blob: 5a9ea383e37753d3a67c02840a1e908ede7708a4 [file] [log] [blame]
This tests that if aria-labelledby is used, then aria-label attributes are not used.
Alpha Beta Delta Eta Epsilon Theta
usingNone.name: [Alpha]
usingLabel.name: [Gamma]
usingLabelledby.name: [Epsilon]
usingLabeledby.name: [Theta]