blob: 627e9deb00681f848833b4e4a4728f646107a84e [file] [log] [blame]
include_rules = [
"+third_party/libwebp",
"+third_party/protobuf",
"+third_party/skia",
"+skia",
]