blob: 8e6f4361482ec04d8a890675db95608a821d5af8 [file] [log] [blame]
python_version: "3.8"
wheel: <
name: "infra/python/wheels/astroid-py3"
version: "version:2.4.2"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/attrs-py2_py3"
version: "version:19.3.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/cachetools-py2_py3"
version: "version:2.0.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/certifi-py2_py3"
version: "version:2020.4.5.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/chardet-py2_py3"
version: "version:3.0.4"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/configparser-py2_py3"
version: "version:3.5.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/contextlib2-py2_py3"
version: "version:0.5.5"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/futures-py2_py3"
version: "version:3.1.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/idna-py2_py3"
version: "version:2.8"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/importlib-metadata-py2_py3"
version: "version:1.6.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/isort-py2_py3"
version: "version:4.3.4"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/jsonschema-py2_py3"
version: "version:3.2.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/google-api-core-py2_py3"
version: "version:1.25.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/google-auth-py2_py3"
version: "version:1.20.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/google-auth-oauthlib-py2_py3"
version: "version:0.3.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/google-cloud-bigquery-py3"
version: "version:2.7.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/google-cloud-core-py2_py3"
version: "version:1.5.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/google-cloud-datastore-py2_py3"
version: "version:1.6.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/google-resumable-media-py2_py3"
version: "version:0.3.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/googleapis-common-protos-py2_py3"
version: "version:1.5.3"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/grpcio/linux-amd64_cp38_cp38"
version: "version:1.32.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/grpcio-tools/linux-amd64_cp38_cp38"
version: "version:1.32.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/lazy-object-proxy/linux-amd64_cp38_cp38"
version: "version:1.4.3"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/lxml/linux-amd64_cp38_cp38"
version: "version:4.6.2"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/mccabe-py2_py3"
version: "version:0.6.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/oauthlib-py2_py3"
version: "version:3.0.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/proto-plus-py3"
version: "version:1.13.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/protobuf-py2_py3"
version: "version:3.13.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pyasn1-py2_py3"
version: "version:0.4.5"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pyasn1_modules-py2_py3"
version: "version:0.2.4"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pylint-py3"
version: "version:2.6.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pylint-quotes-py3"
version: "version:0.2.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pyrsistent-py2_py3"
version: "version:0.16.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pytz-py2_py3"
version: "version:2018.4"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pyyaml-py3"
version: "version:5.3.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/requests-py2_py3"
version: "version:2.21.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/requests-oauthlib-py2_py3"
version: "version:1.2.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/rsa-py2_py3"
version: "version:3.4.2"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/setuptools-py2_py3"
version: "version:44.1.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/six-py2_py3"
version: "version:1.15.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/toml-py3"
version: "version:0.10.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/urllib3-py2_py3"
version: "version:1.22"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/wrapt/linux-amd64_cp38_cp38"
version: "version:1.10.11"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/yapf-py2_py3"
version: "version:0.30.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/zipp-py3"
version: "version:3.1.0"
>