blob: 48630e0a6ac35f911f809fd4eeacf4c08677b14b [file] [log] [blame]
// This file in UTF8 encoded
// Letters maltese
a a
b b@
c ka
ċ tS@e
d dee
e e
f effe
g gie
ġ dZe
h akka
ħ h'@
i i
j ie
k k'@
l elle
m emme
n enne
o o
p pe
q '@
r erre
s esse
t te
u u
v ve
w u'@
x eSSe
y y
z tsee
ż z'@
_. punt
_, koma
_! punt ta’ esklamazzjoni
_? mistoqsija
_" kwoUts
_# hash
_$ dollaru:
_% procentuali:
_& u
_' accent
_: koUl@n
_; semIk'oUl@n
€ ewro
_( parentezi tondi
_) parentezi tondi
_[ parentezi kwadri
_] parentezi kwadri
_{ alkua:lto
_} lop:ua:lto
_< iz'@ minn
_> akbar minn
_- haIf@n
__ alavi:va
+ plus $max3
* stil:a $max3
= i:kw@lz $max3
/ kaut:a
\ keno
£ sterlina
@ _at
~ tilde
// numbers maltese
_0 z'e*o
_1 ui:h'@d
_2 nei:n
_3 tli:eta
_4 erba
_5 h'@amsa
_6 si:t:a
_7 seba:
_8 tmi:ni:a
_9 dydin'asa
_10 a'@ra
_11 h'@daSe
_12 tnaSe
_13 tletaSe
_14 erbataSe
_15 h'@mistaSe
_16 sitaSe
_17 sbataSe
_18 tmintaSe
_19 tsetaSe
_2X oSerin
_3X tl'@ti:n
_4X erbai:n
_5X h'@amsi:n
_6X sit:i:n
_7X s'@bei:n
_8X tmeni:n
_9X d,ydin'isei:n
_0C mi:a
_1C mi:au
_0M1 elf
_1M1
_2M1 elfeiun
3000 tlet: elef
4000 erbatelef
_0M2 m'iliun
2000000 z'@euge m'iliuni
_0M3 bi'li'un
_2M3 z'@euge bi'li'uni
_3M3 tlet: bi'li'uni
_4M3 erba bi'li'uni
_5M3 h'@ames bi'li'uni
// articles
// pronouns maltese
jiena iuena $u
inti inti: $u
huwa ua $u
hija i:a $u
aħna ah'@na $u
intom i:ntom $u
huma u:ma $u
// possessives maltese
tiegħi ti:ai: $u
tiegħek ti:ake $u
tiegħu ti:u: $u
tagħha tah'@a $u
tagħna tana: $u
tagħkom takom $u
tagħhom tahom $u
// prepositions
ta ta:
għal al:
lil li:l:
ġo dZeo
mal mal:
mingħajr mi:nai:r
madwar madua:r
il-quddiem il-di:m:'@
qabel a:bel
wara uara
minbarra minba:ra:
bejn bei:n
flimkien flimkin:
viċin vi:S@i:n
minn mi:n
minn fejn mi:n fei:n
isfel isfel
fil-mija fi:l-mi:a
permezz permets
lejn lein:
fuq fu'@
taħt taht
fi fi:
mingħajr mi:nair
madwar madu:ar
kontra contra
quddiem '@udi:m
fost fost
qabel abel
wara uara
taħt taht
lil hinn lil:in:
ħdejn h'@dein
bejn bei:n
flimkien flinki:m
qrib ri:p
minn hemm min:em:
// conjunctions
minkejja minCeia
u u
kif Ci:f
għax aS
darba dar:ba
jew ieu:
iżda i:z'@da
jekk ietSe
minkejja mintSei:a
minflok minflotSe
irrespettivament ir:espetivament
mindu mindu:
b’hekk betSe
għalkemm altSem:
kull darba kul: darba
kull min kul: mi:n
tkun xi tkun tkun Si tkun
waqt ua:t
// negative maltese
ma $u
// auxillary verbs
ikun icu:n:
kien Ci:n
qiegħed ied
huwa u:a
huma uma
ma kienx ma CieS
kienu Cienu
mhux muS
mhumiex umumiS
ma kienux ma CienuS
għamel amel
għandhom andom
ghandu jkollhom andu kolum
ma jridux ikunu mrdS kunu
għandu andu
m'għandux m'anduS
jista ista
ma jistax ma istaS
għandi andi
għandha an:a
kienet ki:net
ikseb i:kseb
mur mu:r
tmur tmur
sejjer sei:er
mort mort
agħmel a:mel
tagħmilx ta:milS
jagħmel ia:mel
għamel a:mel
għamilt amilt
tpoġġi tpodZi:
poġġi odZi:
issir is:ir
saret sa:ret
għamel a:mel
// adverbs
biss bis:
qatt at:
issa is:a
dalwaqt daluat
xorta Sorta
diġa didZa
mhux mu:S
kull cul:
bosta bosta
xi Si:
dan dan
dak dak
dawn dau:n
dawk dau:k
hemm em:
minn min:
// Abbreviations maltese
$textmode
eċċ etSetra
mm milim'etri
cm tSentim'etri
km kilom'etri
ml milil'itri
mg miligr'am:i
kg kilogr'am:i