blob: a81e5f9002bdd7a52c442f97277f7284946bb6a0 [file] [log] [blame]
// Irish Gaeilge dictionary
// written by Ronan McGuirk
// 2013
// version 2.8.2
// Please send comments and suggestions to espeak.gaeilge@gmail.com
// This file is UTF8 encoded
// letters
// letter namesd, as they are spoken as a single character in text
// precede by _ to distinguish from pronunciation as a language word
_a eI
b bi: $atend
?1 bh v // eclipsis
c si:
d di: $atend
e i:
f Ef
g dZi: $atend
h eItS $atend
_i aI
j dZeI
k keI
l El
m Em $atend
n En $atend
_o oU
p pi:
q kju:
r ar
_s Es
t ti: $atend
u ju:
v vi:
w d'O#b@lju:
x Eks
y waI
z zEd
_á eI||f0d[@
_é i:||f0d[@
_í aI||f0d[@
_ó o:||f0d[@
_ú ju:||f0d[@
_#32 spA:s
_cap m'o:r
// accent names
// names of symbols
_. pO#nk
_, k0m@
_; semI
_: ko:l0n
_! Skre:@x
_? kESt
_' u:sx0m@
. pO#nk
% f@i:nge:@d[
// numbers
_0 @nA:idZ
_1 @h'e:n
_2 @d['o:
_3 @tSR'i:
_4 @k'ah@r
_5 @ku:Ig
_6 @S'e:
_7 @S0xt[
_8 @h'0xt[
_9 @n@@'i:
_1X @dZ'E
_11 e:@nde:@g
_12 d[o:je:@g
_13 tr'i:de:@g
_14 kah@rde:@g
_15 ku:igde:@g
_16 Se:de:@g
_17 S0xtde:@g
_18 O#xtde:@g
_19 ni:de:@g
_20 fICe
_2X fiCE
_3X trO#x@
_31 trO#x@he:@n
_40 d[0C@d
_4X d[0C@d@
_41 d[0C@dahe:@n
_5X k@e:@g@
_51 k@e:@g@he:@n
_6X Sask@
_61 Sask@he:@n
_7X S0xto:
_71 S0xt[o:he:@n
_8X O#Xto:
_81 O#xt[o:he:@n
_9X no:x@
_91 no:x@he:@n
_0C ke:@d[
_1C0 ke:@d[ // exactly one hundred
_1C ke:@d[
_101 ke:@d[@he:@n
_2C ga:Ce:@d[
_3C tri:Ce:@d[
_4C kEr@ke:@d[
_5C ku:igce:@d[
_6C Se:ke:@d[
_7C S0xtge:@d[
_8C O#xtg'e:@d[
_9C ni:ge:@d[
_0M1 mi:lE
_1M1 m'i:lE
_2M1 gA:vi:lE
_2001 gA:vi:lEs@he:@n
_2002 gA:vi:lEs@d['o:
_2003 gA:vi:lEs@tr'i:
_2004 gA:vi:lEs@kah@r
_2005 gA:vi:lEs@ku:ig
_0M2 mIlu:n
_1M2 'milu:n
_2M2 d[A:vIlu:n
_3M2 tri:vilu:n
_4M2 kEr@milu:n
_0M4 _bilu:n
_1M4 'bilu:n
_2M4 gA:vilu:n
_3M4 tri:vilu:n
_4M4 kEr@vilu:n
_0and Is
_dpt pO#nk
//_roman Rom'ano
//delete
// old script
ċur x'Ur
ḃ b,i:b'u:ltS@
ċ s,i:b'u:ltS@
ḋ d,i:b'u:ltS@
,Efb'u:ltS@
ġ dZ,i:b'u:ltS@
,Emb'ultS@
ṗ p,i:b'u:ltS@
t,i:b'u:ltS@
// words
a @
ab @b
abhaile @w'0l;E
ach 0x $u
ag Eg $verbf $u
anall @n'aUl
anam '0n@m
aige @g'E
air Er
acu 0k'U
ar Er
arsa @rs@
agaibh 0g@Iv
agus 0g@s $u
aisfhilleadh ,aS'Il;@
amach @m'0x
amárach @m'A:r@x
amuigh @mu1'I
amháin @w'A:in
hamháin h@w'A:in
am aUm
anaithnid '0nah@nIdZ
anonn @naUn
ann aUn
anseo @nS'O
anuas a#n'u@s
aodh e:
aodha e:
aon e:@n
(ar ais) Er'aS
arís @r'i:S
as 0s
aschurtha '0sxUrh@
atá @t['A: $u
baill bu1'i:l
bhaill vu1'i:l
beadh b;'@X
bheadh v;'@X
beidh bEg
bhfuil w'Il
bheas v'e:@s
bhuel w'El
ceithre kEr@
cathair k'0h@r
chathair x'0h@r
clainne kl'InE
chlainne xl'InE
chun xUn $u
crainn kri:n
chrainn xri:n
cúlslais ku:lslaS
de dE $u+
des dEs $u
dhaoibh ji:v
di dI $u+
do dO# $u
domhnach d[aUn@x
domhnaigh d[aUnig
dúghorm d['u:Q"Or@m
eile 'El@
euro ju:ro:
faic f@ak
faide f@Id[E
faigh faIg
feadh fag
fear f'ar
féin h'e:n
gcathair g0h@r
gan g0n $u
gheall jaUl
(go raibh maith) g@r@m0h
(go raibh míle) g@r@mi:l@
gur gUr $u
i I $u
in In $u
ina In@ $u
ins Ins $u
inniu Inj'u:v
iontach 'i:nt[@x
hiontach h'i:nt[@x
irish _^_EN
is 'Is $u
(is ea) IS'a
isteach IstS'0x
iúl ju:l
laoghaire li:@r@
le lE $u
leí le:i:
(maigh eo) mu1'i:||'o:
(muigheo) mu1'i:||'o:
mhuigh vu1'i:
(mhaigh eo) vu1'i:||'o:
mhama w'0m@
maith m'0
mhaith w'0
mhaithe w'0h;E
mbeadh m;O#X
mo mO# $u
mura mUr@ $u
ná nA: $u
nigh ni:
níorbh ni:@r@vv $u
nó nu: $u
nollag n@l@g
nolaig nO#lig
Oirghiall 'Err@X@l
orthu O#rhu
os o:s
rabh raU
raibh rEv
raidió r'adi:o:
réidh re:
rímhaith R'i:w0
(s é) S'e:
(s í) S'i:
san s@n
san s'an $capital
seo SU_ $u
(sinn féin) S'In||f'e:n
tabhair t'u:@r
(tiocfaidh ár lá) tSO#ki:|'A:r|l'A:
// temporary fix for NO#DA punctuation
dot pO#nk
comma k0m@
dash flESki:n
tick u:@sx0m@
space spA:s