blob: b531f57e8d253094c669d16ae1ebe3eec8222794 [file] [log] [blame]
{"platform": "samus-atmel-1.0-1"}