blob: a588854c3615191d8406396c33b0efc9d6a3f942 [file] [log] [blame]
python_version: "3"
wheel: <
name: "infra/python/wheels/protobuf-py2_py3"
version: "version:3.6.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pyyaml-py3"
version: "version:5.3.1"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/six-py2_py3"
version: "version:1.15.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/zipp-py3"
version: "version:3.1.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/contextlib2-py2_py3"
version: "version:0.5.5"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/configparser-py2_py3"
version: "version:3.5.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/importlib-metadata-py2_py3"
version: "version:1.6.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pyrsistent-py2_py3"
version: "version:0.16.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/attrs-py2_py3"
version: "version:19.3.0"
>
wheel: <
name: "infra/python/wheels/jsonschema-py2_py3"
version: "version:3.2.0"
>