blob: df773bd889805186c82e081b8a2a02875ec0a0c4 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome pakalpojumu sniegšanas noteikumi</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chrome pakalpojumu sniegšanas noteikumi</h2>
<p>Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz Google Chrome izpildāmā koda versiju. Google Chrome pirmkods ir pieejams bez maksas saskaņā ar atvērtā koda programmatūras licences līgumu, kas pieejams vietnē http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Attiecības ar Google</strong></p>
<p>1.1. Uz Google produktu, programmatūras, pakalpojumu un vietņu (šajā dokumentā turpmāk dēvētas par “Pakalpojumiem”, izņemot visus pakalpojumus, kurus Google nodrošina saskaņā ar atsevišķu rakstveida līgumu) izmantošanu attiecas tā juridiska līguma noteikumi, kas noslēgts starp jums un uzņēmumu Google. “Google” ir uzņēmums Google Inc., kura galvenais birojs atrodas 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Šajā dokumentā ir izskaidrots, kā tiek veidots līgums, un ir minēti daži līguma noteikumi.</p>
<p>1.2. Ja vien ar uzņēmumu Google nav noslēgts citāds rakstveida līgums, jūsu līgumā ar uzņēmumu Google vienmēr tiks iekļauti vismaz šajā dokumentā ietvertie pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Šie noteikumi un nosacījumi turpmāk tekstā tiek dēvēti par “Vispārējiem noteikumiem”. Atvērtā pirmkoda programmatūras licences Google Chrome pirmkodam ir izmantotas kā atsevišķi rakstveida līgumi. Ierobežotā apjomā atvērtā pirmkoda programmatūras licences skaidri aizstāj šos Vispārējos noteikumus, atvērtā pirmkoda licences nosaka jūsu līgumu ar uzņēmumu Google, kas regulē pārlūkprogrammas Google Chrome vai citu noteiktu Google Chrome sastāvdaļu izmantošanu.</p>
<p>1.3. Jūsu līgums ar uzņēmumu Google papildus Vispārējiem noteikumiem iekļauj arī tālāk dokumentā redzamos Google Chrome pakalpojumu sniegšanas papildnoteikumus un visu Juridisko paziņojumu noteikumus, kas piemērojami Pakalpojumiem. Visi šie noteikumi tālāk tekstā tiek dēvēti par “Papildu noteikumiem”. Ja uz Pakalpojumu attiecas Papildu noteikumi, tie ir pieejami lasīšanai kā Pakalpojuma sastāvdaļa vai pieejami Pakalpojuma izmantošanas laikā.</p>
<p>1.4. Vispārējie noteikumi kopā ar Papildu noteikumiem veido juridiski saistošu līgumu starp jums un uzņēmumu Google un regulē Pakalpojumu izmantošanas veidu. Ir svarīgi uzmanīgi izlasīt šos noteikumus. Kopā šis juridiskais līgums tālāk tekstā tiek dēvēts par “Noteikumiem”.</p>
<p>1.5. Ja Papildu noteikumos un Vispārējos noteikumos ir pretrunīgi apgalvojumi, vispirms attiecībā uz Pakalpojumu ir jāievēro Papildu noteikumi.</p>
<p><strong>2. Piekrišana noteikumiem</strong></p>
<p>2.1. Lai izmantotu Pakalpojumus, vispirms jāpiekrīt Noteikumiem. Nedrīkst izmantot Pakalpojumus, ja nepiekrītat Noteikumiem.</p>
<p>2.2. Noteikumiem varat piekrist:</p>
<p>(A) noklikšķinot uz atbilstošās Noteikumu pieņemšanas vai piekrišanas opcijas, ko uzņēmums Google nodrošina lietotāja saskarnē visiem Pakalpojumiem; vai</p>
<p>(B) faktiski izmantojot Pakalpojumus. Tādā gadījumā ir jāsaprot un jāpiekrīt, ka uzņēmums Google no šī brīža uzskata Pakalpojumu izmantošanu kā piekrišanu Noteikumiem.</p>
<p><strong>3. Noteikumu valoda</strong></p>
<p>3.1. Ja uzņēmums Google ir sniedzis Noteikumu angliskās versijas tulkojumu, jūs piekrītat, ka tulkojums ir sniegts tikai jūsu ērtībai un jūsu attiecībās ar uzņēmumu Google noteicošās ir Noteikumu angliskās versijas.</p>
<p>3.2. Ja Noteikumu angliskā versija ir pretrunā ar tulkoto versiju, priekšroka ir angļu valodas versijai.</p>
<p><strong>4. Google pakalpojumu sniegšana</strong></p>
<p>4.1. Uzņēmumam Google ir filiāles un apakšuzņēmēju likumīgas struktūrvienības visā pasaulē (“Filiāles un apakšuzņēmēji”). Dažreiz šie uzņēmumi sniegs Pakalpojumus uzņēmuma Google vārdā. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka Filiāles un Apakšuzņēmēji ir pilnvaroti sniegt jums Pakalpojumus.</p>
<p>4.2. Uzņēmums Google pastāvīgi ievieš jauninājumus, lai nodrošinātu lietotājiem vislabāko iespējamo Pakalpojumu kvalitāti. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka uzņēmuma Google sniegto Pakalpojumu izskats un veids var dažkārt mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.</p>
<p>4.3. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka uzņēmums Google kā daļu no šīs pastāvīgās uzlabošanas drīkst pārtraukt (pastāvīgi vai īslaicīgi) sniegt jums vai lietotājiem kopumā konkrētus Pakalpojumus (vai jebkuras Pakalpojumu funkcijas) pēc saviem ieskatiem, iepriekš par to nebrīdinot. Jūs drīkstat pārtraukt Pakalpojumu izmantošanu jebkurā laikā. Jums nav īpaši jāziņo uzņēmumam Google, kad beidzat izmantot Pakalpojumus.</p>
<p>4.4. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka, ja uzņēmums Google atspējo piekļuvi jūsu kontam, jums, iespējams, būs liegta piekļuve Pakalpojumiem, konta informācijai vai jebkuriem failiem, vai citam saturam, kas atrodas jūsu kontā.</p>
<p><strong>5. Jūsu izmantotie Pakalpojumi</strong></p>
<p>5.1. Jūs piekrītat izmantot Pakalpojumus tikai tiem mērķiem, ko atļauj (a) Noteikumi un (b) visi piemērojamie likumi, normatīvie akti vai vispārēji pieņemtā prakse, vai vadlīnijas attiecīgajā jurisdikcijā (ieskaitot visus likumus, kas attiecas uz informācijas vai programmatūras eksportēšanu un importēšanu Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās atbilstošajās valstīs).</p>
<p>5.2. Jūs piekrītat, ka neuzsāksiet nekādas darbības, kas traucē Pakalpojumiem (vai serveriem un tīkliem, kas ir saistīti ar Pakalpojumiem) vai pārtrauc tos.</p>
<p>5.3. Jūs piekrītat, ka nekādos nolūkos neatjaunosiet, nedublēsiet, nekopēsiet, nepārdosiet, netirgosiet un netālākpārdosiet Pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar uzņēmumu Google noslēgtu īpašu līgumu jums ir atļauts rīkoties šādā veidā.</p>
<p>5.4. Jūs piekrītat, ka esat vienpersoniski atbildīgs (un ka uzņēmums Google nav atbildīgs attiecībā pret jums vai trešo pusi) par jebkuru jūsu Noteikumos minēto saistību pārkāpumu un par visām šādu pārkāpumu iespējamām sekām (tostarp par visiem iespējamiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko radīsiet uzņēmumam Google).</p>
<p><strong>6. Konfidencialitāte un jūsu personiskā informācija</strong></p>
<p>6.1. Informāciju par uzņēmuma Google īstenoto datu aizsardzības praksi var izlasīt Google konfidencialitātes politikā, kas pieejama http://www.google.com/intl/lv/privacy.html un http://www.google.com/chrome/intl/lv/privacy.html. Šajā politikā izskaidrots, kā uzņēmums Google rīkojas ar jūsu personisko informāciju un aizsargā jūsu konfidencialitāti Pakalpojumu izmantošanas laikā.</p>
<p>6.2. Jūs piekrītat, ka jūsu dati tiek izmantoti saskaņā ar Google konfidencialitātes politiku.</p>
<p><strong>7. Pakalpojumu saturs</strong></p>
<p>7.1. Jūs saprotat, ka par visu informāciju (piemēram, datu failiem, rakstītu tekstu, datoru programmatūru, mūziku, audiofailiem vai citām skaņām, fotoattēliem, videoierakstiem vai citiem attēliem), kas jums var būt pieejama kā Pakalpojuma daļa vai Pakalpojuma izmantošanas rezultāts, vienpersoniski ir atbildīga persona, kas izveidojusi šo saturu. Visa šī informācija tālāk tekstā tiek dēvēta par “Saturu.”</p>
<p>7.2. Jums jāapzinās, ka jums sniegtais Saturs, kas ir daļa no Pakalpojumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar reklāmām Pakalpojumos un sponsorēto Saturu Pakalpojumiem, iespējams, ir aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var piederēt sponsoriem vai reklāmdevējiem, kuri sniedz šo Saturu uzņēmumam Google (vai citām personām, vai uzņēmumiem, kas darbojas to vārdā). Jūs nedrīkstat mainīt, izīrēt, nomāt, aizņemties, pārdot, izplatīt vai radīt atvasinātus darbus, balstoties uz šo Saturu (gan pa daļām, gan kā vienotu veselu), izņemot gadījumus, kad Google vai šī Satura īpašnieks ir jums īpaši izteicis šādu atļauju atsevišķā līgumā.</p>
<p>7.3. Google patur tiesības (bet neuzņemas par pienākumu) iepriekš filtrēt, pārskatīt, atzīmēt ar karodziņiem, filtrēt, mainīt, atsaukt vai noņemt jebkādu Satura daļu vai visu Saturu no jebkura Pakalpojuma. Dažos Pakalpojumos uzņēmums Google var nodrošināt rīkus, lai filtrētu izteikti seksuāla rakstura saturu. Šie rīki ietver SafeSearch priekšrocības iestatījumus (skatiet http://www.google.lv/help/customize.html#safe). Turklāt ir komerciāli pieejami pakalpojumi un programmatūra, kas ļauj ierobežot piekļuvi materiālam, ko uzskatāt par nevēlamu.</p>
<p>7.4. Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, varat saskarties ar Saturu, kas var likties apvainojošs, nepiedienīgs vai nevēlams, un ka šādos gadījumos jūs pats uzņematies atbildību par Pakalpojumu izmantošanu.</p>
<p>7.5. Jūs piekrītat, ka esat vienpersoniski atbildīgs (un uzņēmums Google nav atbildīgs attiecībā pret jums vai kādu trešo personu) par jebkuru jūsu Pakalpojumu izmantošanas laikā izveidoto, pārsūtīto vai attēloto Saturu un par jebkuriem jūsu darbības sekām (tostarp visiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties uzņēmumam Google), kas var izrietēt šādas darbības rezultātā.</p>
<p><strong>8. Īpašuma tiesības</strong></p>
<p>8.1. Jūs atzīstat un piekrītat, ka uzņēmumam Google (vai Google licences devējiem) pieder visas likumīgās tiesības, īpašumtiesības uz Pakalpojumiem un uz līdzdalību tajos, tostarp visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pastāv Pakalpojumos (neatkarīgi no tā, vai šīs īpašības ir reģistrētas un kurā pasaules daļā šīs tiesības var pastāvēt).</p>
<p>8.2. Ja vien rakstveidā ar uzņēmumu Google neesat vienojies citādi, nekas Noteikumos nedod jums tiesības izmantot jebkuru no Google tirdzniecības nosaukumiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, logotipiem, domēnu nosaukumiem un citiem konkrētiem preču zīmju elementiem.</p>
<p>8.3. Ja jums ir piešķirtas skaidri formulētas tiesības izmantot kādu no šīm zīmola iezīmēm atsevišķā ar uzņēmumu Google noslēgtā rakstveida līgumā, jūs piekrītat, ka izmantosiet šīs iezīmes tikai saskaņā ar šo līgumu, visiem piemērojamajiem Noteikumu nosacījumiem un Google zīmola iezīmju izmantošanas vadlīnijām, kas regulāri tiek atjauninātas. Šīs vadlīnijas varat apskatīt tiešsaistē vietnē http://www.google.lv/permissions/guidelines.html (vai līdzīga adrese, ko uzņēmums Google laiku pa laikam var izveidot šādam nolūkam).</p>
<p>8.4. Uzņēmums Google atzīst un piekrīt, ka saskaņā ar Noteikumiem tas neiegūst tiesības, īpašumtiesības vai procentus no jūsu (vai jūsu licences devēja) Pakalpojumos iesniegtā, publicētā, pārsūtītā vai attēlotā Satura, tostarp jebkuras intelektuālā īpašuma tiesības, kas pastāv šajā Saturā (neatkarīgi no tā, vai šādas tiesības ir reģistrētas un kurā pasaules daļā šīs tiesības var pastāvēt). Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par šo tiesību aizsargāšanu un realizēšanu un ka uzņēmumam Google tas nav jādara jūsu vietā, izņemot gadījumus, kad esat rakstveidā vienojies ar uzņēmumu Google par citiem nosacījumiem.</p>
<p>8.5. Jūs piekrītat, ka neizņemsiet, neslēpsiet un nemainīsiet nevienu īpašuma tiesību paziņojumu (tostarp autortiesību un preču zīmju paziņojumus), kas var būt pievienoti Pakalpojumiem vai iekļauti tajos.</p>
<p>8.6. Jūs piekrītat, ka, izmantojot Pakalpojumus, jūs neizmantosiet nevienu uzņēmuma vai organizācijas preču zīmi, pakalpojuma zīmi, firmas preču nosaukumu un logotipu veidā, kas varētu radīt neskaidrības par šīm zīmēm, nosaukumiem vai logotipiem, vai ir paredzēts šādu neskaidrību radīšanai, izņemot gadījumu, kad esat saņēmis skaidri formulētu rakstveida atļauju no uzņēmuma Google.</p>
<p><strong>9. Google licence</strong></p>
<p>9.1. Uzņēmums Google sniedz jums personisku, globālu, nepiešķiramu un neekskluzīvu licenci, uz kuru neattiecas autoratlīdzība, lai jūs varētu izmantot programmatūru, ko uzņēmums Google jums nodrošina kā daļu no pakalpojumiem (tālāk saukta par “Programmatūru”). Šī licence ir paredzēta tikai, lai sniegtu jums iespēju izmantot un novērtēt uzņēmuma Google sniegtos Pakalpojumu veidus, ko atļauj Noteikumi.</p>
<p>9.2. Saskaņā ar 1.2. sadaļu jūs nedrīkstat (un nedrīkstat ļaut nevienam citam) kopēt, mainīt, izjaukt, dekonstruēt, dekompilēt vai kā citādi izgūt Programmatūras vai kādas tās daļas avota kodu, vai izmantot to atvasinātam darbam, izņemot gadījumus, kad tas viennozīmīgi atļauts vai pieprasīts ar likumu, vai arī uzņēmums Google jums rakstveidā to atļāvis darīt.</p>
<p>9.3. Saskaņā ar 1.2. sadaļu jūs nedrīkstat piešķirt savas tiesības izmantot Programmatūru (vai piešķirt apakšlicenci uz tām), piešķirt nodrošinājuma tiesības attiecībā uz vai par jūsu tiesībām izmantot Programmatūru vai kā citādi nodot kādu daļu savu tiesību izmantot Programmatūru, izņemot gadījumus, kad uzņēmums Google jums ir devis skaidri formulētu rakstveida atļauju rīkoties šādi.</p>
<p><strong>10. Satura licence no jums</strong></p>
<p>10.1. Jūs saglabājat jums jau piederošās autortiesības un jebkuras citas tiesības uz Saturu, kuru iesniedzat, publicējat vai attēlojat Pakalpojumos.</p>
<p><strong>11. Programmatūras atjaunināšana</strong></p>
<p>11.1. Jūsu izmantotā programmatūra laiku pa laikam var automātiski lejupielādēt un instalēt Google nodrošinātos atjauninājumus. Šie atjauninājumi ir veidoti, lai uzlabotu, papildinātu un tālāk attīstītu Pakalpojumus, un tie var būt kļūdu labojumi, paplašinātas funkcijas, jauni programmatūras moduļi un pilnīgi jaunas versijas. Jūs piekrītat saņemt šādus atjauninājumus (un ļaut uzņēmumam Google tos jums piegādāt) kā daļu no Pakalpojumiem.</p>
<p><strong>12. Attiecību pārtraukšana ar uzņēmumu Google</strong></p>
<p>12.1. Noteikumi paliek spēkā, līdz jūs vai uzņēmums Google tos pārtrauc, kā norādīts tālāk.</p>
<p>12.2. Uzņēmums Google drīkst jebkurā laikā pārtraukt tā juridisko līgumu ar jums, ja:</p>
<p>(A) esat pārkāpis kādu no Noteikumu nosacījumiem (vai esat veicis darbības, kas skaidri norāda, ka neplānojat vai nespējat izpildīt Noteikumu nosacījumus); vai</p>
<p>(B) uzņēmumam Google tā rīkoties pieprasa likums (piemēram, ja Pakalpojumu sniegšana jums ir vai kļūst nelikumīga); vai</p>
<p>(C) partneris, ar ko kopā uzņēmumu Google jums sniedza Pakalpojumus, ir pārtraucis savas attiecības ar uzņēmumu Google vai beidzis sniegt Pakalpojumus jums; vai</p>
<p>(D) uzņēmums Google pārtrauc sniegt Pakalpojumus lietotājiem valstī, kurā jūs dzīvojat vai no kuras jūs izmantojat šos pakalpojumus; vai</p>
<p>(E) Google Pakalpojumu nodrošināšana jums pēc uzņēmuma Google uzskatiem vairs nav komerciāli dzīvotspējīga.</p>
<p>12.3. Nekas no šajā Sadaļā minētā neietekmēs uzņēmuma Google tiesības saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumu 4. sadaļu.</p>
<p>12.4. Ja šie Noteikumi vairs nav spēkā, visas likumīgās tiesības, pienākumus un saistības, no kā jūs un uzņēmums Google ir guvis labumu vai kuri uz jums attiecas (vai ko esat saņēmis laika gaitā, kamēr Noteikumi bija spēkā), vai kurām nav noteikts ierobežojums laikā, šī pārtraukšana neietekmēs, un 19.7. punktā minētie nosacījumi turpinās attiekties uz šīm tiesībām, pienākumiem un saistībām bez ierobežojuma laikā.</p>
<p><strong>13. GARANTIJU IZSLĒGŠANA</strong></p>
<p>13.1. NEKAS ŠAJOS NOTEIKUMOS, TAI SKAITĀ 13. UN 14. SADAĻA, NEIZSLĒDZ UN NEIEROBEŽO UZŅĒMUMA GOOGLE GARANTIJU VAI ATBILDĪBU PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS VAR NEBŪT LIKUMĪGI IZSLĒGTI VAI IEROBEŽOTI AR LIKUMU. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV PIEĻAUJAMA NOTEIKTU GARANTIJU VAI NOSACĪJUMU IZSLĒGŠANA VAI ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA PAR ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KO IZRAISĪJUSI NEVĒRĪBA, LĪGUMA PĀRKĀPUMS VAI NETIEŠU NOSACĪJUMU PĀRKĀPUMS, NEJAUŠI VAI IZRIETOŠI ZAUDĒJUMI. TĀDĒĻ ATTIECĪBĀ UZ JUMS IR SPĒKĀ TIKAI TIE IEROBEŽOJUMI, KAS JŪSU JURISDIKCIJĀ IR LIKUMĪGI, UN MŪSU ATBILDĪBA IR IEROBEŽOTA AR MAKSIMĀLO LIKUMĀ NOTEIKTO APJOMU.</p>
<p>13.2. JŪS SKAIDRI SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA LIETOJAT PAKALPOJUMUS, APZINĀDAMIES SAVU RISKU, UN UZŅĒMUMA GOOGLE NODROŠINĀTIE PAKALPOJUMI TIEK PIEDĀVĀTI “TĀDI, KĀDI TIE IR” UN “TĀDI, KĀDI TIE IR PIEEJAMI”.</p>
<p>13.3. ĪPAŠI UZŅĒMUMS GOOGLE, TĀ FILIĀLES UN APAKŠUZŅĒMĒJI, UN LICENCES DEVĒJI NENODROŠINA UN NEGARANTĒ, KA:</p>
<p>(A) JŪSU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM,</p>
<p>(B) JŪSU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA BŪS NETRAUCĒTA, SAVLAICĪGA, DROŠA VAI BEZ KĻŪDĀM,</p>
<p>(C) VISA INFORMĀCIJA, KO SAŅEMSIET SAVAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ, BŪS PRECĪZA UN UZTICAMA, UN</p>
<p>(D) TIKS LABOTI VISAS PROGRAMMATŪRAS, KAS JUMS SNIEGTA KĀ PAKALPOJUMA DAĻA, DARBĪBAS VAI FUNKCIJAS DEFEKTI.</p>
<p>13.4. JEBKĀDI MATERIĀLI, KAS LEJUPIELĀDĒTI VAI CITĀDI IEGŪTI, IZMANTOJOT GOOGLE PAKALPOJUMUS, TIEK SAŅEMTI PĒC JŪSU PAŠU IESKATIEM UN RISKA, UN JŪS BŪSIET VIENPERSONISKI ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM SAVAS DATORSISTĒMAS VAI CITU IERĪČU BOJĀJUMIEM, VAI DATU ZUDUMU, KO IZRAISĪJUSI JEBKĀDU ŠĀDU MATERIĀLU LEJUPIELĀDE.</p>
<p>13.5. NEKĀDI IETEIKUMI VAI MUTISKA, VAI RAKSTISKA INFORMĀCIJA, KO ESAT SAŅĒMIS NO GOOGLE, NO VAI CAUR GOOGLE PAKALPOJUMIEM, NERADA NEKĀDAS GARANTIJAS, KAS NAV TIEŠI NOTEIKTAS NOTEIKUMOS.</p>
<p>13.6. GOOGLE TURPMĀK TIEŠI ATSAKĀS NO VISĀM JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠIEM TIRGOTĀJU ATBILDĪBAS GALVOJUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, ATBILSTĪBU NOTEIKTIEM MĒRĶIEM UN TIESĪBU NEAIZSKARŠANU.</p>
<p><strong>14. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI</strong></p>
<p>14.1. SASKAŅĀ AR VISPĀRĒJIEM NOSACĪJUMIEM, KAS APRAKSTĪTI 13.1. PUNKTĀ, JŪS SKAIDRI SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA UZŅĒMUMS GOOGLE, TĀ APAKŠNODAĻAS UN STRUKTŪRVIENĪBAS, UN TĀ LICENCES DEVĒJI NAV ATBILDĪGI PAR:</p>
<p>(A) JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI SODA NAUDAS ZAUDĒJUMIEM, KAS JUMS VAR RASTIES NEATKARĪGI NO TO RAŠANĀS VEIDA VAI IESPĒJAMĀS ATBILDĪBAS.. TAS IETVER, BET NEAPROBEŽOJAS AR VISIEM PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM (KAS RADUŠIES TIEŠI VAI NETIEŠI), VISIEM FIRMAS PRESTIŽA VAI UZŅĒMUMA REPUTĀCIJAS ZAUDĒJUMIEM, JEBKĀDIEM JŪSU CIESTAJIEM INFORMĀCIJAS ZUDUMIEM, PREČU AIZVIETOŠANAS UN PAKALPOJUMU IEGĀDES IZMAKSĀM VAI CITIEM NEMATERIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM;</p>
<p>(B) JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS JUMS VAR RASTIES, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KO IZRAISA:</p>
<p>(I) JEBKĀDA PAĻĀVĪBA ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDU REKLĀMU PILNĪBU, PRECIZITĀTI VAI PASTĀVĒŠANU VAI KO IZRAISA JEBKĀDAS ATTIECĪBAS VAI DARĪJUMI STARP JUMS UN JEBKĀDU REKLĀMDEVĒJU VAI SPONSORU, KURA REKLĀMA PARĀDĀS PAKALPOJUMOS;</p>
<p>(II) JEBKĀDAS IZMAIŅAS, KO GOOGLE VAR VEIKT PAKALPOJUMOS, VAI JEBKĀDA PASTĀVĪGAS VAI ĪSLAICĪGAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PĀRTRAUKŠANA (VAI JEBKURA PAKALPOJUMU IESPĒJAS PĀRTRAUKŠANA);</p>
<p>(III) JEBKURA SATURA UN CITU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS LAIKĀ VAI AR PAKALPOJUMIEM UZTURĒTU VAI PĀRRAIDĪTU SAKARU DATU DZĒŠANU, BOJĀŠANU VAI NESPĒJA TOS SAGLABĀT;</p>
<p>(IV) JŪSU NESPĒJA SNIEGT UZŅĒMUMAM GOOGLE PRECĪZU KONTA INFORMĀCIJU;</p>
<p>(V) JŪSU NESPĒJA UZTURĒT SAVAS PAROLES VAI KONTA INFORMĀCIJAS DROŠĪBU UN KONFIDENCIALITĀTI;</p>
<p>14.2. 14.1. PUNKTĀ MINĒTIE GOOGLE ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ PRET JUMS IR SPĒKĀ NEATKARĪGI NO TĀ, VAI UZŅĒMUMS GOOGLE IR TICIS BRĪDINĀTS PAR JEBKĀDU ŠĀDU ZUDUMU RAŠANOS IESPĒJU UN VAI IR PAR TIEM ZINĀJIS.</p>
<p><strong>15. Autortiesību un preču zīmju politikas</strong></p>
<p>15.1. Uzņēmuma Google politika nosaka atbildēt uz ziņojumiem par autortiesību pārkāpumiem, kas atbilst piemērojamajam starptautiskajam intelektuālā īpašuma likumam (tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Digitālās tūkstošgades autortiesību likumam), un likvidēt atkārtotu pārkāpēju kontus. Plašāk par Google politiku lasiet vietnē http://www.google.lv/dmca.html.</p>
<p>15.2. Uzņēmums Google izmanto preču zīmju sūdzību procedūru attiecībā uz Google reklāmu uzņēmējdarbību, par kuru informāciju iespējams atrast vietnē http://www.google.lv/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Reklāmas</strong></p>
<p>16.1. Daži Pakalpojumi tiek finansēti, izmantojot reklāmas ienākumus, tāpēc tos var izmantot reklāmām un produktu virzīšanai. Šīs reklāmas var būt mērķētas uz Pakalpojumos saglabātās informācijas saturu, Pakalpojumos veiktajiem meklējumiem vai citu informāciju.</p>
<p>16.2. Google nodrošināto reklāmu veidu, režīmu un apjomu Pakalpojumos var mainīt bez īpaša iepriekšēja brīdinājuma.</p>
<p>16.3. Kā atlīdzību par to, ka uzņēmums Google sniedz jums piekļuvi Pakalpojumiem un iespēju tos izmantot, jūs piekrītat, ka uzņēmums Google drīkst Pakalpojumos izvietot reklāmas.</p>
<p><strong>17. Cits saturs</strong></p>
<p>17.1. Pakalpojumi var iekļaut saites uz citām vietnēm, saturu vai resursiem. Uzņēmumam Google var nebūt kontroles pār kādām vietnēm vai resursiem, ko nodrošina citi uzņēmumi vai personas, nevis uzņēmums Google.</p>
<p>17.2. Jūs apzināties un piekrītat, ka uzņēmums Google nav atbildīgs par šādu ārēju vietņu vai resursu pieejamību un uzņēmums nesankcionē reklāmas, produktus vai citus materiālus, kas atrodas šādās vietnēs vai resursos vai ir pieejami no tiem.</p>
<p>17.3. Jūs apzināties un piekrītat, ka uzņēmums Google nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums var rasties šādu ārēju vietņu vai resursu pieejamības dēļ, vai jebkādu paļāvību gadījumā, kas jums bijušas par jebkuru šādās vietnēs vai resursos reklamētu produktu, preču vai citu materiālu pilnību, precizitāti vai pastāvēšanu.</p>
<p><strong>18. Izmaiņas Noteikumos</strong></p>
<p>18.1. Uzņēmums Google drīkst laiku pa laikam veikt izmaiņas Vispārējos noteikumos vai Papildu noteikumos. Pēc šādu izmaiņu izdarīšanas uzņēmums Google Vispārējo noteikumu jauno tekstu publiskos vietnē http://www.google.com/chrome/intl/lv/eula_text.html, un visi jaunie Papildu noteikumi jums būs pieejami, izmantojot attiecīgos Pakalpojumus, vai šajos Pakalpojumos.</p>
<p>18.2. Jūs saprotat un piekrītat, ka, ja izmantojat Pakalpojumus pēc datuma, kurā Vispārējie noteikumi vai Papildu noteikumi tika mainīti, uzņēmums Google uzskata Pakalpojumu izmantošanu kā piekrišanu atjauninātajiem Vispārējiem noteikumiem un Papildu noteikumiem.</p>
<p><strong>19. Vispārīgie juridiskie noteikumi</strong></p>
<p>19.1. Dažreiz Pakalpojumu lietošanas laikā varat (Pakalpojumu izmantošanas dēļ vai saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu) izmantot pakalpojumu vai lejupielādēt programmatūru, vai iegādāties preces, ko nodrošina cita fiziska vai juridiska persona. Pastāv iespēja, ka citu pakalpojumu, programmatūras vai preču izmantošanu regulē atsevišķi starp jums un iesaistīto uzņēmumu vai personu noteikumi. Šādā gadījumā šie Noteikumi neietekmē jūsu tiesiskās attiecības ar citām šīm fiziskām vai juridiskām personām.</p>
<p>19.2. Šie Noteikumi ir juridiskais līgums starp jums un uzņēmumu Google un regulē Pakalpojumu izmantošanu (bet izņemot visus citus pakalpojumus, ko uzņēmums Google var jums sniegt saskaņā ar atsevišķu rakstisku līgumu), un pilnīgi aizstāj visus iepriekšējos līgumus starp jums un uzņēmumu Google saistībā ar Pakalpojumiem.</p>
<p>19.3. Jūs piekrītat, ka uzņēmums Google var sniegt jums ziņojumus, tostarp par Noteikumu maiņu, pa e-pastu, pastu vai izliekot ziņas Pakalpojumos.</p>
<p>19.4. Jūs piekrītat, ka, ja uzņēmums Google neizmanto vai neīsteno likumīgās tiesības vai līdzekļus, kas ir iekļauti Noteikumos (vai no kuriem uzņēmums Google ir guvis labumu atbilstoši kādam piemērojamam likumam), tas nav jāuztver kā oficiāla atteikšanās no uzņēmuma Google tiesībām, un šīs tiesības vai līdzekļi joprojām būs pieejami uzņēmumam Google.</p>
<p>19.5. Ja kāda tiesa, kuras jurisdikcijā ir izlemt šo lietu, lemj, ka kāds no Noteikumu nosacījumiem nav derīgs, šis nosacījums tiks izņemts no Noteikumiem, neietekmējot pārējos Noteikumus. Pārējie Noteikumu nosacījumi būs spēkā esoši un izpildāmi.</p>
<p>19.6. Jūs apzināties un piekrītat, ka saskaņā ar Noteikumiem katrs uzņēmumu grupas dalībnieks, kam Google ir mātes uzņēmums, būs trešo pušu saņēmējs, un ka citi šādi uzņēmumi tiek pilnvaroti tieši realizēt visus šo Noteikumu, kas piešķir tiem labumu (vai tiesības), nosacījumus un paļauties uz tiem. Izņemot tos, Noteikumiem nav citu fizisku vai juridisku personu, kas būtu trešo pušu saņēmēji.</p>
<p>19.7. Noteikumus un jūsu attiecības ar uzņēmumu Google regulē Kalifornijas štata tiesību akti neatkarīgi no to kolīzijas ar tiesību aktu nosacījumiem. Lai atrisinātu domstarpības, kuru avots ir Noteikumi, jūs un uzņēmums Google piekrīt pakļauties Kalifornijas štata Santaklāras apgabala tiesu personīgajai un īpašajai jurisdikcijai. Tomēr jūs piekrītat, ka uzņēmums Google joprojām var pieprasīt tiesas aizsardzību (vai tamlīdzīgus steidzamus tiesiskās aizsardzības līdzekļus) jebkurā jurisdikcijā.</p>
<p><strong>20. Google Chrome paplašinājumu instalēšanas papildnoteikumi</strong></p>
<p>20.1. Šajā sadaļā sniegtie noteikumi ir saistoši, ja Google Chrome kopijā instalējat paplašinājumus. Paplašinājumi ir uzņēmuma Google vai trešo pušu izstrādātas mazas programmatūras programmas, ar kurām varat modificēt un uzlabot Google Chrome funkcionalitāti. Salīdzinājumā ar parastām tīmekļa lapām paplašinājumu izmantošana var nodrošināt lielākas priekšrocības, piekļūstot pārlūkprogrammai vai datoram, tostarp privāto datu lasīšanas un modificēšanas iespēju.</p>
<p>20.2. Pārlūkprogramma Google Chrome var regulāri sazināties ar attāliem serveriem, kurus mitina uzņēmums Google vai trešās puses, lai pārbaudītu pieejamos paplašinājumu atjauninājumus, tostarp, bet ne tikai kļūdu labojumu vai uzlabotas funkcionalitātes atjauninājumus. Jūs piekrītat, ka šādu atjauninājumu pieprasīšana, lejupielāde un instalēšana tiks veikta automātiski bez turpmākās brīdināšanas.</p>
<p>20.3. Pārlūkprogramma Google Chrome var regulāri atklāt paplašinājumus, kas pārkāpj Google izstrādātāju pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai citus juridiskus līgumus, likumus, normatīvos aktus vai politikas noteikumus. Pārlūkprogramma Google Chrome regulāri veiks šādu paplašinājumu saraksta lejupielādi no Google serveriem. Jūs piekrītat, ka uzņēmumam Google ir tiesības pēc saviem ieskatiem attāli atspējot lietotāja sistēmās vai noņemt no tām jebkuru šādu paplašinājumu. </p>
<p><strong>21. Uzņēmuma lietošanas papildu noteikumi</strong></p>
<p>21.1. Ja jūs esat uzņēmums, tad persona, kas piekrīt noteikumiem uzņēmuma vārdā (lai novērstu šaubas, šajos Noteikumos attiecībā uz uzņēmumiem “jūs” nozīmē juridisku personu), apliecina un garantē, ka viņam ir tiesības darboties jūsu vārdā, ka esat likumīgi pilnvarots veikt uzņēmējdarbību valstī(-īs), kur darbojaties, un ka jūsu darbinieki, vadītāji, pārstāvji un citi aģenti, kas piekļūst Pakalpojumam, ir likumīgi pilnvaroti piekļūt Google Chrome un likumīgi saistīt jūs ar šiem Noteikumiem.</p>
<p>21.2. Saskaņā ar Noteikumiem un papildus licencei, kas tiek piešķirta 9. sadaļā, Google piešķir jums neekskluzīvu un nedeleģējamu licenci reproducēt, izplatīt, instalēt un lietot Google Chrome tikai datoros, kas paredzēti darbinieku, vadītāju, pārstāvju un aģentu lietošanai saistībā ar jūsu uzņēmumu, un ar nosacījumu, ka viņi lietos Google Chrome atbilstoši šiem Noteikumiem.</p>
<p>2010. gada 12. augusts</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Google Chrome pakalpojumu sniegšanas papildnoteikumi</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>ŠIS PRODUKTS TIEK LICENCĒTS SASKAŅĀ AR AVC PATENTU PAKETES LICENCI PATĒRĒTĀJA PERSONĪGAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI (i) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI AVC STANDARTAM (“AVC VIDEO”) UN/VAI (ii) DEKODĒTU AVC VIDEO, KO KODĒJIS PERSONĪGĀ UN NEKOMERCIĀLĀ DARBĪBĀ IESAISTĪTS PATĒRĒTĀJS UN/VAI KAS IEGŪTS NO VIDEO PARTNERA, KURAM IR PIEŠĶIRTA LICENCE AVC VIDEO NODROŠINĀŠANAI. LICENCE NAV NEDZ PIEŠĶIRTA, NEDZ NETIEŠI NORĀDĪTA NEKĀDIEM CITIEM LIETOŠANAS VEIDIEM. PAPILDU INFORMĀCIJA IR PIEEJAMA NO MPEG LA, L.L.C. SKATIET HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome var ietvert vienu vai vairākus komponentus, ko nodrošina uzņēmumi Adobe Systems Incorporated un Adobe Software Ireland Limited (kopā dēvēti par “Adobe”). Jūs lietojat uzņēmuma Google nodrošināto Adobe programmatūru (“Adobe programmatūra”) saskaņā ar tālāk izklāstītajiem papildu noteikumiem (“Adobe noteikumi”). Jūs, persona, kura saņem Adobe programmatūru, turpmāk tekstā būsiet dēvēta par “Apakšlicences īpašnieku.”</p>
<p>1. Licences ierobežojumi.</p>
<p>(a) Flash Player versija 10.x ir izstrādāta tikai kā pārlūkprogrammas spraudnis. Apakšlicences īpašnieks nedrīkst pārveidot vai izplatīt šo Adobe programmatūru, kas paredzēta izmantošanai tikai kā pārlūkprogrammas spraudnis tīmekļa lapas satura atskaņošanai. Piemēram, Apakšlicences īpašnieks nedrīkst šo Adobe programmatūru pārveidot, lai tā varētu mijiedarboties ar lietojumprogrammām (piem., ar savrupām lietojumprogrammām, logrīkiem un ierīces lietotāja interfeisu), kas darbojas savrupi no pārlūkprogrammas.</p>
<p>(b) Apakšlicences īpašnieks neatklās caur pārlūkprogrammas spraudņa interfeisu piekļuvi nevienam Flash Player versijas 10.x API tādā veidā, kas ļauj šādu paplašinājumu lietot kā savrupu lietojumprogrammu tīmekļa lapas satura atskaņošanai.</p>
<p>(c) Chrome-Reader programmatūru nedrīkst izmantot, lai atveidotu PDF un EPUB dokumentus, kas izmanto digitālo tiesību pārvaldības protokolus vai sistēmas, kas nav Adobe DRM.</p>
<p>(d) Chrome-Reader programmatūrā jābūt iespējotam Adobe DRM attiecībā uz visiem ar Adobe DRM aizsargātajiem PDF un EPUB dokumentiem.</p>
<p>(e) Chrome-Reader programmatūra nedrīkst atspējot nevienu citu Adobe nodrošināto Adobe programmatūras iespēju, ieskaitot, bet ne tikai PDF un EPUB formātu un Adobe DRM atbalstu, kā vienīgi tās, kas tieši atļautas tehniskajās specifikācijās.</p>
<p>2. Elektroniskā informācijas pārraide. Apakšlicences īpašnieks drīkst atļaut lejupielādēt Adobe programmatūru no vietnes, interneta, iekštīkla vai līdzīgas tehnoloģijas (“Elektroniskā informācijas pārraide”) ar nosacījumu, ka Apakšlicences īpašnieks piekrīt izplatīt Adobe programmatūru, tostarp ar kompaktdiskiem, cipardiskiem vai citiem informācijas nesējiem un Elektronisko informācijas pārraidi (ja tāda ir īpaši atļauta), ievērojot saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu tās neatļautu lietošanu. Attiecībā uz šajos noteikumos apstiprināto Elektronisko informācijas pārraidi Apakšlicences īpašnieks piekrīt izmantot visus Adobe noteiktos saprātīgos lietošanas ierobežojumus, ieskaitot tos, kas attiecas uz Apakšlicences īpašnieka produkta drošību un/vai šī produkta izplatīšanas ierobežojumu galalietotājiem.</p>
<p>3. Galalietotāju licences līgums un izplatīšanas noteikumi.</p>
<p>(a) Apakšlicences īpašniekam jānodrošina, ka Adobe programmatūra tiek izplatīta galalietotājiem saskaņā ar izpildāmu galalietotāju licences līgumu, kas Apakšlicences īpašnieka un tā piegādātāju labā ietver vismaz visus tālāk minētos obligātos noteikumus (“Galalietotāju licences līgums”): (i) izplatīšanas un kopēšanas aizliegums; (ii) pārveidojumu un atvasinātu darbu aizliegums; (iii) tādas dekompilācijas, dekonstrukcijas, izjaukšanas un citādas pārveidošanas aizliegums, kas reducē Adobe programmatūru līdz cilvēkam saprotamai formai; (iv) noteikums, kas norāda Apakšlicences īpašnieka un tā licences devēju īpašumtiesības uz Apakšlicences īpašnieka produktu (kā definēts 8. sadaļā); (v) atteikšanās no netiešiem, īpašiem, nejaušiem, soda un izrietošiem zaudējumiem; un (vi) citas nozarē pieņemtās standarta atteikšanās un ierobežojumi, ieskaitot (ciktāl piemērojamas), atteikšanās no visām piemērojamām ar likumu noteiktām garantijām pilnā apmērā, ciktāl atļauj likums.</p>
<p>(b) Apakšlicences īpašniekam jānodrošina, ka Adobe programmatūra tiek izplatīta Apakšlicences īpašnieka izplatītājiem saskaņā ar izpildāmu izplatīšanas licences līgumu, kas Apakšlicences īpašnieka un tā piegādātāju labā ietver noteikumus, kuri aizsargā Adobe tādā pašā mērā kā Adobe noteikumi.</p>
<p>4. Atklātais pirmkods. Apakšlicences īpašnieks tieši vai netieši nepiešķir un nedomā piešķirt nevienai trešai pusei nekādas tiesības vai privilēģijas Adobe intelektuālā īpašuma tiesību vai īpašuma tiesību ietvaros, kas ļauj šo intelektuālo īpašumu izmantot atklātā pirmkoda licencei vai shēmai, kurā pastāv vai var tikt interpretēta kā pastāvoša prasība, kas ir izmantošanas, modificēšanas un/vai izplatīšanas nosacījums, ka Adobe programmatūrai jābūt: (i) atklātai vai izplatītai pirmkoda veidā; (ii) licenzētai atvasinātu darbu veidošanai; vai (iii) tālākizplatītai bez maksas. Iepriekšminētais ierobežojums nekavē Apakšlicences īpašnieka veikto izplatīšanu, un Apakšlicences īpašnieks bez maksas izplatīs Adobe programmatūru kopā ar Google programmatūru.</p>
<p>5. Papildu noteikumi. Adobe patur tiesības pieprasīt piemērot papildu noteikumus un nosacījumus Apakšlicences īpašniekiem nodrošinātajiem atjauninājumiem, jaunināšanai un Adobe programmatūras jaunajām versijām (kopā “Jauninājumi”), un šie noteikumi un nosacījumi piemērojami tikai Jauninājumiem un to nākamajām versijām un tikai tādā mērā, kādā Adobe nosaka šādus ierobežojumus visiem šo Jauninājumu licences īpašniekiem. Ja Apakšlicences īpašnieks nepiekrīt šādiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, tad Apakšlicences īpašniekam nav licences tiesību saistībā ar šādiem Jauninājumiem, un Apakšlicences īpašnieka Adobe programmatūras licences tiesības tiks automātiski pārtrauktas 90 dienas pēc šo papildu noteikumu pavēstīšanas Apakšlicences īpašniekam.</p>
<p>6. Īpašumtiesību paziņojumi. Apakšlicences īpašnieks nedzēsīs un nekādā veidā nemainīs autortiesību paziņojumus, preču zīmes, logotipus un saistītos paziņojumus vai citus Adobe (un tā licences devēju, ja piemērojams) īpašumtiesību paziņojumus, kas parādās uz Adobe programmatūras, Adobe programmatūrā vai kopā ar šo programmatūru saņemtajos materiālos, kā arī apakšlicences īpašnieks to neprasīs darīt saviem izplatītājiem.</p>
<p>7. Tehniskās prasības. Apakšlicences īpašnieks un tā izplatītāji var izplatīt tikai tādus Adobe programmatūras un/vai ierīču Jauninājumus, kas (i) atbilst tehniskajām specifikācijām, kuras atrodamas vietnē http://www.adobe.com/mobile/licensees (vai tai sekojošajā tīmekļa vietnē), un ko (ii) Adobe verificējis, kā norādīts tālāk.</p>
<p>8. Verifikācija un atjaunināšana. Apakšlicences īpašniekam jāiesniedz Adobe ikviens Apakšlicences īpašnieka produkts (un ikviena tā versija), kas ietver Adobe programmatūru un/vai Jauninājumu (“Apakšlicences īpašnieka produkts”), kas neatbilst uzņēmuma Google noteiktajiem ierīces verifikācijas atbrīvojuma kritērijiem, lai Adobe varētu veikt verifikāciju. Apakšlicences īpašnieks maksās par katru materiālu iesniegšanas reizi, nodrošinot verifikācijas paketes saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem Adobe noteikumiem, kas apskatāmi vietnē http://flashmobile.adobe.com/. Apakšlicences īpašnieka produkts, kura verifikācija ir nesekmīga, nedrīkst tikt izplatīts. Verifikācija tiks veikta saskaņā ar dotajā brīdī spēkā esošo Adobe procesu, kas aprakstīts vietnē http://flashmobile.adobe.com/ (“Verifikācija”).</p>
<p>9. Profili un Device Central. Verifikācijas procesa vai kādas citas metodes ietvaros Apakšlicences īpašnieks tiks lūgts ievadīt noteiktu profila informāciju par Apakšlicences īpašnieka produktiem, un Apakšlicences īpašnieks sniegs Adobe šo informāciju. Adobe drīkst (i) izmantot šo profila informāciju kā pamatoti nepieciešamu Apakšlicences īpašnieka produkta Verifikācijai (ja uz šo produktu attiecas Verifikācija), un (ii) parādīt šo informāciju “Adobe Device Intelligence system” ietvaros vietnē https://devices.adobe.com/partnerportal/ un padarīt pieejamu ar Adobe autorēšanas un izstrādes rīku un pakalpojumu palīdzību, lai ļautu izstrādātājiem un galalietotājiem redzēt, kā saturs un lietojumprogrammas parādās Apakšlicences īpašnieka produktos (piem., kā video attēli parādās noteiktos tālruņos).</p>
<p>10. Eksports. Apakšlicences īpašnieks atzīst, ka Amerikas Savienoto Valstu likumi un noteikumi ierobežo preču un tehnisko datu eksportu un reeksportu, ja preču un tehnisko datu izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis, un tas var attiekties arī uz Adobe programmatūru. Apakšlicences īpašnieks piekrīt neeksportēt Adobe programmatūru un neveikt tās reeksportu bez atbilstošas Amerikas Savienoto Valstu un ārvalstu varas iestāžu atļaujas, ja tāda piemērojama.</p>
<p>11. Tehnoloģijas nodošanas noteikumi.</p>
<p>(a) Ja vien nav piemērojamas atļaujas vai vienošanās, kas saņemtas no attiecīgajām pusēm vai noslēgtas ar attiecīgajām pusēm, Apakšlicences īpašnieki nedrīkst lietot un nedrīkst ļaut lietot Adobe programmatūru tikai mp3 audio (.mp3) datu kodēšanai vai dekodēšanai visās ierīces, izņemot personālos datorus (piem., mobilajā tālrunī vai televizora pierīcē), un nedrīkst izmantot Adobe programmatūrā ietvertos mp3 kodētājus un dekodētājus, kā arī tiem piekļūt, izmantojot kādu citu produktu, izņemot Adobe programmatūru. Adobe programmatūra var tikt izmantota, lai kodētu vai dekodētu MP3 datus, kas ierakstīti swf vai flv video, attēla vai cita veida datu failā. Apakšlicences īpašnieks atzīst, ka Adobe programmatūras izmantošana citām ierīcēm, izņemot personālos datorus, kā norādīts aizliegumā šajā sadaļā, var būt par iemeslu autora licences honorāra maksājumu vai citu trešajām pusēm, kurām pieder intelektuālā īpašuma tiesības saistītā ar MP3 tehnoloģiju, izmaksājamu summu veidā, un ka ne Adobe, ne Apakšlicences īpašnieks nav maksājis ne autora honorārus, ne citas summas par šādu izmantošanu trešajām pusēm, kurām pieder intelektuālā īpašuma tiesības. Ja Apakšlicences īpašniekam ir nepieciešams MP3 kodētājs vai dekodētājs šādai lietošanai, tad Apakšlicences īpašnieks ir atbildīgs par nepieciešamās intelektuālā īpašuma licences, tostarp jebkuru piemērojamo patenta tiesību, saņemšanu.</p>
<p>(b) Apakšlicences īpašnieks neizmantos, nekopēs, nepavairos un nemainīs (i) On2 pirmkodu (tas nodrošināts kā Pirmkoda komponents), kas nepieciešams, lai iespējotu Adobe programmatūru video dekodēšanai Flash video faila formātā (.flv vai .f4v), un (ii) Sorenson Spark pirmavotu (tas nodrošināts kā Pirmkoda komponents), lai kaut kādā mērā izlabotu blusas un uzlabotu Adobe programmatūras veiktspēju. Visi kopā ar Adobe programmatūru nodrošinātie kodeki drīkst tikt izmantoti un izplatīti tikai kā Adobe programmatūras iekļauta daļa, un nav atļauts tiem piekļūt ar citām lietojumprogrammām, tostarp citām Google lietojumprogrammām.</p>
<p>(c) Pirmkods var būt nodrošināts ar AAC kodeku un/vai HE-AAC kodeku (“AAC kodeks”). AAC kodeka izmantošana ir atļauta, ja Apakšlicences īpašniekam ir pareiza patenta licence, kas aptver visus nepieciešamos VIA Licensing norādītos patentus galaproduktiem, kuros AAC kodeks tiks izmantots. Apakšlicences īpašnieks atzīst un piekrīt, ka Adobe šī Līguma ietvaros Apakšlicences īpašniekiem vai tā apakšlicences īpašniekiem nenodrošina AAC kodeka patenta licenci.</p>
<p>(d) PIRMKODS VAR IETVERT KODU, KAS LICENCĒTS AR AVC PATENTĒTU PAKETES LICENCI PATĒRĒTĀJA PERSONĪGAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI (i) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI AVC STANDARTAM (“AVC VIDEO”) UN/VAI (ii) DEKODĒTU AVC VIDEO, KO KODĒJIS KĀDS PATĒRĒTĀJS PERSONĪGAS UN NEKOMERCIĀLAS DARBĪBAS IETVAROS UN/VAI KAS SAŅEMTS NO VIDEO PARTNERA, KAS LICENCĒTS AVC VIDEO NODROŠINĀŠANAI. LICENCE NAV NEDZ PIEŠĶIRTA, NEDZ NETIEŠI NORĀDĪTA NEKĀDIEM CITIEM LIETOŠANAS VEIDIEM. PAPILDU INFORMĀCIJU VAR SAŅEMT NO MPEG LA, L.L.C. Skatiet http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Atjauninājumi. Apakšlicences īpašnieks neizvairīsies no Google vai Adobe mēģinājumiem atjaunināt Adobe programmatūru visos Apakšlicences īpašnieka produktos, kuros izmantota Adobe programmatūra kopā ar Google programmatūru (“Apakšlicences īpašnieka produkti”).</p>
<p>13. Tiesības uz nosaukumu un īpašumtiesību paziņojumi. Apakšlicences īpašnieks norādīs Adobe programmatūru publiski pieejamā Apakšlicences īpašnieka produkta specifikācijā un norādīs atbilstošo Adobe programmatūras zīmolu (īpaši neiekļaujot Adobe korporatīvo logotipu) uz Apakšlicences īpašnieka produkta iepakojuma vai mārketinga materiāliem saskaņoti ar Apakšlicences īpašnieka produktā izmantoto citu trešo pušu produktu zīmoliem.</p>
<p>14. Bez garantijas. ADOBE PROGRAMMATŪRA IR PUBLISKOTA APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKAM TĀS IZMANTOŠANAI UN REPRODUCĒŠANAI “TĀDA, KĀDA TĀ IR” UN ADOBE NEGARANTĒ TĀS IZMANTOŠANU VAI VEIKTSPĒJU. ADOBE UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ UN NEVAR GARANTĒT VEIKTSPĒJU VAI ADOBE PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS REZULTĀTUS. ATSKAITOT JEBKURU GARANTIJU, NOSACĪJUMU, PĀRSTĀVĪBU VAI NOTEIKUMU TĀDĀ APMĒRĀ, KĀDĀ TIE NEVAR VAI NEDRĪKST TIKT NEIEVĒROTI VAI IEROBEŽOTI SASKAŅĀ AR APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKAM PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKA JURISDIKCIJĀ, ADOBE UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI NESNIEDZ GARANTIJU UN NEPIEDĀVĀ NOSACĪJUMUS, PĀRSTĀVĪBU VAI NOTEIKUMUS (NE TIEŠU, NE NETIEŠU, KO NOSAKA STATŪTI, VISPĀRĪGĀS TIESĪBAS, PARAŽAS, LIETOŠANA VAI CITĀDI) NEVIENĀ GADĪJUMĀ, TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMA, IESKAITOT TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, PIEMĒROTĪBU TIRGUM, INTEGRĀCIJU, APMIERINOŠU KVALITĀTI VAI DERĪGUMU ZINĀMAM MĒRĶIM. APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKS PIEKRĪT NESNIEGT NE TIEŠU, NE NETIEŠU GARANTIJU ADOBE VĀRDĀ.</p>
<p>15. Atbildības ierobežojumi. ADOBE UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKA PRIEKŠĀ ATBILDĪGI PAR ZAUDĒJUMIEM, PRASĪBĀM VAI IZMAKSĀM VAI JEBKURIEM IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM UN ZAUDĒTIEM IENĀKUMIEM VAI IETAUPĪJUMIEM PAT TAD, JA ADOBE PĀRSTĀVIS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU, BOJĀJUMU, PRASĪBU VAI IZMAKSU IESPĒJAMĪBU VAI KĀDAS TREŠĀS PUSES PRASĪBU. IEPRIEKŠMINĒTIE IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI TIEK PIEMĒROTI APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKA JURISDIKCIJĀ PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS ATĻAUTAJĀ APMĒRĀ. ADOBE UN TĀ PIEGĀDĀTĀJU KOPĒJĀS SAISTĪBAS ŠĪ LĪGUMA IETVAROS VAI SAISTĪBĀ AR ŠO LĪGUMU IR IEROBEŽOTAS AR SUMMU VIENA TŪKSTOŠA DOLĀRU (USD 1000) APMĒRĀ. Nekas šī Līguma saturā neierobežo Adobe atbildību Apakšlicences īpašnieka priekšā, ja Adobe nolaidības vai krāpšanas dēļ iestājas personas nāve vai trauma. Adobe rīkojas savu piegādātāju vārdā, lai atteiktos un atbrīvotu no saistībām un/vai ierobežotu saistības, garantijas un atbildību saskaņā ar šiem Līguma noteikumiem, tomēr nekādā citā ziņā un nekādā citā nolūkā.</p>
<p>16. Satura aizsardzības noteikumi</p>
<p>(a) Definīcijas.</p>
<p>“Atbilstības un robustuma noteikumi” ir dokuments, kurā izklāstīti Adobe programmatūras atbilstības un robustuma noteikumi. Tas atrodams vietnē http://www.adobe.com/mobile/licensees vai tai sekojošajā vietnē.</p>
<p>“Satura aizsardzības funkcijas” ir tie Adobe programmatūras aspekti, kas izstrādāti, lai nodrošinātu Atbilstības un robustuma noteikumu ievērošanu un novērstu atskaņošanu, kopēšanu, pārveidošanu, atkārtotu izplatīšanu vai citas darbības, kas saistītas ar Adobe programmatūras lietotāju patēriņam izplatīto digitālo saturu, ja šīs darbības nav atļāvuši šī digitālā satura īpašnieki vai licencētie izplatītāji.</p>
<p>“Satura aizsardzības kods” ir kods noteiktās īpašās Adobe programmatūras versijās, kas nodrošina noteiktas Satura aizsardzības funkcijas.</p>
<p>“Atslēga” ir Adobe programmatūrā ietverta kriptogrāfiska vērtība, kas izmantojama digitālā satura atšifrēšanai.</p>
<p>(b) Licences ierobežojumi. Apakšlicences īpašnieka tiesības izmantot Adobe programmatūras licences ir saistītas ar šiem papildu ierobežojumiem un pienākumiem. Apakšlicences īpašnieks nodrošinās, ka Apakšlicences īpašnieka klienti ievēros šos Adobe programmatūras izmantošanai noteiktos ierobežojumus un pienākumus tādā pašā mērā, kā noteikts Apakšlicences īpašniekam; ja Apakšlicences īpašnieka klienti neizpildīs šos papildu ierobežojumus un pienākumus, tas tiks uzskatīts par Apakšlicences īpašnieka būtisku pārkāpumu.</p>
<p>b.1. Apakšlicences īpašnieks un klienti var izplatīt tikai Adobe programmatūru, kas atbilst Atbilstības un robustuma noteikumiem, ko Apakšlicences īpašnieks apstiprinājis Adobe noteikumos iepriekš minētajā verifikācijas procesa laikā.</p>
<p>b.2. Apakšlicences īpašnieks (i) neapies Adobe programmatūras vai jebkuras saistītas Adobe programmatūras, kas paredzēta Adobe programmatūras atļautai digitālā satura šifrēšanai vai atšifrēšanai, Satura aizsardzības funkcijas, vai (ii) neizstrādās un neizplatīs produktus, kas ir paredzēti, lai apietu Adobe programmatūras vai jebkuras saistītas Adobe programmatūras, kas paredzēta Adobe programmatūras atļautai digitālā satura šifrēšanai vai atšifrēšanai, Satura aizsardzības funkcijas.</p>
<p>(c) Līdz ar to Atslēgas ir Adobe Konfidenciāla informācija un attiecībā uz Atslēgām Apakšlicences īpašniekam ir jāievēro Adobe Procedūra pirmkoda izmantošanai (iespējams saņemt no Adobe pēc pieprasījuma).</p>
<p>(d) Tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Apakšlicences īpašnieks piekrīt, ka šī Līguma pārkāpšana var apdraudēt Adobe programmatūras Satura aizsardzības funkcijas un radīt unikālu un ilgstošu kaitējumu uzņēmumam Adobe un digitālā satura īpašniekiem, kas paļaujas uz šīm Satura aizsardzības funkcijām, un zaudējumu atlīdzināšana naudas izteiksmē var būt nepietiekama šāda kaitējuma pilnīgai kompensēšanai. Tādējādi apakšlicences īpašnieks arī piekrīt, ka papildus zaudējumu atlīdzināšanai naudas izteiksmē uzņēmumam Adobe ir tiesības izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai novērstu vai ierobežotu jebkura šāda pārkāpuma radīto kaitējumu.</p>
<p>17. Paredzētais trešu pušu saņēmējs. Adobe Systems Incorporated un Adobe Software Ireland Limited ir paredzētie trešu pušu saņēmēji starp Google un Apakšlicences īpašnieku noslēgtajā līgumā par Adobe programmatūru, kas ietver, bet neaprobežojoties ar Adobe noteikumiem. Apakšlicences īpašnieks piekrīt, neskatoties uz nosacījumiem, kas šajā ar Google noslēgtajā līgumā varētu būt pretrunā, ka Google drīkst atklāt Apakšlicences īpašnieka identitāti uzņēmumam Adobe un rakstiski apliecināt, ka Apakšlicences īpašnieks ir noslēdzis ar uzņēmumu Google licences līgumu, kurā ietilpst Adobe noteikumi. Apakšlicences īpašniekam jābūt noslēgtiem līgumiem ar visiem saviem licences turētājiem un, ja šiem licences turētājiem ir atļauts tālāk izplatīt Adobe programmatūru, tad līgumā ir jāiekļauj Adobe noteikumi.</p>
</body>
</html>