blob: f0808b2591b4e698dce3aa2f9b0085b8d12d093c [file] [log] [blame]
"linux\n29974: slave= vm127-m4 duration=18435059 eta= 295 blame=yoz@chromium.org\n29976: slave= vm151-m4 duration=18434659 eta= 609 blame=jhawkins@chromium.org\n29978: slave= vm123-m4 duration=18434359 eta= 336 blame=zelidrag@chromium.org\n29979: slave= vm138-m4 duration=18434229 eta= 576 blame=cevans@chromium.org\n29980: slave= vm141-m4 duration=18434219 eta= 580 blame=lipalani@google.com\n29981: slave= vm137-m4 duration=18433869 eta= 1101 blame=scr@chromium.org\n29982: slave= vm140-m4 duration=18433779 eta= 1108 blame=sergeyu@chromium.org\n29983: slave= vm136-m4 duration=18433549 eta= 1279 blame=wjia@chromium.org\n29984: slave= vm135-m4 duration=18433379 eta= 715 blame=asvitkine@chromium.org\n29985: slave= vm155-m4 duration=18432949 eta= 981 blame=tfarina@chromium.org\n29986: slave= vm163-m4 duration=18432808 eta= 1611 blame=cdn@chromium.org\n29987: slave= vm146-m4 duration=18432757 eta= 1610 blame=sanjeevr@chromium.org\n29988: slave= vm164-m4 duration=18432619 eta= 1902 blame=asvitkine@chromium.org\n29989: slave= vm158-m4 duration=18432609 eta= 1693 blame=asvitkine@chromium.org\n29992: slave= vm145-m4 duration=18432527 eta= 1771 blame=commit-bot@chromium.org, wez@chromium.org\n29993: slave= vm157-m4 duration=18432407 eta= 1857 blame=jochen@chromium.org\n29994: slave= vm143-m4 duration=18432269 eta= 1986 blame=lipalani@google.com\n29995: slave= vm139-m4 duration=18432248 eta= 2168 blame=annacc@chromium.org, commit-bot@chromium.org\n29996: slave= vm131-m4 duration=18431819 eta= 2984 blame=robertshield@chromium.org\n29997: slave= vm150-m4 duration=18431629 eta= 2566 blame=jar@google.com\n29998: slave= vm162-m4 duration=18431499 eta= 2708 blame=zelidrag@chromium.org\nlinux_clang\n1960: slave= vm46-m4 duration=18432599 eta= 326 blame=commit-bot@chromium.org, eroman@chromium.org\n1962: slave= vm104-m4 duration=18431269 eta= 1156 blame=annacc@chromium.org, commit-bot@chromium.org\nlinux_touch\n 83: slave= vm112-m4 duration=18431158 eta= 934 blame=ben@chromium.org\n"