blob: 066e7ce105016be3253be06f8228fdfcb8dd5a9a [file] [log] [blame]
[portal]
DBusName=org.freedesktop.impl.portal.desktop.cros
Interfaces=org.freedesktop.impl.portal.FileChooser;
UseIn=cros