blob: 58e7a19afdc92c1e0028f6c2a2c736a759d7c814 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Ðiều khoản Dịch vụ của Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Ðiều khoản Dịch vụ của Google Chrome</h2>
<p>Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho phiên bản mã thực thi của Google Chrome. Mã nguồn dành cho Google Chrome có sẵn miễn phí theo thoả thuận cấp phép phần mềm nguồn mở tại http://code.google.com/intl/vi/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Mối quan hệ của bạn với Google</strong></p>
<p>1.1 Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và trang web của Google (được gọi chung là “Dịch vụ” trong tài liệu này và loại trừ bất kỳ dịch vụ nào do Google cung cấp cho bạn theo thoả thuận bằng văn bản riêng biệt) đều phải tuân theo các điều khoản trong thoả thuận pháp lý giữa bạn và Google. “Google” nghĩa là Google Inc., có trụ sở chính đặt tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Văn bản này giải thích việc thoả thuận đó được tạo nên như thế nào và trình bày một vài điều khoản của thoả thuận đó.</p>
<p>1.2 Mặt khác, trừ khi bạn đã thoả thuận bằng văn bản với Google, thoả thuận của bạn với Google sẽ luôn bao gồm, tối thiểu, các điều khoản và điều kiện được trình bày trong tài liệu này. Những điều này được nhắc đến bên dưới như là “Điều khoản Chung”. Giấy phép phần mềm nguồn mở cho mã nguồn Google Chrome tạo nên các thoả thuận bằng văn bản riêng biệt. Trong phạm vi giới hạn, giấy phép phần mềm nguồn mở sẽ thay thế cho các Điều khoản Chung này, giấy phép nguồn mở sẽ chi phối thoả thuận của bạn với Google về việc sử dụng Google Chrome hoặc các thành phần cụ thể được bao gồm trong Google Chrome.</p>
<p>1.3 Thoả thuận của bạn với Google cũng sẽ bao gồm các điều khoản được quy định bên dưới trong Điều khoản Dịch vụ Bổ sung của Google Chrome và các điều khoản của bất kỳ Thông báo Pháp lý nào có thể áp dụng cho Dịch vụ, ngoài các Điều khoản Chung. Tất cả các điều khoản này dưới đây được gọi là “Điều khoản Bổ sung”. Khi Điều khoản Bổ sung áp dụng cho Dịch vụ, bạn có thể truy cập được những điều khoản này để đọc trong phạm vi này hoặc thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ đó.</p>
<p>1.4 Điều khoản Chung, cùng với Điều khoản Bổ sung, hình thành một thoả thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa bạn và Google liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn nên dành thời gian để đọc các điều khoản một cách cẩn thận. Nói chung, thoả thuận pháp lý này được nhắc đến bên dưới như là “Các điều khoản”.</p>
<p>1.5 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa những gì có trong Điều khoản Bổ sung và Điều khoản Chung, thì Điều khoản Bổ sung được ưu tiên trong mối liên hệ với Dịch vụ đó.</p>
<p><strong>2. Chấp nhận Điều khoản</strong></p>
<p>2.1 Để sử dụng Dịch vụ, trước tiên bạn phải đồng ý với các Điều khoản. Bạn không được sử dụng Dịch vụ nếu không chấp nhận các Điều khoản.</p>
<p>2.2 Bạn có thể chấp nhận Điều khoản bằng cách:</p>
<p>(A) nhấp vào chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản, khi tuỳ chọn này được Google tạo sẵn cho bạn trong giao diện người dùng của bất kỳ Dịch vụ nào; hoặc</p>
<p>(B) bằng thực tế sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng Google sẽ xem việc bạn sử dụng Dịch vụ như là sự chấp nhận Điều khoản từ thời điểm đó trở đi.</p>
<p><strong>3. Ngôn ngữ Điều khoản</strong></p>
<p>3.1 Khi Google đã cung cấp cho bạn một bản dịch phiên bản bằng tiếng Anh của Điều khoản, thì bạn đồng ý rằng bản dịch được cung cấp chỉ nhằm thuận tiện cho bạn và rằng phiên bản bằng tiếng Anh của Điều khoản sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với Google.</p>
<p>3.2 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung phiên bản bằng tiếng Anh của Điều khoản và nội dung trong bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.</p>
<p><strong>4. Việc cung cấp Dịch vụ của Google</strong></p>
<p>4.1 Google có các công ty con và đơn vị liên kết pháp lý trên toàn thế giới (“Công ty con và Đơn vị liên kết”). Đôi khi, những công ty này sẽ thay mặt Goolge cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn công nhận và đồng ý rằng các Công ty con và Đơn vị liên kết sẽ được trao quyền cung cấp Dịch vụ cho bạn.</p>
<p>4.2 Google đang liên tục đổi mới để cung cấp những dịch vụ tốt nhất có thể cho người dùng. Bạn công nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của Dịch vụ mà Google cung cấp đôi khi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho bạn.</p>
<p>4.3 Là một phần của quá trình đổi mới liên tục này, bạn công nhận và đồng ý rằng Google có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp các Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) cho bạn hoặc cho người dùng nói chung theo quyết định riêng của Google, mà không thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Bạn không cần phải thông báo cụ thể cho Google khi nào bạn ngừng sử dụng Dịch vụ.</p>
<p>4.4 Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu Google vô hiệu hoá quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn có thể bị ngăn cản truy cập vào Dịch vụ, chi tiết tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tệp hoặc nội dung khác có trong tài khoản của bạn.</p>
<p><strong>5. Sử dụng Dịch vụ của bạn</strong></p>
<p>5.1 Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích đã được cho phép bởi (a) Điều khoản và (b) mọi luật, quy định hiện hành hoặc nguyên tắc hay thực tiễn chung được chấp thuận trong phạm vi quyền lực pháp lý có liên quan (bao gồm bất kỳ luật nào về xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến Hoa Kỳ hoặc các quốc gia có liên quan khác và ngược lại).</p>
<p>5.2 Bạn đồng ý rằng sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá vỡ Dịch vụ (hoặc các máy chủ và mạng được kết nối với Dịch vụ).</p>
<p>5.3 Bạn đồng ý rằng sẽ không tái tạo, nhân bản, sao chép, bán, trao đổi hoặc bán lại các Dịch vụ vì bất kỳ mục đích nào chỉ trừ khi bạn được cấp quyền đặc biệt để thực hiện như vậy trong thoả thuận riêng với Google.</p>
<p>5.4 Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm về (và Google không chịu trách nhiệm cho bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về) mọi vi phạm nghĩa vụ dựa trên các Điều khoản và hậu quả (bao gồm bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà Google phải chịu) của các vi phạm như vậy.</p>
<p><strong>6. Bảo mật và thông tin cá nhân của bạn</strong></p>
<p>6.1 Để biết thông tin về các thực tiễn bảo vệ dữ liệu của Google, vui lòng đọc chính sách bảo mật của Google tại http://www.google.com/privacy.html và tại http://www.google.com/chrome/intl/vi/privacy.html. Chính sách này sẽ giải thích cách Google xử lý thông tin cá nhân và bảo vệ tính bảo mật của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ.</p>
<p>6.2 Bạn đồng ý sử dụng dữ liệu của mình tuân theo các chính sách bảo mật của Google.</p>
<p><strong>7. Nội dung trong Dịch vụ</strong></p>
<p>7.1 Bạn hiểu rõ rằng tất cả thông tin (như các tệp dữ liệu, văn bản, phần mềm máy tính, âm nhạc, các tệp âm thanh hoặc các âm thanh khác, ảnh chụp, video hoặc các hình ảnh khác) mà bạn có thể truy cập như là một phần của, hoặc thông qua việc bạn sử dụng, Dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra các nội dung đó. Tất cả thông tin như vậy được đề cập bên dưới như là “Nội dung”.</p>
<p>7.2 Bạn nên ý thức rằng Nội dung được trình bày cho bạn như là một phần của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các quảng cáo và Nội dung được tài trợ trong Dịch vụ có thể được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ của các nhà tài trợ hoặc khách hàng quảng cáo, là những người cung cấp Nội dung đó cho Google (hoặc bởi những người hoặc công ty khác nhân danh họ). Bạn không được sửa đổi, cho thuê, khoán, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Nội dung này (toàn bộ hoặc một phần) trừ khi Google hoặc người sở hữu Nội dung đó đặc biệt chỉ định bạn được làm vậy trong một thoả thuận riêng.</p>
<p>7.3 Google giữ quyền (nhưng sẽ không có nghĩa vụ) sàng lọc trước, xem xét, gắn cờ, lọc, sửa đổi, từ chối hoặc xoá bất kỳ hoặc tất cả Nội dung khỏi bất kỳ Dịch vụ nào. Đối với một số Dịch vụ, Google có thể cung cấp công cụ để lọc ra nội dung có tính khiêu dâm rõ ràng. Các công cụ này bao gồm cài đặt tuỳ chọn Tìm kiếm An toàn (xem http://www.google.com/intl/vi/help/customize.html#safe). Ngoài ra, còn có các dịch vụ và phần mềm phải trả tiền để hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu mà bạn thấy có thể gây phản đối.</p>
<p>7.4 Bạn hiểu rằng khi sử dụng các Dịch vụ bạn có thể tiếp xúc với các Nội dung xúc phạm, khiếm nhã hoặc gây phản đối và về mặt này, bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ.</p>
<p>7.5 Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về (và rằng Google không có trách nhiệm gì với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về) bất kỳ Nội dung nào bạn tạo ra, chuyển giao hoặc hiển thị trong khi sử dụng Dịch vụ và về hậu quả do hành động của bạn gây ra (bao gồm bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà Google phải chịu).</p>
<p><strong>8. Quyền sở hữu</strong></p>
<p>8.1 Bạn công nhận và đồng ý rằng Google (hoặc nhà cấp phép của Google) sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại trong Dịch vụ (dù các quyền này đã được đăng ký hay chưa và chúng tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới).</p>
<p>8.2 Trừ khi bạn có thoả thuận khác với Google bằng văn bản, không có Điều khoản nào cung cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên miền nào cũng như các đặc điểm nhãn hiệu đặc biệt khác của Google.</p>
<p>8.3 Nếu bạn đã được cấp quyền rõ ràng để sử dụng một trong những đặc điểm nhãn hiệu này bằng một thoả thuận văn bản riêng với Google, bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng các đặc điểm đó phải tuân theo thoả thuận, mọi quy định áp dụng của Điều khoản và các nguyên tắc về việc sử dụng đặc điểm nhãn hiệu của Google được cập nhật theo thời gian. Bạn có thể xem trực tuyến những nguyên tắc này tại http://www.google.com/intl/vi/permissions/guidelines.html (hoặc URL khác tương tự như vậy mà đôi khi Google có thể cung cấp vì mục đích này).</p>
<p>8.4 Google công nhận và đồng ý rằng sẽ Google không tước quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào của bạn (hoặc nhà cấp phép cho bạn) theo các Điều khoản này cho hoặc đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng, chuyển giao hoặc hiển thị trên, hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại trong Nội dung đó (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không và ở bất kỳ đâu trên thế giới mà các quyền đó có thể tồn tại). Trừ khi bạn đã có thoả thuận khác bằng văn bản với Google, bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ và thi hành các quyền đó và Google không có nghĩa vụ thực hiện việc đó nhân danh bạn.</p>
<p>8.5 Bạn đồng ý rằng sẽ không xoá, che giấu, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm các thông báo về bản quyền và thương hiệu) có thể được gắn với hoặc được bao gồm trong các Dịch vụ.</p>
<p>8.6 Trừ khi bạn đã được Google uỷ quyền bằng văn bản để thực hiện việc đó, bạn đồng ý rằng trong việc sử dụng các Dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng của mọi công ty hoặc tổ chức theo cách có thể hoặc cố tình gây ra hiểu lầm về chủ sở hữu hoặc người dùng được uỷ quyền của các nhãn hiệu, tên hoặc biểu tượng như vậy.</p>
<p><strong>9. Giấy phép từ Google</strong></p>
<p>9.1 Google cấp cho bạn giấy phép cá nhân, sử dụng toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm mà Google cung cấp cho bạn như là một phần của Dịch vụ (dưới đây được gọi chung là "Phần mềm"). Giấy phép này chỉ với mục đích cho phép bạn sử dụng và thừa hưởng các lợi ích của Dịch vụ mà Google cung cấp, theo cách mà Điều khoản cho phép.</p>
<p>9.2 Theo phần 1.2, bạn không được (và bạn không được cho phép bất kỳ ai khác) sao chép, sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh, thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của Phần mềm hoặc bất kỳ bộ phận nào của phần mềm đó, trừ khi hành động này được luật pháp cho phép hoặc yêu cầu, hoặc bạn được Google uỷ quyền bằng văn bản thực hiện điều đó.</p>
<p>9.3 Theo phần 1.2, trừ khi Google đã cấp quyền cho bạn bằng văn bản cụ thể để thực hiện điều đó, bạn không được chuyển nhượng (hoặc tái cấp phép) quyền sử dụng Phần mềm của bạn, chuyển nhượng quyền lợi bảo mật thông qua quyền sử dụng Phần mềm của bạn, hay nói cách khác là chuyển nhượng bất kỳ phần nào trong quyền sử dụng Phần mềm của bạn.</p>
<p><strong>10. Giấy phép nội dung từ bạn</strong></p>
<p>10.1 Bạn được bảo lưu bản quyền và bất kỳ quyền nào khác đã có trong Nội dung bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ.</p>
<p><strong>11. Các bản cập nhật của phần mềm</strong></p>
<p>11.1 Phần mềm bạn sử dụng có thể tự động tải xuống và cài đặt thường xuyên các bản cập nhật từ Google. Các bản cập nhật này được thiết kế để cải tiến, nâng cao và phát triển hơn nữa các Dịch vụ và có thể ở hình thức sửa lỗi, chức năng nâng cao, mô-đun phần mềm mới và các phiên bản mới hoàn toàn. Bạn đồng ý nhận các bản cập nhật đó (và cho phép Google gửi các cập nhật này cho bạn) như là một phần của việc sử dụng các Dịch vụ.</p>
<p><strong>12. Kết thúc mối quan hệ của bạn với Google</strong></p>
<p>12.1 Các Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc Google chấm dứt các điều khoản đó theo thoả thuận bên dưới.</p>
<p>12.2 Google cũng có thể chấm dứt thoả thuận pháp lý với bạn bất kỳ lúc nào nếu:</p>
<p>(A) bạn đã vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản (hoặc đã có hành động cho thấy rằng bạn không có ý định hoặc không thể tuân thủ các quy định của Điều khoản); hoặc</p>
<p>(B) Luật pháp yêu cầu Google làm như vậy (ví dụ: khi một điều khoản của Dịch vụ dành cho bạn là, hoặc trở nên, không hợp pháp); hoặc</p>
<p>(C) đối tác cùng Google cung cấp Dịch vụ cho bạn đã chấm dứt quan hệ với Google hoặc đã ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn; hoặc</p>
<p>(D) Google sẽ không còn cung cấp Dịch vụ cho người dùng tại quốc gia mà bạn cư trú hoặc quốc gia mà bạn sử dụng dịch vụ̣ từ đó; hoặc</p>
<p>(E) theo ý kiến của Google, việc cung cấp Dịch vụ của Google không thể thực hiện được về mặt thương mại.</p>
<p>12.3 Không nội dung nào trong Phần này ảnh hưởng đến các quyền của Google liên quan đến quy định của Dịch vụ theo Phần 4 của Điều khoản.</p>
<p>12.4 Khi các Điều khoản này hết hiệu lực, tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà bạn và Google đã được lợi, đã chịu sự điều chỉnh (hoặc được tích luỹ khi Điều khoản còn hiệu lực) hoặc được cho là sẽ tiếp tục vô thời hạn, sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt này và các quy định của các khoản 19.7 sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm vô thời hạn đó.</p>
<p><strong>13. LOẠI TRỪ BẢO HÀNH</strong></p>
<p>13.1 KHÔNG NỘI DUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CÁC PHẦN 13 VÀ 14, SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN ĐẢM BẢO HOẶC TRÁCH NHIỆM CỦA GOOGLE ĐỐI VỚI CÁC MẤT MÁT CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC BAO GỒM HOẶC GIỚI HẠN HỢP PHÁP BỞI LUẬT HIỆN HÀNH. MỘT SỐ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH HOẶC GIỚI HẠN HOẶC NGOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DO SƠ SUẤT, VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý, HOẶC CÁC THIỆT HẠI DO VÔ Ý HOẶC DO HẬU QUẢ. THEO ĐÓ, CHỈ CÁC GIỚI HẠN LÀ HỢP PHÁP TRONG QUYỀN HẠN CỦA BẠN, SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ BỊ GIỚI HẠN Ở PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.</p>
<p>13.2 BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN PHẢI TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP &quot;NHƯ NGUYÊN GỐC&quot; VÀ “NHƯ SẴN CÓ”.</p>
<p>13.3 CỤ THỂ, GOOGLE, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ NHÀ CẤP PHÉP CỦA GOOGLE KHÔNG TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO VỚI BẠN RẰNG:</p>
<p>(A) VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN,</p>
<p>(B) VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI,</p>
<p>(C) MỌI THÔNG TIN DO BẠN THU THẬP NHỜ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY VÀ</p>
<p>(D) CÁC LỖI TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG HOẶC CÁC CHỨC NĂNG CỦA BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRONG KHUÔN KHỔ DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA.</p>
<p>13.4 BẠN PHẢI CHỊU RỦI RO VỀ MỌI TÀI LIỆU ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC NÓI CÁCH KHÁC LÀ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ THEO CÁCH RIÊNG CỦA BẠN VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC HOẶC VIỆC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG NHỮNG TÀI LIỆU NÀY.</p>
<p>13.5 KHÔNG CÓ HƯỚNG DẪN HOẶC THÔNG TIN NÀO, BẰNG LỜI NÓI HOẶC VĂN BẢN, MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ GOOGLE HOẶC QUA HOẶC TỪ CÁC DỊCH VỤ SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN.</p>
<p>13.6 GOOGLE CÔNG KHAI TỪ BỎ TẤT CẢ ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐẢM BẢO MẶC NHIÊN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.</p>
<p><strong>14. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ</strong></p>
<p>14.1 TUỲ THUỘC VÀO TẤT CẢ QUY ĐỊNH TRONG KHOẢN 13.1 Ở TRÊN, BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG GOOGLE, CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA GOOGLE CŨNG NHƯ NHÀ CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ:</p>
<p>(A) BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT HOẶC THIỆT HẠI ĐIỂN HÌNH NÀO DO BẠN GÂY RA, CHO DÙ DO HỢP ĐỒNG HAY THEO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. VIỆC NÀY BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, MỌI TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN (CHO DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP GÂY RA), VÀ TỔN HẠI VỀ TÍN NHIỆM HOẶC DANH TIẾNG TRONG KINH DOANH, TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU, CHI PHÍ THU MUA HÀNG HOÁ HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC;</p>
<p>(B) BẠN PHẢI CHỊU MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DO BẠN GÂY RA, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI LÀ KẾT QUẢ CỦA:</p>
<p>(I) VIỆC BẠN DỰA VÀO TÍNH TRỌN VẸN, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SỰ TỒN TẠI CỦA QUẢNG CÁO, HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HOẶC GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ CÓ QUẢNG CÁO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC DỊCH VỤ;</p>
<p>(II) MỌI THAY ĐỔI MÀ GOOGLE CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, HOẶC ĐỐI VỚI VIỆC CHẤM DỨT VĨNH VIỄN HOẶC TẠM THỜI KHI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ (HOẶC MỌI TÍNH NĂNG TRONG CÁC DỊCH VỤ);</p>
<p>(III) VIỆC XOÁ, HỎNG, HOẶC LỖI KHI LƯU TRỮ, BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ DỮ LIỆU TRAO ĐỔI NÀO KHÁC ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC ĐƯỢC TRUYỀN BỞI HOẶC QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ̣ CỦA BẠN;</p>
<p>(IV) BẠN KHÔNG THỂ CUNG CẤP CHO GOOGLE THÔNG TIN TÀI KHOẢN CHÍNH XÁC;</p>
<p>(V) BẠN KHÔNG THỂ GIỮ CÁC CHI TIẾT MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN CỦA MÌNH AN TOÀN VÀ BẢO MẬT;</p>
<p>14.2 CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DÀNH CHO BẠN CỦA GOOGLE TRONG KHOẢN 14.1 Ở TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG, CHO DÙ GOOGLE CÓ ĐƯỢC CẢNH BÁO HAY NHẬN BIẾT VỀ KHẢ NĂNG PHÁT SINH CÁC TỔN THẤT NÀY HAY CHƯA.</p>
<p><strong>15. Các chính sách bản quyền và thương hiệu</strong></p>
<p>15.1 Chính sách của Google là phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền có cơ sở tuân thủ theo luật sở hữu trí tuệ quốc tế hiện hành (bao gồm Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ ở Hoa Kỳ) và việc chấm dứt các tài khoản có các vi phạm tái diễn. Có thể tìm thấy chi tiết về chính sách của Google tại http://www.google.com/intl/vi/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google xử lý thủ tục khiếu nại thương hiệu về khía cạnh kinh doanh quảng cáo của Google. Bạn có thể tìm thấy chi tiết tại http://www.google.com/intl/vi/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Quảng cáo</strong></p>
<p>16.1 Một số Dịch vụ được hỗ trợ bởi thu nhập quảng cáo và có thể hiển thị các quảng cáo và chương trình khuyến mãi. Những quảng cáo này có thể được nhắm mục tiêu đến nội dung thông tin chứa trên các Dịch vụ, truy vấn được đưa ra thông qua các Dịch vụ hoặc thông tin khác.</p>
<p>16.2 Cách thức, chế độ và phạm vi của quảng cáo của Google trên các Dịch vụ có thể thay đổi mà không thông báo cụ thể đến bạn.</p>
<p>16.3 Vì lẽ Google trao cho bạn quyền truy cập đến và sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Google có thể đặt quảng cáo như vậy trên các Dịch vụ.</p>
<p><strong>17. Nội dung khác</strong></p>
<p>17.1 Các Dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung hoặc các tài nguyên khác. Google có thể không kiểm soát bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào được cung cấp bởi các công ty hoặc người khác ngoài Google.</p>
<p>17.2 Bạn công nhận và đồng ý rằng Google không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên bên ngoài nào như vậy và không xác nhận chất lượng bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên như vậy.</p>
<p>17.3 Bạn công nhận và đồng ý rằng Google không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu do tính sẵn có của các trang và các tài nguyên bên ngoài, hoặc do bạn tin tưởng vào tính đầy đủ, chính xác hoặc sự tồn tại của quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu trên hoặc có từ các trang web và các tài nguyên đó.</p>
<p><strong>18. Các thay đổi của Điều khoản</strong></p>
<p>18.1 Đôi khi Google có thể thay đổi các Điều khoản Chung hoặc các Điều khoản Bổ sung. Khi những thay đổi này được thực hiện, Google sẽ tạo một bản sao mới về các Điều khoản Chung mới sẵn có tại http://www.google.com/chrome/intl/vi/eula_text.html và bất kỳ Điều khoản Bổ sung mới nào sẽ được cung cấp cho bạn trong đó hoặc thông qua, các Dịch vụ bị ảnh hưởng.</p>
<p>18.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng các Dịch vụ sau ngày các Điều khoản Chung hoặc các Điều khoản Bổ sung đã thay đổi, Google sẽ xem việc sử dụng của bạn như là sự chấp nhận các Điều khoản Chung hoặc các Điều khoản Bổ sung đã cập nhật.</p>
<p><strong>19. Các điều khoản pháp lý chung</strong></p>
<p>19.1 Thỉnh thoảng khi bạn sử dụng các Dịch vụ, bạn có thể (như là kết quả hoặc liên quan tới việc sử dụng các Dịch vụ của bạn) sử dụng dịch vụ hoặc tải xuống một phần của phần mềm hoặc mua hàng hoá, được cung cấp bởi một người hoặc công ty khác. Việc sử dụng những dịch vụ, phần mềm hoặc hàng hoá khác này của bạn có thể tuỳ thuộc vào các điều khoản riêng biệt giữa bạn và công ty hoặc người liên quan. Nếu vậy, các Điều khoản không ảnh hưởng mối quan hệ pháp lý của bạn với những công ty hoặc cá nhân khác này.</p>
<p>19.2 Điều khoản tạo thành toàn bộ thoả thuận pháp lý giữa bạn và Google và kiểm soát việc sử dụng Các dịch vụ của bạn (nhưng ngoại trừ mọi dịch vụ mà Google có thể cung cấp cho bạn theo một thoả thuận bằng văn bản riêng), và thay thế hoàn toàn mọi thoả thuận trước đó giữa bạn và Google có liên quan đến các Dịch vụ.</p>
<p>19.3 Bạn đồng ý rằng Google có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm những nội dung liên quan đến các thay đổi cho các Điều khoản, bằng email, thư thường, hoặc các bài đăng trên các Dịch vụ.</p>
<p>19.4 Bạn đồng ý rằng nếu Google không sử dụng hoặc bảo đảm hiệu lực bất kỳ quyền hoặc sự bồi thường pháp lý nào có chứa trong các Điều khoản (hoặc từ đó mà Google hưởng lợi theo bất kỳ luật hiện hành nào), điều này sẽ không được xem là một sự từ bỏ chính thức các quyền của Google và rằng những quyền hoặc sự bồi thường đó sẽ vẫn sẵn có đối với Google.</p>
<p>19.5 Nếu bất kỳ toà án nào có thẩm quyền quyết định về vấn đề này phán quyết rằng một quy định nào đó là không hợp lệ thì quy định đó sẽ bị xoá khỏi Điều khoản mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của Điều khoản. Các quy định còn lại của các Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực và được đảm bảo thi hành.</p>
<p>19.6 Bạn công nhận và đồng ý rằng mỗi thành viên của nhóm các công ty mà Google là công ty mẹ sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với Điều khoản và các công ty khác sẽ được quyền thi hành trực tiếp, và dựa vào, bất kỳ quy định nào trong Điều khoản mang lại lợi ích (hoặc quyền có lợi) cho họ. Ngoài điều này ra, không người hoặc công ty nào khác sẽ là người thụ hưởng bên thứ ba đối với các Điều khoản.</p>
<p>19.7 Điều khoản và mối quan hệ của bạn với Google theo Điều khoản sẽ chịu sự điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California bất kể xung đột của các quy định luật pháp. Bạn và Google đồng ý đệ trình lên cơ quan toà án duy nhất nằm trong hạt Santa Clara, California để giải quyết mọi vấn đề pháp lý phát sinh từ Điều khoản. Bất kể điều này, bạn đồng ý rằng Google sẽ vẫn được phép đệ đơn xin các bồi thường bắt buộc (hoặc một loại đền bù pháp lý khẩn cấp tương đương) trong bất kỳ phán xét nào.</p>
<p><strong>20. Điều khoản Bổ sung cho các Tiện ích mở rộng dành cho Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Các điều khoản này trong phần này áp dụng nếu bạn cài đặt các tiện ích mở rộng trên bản sao Google Chrome của bạn. Các tiện ích mở rộng là các chương trình phần mềm nhỏ, do Google hoặc bên thứ ba phát triển mà có thể sửa đổi hoặc nâng cao chức năng của Google Chrome. Các tiện ích mở rộng có thể có nhiều đặc quyền truy cập vào trình duyệt hoặc máy tính của bạn hơn các trang web thông thường, bao gồm cả khả năng đọc và sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn.</p>
<p>20.2 Đôi khi, Google Chrome có thể kiểm tra các máy chủ ở xa (được lưu trữ bởi Google hoặc bởi bên thứ ba) cho các bản cập nhật sẵn có của các tiện ích mở rộng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sửa lỗi hoặc chức năng nâng cao. Bạn đồng ý rằng các bản cập nhật như vậy sẽ tự động được yêu cầu, được tải xuống và cài đặt mà không cần thông báo thêm cho bạn.</p>
<p>20.3 Đôi khi, Google có thể phát hiện ra một tiện ích mở rộng vi phạm các điều khoản dành cho nhà phát triển của Google hoặc các thoả thuận, luật, quy định hoặc chính sách mang tính pháp lý khác. Google Chrome sẽ tải xuống định kỳ danh sách của những tiện ích mở rộng như vậy từ các máy chủ của Google. Bạn đồng ý rằng Google có thể vô hiệu hoá từ xa hoặc xoá bất kỳ tiện ích mở rộng nào như vậy khỏi hệ thống của người dùng theo quyết định của riêng mình. </p>
<p><strong>21. Điều khoản Bổ sung dành cho Sử dụng của Doanh nghiệp</strong></p>
<p>21.1 Nếu bạn là một doanh nghiệp thì cá nhân được chấp nhận thay mặt cho doanh nghiệp (để tránh nhầm lẫn, đối với doanh nghiệp, trong các Điều khoản này, "bạn" có nghĩa là doanh nghiệp) tuyên bố và đảm bảo rằng cá nhân đó có quyền hành động thay mặt cho doanh nghiệp, bạn tuyên bố rằng bạn được cấp phép đầy đủ để hoạt động kinh doanh tại quốc gia hoặc các quốc gia mà bạn hoạt động và rằng nhân viên, viên chức, người đại diện hoặc các đại lý khác của bạn khi truy cập vào Dịch vụ được uỷ quyền đầy đủ để truy cập vào Google Chrome và để ràng buộc bạn về mặt pháp lý với các Điều khoản này.</p>
<p>21.2 Theo Điều Khoản và cùng với giấy phép cấp trong Mục 9, Google cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để tái tạo, phân phối, cài đặt và sử dụng Google Chrome chỉ trên các máy dành cho nhân viên, viên chức, người đại diện và đại lý của bạn trong mối quan hệ với doanh nghiệp của bạn, miễn là việc sử dụng Google Chrome của họ tuân theo Điều khoản.</p>
<p>Ngày 12 tháng 8 năm 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Ðiều khoản Dịch vụ Bổ sung của Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP DANH MỤC BẰNG SÁNG CHẾ AVC VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA KHÁCH HÀNG NHẰM (i) MÃ HOÁ VIDEO TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN CỦA AVC (“VIDEO AVC”) VÀ/HOẶC (ii) GIẢI MÃ VIDEO AVC ĐƯỢC MÃ HOÁ BỞI KHÁCH HÀNG ĐÃ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC CÓ ĐƯỢC TỪ ĐỐI TÁC VIDEO ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP CUNG CẤP VIDEO AVC. KHÔNG CẤP GIẤY PHÉP HOẶC NGỤ Ý CẤP GIẤY PHÉP CHO BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG NÀO KHÁC. THÔNG TIN BỔ SUNG CÓ THỂ LẤY TỪ MPEG LA, L.L.C. HÃY TRUY CẬP HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome có thể bao gồm một hoặc nhiều thành phần được cung cấp bởi Adobe Systems Incorporated và Adobe Software Ireland Limited (gọi chung là “Adobe”). Việc sử dụng phần mềm của Adobe khi được cung cấp bởi Google (“Phần mềm của Adobe”) phải tuân thủ các điều khoản bổ sung dưới đây (“Các điều khoản của Adobe”). Bạn, doanh nghiệp nhận Phần mềm của Adobe, dưới đây sẽ được gọi là “Người tái cấp phép”.</p>
<p>1. Giới hạn Cấp phép.</p>
<p>(a) Flash Player, Phiên bản 10.x chỉ được thiết kế làm trình cắm của trình duyệt. Người tái cấp phép không được sửa đổi hay phân phối Phần mềm này của Adobe cho bất kỳ việc sử dụng nào ngoài làm trình cắm của trình duyệt để phát lại nội dung trên trang web. Ví dụ: Người tái cấp phép sẽ không được sửa đổi Phần mềm này của Adobe để cho phép sự tương hỗ với các ứng dụng chạy bên ngoài trình duyệt (ví dụ: các ứng dụng độc lập, tiện ích, giao diện người dùng của thiết bị).</p>
<p>(b) Người tái cấp phép sẽ không tiết lộ bất kỳ API của Flash Player, Phiên bản 10.x qua giao diện trình cắm của trình duyệt theo cách cho phép các tiện ích mở rộng đó được sử dụng để phát lại nội dung trên trang web dưới dạng một ứng dụng độc lập.</p>
<p>(c) Không được sử dụng Phần mềm Chrome-Reader để kết xuất bất kỳ tài liệu PDF hoặc EPUB nào dùng giao thức hoặc hệ thống quản lý quyền số hoá nào ngoài Adobe DRM.</p>
<p>(d) Adobe DRM phải được bật trong Phần mềm Chrome-Reader cho tất cả các tài liệu PDF và EPUB được bảo vệ bằng Adobe DRM.</p>
<p>(e) Phần mềm Chrome-Reader không được, ngoại trừ khi được cho phép rõ ràng qua các thông số kỹ thuật, vô hiệu hoá bất kỳ khả năng nào được cung cấp bởi Adobe trong Phần mềm của Adobe, bao gồm nhưng không giới hạn, hỗ trợ các định dạng PDF và EPUB và Adobe DRM.</p>
<p>2. Truyền dưới dạng Điện tử. Người tái cấp phép có thể cho phép tải xuống Phần mềm của Adobe từ trang web, Internet, mạng nội bộ hoặc công nghệ tương tự (“Truyền dưới dạng Điện tử”) miễn là Người tái cấp phép đồng ý rằng bất kỳ phân phối nào của Phần mềm của Adobe bởi Người cấp phép, bao gồm các phân phối trên CD-ROM, DVD-ROM hoặc phương tiện lưu trữ khác và Truyền dưới dạng Điện tử, nếu được cho phép một cách rõ ràng, sẽ phải tuân thủ các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép. Liên quan đến Truyền dưới dạng Điện tử được chấp thuận dưới đây, Người tái cấp phép đồng ý triển khai bất kỳ giới hạn sử dụng hợp lý nào do Adobe đặt ra, bao gồm các giới hạn liên quan đến bảo mật và/hoặc các giới hạn phân phối đến người dùng cuối của Sản phẩm của Người tái cấp phép.</p>
<p>3. EULA và Các điều khoản Phân phối.</p>
<p>(a) Người tái cấp phép phải đảm bảo rằng Phần mềm của Adobe được phân phối đến người dùng cuối theo thoả thuận người dùng cuối có hiệu lực thi hành, có lợi cho Người tái cấp phép và nhà cung cấp phần mềm, có ít nhất một trong các điều khoản tối thiểu dưới đây (“Cấp phép Người dùng Cuối”): (i) nghiêm cấm phân phối và sao chép, (ii) nghiêm cấm sửa đổi và tạo các sản phẩm phát sinh, (iii) nghiêm cấm dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tách rời và nói cách khác là làm giảm hiệu quả của Phần mềm của Adobe về hình thức mà con người có thể hiểu được, (iv) điều khoản cho biết quyền sở hữu Sản phẩm của Người tái cấp phép (như được định nghĩa trong Mục 8) bởi Người tái cấp phép và những người cấp phép của Sản phẩm, (v) sự từ chối các thiệt hại gián tiếp, cá biệt, ngẫu nhiên và bị phạt và (vi) các từ chối và giới hạn tiêu chuẩn ngành, bao gồm, như được áp dụng: từ chối tất cả bảo hành do luật pháp quy định hiện hành, trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.</p>
<p>(b) Người tái cấp phép phải đảm bảo rằng Phần mềm của Adobe được phân phối cho các nhà phân phối của Người tái cấp phép theo thoả thuận cấp phép phân phối có hiệu lực thi hành, có lợi cho Người tái cấp phép và các nhà cung cấp Phần mềm, theo các điều khoản bảo vệ Adobe như các Điều khoản của Adobe.</p>
<p>4. Nguồn mở. Người tái cấp phép sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp cấp, hoặc có ý định cấp, cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ quyền hoặc miễn trừ nào theo các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của Adobe để quyền sở hữu trí tuệ đó tuân thủ giấy phép hoặc kế hoạch mã nguồn mở mà có hoặc có thể được hiểu là một yêu cầu như một điều kiện của việc sử dụng, sửa đổi và/hoặc phân phối, Phần mềm của Adobe: (i) được công bố hoặc phân phối dưới dạng mã nguồn; (ii) được cấp phép với mục đích tạo các sản phẩm phát sinh; hoặc (iii) có thể phân phối lại miễn phí. Với các mục đích làm cho dễ hiểu, các hạn chế đã được nêu ở trên không ngăn Người tái cấp phép phân phối và Người tái cấp phép sẽ phân phối Phần mềm của Adobe kèm theo Phần mềm của Google, mà không tính phí.</p>
<p>5. Các Điều khoản Bổ sung. Đối với bất kỳ bản cập nhật, bản nâng cấp, các phiên bản mới nào của Phần mềm của Adobe (gọi chung là “Bản nâng cấp”) được cung cấp cho Người tái cấp phép, Adobe bảo lưu quyền yêu cầu các điều khoản và điều kiện bổ sung chỉ có thể áp dụng đối với Bản nâng cấp và các phiên bản trong tương lai trong đó và chỉ trong phạm vi các hạn chế đó được Adobe áp dụng đối với tất cả những người được cấp phép Bản nâng cấp đó. Nếu Người tái cấp phép không đồng ý với các điều khoản hoặc điều kiện bổ sung đó, Người tái cấp phép sẽ không có quyền cấp phép đối với Bản nâng cấp đó và các quyền cấp phép của Người tái cấp phép đối với Phần mềm của Adobe sẽ tự động chấm dứt vào ngày thứ 90 kể từ ngày các điều khoản bổ sung đó được cung cấp cho Người tái cấp phép.</p>
<p>6. Thông báo Quyền Sở hữu. Người tái cấp phép sẽ không và sẽ yêu cầu các nhà phân phối của mình không, xoá hay thay đổi, theo bất kỳ cách thức nào, các thông báo bản quyền, thương hiệu, biểu trưng hoặc các thông báo có liên quan hoặc thông báo quyền sở hữu khác của Adobe (và nhà cấp phép của Adobe, nếu có) xuất hiện trên hoặc trong Phần mềm của Adobe hoặc các tài liệu kèm theo.</p>
<p>7. Các yêu cầu Kỹ thuật. Người tái cấp phép và nhà phân phối của Người tái cấp phép chỉ có thể phân phối Phần mềm của Adobe và/hoặc Bản nâng cấp cho các thiết bị (i) đáp ứng các thông số kỹ thuật được đăng trên http://www.adobe.com/mobile/licensees, (hoặc trang web của người kế nghiệp thêm vào đó), và (ii) đã được xác minh bởi Adobe như được quy định dưới đây.</p>
<p>8. Xác minh và Cập nhật. Người tái cấp phép phải gửi đến Adobe mỗi sản phẩm của Người tái cấp phép (và mỗi phiên bản thêm vào đó) chứa Phần mềm và/hoặc Bản nâng cấp của Adobe (“Sản phẩm của Người tái cấp phép”) không đáp ứng các tiêu chí miễn Xác minh Thiết bị được truyền đạt bởi Google, cho Adobe để xác minh. Người tái cấp phép sẽ trả phí cho mỗi nội dung gửi do Người tái cấp phép thực hiện khi mua các gói xác minh theo các điều khoản hiện hành đến thời điểm hiện tại của Adobe được nêu rõ tại http://flashmobile.adobe.com/. Sản phẩm của Người tái cấp phép không vượt qua quá trình xác minh có thể không được phân phối. Quá trình xác minh sẽ được thực hiện theo quy trình hiện hành đến thời điểm hiện tại như được mô tả tại http://flashmobile.adobe.com/ (“Xác minh”).</p>
<p>9. Tiểu sử và Trung tâm Thiết bị. Người tái cấp phép sẽ được nhắc nhập thông tin tiểu sử nhất định về Sản phẩm của Người tái cấp phép như một phần của quá trình Xác minh hoặc một số phương pháp khác và Người tái cấp phép sẽ cung cấp các thông tin đó cho Adobe. Adobe có thể (i) sử dụng thông tin tiểu sử đó cần thiết ở mức độ phù hợp để xác minh Sản phẩm của Người tái cấp phép (nếu sản phẩm đó tuân thủ Xác minh) và (ii) có thể hiển thị thông tin đó trong “hệ thống Thông tin Thiết bị của Adobe”, có tại https://devices.adobe.com/partnerportal/ và cung cấp qua công cụ và dịch vụ xây dựng và phát triển của Adobe và cho phép nhà phát triển và người dùng cuối xem cách nội dung hoặc ứng dụng đó được hiển thị trong Sản phẩm của Người tái cấp phép (ví dụ: cách các hình ảnh video hiển thị trong các điện thoại nhất định).</p>
<p>10. Xuất khẩu. Người tái cấp phép thừa nhận rằng các luật và quy định của Hoa Kỳ hạn chế xuất khẩu và tái xuất khẩu hàng hoá và dữ liệu kỹ thuật có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, trong đó có thể bao gồm Phần mềm của Adobe. Người tái cấp phép đồng ý rằng sẽ không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Phần mềm của Adobe, mà không có các giấy phép thích hợp của Hoa Kỳ và chính quyền nước ngoài, nếu có.</p>
<p>11. Điều khoản Chuyển giao Kỹ thuật.</p>
<p>(a) Ngoại trừ theo các quyền hoặc thoả thuận có thể áp dụng ở trên, từ hoặc với các bên có thể áp dụng, Người tái cấp phép sẽ không sử dụng và sẽ không cho phép việc sử dụng, Phần mềm của Adobe để mã hoá hoặc giải mã dữ liệu chỉ âm thanh mp3 (.mp3) trên bất kỳ thiết bị nào không phải là máy tính cá nhân (ví dụ: điện thoại di động hoặc bộ giải mã), cũng như không được sử dụng hoặc truy cập các bộ mã hoá hoặc bộ giải mã mp3 có chứa Phần mềm của Adobe từ bất kỳ sản phẩm nào ngoài Phần mềm của Adobe. Phần mềm của Adobe có thể được sử dụng để mã hoá hoặc giải mã dữ liệu MP3 chứa trong tệp swf hoặc flv, chứa video, hình ảnh hoặc dữ liệu khác. Người tái cấp phép sẽ thừa nhận rằng việc sử dụng Phần mềm của Adobe trên các thiết bị không phải là máy tính cá nhân, như được mô tả trong phần bị cấm trong phần này, có thể yêu cầu thanh toán tiền bản quyền tác giả cấp phép hoặc số tiền khác cho các bên thứ ba - những người có thể giữ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến công nghệ MP3 và thừa nhận rằng Adobe cũng như Người tái cấp phép sẽ không thanh toán bất kỳ tiền bản quyền tác giả nào hoặc số tiền khác do việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Nếu Người tái cấp phép yêu cầu bộ mã hoá hoặc giải mã MP3 cho việc sử dụng đó, Người tái cấp phép phải chịu trách nhiệm lấy giấy phép quyền sở hữu trí tuệ cần thiết, bao gồm bất kỳ quyền của bằng sáng chế hiện hành nào.</p>
<p>(b) Người tái cấp phép sẽ không sử dụng, sao chép, tái tạo và sửa đổi (i) mã nguồn On2 (được cung cấp dưới đây dưới dạng một thành phần của Mã Nguồn) cần thiết để kích hoạt Phần mềm của Adobe để giải mã video theo định dạng tệp video Flash (.flv hoặc .f4v) và (ii) mã nguồn Sorenson Spark (được cung cấp dưới đây dưới dạng một thành phần của Mã Nguồn) cho mục đích giới hạn của việc sửa lỗi và nâng cao hiệu suất cho Phần mềm của Adobe. Tất cả các codec được cung cấp bằng Phần mềm của Adobe chỉ có thể sử dụng và phân phối dưới dạng một phần được tích hợp của Phần mềm của Adobe và không thể được truy cập bởi bất kỳ ứng dụng nào khác, bao gồm các ứng dụng khác của Google.</p>
<p>(c) Mã Nguồn có thể được cung cấp với AAC codec và/hoặc HE-AAC codec (“AAC Codec”). Việc sử dụng AAC Codec được quyết định với Người tái cấp phép muốn lấy giấy phép sử dụng bằng sáng chế thích hợp bao gồm các bằng sáng chế cần thiết được cung cấp bởi VIA Licensing, cho các sản phẩm cuối hoặc trong đó AAC Codec sẽ được sử dụng. Người tái cấp phép thừa nhận và đồng ý rằng Adobe sẽ không cung cấp giấy phép sử dụng bằng sáng chế cho AAC Codec theo Thoả thuận này cho Người tái cấp phép hoặc những người tái cấp phép của Adobe.</p>
<p>(d) MÃ NGUỒN CÓ THỂ CHỨA MÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP DANH MỤC BẰNG SÁNG CHẾ AVC VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA KHÁCH HÀNG NHẰM (i) MÃ HOÁ VIDEO TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN CỦA AVC (“VIDEO AVC”) VÀ/HOẶC (ii) GIẢI MÃ VIDEO AVC ĐƯỢC MÃ HOÁ BỞI KHÁCH HÀNG ĐÃ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC CÓ ĐƯỢC TỪ ĐỐI TÁC VIDEO ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP CUNG CẤP VIDEO AVC. KHÔNG CẤP GIẤY PHÉP HOẶC NGỤ Ý CẤP GIẤY PHÉP CHO BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG NÀO KHÁC. THÔNG TIN BỔ SUNG CÓ THỂ LẤY TỪ MPEG LA, L.L.C. Hãy truy cập http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Cập nhật. Người tái cấp phép sẽ không phá hỏng các nỗ lực của Google hoặc Adobe nhằm cập nhật Phần mềm của Adobe trong tất các các sản phẩm của Người tái cấp phép kết hợp Phần mềm của Adobe dưới dạng kèm theo Phần mềm của Google (“Sản phẩm của Người tái cấp phép”).</p>
<p>13. Ghi nhận tác giả và Thông báo Quyền sở hữu. Người tái cấp phép sẽ liệt kê Phần mềm của Adobe trong các thông số khả dụng công cộng của Sản phẩm của Người tái cấp phép và bao gồm việc ghi nhãn thích hợp Phần mềm của Adobe (đặc biệt ngoại trừ biểu trưng công ty của Adobe) trong tài liệu đóng gói hoặc tiếp thị Sản phẩm của Người tái cấp phép theo cách thức nhất quán với việc ghi nhãn hiệu các sản phẩm của bên thứ ba khác có trong Sản phẩm của Người tái cấp phép.</p>
<p>14. Không Bảo hành. PHẦN MỀM CỦA ADOBE CUNG CẤP CHO NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ TÁI TẠO “NHƯ NGUYÊN GỐC” VÀ ADOBE KHÔNG BẢO HÀNH CHO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ CỦA PHẦN MỀM ĐÓ. ADOBE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA ADOBE KHÔNG VÀ KHÔNG THỂ BẢO HÀNH CHO HIỆU QUẢ HOẶC CÁC KẾT QUẢ DO VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA ADOBE. NGOẠI TRỪ BẤT KỲ BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KHOẢN TRONG PHẠM VI TƯƠNG TỰ KHÔNG THỂ HOẶC KHÔNG THỂ BỊ LOẠI KHỎI HOẶC GIỚI HẠN BỞI LUẬT HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI CÁC PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP, ADOBE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA ADOBE KHÔNG THỰC HIỆN BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN (ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý THEO ĐẠO LUẬT, LUẬT CHUNG, QUY ĐỊNH CỦA HẢI QUAN, VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HÌNH THỨC KHÁC) ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, KHẢ NĂNG BÁN SẢN PHẨM, TÍCH HỢP, MỨC ĐỘ THOẢ MÃN HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP ĐỒNG Ý RẰNG NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP SẼ KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO, ĐƯỢC DIỄN ĐẠT HAY NGỤ Ý, THAY MẶT CHO ADOBE.</p>
<p>15. Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ADOBE HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA ADOBE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC CHI PHÍ NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN HOẶC BẤT KỲ MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT KHOẢN TIẾT KIỆM NÀO NGAY CẢ KHI ĐẠI DIỆN CỦA ADOBE ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG MẤT MÁT, THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC CHI PHÍ NHƯ VẬY HOẶC VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO TỪ BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ ĐÃ NÓI Ở TRÊN ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP THUỘC PHẠM VI QUYỀN LỰC NƠI NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP SINH SỐNG. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHUNG CỦA ADOBE VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA ADOBE TRONG HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THOẢ THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN LÀ MỘT NGHÌN ĐÔ LA MỸ (1.000 USD). Không có nội dung nào trong Thoả thuận này giới hạn trách nhiệm pháp lý của Adobe đối với Người tái cấp phép trong trường hợp xảy ra tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Adobe hoặc do hành vi lừa đảo (gian lận). Adobe sẽ hành động thay mặt cho các nhà cung cấp của Adobe với mục đích từ chối, loại trừ và/hoặc giới hạn các nghĩa vụ, bảo hành và trách nhiệm pháp lý như được quy định trong Thoả thuận này, nhưng không đề cập đến khía cạnh nào cũng như đối với mục đích nào khác.</p>
<p>16. Điều khoản Bảo vệ Nội dung</p>
<p>(a) Các định nghĩa.</p>
<p>“Các quy tắc Tuân thủ và Độ chắc chắn” có nghĩa là tài liệu nêu rõ các quy tắc tuân thủ và độ chắc chắn dành cho Phần mềm của Adobe có tại http://www.adobe.com/mobile/licensees hoặc trang web của người kế nghiệp thêm vào đó.</p>
<p>“Chức năng Bảo vệ Nội dung” có nghĩa là các chức năng của Phần mềm của Adobe được thiết kế nhằm đảm bảo tuân thủ Các quy tắc Tuân thủ và Độ chắc chắn, và ngăn phát lại, sao chép, sửa đổi, phân phối lại hoặc các hành động khác đối với nội dung kỹ thuật số được người dùng Phần mềm Adobe phân phối tiêu thụ khi các hành động đó không được chủ sở hữu của nội dung kỹ thuật số đó hoặc nhà phân phối được cấp phép của nội dung đó cho phép.</p>
<p>“Mã Bảo vệ Nội dung” có nghĩa là mã trong các phiên bản nhất định được chỉ định của Phần mềm của Adobe để bật Chức năng Bảo vệ Nội dung nhất định.</p>
<p>“Khoá” có nghĩa là giá trị mật mã có trong Phần mềm của Adobe được sử dụng để giải mã nội dung kỹ thuật số.</p>
<p>(b) Hạn chế Cấp phép. Quyền của Người tái cấp phép nhằm thực thi các giấy phép đối với Phần mềm của Adobe phải tuân thủ các hạn chế và nghĩa vụ bổ sung dưới đây. Người tái cấp phép sẽ đảm bảo khách hàng của Người tái cấp phép tuân thủ các hạn chế và nghĩa vụ này trong cùng phạm vi được áp dụng cho Người tái cấp phép đối với Phần mềm của Adobe; bất kỳ việc không tuân thủ nào đối với các hạn chế và nghĩa vụ bổ sung này của khách hàng của Người tái cấp phép sẽ được coi như là sự vi phạm cụ thể của Người tái cấp phép.</p>
<p>b.1. Người tái cấp phép và khách hàng chỉ có thể phân phối Phần mềm của Adobe đáp ứng Các quy tắc Tuân thủ và Độ chắc chắn như đã được Người tái cấp phép khẳng định trong quá trình xác minh được mô tả ở trên trong các Điều khoản của Adobe.</p>
<p>b.2. Người tái cấp phép sẽ không (i) phá huỷ Chức năng Bảo vệ Nội dung của Phần mềm của Adobe hoặc bất kỳ Phần mềm của Adobe nào có liên quan được sử dụng nhằm mã hoá hoặc giải mã nội dung kỹ thuật số cho việc sử dụng được phép bởi người dùng Phần mềm của Adobe hoặc (ii) phát triển hoặc phân phối các sản phẩm được thiết kế để phá huỷ Chức năng Bảo vệ Nội dung của Phần mềm của Adobe hoặc bất kỳ Phần mềm nào của Adobe được sử dụng để mã hoá hoặc giải mã nội dung kỹ thuật số cho việc sử dụng được phép bởi những người dùng Phần mềm của Adobe.</p>
<p>(c) Không được sử dụng Phần mềm Chrome-Reader để hiển thị bất kỳ tài liệu PDF hoặc EPUB nào dùng giao thức hoặc hệ thống quản lý quyền số hoá không phải Adobe DRM.</p>
<p>(d) Biện pháp mang tính Bắt buộc. Người tái cấp phép đồng ý rằng sự vi phạm Thoả thuận này có thể làm tổn hại đến Chức năng Bảo vệ Nội dung của Phần mềm của Adobe và có thể dẫn đến thiệt hại duy nhất và lâu dài đối với các lợi ích của Adobe và những chủ sở hữu của nội dung kỹ thuật số vốn dựa vào Chức năng Bảo vệ Nội dung đó cũng như đồng ý rằng các thiệt hại về tài chính có thể không thích đáng để bồi thường một cách đầy đủ cho các thiệt hại đó. Do đó, Người tái cấp phép đồng ý thêm rằng Adobe có thể có quyền tìm kiếm biện pháp mang tính bắt buộc nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế các thiệt hại do bất kỳ sự vi phạm nào như vậy gây ra, ngoài các thiệt hại về tài chính.</p>
<p>17. Bên thụ hưởng Thứ ba được chỉ định. Adobe Systems Incorporated và Adobe Software Ireland Limited là các bên thụ hưởng thứ ba trong thoả thuận của Google với Người tái cấp phép đối với Phần mềm của Adobe, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các Điều khoản của Adobe. Người tái cấp phép đồng ý, bất kể điều gì trái ngược với thoả thuận của Người tái cấp phép với Google, rằng Google có thể tiết lộ danh tính của Người tái cấp phép cho Adobe và chứng thực bằng văn bản rằng Người tái cấp phép đã tham gia thoả thuận cấp phép với Google bao gồm các Điều khoản của Adobe. Người tái cấp phép phải có thoả thuận với mỗi người trong số những người được cấp phép của mình và nếu những người được cấp phép đó được phép phân phối lại Phần mềm của Adobe, thoả thuận đó sẽ bao gồm các Điều khoản của Adobe.</p>
</body>
</html>