tree: 3c80d9f6877870174d67734b3a6ca3273a334708 [path history] [tgz]
 1. BUILD.gn
 2. OWNERS
 3. always_show_shelf.icon
 4. auto_hide.icon
 5. autoclick.icon
 6. autoclick_close.icon
 7. autoclick_double_click.icon
 8. autoclick_drag.icon
 9. autoclick_left_click.icon
 10. autoclick_pause.icon
 11. autoclick_position_bottom_left.icon
 12. autoclick_position_bottom_right.icon
 13. autoclick_position_top_left.icon
 14. autoclick_position_top_right.icon
 15. autoclick_right_click.icon
 16. autoclick_scroll.icon
 17. autoclick_scroll_down.icon
 18. autoclick_scroll_left.icon
 19. autoclick_scroll_right.icon
 20. autoclick_scroll_up.icon
 21. battery.icon
 22. capture_mode.icon
 23. capture_mode_circle_stop.icon
 24. capture_mode_close.icon
 25. capture_mode_copied_to_clipboard.icon
 26. capture_mode_fullscreen.icon
 27. capture_mode_image.icon
 28. capture_mode_mic.icon
 29. capture_mode_mic_off.icon
 30. capture_mode_play.icon
 31. capture_mode_region.icon
 32. capture_mode_settings.icon
 33. capture_mode_video.icon
 34. capture_mode_window.icon
 35. check.icon
 36. check_circle.icon
 37. chevron_right.icon
 38. clipboard.icon
 39. clipboard_empty.icon
 40. clipboard_launcher_inner.icon
 41. clipboard_launcher_no_assistant.icon
 42. clipboard_launcher_outer.icon
 43. clipboard_search.icon
 44. close_button.icon
 45. copy.icon
 46. dark_theme_color_mode.icon
 47. delete.icon
 48. desks_new_desk_button.icon
 49. dictation_menu.icon
 50. dictation_off.icon
 51. dictation_off_newui.icon
 52. dictation_on.icon
 53. dictation_on_newui.icon
 54. do_not_disturb_disabled.icon
 55. dogfood.icon
 56. eight_files.icon
 57. files_app.icon
 58. five_files.icon
 59. folder.icon
 60. four_files.icon
 61. global_media_controls.icon
 62. holding_space.icon
 63. hollow_check_circle.icon
 64. ime_menu_emoticon.icon
 65. ime_menu_microphone.icon
 66. ime_menu_on_screen_keyboard.icon
 67. ime_menu_write.icon
 68. keyboard.icon
 69. lock_screen_alert.icon
 70. lock_screen_arrow.icon
 71. lock_screen_arrow_back.icon
 72. lock_screen_backspace.icon
 73. lock_screen_caps_lock.icon
 74. lock_screen_dropdown.icon
 75. lock_screen_easy_unlock_close.icon
 76. lock_screen_easy_unlock_open.icon
 77. lock_screen_fingerprint.icon
 78. lock_screen_fingerprint_success.icon
 79. lock_screen_password_invisible.icon
 80. lock_screen_password_visible.icon
 81. lock_screen_smart_card.icon
 82. lock_screen_smart_card_failure.icon
 83. lock_screen_time_limit_lock.icon
 84. lock_screen_time_limit_moon.icon
 85. lock_screen_time_limit_timer.icon
 86. login_screen_button_dropdown.icon
 87. login_screen_menu_dropdown.icon
 88. mic.icon
 89. more_than_nine_files.icon
 90. music_note.icon
 91. muted_microphone.icon
 92. network_badge_off.icon
 93. network_badge_roaming.icon
 94. network_badge_secure.icon
 95. network_badge_technology_1x.icon
 96. network_badge_technology_3g.icon
 97. network_badge_technology_4g.icon
 98. network_badge_technology_edge.icon
 99. network_badge_technology_evdo.icon
 100. network_badge_technology_gprs.icon
 101. network_badge_technology_hspa.icon
 102. network_badge_technology_hspa_plus.icon
 103. network_badge_technology_lte.icon
 104. network_badge_technology_lte_advanced.icon
 105. network_badge_vpn.icon
 106. network_ethernet.icon
 107. network_mobile_not_connected_x.icon
 108. network_vpn.icon
 109. nine_files.icon
 110. notification_accessibility.icon
 111. notification_accessibility_braille.icon
 112. notification_battery_critical.icon
 113. notification_battery_fluctuating.icon
 114. notification_battery_low.icon
 115. notification_bluetooth.icon
 116. notification_bluetooth_battery_warning.icon
 117. notification_capslock.icon
 118. notification_center_all_done.icon
 119. notification_center_clear_all.icon
 120. notification_center_do_not_disturb_off.icon
 121. notification_center_do_not_disturb_on.icon
 122. notification_center_empty.icon
 123. notification_center_settings.icon
 124. notification_charging_usb_c.icon
 125. notification_chromevox.icon
 126. notification_keyboard.icon
 127. notification_low_power_charger.icon
 128. notification_monitor_warning.icon
 129. notification_multi_device_setup.icon
 130. notification_screen.icon
 131. notification_screenshare.icon
 132. notification_sms_sync.icon
 133. notification_stylus_battery_warning.icon
 134. notification_timer.icon
 135. overflow_shelf_left.icon
 136. overflow_shelf_right.icon
 137. overview_drop_target_plus.icon
 138. overview_window_close.icon
 139. palette_action_capture_region.icon
 140. palette_action_capture_screen.icon
 141. palette_action_create_note.icon
 142. palette_mode_laser_pointer.icon
 143. palette_mode_laser_pointer_light_mode.icon
 144. palette_mode_magnify.icon
 145. palette_mode_metalayer.icon
 146. palette_tray_icon_capture_region.icon
 147. palette_tray_icon_default.icon
 148. palette_tray_icon_default_newui.icon
 149. palette_tray_icon_laser_pointer.icon
 150. palette_tray_icon_laser_pointer_light_mode.icon
 151. palette_tray_icon_magnify.icon
 152. palette_tray_icon_metalayer.icon
 153. palette_tray_icon_projector.icon
 154. phone_hub_battery_saver.icon
 155. phone_hub_battery_saver_outline.icon
 156. phone_hub_default_favicon.icon
 157. phone_hub_enable_hotspot_off.icon
 158. phone_hub_enable_hotspot_on.icon
 159. phone_hub_locate_phone_off.icon
 160. phone_hub_locate_phone_on.icon
 161. phone_hub_mobile_no_connection.icon
 162. phone_hub_mobile_no_sim.icon
 163. phone_hub_phone.icon
 164. phone_hub_silence_phone_off.icon
 165. phone_hub_silence_phone_on.icon
 166. pin_request_lock.icon
 167. pinned.icon
 168. privacy_screen.icon
 169. projector_drag_handle.icon
 170. projector_key_idea.icon
 171. projector_marker.icon
 172. remove_circle_outline.icon
 173. select_to_speak_next_paragraph.icon
 174. select_to_speak_next_sentence.icon
 175. select_to_speak_pause.icon
 176. select_to_speak_play.icon
 177. select_to_speak_prev_paragraph.icon
 178. select_to_speak_prev_sentence.icon
 179. select_to_speak_reading_speed_fast.icon
 180. select_to_speak_reading_speed_faster.icon
 181. select_to_speak_reading_speed_normal.icon
 182. select_to_speak_reading_speed_peppy.icon
 183. select_to_speak_reading_speed_slow.icon
 184. select_to_speak_stop.icon
 185. send.icon
 186. settings.icon
 187. seven_files.icon
 188. shelf_add_person_button.icon
 189. shelf_apps_button.icon
 190. shelf_back.icon
 191. shelf_browse_as_guest_button.icon
 192. shelf_cancel_button.icon
 193. shelf_globe.icon
 194. shelf_keyboard.icon
 195. shelf_keyboard_newui.icon
 196. shelf_logout.icon
 197. shelf_notifications.icon
 198. shelf_overflow.icon
 199. shelf_overflow_horizontal_dots.icon
 200. shelf_overview.icon
 201. shelf_position.icon
 202. shelf_shutdown_button.icon
 203. shelf_sign_out_button.icon
 204. shelf_unlock_button.icon
 205. six_files.icon
 206. stylus_battery_status_unknown.icon
 207. switch_access.icon
 208. switch_access_back.icon
 209. switch_access_close.icon
 210. switch_access_copy.icon
 211. switch_access_cut.icon
 212. switch_access_decrement.icon
 213. switch_access_end_text_selection.icon
 214. switch_access_increment.icon
 215. switch_access_item_scan.icon
 216. switch_access_jump_to_beginning_of_text.icon
 217. switch_access_jump_to_end_of_text.icon
 218. switch_access_keyboard.icon
 219. switch_access_left_click.icon
 220. switch_access_move_backward_one_char_of_text.icon
 221. switch_access_move_backward_one_word_of_text.icon
 222. switch_access_move_cursor.icon
 223. switch_access_move_down_one_line_of_text.icon
 224. switch_access_move_forward_one_char_of_text.icon
 225. switch_access_move_forward_one_word_of_text.icon
 226. switch_access_move_up_one_line_of_text.icon
 227. switch_access_paste.icon
 228. switch_access_point_scan.icon
 229. switch_access_right_click.icon
 230. switch_access_scroll_down.icon
 231. switch_access_scroll_left.icon
 232. switch_access_scroll_right.icon
 233. switch_access_scroll_up.icon
 234. switch_access_select.icon
 235. switch_access_settings.icon
 236. switch_access_start_text_selection.icon
 237. system_menu_accessibility.icon
 238. system_menu_accessibility_auto_click.icon
 239. system_menu_accessibility_chromevox.icon
 240. system_menu_accessibility_contrast.icon
 241. system_menu_accessibility_docked_magnifier.icon
 242. system_menu_accessibility_fullscreen_magnifier.icon
 243. system_menu_accessibility_select_to_speak.icon
 244. system_menu_add_connection.icon
 245. system_menu_arrow_back.icon
 246. system_menu_audio_input.icon
 247. system_menu_audio_output.icon
 248. system_menu_bluetooth.icon
 249. system_menu_bluetooth_connected.icon
 250. system_menu_bluetooth_disabled.icon
 251. system_menu_brightness.icon
 252. system_menu_business.icon
 253. system_menu_caps_lock.icon
 254. system_menu_cast.icon
 255. system_menu_cast_audio.icon
 256. system_menu_cast_audio_group.icon
 257. system_menu_cast_device.icon
 258. system_menu_cast_education.icon
 259. system_menu_cast_enabled.icon
 260. system_menu_cast_generic.icon
 261. system_menu_cast_hangout.icon
 262. system_menu_cast_meeting.icon
 263. system_menu_cast_message.icon
 264. system_menu_computer.icon
 265. system_menu_gamepad.icon
 266. system_menu_guest.icon
 267. system_menu_hdmi.icon
 268. system_menu_headset.icon
 269. system_menu_help.icon
 270. system_menu_info.icon
 271. system_menu_keyboard.icon
 272. system_menu_keyboard_brightness.icon
 273. system_menu_legacy_supervised_user.icon
 274. system_menu_lock.icon
 275. system_menu_mouse.icon
 276. system_menu_new_user.icon
 277. system_menu_phone.icon
 278. system_menu_power.icon
 279. system_menu_rollback.icon
 280. system_menu_rotation_lock_auto.icon
 281. system_menu_rotation_lock_landscape.icon
 282. system_menu_rotation_lock_portrait.icon
 283. system_menu_screen_share.icon
 284. system_menu_settings.icon
 285. system_menu_supervised_user.icon
 286. system_menu_tablet.icon
 287. system_menu_timer.icon
 288. system_menu_tracing.icon
 289. system_menu_update.icon
 290. system_menu_usb.icon
 291. system_menu_videocam.icon
 292. system_menu_volume_high.icon
 293. system_menu_volume_low.icon
 294. system_menu_volume_medium.icon
 295. system_menu_volume_mute.icon
 296. system_power_button_menu_feedback.icon
 297. system_power_button_menu_lock_screen.icon
 298. system_power_button_menu_power_off.icon
 299. system_power_button_menu_sign_out.icon
 300. system_tray_accessibility.icon
 301. system_tray_app_badging.icon
 302. system_tray_caps_lock.icon
 303. system_tray_cast.icon
 304. system_tray_do_not_disturb.icon
 305. system_tray_managed.icon
 306. system_tray_notification_counter_plus.icon
 307. system_tray_recording.icon
 308. system_tray_rotation_lock_auto.icon
 309. system_tray_rotation_lock_locked.icon
 310. system_tray_screen_share.icon
 311. system_tray_select_to_speak.icon
 312. system_tray_select_to_speak_active.icon
 313. system_tray_select_to_speak_active_newui.icon
 314. system_tray_select_to_speak_newui.icon
 315. system_tray_stop.icon
 316. system_tray_stop_newui.icon
 317. system_tray_supervised_user.icon
 318. system_tray_tracing.icon
 319. system_tray_update.icon
 320. system_tray_volume_mute.icon
 321. three_files.icon
 322. touch_calibration_complete_check.icon
 323. touch_calibration_hand.icon
 324. tray_action_new_lock_screen_note.icon
 325. two_files.icon
 326. unified_menu_accessibility.icon
 327. unified_menu_battery_alert.icon
 328. unified_menu_battery_alert_outline.icon
 329. unified_menu_battery_bolt.icon
 330. unified_menu_battery_bolt_outline.icon
 331. unified_menu_battery_unreliable.icon
 332. unified_menu_battery_unreliable_outline.icon
 333. unified_menu_battery_x.icon
 334. unified_menu_battery_x_outline.icon
 335. unified_menu_bluetooth.icon
 336. unified_menu_bluetooth_connected.icon
 337. unified_menu_brightness.icon
 338. unified_menu_cast.icon
 339. unified_menu_dark_mode.icon
 340. unified_menu_do_not_disturb.icon
 341. unified_menu_expand.icon
 342. unified_menu_info.icon
 343. unified_menu_keyboard.icon
 344. unified_menu_keyboard_brightness.icon
 345. unified_menu_locale.icon
 346. unified_menu_lock.icon
 347. unified_menu_managed.icon
 348. unified_menu_more.icon
 349. unified_menu_nearby_share_not_visible.icon
 350. unified_menu_nearby_share_visible.icon
 351. unified_menu_night_light.icon
 352. unified_menu_power.icon
 353. unified_menu_rotation_lock_auto.icon
 354. unified_menu_rotation_lock_landscape.icon
 355. unified_menu_rotation_lock_portrait.icon
 356. unified_menu_settings.icon
 357. unified_menu_volume_high.icon
 358. unified_menu_volume_low.icon
 359. unified_menu_volume_medium.icon
 360. unified_menu_volume_mute.icon
 361. unified_menu_vpn.icon
 362. unified_menu_wifi_no_connection.icon
 363. unified_menu_wifi_off.icon
 364. unified_network_badge_captive_portal.icon
 365. unified_network_badge_secure.icon
 366. unified_network_badge_vpn.icon
 367. unpinned.icon
 368. unrendered_html_placeholder.icon
 369. vector_icons.cc.template
 370. vector_icons.h.template
 371. visibility.icon
 372. visibility_off.icon
 373. wallpaper.icon