blob: 5edceb2ea8ab970286e9d17c7cccd708f67e295f [file] [log] [blame]
// translation rules for Czech
// This file is UTF-8 encoded
// Letter groups:
// G voiced: bdgjlmnrvwzaeiouy
.group a
a a
au aU
m) ai (l eI
p) age eIdZ
p) aste (_ eIst
tr) ack ek
.group á
á a:
.group ä
ä e
.group b
b b
b (_ p
b (_G b
bě bje
back bek
basic beIzik
board bo:rd
.group c
c ts
ch x
_) c (al k
_) c (lau k
_) c (om k
_) c (or k
_) creati kreati
_ma) c (r k
_pa) ck (a k
re) cogni (t kogni
_s) ca (n ke
_s) c (o k
cover kavr-
c (us k
lo) ck k
pa) ck k
pas) c (al k
re) c (o k
ctrl kont@-*ol
.group č
č tS
.group d
d d
d (_ t
d (_G d
d J
d (i J
d J
d (iT d // word has $alt attribute
d T d
dz dz
dz (_ ts
dz (_G dz
dž dZ
dž (_ tS
dž (_G dZ
.group di
di (a di
di (e_ dij
di (e di
di (gi di
di (j di
di (k di
di (o di
di (r di
di (u di
di (scip di
diskredi disk@-*edi
di (sk di
di (sp di
disti (c disti
di (st di
_au) di di
_) di (a dij
_) di di
_) di (ch di
_) dick dik
_) di (f di
_) di (g di
_) di (let di
_) di (me di
_) di (mi di
_) di (p di
_) di (rc Ji
_) di (rk Ji
_) disco disko
_) di (s di
_) di (van di
_) di (ver di
_) di (vid di
_) di (vizna Ji
_) di (vizny Ji
_) di (z di
cho) di (s Ji
_e) di di
_expe) di di
_gla) di di
_hle) di Ji
_kar) di di
_mo) di di
_ne) di (p di
_o) di (nst di
_pol) di di
_sar) di di
_scan) di di
_tra) di di
a) di (k di
an) di (d di
dar) di (z di
eto) di di
di (a_ di
di (e_ dij
di (i_ dij
di (o_ dij
di (u_ dij
di (nik di
di (sm di
di (st di
di (tik di
di (um_ di
in) di di
ko) di (fi di
kre) di (t di
la) di (s di
man) di (t di
me) di di
mé) di di
mě) di di
mi) di di
n) di (c di
o) di (c di
or) di di
ral) di di
ře) di (sk Ji
rio) di (c di
tope) di (c di
tra) di (c di
.group ď
ď J
ď (_ c
ď (_G J
.group e
e e
ej (K eI
eu eU
k) ey i:
.group é
é e:
.group ě
ě e
.group f
f f
fě fje
.group g
g g
g (_ k
g (_G g
.group h
h h
h (_ x
h (_G h
.group i
i i
ia %ia
ie %ie
iu %iu
ia (_ ia
ie (_ ije
ii (_ iji
io (_ ijo
iu (_ iju
_) i (on j
C) ight ajt // right, night
.group í
í i:
.group j
j j
.group k
k k
kk k
.group l
l l
ll l
K) l (K l-
_) laser leIzr
.group ľ
ľ l^
.group m
m m
mě mn^e
_) manager menedZr-
_) message mesidZ
_) mic (ro majk
.group n
n n
n (n
n (g N
n (k N
n n^
n (i n^
n n^
n (iT n // word has $alt attribute
n T n
new n^u:
.group ni
_a) ni (m ni
anorga) ni ni
_bota) ni ni
_bro) ni n^i
_cy) ni ni
_ebo) ni ni
_et) ni (c ni
_galva) ni ni
_huma) ni ni
_hygie) ni ni
_imu) ni (t ni
_ka) ni (b ni
_kolo) ni ni
_mícha) ni n^i
_mo) ni ni
_mu) ni ni
_na) ni (tr ni
_) nikoti nikoti
_) ni (l ni
_) ni (tro ni
_) ni (tro_ n^i
_orga) ni ni
_pa) ni (ck ni
_sa) ni (t ni
_se) ni (l ni
_te) ni (s ni
_tré) ni ni
_u) ni ni
ale) ni (t ni
a) ni (d ni
a) ni (kov ni
a) ni (k ni
a) ni (z ni
cha) ni (c ni
cha) ni (k ni
či) ni (t n^i
do) ni (c ni
echa) ni (s ni
efi) ni ni
ele) ni (t ni
endro) ni ni
e) ni (k ni
e) ni (s ni
eremo) ni ni
erma) ni ni
fi) niti niti
fo) ni (c ni
ge) ni ni
gé) ni ni
g) ni (t ni
go) ni ni
harmo) ni ni
i) ni (k ni
ni (a_ ni
ni (e_ nij
ni (i_ nij
ni (o_ nij
ni (u_ nij
ni (nik ni
ni (sm ni
ni (st ni
ni (tik ni
ni (um_ ni
i) ni (ci ni
i) ni (t ni
_hli) ni (t n^i
iro) ni ni
kli) ni ni
k) ni (p ni
komu) ni ni
kto) ni ni
loud) ni n^i
ma) ni (f ni
ma) ni (p ni
mi) ni ni
mu) ni (k ni
mu) ni (s ni
námoř) ni n^i
na) ni (s ni
ni (ak ni
ni nij
ni (kl ni
ni (zuj ni
no) ni (m ni
o) ni (d ni
o) ni (k ni
o) ni (s ni
pod) ni (k n^i
pro) ni (k n^i
ro) ni (c ni
synchro) ni ni
stoj) ni n^i
tago) ni (s ni
tu) ni (s ni
u) ni (k n^i
u) ni (t ni
vi) ni (t n^i
v) ni (kl n^i
vz) ni (k n^i
za) ni (k n^i
ze) ni (t ni
.group ň
ň n^
.group o
o o
ou oU
v) oice ojs
t) oo (l u:
gr) ou (p u:
_wind) ow oU
.group ó
ó o:
.group ô
ô uo
.group p
p p
pp (A_ p
pě pje
.group q
q kv
qu kv
.group r
K) r (K r-
r R
rr R
right Rajt
.group ř
ř R^
p) ř R^/ // quieter after unvoiced consonant
f) ř R^/
t) ř R^/
k) ř R^/
.group s
s s
ss (_ s
ss (A_ s
scape skeIp
shift Sift
_pre) s (id z
selec (t silek
space speIs
e) s (id z
.group š
š S
.group t
t t
tt (_ t
tt (A_ t
t c
t (i c
t c
t (iT t // word has $alt attribute
t T t
.group ti
_an) ti ti
_atlan) ti ti
_bes) ti ti
_cen) ti ti
_dese) ti ci
_dvace) ti ci
_eklip) ti ti
_flo) ti ti
_ins) ti ti
_jus) ti ti
_kons) ti ti
_kon) ti (n ti
_kosme) ti ti
_ky) ti (c ci
_ma) ti (n ci
_mul) ti ti
_op) ti (c ti
_pales) ti ti
_pe) ti ti
_pla) ti (n ti
_posi) ti ti
_preven) ti ti
_pro) ti ci
_res) ti (t ti
_ru) ti ti
_sa) ti (r ti
_sa) ti ti
_sen) ti ti
_sta) tisti tisti
_stras) ti ci
_tě) ti ci
_téma) ti ti
_) ti (b ti
_) ti (ci ti
_) ti (mb ti
_) time tajm
time (_ tajm
_) ti (nk ti
_) ti (ran ti
_) ti (tan ti
_) ti (tán ti
_) ti (tul ti
_) ti (x ti
_ver) ti (k ti
ak) ti ti
ama) ti (c ti
ama) ti (k ti
an) ti (k ti
an) ti (l ti
an) ti (s ti
apa) ti (c ti
apa) ti ti
ap) ti (v ci
arke) ti (ng ti
aroma) ti ti
a) ti (c ti
a) ti (k ti
a) ti (n ti
a) tisti tisti
a) ti (v ti
a) ti (z ti
au) ti ti
ás) ti (c ci
bo) ti (z ti
cha) ti (c ci
c) ti ci
desá) ti ci
des) ti (l ti
dos) ti ci
drama) ti ti
dr) ti ci
ek) ti ti
ema) ti (c ti
ema) ti (k ti
en) ti (n ti
eore) ti (c ti
ep) ti (k ti
ero) ti (c ti
e) ti (c ti
e) ti (k ti
e) ti (v ti
e) ti (z ti
eví) ti ci
ě) ti (c ci
gi) ti (m ti
i) ti (k ti
ti (a_ ti
ti (e_ tij
ti (i_ tij
ti (o_ tij
ti (u_ tij
ti (nik ti
ti (sm ti
ti (st ti
ti (tik ti
ti (um_ ti
hos) ti ci
in) ti (m ti
nves) ti ti
kon) ti ti
kos) ti (c ci
kri) ti ti
k) ti (v ti
la) ti (n ci
lech) ti ci
li) ti (c ti
ma) ti (ck ti
ma) ti (c ci
ma) ti (ka ti
mo) ti (v ti
ms) ti ci
ne) ti (c ti
n) ti (c ti
n) ti (n ti
ompa) ti (b ti
op) ti ti
or) ti (m ti
os) ti (c ti
o) ti (k ti
pě) ti ci
ple) ti ci
ře) ti (c ci
řice) ti ci
rimi) ti (v ti
ri) ti (c ti
ri) ti (k ti
rk) ti ti
ro) ti (k ti
ro) ti (v ci
r) ti (z ti
rvi) ti ti
šes) ti ci
s) ti (k ti
s) ti (mul ti
s) ti (p ti
suges) ti ti
ti (ck ti
ti (f ti
timoni (t timoni
tini (u tinij
ti (tul ti
toma) ti (c ti
uma) ti (c ti
u) ti (k ti
vani) ti (t ti
ven) ti (l ti
vě) ti (v ci
xo) ti (k ti
x) ti (l ti
ympa) ti ti
ý) ti (ck ti
_flegma) ti ti
_ul) ti (m ti
_abs) ti ti
kul) ti (v ti
.group ť
ť c
.group u
u u
.group ú
ú u:
.group ů
ů u:
.group v
v v
vě vje
.group w
w v
wave veIf
.group x
x ks
e) xoti (c gzoti
.group y
y i
y ij
.group ý
ý i:
.group z
z z
z (_ s
z (_G z
.group ž
ž Z
ž (_ S
ž (_G Z
.group
ë e
ĺ l-
ö e:
ŕ r-
ü i
$ dola:R
__) - (_D mi:nus
A_) - (_D _
C_) - (_D _