAS LAIKU, SAUGUS IR BE KLAIDŲ,</p>
<p>(C) VISA INFORMACIJA, KURIĄ GAUSITE NAUDODAMIESI PASLAUGOMIS, BUS TIKSLI AR PATIKIMA IR</p>
<p>(D) TEIKIANT PASLAUGAS PATEIKTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS VALDYMO IR FUNKCIONALUMO KLAIDOS BUS IŠTAISYTOS.</p>
<p>13.4 BET KOKIA MEDŽIAGA, ATSISIŲSTA ARBA KITAIP GAUTA NAUDOJANTIS „GOOGLE“ PASLAUGOMIS, BUS ĮSIGYTA JŪSŲ NUOŽIŪRA IR RIZIKA IR TIK JŪS BŪSITE ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ JŪSŲ KOMPIUTERIO SISTEMAI AR KITAM ĮRENGINIUI ARBA UŽ PRARASTUS DUOMENIS, JEI TAI ĮVYKO DĖL BET KOKIOS TOKIO POBŪDŽIO MEDŽIAGOS ATSISIUNTIMO.</p>
<p>13.5 JOKS PATARIMAS ARBA INFORMACIJA, PATEIKTI ŽODŽIU ARBA RAŠTU, GAUTI IŠ „GOOGLE“ ARBA NAUDOJANTIS „GOOGLE“ PASLAUGOMIS, NESUTEIKS JOKIOS GARANTIJOS, AIŠKIAI NENURODYTOS SĄLYGOSE.</p>
<p>13.6 „GOOGLE“ AIŠKIAI ATSISAKO PRIPAŽINTI BET KOKIAS GARANTIJAS ARBA SĄLYGAS, IŠREIKŠTAS ARBA NUMANOMAS, ĮSKAITANT, NUMANOMAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, KURIOS TAIKOMOS GALIMYBEI PARDUOTI, TINKAMUMUI TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMUI, BET TUO NEAPSIRIBOJANT.</p>
<p><strong>14. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS</strong></p>
<p>14.1 VADOVAUDAMIESI BENDROSIOMIS 13.1 PARAGRAFE IŠDĖSTYTOMIS NUOSTATOMIS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD „GOOGLE“, JOS ANTRINĖS ĮMONĖS, DUKTERINĖS BENDROVĖS IR LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI NEBUS ATSAKINGI JŪSŲ ATŽVILGIU DĖL:</p>
<p>(A) BET KOKIŲ JŪSŲ PATIRIAMŲ TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, YPAČ PASEKMINIŲ ARBA BAUDŽIAMŲJŲ NUOSTOLIŲ, KAD IR KOKIOMIS APLINKYBĖMIS JŲ PATYRĖTE IR KAD IR KOKIOMIS ATSAKOMYBĖS TEORIJOMIS VADOVAUJATĖS. ĮSKAITANT PELNO PRARADIMĄ (PATIRIAMĄ TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI), REPUTACIJOS PRARADIMĄ, DUOMENŲ PRARADIMĄ, PAKAITINIŲ PREKIŲ ARBA PASLAUGŲ PRARADIMĄ ARBA KITOKIUS PATIRIAMUS NUOSTOLIUS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT;</p>
<p>(B) BET KOKIŲ PATIRIAMŲ NUOSTOLIŲ ARBA ŽALOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIAIS AR ŽALA, PATIRTA DĖL:</p>
<p>(I) JŪSŲ IŠREIKŠTO PASITIKĖJIMO REKLAMAVIMO IŠSAMUMU, TIKSLUMU AR EGZISTAVIMU ARBA DĖL JŪSŲ SANTYKIŲ ARBA SANDORIO SU KITU REKLAMUOTOJU ARBA RĖMĖJU, KURIO REKLAMA RODOMA PASLAUGOSE;</p>
<p>(II) BET KOKIŲ „GOOGLE“ PASLAUGOMS ATLIKTŲ PAKEITIMŲ ARBA DĖL BET KOKIO NUOLATINIO ARBA LAIKINO PASLAUGŲ (ARBA BET KURIOS JŲ DALIES) TEIKIMO NUTRAUKIMO;</p>
<p>(III) BET KOKIO TURINIO AR KITOKIŲ KOMUNIKACIJOS DUOMENŲ, TAIKOMŲ NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS, PAŠALINIMO, SUGADINIMO AR NESĖKMINGO SAUGOJIMO;</p>
<p>(III) TO, KAD NEPATEIKIATE „GOOGLE“ TIKSLIOS PASKYROS INFORMACIJOS;</p>
<p>(IV) JŪSŲ SLAPTAŽODŽIO AR PASKYROS SAUGUMO IR KONFIDENCIALUMO NEUŽTIKRINIMO;</p>
<p>14.2 „GOOGLE“ ATSAKOMYBĖS JUMS APRIBOJIMAI, IŠVARDYTI 14.1 PARAGRAFE, BUS TAIKOMI IR TUO ATVEJU, JEI „GOOGLE“ ŽINOJO ARBA TURĖJO ŽINOTI AR BŪTI INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.</p>
<p><strong>15. Autorių teisių ir prekės ženklų politika</strong></p>
<p>15.1 „Google“ politikoje numatytas reagavimas į pranešimus apie įtariamus autorių teisių pažeidimus, atitinkančius galiojančius tarptautinius intelektinės nuosavybės įstatymus (įskaitant Jungtinėse Amerikos Valstijose taikomą Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą) ir pakartotinių pažeidėjų paskyrų galiojimo nutraukimas. Išsamesnės informacijos apie „Google“ politiką rasite šiuo adresu: http://www.google.com/dmca.html.</p>
<p>15.2 „Google“ naudoja skundų dėl prekės ženklo procedūrą, skirtą „Google“ reklamavimo verslui; daugiau informacijos apie tai rasite šiuo adresu: http://www.google.lt/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Skelbimai</strong></p>
<p>16.1 Kai kurios Paslaugos yra remiamos iš reklamavimo gaunamo pelno, todėl jose „Google“ gali pateikti skelbimus ir reklamas. Tokie skelbimai gali būti taikomi pagal Paslaugose saugomos informacijos, per Paslaugas teikiamų užklausų ir kitos informacijos turinį.</p>
<p>16.2 „Google“ paslaugose reklamavimo būdas, režimas ir apimtis gali būti keičiami iš anksto jums nepranešus.</p>
<p>16.3 Įvertindami „Google“ suteiktą prieigą ir leidimą naudotis Paslaugomis sutinkate leisti „Google“ su Paslaugomis teikti tokius skelbimus.</p>
<p><strong>17. Kitas turinys</strong></p>
<p>17.1 Paslaugose gali būti naudojamos hipernuorodos į kitų svetaines, turinį ar išteklius. Gali būti, kad „Google“ negalės valdyti svetainių ar išteklių, teikiamų ne „Google“, o kitų įmonių ar privačių asmenų.</p>
<p>17.2 Pripažįstate ir sutinkate, kad „Google“ nėra atsakinga už tokių išorinių svetainių ar išteklių prieinamumą ir kad ji neremia tokiose svetainėse ar ištekliuose teikiamo reklamavimo, produktų ar kitokios medžiagos.</p>
<p>17.3 Pripažįstate ir sutinkate, kad „Google“ nėra atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kurią patiriate dėl galimybės pasiekti tokias išorines svetaines ar išteklius arba dėl jūsų išreikšto pasitikėjimo reklamavimo, produktų ar kitokios medžiagos, skelbiamos arba galimos pasiekti iš tokių svetainių arba išteklių, išsamumu, tikslumu ir egzistavimu.</p>
<p><strong>18. Sąlygų pakeitimai</strong></p>
<p>18.1 Kartais „Google“ gali keisti Bendrąsias sąlygas ir Papildomas sąlygas. Atlikusi šiuos pakeitimus, „Google“ paskelbs naują Bendrųjų sąlygų kopiją, galimą šiuo adresu: http://www.google.com/chrome/intl/lt/eula_text.html, ir bet kokios naujos Papildomos sąlygos bus galimos naudojantis Paslaugomis arba per Paslaugas, kurias tokie pakeitimai paveiks.</p>
<p>18.2 Suprantate ir sutinkate, kad jei naudositės Paslaugomis pasikeitus Bendrosioms sąlygoms ar Papildomoms sąlygomis, „Google“ laikys, kad sutinkate su Bendrųjų sąlygų ar Papildomų sąlygų pakeitimais.</p>
<p><strong>19. Bendrosios teisinės sąlygos</strong></p>
<p>19.1 Kartais naudodamiesi Paslaugomis galite pasinaudoti paslauga, atsisiųsti programinės įrangos arba įsigyti produktų, kuriuos teikia kitas asmuo ar įmonė. Naudojimasis minėtomis kitomis paslaugomis, programine įranga arba produktais gali būti apibrėžtas kitomis jūsų ir susijusios įmonės ar asmens sutartimis. Tokiu atveju Sąlygos neturi įtakos teisiniams santykiams su tokiomis įmonėmis ar asmenimis.</p>
<p>19.2 Sąlygas sudaro visa teisinė sutartis su „Google“, jos reglamentuoja naudojimąsi Paslaugomis (išskyrus visas kitas „Google“ teikiamas paslaugas, apibrėžtas kitomis rašytinėmis sutartimis) ir visiškai pakeičia kitas jūsų su „Google“ Paslaugų atžvilgiu sudarytas sutartis.</p>
<p>19.3 Sutinkate, kad „Google“ gali siųsti pranešimus, įskaitant informaciją apie Sąlygų pakeitimus, el. paštu, įprastu paštu arba paskelbdama teikiamose Paslaugose.</p>
<p>19.4 Sutinkate, kad, jei „Google“ nesinaudoja ar nepriverčia naudotis teise ar teisės gynimo priemonėmis, numatytomis Sąlygose (arba kuriomis pasinaudoti „Google“ turi teisę pagal galiojančius įstatymus), tai oficialiai neatsisakys „Google“ teisių, ir „Google“ galės pasinaudoti savo teisėmis ar imtis reikalingų teisės gynimo priemonių.</p>
<p>19.5 Jei kuris nors teismas, turintis jurisdikciją spręsti šiuos reikalus, nuspręs, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra neteisinga, tokia nuostata bus pašalinta iš Sąlygų ir nepaveiks likusios Sąlygų dalies. Likusi Sąlygų dalis ir toliau galios ir bus privaloma jos laikytis.</p>
<p>19.6 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visi „Google“ priklausančių įmonių grupės nariai bus Sąlygų trečiųjų šalių naudos gavėjai ir kad tokios trečiųjų šalių įmonės turės teisinę galią tiesiogiai vykdyti ar remtis bet kuriomis Sąlygų nuostatomis, kurios yra joms naudingos (arba joms palankios). Be jų joks kitas privatus asmuo ar įmonė nebus Sąlygų trečiųjų šalių naudos gavėjas.</p>
<p>19.7 Sąlygos ir jų nustatyti jūsų santykiai su „Google“ bus reglamentuojami laikantis Kalifornijos valstijos įstatymų, neatsižvelgiant į teisės aktų koliziją. Jūs ir „Google“ spręsdami bet kokius su Sąlygomis susijusius teisinius ginčus sutinkate paklusti išskirtinei teismų Kalifornijoje, Santa Klaros apygardoje, jurisdikcijai. Nepaisydami to sutinkate, kad „Google“ bus leista imtis reikiamų teisės gynimo priemonių (arba atitinkamų skubių teisinių veiksmų) bet kurioje jurisdikcijoje.</p>
<p><strong>20. Papildomos Sąlygos, taikomos „Google Chrome“ plėtiniams</strong></p>
<p>20.1 Šios skilties Sąlygos taikomos tada, kai į „Google Chrome“ kopiją įdiegiate plėtinius. Plėtiniai yra „Google“ arba trečiųjų šalių sukurtos nedidelės programinės įrangos programos, galinčios modifikuoti ir patobulinti „Google Chrome“ funkcijas. Plėtiniai gali turėti platesnes prieigos prie naršyklės arba kompiuterio privilegijas nei įprasti tinklalapiai, įskaitant galimybę nuskaityti ir modifikuoti privačius duomenis.</p>
<p>20.2 Kartais „Google Chrome“ gali patikrinti, ar nuotoliniuose („Google“ arba trečiųjų šalių prieglobos) serveriuose yra galimų plėtinių naujinių, įskaitant trikčių pataisas ar tobulesnes funkcijas, bet neapsiribojant. Sutinkate, kad tokių naujinių užklausos bus pateikiamos automatiškai ir jie bus atsisiunčiami bei diegiami jūsų neperspėjus.</p>
<p>20.3 Kartais „Google“ gali nustatyti, kad plėtinys pažeidžia „Google“ kūrėjų sąlygas arba kitas teisines sutartis, įstatymus, taisykles ar politiką. „Google Chrome“ periodiškai atsisiųs tokių plėtinių sąrašą iš „Google“ serverių. Sutinkate, kad „Google“ gali nuotoliniu būdu išjungti arba pašalinti tokį plėtinį iš naudotojų sistemų savo nuožiūra. </p>
<p><strong>21. Papildomos naudojimo įmonėse sąlygos</strong></p>
<p>21.1 Jei esate verslo subjektas, asmuo, sutinkantis subjekto vardu, (kad būtų išvengta abejonių, kalbant apie verslo subjektus šiose Sąlygose, „jūs“ reiškia subjektą) atstovauja ir garantuoja, kad jis (ji) turi teisę veikti jūsų vardu, kad jūs atstovaujate ir esate tinkamai įgaliotas užsiimti verslu šalyje arba šalyse, kuriose veikiate, ir, kad jūsų darbuotojai, tarnautojai, atstovai ir kiti įgaliotiniai naudojantys Paslaugą, yra tinkamai įgalioti pasiekti „Google Chrome“ ir, kad teisiškai privalote laikytis šių Sąlygų.</p>
<p>21.2 Laikantis Sąlygų ir be licencijos suteikimo 9 skiltyje, „Google“ suteikia ne išimtinę, neperduodamą licenciją atkurti, platinti, diegti ir naudoti „Google Chrome“ tiktai įrenginiuose, skirtuose naudoti jūsų darbuotojams, tarnautojams, atstovams ir įgaliotiniams, jei jų veikla susijusi su verslo subjektu, ir, jei „Google Chrome“ naudojama laikantis Sąlygų.</p>
<p>2010 m. rugpjūčio 12 d.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>„Google Chrome“ papildomos paslaugų teikimo sąlygos</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>ŠIS PRODUKTAS YRA LICENCIJUOTAS PAGAL „AVC“ PATENTO PORTFELIO LICENCIJĄ IR SKIRTAS VARTOTOJUI NAUDOTI ASMENINIAIS, O NE KOMERCINIAIS TIKSLAIS, NORINT (i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS PAGAL „AVC“ STANDARTĄ („AVC“ VAIZDO ĮRAŠAI“) IR (ARBA) (ii) IŠKODUOTI „AVC“ VAIZDO ĮRAŠUS, KURIE BUVO UŽKODUOTI VARTOTOJO, UŽSIIMANČIO ASMENINE, O NE KOMERCINE VEIKLA, IR (ARBA) BUVO GAUTI IŠ „AVC“ VAIZDO ĮRAŠUS LICENCIJUOTO TEIKTI VAIZDO ĮRAŠŲ PARTNERIO. JOKIA LICENCIJA NESUTEIKIAMA AR NENUMATOMA NAUDOTI KITAIS TIKSLAIS. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALIMA GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C.“. ŽR. ŠIUO ADRESU: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>„Adobe“</strong></p>
<p>„Google Chrome“ gali įtraukti mažiausiai vieną „Adobe Systems Incorporated“ ir „Adobe Software Ireland Limited“ (bendrai „Adobe“) pateiktą komponentą. Naudojant „Adobe“ programinę įrangą, kaip pateikiama „Google“ („Adobe“ programinė įranga“), taikomos šios papildomos sąlygos („Adobe“ sąlygos“). Jūs, „Adobe“ programinę įrangą gaunantis subjektas, toliau nurodomas kaip „Papildomos licencijos turėtojas“.</p>
<p>1. Licencijos apribojimai.</p>
<p>(a) 10.x versijos „Flash“ grotuvas skirtas naudoti tik kaip naršyklės papildinys. Papildomos licencijos turėtojas negali keisti ar platinti šios „Adobe“ programinės įrangos siekdamas naudoti ją kaip kažką kitą, bet ne kaip naršyklės papildinį, skirtą turiniui tinklalapyje atkurti. Pvz., Papildomos licencijos turėtojas nekeis šios „Adobe“ programinės įrangos, kad leistų jai veikti kartu su ne naršyklėje paleistomis programomis (pvz., atskiromis programomis, valdikliais, įrenginio naudotojo sąsaja).</p>
<p>(b) Papildomos licencijos turėtojas neatskleis jokių 10.x versijos „Flash“ grotuvo API per naršyklės papildinio sąsają tokiu būdu, kad būtų galima tokį plėtinį naudoti turiniui iš tinklalapio atkurti, kaip naudojant atskirą programą.</p>
<p>(c) „Chrome“ skaitytojo programinės įrangos negalima naudoti jokiems PDF ar EPUB dokumentams, kuriems naudojami skaitmeninio teisių valdymo protokolai ar kitos, ne „Adobe DRM“, sistemos, pateikti.</p>
<p>(d) Visiems „Adobe DRM“ apsaugotiems PDF ir EPUB dokumentams „Chrome“ skaitytojo programinėje įrangoje turi būti įgalinta „Adobe DRM“.</p>
<p>(e) „Chrome“ skaitytojo programinė įranga negali neleisti jokių „Adobe“ programinėje įrangoje „Adobe“ pateiktų funkcinių galimybių (kitų nei aiškiai leidžiama pagal technines specifikacijas), įskaitant PDF ir EPUB formatų bei „Adobe DRM“ palaikymą (bet tuo neapsiribojant).</p>
<p>2. Elektroninis perdavimas. Papildomos licencijos turėtojas gali leisti atsisiųsti „Adobe“ programinę įrangą iš svetainės, interneto, intraneto ar naudojant panašią technologiją („Elektroninis perdavimas“), jei Papildomos licencijos turėtojas sutinka, kad bet koks Papildomos licencijos turėtojo „Adobe“ programinės įrangos platinimas, įskaitant naudojant CD-ROM, DVD-ROM ar kitą saugojimo mediją ir Elektroninį perdavimą, jei aiškiai leidžiama, nustatomas pagal pagrįstas saugumo priemones, siekiant apsaugoti nuo neteisėto naudojimo. Atitinkamai pagal šiuo dokumentu patvirtintą Elektroninį perdavimą Papildomos licencijos turėtojas sutinka taikyti bet kokius pagrįstus „Adobe“ nustatytus naudojimo apribojimus, įskaitant tuos, kurie susiję su saugumu, ir (arba) platinimo galutiniams Papildomos licencijos turėtojo produkto naudotojams apribojimą.</p>
<p>3. GNLS ir platinimo sąlygos.</p>
<p>(a) Papildomos licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad „Adobe“ programinė įranga galutiniams naudotojams būtų platinama pagal vykdomąją galutinio naudotojo licencijos sutartį Papildomos licencijos turėtojo ir jo teikėjų naudai, įvykdžius kiekvieną iš šių minimalių sąlygų („Galutinio naudotojo licencija“): (i) draudimas platinti ir kopijuoti, (ii) draudimas keisti ir kurti išvestinius darbus, (iii) draudimas dekompiliuoti, perdaryti, išskaidyti ir kitaip mažinti „Adobe“ programinę įrangą, kad ji būtų suprantamos žmonėms formos, (iv) nuostata, nurodanti Papildomos licencijos turėtojo ir jos licencijos davėjų produkto nuosavybės teises (kaip nurodyta 8 skiltyje), (v) netiesioginių, specialių, atsitiktinių, baudžiamųjų ir pasekminių nuostolių atsisakymas ir (vi) kiti pramonės standarto atsisakymai ir apribojimai, įskaitant, jei galioja, visų galiojančių įstatyminių garantijų atsisakymą, kiek leidžiama pagal įstatymus.</p>
<p>(b) Papildomos licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad „Adobe“ programinė įranga Papildomos licencijos turėtojo platintojams būtų platinama pagal vykdomąją platinimo licencijos sutartį Papildomos licencijos turėtojo ir jo teikėjų naudai, įvykdžius sąlygas, pagal kurias „Adobe“ apsaugoma taip, kaip laikantis „Adobe“ sąlygų.</p>
<p>4. Atvirasis šaltinis. Papildomos licencijos turėtojas tiesiogiai ar netiesiogiai nesuteiks ar neketins suteikti jokiai trečiajai šaliai jokių teisių ar privilegijų pagal „Adobe“ intelektinės nuosavybės ar patentuotas teises, pagal kurias tokiai intelektinei nuosavybei būtų taikoma atvirojo šaltinio licencija arba schema, pagal kurią suprantama ar galėtų būti suprasta kaip reikalavimas, kad kaip naudojimo, pakeitimo ir (arba) platinimo sąlyga „Adobe“ programinė įranga būtų: (i) atskleista ar platinama šaltinio kodo forma; (ii) licencijuota išvestinių darbų kūrimo tikslais; arba (iii) pakartotinai platinama netaikant jokio mokesčio. Kad būtų aiškiau, anksčiau minėtas apribojimas netrukdo Papildomos licencijos turėtojui platinti ir „Adobe“ programinę įrangą jis galės nemokamai platinti kaip susietą su „Google“ programine įranga.</p>
<p>5. Papildomos sąlygos. Atsižvelgdama į bet kokį Papildomos licencijos turėtojui suteiktą naujinį, naujovinimą, „Adobe“ programinės įrangos naujas versijas (bendrai „Naujovinimai“) „Adobe“ pasilieka teisę reikalauti laikytis papildomų taisyklių ir nuostatų, galiojančių tik Naujovinimui ir jo būsimoms versijoms, ir tik tiek, kiek tokie apribojimai „Adobe“ taikomi visiems tokio Naujovinimo licencijos turėtojams. Jei Papildomos licencijos turėtojas nesutinka su tokiomis papildomomis taisyklėmis ar nuostatomis, Papildomos licencijos turėtojui nebus suteikta jokių tokio Naujovinimo licencijos teisių, o jo licencijos teisės, susijusios su „Adobe“ programine įranga, automatiškai bus nutrauktos 90-ą dieną nuo tos datos, kai šios papildomos sąlygos buvo pateiktos Papildomos licencijos turėtojui.</p>
<p>6. Patentuotų teisių pranešimai. Papildomos licencijos turėtojas jokiu būdu nepakeis (ir nereikalaus platintojų to daryti) autorių teisių pranešimų, prekių ženklų, logotipų ar susijusių pranešimų arba kitų „Adobe“ (ir jos licencijos davėjų, jei tokių yra) patentuotų teisių pranešimų, pateiktų naudojant „Adobe“ programinę įrangą arba programinėje įrangoje ar jos medžiagoje.</p>
<p>7. Techniniai reikalavimai. Papildomos licencijos turėtojai ir jų platintojai „Adobe“ programinę įrangą ir (arba) Naujovinimą gali platinti tik įrenginiuose, kurie (i) atitinka technines specifikacijas, paskelbtas šiuo adresu: http://www.adobe.com/mobile/licensees (ar teisių perėmėjo svetainėje), ir kurie (ii) buvo patvirtinti „Adobe“, kaip nurodyta toliau.</p>
<p>8. Patvirtinimas ir atnaujinimas. Papildomos licencijos turėtojas privalo pateikti „Adobe“ kiekvieną Papildomos licencijos turėtojo produktą (ir kiekvieną jo versiją), kuriame yra įrenginio patvirtinimo išimties kriterijų neatitinkanti „Adobe“ programinė įranga ir (arba) Naujovinimas („Papildomos licencijos turėtojo produktas“), kad „Google“ praneštų apie jį „Adobe“, o ši jį patvirtintų. Papildomos licencijos turėtojas mokės už kiekvieną Papildomos licencijos turėtojo pateikimą įsigydamas patvirtinimo paketus pagal „Adobe“ taikomas sąlygas, nurodytas šiuo adresu: http://flashmobile.adobe.com/. Nepatvirtinto Papildomos licencijos turėtojo produkto platinti negalima. Patvirtinimas vykdomas pagal „Adobe“ taikomą procesą, nurodytą šiuo adresu: http://flashmobile.adobe.com/ („Patvirtinimas“).</p>
<p>9. Svarbiausia profilių ir įrenginių informacija. Papildomos licencijos turėtojas bus paragintas įvesti tam tikrą profilio informaciją apie Papildomos licencijos turėtojo produktus vykdant Patvirtinimo procesą ar taikant kokį kitą metodą ir Papildomos licencijos turėtojas turės pateikti šią informaciją „Adobe“. „Adobe“ (i) šią profilio informaciją gali naudoti, kai tai tikrai būtina norint patvirtinti Papildomos licencijos turėtojo produktą (jei toks produktas turi būti patvirtintas), ir gali (ii) pateikti šią profilio informaciją „Adobe“ įrenginių sumaniojoje sistemoje“, esančioje šiuo adresu: https://devices.adobe.com/partnerportal/; ją galima pasiekti naudojant „Adobe“ kūrimo ir projektavimo įrankius bei paslaugas, kad kūrėjai ir galutiniai naudotojai galėtų matyti, kaip turinys ar programos pateikiamos Papildomos licencijos turėtojo produktuose (pvz., kaip tam tikruose telefonuose rodomi vaizdo įrašų vaizdai).</p>
<p>10. Eksportavimas. Papildomos licencijos turėtojas pripažįsta, kad Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai ir nuostatai apriboja Jungtinėse Amerikos Valstijose sukurtų prekių ir techninių duomenų, prie kurių gali būti priskirta „Adobe“ programinė įranga, eksportavimą ir pakartotinį eksportavimą. Papildomos licencijos turėtojas sutinka, kad neeksportuos ar pakartotinai neeksportuos „Adobe“ programinės įrangos be atitinkamo Jungtinių Amerikos Valstijų ir užsienio valdžios institucijų oficialaus leidimo, jei toks yra.</p>
<p>11. Technologijos perdavimo sąlygos.</p>
<p>(a) Jei iš galiojančių šalių negauna galiojančių leidimų ar su jomis nesudaro sutarčių, Papildomos licencijos turėtojai negali naudoti ir negali leisti naudoti „Adobe“ įrangos MP3 tik garso (.mp3) duomenims koduoti ar iškoduoti bet kokiame ne kompiuteriniame įrenginyje (pvz., mobiliajame telefone ar priedėlyje); „Adobe“ programinėje įrangoje esančių MP3 koduotuvų ar dekoderių negalima naudoti ar pasiekti naudojant kitą produktą, ne „Adobe“ programinę įrangą. „Adobe“ programinę įrangą galima naudoti koduojant ar iškoduojant MP3 duomenis, esančius „swf“ ar „flv“ faile, kuriame yra vaizdo įrašai, paveikslėliai ar kiti duomenys. Papildomos licencijos turėtojas pripažįsta, kad naudojant „Adobe“ programinę įrangą nekompiuteriniams įrenginiams, kaip nurodyta draudimuose šioje skiltyje, gali reikėti sumokėti mokesčius už naudojimąsi nuosavybės teisėmis bei licencijomis arba kitas sumas trečiosioms šalis, kurioms gali priklausyti intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su MP3 technologija, ir kad nei „Adobe“, nei Papildomos licencijos turėtojas už tokį naudojimąsi nuosavybės teisėmis bei licencijomis nesumokėjo jokių mokesčių arba kitų sumų pagal trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises. Jei Papildomos licencijos turėtojui reikia tokiu būdu naudoti MP3 koduotuvą ar dekoderį, Papildomos licencijos turėtojas privalo gauti reikalingą intelektinės nuosavybės licenciją, įskaitant bet kokias galiojančias patentų teises.</p>
<p>(b) Papildomos licencijos turėtojas nenaudos, nekopijuos, neatkurs ir nepakeis (i) „On2“ šaltinio kodo (kuris čia nurodytas kaip Šaltinio kodo komponentas), kuris reikalingas norint įgalinti „Adobe“ programinę įrangą , kad būtų iškoduoti vaizdo įrašai „Flash“ vaizdo įrašų failo formatu („.flv“ arba „.f4v“), ir (ii) „Sorenson Spark“ šaltinio kodo (kuris čia nurodytas kaip Šaltinio kodo komponentas) siekiant tik padaryti trikčių pataisas ir padidinti „Adobe“ programinės įrangos našumą. Visi su „Adobe“ programine įranga pateikti kodekai gali būti naudojami ir platinami kaip integruota „Adobe“ programinės įrangos dalis ir jų negalima pasiekti naudojant kitą programą, įskaitant „Google“ programas.</p>
<p>(c) Šaltinio kodas gali būti pateiktas su AAC kodeku ir (arba) su HE-AAC kodeku („AAC kodekas“). Norėdamas naudoti AAC kodeką Papildomos licencijos turėtojas privalo gauti tinkamą patentų licenciją, apimančią reikalingus patentus, kaip nurodyta VIA licencijavimo, galutiniams produktams, kuriuose bus naudojamas AAC kodekas. Papildomos licencijos turėtojas pripažįsta ir sutinka, kad pagal šią Sutartį su Papildomos licencijos turėtoju ar jo papildomos licencijos turėtojais „Adobe“ neteikia patentų licencijos, skirtos AAC kodekui.</p>
<p>(d) ŠALTINIO KODE GALI BŪTI KODAS, LICENCIJUOTAS PAGAL „AVC“ PATENTO PORTFELIO LICENCIJĄ IR SKIRTAS TIESIOGINIAM NAUDOTOJUI NAUDOTI ASMENINIAIS, O NE KOMERCINIAIS TIKSLAIS, NORINT (i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS PAGAL „AVC“ STANDARTĄ („AVC“ VAIZDO ĮRAŠAI“) IR (ARBA) (ii) IŠKODUOTI „AVC“ VAIZDO ĮRAŠUS, KURIE BUVO UŽKODUOTI TIESIOGINIO NAUDOTOJO, UŽSIIMANČIO ASMENINE, O NE KOMERCINE VEIKLA, IR (ARBA) BUVO GAUTI IŠ „AVC“ VAIZDO ĮRAŠUS LICENCIJUOTO TEIKTI VAIZDO ĮRAŠŲ PARTNERIO. JOKIA LICENCIJA NESUTEIKIAMA AR NENUMATOMA NAUDOTI KITAIS TIKSLAIS. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALIMA GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C.“. Žr. šiuo adresu: http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Atnaujinimas. Papildomos licencijos turėtojas nebandys apeiti „Google“ ar „Adobe“ pastangų atnaujinti „Adobe“ programinę įrangą visuose Papildomos licencijos turėtojo produktuose, kuriuose yra „Adobe“ programinė įranga, kaip susieta su „Google“ programine įranga („Papildomos licencijos turėtojo produktai“).</p>
<p>13. Priskyrimas ir patentuoti pranešimai. Papildomos licencijos turėtojas įtrauks „Adobe“ programinę įrangą į viešai galimą Papildomos licencijos turėtojo produkto specifikacijų sąrašą ir ant Papildomos licencijos turėtojo produkto pakuotės ar rinkodaros medžiagoje nurodys atitinkamą „Adobe“ programinės įrangos prekės ženklą (specialiai išskirdamas „Adobe“ įmonės logotipą), atsižvelgdamas į kitų su Papildomos licencijos turėtojo produktu turimų trečiosios šalies produktų prekės ženklą.</p>
<p>14. Jokios garantijos. „ADOBE“ PROGRAMINĖ ĮRANGA PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJUI GALIMA NAUDOTI IR ATKURTI „TOKIA, KOKIA YRA“, IR „ADOBE“ NESUTEIKIA JOKIŲ NAUDOJIMO AR NAŠUMO GARANTIJŲ. „ADOBE“ IR JOS TEIKĖJAI NEGARANTUOJA IR NEGALI GARANTUOTI NAŠUMO AR REZULTATŲ, GAUNAMŲ NAUDOJANT „ADOBE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. „ADOBE“ IR JOS TEIKĖJAI NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, NUOSTATŲ, PAREIŠKIMŲ AR SĄLYGŲ (IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ PAGAL STATUTĄ, BENDRĄJĄ TEISĘ, PAPROČIUS, NAUDOJIMĄ AR KITAIS ATŽVILGIAIS) DĖL BET KOKIO KLAUSIMO, ĮSKAITANT (BE APRIBOJIMŲ) TREČIOSIOS ŠALIES TEISIŲ NEPAŽEIDIMĄ, GALIMYBĘ PARDUOTI, INTEGRACIJĄ, PATENKINAMĄ KOKYBĘ AR TINKAMUMĄ BET KOKIAM KONKREČIAM TIKSLUI, IŠSKYRUS BET KOKIĄ GARANTIJĄ, NUOSTATĄ, PAREIŠKIMĄ AR SĄLYGĄ TIEK, KIEK TAI NEGALI BŪTI IŠSKIRTA AR APRIBOTA ĮSTATYMŲ, GALIOJANČIŲ PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJUI JO JURISDIKCIJOJE. PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJAS SUTINKA, KAD „ADOBE“ VARDU NETEIKS JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ.</p>
<p>15. Atsakomybės apribojimas. JOKIU ATVEJU „ADOBE“ AR JOS TEIKĖJAI NEBUS ATSAKINGI PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJUI UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS, IEŠKINIUS AR MOKESČIUS ARBA JOKIUS PASEKMINIUS, NETIESIOGINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS ARBA BET KOKĮ PELNO ARBA SANTAUPŲ PRARADIMĄ, NET JEI „ADOBE“ ATSTOVAS BUVO INFORMUOTAS APIE TOKIO PRARADIMO, NUOSTOLIŲ, IEŠKINIŲ AR MOKESČIŲ ARBA BET KOKIO TREČIOSIOS ŠALIES IEŠKINIO GALIMYBĘ. MINĖTI APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS TAIKOMI TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL PAPILDOMOS LICENCIJOS TURĖTOJO JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS. „ADOBE“ BENDRA ATSAKOMYBĖ IR JOS TEIKĖJŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ BEI ATSIŽVELGIANT Į JĄ APRIBOJAMA IKI VIENO TŪKSTANČIO DOLERIŲ (1 000 USD). Niekas, kas nurodyta šioje Sutartyje, neriboja „Adobe“ atsakomybės Papildomos licencijos turėtojo mirties ar susižalojimo dėl „Adobe“ neapdairumo ar civilinės teisės pažeidimo apgaule (sukčiavimo) atveju. „Adobe“ savo teikėjų vardu veikia įsipareigojimų, garantijų ir atsakomybės atsisakymo, išimčių ir (arba) apribojimo tikslais, kaip nurodyta šioje Sutartyje, tačiau jokiu kitu atžvilgiu ir jokiais kitais tikslais.</p>
<p>16. Turinio apsaugos sąlygos</p>
<p>(a) Apibrėžimai.</p>
<p>„Suderinamumo ir patvarumo taisyklės“ – tai dokumente nurodytos „Adobe“ programinei įrangai skirtos suderinamumo ir patvarumo taisyklės, pateiktos šiuo adresu: http://www.adobe.com/mobile/licensees arba teisių perėmėjo svetainėje.</p>
<p>„Turinio apsaugos funkcijos“ – tai tie „Adobe“ programinės įrangos aspektai, kurie skirti užtikrinti Laikymosi ir stiprumo taisyklių laikymąsi ir apsaugoti nuo skaitmeninio turinio, „Adobe“ programinės įrangos naudotojų platinamo naudoti, atkūrimo, kopijavimo, keitimo, pakartotinio platinimo ar kitų veiksmų atlikimo, kai šie veiksmai nėra leidžiami tokio skaitmeninio turinio savininkų ar licencijuotų platintojų.</p>
<p>„Turinio apsaugos kodas“ – tai tam tikrose nustatytose „Adobe“ programinės įrangos versijose esantis kodas, įgalinantis tam tikras Turinio apsaugos funkcijas.</p>
<p>„Raktas“ – tai „Adobe“ programinėje įrangoje esanti kriptografinė vertė, naudojama iššifruojant skaitmeninį turinį.</p>
<p>(b) Licencijos apribojimai. Papildomos licencijos turėtojo teisei naudoti „Adobe“ programinės įrangos licencijas taikomi šie papildomi apribojimai ir įsipareigojimai. Papildomos licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad jo klientai laikytųsi šių apribojimų ir įsipareigojimų tiek, kiek jie taikomi Papildomos licencijos turėtojui „Adobe“ programinės įrangos atžvilgiu; bet koks Papildomos licencijos turėtojo klientų šių papildomų apribojimų ir įsipareigojimų nesilaikymas bus laikomas svarbiu Papildomos licencijos turėtojo pažeidimu.</p>
<p>b.1. Papildomos licencijos turėtojas ir klientai gali platinti tik tokią „Adobe“ programinę įrangą, kuri atitinka Patvarumo ir suderinamumo taisykles, kaip tai patvirtinama Papildomos licencijos turėtojo vykdant patvirtinimo procesą, nurodytą anksčiau pateiktose „Adobe“ taisyklėse.</p>
<p>b.2. Papildomos licencijos turėtojas nebandys (i) apeiti „Adobe“ programinės įrangos ar kokios nors susijusios „Adobe“ programinės įrangos Turinio apsaugos funkcijų, kurios naudojamos šifruoti ar iššifruoti skaitmeninį turinį, kad „Adobe“ programinės įrangos naudotojai galėtų jį teisėtai naudoti, arba (ii) kurti ar platinti produktų, kurie skirti apeiti „Adobe“ programinės įrangos ar kokios nors „Adobe“ programinės įrangos Turinio apsaugos funkcijas, kurios naudojamos šifruoti ar iššifruoti skaitmeninį turinį, kad „Adobe“ programinės įrangos naudotojai galėtų jį teisėtai naudoti.</p>
<p>(c) Raktai šiame dokumente nurodomi kaip „Adobe“ konfidenciali informacija ir Papildomos licencijos turėtojas, atsižvelgdamas į Raktus, laikysis „Adobe“ šaltinio kodo naudojimo procedūros (kurią pateikia „Adobe“, kai pateikiama užklausa).</p>
<p>(d) Laikinosios apsaugos priemonės. Papildomos licencijos turėtojas sutinka, kad nesilaikant šios Sutarties gali būti pažeistos „Adobe“ programinės įrangos Turinio apsaugos funkcijos, dėl to gali būti padaryta unikali ir ilgalaikė žala „Adobe“ ir skaitmeninio turinio savininkų interesams, pagrįstiems šiomis Turinio apsaugos funkcijomis, ir piniginių nuostolių padengimas gali visiškai nekompensuoti tokios žalos. Todėl toliau Papildomos licencijos turėtojas sutinka, kad „Adobe“ gali būti suteikta teisė siekti laikinųjų apsaugos priemonių norint apsaugoti nuo žalos (ar ją apriboti) dėl tokio pažeidimo bei nuo piniginių nuostolių.</p>
<p>17. Numatytasis trečiosios šalies naudos gavėjas. „Adobe Systems Incorporated“ ir „Adobe Software Ireland Limited“ yra numatytieji trečiosios šalies naudos iš „Google“ sutarties su Papildomos licencijos turėtoju dėl „Adobe“ programinės įrangos, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) „Adobe“ sąlygas, gavėjai. Papildomos licencijos turėtojas sutinka, nepaisydamas prieštaravimų, nurodytų su „Google“ sudarytoje sutartyje, kad „Google“ gali atskleisti Papildomos licencijos turėtojo tapatybę „Adobe“ ir raštu patvirtinti, kad Papildomos licencijos turėtojas sudarė su „Google“ licencijos sutartį, į kurią įtrauktos „Adobe“ sąlygos. Papildomos licencijos turėtojas su kiekvienu licencijos turėtoju turi sudaryti sutartį ir, jei šiems licencijos turėtojams leidžiama pakartotinai platinti „Adobe“ programinę įrangą, į tokią sutartį turi būti įtrauktos „Adobe“ sąlygos.</p>
</body>
</html>