blob: 922a96e1fca197c6107da0ebafbd9bbb145e66f2 [file] [log] [blame]
// Swahili translation list
// This file is UTF-8 encoded.
// letters (just guesses)
b bi
c si
d di
f ef
g Ji
h etSi
j Je
k ke
l el
_m em
n en
p pi
q kju
r aR
s es
t ti
v vi
w dabalju
x eks
y jai
z zedi
// numbers
_0 sif'uRi
_1 m'oJa
_2 _|mb'ili
_3 t'atu
_4 'n-ne
_5 t'ano
_6 s'ita
_7 s'aba
_8 n'ane
_9 t'isa
_1X k'umi
_2X iSiR'ini
_3X TeleT'ini
_4X aRoba'ini
_5X hams'ini
_6X sit'ini
_7X sab'ini
_8X Teman'ini
_9X tis'ini
_0C m'ia
_1C m,iam'oJa
_2C m,ia_|mb'ili
_3C m,iat'atu
_4C m,ia'n-ne
_5C m,iat'ano
_6C m,ias'ita
_7C m,ias'aba
_8C m,ian'ane
_9C m,iat'isa
_0M1 'elfu
_1M1 ,elfum'oJa
_2M1 ,elfu_|mb'ili
_3M1 ,elfut'atu
_4M1 ,elfu'n-ne
_5M1 ,elfut'ano
_6M1 ,elfus'ita
_7M1 ,elfus'aba
_8M1 ,elfun'ane
_9M1 ,elfut'isa
_1M2 l'akim'oJa
_2M2 l'aki_|mb'ili
_3M2 l'akit'atu
_4M2 l'aki'n-ne
_5M2 l'akit'ano
_6M2 l'akis'ita
_7M2 l'akis'aba
_8M2 l'akin'ane
_9M2 l'akit'isa
_0M3 _|mili'oni // 1,000,000
_0M4 _|bili'oni
_dpt _nukta
_0and _|na
li $u // it
si $u // is-not
yu $u // he,she,it
zi $u // they,them
u $u+ // you,it
ni $u+ // i,me,you, is,are
ku $u+ // it,you
m $u+ // you,him,it
m em $atend
tu $u+ // we,us,only,just
nami $u+
nawe $u+
naye $u+
nasi $u+
nanyi $u+
nao $u+
// pronouns
mimi $u+
sisi $u+
wewe $u+
nyinyi $u+
yeye $u+
wao $u+
hii $u // this, these
hilo $u+ // this,that (previously menioned)
wake $u+ // his,her,its
yake $u+
zake $u+
// prepositions
wa $u $brk // of
ya $u $brk // of,by they,them
la $u $brk // of
cha $u $brk // of
vya $u $brk // of
za $u $brk // of
pa $u $brk // of
kwa $u $brk // of
mwa $u $brk // of
bi $u $brk // in
fi $u $brk // in,on
pa $u $brk // at
min $u $brk // from
toka $u $brk // from
katika $u $brk // from, out of
kuanzia $brk // from,since
tangu Su $brk // from,between
hata $u $pause // until
baada $u $brk // after
bila $u $pause // without
hadi $u $pause // up to
huko $u $brk // there, as when
kwacho $pause // by means of which
kwalo $pause // by means of which
kwao $pause // by means of which
kwavyo $pause // by means of which
kwaye $pause // by means of which
kwa $u // with
mwenye $u $brk // with
wenye $u $brk // with
yenye $u $brk // with
1enye $u $brk // with
chenye $u $brk // with
vyenye $u $brk // with
zenye $u $brk // with
malipo $unstressend
// conjunctions
na $u $pause // and
ama $u $pause // or
ao $u $pause // or
au $u $pause // or
aidha $pause // and
bali $u $pause // but
ila $pause // but,except
angao $pause // although
badalaya $pause // instead
basi $u+ $pause // so,then
ili $u+ $pause // so that
ilikwamba $pause // so that
ijapo $pause // although, even if
ijapokuwa $pause // although
ingawa $pause // although
iwapo $pause // when
japo $pause
(juu ya) J,u:ja $pause // as for
kama $u+ $pause // if,like
kisha $pause // moreover
kusudi $pause // in order to
kuwa $u $pause // that
(kwa kuwa) kwa||k,uwa $pause // becuse
kwamba $u $pause // that
lakini $pause // however
walakini $pause // however
pamoja $pause // together with
panapo $pause // when it is
pindi $u+ $pause // if,when
taraa $u+ $pause // if
wala $pause // either,neither
yaani $pause // i.e.
// exceptions
mantiki ma_|nt'iki $u1+
zanzibar $3