blob: 515d4968fb7f132be40ebe08d0466034cdd9b8fe [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome – Warunki korzystania z usługi</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chrome – Warunki korzystania z usługi</h2>
<p>Niniejsze Warunki korzystania z usługi dotyczą korzystania z kodu wykonywalnego aplikacji Google Chrome. Kod źródłowy aplikacji Google Chrome jest dostępny bezpłatnie na mocy licencji oprogramowania typu open source zamieszczonej pod adresem http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Relacje Użytkownika z Google</strong></p>
<p>1.1 Korzystanie przez Użytkownika z produktów, oprogramowania, usług i witryn internetowych Google (nazywanych zbiorczo w tym dokumencie „Usługami”, z wyłączeniem wszelkich usług świadczonych Użytkownikowi przez Google na mocy oddzielnej umowy pisemnej) podlega warunkom umowy prawnej między Użytkownikiem a Google. „Google” oznacza firmę Google Inc., której podstawowe miejsce wykonywania działalności znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. W niniejszym dokumencie wyjaśniono zasady umowy i określono niektóre z jej warunków.</p>
<p>1.2 Jeśli pisemna umowa z Google nie stanowi inaczej, umowa Użytkownika z Google zawsze obejmuje, jako minimum, warunki korzystania z usługi przedstawione w niniejszym dokumencie. Poniżej są one nazywane „Warunkami uniwersalnymi”. Licencje oprogramowania typu open source (otwartego kodu źródłowego) dotyczące kodu źródłowego aplikacji Google Chrome stanowią oddzielne umowy pisemne. W ograniczonym zakresie, w którym licencje oprogramowania typu open source wyraźnie zastępują niniejsze Warunki uniwersalne, umowa Użytkownika z Google o korzystanie z Google Chrome lub określonych dołączonych składników tej aplikacji podlega tym licencjom.</p>
<p>1.3 Umowa Użytkownika z Google oprócz Warunków uniwersalnych obejmuje również warunki przedstawione poniżej w sekcji „Google Chrome – Dodatkowe warunki korzystania z usługi” oraz warunki zawarte we wszelkich Informacjach prawnych dotyczących Usług. Wszystkie takie warunki są poniżej nazywane „Warunkami dodatkowymi”. Jeśli Warunki dodatkowe mają zastosowanie do Usługi, można zapoznać się z nimi w ramach danej Usługi lub podczas korzystania z niej.</p>
<p>1.4 Warunki uniwersalne w połączeniu z Warunkami dodatkowymi stanowią prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a Google w odniesieniu do korzystania z Usług przez Użytkownika. Ważne jest, aby Użytkownik dokładnie zapoznał się z tymi warunkami. Ta umowa prawna jest poniżej nazywana zbiorczo „Warunkami”.</p>
<p>1.5 Jeśli zaistnieje jakakolwiek sprzeczność między Warunkami dodatkowymi a Warunkami uniwersalnymi, w odniesieniu do Usługi będą obowiązywać Warunki dodatkowe.</p>
<p><strong>2. Akceptacja Warunków</strong></p>
<p>2.1 W celu korzystania z Usług Użytkownik musi najpierw zaakceptować Warunki. Użytkownik nie może korzystać z Usług, jeśli nie zaakceptuje Warunków.</p>
<p>2.2 Użytkownik może zaakceptować Warunki przez:</p>
<p>(A) kliknięcie opcji zaakceptowania Warunków, jeśli została ona udostępniona przez Google w interfejsie użytkownika dowolnej Usługi; lub</p>
<p>(B) faktyczne skorzystanie z Usług. W takim przypadku Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że od tej chwili Google będzie uznawać korzystanie z Usług przez Użytkownika za akceptację Warunków.</p>
<p><strong>3. Język Warunków</strong></p>
<p>3.1 Jeśli Google udostępnia Użytkownikowi tłumaczenie angielskiej wersji Warunków, Użytkownik akceptuje fakt, że tłumaczenie służy jedynie celom informacyjnym, a relacje Użytkownika z Google podlegają Warunkom w angielskiej wersji językowej.</p>
<p>3.2 Jeśli zaistnieją jakiekolwiek sprzeczności między angielską wersją Warunków a wersją przetłumaczoną, będzie obowiązywać angielska wersja językowa.</p>
<p><strong>4. Świadczenie usług przez Google</strong></p>
<p>4.1 Google ma zależne i stowarzyszone osoby prawne na całym świecie („Podmioty zależne i stowarzyszone”). Czasami firmy te będą świadczyć Użytkownikowi Usługi w imieniu Google. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Podmioty zależne i stowarzyszone będą uprawnione do świadczenia Usług Użytkownikowi.</p>
<p>4.2 Google nieustannie wprowadza innowacje w celu zapewniania swoim użytkownikom najlepszego możliwego poziomu usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że forma i charakter Usług świadczonych przez Google może się co pewien czas zmieniać bez uprzedniego powiadomienia.</p>
<p>4.3 W odniesieniu do tych nieustających innowacji Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Google może zaprzestać (na stałe lub tymczasowo) świadczenia Usług (lub dowolnych funkcji w ramach Usług) Użytkownikowi lub użytkownikom w ogólności wyłącznie według uznania Google i bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług. Użytkownik nie musi informować Google o zaprzestaniu korzystania z Usług.</p>
<p>4.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jeśli Google uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do konta, może to oznaczać zablokowanie dostępu do Usług, szczegółów konta lub dowolnych plików oraz innych treści znajdujących się na koncie Użytkownika.</p>
<p><strong>5. Korzystanie z Usług przez Użytkownika</strong></p>
<p>5.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług jedynie w celach dozwolonych przez (a) niniejsze Warunki oraz (b) wszelkie obowiązujące prawa, przepisy oraz ogólnie przyjęte procedury i wytyczne w odpowiednich jurysdykcjach (w tym wszelkie prawa dotyczące eksportu i importu danych lub oprogramowania w Stanach Zjednoczonych i innych odpowiednich krajach).</p>
<p>5.2 Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych czynności, które utrudniają lub zakłócają działanie Usług (bądź serwerów i sieci połączonych z Usługami).</p>
<p>5.3 Użytkownik zgadza się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, wymieniać ani odsprzedawać Usług w żadnym celu, chyba że otrzymał na to wyraźne pozwolenie w oddzielnej umowie z Google.</p>
<p>5.4 Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności przed Użytkownikiem ani jakąkolwiek osobą trzecią) za wszelkie naruszenia zobowiązań Użytkownika wynikających z Warunków i za skutki takich naruszeń (w tym wszelkie straty lub szkody poniesione przez Google).</p>
<p><strong>6. Prywatność i dane osobowe Użytkownika</strong></p>
<p>6.1 Informacje na temat procedur ochrony danych stosowanych przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google dostępnej pod adresami http://www.google.com/privacy.html oraz http://www.google.com/chrome/intl/pl/privacy.html. W treści jej zasad objaśniono, jak Google traktuje dane osobowe oraz chroni prywatność użytkowników Usług.</p>
<p>6.2 Użytkownik zgadza się na wykorzystanie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności Google.</p>
<p><strong>7. Treść zawarta w Usługach</strong></p>
<p>7.1 Użytkownik rozumie, że wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje (takie jak pliki danych, tekst, oprogramowanie komputerowe, muzyka, pliki audio lub inne dźwięki, zdjęcia, filmy wideo lub inne obrazy), do których może mieć dostęp w ramach Usług lub za ich pośrednictwem, ponosi osoba, od której pochodzą te treści. Wszystkie takie informacje są poniżej nazywane zbiorczo „Treścią”.</p>
<p>7.2 Użytkownik powinien mieć świadomość, że Treść prezentowana w ramach Usług, w tym między innymi reklamy w Usługach i Treść sponsorowana w Usługach, może być chroniona prawami własności intelektualnej posiadanymi przez sponsorów lub reklamodawców dostarczających tę Treść do Google (albo przez inne osoby lub firmy występujące w imieniu właścicieli praw). Użytkownikowi nie wolno modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać ani rozpowszechniać Treści (w części ani całości), ani tworzyć dzieł pochodnych na jej podstawie, jeśli nie otrzymał na to specjalnego pozwolenia od Google lub właścicieli Treści w oddzielnej umowie.</p>
<p>7.3 Firma Google zastrzega sobie prawo (ale nie jest zobowiązana) do wstępnego selekcjonowania, sprawdzania, oznaczania, filtrowania, modyfikowania, odrzucania lub usuwania wszelkiej Treści w dowolnej Usłudze. W przypadku niektórych Usług Google może oferować narzędzia do filtrowania treści jednoznacznie pornograficznych. Do takich narzędzi zaliczany jest filtr SafeSearch (http://www.google.com/help/customize.html#safe). Ponadto istnieją dostępne komercyjnie usługi i oprogramowanie ograniczające dostęp do materiałów mogących budzić zastrzeżenia.</p>
<p>7.4 Użytkownik rozumie, że korzystając z Usług może zostać narażony na kontakt z Treścią obraźliwą, nieprzyzwoitą bądź budzącą zastrzeżenia i w tym aspekcie korzysta z Usług na własne ryzyko.</p>
<p>7.5 Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności przed Użytkownikiem ani jakąkolwiek osobą trzecią) za wszelką Treść tworzoną, przesyłaną lub wyświetlaną przez siebie podczas korzystania z Usług i za skutki swoich działań z tym związanych (w tym wszelkie straty lub szkody poniesione przez Google).</p>
<p><strong>8. Prawa własności</strong></p>
<p>8.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Google (lub licencjodawcy Google) posiada wszystkie prawa, tytuły prawne i udziały związane z Usługami, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Usług (bez względu na to, czy prawa te zostały zastrzeżone i w którym miejscu na świecie obowiązują).</p>
<p>8.2 Jeśli Użytkownik nie zawarł innej pisemnej umowy z Google, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie daje Użytkownikowi prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen ani innych charakterystycznych cech marki Google.</p>
<p>8.3 Jeśli Użytkownikowi jednoznacznie udzielono praw do używania jakichkolwiek cech marki w oddzielnej pisemnej umowie z Google, Użytkownik zobowiązuje się używać takich cech zgodnie z tą umową, wszelkimi obowiązującymi postanowieniami Warunków oraz aktualizowanymi co pewien czas wytycznymi dotyczącymi stosowania cech marki Google. Wytyczne te są dostępne online pod adresem http://www.google.com/permissions/guidelines.html (lub innym adresem URL podanym w tym celu przez Google).</p>
<p>8.4 Google przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że na mocy tych Warunków nie uzyskuje od Użytkownika (ani jego licencjodawców) żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów związanych z Treścią udostępnianą, publikowaną, przesyłaną lub wyświetlaną przez Użytkownika w Usługach lub za ich pośrednictwem, w tym jakichkolwiek praw własności intelektualnej dotyczących tej Treści (bez względu na to, czy prawa te zostały zastrzeżone i w którym miejscu na świecie obowiązują). Jeśli Użytkownik nie zawarł innej pisemnej umowy z Google, Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi odpowiedzialność za ochronę i egzekwowanie tych praw, a firma Google nie jest w żaden sposób zobowiązana do takich działań w imieniu Użytkownika.</p>
<p>8.5 Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o prawach autorskich i znakach towarowych), które mogą być dołączone do Usług lub w nich zawarte.</p>
<p>8.6 Jeśli Użytkownik nie uzyskał wyraźnej pisemnej zgody Google w tym zakresie, zobowiązuje się podczas korzystania z Usług nie używać żadnych znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych ani logo jakiejkolwiek firmy lub organizacji w sposób mogący budzić wątpliwości dotyczące właściciela lub uprawnionego użytkownika takich znaków, nazw lub logo.</p>
<p><strong>9. Licencja udzielana przez Google</strong></p>
<p>9.1 Google udziela Użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, nieodpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania (nazywanego poniżej „Oprogramowaniem”) udostępnianego Użytkownikowi przez Google w ramach Usług świadczonych przez Google. Licencja ta ma na celu wyłącznie umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Usług świadczonych przez Google w sposób dozwolony na mocy Warunków.</p>
<p>9.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w sekcji 1.2 Użytkownikowi nie wolno kopiować lub modyfikować Oprogramowania albo jakiejkolwiek jego części ani tworzyć dzieł pochodnych na jego podstawie, analizować wstecznie, dekompilować ani w inny sposób próbować wyodrębnić jego kod źródłowy (ani zezwalać na to jakiejkolwiek innej osobie), jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez prawo bądź Użytkownik nie otrzymał specjalnego pozwolenia w formie pisemnej od Google.</p>
<p>9.3 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w sekcji 1.2, jeśli firma Google nie udzieliła specjalnego pozwolenia w formie pisemnej w tym zakresie, Użytkownikowi nie wolno cedować (ani podlicencjonować) swoich praw do używania Oprogramowania, ustanawiać zabezpieczenia związanego z prawami do używania Oprogramowania ani w inny sposób przenosić jakiejkolwiek części swoich praw do używania Oprogramowania.</p>
<p><strong>10. Licencja na Treść udzielana przez Użytkownika</strong></p>
<p>10.1 Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne posiadane już przez niego prawa do Treści przesyłanej, publikowanej lub wyświetlanej w Usługach bądź za ich pośrednictwem.</p>
<p><strong>11. Aktualizacje oprogramowania</strong></p>
<p>11.1 Oprogramowanie używane przez Użytkownika może co pewien czas automatycznie pobierać i instalować aktualizacje z Google. Aktualizacje te mają na celu udoskonalenie, rozszerzenie oraz dalsze rozbudowanie Usług i mogą przyjmować postać poprawek błędów, rozszerzeń funkcji, nowych modułów oprogramowania lub całkowicie nowych wersji. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie takich aktualizacji (i zezwala Google na ich dostarczanie) w ramach korzystania z Usług.</p>
<p><strong>12. Kończenie relacji Użytkownika z Google</strong></p>
<p>12.1 Warunki obowiązują do momentu wypowiedzenia umowy przez Użytkownika lub Google w sposób opisany poniżej.</p>
<p>12.2 Google może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę z Użytkownikiem, jeśli:</p>
<p>(A) Użytkownik naruszył dowolne postanowienie Warunków (lub działał w sposób świadczący o tym, że nie zamierza bądź nie jest zdolny przestrzegać postanowień Warunków); lub</p>
<p>(B) firma Google jest do tego prawnie zobowiązana (jeśli na przykład świadczenie Usług Użytkownikowi jest lub staje się bezprawne); lub</p>
<p>(C) partner, we współpracy z którym firma Google oferowała Użytkownikowi Usługi, zakończył swoje relacje z Google lub zaniechał oferowania Usług Użytkownikowi; lub</p>
<p>(D) Google zaprzestaje świadczenia Usług użytkownikom w kraju, w którym mieszka Użytkownik lub w którym korzysta on z Usługi; lub</p>
<p>(E) świadczenie Użytkownikowi Usług przez Google nie jest już w opinii Google uzasadnione względami handlowymi.</p>
<p>12.3 Żadne z postanowień zawartych w niniejszej sekcji nie wpływa na określone w sekcji 4 Warunków prawa Google dotyczące świadczenia Usług.</p>
<p>12.4 Po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków wszystkie prawa, zobowiązania i obowiązki prawne dotyczące Użytkownika i Google (lub powstałe w czasie obowiązywania niniejszych Warunków), a także określone jako obowiązujące bezterminowo, pozostaną niezmienione, a postanowienia ustępu 19.7 będą bezterminowo stosowane do tych praw, zobowiązań i obowiązków prawnych.</p>
<p><strong>13. WYŁĄCZENIE GWARANCJI</strong></p>
<p>13.1 ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W TYM SEKCJI 13 I 14, NIE WYŁĄCZA ANI OGRANICZA GWARANCJI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI GOOGLE ZA STRATY, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIEDOZWOLONE JEST WYŁĄCZANIE OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW BĄDŹ OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE NIEDBALSTWEM, NARUSZENIEM UMOWY LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW, BĄDŹ ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. W TAKICH PRZYPADKACH DO UŻYTKOWNIKA ODNOSZĄ SIĘ JEDYNIE OGRANICZENIA, KTÓRE SĄ ZGODNE Z PRAWEM W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA, A NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOSTAJE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO.</p>
<p>13.2 UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE KORZYSTA Z USŁUG WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.</p>
<p>13.3 W SZCZEGÓLNOŚCI GOOGLE, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE ORAZ LICENCJODAWCY NIE OŚWIADCZAJĄ I NIE GWARANTUJĄ UŻYTKOWNIKOWI, ŻE:</p>
<p>(A) KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE SPEŁNIAĆ JEGO WYMAGANIA;</p>
<p>(B) KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, ZABEZPIECZONE PRZED BŁĘDAMI LUB WOLNE OD NICH;</p>
<p>(C) JAKIEKOLWIEK INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE ORAZ</p>
<p>(D) USTERKI DZIAŁANIA LUB FUNKCJI DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO UŻYTKOWNIKOWI W RAMACH USŁUG BĘDĄ POPRAWIANE.</p>
<p>13.4 UŻYTKOWNIK POBIERA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE MATERIAŁY W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUG WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A TAKŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BĄDŹ INNEGO URZĄDZENIA LUB UTRATĘ DANYCH WSKUTEK POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW.</p>
<p>13.5 ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD GOOGLE BĄDŹ W RAMACH USŁUG LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM NIE STANOWIĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE UMIESZCZONA W WARUNKACH.</p>
<p>13.6 PONADTO GOOGLE WYRAŹNIE WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW.</p>
<p><strong>14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI</strong></p>
<p>14.1 Z ZASTRZEŻENIEM OGÓLNYCH POSTANOWIEŃ POWYŻSZEGO USTĘPU 13.1 UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE GOOGLE, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE ORAZ JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ PRZED UŻYTKOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:</p>
<p>(A) ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI MORALNE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, WYNIKŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ORAZ NA PODSTAWIE DOWOLNYCH ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI. OBEJMUJE TO MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW (POŚREDNIĄ LUB BEZPOŚREDNIĄ), UTRATĘ RENOMY LUB DOBREGO IMIENIA FIRMY, UTRATĘ DANYCH, KOSZT NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG ORAZ INNE STRATY NIEMATERIALNE;</p>
<p>(B) ŻADNE STRATY I SZKODY, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI STRATY I SZKODY WYNIKŁE Z:</p>
<p>(I) ZAUFANIA UŻYTKOWNIKA CO DO KOMPLETNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB ISTNIENIA JAKICHKOLWIEK REKLAM BĄDŹ WSKUTEK DOWOLNEJ RELACJI LUB TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOWOLNYM REKLAMODAWCĄ LUB SPONSOREM, KTÓREGO REKLAMY SĄ WYŚWIETLANE W USŁUGACH;</p>
<p>(II) JAKICHKOLWIEK ZMIAN DOKONANYCH PRZEZ GOOGLE W USŁUGACH LUB STAŁEGO BĄDŹ TYMCZASOWEGO ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG (LUB DOWOLNYCH FUNKCJI W RAMACH USŁUG);</p>
<p>(III) USUNIĘCIA, USZKODZENIA LUB NIEZACHOWANIA DOWOLNEJ TREŚCI ORAZ INNYCH DANYCH KOMUNIKACYJNYCH OBSŁUGIWANYCH LUB PRZESYŁANYCH W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA ALBO ZA ICH POŚREDNICTWEM;</p>
<p>(IV) NIEPRZEKAZANIA GOOGLE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOKŁADNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONTA;</p>
<p>(V) NIEZACHOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA BEZPIECZEŃSTWA I POUFNOŚCI HASŁA LUB SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONTA;</p>
<p>14.2 WYMIENIONE W POWYŻSZYM USTĘPIE 14.1 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI GOOGLE PRZED UŻYTKOWNIKIEM OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA GOOGLE ZOSTAŁA POWIADOMIONA LUB POWINNA BYŁA ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WSZELKICH TAKICH SZKÓD.</p>
<p><strong>15. Zasady dotyczące praw autorskich i znaków towarowych</strong></p>
<p>15.1 Google z zasady reaguje na zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich, które spełniają obowiązujące wymogi międzynarodowego prawa własności intelektualnej (w tym obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawy Digital Millennium Copyright Act) i zamyka konta osób dopuszczających się wielokrotnych naruszeń. Szczegółowe zasady obowiązujące w Google są dostępne pod adresem http://www.google.com/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google stosuje procedurę rozpatrywania skarg dotyczących znaków towarowych użytych w reklamach. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.google.com/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Reklamy</strong></p>
<p>16.1 Niektóre Usługi są utrzymywane z przychodów z reklam i w ramach takich Usług mogą być wyświetlane reklamy oraz promocje. Reklamy takie mogą być kierowane zgodnie z treścią informacji przechowywanych w Usługach, zapytań dokonywanych za pośrednictwem Usług lub innych informacji.</p>
<p>16.2 Sposób, tryb i zakres umieszczania reklam przez Google w Usługach może ulegać zmianie bez powiadomienia.</p>
<p>16.3 Jednym z warunków udzielenia przez Google Użytkownikowi dostępu do Usług i umożliwienia korzystania z nich jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na umieszczanie przez Google reklam w Usługach.</p>
<p><strong>17. Inne treści</strong></p>
<p>17.1 Usługi mogą zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych, treści lub zasobów. Google może nie mieć żadnej kontroli nad jakimikolwiek witrynami internetowymi lub zasobami udostępnianymi przez firmy lub osoby inne niż Google.</p>
<p>17.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Google nie ponosi odpowiedzialności za dostępność jakichkolwiek zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie poleca żadnych reklam, produktów ani innych materiałów dostępnych w takich witrynach internetowych lub zasobach.</p>
<p>17.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika wskutek dostępności zewnętrznych witryn lub zasobów ani wskutek zaufania Użytkownika co do kompletności, dokładności lub istnienia jakichkolwiek reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych w takich witrynach internetowych lub zasobach.</p>
<p><strong>18. Zmiany Warunków</strong></p>
<p>18.1 Google może czasami dokonywać zmian Warunków uniwersalnych lub Warunków dodatkowych. W przypadku dokonania zmian Google utworzy nową kopię Warunków uniwersalnych dostępną pod adresem http://www.google.com/chrome/intl/pl/eula_text.html, a wszelkie nowe Warunki dodatkowe zostaną udostępnione Użytkownikowi w odpowiednich Usługach lub za ich pośrednictwem.</p>
<p>18.2 Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że korzystanie z Usług po dacie zmiany Warunków uniwersalnych lub Warunków dodatkowych Google będzie uznawać za akceptację zaktualizowanych Warunków uniwersalnych lub Warunków dodatkowych.</p>
<p><strong>19. Ogólne warunki prawne</strong></p>
<p>19.1 Czasami podczas korzystania z Usług Użytkownik może (wskutek korzystania z Usług lub w związku z nim) skorzystać z usługi, pobrać oprogramowanie lub zakupić towary dostarczane przez inną osobę albo firmę. Korzystanie z innych usług, oprogramowania lub towarów może podlegać odrębnym warunkom umowy między Użytkownikiem a odpowiednią firmą lub osobą. W takim przypadku Warunki nie obejmują relacji prawnej Użytkownika z innymi firmami lub osobami.</p>
<p>19.2 Warunki stanowią całą umowę prawną między Użytkownikiem a Google i regulują korzystanie z Usług przez Użytkownika (z wyłączeniem wszelkich usług świadczonych Użytkownikowi przez Google na mocy odrębnej pisemnej umowy) i całkowicie zastępują wszystkie poprzednie umowy między Użytkownikiem a Google dotyczące Usług.</p>
<p>19.3 Użytkownik akceptuje fakt, że Google może dostarczać Użytkownikowi powiadomienia, w tym dotyczące zmian Warunków, pocztą e-mail, pocztą tradycyjną lub publikując ogłoszenia w Usługach.</p>
<p>19.4 Użytkownik akceptuje fakt, że jeśli Google nie korzysta z któregokolwiek prawa lub świadczenia zawartego w niniejszych Warunkach ani nie wymaga jego stosowania (lub z którego Google może korzystać na podstawie dowolnego obowiązującego prawa), nie jest to uznawane za formalne zrzeczenie się praw przez Google, a te prawa i świadczenia nadal są dla niej dostępne.</p>
<p>19.5 Jeśli sąd mający jurysdykcję w zakresie takich spraw wyda wyrok stwierdzający, że którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, postanowienie to zostanie usunięte z Warunków, bez wpływu na pozostałe Warunki. Pozostałe postanowienia Warunków nadal będą ważne i wiążące.</p>
<p>19.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że każda firma zależna należąca do grupy Google jest beneficjentem Warunków będącym stroną trzecią oraz że firmy te są uprawnione do bezpośredniego stosowania i korzystania z wszelkich postanowień Warunków, które zapewniają im korzyści (lub prawa). Oprócz tego żadna inna osoba ani firma nie jest beneficjentem Warunków będącym stroną trzecią.</p>
<p>19.7 Warunki oraz relacje użytkownika z Google wynikające z Warunków podlegają prawu stanu Kalifornia z wyjątkiem norm prawa kolizyjnego. Użytkownik i firma Google zgadzają się uznać wyłączną jurysdykcję sądów znajdujących się w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw prawnych powstałych w związku z Warunkami. Niezależnie od tego Użytkownik akceptuje fakt, że firma Google nadal może starać się o wydanie nakazu sądowego (lub równoważnego typu pilnego orzeczenia sądu) w dowolnej jurysdykcji.</p>
<p><strong>20. Warunki dodatkowe dotyczące rozszerzeń aplikacji Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Warunki wymienione w niniejszej sekcji mają zastosowanie w przypadku zainstalowania przez Użytkownika rozszerzeń aplikacji Google Chrome. Rozszerzenia to niewielkie programy opracowane przez firmę Google lub inne firmy. Umożliwiają modyfikowanie i rozbudowywanie funkcji aplikacji Google Chrome. Rozszerzenia mogą mieć większe uprawnienia dostępu do przeglądarki i komputera Użytkownika niż standardowe strony internetowe, w tym możliwość odczytywania i modyfikowania prywatnych danych Użytkownika.</p>
<p>20.2 Czasami aplikacja Google Chrome może kontaktować się z serwerami zdalnymi (obsługiwanymi przez firmę Google lub inne firmy) w celu sprawdzenia dostępnych aktualizacji rozszerzeń, w tym między innymi poprawek błędów i rozbudowanych funkcji. Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne uzyskiwanie, pobieranie i instalowanie takich aktualizacji bez kolejnego powiadomienia.</p>
<p>20.3 Czasami firma Google może wykryć, że rozszerzenie narusza warunki Google dla programistów bądź inne umowy prawne, prawa, przepisy lub zasady. Aplikacja Google Chrome okresowo pobiera listę takich rozszerzeń z serwerów firmy Google. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Google może zdalnie wyłączyć lub usunąć wszelkie takie rozszerzenia z komputera Użytkownika wyłącznie według własnego uznania. </p>
<p><strong>21. Dodatkowe warunki dotyczące korzystania przez firmy</strong></p>
<p>21.1 Jeśli Użytkownik jest podmiotem gospodarczym, wtedy osoba akceptująca niniejsze Warunki w imieniu tego podmiotu (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości: dla podmiotu gospodarczego używany jest termin „Użytkownik” oznaczający podmiot) oświadcza i zapewnia: że jest upoważniona do działania w imieniu Użytkownika; że Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia firmy w kraju (lub krajach), w których Użytkownik prowadzi działalność; oraz że pracownicy, członkowie zarządu, przedstawiciele oraz inni agenci Użytkownika uzyskujący dostęp do Usługi są należycie upoważnieni do uzyskiwania dostępu do Google Chrome oraz do prawnego wiązania użytkownika tymi warunkami.</p>
<p>21.2 Zgodnie z niniejszymi Warunkami, poza udzieleniem licencji w sekcji 9, Google udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na reprodukowanie, rozpowszechnianie, instalowanie i korzystanie z Google Chrome wyłącznie na komputerach przeznaczonych do wykorzystania przez pracowników, członków zarządu, przedstawicieli i agentów Użytkownika do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika i gwarantujących, że sposób korzystania przez nich z Google Chrome będzie zgody z niniejszymi Warunkami.</p>
<p>12 sierpnia 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Google Chrome – Dodatkowe warunki korzystania z usługi</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA ZBIÓR PATENTÓW AVC W CELU UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KLIENTA DO (i) KODOWANIA FILMÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („FILMY WIDEO AVC”) I/LUB (ii) DEKODOWANIA FILMÓW WIDEO AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ KLIENTA UCZESTNICZĄCEGO W DZIAŁANIACH O CHARAKTERZE OSOBISTYM I NIEKOMERCYJNYM I/LUB UZYSKANYCH OD PARTNERA W ZAKRESIE FILMÓW WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE FILMÓW WIDEO AVC. NIE JEST UDZIELANA ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ W WITRYNIE FIRMY MPEG LA, L.L.C. POD ADRESEM HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Aplikacja Google Chrome może zawierać jeden lub więcej składników udostępnionych przez firmy Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited (nazywane zbiorczo „Adobe”). Korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania firmy Adobe udostępnionego przez firmę Google („Oprogramowanie firmy Adobe”) podlega następującym warunkom dodatkowym („Warunki firmy Adobe”). Użytkownik, czyli podmiot otrzymujący Oprogramowanie firmy Adobe, jest w niniejszym dokumencie nazywany „Podlicencjobiorcą”.</p>
<p>1. Ograniczenia licencji.</p>
<p>(a) Program Flash Player w wersji 10.x został opracowany wyłącznie jako wtyczka przeglądarki. Podlicencjobiorca nie może modyfikować ani rozpowszechniać tego Oprogramowania firmy Adobe do użytku w postaci innej niż wtyczka przeglądarki służąca do odtwarzania treści na stronie internetowej. Na przykład Podlicencjobiorca nie zmodyfikuje tego Oprogramowania firmy Adobe w celu umożliwienia współpracy z aplikacjami uruchamianymi poza przeglądarką (np. samodzielnymi aplikacjami, widżetami i interfejsem użytkownika urządzenia).</p>
<p>(b) Podlicencjobiorca nie udostępni żadnych interfejsów API programu Flash Player w wersji 10.x za pośrednictwem interfejsu wtyczek przeglądarki w sposób, który umożliwia użycie danego rozszerzenia jako samodzielnej aplikacji do odtwarzania treści ze strony internetowej.</p>
<p>(c) Oprogramowania Chrome-Reader nie można używać do renderowania żadnych dokumentów PDF ani EPUB, w których wykorzystano protokoły lub systemy cyfrowego zarządzania prawami inne niż system Adobe DRM.</p>
<p>(d) System Adobe DRM musi być włączony w oprogramowaniu Chrome-Reader na potrzeby obsługi wszystkich dokumentów PDF i EPUB chronionych za pomocą systemu Adobe DRM.</p>
<p>(e) W oprogramowaniu Chrome-Reader nie można, w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w danych technicznych, wyłączać żadnych funkcji udostępnionych przez firmę Adobe w Oprogramowaniu firmy Adobe, w tym między innymi obsługi formatów PDF i EPUB oraz systemu Adobe DRM.</p>
<p>2. Transmisja elektroniczna. Podlicencjobiorca może zezwalać na pobieranie Oprogramowania firmy Adobe z witryny, internetu, intranetu lub innej lokalizacji przy użyciu podobnej technologii („Transmisje elektroniczne”) pod warunkiem, że Podlicencjobiorca zaakceptuje fakt, iż wszelkie kopie Oprogramowania firmy Adobe rozpowszechniane przez Podlicencjobiorcę, w tym znajdujące się na płycie CD-ROM, DVD-ROM lub innym nośniku pamięci oraz dostępne w ramach Transmisji elektronicznych, jeśli otrzyma na to wyraźne pozwolenie, będą podlegać uzasadnionym środkom bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu. W związku z Transmisjami elektronicznymi zatwierdzonymi w niniejszym dokumencie Podlicencjobiorca zgadza się stosować wszelkie uzasadnione ograniczenia użycia określone przez firmę Adobe, w tym te dotyczące zabezpieczeń i/lub ograniczeń w zakresie dystrybucji Produktu Podlicencjobiorcy wśród użytkowników.</p>
<p>3. Umowa licencyjna użytkownika i warunki dystrybucji.</p>
<p>(a) Podlicencjobiorca zapewni, że Oprogramowanie firmy Adobe będzie rozpowszechniane wśród użytkowników na mocy możliwej do wyegzekwowania umowy licencyjnej użytkownika z korzyścią dla Podlicencjobiorcy i jego dostawców, zawierającej przynajmniej wszystkie następujące warunki minimalne („Umowa licencyjna użytkownika”): (i) zakaz dystrybucji i kopiowania, (ii) zakaz wprowadzania modyfikacji i tworzenia dzieł pochodnych, (iii) zakaz dekompilowania, analizowania wstecznego, dezasemblowania i konwertowania w inny sposób Oprogramowania firmy Adobe na formę czytelną dla człowieka, (iv) postanowienie określające prawo własności Produktu Podlicencjobiorcy (zgodnie z definicją w sekcji 8) należące do Podlicencjobiorcy i jego licencjodawców, (v) wyłączenie odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, szczególnych, przypadkowych i wtórnych oraz odszkodowań retorsyjnych, a także (vi) inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności stosowane standardowo w branży, w tym odpowiednie wyłączenie odpowiedzialności z tytułu obowiązujących ustawowych gwarancji i rękojmi w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.</p>
<p>(b) Podlicencjobiorca zapewni, że Oprogramowanie firmy Adobe będzie rozpowszechniane wśród dystrybutorów Podlicencjobiorcy na mocy możliwej do wyegzekwowania umowy licencyjnej dystrybucji z korzyścią dla Podlicencjobiorcy i jego dostawców, zawierającej warunki zapewniające ochronę firmie Adobe przynajmniej odpowiadające Warunkom firmy Adobe.</p>
<p>4. Oprogramowanie typu open source. Podlicencjobiorca nie udzieli bezpośrednio ani pośrednio, jak również nie obieca udzielić, na mocy praw własności intelektualnej bądź innych praw własności firmy Adobe żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek praw ani zwolnień, które spowodują objęcie tej własności intelektualnej licencją open source bądź schematem, w którym faktycznie lub na podstawie interpretacji może istnieć wymóg mówiący o tym, że warunkiem używania, modyfikowania i/lub dystrybucji Oprogramowania firmy Adobe jest: (i) ujawnienie lub rozpowszechnianie go w formie kodu źródłowego; (ii) licencjonowanie go w celu tworzenia dzieł pochodnych; bądź (iii) jego bezpłatna ponowna dystrybucja. W celu wyjaśnienia: powyższe ograniczenie nie uniemożliwia Podlicencjobiorcy dystrybucji, a Podlicencjobiorca będzie bezpłatnie rozpowszechniał Oprogramowanie firmy Adobe w pakiecie z oprogramowaniem firmy Google.</p>
<p>5. Warunki dodatkowe. W odniesieniu do dowolnej aktualizacji, uaktualnienia i nowych wersji Oprogramowania firmy Adobe (nazywanych zbiorczo „Uaktualnieniami”) udostępnianych Podlicencjobiorcom firma Adobe zastrzega sobie prawo do wymagania zaakceptowania dodatkowych warunków korzystania mających zastosowanie wyłącznie do Uaktualnienia i jego przyszłych wersji oraz wyłącznie w zakresie, w jakim takie ograniczenia są nakładane przez firmę Adobe na wszystkich licencjobiorców korzystających z tego Uaktualnienia. Jeśli Podlicencjobiorca nie wyrazi zgody na takie dodatkowe warunki korzystania, nie będzie miał praw licencyjnych w odniesieniu do danego Uaktualnienia, a jego prawa licencyjne w odniesieniu do Oprogramowania firmy Adobe automatycznie wygasną po 90 dniach od daty udostępnienia mu takich dodatkowych warunków.</p>
<p>6. Informacje o prawach własności. Podlicencjobiorca nie może usuwać ani w żaden sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, znaków towarowych, logo ani pokrewnych informacji, a także innych informacji o prawach własności firmy Adobe (i jej licencjodawców, jeśli tacy są) pojawiających się w Oprogramowaniu firmy Adobe i dołączonych materiałach, jak również musi wymagać od swoich dystrybutorów, aby tego nie robili.</p>
<p>7. Wymagania techniczne. Podlicencjobiorca i jego dystrybutorzy mogą rozpowszechniać Oprogramowanie firmy Adobe i/lub Uaktualnienia wyłącznie na urządzeniach, które (i) spełniają wymagania techniczne opublikowane w witrynie http://www.adobe.com/mobile/licensees (lub przyszłej wersji tej witryny) oraz (ii) zostały zweryfikowane przez firmę Adobe w sposób opisany poniżej.</p>
<p>8. Weryfikacja i aktualizacja. Podlicencjobiorca musi przesłać do firmy Adobe każdy swój produkt (we wszystkich wersjach), który zawiera Oprogramowanie firmy Adobe i/lub Uaktualnienie („Produkt Podlicencjobiorcy”) oraz nie spełnia kryteriów zwolnienia z procedury weryfikacji urządzenia (które zostaną przekazane przez firmę Google), w celu weryfikacji przez firmę Adobe. Podlicencjobiorca ureguluje opłatę za każde dokonane przez siebie zgłoszenie, nabywając pakiety weryfikacyjne zgodnie z obowiązującymi w danym momencie warunkami firmy Adobe zamieszczonymi pod adresem http://flashmobile.adobe.com/. Produkt Podlicencjobiorcy, który nie przeszedł weryfikacji, nie może być rozpowszechniany. Weryfikacja zostanie dokonana zgodnie z obowiązującą w danym momencie procedurą firmy Adobe opisaną pod adresem http://flashmobile.adobe.com/ („Weryfikacja”).</p>
<p>9. Profile i Centrum urządzeń. Podlicencjobiorca będzie zobowiązany do wprowadzenia określonych informacji o profilu dotyczących Produktów Podlicencjobiorcy w ramach procedury Weryfikacji albo za pomocą innej metody oraz udostępni te informacje firmie Adobe. Firma Adobe może (i) użyć tych informacji o profilu zgodnie z uzasadnioną potrzebą do zweryfikowania Produktu Podlicencjobiorcy (jeśli ten produkt podlega Weryfikacji) oraz (ii) wyświetlić te informacje o profilu w systemie „Adobe Device Intelligence” znajdującym się pod adresem https://devices.adobe.com/partnerportal/ i udostępnianym za pośrednictwem narzędzi i usług firmy Adobe służących do tworzenia i programowania, aby umożliwić programistom i użytkownikom sprawdzenie, jak treść i aplikacje są wyświetlane w Produktach Podlicencjobiorcy (np. jak obrazy wideo wyglądają w określonych telefonach).</p>
<p>10. Eksport. Podlicencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że eksport i reeksport pochodzących ze Stanów Zjednoczonych towarów i danych technicznych, do których może należeć Oprogramowanie firmy Adobe, jest ograniczony na mocy praw i przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Podlicencjobiorca zgadza się nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania firmy Adobe bez odpowiednich zezwoleń władz Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jeśli są one wymagane.</p>
<p>11. Warunki przekazywania technologii.</p>
<p>(a) Z wyjątkiem przypadków zgodnych z obowiązującymi pozwoleniami i umowami w tym zakresie udzielonymi przez odpowiednie podmioty lub z nimi zawartymi Podlicencjobiorca nie może używać ani zezwalać na używanie Oprogramowania firmy Adobe do kodowania lub dekodowania wyłącznie dźwięku w formacie mp3 (pliki z rozszerzeniem mp3) na jakimkolwiek urządzeniu nie będącym komputerem osobistym (np. w telefonie komórkowym lub przystawce set-top box), jak również żaden produkt inny niż Oprogramowanie firmy Adobe nie może korzystać z koderów i dekoderów formatu mp3 zawartych w Oprogramowaniu firmy Adobe ani uzyskiwać do nich dostępu. Oprogramowania firmy Adobe można używać do kodowania i dekodowania danych w formacie MP3 znajdujących się w pliku swf lub flv, który zawiera film wideo, zdjęcie lub inne dane. Podlicencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Oprogramowania firmy Adobe na urządzeniach innych niż komputery osobiste w sposób opisany w zakazach w tej sekcji może wymagać uregulowania płatności z tytułu tantiem licencyjnych lub innych opłat na rzecz osób trzecich, do których mogą należeć prawa własności intelektualnej związane z technologią MP3, oraz że firma Adobe ani Podlicencjobiorca za takie korzystanie nie zapłacili żadnych tantiem ani nie uregulowali innych opłat wynikających z praw własności intelektualnej należących do osoby trzeciej. Jeśli Podlicencjobiorca do takiego korzystania wymaga kodera lub dekodera formatu MP3, ponosi odpowiedzialność za uzyskanie niezbędnej licencji na własność intelektualną, w tym praw do korzystania z odpowiednich patentów.</p>
<p>(b) Podlicencjobiorca nie będzie używać, kopiować, reprodukować ani modyfikować (i) kodu źródłowego firmy On2 (udostępnionego niniejszym jako składnik kodu źródłowego) w sposób konieczny do umożliwienia dekodowania filmu wideo w formacie pliku wideo Flash (pliki z rozszerzeniem flv lub f4v) za pomocą Oprogramowania firmy Adobe oraz (ii) kodu źródłowego kodeka Sorenson Spark (udostępnionego niniejszym jako składnik kodu źródłowego) w ograniczonym celu wprowadzania poprawek błędów i zwiększania wydajności Oprogramowania firmy Adobe. Wszystkie kodeki udostępnione z Oprogramowaniem firmy Adobe mogą być używane i rozpowszechniane wyłącznie jako zintegrowany element Oprogramowania firmy Adobe oraz nie może do nich uzyskiwać dostępu żadna inna aplikacja, w tym inne aplikacje firmy Google.</p>
<p>(c) Kod źródłowy może być udostępniany z kodekiem AAC i/lub kodekiem HE-AAC („Kodek AAC”). Użycie Kodeka AAC zależy od uzyskania przez Podlicencjobiorcę odpowiedniej licencji patentowej, obejmującej niezbędne patenty udostępniane przez firmę VIA Licensing, na potrzeby produktów, w których Kodek AAC będzie używany. Podlicencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Adobe nie udostępnia Podlicencjobiorcy ani jego podlicencjobiorcom licencji patentowej na Kodek AAC na mocy niniejszej umowy.</p>
<p>(d) KOD ŹRÓDŁOWY MOŻE ZAWIERAĆ KOD LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA ZBIÓR PATENTÓW AVC W CELU UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KLIENTA DO (i) KODOWANIA FILMÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („FILMY WIDEO AVC”) I/LUB (ii) DEKODOWANIA FILMÓW WIDEO AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ KLIENTA UCZESTNICZĄCEGO W DZIAŁANIACH O CHARAKTERZE OSOBISTYM I NIEKOMERCYJNYM I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY FILMÓW WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE FILMÓW WIDEO AVC. NIE JEST UDZIELANA ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ W WITRYNIE FIRMY MPEG LA, L.L.C. POD ADRESEM HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p>12. Aktualizacja. Podlicencjobiorca nie będzie niweczył starań firmy Google ani Adobe mających na celu zaktualizowanie Oprogramowania firmy Adobe we wszystkich produktach Podlicencjobiorcy, w których zastosowano Oprogramowanie firmy Adobe w pakiecie z oprogramowaniem firmy Google („Produkty Podlicencjobiorcy”).</p>
<p>13. Atrybucja i informacje o prawach własności. Podlicencjobiorca wymieni Oprogramowanie firmy Adobe w publicznie dostępnych danych technicznych Produktu Podlicencjobiorcy oraz umieści odpowiednie cechy marki Oprogramowania firmy Adobe (ze szczególnym wykluczeniem logo korporacji Adobe) na opakowaniu Produktu Podlicencjobiorcy lub w materiałach marketingowych w sposób spójny z cechami marek pozostałych produktów innych firm zawartych w Produkcie Podlicencjobiorcy.</p>
<p>14. Brak gwarancji. OPROGRAMOWANIE FIRMY ADOBE JEST UDOSTĘPNIANE PODLICENCJOBIORCY DO UŻYTKU I REPRODUKCJI „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A FIRMA ADOBE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z JEGO UŻYWANIEM ANI WYDAJNOŚCIĄ. FIRMA ADOBE I JEJ DOSTAWCY NIE ZAPEWNIAJĄ I NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ WYDAJNOŚCI ANI WYNIKÓW OSIĄGANYCH DZIĘKI UŻYWANIU OPROGRAMOWANIA FIRMY ADOBE. Z WYJĄTKIEM DOWOLNEJ GWARANCJI, WARUNKU, OŚWIADCZENIA I POSTANOWIENIA, W ZAKRESIE KTÓREGO NIEDOZWOLONE BĄDŹ ZABRONIONE JEST DOKONYWANIE TAKIEGO SAMEGO WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA NA MOCY PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO PODLICENCJOBIORCĘ W JEGO JURYSDYKCJI, FIRMY ADOBE I JEJ DOSTAWCÓW NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE GWARANCJE, WARUNKI, OŚWIADCZENIA ANI POSTANOWIENIA (WYRAŹNE ANI DOROZUMIANE NA PODSTAWIE USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, UŻYCIA BĄDŹ W INNY SPOSÓB) W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK SPRAW, W TYM W STOPNIU NIEOGRANICZONYM NIENARUSZANIA PRAW OSOBY TRZECIEJ, WARTOŚCI HANDLOWEJ, INTEGRACJI, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PODLICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ NIE UDZIELAĆ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH W IMIENIU FIRMY ADOBE.</p>
<p>15. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ADOBE ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PODLICENCJOBIORCY Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB KOSZTÓW, JAK RÓWNIEŻ JAKICHKOLWIEK SZKÓD WTÓRNYCH, POŚREDNICH LUB PRZYPADKOWYCH, UTRACONYCH ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, A TAKŻE DOWOLNYCH ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH NAWET WÓWCZAS, GDY PRZEDSTAWICIEL FIRMY ADOBE ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, SZKÓD, ROSZCZEŃ ANI KOSZTÓW. POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJI PODLICENCJOBIORCY. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ADOBE ORAZ JEJ DOSTAWCÓW NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO TYSIĄCA DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (1000 USD). Żadne postanowienie niniejszej umowy nie ogranicza odpowiedzialności firmy Adobe wobec Podlicencjobiorcy w przypadku śmierci lub uszkodzeń ciała spowodowanych niedbalstwem firmy Adobe lub czynem niedozwolonym w postaci poświadczenia nieprawdy (oszustwem). Firma Adobe działa w imieniu swoich dostawców w celu wyłączenia, wykluczenia i/lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji i odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ale nie w żadnym innym zakresie ani celu.</p>
<p>16. Warunki ochrony treści</p>
<p>(a) Definicje.</p>
<p>Termin „Reguły zgodności i solidności” oznacza dokument, w którym określono reguły zgodności i solidności dotyczące Oprogramowania firmy Adobe, znajdujący się pod adresem http://www.adobe.com/mobile/licensees lub w przyszłej wersji tej witryny.</p>
<p>Termin „Funkcje ochrony treści” oznacza te aspekty Oprogramowania firmy Adobe, które służą do zapewnienia zgodności z Regułami zgodności i solidności oraz uniemożliwienia odtwarzania, kopiowania, modyfikowania, ponownej dystrybucji i innych czynności w odniesieniu do treści cyfrowej rozpowszechnianej na potrzeby użytkowników Oprogramowania firmy Adobe, jeśli takie czynności nie zostały autoryzowane przez właścicieli tej treści cyfrowej lub ich licencjonowanych dystrybutorów.</p>
<p>Termin „Kod ochrony treści” oznacza kod umieszczony w pewnych wyznaczonych wersjach Oprogramowania firmy Adobe, który umożliwia stosowanie Funkcji ochrony treści.</p>
<p>Termin „Klucz” oznacza wartość kryptograficzną zawartą w Oprogramowaniu firmy Adobe służącą do rozszyfrowywania treści cyfrowej.</p>
<p>(b) Ograniczenia licencji. Prawo Podlicencjobiorcy do wykorzystywania licencji w odniesieniu do Oprogramowania firmy Adobe podlega następującym dodatkowym ograniczeniom i zobowiązaniom. Podlicencjobiorca zapewni, że jego klienci będą przestrzegać tych ograniczeń i zobowiązań w tym samym zakresie co Podlicencjobiorca w odniesieniu do Oprogramowania firmy Adobe. Wszelkie przypadki nieprzestrzegania tych dodatkowych ograniczeń i zobowiązań przez klientów Podlicencjobiorcy będą traktowane jako istotne ich naruszenie przez Podlicencjobiorcę.</p>
<p>b.1. Podlicencjobiorca i klienci mogą rozpowszechniać wyłącznie Oprogramowanie firmy Adobe zgodne z Regułami zgodności i solidności, co zostanie potwierdzone przez Podlicencjobiorcę podczas procedury weryfikacji opisanej powyżej w Warunkach firmy Adobe.</p>
<p>b.2. Podlicencjobiorca nie może (i) omijać Funkcji ochrony treści w Oprogramowaniu firmy Adobe ani żadnym pokrewnym Oprogramowaniu firmy Adobe służącym do szyfrowania lub rozszyfrowywania treści cyfrowej na potrzeby autoryzowanych użytkowników tego oprogramowania, jak również (ii) opracowywać ani rozpowszechniać produktów przeznaczonych do omijania Funkcji ochrony treści w Oprogramowaniu firmy Adobe lub dowolnym pokrewnym Oprogramowaniu firmy Adobe służącym do szyfrowania lub rozszyfrowywania treści cyfrowej na potrzeby autoryzowanych użytkowników tego oprogramowania.</p>
<p>(c) Klucze zostają niniejszym określone jako informacje poufne firmy Adobe, a Podlicencjobiorca w odniesieniu do Kluczy będzie przestrzegał procedury obsługi kodu źródłowego firmy Adobe (udostępnianej na żądanie przez firmę Adobe).</p>
<p>(d) Zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Podlicencjobiorca akceptuje fakt, że naruszenie niniejszej umowy może spowodować ominięcie zabezpieczeń Funkcji ochrony treści w Oprogramowaniu firmy Adobe, a także może spowodować wyjątkowe i długotrwałe szkody w majątku firmy Adobe i właścicieli treści cyfrowej, którzy polegają na tych funkcjach, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do pełnego zrekompensowania tych szkód. Z tego powodu Podlicencjobiorca akceptuje również fakt, że firma Adobe oprócz odszkodowania pieniężnego może ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego w celu zapobieżenia szkodom spowodowanym przez dowolne takie naruszenie bądź ograniczenia ich.</p>
<p>17. Zamierzony beneficjent będący osobą trzecią. Firmy Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited są zamierzonymi beneficjentami będącymi osobami trzecimi umowy między firmą Google a Podlicencjobiorcą, w tym między innymi Warunków firmy Adobe, w odniesieniu do Oprogramowania firmy Adobe. Podlicencjobiorca akceptuje fakt, że niezależnie od wszelkich postanowień jego umowy z firmą Google firma Google może ujawnić tożsamość Podlicencjobiorcy firmie Adobe oraz potwierdzić na piśmie, iż Podlicencjobiorca zawarł z firmą Google umowę licencyjną, która obejmuje Warunki firmy Adobe. Podlicencjobiorca musi zawrzeć umowę z każdym ze swoich licencjobiorców, a jeśli te licencje zezwalają na ponowną dystrybucję Oprogramowania firmy Adobe, ta umowa musi obejmować Warunki firmy Adobe.</p>
</body>
</html>