blob: c714f8cc82c43954dd0fdb2ad16561d4caf76b98 [file] [log] [blame]
تأیید سیستم عامل خاموش است
برای شروع بازیابی، دکمه فاصله را فشار دهید.