blob: f2e13a70a268bffb14bb9e0de4371e65e89ecf3e [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Användarvillkor för Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Användarvillkor för Google Chrome</h2>
<p>Dessa användarvillkor gäller den körbara versionen av Google Chrome. Källkoden till Google Chrome är tillgänglig kostnadsfritt enligt de programlicensavtal för öppen källkod som finns på http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Din relation till Google</strong></p>
<p>1.1 Användningen av Googles produkter, program, tjänster och webbplatser (som härefter gemensamt kallas "tjänster" i detta dokument och som inte omfattar tjänster som Google tillhandahåller under ett separat skrivet avtal) regleras av villkoren i ett juridiskt avtal mellan dig och Google. "Google" står för Google Inc., vars huvudkontor finns på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I detta dokument förklaras vad avtalet består av och några av villkoren i avtalet beskrivs.</p>
<p>1.2 Såvida inget annat skriftligt avtal med Google anger något annat inkluderar ditt avtal med Google alltid minst de villkor som beskrivs i detta dokument. De kallas härefter för "allmänna villkor". Licenser för öppen källkod för Google Chrome utgör separata skriftliga avtal. I den begränsade utsträckning som licenserna för öppen källkod motsäger dessa allmänna villkor, bestämmer licenserna för öppen källkod ditt avtal med Google för bruket av Google Chrome eller specifika komponenter som ingår i Google Chrome.</p>
<p>1.3 Utöver de allmänna villkoren omfattar ditt avtal med Google även villkoren i "Ytterligare användarvillkor för Google Chrome" nedan och alla juridiska tillkännagivanden som gäller för tjänsterna. De kallas härefter för "ytterligare villkor". När ytterligare villkor gäller för en tjänst kommer de att göras tillgängliga så att du kan läsa dem antingen inom eller via användningen av tjänsten.</p>
<p>1.4 Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med de ytterligare villkoren ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Google vad gäller användningen av tjänsterna. Det är viktigt att du tar dig tid att noggrant läsa igenom villkoren. Detta juridiska avtal kallas härefter för "villkor".</p>
<p>1.5 Om det finns någon motsättning mellan vad de ytterligare villkoren och de allmänna villkoren säger ska de ytterligare villkoren gälla i förhållande till den tjänsten.</p>
<p><strong>2. Godkänna villkoren</strong></p>
<p>2.1 För att kunna använda tjänsterna måste du först godkänna villkoren. Du kan inte använda tjänsterna om du inte godkänner villkoren.</p>
<p>2.2 Du godkänner villkoren genom att:</p>
<p>(A) klicka för att godkänna villkoren där Google har gjort detta alternativ tillgängligt i användargränssnittet för en tjänst, eller</p>
<p>(B) genom att faktiskt använda tjänsterna. I detta fall förstår och godkänner du att Google behandlar din användning av tjänsterna som ett godkännande av villkoren från och med då.</p>
<p><strong>3. Språkbruket i villkoren</strong></p>
<p>3.1 I fall där Google tillhandahåller en översättning av den engelska språkversionen av villkoren godkänner du att översättningen endast tillhandahålls för att underlätta för dig och att det är den engelska språkversionen av villkoren som ska styra ditt förhållande till Google.</p>
<p>3.2 Om det finns någon motsättning mellan den engelska språkversionen av villkoren och en översättning, ska den engelska språkversionen gälla.</p>
<p><strong>4. Googles tillhandahållande av tjänster</strong></p>
<p>4.1 Google har dotterbolag och relaterade juridiska enheter runt om i världen ("dotterbolag och filialer"). Ibland är det dessa företag som tillhandahåller tjänsterna å Googles vägnar. Du är medveten om och samtycker till att dotterbolag och filialer har rätt att tillhandahålla tjänsterna.</p>
<p>4.2 Google kommer ständigt med nya förbättringar för att kunna ge sina användare bästa möjliga upplevelse. Du är medveten om och samtycker till att typen av och utseendet på tjänster som Google erbjuder emellanåt kan ändras utan att du meddelas i förväg.</p>
<p>4.3 Som en del av dessa ständiga förbättringar är du medveten om och samtycker till att Google eventuellt kan avbryta (permanent eller tillfälligt) leveransen av tjänsterna (eller funktioner inom dessa tjänster) till dig eller till användare i allmänhet efter Googles eget gottfinnande, och utan att du meddelas i förväg. Du kan sluta använda tjänsterna när som helst. Du behöver inte särskilt informera Google om du tänker sluta använda tjänsterna.</p>
<p>4.4 Du är medveten om och samtycker till att det kan hända att du inte får tillgång till tjänsterna och kontouppgifterna eller till filer och annat innehåll som finns på ditt konto om Google inaktiverar åtkomsten till ditt konto.</p>
<p><strong>5. Din användning av tjänsterna</strong></p>
<p>5.1 Du samtycker till att endast använda tjänsterna enligt vad som tillåts av (a) villkoren och (b) alla tillämpliga lagar, regler eller allmänt accepterat bruk eller riktlinjer i relevant jurisdiktion (inklusive eventuella lagar som rör export av data eller programvara till eller från USA eller andra relevanta länder).</p>
<p>5.2 Du samtycker till att du inte kommer att medverka i någon aktivitet som stör eller avbryter tjänsterna (eller servrar och nätverk som är kopplade till tjänsterna).</p>
<p>5.3 Du samtycker till att inte reproducera, göra dubbletter av, kopiera, sälja, handla med eller sälja vidare tjänsterna oavsett syfte, utom om du har fått särskilt tillstånd att göra detta i ett separat avtal med Google.</p>
<p>5.4 Du samtycker till att du är ensam ansvarig för (och att Google inte har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för) eventuella brott mot dina förpliktelser enligt villkoren samt för konsekvenserna (inklusive eventuell förlust eller skada som Google kan komma att lida av) av ett sådant brott.</p>
<p><strong>6. Sekretess och personlig information</strong></p>
<p>6.1 Information om Googles dataskyddspraxis hittar du i vår sekretesspolicy på adressen http://www.google.se/privacy.html och på adressen http://www.google.com/chrome/intl/sv/privacy.html. Denna policy förklarar hur Google hanterar din personliga information och hur vi skyddar sekretessen när du använder Googles tjänster.</p>
<p>6.2 Du samtycker till att dina uppgifter används i enlighet med Googles sekretesspolicy.</p>
<p><strong>7. Tjänsternas innehåll</strong></p>
<p>7.1 Du förstår att ansvaret för all information (t.ex. datafiler, skriven text, datorprogram, musik, ljudfiler och andra ljud, foton, videor och andra bilder) som du har åtkomst till som en del av, eller via ditt bruk av tjänsterna, helt och hållet åligger den person som innehållet härrör från. All sådan information kallas härefter för "innehåll".</p>
<p>7.2 Du bör vara medveten om att innehåll som presenteras som en del av tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, annonsering och sponsrat innehåll i tjänsterna, kan vara skyddat av immateriella rättigheter som tillhör sponsorer eller annonsörer som tillhandahåller innehållet till Google (eller av andra personer eller företag å deras vägnar). Du kan inte ändra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa härledda verk baserat på detta innehåll (helt eller delvis) utom när du har fått särskilt tillstånd av Google eller av innehållets ägare enligt ett separat avtal.</p>
<p>7.3 Google förbehåller sig rätten (men har ingen skyldighet) att i förväg visa eller granska, flagga, filtrera, ändra, refusera eller ta bort en del av eller allt innehåll från en tjänst. För vissa tjänster kan Google tillhandahålla verktyg för att filtrera bort pornografi. Dessa verktyg omfattar bland annat inställningarna för SafeSearch (se http://www.google.se/help/customize.html#safe). Dessutom finns det kommersiellt tillgängliga tjänster och program för att begränsa tillgången till material som du anser är stötande.</p>
<p>7.4 Du är medveten om att din användning av tjänsterna kan innebära att du utsätts för innehåll som du anser vara kränkande, opassande eller stötande och att du i detta hänseende använder tjänsterna på egen risk.</p>
<p>7.5 Du samtycker till att du ensam är ansvarig (och att Google inte har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part) för allt innehåll som du skapar, överför eller visar när du använder tjänsterna samt för konsekvenserna (inklusive eventuell förlust eller skada som Google kan komma att lida) därav.</p>
<p><strong>8. Äganderätt</strong></p>
<p>8.1 Du är medveten om och samtycker till att Google (eller Googles licensgivare) äger alla juridiska rättigheter, all äganderätt och alla intressen, inklusive alla immateriella rättigheter till tjänsterna (oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte, och oavsett var i världen dessa rättigheter finns).</p>
<p>8.2 Utom i fall då du har ett annat skriftligt avtal med Google finns det inget i villkoren som ger dig rätt att använda Googles varumärkesnamn, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn och andra utmärkande märkesprofiler.</p>
<p>8.3 Om du har uttrycklig rätt att använda någon av dessa märkesprofiler genom ett separat skriftligt avtal med Google samtycker du till att använda sådana profiler i enlighet med avtalet, alla gällande bestämmelser i villkoren och de uppdaterade riktlinjerna för användning av Googles märkesprofiler. Dessa riktlinjer finns online på adressen http://www.google.se/permissions/guidelines.html (eller en annan webbadress som Google emellanåt tillhandahåller för detta syfte).</p>
<p>8.4 Google erkänner och samtycker till att Google inte har några rättigheter, befogenheter och anspråk vad gäller dig (eller dina licensgivare) enligt dessa villkor, på eller till innehåll som du skickar in, lägger upp, överför eller visar på eller via tjänsterna, inklusive alla immateriella rättigheter till innehållet (oavsett om dessa rättigheter är registrerade eller inte, och oavsett var i världen dessa rättigheter finns). Om du inte skriftligen har kommit överens med Google om något annat samtycker du till att du har ansvar för att skydda och upprätthålla dessa rättigheter och att Google inte har någon skyldighet att göra så för din räkning.</p>
<p>8.5 Du samtycker till att inte ta bort, dölja eller ändra information om äganderätt (inklusive information om upphovsrätt och varumärken) som finns inom eller i anslutning till tjänsterna.</p>
<p>8.6 Om inte Google uttryckligen och skriftligen har beviljat något annat samtycker du till att använda tjänsterna utan att använda varumärken, servicemärken, varumärkesnamn och logotyper för ett företag eller en organisation på ett sätt som troligen eller avsiktligen skapar förvirring om vem som äger eller har behörighet att använda sådana märken, namn och logotyper.</p>
<p><strong>9. Licens från Google</strong></p>
<p>9.1 Google tillhandahåller en personlig, världsomspännande, royaltyfri, ej överförbar och icke-exklusiv licens som tillåter att du använder programmet som Google tillhandahåller som en del av tjänsten såsom den tillhandahålls av Google (benämns ”programvaran” nedan). Syftet med denna licens är att du ska kunna använda tjänsterna så som de tillhandahålls av Google, på de sätt som villkoren tillåter.</p>
<p>9.2 Med förbehåll för avsnitt 1.2 får du inte (och du får inte tillåta någon annan att) kopiera, ändra, skapa härledda verk av, dekonstruera, dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera källkod från programmet eller någon del av detta, utom när detta uttryckligen tillåts eller krävs enligt lag, och utom när Google uttryckligen och skriftligen har gett tillstånd till detta.</p>
<p>9.3 Med förbehåll för avsnitt 1.2 och om inte Google har gett dig uttryckligt skriftligt tillstånd kan du inte tilldela någon (eller bevilja någon en dellicens för) dina rättigheter att använda programmet, bevilja säkerhetsrätt till dina rättigheter att använda programmet, eller på annat sätt överföra någon del av rättigheterna att använda programmet.</p>
<p><strong>10. Innehållslicens från dig</strong></p>
<p>10.1 Du behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som du redan har för innehåll som du skickar, lägger upp eller visar på eller via tjänsterna.</p>
<p><strong>11. Programuppdateringar</strong></p>
<p>11.1 Programmet som du använder kan emellanåt hämta och installera uppdateringar från Google automatiskt. Dessa uppdateringar har utformats för att förbättra, stärka och ytterligare utveckla tjänsterna och kan vara buggfixar, förbättrade funktioner, nya programmoduler och helt nya versioner. Du samtycker till att ta emot sådana uppdateringar (och till att Google har tillstånd att sända dessa till dig) som en del av din användning av tjänsterna.</p>
<p><strong>12. Avsluta din relation med Google</strong></p>
<p>12.1 Villkoren fortsätter att gälla tills de avslutas av dig eller Google enligt nedanstående.</p>
<p>12.2 Google kan när som helst avsluta sitt juridiska avtal med dig om:</p>
<p>(A) du har brutit mot någon av bestämmelserna i villkoren (eller har agerat på ett sätt som tydligt visar att du inte har för avsikt eller inte har möjlighet att efterfölja bestämmelserna i villkoren); eller</p>
<p>(B) Google måste göra det enligt lag (t.ex. om tillhandahållandet av tjänsterna är eller blir olagliga i ditt fall); eller</p>
<p>(C) den partner med vilken Google erbjuder dig tjänster avslutar sin anknytning till Google eller upphör erbjuda sina tjänster; eller</p>
<p>(D) Google övergår till att inte längre erbjuda tjänsterna till användare i det land där du bor eller från vilket du använder tjänsterna; eller</p>
<p>(E) tillhandahållandet av tjänsterna som Google erbjuder inte längre är kommersiellt gångbart, enligt Google.</p>
<p>12.3 Inget i detta avsnitt ska påverka Googles rättigheter med avseende på tillhandahållandet av tjänsterna enligt avsnitt 4 i villkoren.</p>
<p>12.4 När villkoren upphör att gälla kommer alla lagstadgade rättigheter, förpliktelser och ansvarsåtaganden som du och Google har haft, varit underkastade (eller som har tillkommit under tiden som villkoren har gällt) eller som har uppgetts fortsätta utan tidsgräns, ej att påverkas av upphörandet, och bestämmelserna i paragraf 19.7 ska fortsätta att tillämpas på sådana rättigheter, förpliktelser och ansvarsåtaganden utan tidsgräns.</p>
<p><strong>13. FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR GARANTIER</strong></p>
<p>13.1 INGET I DESSA VILLKOR, INKLUSIVE AVSNITT 13 OCH 14, SKA UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA GOOGLES GARANTIER ELLER ANSVARSSKYLDIGHET FÖR FÖRLUSTER SOM INTE LAGENLIGT KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT GÄLLANDE LAGAR. EN DEL JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV VISSA GARANTIER ELLER VILLKOR ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVARSSKYLDIGHET FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS AV FÖRSUMMELSE, AVTALSBROTT ELLER BROTT MOT UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR ELLER OAVSIKTLIGA ELLER AVSIKTLIGA SKADOR. DÄRFÖR KOMMER ENDAST DE BEGRÄNSNINGAR SOM ÄR LAGENLIGA I DIN JURISDIKTION ATT GÄLLA FÖR DIG OCH VÅR ANSVARSSKYLDIGHET KOMMER ATT BEGRÄNSAS I SÅ STOR OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.</p>
<p>13.2 DESSUTOM FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER DU ATT ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÅNG”.</p>
<p>13.3 SÄRSKILT GÄLLER ATT GOOGLE, DESS DOTTERBOLAG OCH FILIALER SAMT DERAS LICENSGIVARE VARKEN GARANTERAR ELLER HÄVDAR ATT:</p>
<p>(A) DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV</p>
<p>(B) DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA FÖRBLIR OAVBRUTEN, SNABB, SÄKER ELLER FELFRI</p>
<p>(C) ALL INFORMATION SOM DU FÅR SOM ETT RESULTAT AV ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ÄR KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG OCH</p>
<p>(D) ATT DEFEKTER I UTFÖRANDE ELLER FUNKTIONER I ETT PROGRAM SOM DU FÅTT SOM EN DEL AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS.</p>
<p>13.4 ALLT MATERIAL SOM HÄMTAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS VIA ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGET BEVÅG OCH EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER ANDRA ENHETER ELLER FÖRLUST AV INFORMATION TILL FÖLJD AV HÄMTNING AV SÅDANT MATERIAL.</p>
<p>13.5 VARE SIG MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA RÅD ELLER INFORMATION SOM DU ERHÅLLER FRÅN GOOGLE ELLER VIA ELLER FRÅN TJÄNSTERNA SKA UTGÖRA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR.</p>
<p>13.6 GOOGLE FRÅNSÄGER SIG VIDARE UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VILKET INKLUDERAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH MÖNSTERSKYDD.</p>
<p><strong>14. ANSVARSBEGRÄNSNING</strong></p>
<p>14.1 I ENLIGHET MED DEN ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSEN I STYCKET 13.1 OVAN ÄR DU UTTRYCKLIGEN INFÖRSTÅDD MED OCH GODTAR ATT GOOGLE, DESS DOTTERBOLAG OCH FILIALER OCH DERAS LICENSGIVARE INTE ÄR ANSVARSSKYLDIGA GENTEMOT DIG VAD GÄLLER:</p>
<p>(A) NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR ELLER TYPSKADOR SOM DU KAN ÅDRA DIG, HUR DE ÄN UPPSTÅR OCH UNDER VILKEN SOM HELST SKADESTÅNDSRÄTT. DETTA INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, ALL FÖRLUST AV INTÄKTER (ÅSAMKAD DIREKT ELLER INDIREKT), FÖRLUST AV GOODWILL ELLER AFFÄRSRYKTE ELLER DIN FÖRLUST AV DATA, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER –TJÄNSTER ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER;</p>
<p>(B) FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU KAN HA ÅSAMKATS, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST ELLER SKADA SOM ETT RESULTAT AV:</p>
<p>(I) TILLTRO DU HAR SATT TILL FULLSTÄNDIGHET, EXAKTHET ELLER FÖREKOMST AV ANNONSERING, ELLER SOM ETT RESULTAT AV ETT FÖRHÅLLANDE ELLER EN TRANSAKTION MELLAN DIG OCH EN ANNONSÖR ELLER SPONSOR VARS ANNONSER VISAS PÅ TJÄNSTERNA;</p>
<p>(II) ÄNDRINGAR SOM GOOGLE KAN GÖRA AV TJÄNSTERNA, ELLER ETT PERMANENT ELLER TILLFÄLLIGT AVBROTT I TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTERNA (ELLER FUNKTIONER INOM TJÄNSTERNA);</p>
<p>(III) BORTTAGNING ELLER FÖRVRÄNGNING AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT LAGRA INNEHÅLL OCH ANDRA KOMMUNIKATIONSDATA SOM UNDERHÅLLS ELLER ÖVERFÖRS AV ELLER VIA TJÄNSTERNA DU ANVÄNDER;</p>
<p>(IV) DIN UNDERLÅTENHET ATT GE GOOGLE KORREKT KONTOINFORMATION;</p>
<p>(V) DIN UNDERLÅTENHET ATT SKYDDA LÖSENORD ELLER KONTOUPPGIFTER;</p>
<p>14.2 BEGRÄNSNINGARNA AV GOOGLES ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG ENLIGT STYCKET 14.1 OVAN SKA GÄLLA OAVSETT OM GOOGLE HAR INFORMERATS OM ELLER SKULLE HA VARIT MEDVETET OM MÖJLIGHETEN TILL ATT SÅDANA FÖRLUSTER SKULLE UPPSTÅ.</p>
<p><strong>15. Riktlinjer angående upphovsrätt och varumärken</strong></p>
<p>15.1 Det är Googles policy att svara på anmälningar om påstådda intrång i upphovsrätten som följer gällande internationella lagar om immateriella rättigheter (inklusive den amerikanska Digital Millennium Copyright Act, DMCA) och att avsluta konton som tillhör personer som gjort upprepade intrång. Mer uppgifter om Googles policy finns på adressen http://www.google.se/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google tillämpar en process för varumärkesklagomål med avseende på Googles annonseringsverksamhet. Information om denna finns på adressen http://www.google.se/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Annonser</strong></p>
<p>16.1 Vissa av tjänsterna sponsras av annonsintäkter och annonser och kampanjer kan visas. Dessa annonser kan riktas mot innehållet som lagras i tjänsterna, sökfrågor som görs via tjänsterna eller annan information.</p>
<p>16.2 Omfattningen och formen på Googles annonsering inom dessa tjänster kan ändras utan att du meddelas om detta.</p>
<p>16.3 I gengäld mot att Google ger dig åtkomst till och möjlighet att använda tjänsterna godkänner du att Google placerar sådana annonser i tjänsterna.</p>
<p><strong>17. Övrigt innehåll</strong></p>
<p>17.1 Tjänsterna kan inkludera hyperlänkar till andra webbplatser eller resurser eller till annat innehåll. Google har inte kontroll över webbplatser eller resurser som tillhandahålls av privatpersoner eller andra företag än Google.</p>
<p>17.2 Du är medveten om och samtycker till att Google inte är ansvarigt för tillgängligheten för sådana externa webbplatser eller resurser och inte rekommenderar annonsering, produkter eller annat material som finns på eller som görs tillgängligt via sådana webbplatser eller resurser.</p>
<p>17.3 Du är medveten om och samtycker till att Google inte är ansvarigt för förlust eller skada som du kan åsamka dig som ett resultat av tillgängligheten av dessa externa webbplatser eller resurser eller som ett resultat av din tilltro till fullständighet, exakthet eller förekomst av annonsering, produkter eller annat material som finns på eller som görs tillgängligt via sådana webbplatser eller resurser.</p>
<p><strong>18. Ändringar i villkoren</strong></p>
<p>18.1 Google kan när som helst ändra de allmänna eller ytterligare villkoren. Vid ändringar publicerar Google en ny version av de allmänna villkoren på adressen http://www.google.com/chrome/intl/sv/eula_text.html och du har tillgång till alla nya ytterligare villkor inom eller via de tjänster som berörs.</p>
<p>18.2 Du är medveten om och samtycker till att om du använder tjänsterna efter det datum då de allmänna eller ytterligare villkoren ändrades, behandlar Google din användning som ett godkännande av de uppdaterade allmänna eller ytterligare villkoren.</p>
<p><strong>19. Allmänna juridiska villkor</strong></p>
<p>19.1 Ibland när du använder tjänsterna kan du (som ett resultat av eller i anslutning till din användning av tjänsterna) använda en tjänst, hämta program eller handla varor som tillhandahålls av en annan person eller ett annat företag. Din användning av sådana andra tjänster, program eller varor kan omfattas av separata villkor mellan dig och företaget eller personen i fråga. Om så är fallet påverkar villkoren inte det juridiska förhållandet med dessa andra företag eller personer.</p>
<p>19.2 Villkoren utgör hela det juridiska avtalet mellan dig och Google och styr din användning av tjänsterna (utom tjänster som Google tillhandahåller under ett separat skrivet avtal) och ersätter helt och hållet alla tidigare avtal mellan dig och Google vad gäller tjänsterna.</p>
<p>19.3 Du samtycker till att Google kan förse dig med meddelanden, inklusive sådana som rör ändringar av villkoren, via e-post, vanlig post eller via inlägg till tjänsterna.</p>
<p>19.4 Du samtycker till att om Google inte utövar eller driver igenom någon juridisk rättighet eller gottgörelse som omfattas av villkoren (eller som Google åtnjuter enligt gällande lagar), kommer detta inte att anses vara ett formellt upphävande av Googles rättigheter och dessa rättigheter eller gottgörelser kommer fortfarande att vara tillgängliga för Google.</p>
<p>19.5 Om någon domstol som har jurisdiktion att fatta beslut i frågan, beslutar att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, kommer den bestämmelsen att tas bort från villkoren utan att det påverkar återstående villkor. Återstående bestämmelser i villkoren fortsätter att vara giltiga och kommer att upprätthållas.</p>
<p>19.6 Du är medveten om och samtycker till att varje medlem i den grupp av företag för vilken Google är det överordnade företaget, ska vara utomstående förmånstagare enligt dessa villkor och att sådana andra företag ska ha rätt att direkt genomdriva och förlita sig på bestämmelser i villkoren som tilldelar dem en förmån (eller rättigheter till deras fördel). Utöver detta ska inga andra personer eller företag vara utomstående förmånstagare av dessa villkor.</p>
<p>19.7 Användarvillkoren och förhållandet mellan dig och Google under de här villkoren regleras av delstaten Kaliforniens lagar, utan hänsyn till lagkonfliktsbestämmelser. Du och Google samtycker till att domstolarna i Santa Clara, Kalifornien, USA har exklusiv domsrätt för att lösa juridiska ärenden som uppstår i samband med villkoren. Oaktat detta samtycker du till att Google fortsättningsvis har tillstånd att begära domstolsförelägganden (eller motsvarande typ av omedelbar juridisk åtgärd) överallt.</p>
<p><strong>20. Ytterligare villkor för tillägg till Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Villkoren i detta avsnitt gäller om du installerar tillägg till ditt exemplar av Google Chrome. Tilläggen är små program som utvecklats av Google eller av tredje part och som ändrar eller förbättrar funktioner i Google Chrome. Tilläggen kan ha högre åtkomstbehörighet till din webbläsare eller dator än andra webbsidor, inklusive möjlighet att läsa eller göra ändringar i dina privata data.</p>
<p>20.2 Google Chrome kan då och då kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar av tilläggen på fjärrservrar (som tillhandahålls av Google eller av tredje part), inklusive men inte begränsat till, programkorrigeringar och förbättrade funktioner. Du samtycker till att begäran om sådana uppdateringar, samt hämtning och installation av uppdateringarna, görs automatiskt och utan att du meddelas om detta på förhand.</p>
<p>20.3 Det kan hända att Google upptäcker att ett tillägg bryter mot Googles villkor för programmerare eller andra juridiska avtal, lagar, regler eller policyer. Google Chrome kommer regelbundet att hämta en lista över sådana tillägg från Googles servrar. Du godkänner att Google efter eget godtycke får inaktivera eller ta bort sådana tillägg från en användares system. </p>
<p><strong>21. Ytterligare villkor för företag</strong></p>
<p>21.1 Om rättsfiguren som ingår avtalet är ett företag framhåller och garanterar personen som godkänner avtalet å företagets vägnar (ett tydliggörande för att undvika tvivel: om rättsfiguren är ett företag syftar "du" i det här avtalet på företaget) att han eller hon är behörig att agera å företagets vägnar, att du är behörig att bedriva verksamhet i länderna där du är verksam och att dina anställda, tjänstemän, representanter och andra agenter som använder tjänsten är behöriga att använda Google Chrome och att juridiskt binda dig till detta avtal.</p>
<p>21.2 Förutom licensen som beviljats i avsnitt 9 beviljar Google dig, i enlighet med villkoren, en icke-exklusiv, icke överförbar licens att återskapa, distribuera, installera och använda Google Chrome på de datorer som ska användas av dina anställda, tjänstemän, representanter och agenter i samband med din verksamhet, förutsatt att Google Chrome används i enlighet med villkoren.</p>
<p>12 augusti 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Ytterligare användarvillkor för Google Chrome </h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>DENNA PRODUKT LICENSIERAS ENLIGT AVC-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE KOMMERSIELLT BRUK AV EN KUND FÖR ATT (i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVC-STANDARDEN (AVC-VIDEO) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PRIVAT OCH ICKE KOMMERSIELL VERKSAMHET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOPARTNER MED LICENS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA UTLÄSAS FÖR NÅGOT ANNAT SYFTE. MER INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome kan innehålla en eller flera komponenter från Adobe Systems Incorporated och Adobe Software Ireland Limited (kallas gemensamt "Adobe"). För din användning av programvara från Adobe som tillhandahållits av Google ("programvara från Adobe") gäller följande ytterligare villkor ("Adobes villkor"). Du, den rättsfigur som tar emot programvara från Adobe, kallas hädanefter "underlicenstagare".</p>
<p>1. Licensbegränsningar.</p>
<p>(a) Flash Player, Version 10.x är enbart avsett som pluginprogram till en webbläsare. Underlicenstagaren får inte ändra eller distribuera denna programvara från Adobe för någon annan användning än som ett pluginprogram för uppspelning av webbsideinnehåll i en webbläsare. Underlicenstagaren får till exempel inte ändra programvaran från Adobe så att den kan samverka med program som körs utanför webbläsaren (t.ex. fristående program, widgetar, enhetsgränssnitt).</p>
<p>(b) Underlicenstagaren får inte exponera några av programmeringsgränssnitten i Flash Player, Version 10.x i en webbläsar-plugin på ett sådant sätt att tillägget kan användas för att spela upp innehåll från en webbsida i ett fristående program.</p>
<p>(c) Programvaran Chrome-Reader får inte användas för att rendera PDF- eller EPUB-dokument i vilka andra protokoll eller system för digital rättighetshantering än Adobe DRM används.</p>
<p>(d) Adobe DRM måste vara aktiverat i programvaran Chrome-Reader för alla PDF- och EPUB-dokument som skyddas av Adobe DRM.</p>
<p>(e) Programvaran Chrome-Reader får inte, förutom enligt vad som uttryckligen tillåts i de tekniska specifikationerna, inaktivera några funktioner från Adobe i programvaran från Adobe, inklusive men utan begränsning till PDF- och EPUB-format och Adobe DRM.</p>
<p>2. Elektronisk överföring. Underlicenstagaren får tillåta hämtning av programvaran från Adobe från en webbplats, Internet, ett intranät eller liknande teknik (en "elektronisk överföring") under förutsättning att underlicenstagaren förbinder sig att utföra all distribution av programvaran från Adobe, inklusive på CD-ROM-skivor, DVD-ROM-skivor eller andra lagringsmedier och elektronisk överföring, om det uttryckligen tillåts, med rimliga säkerhetsåtgärder avsedda att förhindra otillåten användning. Gällande de elektroniska överföringar som godkänns häri förbinder sig underlicenstagaren att följa alla rimliga användningsbegränsningar som fastställs av Adobe, inklusive begränsningar med avseende på säkerhet och/eller begränsning av distribution till slutanvändare av den underlicensierade produkten.</p>
<p>3. EULA och distributionsvillkor.</p>
<p>(a) Det åligger underlicenstagaren att programvaran från Adobe distribueras till slutanvändare under ett tillämpligt licensavtal för slutanvändare till förmån för underlicenstagaren och dennes leverantörer, innehållande minst följande villkor: (i) ett förbud mot distribution och kopiering, (ii) ett förbud mot ändringar och härledda verk, (iii) ett förbud mot dekompilering, bakåtkompilering, disassemblering och annat som kan omvandla programvaran från Adobe till en form som kan läsas av människor, (iv) ett villkor som anger att underlicenstagarens produkt (enligt definitionen i avsnitt 8) ägs av underlicenstagaren och dess licensgivare, (v) en ansvarsfriskrivning från indirekta, särskilda eller tillfälliga skador, skador i avskräckande syfte och följdskador och (vi) andra ansvarsfriskrivningar och begränsningar som är branschstandard, inklusive en friskrivning från alla tillämpliga lagstadgade garantier om så är tillämpligt, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.</p>
<p>(b) Det åligger underlicenstagaren att programvaran från Adobe distribueras till underlicenstagarens distributörer under ett tillämpligt licensavtal för distribution till förmån för underlicenstagaren och dennes leverantörer, innehållande villkor som skyddar Adobe på samma sätt som Adobes villkor.</p>
<p>4. Öppen källkod. Underlicenstagaren får inte bevilja eller utge sig för att bevilja någon tredje part några rättigheter eller immuniteter under Adobes immateriella rättigheter eller äganderättigheter som medför att sådana immateriella rättigheter inkluderas i en licens eller en plan för öppen källkod där det är eller kan utläsas som ett krav för användning, ändring och/eller distribution att programvaran för Adobe får: (i) avslöjas eller distribueras i kodform; (ii) licensieras i syfte att skapa härledda verk eller (iii) vidare distribueras utan kostnad. För att förtydliga: Ovanstående begränsning utesluter inte att underlicenstagaren distribuerar, och underlicenstagaren ska distribuera programvaran från Adobe tillsammans med programvaran från Google, utan extra kostnad.</p>
<p>5. Ytterligare villkor. Med avseende på uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner av programvaran från Adobe (gemensamt "uppgraderingar") som tillhandahålls för underlicenstagare, förbehåller sig Adobe rätten att kräva ytterligare villkor som gäller enbart för uppgraderingen och framtida versioner av den, och enbart i den utsträckning sådana begränsningar från Adobe gäller för alla licenstagare till en sådan uppgradering. Om underlicenstagaren inte godkänner de extra villkoren förlorar underlicenstagaren sin licensrättighet för uppgraderingen och underlicenstagarens licensrättigheter för programvaran från Adobe upphör automatiskt 90 dagar från det datum då de ytterligare villkoren görs tillgängliga för underlicenstagaren.</p>
<p>6. Meddelanden om äganderätt. Underlicenstagaren får inte och ska kräva av sina distributörer att inte på något sätt ta bort meddelanden om upphovsrätt, varumärken, logotyper eller relaterade meddelanden eller andra meddelanden om Adobes (och Adobes licensgivares, om tillämpligt) äganderätt som kan visas på eller i programvaran från Adobe eller medföljande material.</p>
<p>7. Tekniska krav. Underlicenstagaren och dennes distributörer får endast distribuera programvaran från Adobe och/eller uppgraderingar på enheter som (i) uppfyller de tekniska specifikationerna på http://www.adobe.com/mobile/licensees (eller en ersättande webbplats) och (ii) har verifierats av Adobe enligt nedan.</p>
<p>8. Verifiering och uppdatering. Underlicenstagaren måste skicka alla sina produkter (och versioner av produkter) som innehåller programvaran från Adobe och/eller uppgraderingen ("underlicenstagarens produkt") till Adobe för verifiering om produkten inte uppfyller undantagskriterierna för enhetsverifiering som anges av Google. Underlicenstagaren ska betala för varje insändning som görs genom att köpa verifieringspaket enligt Adobes gällande villkor på http://flashmobile.adobe.com/. Underlicenstagaren får inte distribuera en produkt som inte har verifierats. Verifieringen görs i enlighet med Adobes gällande process som beskrivs på http://flashmobile.adobe.com/ ("verifiering").</p>
<p>9. Profiler och enhetscentralen. Underlicenstagaren uppmanas att ange viss profilinformation om sina produkter antingen under verifieringen eller med någon annan metod, och underlicenstagaren ska ge sådan information till Adobe. Adobe kan (i) använda sådan profilinformation om det rimligen behövs för att verifiera underlicenstagarens produkt (om sådan produkt ska verifieras) och (ii) visa sådan profilinformation i Adobe Device Intelligence System som finns på https://devices.adobe.com/partnerportal/ och som är tillgängligt via Adobes verktyg och tjänster för redigering och utveckling så att utvecklare och slutanvändare ska kunna se hur innehåll och program visas i underlicenstagarens produkter (t.ex. hur videobilder visas i vissa telefoner).</p>
<p>10. Export. Underlicenstagaren medger att lagar och förordningar i USA begränsar export och vidare export av varor och tekniska data från USA, vilket kan omfatta programvara från Adobe. Underlicenstagaren förbinder sig att inte exportera eller vidare exportera programvara från Adobe utan tillåtelse från USA eller andra länders myndigheter om det är tillämpligt.</p>
<p>11. Villkor för teknikvidarebefordran</p>
<p>(a) Förutom i enlighet med gällande tillstånd eller avtal för detta, från eller med tillämpliga parter, ska underlicenstagare inte använda eller tillåta användning av programvara från Adobe för kodning eller avkodning av MP3-data med enbart ljud (.mp3) på några andra produkter än datorer (t.ex. mobiltelefon eller TV-box). Inte heller får MP3-kodare eller -avkodare i programvaran från Adobe användas eller tillgås av någon annan produkt än programvaran från Adobe. Programvaran från Adobe får användas för att koda eller avkoda MP3-data i en SWF-fil eller FLV-fil som innehåller videodata, bilddata eller andra data. Underlicenstagaren samtycker till att användning av programvaran från Adobe i andra enheter än datorer, enligt begränsningarna i detta avsnitt, kan kräva att licensroyalties eller andra belopp betalas till tredje part som kan ha immateriella rättigheter till MP3-tekniken och att varken Adobe eller underlicenstagaren har betalat några royalties eller andra belopp för tredje parts immateriella rättigheter för sådan användning. Om underlicenstagaren behöver en MP3-kodare eller -avkodare för sådan användning är det underlicenstagarens ansvar att anskaffa en nödvändig licens för immateriella rättigheter, inklusive eventuella patenträttigheter.</p>
<p>(b) Underlicenstagaren får inte kopiera, reproducera och ändra (i) On2-källkoden (anges nedan som en del av källkoden) för att få programvaran från Adobe att avkoda video i Flash-videoformatet (.flv eller .f4v) och (ii) Sorenson Spark-källkoden (anges nedan som en komponent i källkoden) i det begränsade syftet att göra felkorrigeringar och prestandaförbättringar i programvaran från Adobe. Alla kodekar i programvaran från Adobe får endast användas och distribueras som en del av programvaran från Adobe och får inte användas av något annat program, inklusive andra program från Google.</p>
<p>(c) Källkoden kan tillhandahållas med en AAC-kodek och/eller en HE-AAC-kodek ("AAC-kodeken"). Användning av AAC-kodeken sker under förutsättning att underlicenstagaren anskaffar en korrekt patentlicens som täcker nödvändiga patent från VIA Licensing för slutprodukter i vilka AAC-kodeken ska användas. Underlicenstagaren accepterar och samtycker till att Adobe inte tillhandahåller någon patentlicens för ACC-kodeken under det här avtalet till underlicenstagaren eller dennes underlicenstagare.</p>
<p>(d) KÄLLKODEN KAN INNEHÅLLA KOD SOM LICENSIERAS ENLIGT AVC-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE KOMMERSIELLT BRUK AV EN KUND FÖR ATT (i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVC-STANDARDEN (AVC-VIDEO) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIG OCH ICKE KOMMERSIELL VERKSAMHET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOPARTNER MED LICENS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA UTLÄSAS FÖR NÅGOT ANNAT SYFTE. MER INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. Se http://mpegla.com</p>
<p>12. Uppdatering. Underlicenstagaren får inte kringgå Googles eller Adobes arbete med att uppdatera programvara från Adobe i underlicenstagarens produkter som innehåller programvara från Adobe tillsammans med programvara från Google ("underlicenstagarens produkter").</p>
<p>13. Meddelanden om tillskrivning och äganderätt. Underlicenstagaren ska uppge programvaran från Adobe i offentligt tillgängliga specifikationer för underlicenstagarens produkt och inkludera lämpliga varumärken för programvaran från Adobe (specifikt exklusive Adobes företagslogotyp) på förpackningar och marknadsföringsmaterial för underlicenstagarens produkt på ett sätt som är konsekvent med varumärken för andra tredjepartsprodukter som ingår i underlicenstagarens produkt.</p>
<p>14. Ingen garanti. PROGRAMVARAN FRÅN ADOBE TILLHANDAHÅLLS FÖR UNDERLICENSTAGAREN FÖR ANVÄNDNING OCH REPRODUKTION I BEFINTLIGT SKICK OCH ADOBE GER INGA GARANTIER OM DESS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA. ADOBE OCH DESS LEVERANTÖRER KAN INTE GARANTERA PRESTANDA ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FRÅN ADOBE. FÖRUTOM EVENTUELL GARANTI, VILLKOR ELLER FRAMSTÄLLAN SOM INTE KAN ELLER FÅR UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAGSTIFTNING SOM GÄLLER FÖR UNDERLICENSTAGAREN I UNDERLICENSTAGARENS RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE, GER ADOBE OCH ADOBES LEVERANTÖRER INGA GARANTIER, VILLKOR ELLER FRAMSTÄLLNINGAR (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VARE SIG ENLIGT LAG, SEDVÄNJA, BRUK ELLER ANNAT) FÖR NÅGONTING, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, INTEGRATION, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIFIKT SYFTE. UNDERLICENSTAGAREN FÖRBINDER SIG ATT INTE GE NÅGRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR ADOBES RÄKNING.</p>
<p>15. Ansvarsbegränsning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ADOBE ELLER ADOBES LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR, ANSPRÅK ELLER KOSTNADER AV NÅGOT SOM HELST SLAG ELLER NÅGRA FÖLJDSKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINST ELLER BESPARING, ÄVEN OM EN AV ADOBES REPRESENTANTER MEDDELATS OM ATT SÅDANA FÖRLUSTER, SKADOR, ANSPRÅK, ELLER KOSTNADER KUNDE UPPSTÅ, ELLER FÖR NÅGRA ANSPRÅK FRÅN NÅGON TREDJE PART. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING DE TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING I UNDERLICENSTAGARENS RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE. ADOBES OCH ADOBES LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET ENLIGT ELLER I ANSLUTNING TILL DETTA AVTAL SKA VARA BEGRÄNSAD TILL ETT TUSEN DOLLAR (1 000 USD). Ingenting i detta avtal begränsar Adobes ansvarsskyldighet mot underlicenstagaren i händelse av dödsfall eller personskada som uppstår genom Adobes försumlighet eller bedrägeri. Adobe företräder sina leverantörer i fråga om ansvarsfriskrivning, uteslutande och begränsning av åtaganden, garantier och ansvarsskyldighet i enlighet med detta avtal, men inte i några andra hänseenden eller för något annat syfte.</p>
<p>16. Villkor för innehållsskydd.</p>
<p>(a) Definitioner.</p>
<p>"Reglerna för överensstämmelse och stabilitet" avser det dokument som fastställer regler för överensstämmelse och stabilitet för programvara från Adobe som finns på http://www.adobe.com/mobile/licensees eller en webbplats som ersätter den.</p>
<p>"Funktioner för innehållsskydd" avser de aspekter av programvaran från Adobe som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med reglerna för överensstämmelse och stabilitet och att förhindra uppspelning, kopiering, ändring, vidare distribution och andra åtgärder för digitalt innehåll som distribueras för konsumtion av användare av programvaran från Adobe när sådana åtgärder inte har godkänts av ägarna till det digitala innehållet eller deras licensierade distributörer.</p>
<p>"Kod för innehållsskydd" avser kod i vissa versioner av programvaran från Adobe som möjliggör vissa funktioner för innehållsskydd.</p>
<p>"Nyckel" avser ett kryptografiskt värde i programvaran från Adobe som används för att dekryptera digitalt innehåll.</p>
<p>(b). Licensbegränsningar. Underlicenstagarens rätt att använda licenserna med avseende på programvaran från Adobe är underställd följande ytterligare begränsningar och åtaganden. Underlicenstagaren ska säkerställa att underlicenstagarens kunder följer dessa begränsningar och åtaganden i samma utsträckning som de gäller för underlicenstagaren med avseende på programvara från Adobe. Om underlicenstagarens kunder inte följer dessa ytterligare begränsningar och åtaganden ska detta anses vara ett betydande avtalsbrott från underlicenstagarens sida.</p>
<p>b.1. Underlicenstagaren och kunderna får endast distribuera programvara från Adobe som uppfyller reglerna för överensstämmelse och stabilitet som bekräftats av underlicenstagaren under verifieringsprocessen som beskrivs ovan i Adobes villkor.</p>
<p>b.2. Underlicenstagaren får inte (i) kringgå funktionerna för innehållsskydd i varken programvaran från Adobe eller någon relaterad programvara från Adobe som används för att kryptera eller dekryptera digitalt innehåll för behörig användning av användare av programvaran från Adobe eller (ii) utveckla eller distribuera produkter som är avsedda att kringgå funktionerna för innehållsskydd i vare sig programvaran från Adobe eller någon annan programvara från Adobe som används för att kryptera eller dekryptera digitalt innehåll för behörig användning av användare av programvaran från Adobe.</p>
<p>(c) Nycklarna tillkännages härmed som Adobes konfidentiella information. Underlicenstagaren ska, med avseende på nycklarna, följa Adobes procedur för hantering av källkod (tillhandahålls av Adobe på begäran).</p>
<p>(d) Domstolsföreläggande. Underlicenstagaren medger att ett brott mot detta avtal kan äventyra funktionerna för innehållsskydd i programvaran från Adobe och kan orsaka avsevärd och bestående skada för Adobe och ägare av digitalt innehåll, som är beroende av sådana funktioner för innehållsskydd, och att ekonomisk ersättning kanske inte helt kan kompensera för sådan skada. Därför accepterar underlicenstagaren att Adobe kan ha rätt att söka domstolsföreläggande för att förhindra eller begränsa den skada som orsakats av ett sådant avtalsbrott, utöver ekonomisk ersättning.</p>
<p>17. Avsedd tredjepartsförmånstagare. Adobe Systems Incorporated och Adobe Software Ireland Limited är avsedda tredjepartsförmånstagare i Googles avtal med underlicenstagare med avseende på programvara från Adobe, inklusive men utan begränsning till Adobes villkor. Underlicenstagaren accepterar, oaktat vad som står i dennes avtal med Google, att Google kan avslöja underlicenstagarens identitet för Adobe och skriftligen intyga att underlicenstagaren har ingått ett licensavtal med Google som inkluderar Adobes villkor. Underlicenstagaren måste ha ett avtal med var och en av sina licenstagare, och om licenstagarna tillåts vidaredistribuera programvaran från Adobe ska avtalet inkludera Adobes villkor.</p>
</body>
</html>