blob: 4892fca2f0e95041b470a3d0f9ad78e4587d3095 [file] [log] [blame]
config BOARD_GOOGLE_SLIPPY
bool "Slippy"