blob: 6a58de326fb657491a1ac74cd424f9a4e31e565a [file] [log] [blame]
include_rules = [
"+skia",
"+third_party/libjpeg",
"+third_party/libjpeg_turbo",
"+third_party/libpng",
"+third_party/zlib",
]