blob: cc9c4cd61b0440877159c251a168efd67d00cd10 [file] [log] [blame]
#include <sysdeps/unix/sysv/sysv4/setpgid.c>