blob: 87de0fad2738ae12e0af439af4bf90b96a207499 [file] [log] [blame]
_?? @:11 // unrecognized character
//numbers
_0 liN35
_1 ji55
_2 @r51
_3 san55
_4 si[51
_5 wu214
_6 liou51
_7 tS;hi55
_8 pA55
_9 S;iou214
_1X s.i.35_|
_2X @r51s.i.35_|
_3X s'a55ns.i.35_|
_4X s'i[51s.i.35_|
_5X w'u21s.i.35_|
_6X l'iou51s.i.35_|
_7X tS;h'i55s.i.35_|
_8X p'A55s.i.35_|
_9X tS;'iou21s.i.35_|
_0C pai214_|
_0M1 tS;h'iE55n_| // 1,000
_0M2 w'A51n_| // 10,000
//_0M3 j'i51_| // 100,000,000
//Latin letters with Chinese accent
a ei51
b pi51
c sei55
d ti51
e ji51
f ai35f
g ts.i51
h ei35ts.h
i ai51
j ts.ei51
k khei51
l ai35l
m ai35m
n @n55
o ou55
p phi51
q khiou55
r @r35
s ai35s
t thi51
u jiou55
v vei55
w ta35pliou
x ai35ks
y wuai51
z zi51
//bopomofo letters
po55
pho55
mo55
fo55
t@55
th@55
n@55
l@55
ko-55
kho-55
xo-55
tS;i55
tS;hi55
S;i55
ts.i.55
ts.hi.55
s.i.55
z.i.55
tsi[55
tshi[55
si[55
A55
o55
o-55
E55
ai55
ei55
Au55
ou55
an55
@n55
AN55
@N55
@r55
ji55
wu55
y55
$textmode
// Most frequent pronunciations of the 3799 most common characters (from Unihan database ftp://ftp.unicode.org/Public/UNIDATA/Unihan.zip, kHanyuPinlu field with some corrections)
she4
kuang4
he2
fan3
yuan3
ying1
e2
鹿 lu4
shang4
ku1
nao4
ke4
zhong3
tao2
pi1
jian4
man2
pei4
qian1
jue1
yao4
fu4
ji1
bao2
xun2
fu4
xian4
po1
dang1
du1
shu1
wei4
bian4
ji1
liang2
qi5
wo1
qin1
rong2
li2
gu3
ji2
xie1
zan4
sou1
zao4
he2
gai4
yin1
yue4
zuo2
jue2
chun5
xun2
jiao1
yu3
xiu4
mi2
xian1
duo5
shao4
zhi1
bie3
zhi3
fen1
ye4
fen4
chai2
chang2
xing3
ming2
tuo3
jia1
qing3
mou2
dao4
pan4
jiu1
dian4
ji1
ren3
zhuang1
ta1
mai4
zhao3
ya3
zai1
lv4
wu4
he2
yuan2
tu2
wen1
qiao1
ze2
han4
chang3
yue1
e4
mei2
kang4
guai1
can2
jing1
she2
yan4
ling2
bin1
jian1
wu3
dan1
shu3
e4
kuang2
kan3
xiu4
ri4
xiang2
zhi2
lian2
pou1
tan1
jiao4
fu2
luo4
hen3
long3
cheng1
hu5
ti3
jiang1
zhi4
tan4
bo2
zhui1
hu4
heng2
huan2
si4
殿 dian4
pin3
sai1
hou4
dan4
si1
lou2
tiao4
beng2
tie1
ying3
xu1
fei2
tou2
duan4
shu1
jing1
ping2
shou3
yi4
zong4
qian1
lei3
dao3
chen2
sa4
chu3
kong3
zhuang1
guang4
fa2
shi2
bie3
xiu4
bi4
ge1
luo2
jian3
jin4
ju4
li4
ji4
wan2
qing3
yi4
jia3
wei1
tang2
si1
jin4
zu3
cai3
gei3
chi4
xie3
ai4
a1
ju4
chou2
xiang1
jia4
lei3
kan1
zhi4
yuan2
jie2
zhen3
jing4
pao4
que4
deng4
gen1
ban3
ya4
zhuang4
cang1
cui1
qing1
mian3
zhan4
ze2
kuai4
long2
tui1
xu3
lv4
zheng4
zhen1
sui2
zhen1
zui4
shuai1
xuan1
ge5
pin2
ma5
ye3
cu4
jian4
ya1
long2
chi2
gong3
chun2
chui1
zhu4
niu3
san3
lv3
me5
lu4
zai4
hen3
ding4
leng3
fu4
鴿 ge1
quan2
mai4
pu4
bao3
chao1
ti3
mo2
kai1
guan3
ben3
宿 su4
yong1
yuan2
jiang3
jiu4
lie4
jing4
ru3
ba4
bi4
guan4
zai3
hui4
yang3
lou3
dou4
pen1
ben1
nen4
fan1
mai4
pu2
wei4
dou3
cong1
luo2
ji2
juan4
chan2
ye4
pi4
guan1
le4
qian1
duan4
pao1
hen2
gong1
qi1
lu4
zhang1
jiao4
gu5
xiao3
xian5
mao2
hao2
yun4
shen3
guan4
nian3
ne5
beng3
xun2
rong2
yan3
xian4
kuang4
mi2
xia2
zhuan3
ya2
shi4
bai2
xiang3
yan4
zhu1
xuan4
she4
yao2
dong1
shu3
la1
jian4
tu4
hu2
lan4
bing4
shou4
xia4
chu2
que4
ji4
peng1
zou4
de5
zhang1
xiong2
zhi4
zhu4
wen4
zhi4
ge5
wei5
便 bian4
shuo4
que5
qiao1
yue4
niang4
tai4
po1
ying2
bing4
man4
zhuan1
zhui4
mi4
bei4
shu1
zhuo2
shua3
song4
ju4
yu2
huan4
fen2
ya5
wai1
suo3
dang4
hui1
hong1
gang1
gang1
yao2
kua4
gan3
jia4
yi4
bei5
e2
kuang4
fu5
rang4
liao2
xiong1
wu5
li2
he1
hou2
wai4
hai1
mu3
fa2
mai4
nao3
jiao1
chi3
huang2
jian4
zhou5
di4
ya2
ci2
huo4
lian2
chao1
sao3
tao1
ning2
mao2
you2
jiao4
bu4
mei2
yang2
ei2
sha1
nu4
yao2
chong1
pai2
mo2
lu2
zhuan4
ya2
chuan2
ju2
yao4
zhai3
mie4
li3
han4
can3
qu1
chan3
xiang1
ce4
jian3
zheng1
ku4
wa2
zhan3
kun4
fu3
ou1
guan1
du4
zhu3
lian4
ling2
mao4
ban1
chang3
lv3
diu1
shi4
xian2
yun4
jiao4
cong2
wei3
xu1
bing3
qian2
xiang2
zhang4
zan4
qian3
gen2
pei2
bu3
bi4
zhi4
you5
mao2
shou4
bao2
sheng4
fen4
zhan3
hua4
ju4
feng1
yi1
qu1
yu3
chou2
jue2
ji4
shang5
xi1
稿 gao3
chu2
xing4
hua2
luan2
ping2
zhan4
xiang4
tan4
lai2
shui4
huan4
si1
you2
mai2
men4
shou4
xia2
li4
yu3
jing1
wo4
wei4
qiang2
ao3
qing2
xian4
gang3
an4
jiao1
tang2
sang3
dian4
yuan2
pei2
wei4
xiang3
ou1
zheng4
zhi2
bei1
hu2
sheng4
qu3
wen2
huan4
zhuang1
hai2
jian1
dun4
tu3
lian3
lai4
ge1
fan2
gang1
qing1
wu4
shu4
luan4
hong2
hua4
ying5
zhou4
o2
tiao4
xiang4
ji2
tuo3
qian1
wei2
dui4
dian4
na4
qian1
ba5
keng1
yan2
wen2
qi2
zhu4
dai4
zhuang1
geng3
luo2
li2
bao3
zheng4
gou3
feng4
yao1
liu2
ha2
hao4
shun4
jian3
cang1
qiang3
pi1
huang2
使 shi3
shi1
yi4
zao1
bei4
shi2
zhuang4
wu1
jian3
wang4
bei5
tan1
mu3
qian1
mu4
dong1
mu4
qu1
gun3
liao3
dao4
ji3
feng4
yan1
tao1
lian3
hu4
chang4
fu5
you2
yan4
huo2
bi3
yang3
pin2
jiang1
jin4
ti5
ma5
you4
tiao2
yi4
fen4
mo3
yu4
ku1
dian4
chi3
shi1
jian4
ci4
yong3
ning2
nao3
wei4
cai1
mao4
jian3
li4
rou2
bao4
cao2
ke1
zuo2
chu3
ting2
fei1
ying4
nao3
li4
zhi2
yang4
juan1
guai3
huan5
fan4
qian3
miao4
la4
qiang2
wo3
shi4
ju1
shang3
hui2
ceng2
gong4
lun4
fang2
guang1
lie4
jian4
jun1
jing1
yi4
li4
zi3
gong1
zhong1
wu1
yan1
li2
tong2
bang1
chu4
tao3
cun2
mao2
qiao4
gui1
tang3
lao2
qiao2
shi5
怀 huai2
qian2
qiu1
tiao4
kuan1
mei2
yin3
wei4
bei1
long2
jing4
bi4
zhu4
ju1
ka3
zhen4
sao3
si4
qi2
chun2
huan4
fu4
can2
jing3
chan1
mu4
xin1
mo4
shen1
xiang1
zhang1
jian4
zha4
zhen3
li4
wei1
zan4
e4
gu1
huang2
jiu3
jiao3
zhou1
wu1
jiao1
tou4
dao3
gu3
wang3
po1
peng2
chu1
yi3
wo1
qi2
xie4
jin1
jian4
fu3
qu1
que1
mu5
rao2
yu3
xing1
dian1
tuo1
hei1
dan4
shi3
ai4
e2
ji1
fan2
hu2
qiu1
r5
lun2
qiao4
fu4
sha4
sui2
guan1
lei4
heng2
niao3
sheng1
xing2
tu2
suo3
zhi1
an1
zhang4
han4
su1
ju2
liang3
ken3
rou4
hong2
jing1
feng1
shu1
wa3
dao3
pao2
da2
hu1
you4
ken3
shen2
deng1
zao4
wu3
du2
xue2
ding1
teng2
wei2
qu1
gou1
yan4
ji1
nian2
chang2
xiao4
dian1
mi3
mei2
yi1
mian2
cai2
xu1
chi4
tan1
zhu4
ai4
jiao3
fu4
hu4
po2
re4
ao2
kang1
ting3
調 diao4
zhi1
ying1
bao1
qian1
ran2
yi4
zao4
fen1
gui1
tai1
ya4
gan3
xian2
long3
yang3
zhen1
zheng1
po5
gou4
qu1
chou3
zheng1
liang2
jing4
fu1
fang5
pen1
fei4
ha1
shi3
ding1
ji2
fu5
zhen4
bo1
dian4
ban3
lian2
yo1
gui3
xing4
xian4
yue1
lan2
jian4
pan4
yang2
chi2
wei1
tou2
dan1
zhan3
jing4
qi1
ban4
gan3
fu4
lian4
mei2
zan2
tu1
jiao3
cang1
ji4
tang2
ca1
shi4
niang5
jia3
kuang4
mai3
lian2
shu3
jin3
cun1
la3
xiang1
bi4
chui1
xin1
luo4
gui1
ji2
hai3
zhu1
耀 yao4
yu4
线 xian4
tan2
pai2
chu2
huan3
di1
chen2
bu4
li2
忿 fen4
jie2
yan4
pang4
ji3
齿 chi3
fa2
ku4
she4
yu3
hao4
shui2
dong3
miao3
zhu4
hao3
yao2
kuang1
bao3
wen4
ku4
窿 long5
ai2
gou1
zhi4
dang1
song4
xun4
qin2
yao2
xi1
寿 shou4
ma3
bie2
ken3
jiang4
yao4
ji4
yu2
ju4
qian1
liang4
zhe2
xu4
chong2
ni3
shu1
gu1
jie1
sha1
guan4
hao2
ne5
kan4
da1
qian1
luan4
chang2
zhu2
wei3
jing1
jiao1
geng4
yue4
xiao4
zao4
fu3
wan2
shuai4
ruan3
yi4
huo4
fa1
chao2
yun2
huo3
nai3
xu1
shao1
cha4
shan3
shou4
dou1
o1
chai1
fu2
yuan2
she2
la5
fu5
zhou1
wu1
song3
shuan1
xi1
kua1
ci2
jian3
kong1
guo3
qing1
yi4
xing4
lie5
yang3
xuan1
shi5
du3
xiang4
xin4
zou4
wei2
退 tui4
chou3
fei4
luo4
qing4
niao3
you1
zheng1
wei2
dui1
fen3
gu3
lian2
zhi4
ei2
cheng1
轿 jiao4
shen2
hong2
wo4
bo2
dou4
pang1
gui4
liu4
li2
chu2
xi4
ying1
bo2
ou1
gui3
shan4
jin1
jiang4
zai1
dian3
fan4
shang3
tang4
ke2
ju3
fu1
jiang1
yi4
dai3
jue2
ke3
chang3
ju2
ren4
shi5
qi1
kou4
po5
zhe5
jin3
xi1
sai4
peng2
jia2
chang2
fen4
xi4
bian4
nai4
zhen3
huan5
chun2
jiang3
zong1
zao3
dui4
xun2
ling4
zhi2
lia3
zhuan1
jun1
peng1
ma4
mang2
yan2
sheng1
peng3
ji2
jiao3
shuai1
xun4
zhan1
zhi4
ji1
song1
shi4
po1
chong1
lan3
tu1
yu3
yi4
chi1
juan1
ni2
neng2
zhan3
di2
ma3
wang4
ji1
yi4
gong1
han4
yao2
min3
gu4
liang2
you2
shan1
luan3
yao1
lu2
cai2
reng2
hun1
jun1
tan2
gang3
pi1
lan2
yo1
zi4
shu3
de5
cai2
wang4
bian1
pen2
qi3
gua4
zao4
jia5
miao2
gong3
yong3
qi2
wu2
pan2
gong3
fu5
dian4
qi1
wan3
hui4
tuo1
jing1
xie1
ai1
zai4
bi4
shui3
shang1
rao2
jing1
suo1
huang5
gui1
chui2
zi5
gao1
ge1
zhuang4
li3
wei4
su4
gei3
mao2
wan4
tao1
guo4
diao4
zou3
ke1
nian3
yin2
tai4
ta3
zang4
yu2
ye4
pi3
zhu4
luan2
qing2
ke1
jin4
guo2
du4
yuan1
jin4
yao2
si1
diao4
xun4
nai3
a1
juan4
dong4
yao1
kuang4
wo4
geng3
hui3
long2
jiu3
gua3
chen4
liao2
yun1
xiao3
long2
xian4
dan4
pai4
xi1
bi4
ye4
ji4
si1
wu4
piao4
ce4
ci2
ce4
shi4
ying1
xiang3
fang3
mi4
fou3
shao4
tan3
pin2
duan4
ping2
di4
ji4
you1
zhuo2
lao1
zhu1
luo2
xing1
dong4
qu1
ling2
heng1
shui4
zuo4
rong2
lun2
cun4
mao1
pa2
feng3
亿 yi4
qi2
jiao1
qing1
shi1
lian4
ma4
pai1
shi4
zhang3
yi5
chun1
zhan1
fan3
nan2
jiao1
suo3
xuan2
da1
dang4
ming2
zao3
qu1
fa3
hui1
huai2
wo1
tan1
min3
ting1
ku1
bian1
liao2
lv2
nai4
chen2
pao4
kuai4
wu2
po4
shi2
ban4
wang3
que4
yun2
jiang1
hai4
zhi3
kuang4
xi1
keng1
dai4
zu3
qie4
luo2
dang4
wei2
shu4
sheng4
liang2
zi4
huang2
xiong1
wan3
qin2
beng3
xiao3
duo4
li4
qiao4
qi3
e2
zhai2
zhou4
wu1
jian4
cheng1
chang4
sha1
ji2
lie4
li3
jian1
shuang1
qian2
xian1
jie3
lian2
xuan3
han4
cu1
duo1
weng1
xin4
pi2
gu3
da3
gua1
bang4
lu4
ti4
hun4
mo2
fang2
rong2
die1
bu3
ban4
chou2
mei2
lu4
广 guang3
pi4
gui3
xie2
cou4
ji4
tiao4
bang3
ke4
shi4
sha4
er3
mian3
shi2
tou1
ban1
tie1
pi2
yang1
bei4
dou3
zhi1
mu3
jia1
na4
jiang1
ya1
tai4
lei2
hu1
zhu3
xun4
ci4
niu3
zuo4
duo3
tuan2
shen4
yan2
dian4
jiang3
jia4
bei4
sao3
mian2
qi2
le5
nuan3
yue1
cui4
chan2
qia4
ge2
deng4
kui1
yun4
yong4
miu4
cai2
zheng4
qing1
zhuang4
ying2
gui3
yang3
shen3
ji1
cheng2
zhao1
qi4
you3
mao4
ling4
di4
nian3
jie4
zheng3
kan3
jian4
na3
kui2
xi1
tu2
jian3
jie2
qing1
dan1
bu4
jiao3
jiu4
wen2
zhi4
zhong4
dian4
fei4
ceng4
qu1
yang2
yu4
bian3
an4
chou2
chan2
qiu2
po4
ji1
xiu4
huang2
jia2
fang1
ba5
huai2
lu3
he2
tao1
zhou1
lai2
bie1
gan1
gui1
yu4
jian1
bei3
ti5
huai2
ba1
ge4
xiang1
zhan4
li3
ji1
cui1
qu3
zhu4
yun2
shi4
shi4
du2
bai3
xie3
fu4
fu4
tie3
lei4
men2
zhe4
zhuang1
jing1
shao1
wei4
yao3
wen3
fa2
beng4
qing4
sun3
gou4
fei4
liao2
ye4
ci2
qi4
hui1
feng3
qiang1
yan2
zong3
zu3
quan4
wei4
chou1
bo5
gu4
bing1
xiu4
mo2
she4
ru2
mei2
ya4
yu4
ding3
qian4
heng2
jian4
jiao4
lei4
zheng4
xiang4
miao4
yu2
jiao1
jun1
xiao1
cuo4
cuan4
ba2
piao1
bu4
di4
shui4
wei3
mang2
sui1
ji4
jie4
sheng4
fan4
mao4
mi4
mu3
kai1
mo4
jiu4
yi3
xian1
chang2
yuan4
guan1
ji2
zun1
guan1
bo2
liao4
ran2
hua4
jie1
xun2
jing3
zhu4
jin1
ma1
pa4
han4
jie3
shu4
dao3
kan3
xi2
dun1
you1
wa4
xuan2
ma3
shi5
gu4
ye4
jiang5
feng2
wa1
bei4
xu3
bian3
zei2
ju4
bu3
dong1
wei2
shu1
fen1
xian4
ye3
che3
穿 chuan1
gou1
ye5
qian2
bi3
gu4
yan2
lang3
sai4
shuo1
yan2
ma2
hua2
tuo1
zhe5
zui4
su4
mei2
qiao3
tao2
xia2
ming2
du4
duo2
hu1
xu4
xue4
bao4
hao4
tang1
bian4
nao3
feng1
guan3
you2
zhong4
li4
wan1
xing4
gai4
xian4
lian4
jie1
bao3
zhou1
zi1
ken3
shi3
cang1
jin3
mei4
long2
zhou4
wen3
yu4
ting2
xun4
du4
ge1
sui4
xin1
qiang2
hai4
juan4
xian4
di1
shen1
hua2
ju2
tu5
suan4
gou4
ma5
zhang1
zhu2
dui4
gan3
er2
peng2
hu2
chun5
ge1
ban1
yang2
zi3
duan4
湿 shi1
wo1
zong1
bai3
hu2
jiao1
ou1
jing4
liang4
long3
qi4
yang4
pao1
yao4
si4
yan2
zheng4
zhang4
yi2
la1
bo1
pei2
shuang1
bian4
wei2
lei4
zhi4
shou1
duan3
hou4
han2
shi1
zhou4
xiong1
fang3
访 fang3
ke1
miao2
cha2
zhe1
zeng1
hua4
ji5
xian4
kuan3
wo4
que5
xun4
xian1
ding4
nu2
zang4
yi4
tao3
rong2
bi4
kui1
qian2
cha4
ren4
miao3
yu4
li5
shuai4
sao1
xia2
chen2
di1
chen5
zha1
dao4
li4
sheng1
pu1
zui4
xiong1
shang1
chi2
mou2
ding4
wu4
bu3
cheng2
yue4
hang2
ting2
hua4
xue1
mei3
zheng1
zhen4
long2
zheng1
zao3
xie2
zi1
si4
yang4
bi4
han4
zhui5
ta1
chuan2
xie4
zhai4
ceng2
zheng4
qiang1
xing4
jie1
fan2
you4
jiao1
zhuan1
xiang1
dong4
xi1
zhi1
sui4
廿 nian4
ye3
ge2
du4
can1
ban4
zao4
yin1
chang4
wa1
fu2
suo3
dong4
chou4
yue4
gui4
jiang1
lian2
xiang1
si1
dang5
綿 mian2
huang2
jiao3
pu3
jie1
ji4
fu3
an4
song4
liu1
lian2
me5
xian4
guo4
da2
yi4
lie4
feng1
duo2
feng1
bin1
pian1
dan4
lian2
li5
dun4
bei4
禿 tu1
jie4
liang4
jin3
ban5
xu2
zhe5
die1
qian2
feng4
qi2
kuo4
shi1
mu4
jian4
hua4
mai4
gu5
ji1
bao3
xue3
wang5
song4
pa1
cheng2
wu3
ping2
fu4
lou3
yi4
chou2
zao2
wu2
ai4
gan1
ying1
bai3
bing3
hua1
ji1
wei3
yi2
chao1
mo4
xing2
gong1
ning2
rui4
huo1
pu4
jiao3
diao4
wei1
bo5
bi4
zhu3
li4
ming4
jian4
cha2
仿 fang3
qiu2
mei3
mang2
cuan4
qin1
yi4
gan3
chu4
yan4
he4
zhi4
jie2
fu2
e4
ling3
zhang3
ken3
san4
er2
bian4
na4
cha2
che4
kua3
shu1
zun1
e2
feng1
jin4
huang1
cang2
wan1
lve4
lan4
bang4
shai1
lian4
dao3
zhi4
gai4
biao3
shu3
chuang3
xiao1
ce4
yu4
ma1
yuan2
qie4
guan4
rang4
dang3
bi4
kan1
zhu1
hu5
di2
ze2
huo4
qing1
jin4
ping2
bi4
huo4
cuo1
yao2
wan3
ze2
sui4
zhi2
gong4
zong1
cao1
tong3
lou4
ren2
yi4
cong1
long2
dao4
huang2
wei1
dian4
gu3
diao4
tang2
jia4
liang4
ao4
bang3
tian3
ning2
pi2
er4
xiu3
shi4
tou2
de5
fang2
cheng2
guo3
gang1
chuang4
yuan2
yu4
bian1
meng2
gong1
man2
xian3
guai4
ce4
jing4
man3
you4
zhao3
wang3
shu4
jing5
绿 lv4
di3
quan2
zhou2
ou3
yi2
xiao1
xiao4
zhou4
jin1
dao3
nan2
zhuo2
xu4
cheng2
bang4
zhi1
li3
gen1
bing3
ji3
xian1
chu2
pei4
ju4
xuan3
竿 gan1
ci2
ang2
lin2
mian2
kong3
ba4
qian3
fang2
lan3
qi1
luo2
xian2
can2
ci2
qiao1
fu1
ju1
quan4
xie2
kan1
bang3
zhe3
yu3
sha1
shuai4
cang1
fu2
zi3
bo3
sha3
xia4
shan4
ju4
le4
jian1
pu3
shi1
li5
hu2
shi4
xiu4
bang1
ji5
fang3
diao1
zhan4
zhong3
fan1
jian1
lin2
xi2
liu3
liang4
da5
bei1
jin1
xian3
zai1
chu3
za2
yi4
ba5
mai4
xu4
chao2
er3
qiao2
de2
xie2
ren4
jian3
qin1
gui4
chu5
zu3
ji1
liao2
qian4
jian1
zang4
ying5
biao1
pu1
cheng4
tuo2
qu1
shi1
fei1
huan4
ding1
滿 man3
chi1
ya1
yi4
mu3
sheng1
shan3
jing3
jiao3
cha4
hua4
she3
chuan3
bao4
輿 yu2
nong2
zhao4
ba5
hua4
lang4
chi2
zuan4
pan2
bin1
rao4
chou5
bei4
wen1
mie4
yin3
ba5
bi4
feng4
fu3
ying2
ji3
tong3
feng1
tian1
cuo4
jiu4
pu2
an1
tu2
xi2
ying2
le4
ying1
qin1
xing1
ke4
chui2
yi3
hua2
chong2
ru2
yun4
shi1
qi4
yong3
chi4
cheng2
zhi3
ti4
ding4
pian4
zhun3
jie4
suan4
kong4
xue1
fu2
ying3
xiao4
heng2
kuan1
bian1
qiang1
ning2
jin1
xin1
e4
hui4
shang4
shi2
jian3
qia1
dan1
yue4
he2
dang5
duan1
na2
xiang1
gui3
diu1
hou2
li2
xiang4
qian1
li4
lao2
yin1
xia4
hui3
piao1
bo1
shu2
xiang4
chun2
xi1
geng1
chan3
wu3
tong3
zan4
yang2
jiang3
ye5
yan2
kuang1
kan3
tai4
ya4
ji4
mu4
juan3
jiu1
zhi1
zhuo2
zhao4
ru3
shu1
wu5
ba4
zhan4
cuo4
huang3
duan4
su5
za2
ao1
ji4
nong2
dun1
ne5
dian3
yuan4
ge1
fu3
zhang4
duan4
wan4
su5
yang2
liang2
ju4
shi2
qie4
lou4
xun1
xin1
yu4
ju4
zhui4
kui4
mo4
jian4
jin1
jian3
cui4
heng2
shi3
diao1
lv2
pu4
jiu3
men2
kui4
gua4
chou2
bi1
zao3
ceng2
shao1
yong1
cheng2
yu2
bao4
cu4
lu4
nan2
jing4
sui4
ni3
fa1
lv3
dao4
luo4
zhi3
shen1
bai3
quan2
huo4
guo2
sen1
cong1
yi1
miu4
duo2
yi3
yin3
chao2
lu2
fu2
xie2
ying3
jie2
zhou4
man4
ta1
ju1
zhuan1
an1
tong3
lie4
cuo4
fan4
hu4
yun3
yu4
long2
shu4
chuang2
shu4
xi1
shen1
kua4
dao1
jing3
yin2
zhong1
ping2
ju3
ai1
hao2
chuang3
ying2
mao1
xiao1
pao3
jing4
chan2
jing3
fu2
chang2
bi3
sang4
run4
zai4
bei4
ji3
xin1
yuan2
fen4
min2
li2
ding1
huai4
di2
ying4
li3
che1
chen2
la4
gua1
sha1
rong1
can1
zha1
chuai1
fa2
za1
he2
pian4
yin1
bo2
meng2
zhen1
tian2
jian4
nong4
lv4
huang3
qu4
lin2
you2
xun2
qing3
jin4
ma3
ling2
shen1
fu2
rao3
zhong1
ju4
hong2
yin2
man2
jian4
bang1
shu1
xin1
shao1
li4
yuan4
ling2
za2
mi1
qiang2
tong4
mi2
ji1
lin2
qie4
zhua1
he1
qu2
wei2
shi1
wa5
xia1
e4
jie4
jue2
bei4
ta4
ku4
jiao4
tian2
wang2
zhou4
ni3
cong1
jiang1
qi3
zhen4
zhan1
pie1
yu4
qin1
xiao1
zhan3
bi4
xie4
shua1
qiao1
ji1
pin2
di4
zu2
xu4
rong2
shi4
gai1
xiao4
yu2
shuang1
hong1
zha2
lian4
ku4
xia1
尿 niao4
cai3
lai4
mo4
ji1
zhuang1
beng4
san1
gu3
tuo1
za3
zhang3
gui1
chan3
sai1
you4
wei2
feng1
yang2
fei1
qian3
lei4
bi3
can3
piao4
dun1
dian3
feng1
shao3
ge1
bo1
ken3
bin1
xi1
qian4
hai2
yu4
ya1
sha1
kou3
ke1
yi2
fan4
liao4
li4
liu2
wei3
shu4
dun1
ti2
jing1
gang1
sha1
qiu1
se4
bei4
men5
ya4
she4
dan3
fu4
wei5
kuai4
chao1
lu2
ti2
zhe4
mei3
zhi3
shan1
yu2
nong2
jiao4
chao3
mo2
yi1
li2
long2
shen4
liu2
lan2
jian1
ba3
xiang4
nu3
ba5
shi4
lou5
ze2
chi1
zhu4
zhuo1
xu1
ban1
bian4
er3
lan2
shun4
wang4
ji2
yan2
lun2
fu4
miao4
huo4
peng4
huo3
mai4
yu3
yan3
xia2
ke2
fen4
xiao1
jie2
gan3
貿 mao4
zhi2
li2
cong2
qi3
sha4
pei4
jiao3
ming2
ye4
lun1
hun2
di2
zhui5
huang3
rong2
tang3
jie1
xiao1
zhang4
ai1
hun2
chi2
qiang3
du4
jie4
xuan2
ruo4
xu1
leng4
jian4
hua1
die2
shi2
deng3
ji4
yi3
mei2
qi1
gai4
chen2
yan1
ta4
fei4
liu2
an3
ban1
shang1
liao1
gou4
fu3
jie2
yun1
li4
xi1
cheng2
a5
xing2
tang1
peng1
cheng2
kuo4
qian1
suo1
li4
xian3
ling2
hu5
ran3
yin4
chai2
ting2
meng3
tie3
shu4
lan2
ji1
yin3
teng2
jiang1
wu5
ti2
mei4
huan2
jiu4
yi1
jiu1
dai1
lin2
kai3
xu4
feng1
ren4
ya1
zhuang4
chu4
xian4
cai2
zhong3
wan1
pu2
ce4
shi4
sun1
zhong3
lv3
sa1
jian4
tan2
yi1
lin2
gu1
zhi1
nao4
fu4
beng1
suo3
kuo4
xu1
hou4
bei1
meng2
shi4
hao4
chou2
luo2
huai4
shang3
ju4
yao3
guan4
xue2
you4
biao1
li4
zhuan3
gai4
huo4
hui4
ce4
huan3
jiang3
bang3
pa1
bian4
die2
mao2
zuo4
lv4
jun4
tian1
juan1
xi2
wan1
hu2
zong1
jia1
jie2
o1
zhi2
si1
zong3
xie2
jiao1
yi2
chan3
zi1
shai1
la4
xiang2
xin1
gong1
luo2
xiang3
kao4
姿 zi1
liang4
bai4
bu4
饿 e4
nian2
cou4
fu2
ying1
shao4
shan1
lang2
liang2
dao3
gao3
gou1
jin3
wen2
qun2
shuang3
shu4
hai1
yan2
xi1
zhi2
ju5
ling3
chan2
kang2
kuo4
luo2
dian3
bo1
liang4
e2
lun4
zhao4
chang2
zhu1
fen1
lu3
cheng2
yu4
pan4
dong4
tong2
wen2
sun3
bao1
chan3
suo3
ti1
hou3
bi4
tan3
jiu1
cao3
rang3
yan4
shou4
shen3
zhan1
you2
zao2
xie2
zhong1
chen4
niang4
ai3
guan3
hun1
gai3
e4
du2
du2
fu3
gai4
fan4
long3
zheng1
song4
ji4
he2
ti4
沿 yan2
mai4
ting1
chui2
jin3
ng2
qi2
xu1
chan3
su1
zhu3
xi4
li2
mei3
lu4
yong1
di4
ping2
fei1
shan1
xuan2
fa2
jian4
rong2
zan3
ting1
jiong3
ning2
cu4
bo2
fan1
wo1
zuo4
fu2
zong1
sui1
西 xi1
fu4
wei4
zui3
ya3
shi4
zhan1
li4
cha1
chan4
pin1
can2
lan4
sheng1
jing4
dui4
chu1
ze2
e2
zhu4
chu4
hu4
he4
jian3
zhuo1
niu2
chen2
fen1
jie4
xiao1
shen1
jue2
song4
yan3
hui4
ku3
dian4
ji1
lu4
reng1
dan4
nin2
dang4
cheng1
jian1
shua1
yang2
qu1
kai1
su4
zhi1
bing1
tan4
you2
tui3
kang4
ke3
ke1
ruan3
fan2
tuo5
chan1
jian1
gu3
zhang4
han2
rao4
lao2
lao3
gou4
wan2
gao1
bian1
gou1
ji4
ci2
jia1
bian1
zheng1
yi4
gong1
mang2
zhu1
quan2
an4
ji2
rang3
pang2
chi3
weng1
xi4
jian3
mo4
dan1
dou4
bo3
suan1
lun1
mao4
ren4
tu1
shi4
ban1
fu2
shen3
xie2
kao3
ji2
dai4
hong1
gang1
bi2
jiao1
ling2
te4
hui4
xi1
chang5
jiu1
lao1
shi4
shuai3
bai4
mie4
peng5
xian3
tao2
lian4
meng4
ta1
ma3
ge2
di2
gua4
hua1
gang1
qu4
yuan2
nei4
fei3
dai4
kang1
qing1
ti1
xun2
deng1
chu3
jia1
he4
tao2
tan2
men5
shui2
shi4
zhong1
wu4
rou2
quan2
kun1
shi4
ju3
gui1
zhong1
jin3
wei3
tang4
can1
ke1
shi3
song4
miao2
men4
jun1
jing4
jiao1
lan3
ge2
wu3
lia3
sheng2
xi1
guo1
yan2
dang3
shou3
jing4
dan4
hu3
hu2
wang1
zhi1
xi1
pi2
shen2
san3
you2
luo4
zen3
xi4
gan1
chang2
shuo1
li4
nie1
nei4
shi4
sa3
die2
xu4
jiang1
yuan2
ruo4
zi3
gao1
dian4
cao1
ji2
du3
fu2
pi1
dai4
chuang1
sa4
si1
hun2
huang1
ma3
shou3
zhi3
ling2
lan2
ji4
tun1
yan4
shen1
tuo3
yi3
ge1
ye4
dou3
fen2
yin3
dan3
ce4
mang2
long2
ci4
qiao2
gang1
bao4
gong1
jian4
gun4
wei3
qi4
nong2
chao3
cong2
tao4
tai2
shi4
ling3
sha4
fen4
ai4
dao4
sui4
tian2
jue2
xi2
duo1
mi4
zan3
bing3
xian2
gui1
yin3
wu3
ji1
yong3
xi3
gong4
qiong2
qing1
xie4
bi4
jing1
sheng4
shuo4
wei3
shu4
su4
zhong4
kuo4
jian1
an1
chi2
xiao4
dao4
lve4
dang3
屿 yu3
wang2
yi4
tang4
jiao3
da4
jian3
yi4
guo1
sheng2
wan2
jia1
jian1
fan4
mian4
tu2
hui1
zuo3
chuan4
shi2
jia4
zhen4
xie4
yuan3
tong2
cong2
hui1
ben4
bo1
shu1
zhai4
jian3
hei1
ci2
jing4
pang2
nan2
wen3
che4
tuo4
xun4
zhou1
yan4
ting3
ding4
shao1
cai4
cong1
lian2
jian4
kun3
zhuan4
xiu4
rao3
bian4
xie4
yu3
zha3
chi3
tan1
du2
yu4
hui3
que4
jing3
yu2
lei3
jue2
suo5
su4
di3
gu1
wen2
chong1
yuan2
sou1
gan1
xi1
sou5
yu2
ao3
yi4
qi4
yan2
xiang2
chang2
xian4
ji1
wu4
zhi4
zuan1
qie3
shou4
yuan2
nian4
mo1
chang3
tan4
ban4
bao3
lan3
yi2
zong4
kou4
di4
meng4
mi1
漿 jiang1
yi2
gong5
teng2
bi3
cang1
ping2
yu2
cong1
da2
ai3
tan4
lv3
lou2
cai3
zai3
teng2
wei4
zao1
gang1
song3
shen4
shi4
chui2
shu1
shi2
liao2
chu4
nv3
bo2
lan2
jian3
wa4
sheng3
hai2
zhen4
she4
chong1
mo4
zei2
zu1
fu2
ya2
re4
ji4
zhu2
an4
jiang4
shu1
ba1
tu3
yue4
tang3
chu2
ling2
qi1
han3
tiao1
chuang4
bai4
dan1
mo4
quan1
can2
yuan2
mu4
dou1
yin1
yu2
jie2
ti2
sun1
ting1
huang2
yang1
tang2
wei4
di2
pei2
chao2
shai4
wei3
pao2
pi4
deng1
wu1
guan1
zhou4
wu1
ling5
xi2
yu4
ce4
ma5
feng4
xian1
gao1
lan2
xun4
ai1
ai3
ying2
cong1
pa4
gang3
pian4
mou3
kuo4