blob: 03f19d942f3c420e081a4cdfa7b8e21791e46b22 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome - Servicevoorwaarden</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chrome - Servicevoorwaarden</h2>
<p>Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op de uitvoerbare code van Google Chrome. De broncode voor Google Chrome is gratis beschikbaar onder 'open source'-softwarelicentieovereenkomsten op http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Uw relatie met Google</strong></p>
<p>1.1 Uw gebruik van de producten, software, services en websites van Google (in dit document gezamenlijk de 'Services' genoemd en met uitsluiting van eventuele services die door Google aan u worden geleverd onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst) is onderhevig aan de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Google. 'Google' betekent Google Inc., kantoorhoudende te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. In dit document wordt beschreven hoe de overeenkomst tot stand komt en worden enkele voorwaarden van de overeenkomst uiteengezet.</p>
<p>1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Google, zijn op uw overeenkomst met Google altijd ten minste de bepalingen en voorwaarden uit dit document van toepassing. Deze worden hierna aangeduid als de 'Universele voorwaarden'. 'Open source'-softwarelicenties voor de broncode van Google Chrome vormen afzonderlijke geschreven overeenkomsten. Voor zover de 'open source'-softwarelicenties expliciet voorrang krijgen op deze Universele voorwaarden, is uw overeenkomst met Google met betrekking tot het gebruik van Google Chrome of specifieke opgenomen componenten van Google Chrome onderworpen aan de 'open source'-softwarelicenties.</p>
<p>1.3 In aanvulling op de Universele voorwaarden omvat uw overeenkomst met Google tevens de voorwaarden die hieronder worden beschreven in de Aanvullende servicevoorwaarden van Google Chrome en de voorwaarden van eventuele Juridische kennisgevingen die van toepassing zijn op de Services. Deze worden hierna aangeduid als de 'Aanvullende voorwaarden'. Waar Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een service, kunnen deze worden opgevraagd en gelezen in, of middels het gebruik van, de betreffende Service.</p>
<p>1.4 De Universele voorwaarden, alsmede de Aanvullende voorwaarden, vormen een bindende overeenkomst tussen u en Google met betrekking tot uw gebruik van de Services. Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de 'Voorwaarden'.</p>
<p>1.5 Indien de Aanvullende voorwaarden niet overeenstemmen met de Universele voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden met betrekking tot die Service voorrang.</p>
<p><strong>2. De Voorwaarden accepteren</strong></p>
<p>2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services.</p>
<p>2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door:</p>
<p>(A) te klikken om de Voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Google beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service; of</p>
<p>(B) de Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Google wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.</p>
<p><strong>3. Taal van de Voorwaarden</strong></p>
<p>3.1 Als Google u een vertaling van de Engelstalige versie van de Voorwaarden heeft verstrekt, stemt u ermee in dat de vertaling alleen dient ter verduidelijking, en dat uw relatie met Google wordt bepaald door de Engelstalige versie van de Voorwaarden.</p>
<p>3.2 Als de Engelstalige versie van de Voorwaarden niet overeenstemt met de vertaling, heeft de Engelstalige versie voorrang.</p>
<p><strong>4. Levering van de Services door Google</strong></p>
<p>4.1 Google heeft overal ter wereld dochterondernemingen en gelieerde rechtspersonen ('Dochterondernemingen en Gelieerde bedrijven'). In sommige gevallen zullen deze bedrijven namens Google de Services aan u leveren. U erkent en stemt ermee in dat Dochterondernemingen en Gelieerde bedrijven gerechtigd zijn om de Services aan u te leveren.</p>
<p>4.2 Google zoekt voortdurend naar vernieuwingen om zijn gebruikers de beste ervaring te leveren. U erkent en stemt ermee in dat de vorm en de aard van de door Google geleverde Services van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.</p>
<p>4.3 U erkent en stemt ermee in dat Google als onderdeel van deze voortdurende vernieuwingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de levering van de Services (of onderdelen daarvan) aan u of aan gebruikers in het algemeen (tijdelijk of permanent) kan staken. U mag zelf het gebruik van de Services op elk gewenst moment beëindigen. U hoeft Google er niet uitdrukkelijk van op de hoogte te stellen wanneer u het gebruik van de Services beëindigt.</p>
<p>4.4 U erkent en stemt ermee in dat indien de toegang tot uw account door Google wordt uitgeschakeld, u mogelijk geen toegang tot de Services, uw accountgegevens, eventuele bestanden of andere inhoud in uw account kunt krijgen.</p>
<p><strong>5. Gebruik van de Services door u</strong></p>
<p>5.1 U mag de Services alleen gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan krachtens (a) de Voorwaarden en (b) enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de desbetreffende jurisdictie (met inbegrip van eventuele wetgeving inzake de uitvoer van gegevens of software van en naar de Verenigde Staten of andere relevante landen).</p>
<p>5.2 U stemt ermee in geen activiteiten te ondernemen die een belemmerende of verstorende invloed hebben op de Services (of de servers of netwerken die zijn verbonden met de Services).</p>
<p>5.3 U stemt ermee in de Services niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of door te verkopen voor welk doeleinde dan ook, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend in een afzonderlijke overeenkomst met Google.</p>
<p>5.4 U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid jegens u of jegens derden heeft) voor elke niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien (met inbegrip van verlies of schade die Google zou kunnen lijden).</p>
<p><strong>6. Privacy en uw persoonlijke gegevens</strong></p>
<p>6.1 Raadpleeg het Privacybeleid van Google op http://www.google.nl/privacy.html en http://www.google.com/chrome/intl/nl/privacy.html voor meer informatie over de methoden die Google gebruikt om gegevens te beveiligen. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Google uw persoonlijke gegevens verwerkt en uw privacy beschermt, wanneer u de Services gebruikt.</p>
<p>6.2 U gaat akkoord met het gebruik van uw gegevens overeenkomstig het privacybeleid van Google.</p>
<p><strong>7. Inhoud in de Services</strong></p>
<p>7.1 U begrijpt dat alle informatie (zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, computersoftware, muziek, audiobestanden of ander geluid, foto's, video's of andere beelden) waartoe u toegang heeft als onderdeel van of via uw gebruik van de Services, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. Al deze informatie wordt hierna aangeduid als 'Inhoud'.</p>
<p>7.2 U moet zich ervan bewust zijn dat Inhoud die u als onderdeel van de Services wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot advertenties en gesponsorde Inhoud in de Services, mogelijk beschermd wordt door intellectuele-eigendomsrechten die toebehoren aan de sponsors of adverteerders (of personen of bedrijven die namens hen handelen) die de Inhoud aan Google leveren. Het is niet toegestaan de Inhoud (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken, tenzij hiervoor in een afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk toestemming is verleend door Google of door de eigenaren van die Inhoud.</p>
<p>7.3 Google behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om sommige of alle Inhoud van een Service vooraf te controleren, te bekijken, te markeren, te filteren, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen. Voor bepaalde Services kan Google hulpprogramma's verschaffen waarmee u expliciete seksuele inhoud kunt wegfilteren. Deze hulpprogramma's bevatten de voorkeursinstellingen voor SafeSearch (zie http://www.google.nl/help/customize.html#safe). Daarnaast zijn er in de handel services en software verkrijgbaar waarmee de toegang tot voor u aanstootgevend materiaal kan worden beperkt.</p>
<p>7.4 U begrijpt dat u door het gebruik van de Services kunt worden blootgesteld aan beledigende, onfatsoenlijke of aanstootgevende Inhoud en dat het gebruik van de Services in dat opzicht voor eigen risico is.</p>
<p>7.5 U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid jegens u of jegens derden heeft) voor Inhoud die u maakt, verstuurt of weergeeft tijdens het gebruik van de Services en voor de gevolgen van uw acties (met inbegrip van verlies of schade die Google zou kunnen lijden).</p>
<p><strong>8. Eigendomsrechten</strong></p>
<p>8.1 U erkent en stemt ermee in dat alle rechten, aanspraken en belangen aangaande de Services bij Google (of de licentiegevers van Google) berusten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele-eigendomsrechten die verbonden zijn aan de Services (ongeacht of deze rechten al dan niet zijn geregistreerd en waar ter wereld deze rechten ook van kracht zijn).</p>
<p>8.2 Tenzij u schriftelijk met Google anders bent overeengekomen, geven deze Voorwaarden u geen enkel gebruiksrecht op een van de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende productkenmerken van Google.</p>
<p>8.3 Als u door middel van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Google een expliciet recht op het gebruik van een van deze productkenmerken heeft gekregen, stemt u ermee in dat uw gebruik van deze kenmerken zal plaatsvinden met inachtneming van die overeenkomst, eventuele toepasselijke bepalingen van de Voorwaarden, alsmede de gebruiksrichtlijnen voor productkenmerken van Google (die periodiek kunnen worden aangepast). U kunt deze richtlijnen online lezen op http://www.google.nl/permissions/guidelines.html (of via een andere URL die Google u voor dit doeleinde van tijd tot tijd kan verstrekken).</p>
<p>8.4 Google erkent en stemt ermee in op grond van deze Voorwaarden geen rechten, aanspraken of belangen aangaande enige Inhoud van u (of uw licentiegevers) te verkrijgen die u door of via de Services verstrekt, publiceert, verstuurt of weergeeft, met inbegrip van eventuele intellectuele-eigendomsrechten die verbonden zijn aan die Inhoud (ongeacht of deze rechten al dan niet zijn geregistreerd en waar ter wereld deze rechten ook van kracht zijn). Tenzij u schriftelijk met Google anders bent overeengekomen, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten, en dat Google niet verplicht is dit namens u te doen.</p>
<p>8.5 U stemt ermee in kennisgevingen over eigendomsrechten (met inbegrip van aanduidingen van auteursrechten en handelsmerken) die toegevoegd zijn aan of opgenomen zijn in de Services, niet te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.</p>
<p>8.6 Tenzij Google u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van de Services geen handelsmerk, servicemerk, handelsnaam of logo van een bedrijf of organisatie zult gebruiken op een manier die mogelijk of opzettelijk verwarring kan doen ontstaan over de eigenaar of bevoegde gebruiker van deze merken, namen of logo's.</p>
<p><strong>9. Licentie van Google</strong></p>
<p>9.1 Google geeft u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de door Google aangeboden software in het kader van de Services die door Google aan u worden aangeboden (hierna aangeduid als de 'Software'). Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Google geleverde Services te gebruiken en benutten, op een wijze die voldoet aan de Voorwaarden.</p>
<p>9.2 Binnen de bepalingen van artikel 1.2 is het u niet toegestaan (en u mag evenmin een ander toestemming geven) de broncode van de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren, er afgeleide werken van te maken of op andere wijze proberen te achterhalen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist op grond van de wet, of tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Google.</p>
<p>9.3 Binnen de bepalingen van artikel 1.2 is het u niet toegestaan uw gebruiksrechten op de Software over te dragen (of daarop een sublicentie te verlenen), noch een zekerheidsrecht op uw gebruiksrechten te vestigen of uw gebruiksrechten op andere wijze geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Google.</p>
<p><strong>10. Inhoudslicentie van u</strong></p>
<p>10.1 U behoudt de auteursrechten en enige andere rechten die u al bezit over de inhoud die u op of via de Services inzendt, plaatst of weergeeft.</p>
<p><strong>11. Software-updates</strong></p>
<p>11.1 Voor de software die u gebruikt, kunnen zo nu en dan automatisch updates van Google worden gedownload en geïnstalleerd. Deze updates zijn bedoeld om de Services te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen bestaan uit oplossingen voor programmafouten, geavanceerde functies, nieuwe softwaremodules en volledige nieuwe versies. U stemt ermee in deze updates te ontvangen (en geeft Google toestemming deze aan u te leveren) als onderdeel van uw gebruik van de Services.</p>
<p><strong>12. Beëindiging van uw relatie met Google</strong></p>
<p>12.1 De Voorwaarden blijven van toepassing totdat deze door u of door Google worden beëindigd, zoals hierna wordt uiteengezet.</p>
<p>12.2 Google kan de juridische overeenkomst met u op elk moment beëindigen indien:</p>
<p>(A) u een bepaling van de Voorwaarden niet nakomt (of handelt op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens bent, of niet in staat bent, de bepalingen van de Voorwaarden na te komen);</p>
<p>(B) Google hiertoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld wanneer het aanbieden van de Services aan u onwettig is of wordt);</p>
<p>(C) de partner met wie Google de Services aanbiedt, de relatie met Google beëindigt of de Services niet meer aan u aanbiedt;</p>
<p>(D) Google overgaat tot het stoppen van het aanbieden van de Services aan gebruikers in het land waarin u woont, of waarvandaan u de Service gebruikt; of</p>
<p>(E) het aanbieden van de Services door Google naar het oordeel van Google niet meer commercieel haalbaar is.</p>
<p>12.3 Niets in dit Artikel doet afbreuk aan de rechten van Google met betrekking tot de levering van Services krachtens Artikel 4 van de Voorwaarden.</p>
<p>12.4 Het vervallen van deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor alle rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die u en Google hebben genoten, waaraan u en Google onderworpen zijn geweest (of die zijn opgebouwd in de tijd dat de Voorwaarden van kracht waren), of waarvan is bepaald dat ze voor onbepaalde tijd zouden voortduren. Het bepaalde in Artikel 19.7 blijft voor onbepaalde tijd van toepassing op deze rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.</p>
<p><strong>13. UITSLUITING VAN GARANTIES</strong></p>
<p>13.1 NIETS IN DEZE VOORWAARDEN, WAARONDER ARTIKEL 13 EN 14, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOOGLE VOOR VERLIEZEN UITSLUITEN OF BEPERKEN DIE KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT NIET MOGEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN DE INDIRECTE VOORWAARDEN, OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN ALLEEN DE BEPERKINGEN DIE VOLDOEN AAN DE WET IN UW RECHTSGEBIED, OP U VAN TOEPASSING EN IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT.</p>
<p>13.2 U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES GEHEEL OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE SERVICES IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN IN DE BESCHIKBARE STAAT ('AS AVAILABLE') WORDEN AANGEBODEN.</p>
<p>13.3 GOOGLE, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE BEDRIJVEN EN ZIJN LICENTIEGEVERS GEVEN U MET NAME GEEN GARANTIE DAT:</p>
<p>(A) UW GEBRUIK VAN DE SERVICES VOLDOET AAN UW VEREISTEN;</p>
<p>(B) UW GEBRUIK VAN DE SERVICES ZONDER ONDERBREKINGEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN KAN PLAATSVINDEN;</p>
<p>(C) ALLE INFORMATIE DIE U VERKRIJGT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, JUIST OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN EN</p>
<p>(D) GEBREKEN IN DE WERKING OF FUNCTIONALITEIT VAN SOFTWARE DIE AAN U ALS ONDERDEEL VAN DE SERVICES IS VERSTREKT, ZULLEN WORDEN HERSTELD.</p>
<p>13.4 HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN MATERIAAL VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICES GESCHIEDT NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO EN U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR, OF VOOR GEGEVENSVERLIES VOORTVLOEIENDE UIT HET DOWNLOADEN VAN DIT MATERIAAL.</p>
<p>13.5 GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, AAN U VERSTREKT DOOR GOOGLE OF VERKREGEN VIA DE SERVICES LEIDT TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN WORDT VERMELD.</p>
<p>13.6 GOOGLE VERSTREKT UITDRUKKELIJK GEEN EXPLICIETE OF INDIRECTE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE GARANTIES EN VOORWAARDEN BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN.</p>
<p><strong>14. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID</strong></p>
<p>14.1 BEHOUDENS HET BEPAALDE IN ARTIKEL 13.1, IS GOOGLE, NOCH ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN, NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR:</p>
<p>(A) ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE OF SPECIALE GEVOLGSCHADE DIE U LIJDT OP WELKE WIJZE DAN OOK EN ONDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK. HIERTOE BEHOREN, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING (DIRECT OF INDIRECT), VERLIES VAN GOODWILL OF ZAKELIJKE REPUTATIE, VERLIES VAN GEGEVENS, KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES EN ANDERE ONSTOFFELIJKE VERLIEZEN;</p>
<p>(B) ENIGE SCHADE DIE U LIJDT ALS GEVOLG VAN, ZONDER BEPERKING:</p>
<p>(I) ENIG VERTROUWEN DAT U PLAATST IN DE VOLLEDIGHEID, DE ACCURAATHEID OF HET BESTAAN VAN ADVERTENTIEMATERIAAL, OF ALS GEVOLG VAN ENIGE RELATIE OF TRANSACTIE TUSSEN U EN EEN ADVERTEERDER OF SPONSOR WIENS ADVERTENTIEMATERIAAL WORDT GETOOND BIJ DE SERVICES;</p>
<p>(II) ENIGE WIJZIGINGEN DIE GOOGLE KAN AANBRENGEN AAN DE SERVICES, OF ENIGE PERMANENTE OF TIJDELIJKE OPSCHORTING IN HET AANBOD VAN DE SERVICES (OF ENIGE FUNCTIE BINNEN DE SERVICES);</p>
<p>(III) DE VERWIJDERING, DE BESCHADIGING OF HET NIET OPSLAAN VAN INHOUD OF ANDERE COMMUNICATIEGEGEVENS DIE WORDEN ONDERHOUDEN OF OVERGEDRAGEN DOOR OF VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICES;</p>
<p>(IV) UW NALATIGHEID IN HET VERSTREKKEN VAN DE JUISTE ACCOUNTGEGEVENS AAN GOOGLE.</p>
<p>(V) UW NALATIGHEID IN HET BELEID EN VERTROUWELIJK BEWAREN VAN UW WACHTWOORD OF ACCOUNTGEGEVENS.</p>
<p>14.2 DE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOOGLE IN ARTIKEL 14.1 ZIJN OOK VAN TOEPASSING INDIEN GOOGLE OP DE HOOGTE WAS OF HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE VERLIEZEN ZICH ZOUDEN KUNNEN VOORDOEN.</p>
<p><strong>15. Beleid ten aanzien van auteursrechten en handelsmerken</strong></p>
<p>15.1 Het behoort tot het beleid van Google om te reageren op alle kennisgevingen van vermeende overtredingen van het auteursrecht conform het geldende internationale intellectuele-eigendomsrecht (alsmede de Digital Millennium Copyright Act in de Verenigde Staten) en de accounts van herhaaldelijke overtreders te beëindigen. Raadpleeg http://www.google.nl/dmca.html voor meer informatie over het beleid van Google.</p>
<p>15.2 Google hanteert een klachtenprocedure voor handelsmerken met betrekking tot de reclameactiviteiten van Google. Raadpleeg http://www.google.nl/tm_complaint.html voor meer informatie over deze procedure.</p>
<p><strong>16. Advertenties</strong></p>
<p>16.1 Sommige Services worden ondersteund door advertentie-inkomsten, zodat er mogelijk advertenties en aanbiedingen worden weergeven. Deze advertenties kunnen zijn getarget op de inhoud van de informatie die in de Services is opgeslagen, op zoekopdrachten die zijn uitgevoerd via de Services, of op andere informatie.</p>
<p>16.2 De manier waarop Google deze advertenties op de Services plaatst, en het aantal dat wordt geplaatst, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.</p>
<p>16.3 Als tegenprestatie voor de toegang tot en het gebruik van de Services stemt u ermee in dat Google deze advertenties op de Services mag plaatsen.</p>
<p><strong>17. Andere inhoud</strong></p>
<p>17.1 De Services kunnen hyperlinks naar andere websites, inhoud of bronnen bevatten. Google heeft mogelijk geen controle over websites of bronnen die worden aangeboden door andere bedrijven of personen dan Google.</p>
<p>17.2 U erkent en stemt ermee in dat Google niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en dat Google geen goedkeuring hoeft te verlenen aan advertenties, producten of andere materialen die op deze websites en bronnen worden weergegeven of via deze sites en bronnen beschikbaar zijn.</p>
<p>17.3 U erkent en stemt ermee in dat Google niet aansprakelijk is voor verlies of schade door u geleden als gevolg van de beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat u stelt in de volledigheid, nauwkeurigheid of aanwezigheid van advertenties, producten of andere materialen die op deze sites of bronnen worden weergegeven, of via deze sites of bronnen beschikbaar zijn.</p>
<p><strong>18. Wijzigingen van de Voorwaarden</strong></p>
<p>18.1 Google kan de Universele voorwaarden of Aanvullende voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Google een nieuwe versie van de Universele voorwaarden beschikbaar stellen op http://www.google.com/chrome/intl/nl/eula_text.html. Eventuele nieuwe Aanvullende voorwaarden worden aan u beschikbaar gesteld in of via de betreffende Services.</p>
<p>18.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Universele voorwaarden of Aanvullende voorwaarden zijn gewijzigd, Google dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Universele Voorwaarden of Aanvullende voorwaarden.</p>
<p><strong>19. Algemene juridische voorwaarden</strong></p>
<p>19.1 Wanneer u de Services gebruikt, bestaat de mogelijkheid dat u (als gevolg van of in verband met het gebruik van de Services) services gebruikt, software downloadt of goederen koopt die worden aangeboden door een andere persoon of een ander bedrijf. Uw gebruik van deze andere services, software of goederen kan onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen u en het betrokken bedrijf of de betrokken persoon. Als dat het geval is, hebben deze Voorwaarden geen invloed op de rechtsverhouding tussen u en deze andere bedrijven of personen.</p>
<p>19.2 Deze Voorwaarden vormen de volledige juridische overeenkomst tussen u en Google, zijn van toepassing op uw gebruik van de Services (echter met uitsluiting van eventuele services die Google u onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst levert) en treden in de plaats van alle voorafgaande overeenkomsten tussen u en Google met betrekking tot de Services.</p>
<p>19.3 U stemt ermee in dat Google u via e-mail, per reguliere post of via berichten op de Services mededelingen kan sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen van de Voorwaarden.</p>
<p>19.4 U stemt ermee in dat, indien Google geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Google volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Google kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Google staan.</p>
<p>19.5 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.</p>
<p>19.6 U erkent en stemt ermee in dat ieder lid van de groep bedrijven waarvan Google het moederbedrijf vormt, derde-begunstigde is van de Voorwaarden, en dat deze andere bedrijven het recht hebben om een bepaling van de Voorwaarden die aan hen een voordeel (of rechten) verleent, rechtstreeks af te dwingen en zich erop te beroepen. Verder wordt geen andere persoon of ander bedrijf als derde-begunstigde van de Voorwaarden aangemerkt.</p>
<p>19.7 Op de Algemene gebruiksvoorwaarden en uw relatie met Google krachtens de voorwaarden is het recht van de staat Californië (Verenigde Staten van Amerika) van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Google gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbank in het gewest Santa Clara in Californië voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de voorwaarden. Behoudens het voorgaande stemt u ermee in dat het Google is toegestaan een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen (of een gelijkwaardig soort dringende juridische voorziening) in welk rechtsgebied dan ook.</p>
<p><strong>20. Aanvullende voorwaarden voor extensies voor Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing als u extensies installeert in uw versie van Google Chrome. Extensies zijn kleine, door Google of derden ontwikkelde programma's die de functionaliteit van Google Chrome kunnen aanpassen en verbeteren. Extensies beschikken over meer toegangsrechten voor uw browser of computer dan normale webpagina's. Zo kunnen ze onder andere uw persoonlijke gegevens lezen en wijzigen.</p>
<p>20.2 Google Chrome kan van tijd tot tijd contact leggen met externe servers (gehost door Google of derden) om te controleren of er updates voor extensies beschikbaar zijn, zoals probleemoplossingen of verbeterde functies. U gaat ermee akkoord dat dergelijke updates zonder verdere melding automatisch worden opgevraagd, gedownload en geïnstalleerd.</p>
<p>20.3 Google kan van tijd tot tijd extensies ontdekken die de Google-voorwaarden voor ontwikkelaars of andere juridische overeenkomsten, wetten, regelgeving of beleidsrichtlijnen schenden. Google Chrome downloadt regelmatig een lijst met dergelijke extensies van de servers van Google. U gaat ermee akkoord dat Google naar eigen inzicht kan besluiten dergelijke schadelijke extensies op afstand uit te schakelen of van gebruikerssystemen te verwijderen. </p>
<p><strong>21. Aanvullende voorwaarden voor zakelijk gebruik</strong></p>
<p>21.1 Als u een zakelijke entiteit bent, verklaart en garandeert de persoon die deze Voorwaarden namens de entiteit accepteert (ter vermijding van elke twijfel: in deze Voorwaarden betekent 'u' in de context van zakelijke entiteiten de gehele entiteit en niet de persoon) dat hij of zij gemachtigd is om namens u te handelen, dat u gerechtigd bent zaken te doen in het land of de landen waarin u actief bent en dat uw medewerkers, functionarissen, vertegenwoordigers en andere agenten die namens u handelen en de Service gebruiken, gemachtigd zijn om Google Chrome te gebruiken en om u juridisch aan deze Voorwaarden te binden.</p>
<p>21.2 Op basis van deze Voorwaarden en in aanvulling op de licentie die wordt verstrekt in artikel 9, verleent Google u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om Google Chrome te reproduceren, te distribueren, te installeren en te gebruiken, uitsluitend op computers die zijn bedoeld voor gebruik door uw medewerkers, functionarissen, vertegenwoordigers of andere agenten die met betrekking tot uw zakelijke entiteit handelen, en op voorwaarde dat hun gebruik van Google Chrome onderworpen is aan deze Voorwaarden.</p>
<p>12 augustus 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Aanvullende servicevoorwaarden van Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO') EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOPARTNER DIE BEVOEGD IS OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE IS BESCHIKBAAR VIA MPEG LA, L.L.C. GA NAAR HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome kan een of meer elementen bevatten die zijn geleverd door Adobe Systems Incorporated en Adobe Software Ireland Limited (gezamenlijk 'Adobe' genoemd). Uw gebruik van Adobe-software die door Google is geleverd ('Adobe-software') is onderhevig aan de volgende aanvullende voorwaarden (de 'Adobe-voorwaarden'). U, de entiteit die de Adobe-software ontvangt, wordt hierna aangeduid als de 'Sublicentiehouder'.</p>
<p>1. Licentiebeperkingen.</p>
<p>(a) Flash Player versie 10.x is alleen ontwikkeld als browserinvoegtoepassing. De Sublicentiehouder mag deze Adobe-software niet aanbieden of distribueren voor ander gebruik dan als browserinvoegtoepassing voor het afspelen van inhoud van een webpagina. De Sublicentiehouder past deze Adobe-software bijvoorbeeld niet aan om samenwerking met toepassingen die buiten de browser worden uitgevoerd, mogelijk te maken (zoals zelfstandige toepassingen, widgets en de gebruikersinterface van een apparaat).</p>
<p>(b) De Sublicentiehouder stelt API's van de Flash Player versie 10.x niet via een interface voor browserinvoegtoepassingen beschikbaar op een manier waarop een dergelijke extensie kan worden gebruikt om inhoud van een webpagina af te spelen als zelfstandige toepassing.</p>
<p>(c) De Chrome Reader-software mag niet worden gebruikt om PDF- of EPUB-documenten te renderen die gebruikmaken van DRM-protocollen (Digital Rights Management) of van andere systemen dan Adobe DRM.</p>
<p>(d) Adobe DRM moet worden ingeschakeld in Chrome Reader-software voor alle PDF- en EPUB-documenten die met Adobe DRM worden beveiligd.</p>
<p>(e) De Chrome Reader-software mag geen functies van Adobe-software uitschakelen die door Adobe zijn geleverd (behalve wanneer dit expliciet wordt toegestaan via de technische specificaties), inclusief maar niet beperkt tot ondersteuning voor PDF- en EPUB-indelingen en Adobe DRM.</p>
<p>2. Elektronische overdracht. De Sublicentiehouder mag het downloaden van Adobe-software toestaan via een website, internet, een intranet of vergelijkbare technologie ('Elektronische overdracht'), op voorwaarde dat de Sublicentiehouder ermee instemt dat distributie van de Adobe-software door de Sublicentiehouder, inclusief via cd-rom, dvd-rom of andere opslagmedia en elektronische overdracht, op voorwaarde dat hier expliciet toestemming voor is verleend, moet voldoen aan redelijke beveiligingsmaatregelen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Met betrekking tot methoden voor Elektronische overdracht die hieronder worden goedgekeurd, gaat de Sublicentiehouder ermee akkoord redelijke gebruiksbeperkingen toe te passen die door Adobe zijn ingesteld. Dit is inclusief beperkingen die betrekking hebben op de beveiliging en/of distributie aan eindgebruikers van het Product van de Sublicentiehouder.</p>
<p>3. EULA en Distributievoorwaarden.</p>
<p>(a) De Sublicentiehouder draagt zorg voor de distributie van de Adobe-software aan eindgebruikers onder een gebruikersovereenkomst waarvan naleving kan worden afgedwongen ten gunste van de Sublicentiehouder en zijn leveranciers. Deze overeenkomst moet ten minste de volgende minimale voorwaarden bevatten (de 'Gebruikersovereenkomst'): (i) een verbod op de distributie en het kopiëren van de software, (ii) een verbod op het aanpassen en het maken van afgeleide werken van de software, (iii) een verbod op decompileren, reverse-engineering, deassembleren en anderszins trachten de Adobe-software te wijzigen zodat deze door mensen kan worden ingezien, (iv) een bepaling waarmee het eigendom van het Product van de Sublicentiehouder wordt aangeduid (zoals beschreven in artikel 8) door de Sublicentiehouder en zijn licentiegevers, (v) een afwijzing van indirecte, speciale en incidentele schade, evenals schadevergoedingen en gevolgschade, en (vi) andere afwijzingen en beperkingen die door de branche worden ingesteld, waaronder, indien van toepassing: een afwijzing van alle toepasselijke wettelijke gronden, in zoverre als dit volgens de wet is toegestaan.</p>
<p>(b) De Sublicentiehouder draagt zorg voor de distributie van de Adobe-software aan zijn distributeurs onder een gebruikersovereenkomst waarvan de naleving kan worden afgedwongen ten gunste van de Sublicentiehouder en zijn leveranciers. Deze overeenkomst bevat voorwaarden waarmee Adobe op dezelfde manier wordt beschermd als in de Adobe-voorwaarden.</p>
<p>4. Open source. De Sublicentiehouder verleent geen rechten of ontheffingen aan derden met betrekking tot het intellectueel eigendom of de intellectuele-eigendomsrechten van Adobe, die het intellectueel eigendom onderwerpen aan een open source-licentie of schema waarbij wordt (of kan worden) geïnterpreteerd dat het vereist is dat de Adobe-software als voorwaarde voor gebruik en/of distributie: (i) als broncode wordt verstrekt of gedistribueerd; (ii) onder licentie wordt geleverd voor het maken van afgeleide werken; of (iii) kosteloos opnieuw wordt gedistribueerd. Ter verduidelijking sluit de voorgaande beperking niet uit dat de Sublicentiehouder de software distribueert, en dat de Sublicentiehouder de Adobe-software samen met de Google-software kosteloos distribueert.</p>
<p>5. Aanvullende voorwaarden. Wat betreft updates, upgrades, of nieuwe versies van de Adobe-software (samen 'Upgrades' genoemd) die aan Sublicentiehouders worden geleverd, behoudt Adobe zich het recht voor om aanvullende voorwaarden te vereisen die uitsluitend van toepassing zijn op de Upgrade en toekomstige versies daarvan, en uitsluitend in zoverre deze beperkingen door Adobe worden opgelegd aan alle licentiehouders van een dergelijke Upgrade. Wanneer de Sublicentiehouder niet akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden of bepalingen, beschikt de Sublicentiehouder niet over licentierechten met betrekking tot een dergelijke Upgrade. De licentierechten van de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software wordt dan automatisch beëindigd negentig (90) dagen nadat deze aanvullende voorwaarden aan de Sublicentiehouder beschikbaar zijn gesteld.</p>
<p>6. Kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten. De Sublicentiehouder zal de auteursrechtkennisgevingen, handelsmerken, logo's, gerelateerde kennisgevingen of andere kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten van Adobe (en eventuele licentiegevers) die op of in de Adobe-software of bijgeleverde materialen worden getoond, op geen enkele manier verwijderen of wijzigen en zal van zijn distributeurs vereisen dat deze dit evenmin doen.</p>
<p>7. Technische vereisten. De Sublicentiehouder en zijn leveranciers mogen de Adobe-software en/of Upgrades alleen distribueren via apparaten die (i) voldoen aan de technische specificaties die op http://www.adobe.com/mobile/licensees staan vermeld (of een onderliggende website hiervan) en (ii) zoals hieronder beschreven door Adobe zijn geverifieerd.</p>
<p>8. Verificatie en updates. Elk product van de Sublicentiehouder (en elke versie daarvan) die Adobe-software en/of een Upgrade bevat ('Product van Sublicentiehouder'), moet door de Sublicentiehouder bij Adobe worden ingediend ter beoordeling wanneer dit product niet voldoet aan de uitsluitingscriteria voor apparaatverificatie die door Google wordt bekendgemaakt. De Sublicentiehouder betaalt voor elke inzending door de Sublicentiehouder door verificatiepakketten aan te schaffen volgens de op dat moment geldende voorwaarden die op http://flashmobile.adobe.com/ staan vermeld. Als het Product van de Sublicentiehouder de verificatieprocedure niet succesvol doorloopt, mag het niet worden gedistribueerd. De verificatie wordt verwerkt in overeenstemming met de op dat moment geldende procedure, die wordt beschreven op http://flashmobile.adobe.com/ ('Verificatie').</p>
<p>9. Profielen en Device Central. De Sublicentiehouder moet als onderdeel van de Verificatieprocedure of van een andere procedure bepaalde profielgegevens opgeven over de Producten van de Sublicentiehouder. De Sublicentiehouder zal deze gegevens aan Adobe verstrekken. Adobe mag (i) dergelijke profielgegevens waar redelijk vereist gebruiken voor het verifiëren van het Product van de Sublicentiehouder (wanneer voor dit product Verificatie is vereist) en (ii) dergelijke profielgegevens weergeven in het 'Adobe Device Intelligence system' op https://devices.adobe.com/partnerportal/. Deze gegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld via de hulpprogramma's en services van Adobe voor verificatie en ontwikkeling, zodat ontwikkelaars en eindgebruikers kunnen zien hoe inhoud of toepassingen kunnen worden weergegeven in Producten van de Sublicentiehouder (zoals de manier waarop videobeelden op bepaalde telefoons worden weergegeven).</p>
<p>10. Export. De Sublicentiehouder erkent dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten het exporteren en herexporteren van goederen en technische gegevens uit de Verenigde Staten beperkt. De Adobe-software kan hieronder vallen. De Sublicentiehouder gaat ermee akkoord dat hij de Adobe-software niet zal exporteren of herexporteren zonder de betreffende vergunningen van de Verenigde Staten en buitenlandse overheden, indien van toepassing.</p>
<p>11. Voorwaarden voor de overdracht van technologie.</p>
<p>(a) Behalve wanneer toegestaan conform toepasselijke rechten of overeenkomsten van of met de betreffende partijen, zullen Sublicentiehouders de Adobe-software niet gebruiken (en het gebruik ervan niet toestaan) voor het coderen of decoderen van MP3-audiogegevens (.mp3) op een apparaat dat geen pc is (zoals een mobiele telefoon of een set-top box). Verder mogen de functies voor het coderen en decoderen voor MP3 in de Adobe-software niet worden gebruikt door andere producten dan Adobe-software. U mag de Adobe-software gebruiken voor het coderen of decoderen van MP3-gegevens die in een SWF- of FLV-bestand zijn opgenomen en die video-, afbeeldings- of andere gegevens bevatten. De Sublicentiehouder erkent dat voor het gebruik van de Adobe-software voor apparaten die geen pc's zijn (zoals beschreven in de verbodsbepalingen in dit artikel), betaling van royalty's of andere licentiebedragen aan derden vereist kan zijn, omdat deze beschikken over de intellectuele-eigendomsrechten voor de MP3-technologie. De Sublicentiehouder erkent bovendien dat Adobe of de Sublicentiehouder geen royalty's of andere bedragen hebben betaald wegens intellectuele-eigendomsrechten van derden voor een dergelijk gebruik. Als de Sublicentiehouder voor een dergelijk gebruik moet beschikken over een functie voor het coderen of decoderen van MP3, is de Sublicentiehouder verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde licentie voor intellectueel eigendom, inclusief toepasselijke patentrechten.</p>
<p>(b) De Sublicentiehouder zal (i) de On2-broncode (hieronder genoemd als onderdeel van de broncode) niet gebruiken, kopiëren, reproduceren of aanpassen zover nodig om de Adobe-software in staat te stellen video met de Flash-bestandsindeling (.flv of .f4v) te decoderen, en (ii) de Sorensen Spark-broncode (hieronder genoemd als onderdeel van de broncode) niet gebruiken, kopiëren, reproduceren of aanpassen voor het beperkte doel om fouten op te lossen en prestatieverbeteringen aan te brengen in de Adobe-software. Alle codecs die met de Adobe-software worden meegeleverd, mogen alleen worden gebruikt en gedistribueerd als geïntegreerd onderdeel van de Adobe-software en mogen niet door andere toepassingen worden geopend, inclusief andere Google-toepassingen.</p>
<p>(c) De broncode kan worden geleverd met een AAC-codec en/of HE-AAC-codec ('de AAC-codec'). De AAC-codec mag worden gebruikt voor eindproducten op voorwaarde dat de Sublicentiehouder een correcte patentlicentie aanvraagt waarin de benodigde patenten zijn opgenomen zoals deze door VIA Licensing zijn geleverd. De Sublicentiehouder erkent en stemt ermee in dat Adobe onder deze Overeenkomst geen patentlicentie voor een AAC-codec levert aan de Sublicentiehouder of zijn sublicentiehouders.</p>
<p>(d) DE BRONCODE KAN CODE BEVATTEN DIE IN LICENTIE IS GEGEVEN ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO') EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOAANBIEDER DIE BEVOEGD IS OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE IS BESCHIKBAAR VIA MPEG LA, L.L.C. Ga naar http://www.mpegla.com.</p>
<p>12. Updates. De Sublicentiehouder zal de pogingen van Google of Adobe om de Adobe-software bij te werken in alle producten van de Sublicentiehouder die de Adobe-software bevatten en die met Google-software ('Producten van Sublicentiehouder') zijn meegeleverd, niet omzeilen.</p>
<p>13. Kennisgevingen met betrekking tot toeschrijving en eigendomsrechten. De Sublicentiehouder zal de Adobe-software in de algemeen beschikbare specificatie van het Product van de Sublicentiehouder vermelden en toepasselijke Adobe-softwarebranding aanbrengen (met nadrukkelijke uitzondering van het Adobe-bedrijfslogo) op de verpakkings- of marketingmaterialen van het Product op een manier die overeenkomt met de branding voor andere producten van derden die in het Product van de Sublicentiehouder zijn opgenomen.</p>
<p>14. Geen garantie. DE ADOBE-SOFTWARE WORDT IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT ('AS IS') BESCHIKBAAR GESTELD AAN DE SUBLICENTIEHOUDER EN ADOBE GEEFT GEEN GARANTIE OVER HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS KUNNEN EN ZULLEN GEEN GARANTIES LEVEREN TEN AANZIEN VAN DE PRESTATIES OF RESULTATEN DIE U MOGELIJK VERKRIJGT DOOR DE ADOBE-SOFTWARE TE GEBRUIKEN. BEHOUDENS VOOR ZOVER GARANTIES, BEPALINGEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT VAN DE SUBLICENTIEHOUDER IN DE JURISDICTIE WAARIN DE SUBLICENTIEHOUDER IS GEVESTIGD, VERLENEN ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS GEEN ENKELE GARANTIE, VOORWAARDE, VERKLARING OF BEPALING (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE- OF GEBRUIKSRECHT OF ANDERSZINS), INCLUSIEF ZONDER ENIGE BEPERKING GARANTIES DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. DE SUBLICENTIEHOUDER GAAT ERMEE AKKOORD DAT HIJ GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES DOET UIT NAAM VAN ADOBE.</p>
<p>15. Beperking van wettelijke aansprakelijkheid. ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS SUBLICENTIEHOUDERS VOOR ENIGE SCHADE, EISEN OF KOSTEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEDERFDE WINST OF GEDERFDE BESPARINGEN, ZELFS WANNEER EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE VAN TEVOREN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN VOOR CLAIMS VAN EEN EXTERNE PARTIJ. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE ZIJN TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IN DE JURISDICTIE VAN DE SUBLICENTIEHOUDER. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT EEN BEDRAG VAN DUIZEND AMERIKAANSE DOLLARS ($ 1000). Niets in deze overeenkomst geldt als beperking op de aansprakelijkheid van Adobe jegens de Sublicentiehouder in geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van de nalatigheid van Adobe of wegens een onrechtmatige daad op basis van bedrog (fraude). Adobe treedt op namens haar leveranciers wat betreft de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid, zoals in deze Overeenkomst is bepaald, maar niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden.</p>
<p>16. Voorwaarden voor de beveiliging van inhoud</p>
<p>(a) Definities.</p>
<p>'C&R-regels (Compliance en Robustness)': het document waarin C&R-regels zijn opgenomen voor de Adobe-software, te vinden op http://www.adobe.com/mobile/licensees, of een onderliggende website daarvan.</p>
<p>'Functies voor de beveiliging van inhoud': de onderdelen van de Adobe-software die zijn ontwikkeld om de naleving van de C&R-regels te waarborgen en om het afspelen, kopiëren, aanpassen, herdistribueren of andere acties met betrekking tot digitale inhoud te voorkomen, als deze wordt gedistribueerd voor gebruik door gebruikers van de Adobe-software wanneer dergelijke acties niet zijn toegestaan door de eigenaren van dergelijke digitale inhoud of de distributeurs die hiervoor over een licentie beschikken.</p>
<p>'Code voor de beveiliging van inhoud': de code in bepaalde aangewezen versies van de Adobe-software waarvoor bepaalde functies voor de beveiliging van inhoud zijn ingeschakeld.</p>
<p>'Sleutel': een cryptografische waarde in de Adobe-software die wordt gebruikt voor het decoderen van digitale inhoud.</p>
<p>(b) Licentiebeperkingen. De rechten van de Sublicentiehouder om de licenties met betrekking tot de Adobe-software te laten gelden, is onderhevig aan de volgende aanvullende beperkingen en verplichtingen. De Sublicentiehouder draagt zorg voor de naleving van deze beperkingen en verplichtingen door zijn klanten, op dezelfde manier als deze zijn opgelegd aan de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software. Wanneer klanten van de Sublicentiehouder deze aanvullende beperkingen en verplichtingen niet naleven, wordt dit gezien als een materiële schending van de overeenkomst door de Sublicentiehouder.</p>
<p>b.1. De Sublicentiehouder en zijn klanten mogen alleen de Adobe-software distribueren die voldoet aan de C&R-regels. Dit wordt tijdens de verificatieprocedure (hierboven beschreven in de Adobe-voorwaarden) door de Sublicentiehouder bevestigd.</p>
<p>b.2. De Sublicentiehouder zal geen (i) Functies voor de beveiliging van inhoud omzeilen van de Adobe-software of van gerelateerde Adobe-software die wordt gebruikt voor het coderen of decoderen van digitale inhoud voor geautoriseerd gebruik door gebruikers van de Adobe-software, of (ii) producten ontwikkelen of distribueren die zijn ontwikkeld om de Functies voor de beveiliging van inhoud te omzeilen van de Adobe-software of van gerelateerde Adobe-software die wordt gebruikt voor het coderen of decoderen van digitale inhoud voor geautoriseerd gebruik door gebruikers van de Adobe-software.</p>
<p>(c) De Sleutels worden hierbij aangeduid als Vertrouwelijke informatie van Adobe. De Sublicentiehouder zal zich (met betrekking tot de Sleutels) houden aan de Procedure voor het verwerken van de broncode van Adobe (op verzoek door Adobe te leveren).</p>
<p>(d) Gerechtelijk bevel. De Sublicentiehouder stemt ermee in dat een schending van deze Overeenkomst mogelijk inbreuk maakt op de Functies voor de beveiliging van inhoud van de Adobe-software en dat een dergelijke schending unieke en verstrekkende schade kan toebrengen aan de belangen van Adobe en eigenaren van digitale inhoud die afhankelijk zijn van dergelijke Functies voor de beveiliging van inhoud, en dat een geldbedrag als schadevergoeding wellicht niet toereikend is voor het volledig compenseren van dergelijke schade. Daarom stemt de Sublicentiehouder er eveneens mee in dat Adobe een gerechtelijk bevel kan eisen om schade door een dergelijke schending te voorkomen of te beperken, naast het eisen van een geldbedrag als schadevergoeding.</p>
<p>17. Beoogde begunstigde externe partijen. Adobe Systems Incorporated en Adobe Software Ireland Limited zijn de beoogde begunstigde externe partijen van de overeenkomst tussen Google en de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software, inclusief maar niet beperkt tot de Adobe-voorwaarden. De Sublicentiehouder stemt ermee in, niettegenstaande informatie die het tegenovergestelde vermeldt in de overeenkomst met Google, dat Google de identiteit van de Sublicentiehouder mag bekendmaken aan Adobe en schriftelijk mag bevestigen dat de Sublicentiehouder een licentieovereenkomst met Google heeft afgesloten waarin de Adobe-voorwaarden zijn opgenomen. Sublicentiehouders moeten een overeenkomst hebben met alle licentiehouders. Als deze licentiehouders toestemming hebben om de Adobe-software te herdistribueren, bevat een dergelijke overeenkomst de Adobe-voorwaarden.</p>
</body>
</html>