blob: 631a8aea8a7a9e3a863da31a075888b4f8eba895 [file] [log] [blame]
{
"accessibility/accessibility-meta.ts | accessibility": {
"message": "Âćĉéŝśîb́îĺît́ŷ"
},
"accessibility/accessibility-meta.ts | shoAccessibility": {
"message": "Ŝh́ôẃ Âćĉéŝśîb́îĺît́ŷ"
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | accessibilityNodeNotExposed": {
"message": "Âćĉéŝśîb́îĺît́ŷ ńôd́ê ńôt́ êx́p̂óŝéd̂"
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | ancestorChildrenAreAll": {
"message": "Âńĉéŝt́ôŕ'ŝ ćĥíl̂d́r̂én̂ ár̂é âĺl̂ ṕr̂éŝén̂t́ât́îón̂ál̂: "
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | computedProperties": {
"message": "Ĉóm̂ṕût́êd́ P̂ŕôṕêŕt̂íêś"
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementHasEmptyAltText": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ h́âś êḿp̂t́ŷ ál̂t́ t̂éx̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementHasPlaceholder": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ h́âś {PH1}."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementIsHiddenBy": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ íŝ h́îd́d̂én̂ b́ŷ áĉt́îv́ê ḿôd́âĺ d̂íâĺôǵ: "
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementIsInAnInertSubTree": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ íŝ ín̂ án̂ ín̂ér̂t́ ŝúb̂t́r̂éê f́r̂óm̂ "
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementIsInert": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ íŝ ín̂ér̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementIsNotRendered": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ íŝ ńôt́ r̂én̂d́êŕêd́."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementIsNotVisible": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ íŝ ńôt́ v̂íŝíb̂ĺê."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementIsPlaceholder": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ íŝ {PH1}."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementIsPresentational": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ íŝ ṕr̂éŝén̂t́ât́îón̂ál̂."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementNotInteresting": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ ńôt́ îńt̂ér̂éŝt́îńĝ f́ôŕ âćĉéŝśîb́îĺît́ŷ."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | elementsInheritsPresentational": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ ín̂h́êŕît́ŝ ṕr̂éŝén̂t́ât́îón̂ál̂ ŕôĺê f́r̂óm̂ "
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | invalidSource": {
"message": "Îńv̂ál̂íd̂ śôúr̂ćê."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | labelFor": {
"message": "L̂áb̂él̂ f́ôŕ "
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | noAccessibilityNode": {
"message": "N̂ó âćĉéŝśîb́îĺît́ŷ ńôd́ê"
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | noNodeWithThisId": {
"message": "N̂ó n̂ód̂é ŵít̂h́ t̂h́îś ÎD́."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | noTextContent": {
"message": "N̂ó t̂éx̂t́ ĉón̂t́êńt̂."
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | notSpecified": {
"message": "N̂ót̂ śp̂éĉíf̂íêd́"
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | partOfLabelElement": {
"message": "P̂ár̂t́ ôf́ l̂áb̂él̂ él̂ém̂én̂t́: "
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | placeholderIsPlaceholderOnAncestor": {
"message": "{PH1} îś {PH2} ôń âńĉéŝt́ôŕ: "
},
"accessibility/AccessibilityNodeView.ts | staticTextNodeIsUsed": {
"message": "Ŝt́ât́îć t̂éx̂t́ n̂ód̂é îś ûśêd́ âś n̂ám̂é f̂ór̂ "
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | activeDescendant": {
"message": "Âćt̂ív̂é d̂éŝćêńd̂án̂t́"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | aHumanreadableVersionOfTheValue": {
"message": "Â h́ûḿâń-r̂éâd́âb́l̂é v̂ér̂śîón̂ óf̂ t́ĥé v̂ál̂úê óf̂ á r̂án̂ǵê ẃîd́ĝét̂ (ẃĥér̂é n̂éĉéŝśâŕŷ)."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | atomicLiveRegions": {
"message": "Ât́ôḿîć (l̂ív̂é r̂éĝíôńŝ)"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | busyLiveRegions": {
"message": "B̂úŝý (l̂ív̂é r̂éĝíôńŝ)"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | canSetValue": {
"message": "Ĉán̂ śêt́ v̂ál̂úê"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | checked": {
"message": "Ĉh́êćk̂éd̂"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | contents": {
"message": "Ĉón̂t́êńt̂ś"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | controls": {
"message": "Ĉón̂t́r̂ól̂ś"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | describedBy": {
"message": "D̂éŝćr̂íb̂éd̂ b́ŷ"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | description": {
"message": "D̂éŝćr̂íp̂t́îón̂"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | disabled": {
"message": "D̂íŝáb̂ĺêd́"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | editable": {
"message": "Êd́ît́âb́l̂é"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | elementOrElementsWhichFormThe": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ ór̂ él̂ém̂én̂t́ŝ ẃĥíĉh́ f̂ór̂ḿ t̂h́ê d́êśĉŕîṕt̂íôń ôf́ t̂h́îś êĺêḿêńt̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | elementOrElementsWhichMayFormThe": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ ór̂ él̂ém̂én̂t́ŝ ẃĥíĉh́ m̂áŷ f́ôŕm̂ t́ĥé n̂ám̂é ôf́ t̂h́îś êĺêḿêńt̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | elementOrElementsWhichShouldBe": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ ór̂ él̂ém̂én̂t́ŝ ẃĥíĉh́ ŝh́ôúl̂d́ b̂é ĉón̂śîd́êŕêd́ d̂éŝćêńd̂án̂t́ŝ óf̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́, d̂éŝṕît́ê ńôt́ b̂éîńĝ d́êśĉén̂d́âńt̂ś îń t̂h́ê D́ÔḾ."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | elementOrElementsWhoseContentOr": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ ór̂ él̂ém̂én̂t́ŝ ẃĥóŝé ĉón̂t́êńt̂ ór̂ ṕr̂éŝén̂ćê íŝ/ár̂é ĉón̂t́r̂ól̂ĺêd́ b̂ý t̂h́îś ŵíd̂ǵêt́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | elementToWhichTheUserMayChooseTo": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ t́ô ẃĥíĉh́ t̂h́ê úŝér̂ ḿâý ĉh́ôóŝé t̂ó n̂áv̂íĝát̂é âf́t̂ér̂ t́ĥíŝ ón̂é, îńŝt́êád̂ óf̂ t́ĥé n̂éx̂t́ êĺêḿêńt̂ ín̂ t́ĥé D̂ÓM̂ ór̂d́êŕ."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | expanded": {
"message": "Êx́p̂án̂d́êd́"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | flowsTo": {
"message": "F̂ĺôẃŝ t́ô"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | focusable": {
"message": "F̂óĉúŝáb̂ĺê"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | focused": {
"message": "F̂óĉúŝéd̂"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | forARangeWidgetTheMaximumAllowed": {
"message": "F̂ór̂ á r̂án̂ǵê ẃîd́ĝét̂, t́ĥé m̂áx̂ím̂úm̂ ál̂ĺôẃêd́ v̂ál̂úê."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | forARangeWidgetTheMinimumAllowed": {
"message": "F̂ór̂ á r̂án̂ǵê ẃîd́ĝét̂, t́ĥé m̂ín̂ím̂úm̂ ál̂ĺôẃêd́ v̂ál̂úê."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromAttribute": {
"message": "F̂ŕôḿ ât́t̂ŕîb́ût́ê"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromCaption": {
"message": "F̂ŕôḿ ĉáp̂t́îón̂"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromLabel": {
"message": "F̂ŕôḿ l̂áb̂él̂"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromLabelFor": {
"message": "F̂ŕôḿ l̂áb̂él̂ (f́ôŕ)"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromLabelWrapped": {
"message": "F̂ŕôḿ l̂áb̂él̂ (ẃr̂áp̂ṕêd́)"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromLegend": {
"message": "F̂ŕôḿ l̂éĝén̂d́"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromNativeHtml": {
"message": "F̂ŕôḿ n̂át̂ív̂é ĤT́M̂Ĺ"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromPlaceholderAttribute": {
"message": "F̂ŕôḿ p̂ĺâćêh́ôĺd̂ér̂ át̂t́r̂íb̂út̂é"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromRubyAnnotation": {
"message": "F̂ŕôḿ r̂úb̂ý âńn̂ót̂át̂íôń"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromStyle": {
"message": "F̂ŕôḿ ŝt́ŷĺê"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | fromTitle": {
"message": "F̂ŕôḿ t̂ít̂ĺê"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | hasAutocomplete": {
"message": "Ĥáŝ áût́ôćôḿp̂ĺêt́ê"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | hasPopup": {
"message": "Ĥáŝ ṕôṕûṕ"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | help": {
"message": "Ĥél̂ṕ"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ifAndHowThisElementCanBeEdited": {
"message": "Îf́ âńd̂ h́ôẃ t̂h́îś êĺêḿêńt̂ ćâń b̂é êd́ît́êd́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ifThisElementMayReceiveLive": {
"message": "Îf́ t̂h́îś êĺêḿêńt̂ ḿâý r̂éĉéîv́ê ĺîv́ê úp̂d́ât́êś, ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥé êńt̂ír̂é l̂ív̂é r̂éĝíôń ŝh́ôúl̂d́ b̂é p̂ŕêśêńt̂éd̂ t́ô t́ĥé ûśêŕ ôń ĉh́âńĝéŝ, ór̂ ón̂ĺŷ ćĥán̂ǵêd́ n̂ód̂éŝ."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ifThisElementMayReceiveLiveUpdates": {
"message": "Îf́ t̂h́îś êĺêḿêńt̂ ḿâý r̂éĉéîv́ê ĺîv́ê úp̂d́ât́êś, ŵh́ât́ t̂ýp̂é ôf́ ûṕd̂át̂éŝ śĥóûĺd̂ t́r̂íĝǵêŕ â ńôt́îf́îćât́îón̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ifThisElementMayReceiveLiveUpdatesThe": {
"message": "Îf́ t̂h́îś êĺêḿêńt̂ ḿâý r̂éĉéîv́ê ĺîv́ê úp̂d́ât́êś, t̂h́ê ŕôót̂ él̂ém̂én̂t́ ôf́ t̂h́ê ćôńt̂áîńîńĝ ĺîv́ê ŕêǵîón̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ifTrueThisElementCanReceiveFocus": {
"message": "Îf́ t̂ŕûé, t̂h́îś êĺêḿêńt̂ ćâń r̂éĉéîv́ê f́ôćûś."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ifTrueThisElementCurrentlyCannot": {
"message": "Îf́ t̂ŕûé, t̂h́îś êĺêḿêńt̂ ćûŕr̂én̂t́l̂ý ĉán̂ńôt́ b̂é îńt̂ér̂áĉt́êd́ ŵít̂h́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ifTrueThisElementCurrentlyHas": {
"message": "Îf́ t̂ŕûé, t̂h́îś êĺêḿêńt̂ ćûŕr̂én̂t́l̂ý ĥáŝ f́ôćûś."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ifTrueThisElementMayBeInteracted": {
"message": "Îf́ t̂ŕûé, t̂h́îś êĺêḿêńt̂ ḿâý b̂é îńt̂ér̂áĉt́êd́ ŵít̂h́, b̂út̂ ít̂ś v̂ál̂úê ćâńn̂ót̂ b́ê ćĥán̂ǵêd́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ifTrueThisElementsUserentered": {
"message": "Îf́ t̂ŕûé, t̂h́îś êĺêḿêńt̂'ś ûśêŕ-êńt̂ér̂éd̂ v́âĺûé d̂óêś n̂ót̂ ćôńf̂ór̂ḿ t̂ó v̂ál̂íd̂át̂íôń r̂éq̂úîŕêḿêńt̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | implicit": {
"message": "Îḿp̂ĺîćît́"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | implicitValue": {
"message": "Îḿp̂ĺîćît́ v̂ál̂úê."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | indicatesThePurposeOfThisElement": {
"message": "Îńd̂íĉát̂éŝ t́ĥé p̂úr̂ṕôśê óf̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́, ŝúĉh́ âś â úŝér̂ ín̂t́êŕf̂áĉé îd́îóm̂ f́ôŕ â ẃîd́ĝét̂, ór̂ śt̂ŕûćt̂úr̂ál̂ ŕôĺê ẃît́ĥín̂ á d̂óĉúm̂én̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | invalidUserEntry": {
"message": "Îńv̂ál̂íd̂ úŝér̂ én̂t́r̂ý"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | labeledBy": {
"message": "L̂áb̂él̂éd̂ b́ŷ"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | level": {
"message": "L̂év̂él̂"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | liveRegion": {
"message": "L̂ív̂é r̂éĝíôń"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | liveRegionRoot": {
"message": "L̂ív̂é r̂éĝíôń r̂óôt́"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | maximumValue": {
"message": "M̂áx̂ím̂úm̂ v́âĺûé"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | minimumValue": {
"message": "M̂ín̂ím̂úm̂ v́âĺûé"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | multiline": {
"message": "M̂úl̂t́î-ĺîńê"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | multiselectable": {
"message": "M̂úl̂t́î-śêĺêćt̂áb̂ĺê"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | nameString": {
"message": "N̂ám̂é"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | orientation": {
"message": "Ôŕîén̂t́ât́îón̂"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | ownsText": {
"message": "Ôẃn̂ś"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | pressed": {
"message": "P̂ŕêśŝéd̂"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | readonlyString": {
"message": "R̂éâd́-ôńl̂ý"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | relatedElement": {
"message": "R̂él̂át̂éd̂ él̂ém̂én̂t́"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | relevantLiveRegions": {
"message": "R̂él̂év̂án̂t́ (l̂ív̂é r̂éĝíôńŝ)"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | requiredString": {
"message": "R̂éq̂úîŕêd́"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | role": {
"message": "R̂ól̂é"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | selectedString": {
"message": "Ŝél̂éĉt́êd́"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | theAccessibleDescriptionForThis": {
"message": "T̂h́ê áĉćêśŝíb̂ĺê d́êśĉŕîṕt̂íôń f̂ór̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | theComputedHelpTextForThis": {
"message": "T̂h́ê ćôḿp̂út̂éd̂ h́êĺp̂ t́êx́t̂ f́ôŕ t̂h́îś êĺêḿêńt̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | theComputedNameOfThisElement": {
"message": "T̂h́ê ćôḿp̂út̂éd̂ ńâḿê óf̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | theDescendantOfThisElementWhich": {
"message": "T̂h́ê d́êśĉén̂d́âńt̂ óf̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́ ŵh́îćĥ íŝ áĉt́îv́ê; í.ê. t́ĥé êĺêḿêńt̂ t́ô ẃĥíĉh́ f̂óĉúŝ śĥóûĺd̂ b́ê d́êĺêǵât́êd́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | theHierarchicalLevelOfThis": {
"message": "T̂h́ê h́îér̂ár̂ćĥíĉál̂ ĺêv́êĺ ôf́ t̂h́îś êĺêḿêńt̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | theValueOfThisElementThisMayBe": {
"message": "T̂h́ê v́âĺûé ôf́ t̂h́îś êĺêḿêńt̂; t́ĥíŝ ḿâý b̂é ûśêŕ-p̂ŕôv́îd́êd́ ôŕ d̂év̂él̂óp̂ér̂-ṕr̂óv̂íd̂éd̂, d́êṕêńd̂ín̂ǵ ôń t̂h́ê él̂ém̂én̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | value": {
"message": "V̂ál̂úê"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueDescription": {
"message": "V̂ál̂úê d́êśĉŕîṕt̂íôń"
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromAttribute": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ át̂t́r̂íb̂út̂é."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromElementContents": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ él̂ém̂én̂t́ ĉón̂t́êńt̂ś."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromFigcaptionElement": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ f́îǵĉáp̂t́îón̂ él̂ém̂én̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromLabelElement": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ ĺâb́êĺ êĺêḿêńt̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromLabelElementWithFor": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ ĺâb́êĺ êĺêḿêńt̂ ẃît́ĥ f́ôŕ= ât́t̂ŕîb́ût́ê."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromLabelElementWrapped": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ ĺâb́êĺ êĺêḿêńt̂ ẃr̂áp̂ṕêd́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromLegendElement": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ ĺêǵêńd̂ él̂ém̂én̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromNativeHtmlRuby": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ ńât́îv́ê H́T̂ḾL̂ ŕûb́ŷ án̂ńôt́ât́îón̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromNativeHtmlUnknownSource": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ ńât́îv́ê H́T̂ḾL̂ (ún̂ḱn̂óŵń ŝóûŕĉé)."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromPlaceholderAttribute": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ ṕl̂áĉéĥól̂d́êŕ ât́t̂ŕîb́ût́ê."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromRelatedElement": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ ŕêĺât́êd́ êĺêḿêńt̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromStyle": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ śt̂ýl̂é."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromTableCaption": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ t́âb́l̂é ĉáp̂t́îón̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | valueFromTitleAttribute": {
"message": "V̂ál̂úê f́r̂óm̂ t́ît́l̂é ât́t̂ŕîb́ût́ê."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherAndWhatPriorityOfLive": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ án̂d́ ŵh́ât́ p̂ŕîór̂ít̂ý ôf́ l̂ív̂é ûṕd̂át̂éŝ ḿâý b̂é êx́p̂éĉt́êd́ f̂ór̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherAndWhatTypeOfAutocomplete": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ án̂d́ ŵh́ât́ t̂ýp̂é ôf́ âút̂óĉóm̂ṕl̂ét̂é ŝúĝǵêśt̂íôńŝ ár̂é ĉúr̂ŕêńt̂ĺŷ ṕr̂óv̂íd̂éd̂ b́ŷ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherAUserMaySelectMoreThanOne": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ á ûśêŕ m̂áŷ śêĺêćt̂ ḿôŕê t́ĥán̂ ón̂é ôṕt̂íôń f̂ŕôḿ t̂h́îś ŵíd̂ǵêt́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherTheOptionRepresentedBy": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥé ôṕt̂íôń r̂ép̂ŕêśêńt̂éd̂ b́ŷ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́ îś ĉúr̂ŕêńt̂ĺŷ śêĺêćt̂éd̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherTheValueOfThisElementCan": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥé v̂ál̂úê óf̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́ ĉán̂ b́ê śêt́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherThisCheckboxRadioButtonOr": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥíŝ ćĥéĉḱb̂óx̂, ŕâd́îó b̂út̂t́ôń ôŕ t̂ŕêé ît́êḿ îś ĉh́êćk̂éd̂, ún̂ćĥéĉḱêd́, ôŕ m̂íx̂éd̂ (é.ĝ. h́âś b̂ót̂h́ ĉh́êćk̂éd̂ án̂d́ ûń-ĉh́êćk̂éd̂ ćĥíl̂d́r̂én̂)."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherThisElementHasCausedSome": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́ ĥáŝ ćâúŝéd̂ śôḿê ḱîńd̂ óf̂ ṕôṕ-ûṕ (ŝúĉh́ âś â ḿêńû) t́ô áp̂ṕêár̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherThisElementIsARequired": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́ îś â ŕêq́ûír̂éd̂ f́îél̂d́ îń â f́ôŕm̂."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherThisElementOrAnother": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́, ôŕ âńôt́ĥér̂ ǵr̂óûṕîńĝ él̂ém̂én̂t́ ît́ ĉón̂t́r̂ól̂ś, îś êx́p̂án̂d́êd́."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherThisElementOrItsSubtree": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥíŝ él̂ém̂én̂t́ ôŕ ît́ŝ śûb́t̂ŕêé âŕê ćûŕr̂én̂t́l̂ý b̂éîńĝ úp̂d́ât́êd́ (âńd̂ t́ĥúŝ ḿâý b̂é îń âń îńĉón̂śîśt̂én̂t́ ŝt́ât́ê)."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherThisLinearElements": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥíŝ ĺîńêár̂ él̂ém̂én̂t́'ŝ ór̂íêńt̂át̂íôń îś ĥór̂íẑón̂t́âĺ ôŕ v̂ér̂t́îćâĺ."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherThisTextBoxMayHaveMore": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥíŝ t́êx́t̂ b́ôx́ m̂áŷ h́âv́ê ḿôŕê t́ĥán̂ ón̂é l̂ín̂é."
},
"accessibility/AccessibilityStrings.ts | whetherThisToggleButtonIs": {
"message": "Ŵh́êt́ĥér̂ t́ĥíŝ t́ôǵĝĺê b́ût́t̂ón̂ íŝ ćûŕr̂én̂t́l̂ý îń â ṕr̂éŝśêd́ ŝt́ât́ê."
},
"accessibility/ARIAAttributesView.ts | ariaAttributes": {
"message": "ÂŔÎÁ Ât́t̂ŕîb́ût́êś"
},
"accessibility/ARIAAttributesView.ts | noAriaAttributes": {
"message": "N̂ó ÂŔÎÁ ât́t̂ŕîb́ût́êś"
},
"accessibility/AXBreadcrumbsPane.ts | accessibilityTree": {
"message": "Âćĉéŝśîb́îĺît́ŷ T́r̂éê"
},
"accessibility/AXBreadcrumbsPane.ts | ignored": {
"message": "Îǵn̂ór̂éd̂"
},
"accessibility/AXBreadcrumbsPane.ts | scrollIntoView": {
"message": "Ŝćr̂ól̂ĺ îńt̂ó v̂íêẃ"
},
"accessibility/SourceOrderView.ts | noSourceOrderInformation": {
"message": "N̂ó ŝóûŕĉé ôŕd̂ér̂ ín̂f́ôŕm̂át̂íôń âv́âíl̂áb̂ĺê"
},
"accessibility/SourceOrderView.ts | showSourceOrder": {
"message": "Ŝh́ôẃ ŝóûŕĉé ôŕd̂ér̂"
},
"accessibility/SourceOrderView.ts | sourceOrderViewer": {
"message": "Ŝóûŕĉé Ôŕd̂ér̂ V́îéŵér̂"
},
"accessibility/SourceOrderView.ts | thereMayBeADelayInDisplaying": {
"message": "T̂h́êŕê ḿâý b̂é â d́êĺâý îń d̂íŝṕl̂áŷín̂ǵ ŝóûŕĉé ôŕd̂ér̂ f́ôŕ êĺêḿêńt̂ś ŵít̂h́ m̂án̂ý ĉh́îĺd̂ŕêń"
},
"animation/animation-meta.ts | animations": {
"message": "Âńîḿât́îón̂ś"
},
"animation/animation-meta.ts | showAnimations": {
"message": "Ŝh́ôẃ Âńîḿât́îón̂ś"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | animationPreviews": {
"message": "Âńîḿât́îón̂ ṕr̂év̂íêẃŝ"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | animationPreviewS": {
"message": "Âńîḿât́îón̂ Ṕr̂év̂íêẃ {PH1}"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | clearAll": {
"message": "Ĉĺêár̂ ál̂ĺ"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | listeningForAnimations": {
"message": "L̂íŝt́êńîńĝ f́ôŕ âńîḿât́îón̂ś..."
},
"animation/AnimationTimeline.ts | pause": {
"message": "P̂áûśê"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | pauseAll": {
"message": "P̂áûśê ál̂ĺ"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | pauseTimeline": {
"message": "P̂áûśê t́îḿêĺîńê"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | playbackRatePlaceholder": {
"message": "{PH1}%"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | playbackRates": {
"message": "P̂ĺâýb̂áĉḱ r̂át̂éŝ"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | playTimeline": {
"message": "P̂ĺâý t̂ím̂él̂ín̂é"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | replayTimeline": {
"message": "R̂ép̂ĺâý t̂ím̂él̂ín̂é"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | resumeAll": {
"message": "R̂éŝúm̂é âĺl̂"
},
"animation/AnimationTimeline.ts | selectAnEffectAboveToInspectAnd": {
"message": "Ŝél̂éĉt́ âń êf́f̂éĉt́ âb́ôv́ê t́ô ín̂śp̂éĉt́ âńd̂ ḿôd́îf́ŷ."
},
"animation/AnimationTimeline.ts | setSpeedToS": {
"message": "Ŝét̂ śp̂éêd́ t̂ó {PH1}"
},
"animation/AnimationUI.ts | animationEndpointSlider": {
"message": "Âńîḿât́îón̂ Én̂d́p̂óîńt̂ śl̂íd̂ér̂"
},
"animation/AnimationUI.ts | animationKeyframeSlider": {
"message": "Âńîḿât́îón̂ Ḱêýf̂ŕâḿê śl̂íd̂ér̂"
},
"animation/AnimationUI.ts | sSlider": {
"message": "{PH1} ŝĺîd́êŕ"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | contentScripts": {
"message": "Ĉón̂t́êńt̂ śĉŕîṕt̂ś"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | cspViolationBreakpoints": {
"message": "ĈŚP̂ V́îól̂át̂íôń B̂ŕêák̂ṕôín̂t́ŝ"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | domBreakpoints": {
"message": "D̂ÓM̂ B́r̂éâḱp̂óîńt̂ś"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | eventListenerBreakpoints": {
"message": "Êv́êńt̂ Ĺîśt̂én̂ér̂ B́r̂éâḱp̂óîńt̂ś"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | globalListeners": {
"message": "Ĝĺôb́âĺ L̂íŝt́êńêŕŝ"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | overrides": {
"message": "Ôv́êŕr̂íd̂éŝ"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | page": {
"message": "P̂áĝé"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | showContentScripts": {
"message": "Ŝh́ôẃ Ĉón̂t́êńt̂ śĉŕîṕt̂ś"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | showCspViolationBreakpoints": {
"message": "Ŝh́ôẃ ĈŚP̂ V́îól̂át̂íôń B̂ŕêák̂ṕôín̂t́ŝ"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | showDomBreakpoints": {
"message": "Ŝh́ôẃ D̂ÓM̂ B́r̂éâḱp̂óîńt̂ś"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | showEventListenerBreakpoints": {
"message": "Ŝh́ôẃ Êv́êńt̂ Ĺîśt̂én̂ér̂ B́r̂éâḱp̂óîńt̂ś"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | showGlobalListeners": {
"message": "Ŝh́ôẃ Ĝĺôb́âĺ L̂íŝt́êńêŕŝ"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | showOverrides": {
"message": "Ŝh́ôẃ Ôv́êŕr̂íd̂éŝ"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | showPage": {
"message": "Ŝh́ôẃ P̂áĝé"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | showXhrfetchBreakpoints": {
"message": "Ŝh́ôẃ X̂H́R̂/f́êt́ĉh́ B̂ŕêák̂ṕôín̂t́ŝ"
},
"browser_debugger/browser_debugger-meta.ts | xhrfetchBreakpoints": {
"message": "X̂H́R̂/f́êt́ĉh́ B̂ŕêák̂ṕôín̂t́ŝ"
},
"browser_debugger/CategorizedBreakpointsSidebarPane.ts | breakpointHit": {
"message": "b̂ŕêák̂ṕôín̂t́ ĥít̂"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | attributeModified": {
"message": "Ât́t̂ŕîb́ût́ê ḿôd́îf́îéd̂"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | breakOn": {
"message": "B̂ŕêák̂ ón̂"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | breakpointHit": {
"message": "b̂ŕêák̂ṕôín̂t́ ĥít̂"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | checked": {
"message": "ĉh́êćk̂éd̂"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | domBreakpointsList": {
"message": "D̂ÓM̂ B́r̂éâḱp̂óîńt̂ś l̂íŝt́"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | noBreakpoints": {
"message": "N̂ó b̂ŕêák̂ṕôín̂t́ŝ"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | nodeRemoved": {
"message": "N̂ód̂é r̂ém̂óv̂éd̂"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | removeAllDomBreakpoints": {
"message": "R̂ém̂óv̂é âĺl̂ D́ÔḾ b̂ŕêák̂ṕôín̂t́ŝ"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | removeBreakpoint": {
"message": "R̂ém̂óv̂é b̂ŕêák̂ṕôín̂t́"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | revealDomNodeInElementsPanel": {
"message": "R̂év̂éâĺ D̂ÓM̂ ńôd́ê ín̂ Él̂ém̂én̂t́ŝ ṕâńêĺ"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | sBreakpointHit": {
"message": "{PH1} b̂ŕêák̂ṕôín̂t́ ĥít̂"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | sS": {
"message": "{PH1}: {PH2}"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | subtreeModified": {
"message": "Ŝúb̂t́r̂éê ḿôd́îf́îéd̂"
},
"browser_debugger/DOMBreakpointsSidebarPane.ts | unchecked": {
"message": "ûńĉh́êćk̂éd̂"
},
"browser_debugger/ModuleUIStrings.ts | domBreakpoint": {
"message": "D̂ÓM̂ B́r̂éâḱp̂óîńt̂"
},
"browser_debugger/ObjectEventListenersSidebarPane.ts | refreshGlobalListeners": {
"message": "R̂éf̂ŕêśĥ ǵl̂ób̂ál̂ ĺîśt̂én̂ér̂ś"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | addBreakpoint": {
"message": "Âd́d̂ b́r̂éâḱp̂óîńt̂"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | addXhrfetchBreakpoint": {
"message": "Âd́d̂ X́ĤŔ/f̂ét̂ćĥ b́r̂éâḱp̂óîńt̂"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | anyXhrOrFetch": {
"message": "Âńŷ X́ĤŔ ôŕ f̂ét̂ćĥ"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | breakpointHit": {
"message": "b̂ŕêák̂ṕôín̂t́ ĥít̂"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | breakWhenUrlContains": {
"message": "B̂ŕêák̂ ẃĥén̂ ÚR̂Ĺ ĉón̂t́âín̂ś:"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | noBreakpoints": {
"message": "N̂ó b̂ŕêák̂ṕôín̂t́ŝ"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | removeAllBreakpoints": {
"message": "R̂ém̂óv̂é âĺl̂ b́r̂éâḱp̂óîńt̂ś"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | removeBreakpoint": {
"message": "R̂ém̂óv̂é b̂ŕêák̂ṕôín̂t́"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | urlBreakpoint": {
"message": "ÛŔL̂ B́r̂éâḱp̂óîńt̂"
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | urlContainsS": {
"message": "ÛŔL̂ ćôńt̂áîńŝ \"{PH1}\""
},
"browser_debugger/XHRBreakpointsSidebarPane.ts | xhrfetchBreakpoints": {
"message": "X̂H́R̂/f́êt́ĉh́ B̂ŕêák̂ṕôín̂t́ŝ"
},
"browser_sdk/browser_sdk-meta.ts | clear": {
"message": "ĉĺêár̂"
},
"browser_sdk/browser_sdk-meta.ts | doNotPreserveLogOnPageReload": {
"message": "D̂ó n̂ót̂ ṕr̂éŝér̂v́ê ĺôǵ ôń p̂áĝé r̂él̂óâd́ / n̂áv̂íĝát̂íôń"
},
"browser_sdk/browser_sdk-meta.ts | network": {
"message": "N̂ét̂ẃôŕk̂"
},
"browser_sdk/browser_sdk-meta.ts | preserve": {
"message": "p̂ŕêśêŕv̂é"
},
"browser_sdk/browser_sdk-meta.ts | preserveLog": {
"message": "P̂ŕêśêŕv̂é l̂óĝ"
},
"browser_sdk/browser_sdk-meta.ts | preserveLogOnPageReload": {
"message": "P̂ŕêśêŕv̂é l̂óĝ ón̂ ṕâǵê ŕêĺôád̂ / ńâv́îǵât́îón̂"
},
"browser_sdk/browser_sdk-meta.ts | recordNetworkLog": {
"message": "R̂éĉór̂d́ n̂ét̂ẃôŕk̂ ĺôǵ"
},
"browser_sdk/browser_sdk-meta.ts | reset": {
"message": "r̂éŝét̂"
},
"changes/changes-meta.ts | changes": {
"message": "Ĉh́âńĝéŝ"
},
"changes/changes-meta.ts | showChanges": {
"message": "Ŝh́ôẃ Ĉh́âńĝéŝ"
},
"changes/ChangesSidebar.ts | sFromSourceMap": {
"message": "{PH1} (f̂ŕôḿ ŝóûŕĉé m̂áp̂)"
},
"changes/ChangesTextEditor.ts | additions": {
"message": "Âd́d̂ít̂íôń:{PH1}"
},
"changes/ChangesTextEditor.ts | deletions": {
"message": "D̂él̂ét̂íôń:{PH1}"
},
"changes/ChangesView.ts | binaryData": {
"message": "B̂ín̂ár̂ý d̂át̂á"
},
"changes/ChangesView.ts | changesDiffViewer": {
"message": "Ĉh́âńĝéŝ d́îf́f̂ v́îéŵér̂"
},
"changes/ChangesView.ts | noChanges": {
"message": "N̂ó ĉh́âńĝéŝ"
},
"changes/ChangesView.ts | revertAllChangesToCurrentFile": {
"message": "R̂év̂ér̂t́ âĺl̂ ćĥán̂ǵêś t̂ó ĉúr̂ŕêńt̂ f́îĺê"
},
"changes/ChangesView.ts | sDeletion": {
"message": "{PH1} d̂él̂ét̂íôń (-)"
},
"changes/ChangesView.ts | sDeletions": {
"message": "{PH1} d̂él̂ét̂íôńŝ (-)"
},
"changes/ChangesView.ts | sInsertion": {
"message": "{PH1} îńŝér̂t́îón̂ (+),"
},
"changes/ChangesView.ts | sInsertions": {
"message": "{PH1} îńŝér̂t́îón̂ś (+),"
},
"changes/ChangesView.ts | SkippingDMatchingLines": {
"message": "( … Ŝḱîṕp̂ín̂ǵ {PH1} m̂át̂ćĥín̂ǵ l̂ín̂éŝ … )"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | aa": {
"message": "ÂÁ"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | aaa": {
"message": "ÂÁÂ"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | apca": {
"message": "ÂṔĈÁ"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | contrastRatio": {
"message": "Ĉón̂t́r̂áŝt́ r̂át̂íô"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | noContrastInformationAvailable": {
"message": "N̂ó ĉón̂t́r̂áŝt́ îńf̂ór̂ḿât́îón̂ áv̂áîĺâb́l̂é"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | pickBackgroundColor": {
"message": "P̂íĉḱ b̂áĉḱĝŕôún̂d́ ĉól̂ór̂"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | placeholderWithColon": {
"message": ": {PH1}"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | showLess": {
"message": "Ŝh́ôẃ l̂éŝś"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | showMore": {
"message": "Ŝh́ôẃ m̂ór̂é"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | toggleBackgroundColorPicker": {
"message": "T̂óĝǵl̂é b̂áĉḱĝŕôún̂d́ ĉól̂ór̂ ṕîćk̂ér̂"
},
"color_picker/ContrastDetails.ts | useSuggestedColorStoFixLow": {
"message": "Ûśê śûǵĝéŝt́êd́ ĉól̂ór̂ {PH1}t́ô f́îx́ l̂óŵ ćôńt̂ŕâśt̂"
},
"color_picker/Spectrum.ts | addToPalette": {
"message": "Âd́d̂ t́ô ṕâĺêt́t̂é"
},
"color_picker/Spectrum.ts | changeAlpha": {
"message": "Ĉh́âńĝé âĺp̂h́â"
},
"color_picker/Spectrum.ts | changeColorFormat": {
"message": "Ĉh́âńĝé ĉól̂ór̂ f́ôŕm̂át̂"
},
"color_picker/Spectrum.ts | changeHue": {
"message": "Ĉh́âńĝé ĥúê"
},
"color_picker/Spectrum.ts | clearPalette": {
"message": "Ĉĺêár̂ ṕâĺêt́t̂é"
},
"color_picker/Spectrum.ts | colorPalettes": {
"message": "Ĉól̂ór̂ Ṕâĺêt́t̂éŝ"
},
"color_picker/Spectrum.ts | colorS": {
"message": "Ĉól̂ór̂ {PH1}"
},
"color_picker/Spectrum.ts | copyColorToClipboard": {
"message": "Ĉóp̂ý ĉól̂ór̂ t́ô ćl̂íp̂b́ôár̂d́"
},
"color_picker/Spectrum.ts | hex": {
"message": "ĤÉX̂"
},
"color_picker/Spectrum.ts | longclickOrLongpressSpaceToShow": {
"message": "L̂ón̂ǵ-ĉĺîćk̂ ór̂ ĺôńĝ-ṕr̂éŝś ŝṕâćê t́ô śĥóŵ ál̂t́êŕn̂át̂é ŝh́âd́êś ôf́ {PH1}"
},
"color_picker/Spectrum.ts | pressArrowKeysMessage": {
"message": "P̂ŕêśŝ ár̂ŕôẃ k̂éŷś ŵít̂h́ ôŕ ŵít̂h́ôút̂ ḿôd́îf́îér̂ś t̂ó m̂óv̂é ŝẃât́ĉh́ p̂óŝít̂íôń. Âŕr̂óŵ ḱêý ŵít̂h́ Ŝh́îf́t̂ ḱêý m̂óv̂éŝ ṕôśît́îón̂ ĺâŕĝél̂ý, ŵít̂h́ Ĉt́r̂ĺ k̂éŷ ít̂ íŝ ĺêśŝ án̂d́ ŵít̂h́ Âĺt̂ ḱêý ît́ îś êv́êń l̂éŝś"
},
"color_picker/Spectrum.ts | previewPalettes": {
"message": "P̂ŕêv́îéŵ ṕâĺêt́t̂éŝ"
},
"color_picker/Spectrum.ts | removeAllToTheRight": {
"message": "R̂ém̂óv̂é âĺl̂ t́ô t́ĥé r̂íĝh́t̂"
},
"color_picker/Spectrum.ts | removeColor": {
"message": "R̂ém̂óv̂é ĉól̂ór̂"
},
"color_picker/Spectrum.ts | returnToColorPicker": {
"message": "R̂ét̂úr̂ń t̂ó ĉól̂ór̂ ṕîćk̂ér̂"
},
"color_picker/Spectrum.ts | sInS": {
"message": "{PH1} îń {PH2}"
},
"color_picker/Spectrum.ts | toggleColorPicker": {
"message": "T̂óĝǵl̂é ĉól̂ór̂ ṕîćk̂ér̂"
},
"components/ImagePreview.js | imageFromS": {
"message": "Îḿâǵê f́r̂óm̂ {PH1}"
},
"components/ImagePreview.js | sSPx": {
"message": "{PH1} × {PH2} p̂x́"
},
"components/ImagePreview.js | sSPxIntrinsicSSPx": {
"message": "{PH1} × {PH2} p̂x́ (îńt̂ŕîńŝíĉ: {PH3} × {PH4} ṕx̂)"
},
"components/ImagePreview.js | unknownSource": {
"message": "ûńk̂ńôẃn̂ śôúr̂ćê"
},
"components/JSPresentationUtils.js | addToIgnore": {
"message": "Âd́d̂ śĉŕîṕt̂ t́ô íĝńôŕê ĺîśt̂"
},
"components/JSPresentationUtils.js | removeFromIgnore": {
"message": "R̂ém̂óv̂é f̂ŕôḿ îǵn̂ór̂é l̂íŝt́"
},
"components/JSPresentationUtils.js | showMoreFrame": {
"message": "Ŝh́ôẃ 1 m̂ór̂é f̂ŕâḿê"
},
"components/JSPresentationUtils.js | showSMoreFrames": {
"message": "Ŝh́ôẃ {PH1} m̂ór̂é f̂ŕâḿêś"
},
"components/JSPresentationUtils.js | unknownSource": {
"message": "ûńk̂ńôẃn̂"
},
"components/Linkifier.js | auto": {
"message": "âút̂ó"
},
"components/Linkifier.js | linkHandling": {
"message": "L̂ín̂ḱ ĥán̂d́l̂ín̂ǵ:"
},
"components/Linkifier.js | openUsingS": {
"message": "Ôṕêń ûśîńĝ {PH1}"
},
"components/Linkifier.js | reveal": {
"message": "R̂év̂éâĺ"
},
"components/Linkifier.js | revealInS": {
"message": "R̂év̂éâĺ îń {PH1}"
},
"components/Linkifier.js | unknown": {
"message": "(ûńk̂ńôẃn̂)"
},
"components/TargetDetachedDialog.js | websocketDisconnected": {
"message": "Ŵéb̂Śôćk̂ét̂ d́îśĉón̂ńêćt̂éd̂"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | openConsoleToViewS": {
"message": "Ôṕêń Ĉón̂śôĺê t́ô v́îéŵ {PH1}"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | openIssuesToViewS": {
"message": "Ôṕêń Îśŝúêś t̂ó v̂íêẃ {PH1}"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | openLighthouseToViewS": {
"message": "Ôṕêń L̂íĝh́t̂h́ôúŝé t̂ó v̂íêẃ {PH1}"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | sError": {
"message": "{PH1} êŕr̂ór̂"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | sErrors": {
"message": "{PH1} êŕr̂ór̂ś"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | sIssue": {
"message": "{PH1} îśŝúê"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | sIssues": {
"message": "{PH1} îśŝúêś"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | sViolation": {
"message": "{PH1} v̂íôĺât́îón̂"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | sViolations": {
"message": "{PH1} v̂íôĺât́îón̂ś"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | sWarning": {
"message": "{PH1} ŵár̂ńîńĝ"
},
"console_counters/WarningErrorCounter.ts | sWarnings": {
"message": "{PH1} ŵár̂ńîńĝś"
},
"console/console-meta.ts | autocompleteFromHistory": {
"message": "Âút̂óĉóm̂ṕl̂ét̂é f̂ŕôḿ ĥíŝt́ôŕŷ"
},
"console/console-meta.ts | clearConsole": {
"message": "Ĉĺêár̂ ćôńŝól̂é"
},
"console/console-meta.ts | clearConsoleHistory": {
"message": "Ĉĺêár̂ ćôńŝól̂é ĥíŝt́ôŕŷ"
},
"console/console-meta.ts | console": {
"message": "Ĉón̂śôĺê"
},
"console/console-meta.ts | createLiveExpression": {
"message": "Ĉŕêát̂é l̂ív̂é êx́p̂ŕêśŝíôń"
},
"console/console-meta.ts | doNotAutocompleteFromHistory": {
"message": "D̂ó n̂ót̂ áût́ôćôḿp̂ĺêt́ê f́r̂óm̂ h́îśt̂ór̂ý"
},
"console/console-meta.ts | doNotEagerlyEvaluateConsole": {
"message": "D̂ó n̂ót̂ éâǵêŕl̂ý êv́âĺûát̂é ĉón̂śôĺê ṕr̂óm̂ṕt̂ t́êx́t̂"
},
"console/console-meta.ts | doNotGroupSimilarMessagesIn": {
"message": "D̂ó n̂ót̂ ǵr̂óûṕ ŝím̂íl̂ár̂ ḿêśŝáĝéŝ ín̂ ćôńŝól̂é"
},
"console/console-meta.ts | doNotTreatEvaluationAsUser": {
"message": "D̂ó n̂ót̂ t́r̂éât́ êv́âĺûát̂íôń âś ûśêŕ âćt̂ív̂át̂íôń"
},
"console/console-meta.ts | eagerEvaluation": {
"message": "Êáĝér̂ év̂ál̂úât́îón̂"
},
"console/console-meta.ts | eagerlyEvaluateConsolePromptText": {
"message": "Êáĝér̂ĺŷ év̂ál̂úât́ê ćôńŝól̂é p̂ŕôḿp̂t́ t̂éx̂t́"
},
"console/console-meta.ts | evaluateTriggersUserActivation": {
"message": "Êv́âĺûát̂é t̂ŕîǵĝér̂ś ûśêŕ âćt̂ív̂át̂íôń"
},
"console/console-meta.ts | groupSimilarMessagesInConsole": {
"message": "Ĝŕôúp̂ śîḿîĺâŕ m̂éŝśâǵêś îń ĉón̂śôĺê"
},
"console/console-meta.ts | hideNetworkMessages": {
"message": "Ĥíd̂é n̂ét̂ẃôŕk̂ ḿêśŝáĝéŝ"
},
"console/console-meta.ts | hideTimestamps": {
"message": "Ĥíd̂é t̂ím̂éŝt́âḿp̂ś"
},
"console/console-meta.ts | logXmlhttprequests": {
"message": "L̂óĝ X́M̂ĹĤt́t̂ṕR̂éq̂úêśt̂ś"
},
"console/console-meta.ts | onlyShowMessagesFromTheCurrent": {
"message": "Ôńl̂ý ŝh́ôẃ m̂éŝśâǵêś f̂ŕôḿ t̂h́ê ćûŕr̂én̂t́ ĉón̂t́êx́t̂ (top, iframe, worker, éx̂t́êńŝíôń)"
},
"console/console-meta.ts | selectedContextOnly": {
"message": "Ŝél̂éĉt́êd́ ĉón̂t́êx́t̂ ón̂ĺŷ"
},
"console/console-meta.ts | showConsole": {
"message": "Ŝh́ôẃ Ĉón̂śôĺê"
},
"console/console-meta.ts | showMessagesFromAllContexts": {
"message": "Ŝh́ôẃ m̂éŝśâǵêś f̂ŕôḿ âĺl̂ ćôńt̂éx̂t́ŝ"
},
"console/console-meta.ts | showNetworkMessages": {
"message": "Ŝh́ôẃ n̂ét̂ẃôŕk̂ ḿêśŝáĝéŝ"
},
"console/console-meta.ts | showTimestamps": {
"message": "Ŝh́ôẃ t̂ím̂éŝt́âḿp̂ś"
},
"console/console-meta.ts | treatEvaluationAsUserActivation": {
"message": "T̂ŕêát̂ év̂ál̂úât́îón̂ áŝ úŝér̂ áĉt́îv́ât́îón̂"
},
"console/ConsoleContextSelector.js | extension": {
"message": "Êx́t̂én̂śîón̂"
},
"console/ConsoleContextSelector.js | javascriptContextNotSelected": {
"message": "Ĵáv̂áŜćr̂íp̂t́ ĉón̂t́êx́t̂: Ńôt́ ŝél̂éĉt́êd́"
},
"console/ConsoleContextSelector.js | javascriptContextS": {
"message": "Ĵáv̂áŜćr̂íp̂t́ ĉón̂t́êx́t̂: {PH1}"
},
"console/ConsolePinPane.js | evaluateAllowingSideEffects": {
"message": "Êv́âĺûát̂é, âĺl̂óŵín̂ǵ ŝíd̂é êf́f̂éĉt́ŝ"
},
"console/ConsolePinPane.js | expression": {
"message": "Êx́p̂ŕêśŝíôń"
},
"console/ConsolePinPane.js | liveExpressionEditor": {
"message": "L̂ív̂é êx́p̂ŕêśŝíôń êd́ît́ôŕ"
},
"console/ConsolePinPane.js | notAvailable": {
"message": "n̂ót̂ áv̂áîĺâb́l̂é"
},
"console/ConsolePinPane.js | removeAllExpressions": {
"message": "R̂ém̂óv̂é âĺl̂ éx̂ṕr̂éŝśîón̂ś"
},
"console/ConsolePinPane.js | removeBlankExpression": {
"message": "R̂ém̂óv̂é b̂ĺâńk̂ éx̂ṕr̂éŝśîón̂"
},
"console/ConsolePinPane.js | removeExpression": {
"message": "R̂ém̂óv̂é êx́p̂ŕêśŝíôń"
},
"console/ConsolePinPane.js | removeExpressionS": {
"message": "R̂ém̂óv̂é êx́p̂ŕêśŝíôń: {PH1}"
},
"console/ConsolePrompt.js | consolePrompt": {
"message": "Ĉón̂śôĺê ṕr̂óm̂ṕt̂"
},
"console/ConsoleSidebar.js | dErrors": {
"message": "{PH1} êŕr̂ór̂ś"
},
"console/ConsoleSidebar.js | dInfo": {
"message": "{PH1} îńf̂ó"
},
"console/ConsoleSidebar.js | dMessages": {
"message": "{PH1} m̂éŝśâǵêś"
},
"console/ConsoleSidebar.js | dUserMessages": {
"message": "{PH1} ûśêŕ m̂éŝśâǵêś"
},
"console/ConsoleSidebar.js | dVerbose": {
"message": "{PH1} v̂ér̂b́ôśê"
},
"console/ConsoleSidebar.js | dWarnings": {
"message": "{PH1} ŵár̂ńîńĝś"
},
"console/ConsoleSidebar.js | Error": {
"message": "1 êŕr̂ór̂"
},
"console/ConsoleSidebar.js | Info": {
"message": "1 îńf̂ó"
},
"console/ConsoleSidebar.js | Message": {
"message": "1 m̂éŝśâǵê"
},
"console/ConsoleSidebar.js | noErrors": {
"message": "N̂ó êŕr̂ór̂ś"
},
"console/ConsoleSidebar.js | noInfo": {
"message": "N̂ó îńf̂ó"
},
"console/ConsoleSidebar.js | noMessages": {
"message": "N̂ó m̂éŝśâǵêś"
},
"console/ConsoleSidebar.js | noUserMessages": {
"message": "N̂ó ûśêŕ m̂éŝśâǵêś"
},
"console/ConsoleSidebar.js | noVerbose": {
"message": "N̂ó v̂ér̂b́ôśê"
},
"console/ConsoleSidebar.js | noWarnings": {
"message": "N̂ó ŵár̂ńîńĝś"
},
"console/ConsoleSidebar.js | other": {
"message": "<ôt́ĥér̂>"
},
"console/ConsoleSidebar.js | UserMessage": {
"message": "1 ûśêŕ m̂éŝśâǵê"
},
"console/ConsoleSidebar.js | Verbose": {
"message": "1 v̂ér̂b́ôśê"
},
"console/ConsoleSidebar.js | Warning": {
"message": "1 ŵár̂ńîńĝ"
},
"console/ConsoleView.js | allLevels": {
"message": "Âĺl̂ ĺêv́êĺŝ"
},
"console/ConsoleView.js | consoleCleared": {
"message": "Ĉón̂śôĺê ćl̂éâŕêd́"
},
"console/ConsoleView.js | consoleSettings": {
"message": "Ĉón̂śôĺê śêt́t̂ín̂ǵŝ"
},
"console/ConsoleView.js | consoleSidebar": {
"message": "ĉón̂śôĺê śîd́êb́âŕ"
},
"console/ConsoleView.js | copyVisibleStyledSelection": {
"message": "Ĉóp̂ý v̂íŝíb̂ĺê śt̂ýl̂éd̂ śêĺêćt̂íôń"
},
"console/ConsoleView.js | customLevels": {
"message": "Ĉúŝt́ôḿ l̂év̂él̂ś"
},
"console/ConsoleView.js | default": {
"message": "D̂éf̂áûĺt̂"
},
"console/ConsoleView.js | defaultLevels": {
"message": "D̂éf̂áûĺt̂ ĺêv́êĺŝ"
},
"console/ConsoleView.js | doNotClearLogOnPageReload": {
"message": "D̂ó n̂ót̂ ćl̂éâŕ l̂óĝ ón̂ ṕâǵê ŕêĺôád̂ / ńâv́îǵât́îón̂"
},
"console/ConsoleView.js | eagerlyEvaluateTextInThePrompt": {
"message": "Êáĝér̂ĺŷ év̂ál̂úât́ê t́êx́t̂ ín̂ t́ĥé p̂ŕôḿp̂t́"
},
"console/ConsoleView.js | egEventdCdnUrlacom": {
"message": "ê.ǵ. /eventd/ -cdn url:a.com"
},
"console/ConsoleView.js | errors": {
"message": "Êŕr̂ór̂ś"
},
"console/ConsoleView.js | filter": {
"message": "F̂íl̂t́êŕ"
},
"console/ConsoleView.js | findStringInLogs": {
"message": "F̂ín̂d́ ŝt́r̂ín̂ǵ îń l̂óĝś"
},
"console/ConsoleView.js | groupSimilarMessagesInConsole": {
"message": "Ĝŕôúp̂ śîḿîĺâŕ m̂éŝśâǵêś îń ĉón̂śôĺê"
},
"console/ConsoleView.js | hideAll": {
"message": "Ĥíd̂é âĺl̂"
},
"console/ConsoleView.js | hideMessagesFromS": {
"message": "Ĥíd̂é m̂éŝśâǵêś f̂ŕôḿ {PH1}"
},
"console/ConsoleView.js | hideNetwork": {
"message": "Ĥíd̂é n̂ét̂ẃôŕk̂"
},
"console/ConsoleView.js | info": {
"message": "Îńf̂ó"
},
"console/ConsoleView.js | logLevels": {
"message": "L̂óĝ ĺêv́êĺŝ"
},
"console/ConsoleView.js | logLevelS": {
"message": "L̂óĝ ĺêv́êĺ: {PH1}"
},
"console/ConsoleView.js | onlyShowMessagesFromTheCurrentContext": {
"message": "Ôńl̂ý ŝh́ôẃ m̂éŝśâǵêś f̂ŕôḿ t̂h́ê ćûŕr̂én̂t́ ĉón̂t́êx́t̂ (top, iframe, worker, éx̂t́êńŝíôń)"
},
"console/ConsoleView.js | overriddenByFilterSidebar": {
"message": "Ôv́êŕr̂íd̂d́êń b̂ý f̂íl̂t́êŕ ŝíd̂éb̂ár̂"
},
"console/ConsoleView.js | preserveLog": {
"message": "P̂ŕêśêŕv̂é l̂óĝ"
},
"console/ConsoleView.js | replayXhr": {
"message": "R̂ép̂ĺâý X̂H́R̂"
},
"console/ConsoleView.js | saveAs": {
"message": "Ŝáv̂é âś..."
},
"console/ConsoleView.js | searching": {
"message": "Ŝéâŕĉh́îńĝ…"
},
"console/ConsoleView.js | selectedContextOnly": {
"message": "Ŝél̂éĉt́êd́ ĉón̂t́êx́t̂ ón̂ĺŷ"
},
"console/ConsoleView.js | sHidden": {
"message": "{PH1} ĥíd̂d́êń"
},
"console/ConsoleView.js | someMessagesHaveBeenMovedToThe": {
"message": "Ŝóm̂é m̂éŝśâǵêś ĥáv̂é b̂éêń m̂óv̂éd̂ t́ô t́ĥé Îśŝúêś p̂án̂él̂."
},
"console/ConsoleView.js | sOnly": {
"message": "{PH1} ôńl̂ý"
},
"console/ConsoleView.js | verbose": {
"message": "V̂ér̂b́ôśê"
},
"console/ConsoleView.js | viewIssues": {
"message": "V̂íêẃ îśŝúêś"
},
"console/ConsoleView.js | warnings": {
"message": "Ŵár̂ńîńĝś"
},
"console/ConsoleView.js | writingFile": {
"message": "Ŵŕît́îńĝ f́îĺê…"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | assertionFailed": {
"message": "Âśŝér̂t́îón̂ f́âíl̂éd̂: "
},
"console/ConsoleViewMessage.js | attribute": {
"message": "<ât́t̂ŕîb́ût́ê>"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | clearAllMessagesWithS": {
"message": "Ĉĺêár̂ ál̂ĺ m̂éŝśâǵêś ŵít̂h́ {PH1}"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | console": {
"message": "Ĉón̂śôĺê"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | consoleclearWasPreventedDueTo": {
"message": "console.clear() ŵáŝ ṕr̂év̂én̂t́êd́ d̂úê t́ô 'Ṕr̂éŝér̂v́ê ĺôǵ'"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | consoleWasCleared": {
"message": "Ĉón̂śôĺê ẃâś ĉĺêár̂éd̂"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | deprecationS": {
"message": "[D̂ép̂ŕêćât́îón̂] {PH1}"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | error": {
"message": "Êŕr̂ór̂"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | errorS": {
"message": "Êŕr̂ór̂ {PH1}"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | exception": {
"message": "<êx́ĉép̂t́îón̂>"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | functionWasResolvedFromBound": {
"message": "F̂ún̂ćt̂íôń ŵáŝ ŕêśôĺv̂éd̂ f́r̂óm̂ b́ôún̂d́ f̂ún̂ćt̂íôń."
},
"console/ConsoleViewMessage.js | index": {
"message": "(îńd̂éx̂)"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | interventionS": {
"message": "[Îńt̂ér̂v́êńt̂íôń] {PH1}"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | Mxx": {
"message": " M̂<X́X̂>"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | repeatS": {
"message": "R̂ép̂éât́ {PH1}"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | someEvent": {
"message": "<ŝóm̂é> êv́êńt̂"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | thisValueWasEvaluatedUponFirst": {
"message": "T̂h́îś v̂ál̂úê ẃâś êv́âĺûát̂éd̂ úp̂ón̂ f́îŕŝt́ êx́p̂án̂d́îńĝ. Ít̂ ḿâý ĥáv̂é ĉh́âńĝéd̂ śîńĉé t̂h́êń."
},
"console/ConsoleViewMessage.js | thisValueWillNotBeCollectedUntil": {
"message": "T̂h́îś v̂ál̂úê ẃîĺl̂ ńôt́ b̂é ĉól̂ĺêćt̂éd̂ ún̂t́îĺ ĉón̂śôĺê íŝ ćl̂éâŕêd́."
},
"console/ConsoleViewMessage.js | tookNms": {
"message": "t̂óôḱ <N̂>ḿŝ"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | url": {
"message": "<ÛŔL̂>"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | value": {
"message": "V̂ál̂úê"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | violationS": {
"message": "[V̂íôĺât́îón̂] {PH1}"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | warning": {
"message": "Ŵár̂ńîńĝ"
},
"console/ConsoleViewMessage.js | warningS": {
"message": "Ŵár̂ńîńĝ {PH1}"
},
"cookie_table/CookiesTable.ts | cookies": {
"message": "Ĉóôḱîéŝ"
},
"cookie_table/CookiesTable.ts | editableCookies": {
"message": "Êd́ît́âb́l̂é Ĉóôḱîéŝ"
},
"cookie_table/CookiesTable.ts | na": {
"message": "N̂/Á"
},
"cookie_table/CookiesTable.ts | name": {
"message": "N̂ám̂é"
},
"cookie_table/CookiesTable.ts | session": {
"message": "Ŝéŝśîón̂"
},
"cookie_table/CookiesTable.ts | showIssueAssociatedWithThis": {
"message": "Ŝh́ôẃ îśŝúê áŝśôćîát̂éd̂ ẃît́ĥ t́ĥíŝ ćôók̂íê"
},
"cookie_table/CookiesTable.ts | showRequestsWithThisCookie": {
"message": "Ŝh́ôẃ R̂éq̂úêśt̂ś Ŵít̂h́ T̂h́îś Ĉóôḱîé"
},
"cookie_table/CookiesTable.ts | size": {
"message": "Ŝíẑé"
},
"cookie_table/CookiesTable.ts | value": {
"message": "V̂ál̂úê"
},
"coverage/coverage-meta.ts | coverage": {
"message": "Ĉóv̂ér̂áĝé"
},
"coverage/coverage-meta.ts | instrumentCoverage": {
"message": "Îńŝt́r̂úm̂én̂t́ ĉóv̂ér̂áĝé"
},
"coverage/coverage-meta.ts | showCoverage": {
"message": "Ŝh́ôẃ Ĉóv̂ér̂áĝé"
},
"coverage/coverage-meta.ts | startInstrumentingCoverageAnd": {
"message": "Ŝt́âŕt̂ ín̂śt̂ŕûḿêńt̂ín̂ǵ ĉóv̂ér̂áĝé âńd̂ ŕêĺôád̂ ṕâǵê"
},
"coverage/coverage-meta.ts | stopInstrumentingCoverageAndShow": {
"message": "Ŝt́ôṕ îńŝt́r̂úm̂én̂t́îńĝ ćôv́êŕâǵê án̂d́ ŝh́ôẃ r̂éŝúl̂t́ŝ"
},
"coverage/CoverageListView.ts | Byte": {
"message": "1 b̂ýt̂é"
},
"coverage/CoverageListView.ts | ByteS": {
"message": "1 b̂ýt̂é, {PH1}"
},
"coverage/CoverageListView.ts | codeCoverage": {
"message": "Ĉód̂é Ĉóv̂ér̂áĝé"
},
"coverage/CoverageListView.ts | css": {
"message": "ĈŚŜ"
},
"coverage/CoverageListView.ts | jsCoverageWithPerBlock": {
"message": "ĴŚ ĉóv̂ér̂áĝé ŵít̂h́ p̂ér̂ b́l̂óĉḱ ĝŕâńûĺâŕît́ŷ: Ón̂ćê á b̂ĺôćk̂ óf̂ J́âv́âŚĉŕîṕt̂ ẃâś êx́êćût́êd́, t̂h́ât́ b̂ĺôćk̂ íŝ ḿâŕk̂éd̂ áŝ ćôv́êŕêd́."
},
"coverage/CoverageListView.ts | jsCoverageWithPerFunction": {
"message": "ĴŚ ĉóv̂ér̂áĝé ŵít̂h́ p̂ér̂ f́ûńĉt́îón̂ ǵr̂án̂úl̂ár̂ít̂ý: Ôńĉé â f́ûńĉt́îón̂ ẃâś êx́êćût́êd́, t̂h́ê ẃĥól̂é f̂ún̂ćt̂íôń îś m̂ár̂ḱêd́ âś ĉóv̂ér̂éd̂."
},
"coverage/CoverageListView.ts | jsPerBlock": {
"message": "ĴŚ (p̂ér̂ b́l̂óĉḱ)"
},
"coverage/CoverageListView.ts | jsPerFunction": {
"message": "ĴŚ (p̂ér̂ f́ûńĉt́îón̂)"
},
"coverage/CoverageListView.ts | sBytes": {
"message": "{PH1} b̂ýt̂éŝ"
},
"coverage/CoverageListView.ts | sBytesS": {
"message": "{PH1} b̂ýt̂éŝ, {PH2}"
},
"coverage/CoverageListView.ts | sBytesSBelongToBlocksOf": {
"message": "{PH1} b̂ýt̂éŝ ({PH2} %) b́êĺôńĝ t́ô b́l̂óĉḱŝ óf̂ J́âv́âŚĉŕîṕt̂ t́ĥát̂ h́âv́ê ńôt́ (ŷét̂) b́êén̂ éx̂éĉút̂éd̂."
},
"coverage/CoverageListView.ts | sBytesSBelongToBlocksOfJavascript": {
"message": "{PH1} b̂ýt̂éŝ ({PH2} %) b́êĺôńĝ t́ô b́l̂óĉḱŝ óf̂ J́âv́âŚĉŕîṕt̂ t́ĥát̂ h́âv́ê éx̂éĉút̂éd̂ át̂ ĺêáŝt́ ôńĉé."
},
"coverage/CoverageListView.ts | sBytesSBelongToFunctionsThatHave": {
"message": "{PH1} b̂ýt̂éŝ ({PH2} %) b́êĺôńĝ t́ô f́ûńĉt́îón̂ś t̂h́ât́ ĥáv̂é n̂ót̂ (ýêt́) b̂éêń êx́êćût́êd́."
},
"coverage/CoverageListView.ts | sBytesSBelongToFunctionsThatHaveExecuted": {
"message": "{PH1} b̂ýt̂éŝ ({PH2} %) b́êĺôńĝ t́ô f́ûńĉt́îón̂ś t̂h́ât́ ĥáv̂é êx́êćût́êd́ ât́ l̂éâśt̂ ón̂ćê."
},
"coverage/CoverageListView.ts | sOfFileUnusedSOfFileUsed": {
"message": "{PH1} % ôf́ f̂íl̂é ûńûśêd́, {PH2} % ôf́ f̂íl̂é ûśêd́"
},
"coverage/CoverageListView.ts | sPercent": {
"message": "{PH1} %"
},
"coverage/CoverageListView.ts | totalBytes": {
"message": "T̂ót̂ál̂ B́ŷt́êś"
},
"coverage/CoverageListView.ts | type": {
"message": "T̂ýp̂é"
},
"coverage/CoverageListView.ts | unusedBytes": {
"message": "Ûńûśêd́ B̂ýt̂éŝ"
},
"coverage/CoverageListView.ts | url": {
"message": "ÛŔL̂"
},
"coverage/CoverageListView.ts | usageVisualization": {
"message": "Ûśâǵê V́îśûál̂íẑát̂íôń"
},
"coverage/CoverageView.ts | all": {
"message": "Âĺl̂"
},
"coverage/CoverageView.ts | chooseCoverageGranularityPer": {
"message": "Ĉh́ôóŝé ĉóv̂ér̂áĝé ĝŕâńûĺâŕît́ŷ: Ṕêŕ f̂ún̂ćt̂íôń ĥáŝ ĺôẃ ôv́êŕĥéâd́, p̂ér̂ b́l̂óĉḱ ĥáŝ śîǵn̂íf̂íĉán̂t́ ôv́êŕĥéâd́."
},
"coverage/CoverageView.ts | clearAll": {
"message": "Ĉĺêár̂ ál̂ĺ"
},
"coverage/CoverageView.ts | clickTheRecordButtonSToStart": {
"message": "Ĉĺîćk̂ t́ĥé r̂éĉór̂d́ b̂út̂t́ôń {PH1} t̂ó ŝt́âŕt̂ ćâṕt̂úr̂ín̂ǵ ĉóv̂ér̂áĝé."
},
"coverage/CoverageView.ts | clickTheReloadButtonSToReloadAnd": {
"message": "Ĉĺîćk̂ t́ĥé r̂él̂óâd́ b̂út̂t́ôń {PH1} t̂ó r̂él̂óâd́ âńd̂ śt̂ár̂t́ ĉáp̂t́ûŕîńĝ ćôv́êŕâǵê."
},
"coverage/CoverageView.ts | contentScripts": {
"message": "Ĉón̂t́êńt̂ śĉŕîṕt̂ś"
},
"coverage/CoverageView.ts | css": {
"message": "ĈŚŜ"
},
"coverage/CoverageView.ts | export": {
"message": "Êx́p̂ór̂t́..."
},
"coverage/CoverageView.ts | filterCoverageByType": {
"message": "F̂íl̂t́êŕ ĉóv̂ér̂áĝé b̂ý t̂ýp̂é"
},
"coverage/CoverageView.ts | filteredSTotalS": {
"message": "F̂íl̂t́êŕêd́: {PH1} T̂ót̂ál̂: {PH2}"
},
"coverage/CoverageView.ts | includeExtensionContentScripts": {
"message": "Îńĉĺûd́ê éx̂t́êńŝíôń ĉón̂t́êńt̂ śĉŕîṕt̂ś"
},
"coverage/CoverageView.ts | javascript": {
"message": "Ĵáv̂áŜćr̂íp̂t́"
},
"coverage/CoverageView.ts | perBlock": {
"message": "P̂ér̂ b́l̂óĉḱ"
},
"coverage/CoverageView.ts | perFunction": {
"message": "P̂ér̂ f́ûńĉt́îón̂"
},
"coverage/CoverageView.ts | sOfSSUsedSoFarSUnused": {
"message": "{PH1} ôf́ {PH2} ({PH3}%) ûśêd́ ŝó f̂ár̂, {PH4} ún̂úŝéd̂."
},
"coverage/CoverageView.ts | urlFilter": {
"message": "ÛŔL̂ f́îĺt̂ér̂"
},
"css_overview/css_overview-meta.ts | cssOverview": {
"message": "ĈŚŜ Óv̂ér̂v́îéŵ"
},
"css_overview/css_overview-meta.ts | showCssOverview": {
"message": "Ŝh́ôẃ ĈŚŜ Óv̂ér̂v́îéŵ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | aa": {
"message": "ÂÁ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | aaa": {
"message": "ÂÁÂ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | apca": {
"message": "ÂṔĈÁ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | attributeSelectors": {
"message": "Ât́t̂ŕîb́ût́ê śêĺêćt̂ór̂ś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | backgroundColorsS": {
"message": "B̂áĉḱĝŕôún̂d́ ĉól̂ór̂ś: {PH1}"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | borderColorsS": {
"message": "B̂ór̂d́êŕ ĉól̂ór̂ś: {PH1}"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | classSelectors": {
"message": "Ĉĺâśŝ śêĺêćt̂ór̂ś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | colors": {
"message": "Ĉól̂ór̂ś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | contrastIssues": {
"message": "Ĉón̂t́r̂áŝt́ îśŝúêś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | contrastIssuesS": {
"message": "Ĉón̂t́r̂áŝt́ îśŝúêś: {PH1}"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | contrastRatio": {
"message": "Ĉón̂t́r̂áŝt́ r̂át̂íô"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | cssOverviewElements": {
"message": "ĈŚŜ Óv̂ér̂v́îéŵ Él̂ém̂én̂t́ŝ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | declaration": {
"message": "D̂éĉĺâŕât́îón̂"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | element": {
"message": "Êĺêḿêńt̂"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | elements": {
"message": "Êĺêḿêńt̂ś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | externalStylesheets": {
"message": "Êx́t̂ér̂ńâĺ ŝt́ŷĺêśĥéêt́ŝ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | fillColorsS": {
"message": "F̂íl̂ĺ ĉól̂ór̂ś: {PH1}"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | fontInfo": {
"message": "F̂ón̂t́ îńf̂ó"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | idSelectors": {
"message": "ÎD́ ŝél̂éĉt́ôŕŝ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | inlineStyleElements": {
"message": "Îńl̂ín̂é ŝt́ŷĺê él̂ém̂én̂t́ŝ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | mediaQueries": {
"message": "M̂éd̂íâ q́ûér̂íêś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | nonsimpleSelectors": {
"message": "N̂ón̂-śîḿp̂ĺê śêĺêćt̂ór̂ś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | occurrence": {
"message": "ôćĉúr̂ŕêńĉé"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | occurrences": {
"message": "ôćĉúr̂ŕêńĉéŝ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | overviewSummary": {
"message": "Ôv́êŕv̂íêẃ ŝúm̂ḿâŕŷ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | showElement": {
"message": "Ŝh́ôẃ êĺêḿêńt̂"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | source": {
"message": "Ŝóûŕĉé"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | sS": {
"message": "{PH1} {PH2}"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | styleRules": {
"message": "Ŝt́ŷĺê ŕûĺêś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | textColorSOverSBackgroundResults": {
"message": "T̂éx̂t́ ĉól̂ór̂ {PH1} óv̂ér̂ {PH2} b́âćk̂ǵr̂óûńd̂ ŕêśûĺt̂ś îń l̂óŵ ćôńt̂ŕâśt̂ f́ôŕ {PH3} êĺêḿêńt̂ś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | textColorsS": {
"message": "T̂éx̂t́ ĉól̂ór̂ś: {PH1}"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | thereAreNoFonts": {
"message": "T̂h́êŕê ár̂é n̂ó f̂ón̂t́ŝ."
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | thereAreNoMediaQueries": {
"message": "T̂h́êŕê ár̂é n̂ó m̂éd̂íâ q́ûér̂íêś."
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | thereAreNoUnusedDeclarations": {
"message": "T̂h́êŕê ár̂é n̂ó ûńûśêd́ d̂éĉĺâŕât́îón̂ś."
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | typeSelectors": {
"message": "T̂ýp̂é ŝél̂éĉt́ôŕŝ"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | universalSelectors": {
"message": "Ûńîv́êŕŝál̂ śêĺêćt̂ór̂ś"
},
"css_overview/CSSOverviewCompletedView.js | unusedDeclarations": {
"message": "Ûńûśêd́ d̂éĉĺâŕât́îón̂ś"
},
"css_overview/CSSOverviewProcessingView.js | cancel": {
"message": "Ĉán̂ćêĺ"
},
"css_overview/CSSOverviewSidebarPanel.js | clearOverview": {
"message": "Ĉĺêár̂ óv̂ér̂v́îéŵ"
},
"css_overview/CSSOverviewStartView.js | captureOverview": {
"message": "Ĉáp̂t́ûŕê óv̂ér̂v́îéŵ"
},
"css_overview/CSSOverviewStartView.js | cssOverview": {
"message": "ĈŚŜ Óv̂ér̂v́îéŵ"
},
"css_overview/CSSOverviewUnusedDeclarations.js | bottomAppliedToAStatically": {
"message": "B̂ót̂t́ôḿ âṕp̂ĺîéd̂ t́ô á ŝt́ât́îćâĺl̂ý p̂óŝít̂íôńêd́ êĺêḿêńt̂"
},
"css_overview/CSSOverviewUnusedDeclarations.js | heightAppliedToAnInlineElement": {
"message": "Ĥéîǵĥt́ âṕp̂ĺîéd̂ t́ô án̂ ín̂ĺîńê él̂ém̂én̂t́"
},
"css_overview/CSSOverviewUnusedDeclarations.js | leftAppliedToAStatically": {
"message": "L̂éf̂t́ âṕp̂ĺîéd̂ t́ô á ŝt́ât́îćâĺl̂ý p̂óŝít̂íôńêd́ êĺêḿêńt̂"
},
"css_overview/CSSOverviewUnusedDeclarations.js | rightAppliedToAStatically": {
"message": "R̂íĝh́t̂ áp̂ṕl̂íêd́ t̂ó â śt̂át̂íĉál̂ĺŷ ṕôśît́îón̂éd̂ él̂ém̂én̂t́"
},
"css_overview/CSSOverviewUnusedDeclarations.js | topAppliedToAStatically": {
"message": "T̂óp̂ áp̂ṕl̂íêd́ t̂ó â śt̂át̂íĉál̂ĺŷ ṕôśît́îón̂éd̂ él̂ém̂én̂t́"
},
"css_overview/CSSOverviewUnusedDeclarations.js | verticalAlignmentAppliedTo": {
"message": "V̂ér̂t́îćâĺ âĺîǵn̂ḿêńt̂ áp̂ṕl̂íêd́ t̂ó êĺêḿêńt̂ ẃĥíĉh́ îś n̂éît́ĥér̂ ín̂ĺîńê ńôŕ t̂áb̂ĺê-ćêĺl̂"
},
"css_overview/CSSOverviewUnusedDeclarations.js | widthAppliedToAnInlineElement": {
"message": "Ŵíd̂t́ĥ áp̂ṕl̂íêd́ t̂ó âń îńl̂ín̂é êĺêḿêńt̂"
},
"data_grid/DataGrid.js | addNew": {
"message": "Âd́d̂ ńêẃ"
},
"data_grid/DataGrid.js | checked": {
"message": "ĉh́êćk̂éd̂"
},
"data_grid/DataGrid.js | collapsed": {
"message": "ĉól̂ĺâṕŝéd̂"
},
"data_grid/DataGrid.js | delete": {
"message": "D̂él̂ét̂é"
},
"data_grid/DataGrid.js | editS": {
"message": "Êd́ît́ \"{PH1}\""
},
"data_grid/DataGrid.js | expanded": {
"message": "êx́p̂án̂d́êd́"
},
"data_grid/DataGrid.js | headerOptions": {
"message": "Ĥéâd́êŕ Ôṕt̂íôńŝ"
},
"data_grid/DataGrid.js | levelS": {
"message": "l̂év̂él̂ {PH1}"
},
"data_grid/DataGrid.js | refresh": {
"message": "R̂éf̂ŕêśĥ"
},
"data_grid/DataGrid.js | resetColumns": {
"message": "R̂éŝét̂ Ćôĺûḿn̂ś"
},
"data_grid/DataGrid.js | rowsS": {
"message": "R̂óŵś: {PH1}"
},
"data_grid/DataGrid.js | sortByString": {
"message": "Ŝór̂t́ B̂ý"
},
"data_grid/DataGrid.js | sRowS": {
"message": "{PH1} R̂óŵ {PH2}"
},
"data_grid/DataGrid.js | sSUseTheUpAndDownArrowKeysTo": {
"message": "{PH1} {PH2}, ûśê t́ĥé ûṕ âńd̂ d́ôẃn̂ ár̂ŕôẃ k̂éŷś t̂ó n̂áv̂íĝát̂é âńd̂ ín̂t́êŕâćt̂ ẃît́ĥ t́ĥé r̂óŵś ôf́ t̂h́ê t́âb́l̂é; Ûśê b́r̂óŵśê ḿôd́ê t́ô ŕêád̂ ćêĺl̂ b́ŷ ćêĺl̂."
},
"data_grid/ShowMoreDataGridNode.js | showAllD": {
"message": "Ŝh́ôẃ âĺl̂ {PH1}"
},
"data_grid/ShowMoreDataGridNode.js | showDAfter": {
"message": "Ŝh́ôẃ {PH1} âf́t̂ér̂"
},
"data_grid/ShowMoreDataGridNode.js | showDBefore": {
"message": "Ŝh́ôẃ {PH1} b̂éf̂ór̂é"
},
"data_grid/ViewportDataGrid.js | collapsed": {
"message": "ĉól̂ĺâṕŝéd̂"
},
"developer_resources/developer_resources-meta.ts | developerResources": {
"message": "D̂év̂él̂óp̂ér̂ Ŕêśôúr̂ćêś"
},
"developer_resources/developer_resources-meta.ts | showDeveloperResources": {
"message": "Ŝh́ôẃ D̂év̂él̂óp̂ér̂ Ŕêśôúr̂ćêś"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | Byte": {
"message": "1 b̂ýt̂é"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | copyInitiatorUrl": {
"message": "Ĉóp̂ý îńît́îát̂ór̂ ÚR̂Ĺ"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | copyUrl": {
"message": "Ĉóp̂ý ÛŔL̂"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | developerResources": {
"message": "D̂év̂él̂óp̂ér̂ Ŕêśôúr̂ćêś"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | error": {
"message": "Êŕr̂ór̂"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | failure": {
"message": "f̂áîĺûŕê"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | initiator": {
"message": "Îńît́îát̂ór̂"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | pending": {
"message": "p̂én̂d́îńĝ"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | sBytes": {
"message": "{PH1} b̂ýt̂éŝ"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | status": {
"message": "Ŝt́ât́ûś"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | success": {
"message": "ŝúĉćêśŝ"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | totalBytes": {
"message": "T̂ót̂ál̂ B́ŷt́êś"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesListView.ts | url": {
"message": "ÛŔL̂"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enableLoadingThroughTarget": {
"message": "Êńâb́l̂é l̂óâd́îńĝ t́ĥŕôúĝh́ t̂ár̂ǵêt́"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | enterTextToSearchTheUrlAndError": {
"message": "Êńt̂ér̂ t́êx́t̂ t́ô śêár̂ćĥ t́ĥé ÛŔL̂ án̂d́ Êŕr̂ór̂ ćôĺûḿn̂ś"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | loadHttpsDeveloperResources": {
"message": "L̂óâd́ ĤT́T̂Ṕ(Ŝ) d́êv́êĺôṕêŕ r̂éŝóûŕĉéŝ t́ĥŕôúĝh́ t̂h́ê ín̂śp̂éĉt́êd́ t̂ár̂ǵêt́"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | resources": {
"message": "{PH1} r̂éŝóûŕĉéŝ"
},
"developer_resources/DeveloperResourcesView.ts | resourcesCurrentlyLoading": {
"message": "{PH1} r̂éŝóûŕĉéŝ, {PH2} ćûŕr̂én̂t́l̂ý l̂óâd́îńĝ"
},
"event_listeners/EventListenersView.ts | deleteEventListener": {
"message": "D̂él̂ét̂é êv́êńt̂ ĺîśt̂én̂ér̂"
},
"event_listeners/EventListenersView.ts | noEventListeners": {
"message": "N̂ó êv́êńt̂ ĺîśt̂én̂ér̂ś"
},
"event_listeners/EventListenersView.ts | passive": {
"message": "P̂áŝśîv́ê"
},
"event_listeners/EventListenersView.ts | remove": {
"message": "R̂ém̂óv̂é"
},
"event_listeners/EventListenersView.ts | revealInElementsPanel": {
"message": "R̂év̂éâĺ îń Êĺêḿêńt̂ś p̂án̂él̂"
},
"event_listeners/EventListenersView.ts | togglePassive": {
"message": "T̂óĝǵl̂é P̂áŝśîv́ê"
},
"event_listeners/EventListenersView.ts | toggleWhetherEventListenerIs": {
"message": "T̂óĝǵl̂é ŵh́êt́ĥér̂ év̂én̂t́ l̂íŝt́êńêŕ îś p̂áŝśîv́ê ór̂ b́l̂óĉḱîńĝ"
},
"help/help-meta.ts | bug": {
"message": "b̂úĝ"
},
"help/help-meta.ts | doNotShowWhatsNewAfterEachUpdate": {
"message": "D̂ó n̂ót̂ śĥóŵ Ẃĥát̂'ś N̂éŵ áf̂t́êŕ êáĉh́ ûṕd̂át̂é"
},
"help/help-meta.ts | releaseNotes": {
"message": "R̂él̂éâśê ńôt́êś"
},
"help/help-meta.ts | reportADevtoolsIssue": {
"message": "R̂ép̂ór̂t́ â D́êv́T̂óôĺŝ íŝśûé"
},
"help/help-meta.ts | showWhatsNew": {
"message": "Ŝh́ôẃ Ŵh́ât́'ŝ Ńêẃ"
},
"help/help-meta.ts | showWhatsNewAfterEachUpdate": {
"message": "Ŝh́ôẃ Ŵh́ât́'ŝ Ńêẃ âf́t̂ér̂ éâćĥ úp̂d́ât́ê"
},
"help/help-meta.ts | whatsNew": {
"message": "Ŵh́ât́'ŝ Ńêẃ"
},
"help/ReleaseNoteView.ts | close": {
"message": "Ĉĺôśê"
},
"help/ReleaseNoteView.ts | learnMore": {
"message": "L̂éâŕn̂ ḿôŕê"
},
"help/ReleaseNoteView.ts | s": {
"message": "{PH1}"
},
"inline_editor/ColorSwatch.ts | shiftclickToChangeColorFormat": {
"message": "Ŝh́îf́t̂-ćl̂íĉḱ t̂ó ĉh́âńĝé ĉól̂ór̂ f́ôŕm̂át̂"
},
"inline_editor/CSSShadowEditor.js | blur": {
"message": "B̂ĺûŕ"
},
"inline_editor/CSSShadowEditor.js | inset": {
"message": "Îńŝét̂"
},
"inline_editor/CSSShadowEditor.js | outset": {
"message": "Ôút̂śêt́"
},
"inline_editor/CSSShadowEditor.js | spread": {
"message": "Ŝṕr̂éâd́"
},
"inline_editor/CSSShadowEditor.js | type": {
"message": "T̂ýp̂é"
},
"inline_editor/CSSShadowEditor.js | xOffset": {
"message": "X̂ óf̂f́ŝét̂"
},
"inline_editor/CSSShadowEditor.js | yOffset": {
"message": "Ŷ óf̂f́ŝét̂"
},
"inline_editor/CSSVarSwatch.ts | sIsNotDefined": {
"message": "{PH1} îś n̂ót̂ d́êf́îńêd́"
},
"inline_editor/FontEditor.js | cssProperties": {
"message": "ĈŚŜ Ṕr̂óp̂ér̂t́îéŝ"
},
"inline_editor/FontEditor.js | deleteS": {
"message": "D̂él̂ét̂é {PH1}"
},
"inline_editor/FontEditor.js | fallbackS": {
"message": "F̂ál̂ĺb̂áĉḱ {PH1}"
},
"inline_editor/FontEditor.js | fontFamily": {
"message": "F̂ón̂t́ F̂ám̂íl̂ý"
},
"inline_editor/FontEditor.js | fontSelectorDeletedAtIndexS": {
"message": "F̂ón̂t́ Ŝél̂éĉt́ôŕ d̂él̂ét̂éd̂ át̂ ín̂d́êx́: {PH1}"
},
"inline_editor/FontEditor.js | fontSize": {
"message": "F̂ón̂t́ Ŝíẑé"
},
"inline_editor/FontEditor.js | fontWeight": {
"message": "F̂ón̂t́ Ŵéîǵĥt́"
},
"inline_editor/FontEditor.js | lineHeight": {
"message": "L̂ín̂é Ĥéîǵĥt́"
},
"inline_editor/FontEditor.js | PleaseEnterAValidValueForSText": {
"message": "* P̂ĺêáŝé êńt̂ér̂ á v̂ál̂íd̂ v́âĺûé f̂ór̂ {PH1} t́êx́t̂ ín̂ṕût́"
},
"inline_editor/FontEditor.js | selectorInputMode": {
"message": "Ŝél̂éĉt́ôŕ Îńp̂út̂ Ḿôd́ê"
},
"inline_editor/FontEditor.js | sKeyValueSelector": {
"message": "{PH1} K̂éŷ V́âĺûé Ŝél̂éĉt́ôŕ"
},
"inline_editor/FontEditor.js | sliderInputMode": {
"message": "Ŝĺîd́êŕ Îńp̂út̂ Ḿôd́ê"
},
"inline_editor/FontEditor.js | spacing": {
"message": "Ŝṕâćîńĝ"
},
"inline_editor/FontEditor.js | sSliderInput": {
"message": "{PH1} Ŝĺîd́êŕ Îńp̂út̂"
},
"inline_editor/FontEditor.js | sTextInput": {
"message": "{PH1} T̂éx̂t́ Îńp̂út̂"
},
"inline_editor/FontEditor.js | sToggleInputType": {
"message": "{PH1} t̂óĝǵl̂é îńp̂út̂ t́ŷṕê"
},
"inline_editor/FontEditor.js | sUnitInput": {
"message": "{PH1} Ûńît́ Îńp̂út̂"
},
"inline_editor/FontEditor.js | thereIsNoValueToDeleteAtIndexS": {
"message": "T̂h́êŕê íŝ ńô v́âĺûé t̂ó d̂él̂ét̂é ât́ îńd̂éx̂: {PH1}"
},
"inline_editor/FontEditor.js | thisPropertyIsSetToContainUnits": {
"message": "T̂h́îś p̂ŕôṕêŕt̂ý îś ŝét̂ t́ô ćôńt̂áîń ûńît́ŝ b́ût́ d̂óêś n̂ót̂ h́âv́ê á d̂éf̂ín̂éd̂ ćôŕr̂éŝṕôńd̂ín̂ǵ ûńît́ŝÁr̂ŕâý: {PH1}"
},
"inline_editor/FontEditor.js | units": {
"message": "Ûńît́ŝ"
},
"input/input-meta.ts | inputs": {
"message": "Îńp̂út̂ś"
},
"input/input-meta.ts | pause": {
"message": "P̂áûśê"
},
"input/input-meta.ts | resume": {
"message": "R̂éŝúm̂é"
},
"input/input-meta.ts | showInputs": {
"message": "Ŝh́ôẃ Îńp̂út̂ś"
},
"input/input-meta.ts | startRecording": {
"message": "Ŝt́âŕt̂ ŕêćôŕd̂ín̂ǵ"
},
"input/input-meta.ts | startReplaying": {
"message": "Ŝt́âŕt̂ ŕêṕl̂áŷín̂ǵ"
},
"input/input-meta.ts | stopRecording": {
"message": "Ŝt́ôṕ r̂éĉór̂d́îńĝ"
},
"input/InputTimeline.ts | clearAll": {
"message": "Ĉĺêár̂ ál̂ĺ"
},
"input/InputTimeline.ts | loadProfile": {
"message": "L̂óâd́ p̂ŕôf́îĺê…"
},
"input/InputTimeline.ts | saveProfile": {
"message": "Ŝáv̂é p̂ŕôf́îĺê…"
},
"issues/AffectedElementsView.ts | element": {
"message": "êĺêḿêńt̂"
},
"issues/AffectedElementsView.ts | elements": {
"message": "êĺêḿêńt̂ś"
},
"issues/AffectedElementsWithLowContrastView.ts | contrastRatio": {
"message": "Ĉón̂t́r̂áŝt́ r̂át̂íô"
},
"issues/AffectedElementsWithLowContrastView.ts | element": {
"message": "Êĺêḿêńt̂"
},
"issues/AffectedElementsWithLowContrastView.ts | minimumAA": {
"message": "M̂ín̂ím̂úm̂ ÁÂ ŕât́îó"
},
"issues/AffectedElementsWithLowContrastView.ts | minimumAAA": {
"message": "M̂ín̂ím̂úm̂ ÁÂÁ r̂át̂íô"
},
"issues/AffectedElementsWithLowContrastView.ts | textSize": {
"message": "T̂éx̂t́ ŝíẑé"
},
"issues/AffectedElementsWithLowContrastView.ts | textWeight": {
"message": "T̂éx̂t́ ŵéîǵĥt́"
},
"issues/AffectedResourcesView.ts | clickToRevealTheFramesDomNodeIn": {
"message": "Ĉĺîćk̂ t́ô ŕêv́êál̂ t́ĥé f̂ŕâḿê'ś D̂ÓM̂ ńôd́ê ín̂ t́ĥé Êĺêḿêńt̂ś p̂án̂él̂"
},
"issues/AffectedResourcesView.ts | clickToShowRequestInTheNetwork": {
"message": "Ĉĺîćk̂ t́ô śĥóŵ ŕêq́ûéŝt́ îń t̂h́ê ńêt́ŵór̂ḱ p̂án̂él̂"
},
"issues/AffectedResourcesView.ts | requestUnavailableInTheNetwork": {
"message": "R̂éq̂úêśt̂ ún̂áv̂áîĺâb́l̂é îń t̂h́ê ńêt́ŵór̂ḱ p̂án̂él̂, t́r̂ý r̂él̂óâd́îńĝ t́ĥé îńŝṕêćt̂éd̂ ṕâǵê"
},
"issues/AffectedResourcesView.ts | unknown": {
"message": "ûńk̂ńôẃn̂"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | aSharedarraybufferWas": {
"message": "Â Śĥár̂éd̂Ár̂ŕâýB̂úf̂f́êŕ ŵáŝ ín̂śt̂án̂t́îát̂éd̂ ín̂ á ĉón̂t́êx́t̂ t́ĥát̂ íŝ ńôt́ ĉŕôśŝ-ór̂íĝín̂ íŝól̂át̂éd̂"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | blocked": {
"message": "b̂ĺôćk̂éd̂"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | instantiation": {
"message": "Îńŝt́âńt̂íât́îón̂"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | sharedarraybufferWasTransferedTo": {
"message": "Ŝh́âŕêd́Âŕr̂áŷB́ûf́f̂ér̂ ẃâś t̂ŕâńŝf́êŕêd́ t̂ó â ćôńt̂éx̂t́ t̂h́ât́ îś n̂ót̂ ćr̂óŝś-ôŕîǵîń îśôĺât́êd́"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | sourceLocation": {
"message": "Ŝóûŕĉé L̂óĉát̂íôń"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | status": {
"message": "Ŝt́ât́ûś"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | transfer": {
"message": "T̂ŕâńŝf́êŕ"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | trigger": {
"message": "T̂ŕîǵĝér̂"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | violation": {
"message": "v̂íôĺât́îón̂"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | violations": {
"message": "v̂íôĺât́îón̂ś"
},
"issues/AffectedSharedArrayBufferIssueDetailsView.ts | warning": {
"message": "ŵár̂ńîńĝ"
},
"issues/AffectedTrustedWebActivityIssueDetailsView.ts | packageName": {
"message": "P̂áĉḱâǵê ńâḿê"
},
"issues/AffectedTrustedWebActivityIssueDetailsView.ts | packageSignature": {
"message": "P̂áĉḱâǵê śîǵn̂át̂úr̂é"
},
"issues/AffectedTrustedWebActivityIssueDetailsView.ts | resource": {
"message": "r̂éŝóûŕĉé"
},
"issues/AffectedTrustedWebActivityIssueDetailsView.ts | resources": {
"message": "r̂éŝóûŕĉéŝ"
},
"issues/AffectedTrustedWebActivityIssueDetailsView.ts | statusCode": {
"message": "Ŝt́ât́ûś ĉód̂é"
},
"issues/AffectedTrustedWebActivityIssueDetailsView.ts | url": {
"message": "Ûŕl̂"
},
"issues/CSPViolationsView.ts | filter": {
"message": "F̂íl̂t́êŕ"
},
"issues/issues-meta.ts | cspViolations": {
"message": "ĈŚP̂ V́îól̂át̂íôńŝ"
},
"issues/issues-meta.ts | issues": {
"message": "Îśŝúêś"
},
"issues/issues-meta.ts | showCspViolations": {
"message": "Ŝh́ôẃ ĈŚP̂ V́îól̂át̂íôńŝ"
},
"issues/issues-meta.ts | showIssues": {
"message": "Ŝh́ôẃ Îśŝúêś"
},
"issues/IssuesPane.ts | contentSecurityPolicy": {
"message": "Ĉón̂t́êńt̂ Śêćûŕît́ŷ Ṕôĺîćŷ"
},
"issues/IssuesPane.ts | crossOriginEmbedderPolicy": {
"message": "Ĉŕôśŝ Ór̂íĝín̂ Ém̂b́êd́d̂ér̂ Ṕôĺîćŷ"
},
"issues/IssuesPane.ts | groupByCategory": {
"message": "Ĝŕôúp̂ b́ŷ ćât́êǵôŕŷ"
},
"issues/IssuesPane.ts | groupDisplayedIssuesUnder": {
"message": "Ĝŕôúp̂ d́îśp̂ĺâýêd́ îśŝúêś ûńd̂ér̂ áŝśôćîát̂éd̂ ćât́êǵôŕîéŝ"
},
"issues/IssuesPane.ts | heavyAds": {
"message": "Ĥéâv́ŷ Ád̂ś"
},
"issues/IssuesPane.ts | includeCookieIssuesCausedBy": {
"message": "Îńĉĺûd́ê ćôók̂íê Íŝśûéŝ ćâúŝéd̂ b́ŷ t́ĥír̂d́-p̂ár̂t́ŷ śît́êś"
},
"issues/IssuesPane.ts | includeThirdpartyCookieIssues": {
"message": "Îńĉĺûd́ê t́ĥír̂d́-p̂ár̂t́ŷ ćôók̂íê íŝśûéŝ"
},
"issues/IssuesPane.ts | issuesPertainingToSOperation": {
"message": "Îśŝúêś p̂ér̂t́âín̂ín̂ǵ t̂ó {PH1} ôṕêŕât́îón̂ d́êt́êćt̂éd̂."
},
"issues/IssuesPane.ts | issuesPertainingToSOperations": {
"message": "Îśŝúêś p̂ér̂t́âín̂ín̂ǵ t̂ó {PH1} ôṕêŕât́îón̂ś d̂ét̂éĉt́êd́."
},
"issues/IssuesPane.ts | mixedContent": {
"message": "M̂íx̂éd̂ Ćôńt̂én̂t́"
},
"issues/IssuesPane.ts | noIssuesDetectedSoFar": {
"message": "N̂ó îśŝúêś d̂ét̂éĉt́êd́ ŝó f̂ár̂"
},
"issues/IssuesPane.ts | onlyThirdpartyCookieIssues": {
"message": "Ôńl̂ý t̂h́îŕd̂-ṕâŕt̂ý ĉóôḱîé îśŝúêś d̂ét̂éĉt́êd́ ŝó f̂ár̂"
},
"issues/IssuesPane.ts | other": {
"message": "Ôt́ĥér̂"
},
"issues/IssuesPane.ts | samesiteCookie": {
"message": "Ŝám̂éŜít̂é Ĉóôḱîé"
},
"issues/IssuesPane.ts | trustedWebActivity": {
"message": "T̂ŕûśt̂éd̂ Ẃêb́ Âćt̂ív̂ít̂ý"
},
"issues/IssueView.js | affectedResources": {
"message": "Âf́f̂éĉt́êd́ R̂éŝóûŕĉéŝ"
},
"issues/IssueView.js | blocked": {
"message": "b̂ĺôćk̂éd̂"
},
"issues/IssueView.js | blockedResource": {
"message": "B̂ĺôćk̂éd̂ Ŕêśôúr̂ćê"
},
"issues/IssueView.js | clickToRevealTheViolatingDomNode": {
"message": "Ĉĺîćk̂ t́ô ŕêv́êál̂ t́ĥé v̂íôĺât́îńĝ D́ÔḾ n̂ód̂é îń t̂h́ê Él̂ém̂én̂t́ŝ ṕâńêĺ"
},
"issues/IssueView.js | cookie": {
"message": "ĉóôḱîé"
},
"issues/IssueView.js | cookies": {
"message": "ĉóôḱîéŝ"
},
"issues/IssueView.js | cpuPeakLimit": {
"message": "ĈṔÛ ṕêák̂ ĺîḿît́"
},
"issues/IssueView.js | cpuTotalLimit": {
"message": "ĈṔÛ t́ôt́âĺ l̂ím̂ít̂"
},
"issues/IssueView.js | directive": {
"message": "d̂ír̂éĉt́îv́ê"
},
"issues/IssueView.js | directiveC": {
"message": "D̂ír̂éĉt́îv́ê"
},
"issues/IssueView.js | directives": {
"message": "d̂ír̂éĉt́îv́êś"
},
"issues/IssueView.js | domain": {
"message": "D̂óm̂áîń"
},
"issues/IssueView.js | element": {
"message": "Êĺêḿêńt̂"
},
"issues/IssueView.js | frameUrl": {
"message": "F̂ŕâḿê ÚR̂Ĺ"
},
"issues/IssueView.js | isThisIssueMessageHelpfulToYou": {
"message": "Îś t̂h́îś îśŝúê ḿêśŝáĝé ĥél̂ṕf̂úl̂ t́ô ýôú?"
},
"issues/IssueView.js | learnMoreS": {
"message": "L̂éâŕn̂ ḿôŕê: {PH1}"
},
"issues/IssueView.js | limitExceeded": {
"message": "L̂ím̂ít̂ éx̂ćêéd̂éd̂"
},
"issues/IssueView.js | name": {
"message": "N̂ám̂é"
},
"issues/IssueView.js | networkLimit": {
"message": "N̂ét̂ẃôŕk̂ ĺîḿît́"
},
"issues/IssueView.js | parentFrame": {
"message": "P̂ár̂én̂t́ F̂ŕâḿê"
},
"issues/IssueView.js | path": {
"message": "P̂át̂h́"
},
"issues/IssueView.js | removed": {
"message": "R̂ém̂óv̂éd̂"
},
"issues/IssueView.js | reportonly": {
"message": "r̂ép̂ór̂t́-ôńl̂ý"
},
"issues/IssueView.js | request": {
"message": "r̂éq̂úêśt̂"
},
"issues/IssueView.js | requestC": {
"message": "R̂éq̂úêśt̂"
},
"issues/IssueView.js | requests": {
"message": "r̂éq̂úêśt̂ś"
},
"issues/IssueView.js | resolutionStatus": {
"message": "R̂éŝól̂út̂íôń Ŝt́ât́ûś"
},
"issues/IssueView.js | resource": {
"message": "r̂éŝóûŕĉé"
},
"issues/IssueView.js | resourceC": {
"message": "R̂éŝóûŕĉé"
},
"issues/IssueView.js | resources": {
"message": "r̂éŝóûŕĉéŝ"
},
"issues/IssueView.js | restrictionStatus": {
"message": "R̂éŝt́r̂íĉt́îón̂ Śt̂át̂úŝ"
},
"issues/IssueView.js | source": {
"message": "ŝóûŕĉé"
},
"issues/IssueView.js | sourceLocation": {
"message": "Ŝóûŕĉé L̂óĉát̂íôń"
},
"issues/IssueView.js | sources": {
"message": "ŝóûŕĉéŝ"
},
"issues/IssueView.js | status": {
"message": "Ŝt́ât́ûś"
},
"issues/IssueView.js | warned": {
"message": "Ŵár̂ńêd́"
},
"js_profiler/js_profiler-meta.ts | profiler": {
"message": "P̂ŕôf́îĺêŕ"
},
"js_profiler/js_profiler-meta.ts | showProfiler": {
"message": "Ŝh́ôẃ P̂ŕôf́îĺêŕ"
},
"layer_viewer/layer_viewer-meta.ts | panOrRotateDown": {
"message": "P̂án̂ ór̂ ŕôt́ât́ê d́ôẃn̂"
},
"layer_viewer/layer_viewer-meta.ts | panOrRotateLeft": {
"message": "P̂án̂ ór̂ ŕôt́ât́ê ĺêf́t̂"
},
"layer_viewer/layer_viewer-meta.ts | panOrRotateRight": {
"message": "P̂án̂ ór̂ ŕôt́ât́ê ŕîǵĥt́"
},
"layer_viewer/layer_viewer-meta.ts | panOrRotateUp": {
"message": "P̂án̂ ór̂ ŕôt́ât́ê úp̂"
},
"layer_viewer/layer_viewer-meta.ts | resetView": {
"message": "R̂éŝét̂ v́îéŵ"
},
"layer_viewer/layer_viewer-meta.ts | switchToPanMode": {
"message": "Ŝẃît́ĉh́ t̂ó p̂án̂ ḿôd́ê"
},
"layer_viewer/layer_viewer-meta.ts | switchToRotateMode": {
"message": "Ŝẃît́ĉh́ t̂ó r̂ót̂át̂é m̂ód̂é"
},
"layer_viewer/layer_viewer-meta.ts | zoomIn": {
"message": "Ẑóôḿ îń"
},
"layer_viewer/layer_viewer-meta.ts | zoomOut": {
"message": "Ẑóôḿ ôút̂"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | compositingReasons": {
"message": "Ĉóm̂ṕôśît́îńĝ Ŕêáŝón̂ś"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | containingBlocRectangleDimensions": {
"message": "Ĉón̂t́âín̂ín̂ǵ B̂ĺôćk̂ {PH1} × {PH2} (át̂ {PH3}, {PH4})"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasABackdropFilter": {
"message": "Ĥáŝ á b̂áĉḱd̂ŕôṕ f̂íl̂t́êŕ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasABlendingEffectThatNeedsToBe": {
"message": "Ĥáŝ á b̂ĺêńd̂ín̂ǵ êf́f̂éĉt́ t̂h́ât́ n̂éêd́ŝ t́ô b́ê ḱn̂óŵń b̂ý ĉóm̂ṕôśît́ôŕ b̂éĉáûśê óf̂ ćôḿp̂óŝít̂éd̂ d́êśĉén̂d́âńt̂ś."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAClipThatNeedsToBeKnownBy": {
"message": "Ĥáŝ á ĉĺîṕ t̂h́ât́ n̂éêd́ŝ t́ô b́ê ḱn̂óŵń b̂ý ĉóm̂ṕôśît́ôŕ b̂éĉáûśê óf̂ ćôḿp̂óŝít̂éd̂ d́êśĉén̂d́âńt̂ś."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasADTransform": {
"message": "Ĥáŝ á 3d̂ t́r̂án̂śf̂ór̂ḿ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAFilterEffectThatNeedsToBe": {
"message": "Ĥáŝ á f̂íl̂t́êŕ êf́f̂éĉt́ t̂h́ât́ n̂éêd́ŝ t́ô b́ê ḱn̂óŵń b̂ý ĉóm̂ṕôśît́ôŕ b̂éĉáûśê óf̂ ćôḿp̂óŝít̂éd̂ d́êśĉén̂d́âńt̂ś."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAMaskThatNeedsToBeKnownBy": {
"message": "Ĥáŝ á m̂áŝḱ t̂h́ât́ n̂éêd́ŝ t́ô b́ê ḱn̂óŵń b̂ý ĉóm̂ṕôśît́ôŕ b̂éĉáûśê óf̂ ćôḿp̂óŝít̂éd̂ d́êśĉén̂d́âńt̂ś."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAnActiveAcceleratedBackdrop": {
"message": "Ĥáŝ án̂ áĉt́îv́ê áĉćêĺêŕât́êd́ b̂áĉḱd̂ŕôṕ f̂íl̂t́êŕ âńîḿât́îón̂ ór̂ t́r̂án̂śît́îón̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAnActiveAcceleratedFilter": {
"message": "Ĥáŝ án̂ áĉt́îv́ê áĉćêĺêŕât́êd́ f̂íl̂t́êŕ âńîḿât́îón̂ ór̂ t́r̂án̂śît́îón̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAnActiveAcceleratedOpacity": {
"message": "Ĥáŝ án̂ áĉt́îv́ê áĉćêĺêŕât́êd́ ôṕâćît́ŷ án̂ím̂át̂íôń ôŕ t̂ŕâńŝít̂íôń."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAnActiveAcceleratedTransform": {
"message": "Ĥáŝ án̂ áĉt́îv́ê áĉćêĺêŕât́êd́ t̂ŕâńŝf́ôŕm̂ án̂ím̂át̂íôń ôŕ t̂ŕâńŝít̂íôń."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAPerspectiveTransformThat": {
"message": "Ĥáŝ á p̂ér̂śp̂éĉt́îv́ê t́r̂án̂śf̂ór̂ḿ t̂h́ât́ n̂éêd́ŝ t́ô b́ê ḱn̂óŵń b̂ý ĉóm̂ṕôśît́ôŕ b̂éĉáûśê óf̂ 3d́ d̂éŝćêńd̂án̂t́ŝ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAPreservesdPropertyThatNeeds": {
"message": "Ĥáŝ á p̂ŕêśêŕv̂éŝ-3d́ p̂ŕôṕêŕt̂ý t̂h́ât́ n̂éêd́ŝ t́ô b́ê ḱn̂óŵń b̂ý ĉóm̂ṕôśît́ôŕ b̂éĉáûśê óf̂ 3d́ d̂éŝćêńd̂án̂t́ŝ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAReflectionThatNeedsToBeKnown": {
"message": "Ĥáŝ á r̂éf̂ĺêćt̂íôń t̂h́ât́ n̂éêd́ŝ t́ô b́ê ḱn̂óŵń b̂ý ĉóm̂ṕôśît́ôŕ b̂éĉáûśê óf̂ ćôḿp̂óŝít̂éd̂ d́êśĉén̂d́âńt̂ś."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAWillchangeCompositingHint": {
"message": "Ĥáŝ á ŵíl̂ĺ-ĉh́âńĝé ĉóm̂ṕôśît́îńĝ h́îńt̂ ót̂h́êŕ t̂h́âń t̂ŕâńŝf́ôŕm̂ án̂d́ ôṕâćît́ŷ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAWillchangeOpacityCompositing": {
"message": "Ĥáŝ á ŵíl̂ĺ-ĉh́âńĝé: ôṕâćît́ŷ ćôḿp̂óŝít̂ín̂ǵ ĥín̂t́."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasAWillchangeTransform": {
"message": "Ĥáŝ á ŵíl̂ĺ-ĉh́âńĝé: t̂ŕâńŝf́ôŕm̂ ćôḿp̂óŝít̂ín̂ǵ ĥín̂t́."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasBackfacevisibilityHidden": {
"message": "Ĥáŝ b́âćk̂f́âćê-v́îśîb́îĺît́ŷ: h́îd́d̂én̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasClippingAncestor": {
"message": "Ĥáŝ ćl̂íp̂ṕîńĝ án̂ćêśt̂ór̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | hasOpacityThatNeedsToBeAppliedBy": {
"message": "Ĥáŝ óp̂áĉít̂ý t̂h́ât́ n̂éêd́ŝ t́ô b́ê áp̂ṕl̂íêd́ b̂ý ĉóm̂ṕôśît́ôŕ b̂éĉáûśê óf̂ ćôḿp̂óŝít̂éd̂ d́êśĉén̂d́âńt̂ś."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isAnAcceleratedCanvasOrIsA": {
"message": "Îś âń âćĉél̂ér̂át̂éd̂ ćâńv̂áŝ, ór̂ íŝ á d̂íŝṕl̂áŷ ĺîśt̂ b́âćk̂éd̂ ćâńv̂áŝ t́ĥát̂ ẃâś p̂ŕôḿôt́êd́ t̂ó â ĺâýêŕ b̂áŝéd̂ ón̂ á p̂ér̂f́ôŕm̂án̂ćê h́êúr̂íŝt́îć."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isAnAcceleratedIframe": {
"message": "Îś âń âćĉél̂ér̂át̂éd̂ íF̂ŕâḿê."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isAnAcceleratedPlugin": {
"message": "Îś âń âćĉél̂ér̂át̂éd̂ ṕl̂úĝín̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isAnAcceleratedVideo": {
"message": "Îś âń âćĉél̂ér̂át̂éd̂ v́îd́êó."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isAPositionfixedElementWith": {
"message": "Îś â ṕôśît́îón̂:f́îx́êd́ êĺêḿêńt̂ ẃît́ĥ ćôḿp̂óŝít̂éd̂ d́êśĉén̂d́âńt̂ś."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isAScrollableOverflowElement": {
"message": "Îś â śĉŕôĺl̂áb̂ĺê óv̂ér̂f́l̂óŵ él̂ém̂én̂t́."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isDomOverlayForWebxrImmersivear": {
"message": "Îś D̂ÓM̂ óv̂ér̂ĺâý f̂ór̂ Ẃêb́X̂Ŕ îḿm̂ér̂śîv́ê-ár̂ ḿôd́ê."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isFixedOrStickyPosition": {
"message": "Îś f̂íx̂éd̂ ór̂ śt̂íĉḱŷ ṕôśît́îón̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isOverlayControlsForVideo": {
"message": "Îś ôv́êŕl̂áŷ ćôńt̂ŕôĺŝ f́ôŕ v̂íd̂éô."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isTheDocumentrootscroller": {
"message": "Îś t̂h́ê d́ôćûḿêńt̂.ŕôót̂Śĉŕôĺl̂ér̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | isTheRootLayer": {
"message": "Îś t̂h́ê ŕôót̂ ĺâýêŕ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | layerForLinkHighlightFrame": {
"message": "L̂áŷér̂ f́ôŕ l̂ín̂ḱ ĥíĝh́l̂íĝh́t̂, f́r̂ám̂é ôv́êŕl̂áŷ, ét̂ć."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | layerPaintedOnTopOfOtherLayersAs": {
"message": "L̂áŷér̂ ṕâín̂t́êd́ ôń t̂óp̂ óf̂ ót̂h́êŕ l̂áŷér̂ś âś d̂éĉór̂át̂íôń."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | layerWasSeparatelyComposited": {
"message": "L̂áŷér̂ ẃâś ŝép̂ár̂át̂él̂ý ĉóm̂ṕôśît́êd́ b̂éĉáûśê ít̂ ćôúl̂d́ n̂ót̂ b́ê śq̂úâśĥéd̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | mainThreadScrollingReason": {
"message": "M̂áîń t̂h́r̂éâd́ ŝćr̂ól̂ĺîńĝ ŕêáŝón̂"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | memoryEstimate": {
"message": "M̂ém̂ór̂ý êśt̂ím̂át̂é"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | mightOverlapOtherComposited": {
"message": "M̂íĝh́t̂ óv̂ér̂ĺâṕ ôt́ĥér̂ ćôḿp̂óŝít̂éd̂ ćôńt̂én̂t́."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | nearestLayerShiftingContaining": {
"message": "N̂éâŕêśt̂ Ĺâýêŕ Ŝh́îf́t̂ín̂ǵ Ĉón̂t́âín̂ín̂ǵ B̂ĺôćk̂"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | nearestLayerShiftingStickyBox": {
"message": "N̂éâŕêśt̂ Ĺâýêŕ Ŝh́îf́t̂ín̂ǵ Ŝt́îćk̂ý B̂óx̂"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | nonFastScrollable": {
"message": "N̂ón̂ f́âśt̂ śĉŕôĺl̂áb̂ĺê"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | overlapsOtherCompositedContent": {
"message": "Ôv́êŕl̂áp̂ś ôt́ĥér̂ ćôḿp̂óŝít̂éd̂ ćôńt̂én̂t́."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | paintCount": {
"message": "P̂áîńt̂ ćôún̂t́"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | paintProfiler": {
"message": "P̂áîńt̂ Ṕr̂óf̂íl̂ér̂"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | parentWithCompositedNegative": {
"message": "P̂ár̂én̂t́ ŵít̂h́ ĉóm̂ṕôśît́êd́ n̂éĝát̂ív̂é ẑ-ín̂d́êx́ ĉón̂t́êńt̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | repaintsOnScroll": {
"message": "R̂ép̂áîńt̂ś ôń ŝćr̂ól̂ĺ"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | scrollParentIsNotAnAncestor": {
"message": "Ŝćr̂ól̂ĺ p̂ár̂én̂t́ îś n̂ót̂ án̂ án̂ćêśt̂ór̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | scrollRectangleDimensions": {
"message": "{PH1} {PH2} × {PH3} (ât́ {PH4}, {PH5})"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerHomeForAGroupOf": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, ĥóm̂é f̂ór̂ á ĝŕôúp̂ óf̂ śq̂úâśĥáb̂ĺê ćôńt̂én̂t́."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerNoopLayerToPlace": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, n̂ó-ôṕ l̂áŷér̂ t́ô ṕl̂áĉé t̂h́ê śq̂úâśĥín̂ǵ l̂áŷér̂ ćôŕr̂éĉt́l̂ý îń t̂h́ê ćôḿp̂óŝít̂éd̂ ĺâýêŕ t̂ŕêé."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerTheHorizontal": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, t̂h́ê h́ôŕîźôńt̂ál̂ śĉŕôĺl̂b́âŕ l̂áŷér̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerTheOverflow": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, t̂h́ê óv̂ér̂f́l̂óŵ ćôńt̂ŕôĺŝ h́ôśt̂ ĺâýêŕ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerTheScrollCorner": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, t̂h́ê śĉŕôĺl̂ ćôŕn̂ér̂ ĺâýêŕ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerTheVertical": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, t̂h́ê v́êŕt̂íĉál̂ śĉŕôĺl̂b́âŕ l̂áŷér̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerToContainAnyNormal": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, t̂ó ĉón̂t́âín̂ án̂ý n̂ór̂ḿâĺ f̂ĺôẃ âńd̂ ṕôśît́îv́ê ź-îńd̂éx̂ ćôńt̂én̂t́ŝ ón̂ t́ôṕ ôf́ â ńêǵât́îv́ê ź-îńd̂éx̂ ĺâýêŕ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerToContainTheMask": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, t̂ó ĉón̂t́âín̂ t́ĥé m̂áŝḱ ĉón̂t́êńt̂ś."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerToHouseContents": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, t̂ó ĥóûśê ćôńt̂én̂t́ŝ t́ĥát̂ ćâń b̂é ŝćr̂ól̂ĺêd́."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | secondaryLayerUsedToPositionThe": {
"message": "Ŝéĉón̂d́âŕŷ ĺâýêŕ, ûśêd́ t̂ó p̂óŝít̂íôń t̂h́ê śĉŕôĺl̂ín̂ǵ ĉón̂t́êńt̂ś ŵh́îĺê śĉŕôĺl̂ín̂ǵ."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | selectALayerToSeeItsDetails": {
"message": "Ŝél̂éĉt́ â ĺâýêŕ t̂ó ŝéê ít̂ś d̂ét̂áîĺŝ"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | shouldIsolateDescendantsToApplyA": {
"message": "Ŝh́ôúl̂d́ îśôĺât́ê d́êśĉén̂d́âńt̂ś t̂ó âṕp̂ĺŷ á b̂ĺêńd̂ éf̂f́êćt̂."
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | size": {
"message": "Ŝíẑé"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | slowScrollRegions": {
"message": "Ŝĺôẃ ŝćr̂ól̂ĺ r̂éĝíôńŝ"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | stickyAncenstorLayersS": {
"message": "{PH1}: {PH2} ({PH3})"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | stickyBoxRectangleDimensions": {
"message": "Ŝt́îćk̂ý B̂óx̂ {PH1} × {PH2} (át̂ {PH3}, {PH4})"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | stickyPositionConstraint": {
"message": "Ŝt́îćk̂ý p̂óŝít̂íôń ĉón̂śt̂ŕâín̂t́"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | touchEventHandler": {
"message": "T̂óûćĥ év̂én̂t́ ĥán̂d́l̂ér̂"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | unnamed": {
"message": "<ûńn̂ám̂éd̂>"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | updateRectangleDimensions": {
"message": "{PH1} × {PH2} (ât́ {PH3},{PH4})"
},
"layer_viewer/LayerDetailsView.ts | wheelEventHandler": {
"message": "Ŵh́êél̂ év̂én̂t́ ĥán̂d́l̂ér̂"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | cantDisplayLayers": {
"message": "Ĉán̂'t́ d̂íŝṕl̂áŷ ĺâýêŕŝ,"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | checkSForPossibleReasons": {
"message": "Ĉh́êćk̂ {PH1} f́ôŕ p̂óŝśîb́l̂é r̂éâśôńŝ."
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | dLayersView": {
"message": "3D̂ Ĺâýêŕŝ V́îéŵ"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | layerInformationIsNotYet": {
"message": "L̂áŷér̂ ín̂f́ôŕm̂át̂íôń îś n̂ót̂ ýêt́ âv́âíl̂áb̂ĺê."
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | mousewheelEventListener": {
"message": "m̂óûśêẃĥéêĺ êv́êńt̂ ĺîśt̂én̂ér̂"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | paints": {
"message": "P̂áîńt̂ś"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | repaintsOnScroll": {
"message": "r̂ép̂áîńt̂ś ôń ŝćr̂ól̂ĺ"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | resetView": {
"message": "R̂éŝét̂ V́îéŵ"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | showPaintProfiler": {
"message": "Ŝh́ôẃ P̂áîńt̂ Ṕr̂óf̂íl̂ér̂"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | slowScrollRects": {
"message": "Ŝĺôẃ ŝćr̂ól̂ĺ r̂éĉt́ŝ"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | touchEventListener": {
"message": "t̂óûćĥ év̂én̂t́ l̂íŝt́êńêŕ"
},
"layer_viewer/Layers3DView.ts | webglSupportIsDisabledInYour": {
"message": "Ŵéb̂ǴL̂ śûṕp̂ór̂t́ îś d̂íŝáb̂ĺêd́ îń ŷóûŕ b̂ŕôẃŝér̂."
},
"layer_viewer/LayerTreeOutline.ts | layersTreePane": {
"message": "L̂áŷér̂ś T̂ŕêé P̂án̂é"
},
"layer_viewer/LayerTreeOutline.ts | showPaintProfiler": {
"message": "Ŝh́ôẃ P̂áîńt̂ Ṕr̂óf̂íl̂ér̂"
},
"layer_viewer/LayerTreeOutline.ts | updateChildDimension": {
"message": " ({PH1} × {PH2})"
},
"layer_viewer/LayerViewHost.ts | showInternalLayers": {
"message": "Ŝh́ôẃ îńt̂ér̂ńâĺ l̂áŷér̂ś"
},
"layer_viewer/PaintProfilerView.ts | bitmap": {
"message": "B̂ít̂ḿâṕ"
},
"layer_viewer/PaintProfilerView.ts | commandLog": {
"message": "Ĉóm̂ḿâńd̂ Ĺôǵ"
},
"layer_viewer/PaintProfilerView.ts | misc": {
"message": "M̂íŝć"
},
"layer_viewer/PaintProfilerView.ts | profiling": {
"message": "P̂ŕôf́îĺîńĝ…"
},
"layer_viewer/PaintProfilerView.ts | profilingResults": {
"message": "P̂ŕôf́îĺîńĝ ŕêśûĺt̂ś"
},
"layer_viewer/PaintProfilerView.ts | shapes": {
"message": "Ŝh́âṕêś"
},
"layer_viewer/PaintProfilerView.ts | text": {
"message": "T̂éx̂t́"
},
"layer_viewer/TransformController.ts | panModeX": {
"message": "P̂án̂ ḿôd́ê (X́)"
},
"layer_viewer/TransformController.ts | resetTransform": {
"message": "R̂éŝét̂ t́r̂án̂śf̂ór̂ḿ (0)"
},
"layer_viewer/TransformController.ts | rotateModeV": {
"message": "R̂ót̂át̂é m̂ód̂é (V̂)"
},
"layers/layers-meta.ts | layers": {
"message": "L̂áŷér̂ś"
},
"layers/layers-meta.ts | showLayers": {
"message": "Ŝh́ôẃ L̂áŷér̂ś"
},
"layers/LayersPanel.ts | details": {
"message": "D̂ét̂áîĺŝ"
},
"layers/LayersPanel.ts | profiler": {
"message": "P̂ŕôf́îĺêŕ"
},
"lighthouse/lighthouse-meta.ts | lighthouse": {
"message": "L̂íĝh́t̂h́ôúŝé"
},
"lighthouse/lighthouse-meta.ts | lighthouseTag": {
"message": "l̂íĝh́t̂h́ôúŝé"
},
"lighthouse/lighthouse-meta.ts | pwa": {
"message": "p̂ẃâ"
},
"lighthouse/lighthouse-meta.ts | showLighthouse": {
"message": "Ŝh́ôẃ L̂íĝh́t̂h́ôúŝé"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | accessibility": {
"message": "Âćĉéŝśîb́îĺît́ŷ"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | applyMobileEmulation": {
"message": "Âṕp̂ĺŷ ḿôb́îĺê ém̂úl̂át̂íôń"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | applyMobileEmulationDuring": {
"message": "Âṕp̂ĺŷ ḿôb́îĺê ém̂úl̂át̂íôń d̂úr̂ín̂ǵ âúd̂ít̂ín̂ǵ"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | atLeastOneCategoryMustBeSelected": {
"message": "Ât́ l̂éâśt̂ ón̂é ĉát̂éĝór̂ý m̂úŝt́ b̂é ŝél̂éĉt́êd́."
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | bestPractices": {
"message": "B̂éŝt́ p̂ŕâćt̂íĉéŝ"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | canOnlyAuditHttphttpsPagesAnd": {
"message": "Ĉán̂ ón̂ĺŷ áûd́ît́ ĤT́T̂Ṕ/ĤT́T̂ṔŜ ṕâǵêś âńd̂ Chrome éx̂t́êńŝíôńŝ. Ńâv́îǵât́ê t́ô á d̂íf̂f́êŕêńt̂ ṕâǵê t́ô śt̂ár̂t́ âń âúd̂ít̂."
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | clearStorage": {
"message": "Ĉĺêár̂ śt̂ór̂áĝé"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | desktop": {
"message": "D̂éŝḱt̂óp̂"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | doesThisPageFollowBestPractices": {
"message": "D̂óêś t̂h́îś p̂áĝé f̂ól̂ĺôẃ b̂éŝt́ p̂ŕâćt̂íĉéŝ f́ôŕ m̂ód̂ér̂ń ŵéb̂ d́êv́êĺôṕm̂én̂t́"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | doesThisPageMeetTheStandardOfA": {
"message": "D̂óêś t̂h́îś p̂áĝé m̂éêt́ t̂h́ê śt̂án̂d́âŕd̂ óf̂ á P̂ŕôǵr̂éŝśîv́ê Ẃêb́ Âṕp̂"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | howLongDoesThisAppTakeToShow": {
"message": "Ĥóŵ ĺôńĝ d́ôéŝ t́ĥíŝ áp̂ṕ t̂ák̂é t̂ó ŝh́ôẃ ĉón̂t́êńt̂ án̂d́ b̂éĉóm̂é ûśâb́l̂é"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | indexeddb": {
"message": "Îńd̂éx̂éd̂D́B̂"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | isThisPageOptimizedForAdSpeedAnd": {
"message": "Îś t̂h́îś p̂áĝé ôṕt̂ím̂íẑéd̂ f́ôŕ âd́ ŝṕêéd̂ án̂d́ q̂úâĺît́ŷ"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | isThisPageOptimizedForSearch": {
"message": "Îś t̂h́îś p̂áĝé ôṕt̂ím̂íẑéd̂ f́ôŕ ŝéâŕĉh́ êńĝín̂é r̂éŝúl̂t́ŝ ŕâńk̂ín̂ǵ"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | isThisPageUsableByPeopleWith": {
"message": "Îś t̂h́îś p̂áĝé ûśâb́l̂é b̂ý p̂éôṕl̂é ŵít̂h́ d̂íŝáb̂íl̂ít̂íêś ôŕ îḿp̂áîŕm̂én̂t́ŝ"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | localStorage": {
"message": "L̂óĉál̂ Śt̂ór̂áĝé"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | mobile": {
"message": "M̂ób̂íl̂é"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | multipleTabsAreBeingControlledBy": {
"message": "M̂úl̂t́îṕl̂é t̂áb̂ś âŕê b́êín̂ǵ ĉón̂t́r̂ól̂ĺêd́ b̂ý t̂h́ê śâḿê service worker. Ćl̂óŝé ŷóûŕ ôt́ĥér̂ t́âb́ŝ ón̂ t́ĥé ŝám̂é ôŕîǵîń t̂ó âúd̂ít̂ t́ĥíŝ ṕâǵê."
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | performance": {
"message": "P̂ér̂f́ôŕm̂án̂ćê"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | progressiveWebApp": {
"message": "P̂ŕôǵr̂éŝśîv́ê Ẃêb́ Âṕp̂"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | publisherAds": {
"message": "P̂úb̂ĺîśĥér̂ Ád̂ś"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | resetStorageLocalstorage": {
"message": "R̂éŝét̂ śt̂ór̂áĝé (l̂óĉál̂Śt̂ór̂áĝé, Îńd̂éx̂éd̂D́B̂, ét̂ć) b̂éf̂ór̂é âúd̂ít̂ín̂ǵ. (Ĝóôd́ f̂ór̂ ṕêŕf̂ór̂ḿâńĉé & P̂ẂÂ t́êśt̂ín̂ǵ)"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | seo": {
"message": "ŜÉÔ"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | simulateASlowerPageLoadBasedOn": {
"message": "Ŝím̂úl̂át̂é â śl̂óŵér̂ ṕâǵê ĺôád̂, b́âśêd́ ôń d̂át̂á f̂ŕôḿ âń îńît́îál̂ ún̂t́ĥŕôt́t̂ĺêd́ l̂óâd́. Îf́ d̂íŝáb̂ĺêd́, t̂h́ê ṕâǵê íŝ áĉt́ûál̂ĺŷ śl̂óŵéd̂ ẃît́ĥ áp̂ṕl̂íêd́ t̂h́r̂ót̂t́l̂ín̂ǵ."
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | simulatedThrottling": {
"message": "Ŝím̂úl̂át̂éd̂ t́ĥŕôt́t̂ĺîńĝ"
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | thereMayBeStoredDataAffectingLoadingPlural": {
"message": "T̂h́êŕê ḿâý b̂é ŝt́ôŕêd́ d̂át̂á âf́f̂éĉt́îńĝ ĺôád̂ín̂ǵ p̂ér̂f́ôŕm̂án̂ćê ín̂ t́ĥéŝé l̂óĉát̂íôńŝ: {PH1}. Áûd́ît́ t̂h́îś p̂áĝé îń âń îńĉóĝńît́ô ẃîńd̂óŵ t́ô ṕr̂év̂én̂t́ t̂h́ôśê ŕêśôúr̂ćêś f̂ŕôḿ âf́f̂éĉt́îńĝ ýôúr̂ śĉór̂éŝ."
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | thereMayBeStoredDataAffectingSingular": {
"message": "T̂h́êŕê ḿâý b̂é ŝt́ôŕêd́ d̂át̂á âf́f̂éĉt́îńĝ ĺôád̂ín̂ǵ p̂ér̂f́ôŕm̂án̂ćê ín̂ t́ĥíŝ ĺôćât́îón̂: {PH1}. Áûd́ît́ t̂h́îś p̂áĝé îń âń îńĉóĝńît́ô ẃîńd̂óŵ t́ô ṕr̂év̂én̂t́ t̂h́ôśê ŕêśôúr̂ćêś f̂ŕôḿ âf́f̂éĉt́îńĝ ýôúr̂ śĉór̂éŝ."
},
"lighthouse/LighthouseController.ts | webSql": {
"message": "Ŵéb̂ ŚQ̂Ĺ"
},
"lighthouse/LighthousePanel.ts | cancelling": {
"message": "Ĉán̂ćêĺl̂ín̂ǵ"
},
"lighthouse/LighthousePanel.ts | clearAll": {
"message": "Ĉĺêár̂ ál̂ĺ"
},
"lighthouse/LighthousePanel.ts | dropLighthouseJsonHere": {
"message": "D̂ŕôṕ Lighthouse ĴŚÔŃ ĥér̂é"
},
"lighthouse/LighthousePanel.ts | lighthouseSettings": {
"message": "Lighthouse ŝét̂t́îńĝś"
},
"lighthouse/LighthousePanel.ts | performAnAudit": {
"message": "P̂ér̂f́ôŕm̂ án̂ áûd́ît́…"
},
"lighthouse/LighthousePanel.ts | printing": {
"message": "P̂ŕîńt̂ín̂ǵ"
},
"lighthouse/LighthousePanel.ts | thePrintPopupWindowIsOpenPlease": {
"message": "T̂h́ê ṕr̂ín̂t́ p̂óp̂úp̂ ẃîńd̂óŵ íŝ óp̂én̂. Ṕl̂éâśê ćl̂óŝé ît́ t̂ó ĉón̂t́îńûé."
},
"lighthouse/LighthouseReportRenderer.ts | thePerformanceMetricsAboveAre": {
"message": "T̂h́ê ṕêŕf̂ór̂ḿâńĉé m̂ét̂ŕîćŝ áb̂óv̂é âŕê śîḿûĺât́êd́ âńd̂ ẃôń't̂ ḿât́ĉh́ t̂h́ê t́îḿîńĝś f̂óûńd̂ ín̂ t́ĥíŝ t́r̂áĉé. D̂íŝáb̂ĺê śîḿûĺât́êd́ t̂h́r̂ót̂t́l̂ín̂ǵ îń \"L̂íĝh́t̂h́ôúŝé Ŝét̂t́îńĝś\" îf́ ŷóû ẃâńt̂ t́ĥé t̂ím̂ín̂ǵŝ t́ô ḿât́ĉh́."
},
"lighthouse/LighthouseReportRenderer.ts | viewOriginalTrace": {
"message": "V̂íêẃ Ôŕîǵîńâĺ T̂ŕâćê"
},
"lighthouse/LighthouseReportRenderer.ts | viewTrace": {
"message": "V̂íêẃ T̂ŕâćê"
},
"lighthouse/LighthouseReportSelector.ts | newReport": {
"message": "(n̂éŵ ŕêṕôŕt̂)"
},
"lighthouse/LighthouseReportSelector.ts | reports": {
"message": "R̂ép̂ór̂t́ŝ"
},
"lighthouse/LighthouseStartView.ts | categories": {
"message": "Ĉát̂éĝór̂íêś"
},
"lighthouse/LighthouseStartView.ts | communityPluginsBeta": {
"message": "Ĉóm̂ḿûńît́ŷ Ṕl̂úĝín̂ś (b̂ét̂á)"
},
"lighthouse/LighthouseStartView.ts | device": {
"message": "D̂év̂íĉé"
},
"lighthouse/LighthouseStartView.ts | generateReport": {
"message": "Ĝén̂ér̂át̂é r̂ép̂ór̂t́"
},
"lighthouse/LighthouseStartView.ts | identifyAndFixCommonProblemsThat": {
"message": "Îd́êńt̂íf̂ý âńd̂ f́îx́ ĉóm̂ḿôń p̂ŕôb́l̂ém̂ś t̂h́ât́ âf́f̂éĉt́ ŷóûŕ ŝít̂é'ŝ ṕêŕf̂ór̂ḿâńĉé, âćĉéŝśîb́îĺît́ŷ, án̂d́ ûśêŕ êx́p̂ér̂íêńĉé."
},
"lighthouse/LighthouseStartView.ts | learnMore": {
"message": "L̂éâŕn̂ ḿôŕê"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | ahSorryWeRanIntoAnError": {
"message": "Âh́, ŝór̂ŕŷ! Ẃê ŕâń îńt̂ó âń êŕr̂ór̂."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | almostThereLighthouseIsNow": {
"message": "Âĺm̂óŝt́ t̂h́êŕê! Lighthouse íŝ ńôẃ ĝén̂ér̂át̂ín̂ǵ ŷóûŕ r̂ép̂ór̂t́."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | asPageLoadTimeIncreasesFromOne": {
"message": "Âś p̂áĝé l̂óâd́ t̂ím̂é îńĉŕêáŝéŝ f́r̂óm̂ ón̂é ŝéĉón̂d́ t̂ó ŝév̂én̂ śêćôńd̂ś, t̂h́ê ṕr̂ób̂áb̂íl̂ít̂ý ôf́ â ḿôb́îĺê śît́ê v́îśît́ôŕ b̂óûńĉín̂ǵ îńĉŕêáŝéŝ 113%. [Śôúr̂ćê: Think with Google]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | asTheNumberOfElementsOnAPage": {
"message": "Âś t̂h́ê ńûḿb̂ér̂ óf̂ él̂ém̂én̂t́ŝ ón̂ á p̂áĝé îńĉŕêáŝéŝ f́r̂óm̂ 400 t́ô 6,000, t́ĥé p̂ŕôb́âb́îĺît́ŷ óf̂ ćôńv̂ér̂śîón̂ d́r̂óp̂ś 95%. [Ŝóûŕĉé: Think with Google]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | auditingS": {
"message": "Âúd̂ít̂ín̂ǵ {PH1}"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | auditingYourWebPage": {
"message": "Âúd̂ít̂ín̂ǵ ŷóûŕ ŵéb̂ ṕâǵê"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | byReducingTheResponseSizeOfJson": {
"message": "B̂ý r̂éd̂úĉín̂ǵ t̂h́ê ŕêśp̂ón̂śê śîźê óf̂ J́ŜÓN̂ ńêéd̂éd̂ f́ôŕ d̂íŝṕl̂áŷín̂ǵ ĉóm̂ḿêńt̂ś, Îńŝt́âǵr̂ám̂ śâẃ îńĉŕêáŝéd̂ ím̂ṕr̂éŝśîón̂ś [Ŝóûŕĉé: WPO Stats]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | cancel": {
"message": "Ĉán̂ćêĺ"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | cancelling": {
"message": "Ĉán̂ćêĺl̂ín̂ǵ…"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | fastFactMessageWithPlaceholder": {
"message": "💡 {PH1}"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | ifASiteTakesSecondToBecome": {
"message": "Îf́ â śît́ê t́âḱêś >1 ŝéĉón̂d́ t̂ó b̂éĉóm̂é îńt̂ér̂áĉt́îv́ê, úŝér̂ś l̂óŝé ât́t̂én̂t́îón̂, án̂d́ t̂h́êír̂ ṕêŕĉép̂t́îón̂ óf̂ ćôḿp̂ĺêt́îńĝ t́ĥé p̂áĝé t̂áŝḱ îś b̂ŕôḱêń [Ŝóûŕĉé: Google Developers Blog]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | ifThisIssueIsReproduciblePlease": {
"message": "Îf́ t̂h́îś îśŝúê íŝ ŕêṕr̂ód̂úĉíb̂ĺê, ṕl̂éâśê ŕêṕôŕt̂ ít̂ át̂ t́ĥé Lighthouse GitHub r̂ép̂ó."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | lighthouseIsGatheringInformation": {
"message": "Lighthouse îś ĝát̂h́êŕîńĝ ín̂f́ôŕm̂át̂íôń âb́ôút̂ t́ĥé p̂áĝé t̂ó ĉóm̂ṕût́ê ýôúr̂ śĉór̂é."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | lighthouseIsLoadingThePage": {
"message": "L̂íĝh́t̂h́ôúŝé îś l̂óâd́îńĝ t́ĥé p̂áĝé."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | lighthouseIsLoadingYourPage": {
"message": "Lighthouse îś l̂óâd́îńĝ ýôúr̂ ṕâǵê"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | lighthouseIsLoadingYourPageWith": {
"message": "Lighthouse îś l̂óâd́îńĝ ýôúr̂ ṕâǵê ẃît́ĥ t́ĥŕôt́t̂ĺîńĝ t́ô ḿêáŝúr̂é p̂ér̂f́ôŕm̂án̂ćê ón̂ á m̂ób̂íl̂é d̂év̂íĉé ôń 3Ĝ."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | lighthouseIsLoadingYourPageWithMobile": {
"message": "Lighthouse îś l̂óâd́îńĝ ýôúr̂ ṕâǵê ẃît́ĥ ḿôb́îĺê ém̂úl̂át̂íôń."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | lighthouseIsLoadingYourPageWithThrottling": {
"message": "Lighthouse îś l̂óâd́îńĝ ýôúr̂ ṕâǵê ẃît́ĥ t́ĥŕôt́t̂ĺîńĝ t́ô ḿêáŝúr̂é p̂ér̂f́ôŕm̂án̂ćê ón̂ á ŝĺôẃ d̂éŝḱt̂óp̂ ón̂ 3Ǵ."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | lighthouseIsWarmingUp": {
"message": "Lighthouse îś ŵár̂ḿîńĝ úp̂…"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | lighthouseOnlySimulatesMobile": {
"message": "Lighthouse ôńl̂ý ŝím̂úl̂át̂éŝ ḿôb́îĺê ṕêŕf̂ór̂ḿâńĉé; t̂ó m̂éâśûŕê ṕêŕf̂ór̂ḿâńĉé ôń â ŕêál̂ d́êv́îćê, t́r̂ý Ŵéb̂ṔâǵêT́êśt̂.ór̂ǵ [Ŝóûŕĉé: Lighthouse t̂éâḿ]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | loading": {
"message": "L̂óâd́îńĝ…"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | mbTakesAMinimumOfSecondsTo": {
"message": "1M̂B́ t̂ák̂éŝ á m̂ín̂ím̂úm̂ óf̂ 5 śêćôńd̂ś t̂ó d̂óŵńl̂óâd́ ôń â t́ŷṕîćâĺ 3Ĝ ćôńn̂éĉt́îón̂ [Śôúr̂ćê: WebPageTest án̂d́ DevTools 3Ĝ d́êf́îńît́îón̂]."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | OfGlobalMobileUsersInWereOnGOrG": {
"message": "75% ôf́ ĝĺôb́âĺ m̂ób̂íl̂é ûśêŕŝ ín̂ 2016 ẃêŕê ón̂ 2Ǵ ôŕ 3Ĝ [Śôúr̂ćê: GSMA Mobile]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | OfMobilePagesTakeNearlySeconds": {
"message": "70% ôf́ m̂ób̂íl̂é p̂áĝéŝ t́âḱê ńêár̂ĺŷ 7 śêćôńd̂ś f̂ór̂ t́ĥé v̂íŝúâĺ ĉón̂t́êńt̂ áb̂óv̂é t̂h́ê f́ôĺd̂ t́ô d́îśp̂ĺâý ôń t̂h́ê śĉŕêén̂. [Śôúr̂ćê: Think with Google]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | rebuildingPinterestPagesFor": {
"message": "R̂éb̂úîĺd̂ín̂ǵ P̂ín̂t́êŕêśt̂ ṕâǵêś f̂ór̂ ṕêŕf̂ór̂ḿâńĉé îńĉŕêáŝéd̂ ćôńv̂ér̂śîón̂ ŕât́êś b̂ý 15% [Ŝóûŕĉé: WPO Stats]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | SecondsIsTheAverageTimeAMobile": {
"message": "19 ŝéĉón̂d́ŝ íŝ t́ĥé âv́êŕâǵê t́îḿê á m̂ób̂íl̂é ŵéb̂ ṕâǵê t́âḱêś t̂ó l̂óâd́ ôń â 3Ǵ ĉón̂ńêćt̂íôń [Ŝóûŕĉé: Google DoubleClick blog]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | theAverageUserDeviceCostsLess": {
"message": "T̂h́ê áv̂ér̂áĝé ûśêŕ d̂év̂íĉé ĉóŝt́ŝ ĺêśŝ t́ĥán̂ 200 ÚŜD́. [Ŝóûŕĉé: International Data Corporation]"
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | tryToNavigateToTheUrlInAFresh": {
"message": "T̂ŕŷ t́ô ńâv́îǵât́ê t́ô t́ĥé ÛŔL̂ ín̂ á f̂ŕêśĥ Chrome ṕr̂óf̂íl̂é ŵít̂h́ôút̂ án̂ý ôt́ĥér̂ t́âb́ŝ ór̂ éx̂t́êńŝíôńŝ óp̂én̂ án̂d́ t̂ŕŷ áĝáîń."
},
"lighthouse/LighthouseStatusView.ts | walmartSawAIncreaseInRevenueFor": {
"message": "Ŵál̂ḿâŕt̂ śâẃ â 1% ín̂ćr̂éâśê ín̂ ŕêv́êńûé f̂ór̂ év̂ér̂ý 100m̂ś îḿp̂ŕôv́êḿêńt̂ ín̂ ṕâǵê ĺôád̂ [Śôúr̂ćê: WPO Stats]"
},
"linear_memory_inspector/linear_memory_inspector-meta.ts | memoryInspector": {
"message": "M̂ém̂ór̂ý Îńŝṕêćt̂ór̂"
},
"linear_memory_inspector/linear_memory_inspector-meta.ts | showMemoryInspector": {
"message": "Ŝh́ôẃ M̂ém̂ór̂ý Îńŝṕêćt̂ór̂"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryInspector.ts | addressHasToBeANumberBetweenSAnd": {
"message": "Âd́d̂ŕêśŝ h́âś t̂ó b̂é â ńûḿb̂ér̂ b́êt́ŵéêń {PH1} âńd̂ {PH2}"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryInspectorPane.js | noOpenInspections": {
"message": "N̂ó ôṕêń îńŝṕêćt̂íôńŝ"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryNavigator.ts | enterAddress": {
"message": "Êńt̂ér̂ ád̂d́r̂éŝś"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryNavigator.ts | goBackInAddressHistory": {
"message": "Ĝó b̂áĉḱ îń âd́d̂ŕêśŝ h́îśt̂ór̂ý"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryNavigator.ts | goForwardInAddressHistory": {
"message": "Ĝó f̂ór̂ẃâŕd̂ ín̂ ád̂d́r̂éŝś ĥíŝt́ôŕŷ"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryNavigator.ts | nextPage": {
"message": "N̂éx̂t́ p̂áĝé"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryNavigator.ts | previousPage": {
"message": "P̂ŕêv́îóûś p̂áĝé"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryNavigator.ts | refresh": {
"message": "R̂éf̂ŕêśĥ"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryValueInterpreter.ts | changeEndianness": {
"message": "Ĉh́âńĝé Êńd̂íâńn̂éŝś"
},
"linear_memory_inspector/LinearMemoryValueInterpreter.ts | toggleValueTypeSettings": {
"message": "T̂óĝǵl̂é v̂ál̂úê t́ŷṕê śêt́t̂ín̂ǵŝ"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplay.ts | signedValue": {
"message": "Ŝíĝńêd́ v̂ál̂úê"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplay.ts | unsignedValue": {
"message": "Ûńŝíĝńêd́ v̂ál̂úê"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | bigEndian": {
"message": "B̂íĝ Én̂d́îán̂"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | dec": {
"message": "d̂éĉ"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | float64Bit": {
"message": "F̂ĺôát̂ 64-b́ît́"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | floatBit": {
"message": "F̂ĺôát̂ 32-b́ît́"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | hex": {
"message": "ĥéx̂"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | integer16Bit": {
"message": "Îńt̂éĝér̂ 16-b́ît́"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | integer32Bit": {
"message": "Îńt̂éĝér̂ 32-b́ît́"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | integer64Bit": {
"message": "Îńt̂éĝér̂ 64-b́ît́"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | integerBit": {
"message": "Îńt̂éĝér̂ 8-b́ît́"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | littleEndian": {
"message": "L̂ít̂t́l̂é Êńd̂íâń"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | none": {
"message": "n̂ón̂é"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | oct": {
"message": "ôćt̂"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | sci": {
"message": "ŝćî"
},
"linear_memory_inspector/ValueInterpreterDisplayUtils.ts | string": {
"message": "Ŝt́r̂ín̂ǵ"
},
"media/EventDisplayTable.ts | eventDisplay": {
"message": "Êv́êńt̂ d́îśp̂ĺâý"
},
"media/EventDisplayTable.ts | eventName": {
"message": "Êv́êńt̂ ńâḿê"
},
"media/EventDisplayTable.ts | timestamp": {
"message": "T̂ím̂éŝt́âḿp̂"
},
"media/EventDisplayTable.ts | value": {
"message": "V̂ál̂úê"
},
"media/EventTimelineView.ts | bufferingStatus": {
"message": "B̂úf̂f́êŕîńĝ Śt̂át̂úŝ"
},
"media/EventTimelineView.ts | playbackStatus": {
"message": "P̂ĺâýb̂áĉḱ Ŝt́ât́ûś"
},
"media/media-meta.ts | media": {
"message": "M̂éd̂íâ"
},
"media/media-meta.ts | showMedia": {
"message": "Ŝh́ôẃ M̂éd̂íâ"
},
"media/media-meta.ts | video": {
"message": "v̂íd̂éô"
},
"media/PlayerDetailView.ts | events": {
"message": "Êv́êńt̂ś"
},
"media/PlayerDetailView.ts | messages": {
"message": "M̂éŝśâǵêś"
},
"media/PlayerDetailView.ts | playerEvents": {
"message": "P̂ĺâýêŕ êv́êńt̂ś"
},
"media/PlayerDetailView.ts | playerMessages": {
"message": "P̂ĺâýêŕ m̂éŝśâǵêś"
},
"media/PlayerDetailView.ts | playerProperties": {
"message": "P̂ĺâýêŕ p̂ŕôṕêŕt̂íêś"
},
"media/PlayerDetailView.ts | playerTimeline": {
"message": "P̂ĺâýêŕ t̂ím̂él̂ín̂é"
},
"media/PlayerDetailView.ts | properties": {
"message": "P̂ŕôṕêŕt̂íêś"
},
"media/PlayerDetailView.ts | timeline": {
"message": "T̂ím̂él̂ín̂é"