blob: ff55ca3f2b8ddb0ae37e67b1e3186825c02e5ced [file] [log] [blame]
<html><meta charset="UTF-8"><body>
<style media="print" type="text/css"> :root { -webkit-print-color-adjust: exact; } </style>
<span style="font-size: 7pt">
file = cld2_unittest<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,254) ' confiscation of goods is assigned as the penalty part most of the courts consist of members and when it is necessary to bring public cases before a jury of members two courts combine for the purpose the most important cases of all are brought jurors or '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 45, 5, 1)<br>
Q[0]6,5804,scatio L[0]85,271,members D[0]209,3,importan <br>
Q[1]9,1427,tion o L[1]121,10,bring pu <br>
Q[2]14,27282,of goo L[2]134,10,cases be <br>
Q[3]17,15129,goods L[3]157,271,members <br>
Q[4]23,13785,is ass L[4]219,10,cases of <br>
Q[5]26,37090,assign <br>
Q[6]30,34005,gned a <br>
Q[7]35,499,as the <br>
Q[8]38,43441,the pe <br>
Q[9]42,3304,penalt <br>
Q[10]44,9192,nalty <br>
Q[11]46,36846,lty pa <br>
Q[12]50,20558,part m <br>
Q[13]55,82,most o <br>
Q[14]60,27282,of the <br>
Q[15]63,43441,the co <br>
Q[16]67,20558,courts <br>
Q[17]70,24782,rts co <br>
Q[18]82,27282,of mem <br>
Q[19]93,27282,and wh <br>
Q[20]97,82,when i <br>
Q[21]102,13785,it is <br>
Q[22]105,13785,is nec <br>
Q[23]110,47225,cessar <br>
Q[24]112,10585,ssary <br>
Q[25]115,36875,ry to <br>
Q[26]118,27282,to bri <br>
Q[27]129,35095,blic c <br>
Q[28]140,7962,before <br>
Q[29]142,82,fore a <br>
Q[30]154,27282,of mem <br>
Q[31]165,82,two co <br>
Q[32]169,20558,courts <br>
Q[33]172,24782,rts co <br>
Q[34]178,3840,mbine <br>
Q[35]184,13785,for th <br>
Q[36]188,43441,the pu <br>
Q[37]192,290,purpos <br>
Q[38]204,82,most i <br>
Q[39]225,27282,of all <br>
Q[40]228,49185,all ar <br>
Q[41]232,13785,are br <br>
Q[42]239,290,ught j <br>
Q[43]244,9935,jurors <br>
Q[44]251,13785,or <br>
<br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[52)<br>
[0]1,Q=00000100,confis<br>
[1]6,Q=07001108,scatio<br>
[2]9,Q=02050112,tion o<br>
[3]14,Q=00000137,of goo<br>
[4]17,Q=6b1a01ee,goods <br>
[5]23,Q=0000012d,is ass<br>
[6]26,Q=070a010c,assign<br>
[7]30,Q=3f2b01a7,gned a<br>
[8]35,Q=00000124,as the<br>
[9]38,Q=00000142,the pe<br>
[10]42,Q=211e1c0d,penalt<br>
[11]44,Q=27000104,nalty <br>
[12]46,Q=0400010c,lty pa<br>
[13]50,Q=05000122,part m<br>
[14]55,Q=0000011c,most o<br>
[15]60,Q=00000137,of the<br>
[16]63,Q=00000142,the co<br>
[17]67,Q=05000122,courts<br>
[18]70,Q=230f01a9,rts co<br>
[19]82,Q=00000137,of mem<br>
[20]85,L=00000124,member<br>
[21]93,Q=00000137,and wh<br>
[22]97,Q=0000011c,when i<br>
[23]102,Q=0000012d,it is <br>
[24]105,Q=0000012d,is nec<br>
[25]110,Q=230a01a4,cessar<br>
[26]112,Q=070e08a0,ssary <br>
[27]115,Q=0900010d,ry to <br>
[28]118,Q=00000137,to bri<br>
[29]121,L=00000115,bring <br>
[30]129,Q=230501a9,blic c<br>
[31]134,L=00000115,cases <br>
[32]140,Q=0c1201a7,before<br>
[33]142,Q=0000011c,fore a<br>
[34]154,Q=00000137,of mem<br>
[35]157,L=00000124,member<br>
[36]165,Q=0000011c,two co<br>
[37]169,Q=05000122,courts<br>
[38]172,Q=230f01a9,rts co<br>
[39]178,Q=00000106,mbine <br>
[40]184,Q=0000012d,for th<br>
[41]188,Q=00000142,the pu<br>
[42]192,Q=00000115,purpos<br>
[43]204,Q=0000011c,most i<br>
[44]209,D=00000b06,import<br>
[45]219,L=00000115,cases <br>
[46]225,Q=00000137,of all<br>
[47]228,Q=0700012b,all ar<br>
[48]232,Q=0000012d,are br<br>
[49]239,Q=00000115,ught j<br>
[50]244,Q=17100a07,jurors<br>
[51]251,Q=0000012d,or <br>
[52]254,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[2]<br>
[0]0
[1]20
[2]52
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..20) Q:_conf=en.1&nbsp;&nbsp; Q:scat=ro.4~it.3&nbsp;&nbsp; Q:tion_=en.6~fr.5~da.4&nbsp;&nbsp; Q:_of_=en.11&nbsp;&nbsp; Q:_good=en.4~tl.2~ceb.2&nbsp;&nbsp; Q:_is_=en.10&nbsp;&nbsp; Q:_assi=en.5~pt.4~it.3&nbsp;&nbsp; Q:gned_=en.5~vi.3~af.2&nbsp;&nbsp; Q:_as_=en.9&nbsp;&nbsp; Q:_the_=en.12&nbsp;&nbsp; Q:_pena=id.5~ms.5~jw.4&nbsp;&nbsp; Q:nalt=en.3~gd.2&nbsp;&nbsp; Q:lty_=en.5~fi.3&nbsp;&nbsp; Q:_part_=en.8~fr.7&nbsp;&nbsp; Q:_most_=en.8&nbsp;&nbsp; Q:_of_=en.11&nbsp;&nbsp; Q:_the_=en.12&nbsp;&nbsp; Q:_cour=en.8~fr.7&nbsp;&nbsp; Q:rts_=en.5~lv.4~ca.4&nbsp;&nbsp; Q:_of_=en.11&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
en.134 fr.19 84B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[en] <span style="background:#FFFFF4;color:#000000;">
confiscation of goods is assigned as the penalty part most of the courts consist of </span><br>
<br>ScoreOneChunk[20..52) L:_members_=en.9&nbsp;&nbsp; Q:_and_=en.11&nbsp;&nbsp; Q:_when_=en.8&nbsp;&nbsp; Q:_it_=en.10&nbsp;&nbsp; Q:_is_=en.10&nbsp;&nbsp; Q:cess=en.4~pt.3~ca.3&nbsp;&nbsp; Q:ssar=no.3~is.2~it.2&nbsp;&nbsp; Q:ry_=en.5~pl.4&nbsp;&nbsp; Q:_to_=en.11&nbsp;&nbsp; L:_bring_=en.7&nbsp;&nbsp; Q:blic_=en.5~fr.4~ca.4&nbsp;&nbsp; L:_cases_=en.7&nbsp;&nbsp; Q:_befo=en.5~hu.3~sv.2&nbsp;&nbsp; Q:fore_=en.8&nbsp;&nbsp; Q:_of_=en.11&nbsp;&nbsp; L:_members_=en.9&nbsp;&nbsp; Q:_two_=en.8&nbsp;&nbsp; Q:_cour=en.8~fr.7&nbsp;&nbsp; Q:rts_=en.5~lv.4~ca.4&nbsp;&nbsp; Q:mbin=en.4&nbsp;&nbsp; Q:_for_=en.10&nbsp;&nbsp; Q:_the_=en.12&nbsp;&nbsp; Q:_purp=en.7&nbsp;&nbsp; Q:_most_=en.8&nbsp;&nbsp; D:_importan=es.4&nbsp;&nbsp; L:_cases_=en.7&nbsp;&nbsp; Q:_of_=en.11&nbsp;&nbsp; Q:_all_=en.9~it.8&nbsp;&nbsp; Q:_are_=en.10&nbsp;&nbsp; Q:ught_=en.7&nbsp;&nbsp; Q:_juro=pt.4~lt.3~sr.2&nbsp;&nbsp; Q:_or_=en.10&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: es.4&nbsp;&nbsp; <br>
en.236 fr.11 169B 26# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#FFFFF4;color:#000000;">
members and when it is necessary to bring public cases before a jury of members two courts combine for the purpose the most important cases of all are brought jurors or </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] en.134 fr.19 84B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 85 lin[20] en.236 fr.11 169B 26# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 254 lin[52] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] en.134 fr.19 84B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 85 lin[20] en.236 fr.11 169B 26# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 254 lin[52] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 0] en 253B 370p 25300R,
2 chunks scored<br>
en.100R(99%) 254 bytes = ENGLISH <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{0 252 en} <span style="background:#FFFFF4;color:#000000;">
confiscation of goods is assigned as the penalty part most of the courts consist of members and when it is necessary to bring public cases before a jury of members two courts combine for the purpose the most important cases of all are brought jurors or</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Armn,255) ' ա յ եվ նա հիացած աչքերով նայում է հինգհարկանի շենքի տարօրինակ փոքրիկ քառակուսի պատուհաններին դեռ մենք շատ ենք հետամնաց ասում է նա այսպես է '<br>
[hy] <span style="background:#F8FFD8;color:#007F1F;">
ա յ եվ նա հիացած աչքերով նայում է հինգհարկանի շենքի տարօրինակ փոքրիկ քառակուսի պատուհաններին դեռ մենք շատ ենք հետամնաց ասում է նա այսպես է </span><br>
DocTote::Dump
[ 1] hy 255B 255p 25500R,
1 chunks scored<br>
hy.100R(100%) 255 bytes = ARMENIAN <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 253 hy} <span style="background:#F8FFD8;color:#007F1F;">
ա յ եվ նա հիացած աչքերով նայում է հինգհարկանի շենքի տարօրինակ փոքրիկ քառակուսի պատուհաններին դեռ մենք շատ ենք հետամնաց ասում է նա այսպես է</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Cher,75) ' ᎠᎢᏍᎩ ᎠᏟᎶᏍᏗ ᏥᏄᏍᏛᎩ ᎦᎫᏍᏛᏅᎯ ᎾᎥᎢ '<br>
[chr] <span style="background:#FFEBD8;color:#007F1F;">
ᎠᎢᏍᎩ ᎠᏟᎶᏍᏗ ᏥᏄᏍᏛᎩ ᎦᎫᏍᏛᏅᎯ ᎾᎥᎢ </span><br>
DocTote::Dump
[11] chr 75B 75p 7500R,
1 chunks scored<br>
chr.100R(100%) 75 bytes = CHEROKEE <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{0 73 chr} <span style="background:#FFEBD8;color:#007F1F;">
ᎠᎢᏍᎩ ᎠᏟᎶᏍᏗ ᏥᏄᏍᏛᎩ ᎦᎫᏍᏛᏅᎯ ᎾᎥᎢ</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Thaa,249) ' ހިންދީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ދެވަނަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ހިންދީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަށް '<br>
[dv] <span style="background:#FFD8F7;color:#007F1F;">
ހިންދީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ދެވަނަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ހިންދީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަށް </span><br>
DocTote::Dump
[10] dv 249B 249p 24900R,
1 chunks scored<br>
dv.100R(100%) 249 bytes = DHIVEHI <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 247 dv} <span style="background:#FFD8F7;color:#007F1F;">
ހިންދީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ދެވަނަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ހިންދީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަށް</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Geor,233) ' ა ბირთვიდან მიღებული ელემენტი მენდელეევის პერიოდულ სიტემაში გადაინაცვლებს ორი უჯრით '<br>
[ka] <span style="background:#FFEBD8;color:#3F7F00;">
ა ბირთვიდან მიღებული ელემენტი მენდელეევის პერიოდულ სიტემაში გადაინაცვლებს ორი უჯრით </span><br>
DocTote::Dump
[11] ka 233B 233p 23300R,
1 chunks scored<br>
ka.100R(100%) 233 bytes = GEORGIAN <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 231 ka} <span style="background:#FFEBD8;color:#3F7F00;">
ა ბირთვიდან მიღებული ელემენტი მენდელეევის პერიოდულ სიტემაში გადაინაცვლებს ორი უჯრით</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Grek,242) ' ή αρνητική αναζήτηση λέξης κλειδιού καταστήστε τις μεμονωμένες λέξεις κλειδιά περισσότερο στοχοθετημένες με τη μετατροπή τους σε '<br>
[el] <span style="background:#D8FFE7;color:#7F2F00;">
ή αρνητική αναζήτηση λέξης κλειδιού καταστήστε τις μεμονωμένες λέξεις κλειδιά περισσότερο στοχοθετημένες με τη μετατροπή τους σε </span><br>
DocTote::Dump
[ 2] el 242B 242p 24200R,
1 chunks scored<br>
el.100R(100%) 242 bytes = GREEK <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 240 el} <span style="background:#D8FFE7;color:#7F2F00;">
ή αρνητική αναζήτηση λέξης κλειδιού καταστήστε τις μεμονωμένες λέξεις κλειδιά περισσότερο στοχοθετημένες με τη μετατροπή τους σε</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Gujr,250) ' આના પરિણામ પ્રમાણસર ફોન્ટ અવતરણ ચિન્હવાળા પાઠને છુપાવો બધા સમૂહો શોધાયા હાલનો જ સંદેશ વિષયની '<br>
[gu] <span style="background:#EFD8FF;color:#6F7F00;">
આના પરિણામ પ્રમાણસર ફોન્ટ અવતરણ ચિન્હવાળા પાઠને છુપાવો બધા સમૂહો શોધાયા હાલનો જ સંદેશ વિષયની </span><br>
DocTote::Dump
[ 4] gu 250B 250p 25000R,
1 chunks scored<br>
gu.100R(100%) 250 bytes = GUJARATI <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 248 gu} <span style="background:#EFD8FF;color:#6F7F00;">
આના પરિણામ પ્રમાણસર ફોન્ટ અવતરણ ચિન્હવાળા પાઠને છુપાવો બધા સમૂહો શોધાયા હાલનો જ સંદેશ વિષયની</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Cans,254) ' ᐃᑯᒪᒻᒪᑦ ᕿᓈᖏᓐᓇᓲᖑᒻᒪᑦ ᑎᑎᖅᑕᓕᒫᖅᓃᕕᑦ ᑎᑦᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑕᑎᑦ ᑎᑎᖅᑕᑉᐱᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᑎᑎᖅᖃᖅ ᑎᑎᕆᐊᑐᓐᖏᑕᐃᑦ ᕿᓂᓲᖑᔪᒍᑦ ᑎᑎᖅᑕᓕᒫᖅᓃᕕᑦ '<br>
[iu] <span style="background:#D8FFF3;color:#007F7F;">
ᐃᑯᒪᒻᒪᑦ ᕿᓈᖏᓐᓇᓲᖑᒻᒪᑦ ᑎᑎᖅᑕᓕᒫᖅᓃᕕᑦ ᑎᑦᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑕᑎᑦ ᑎᑎᖅᑕᑉᐱᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᑎᑎᖅᖃᖅ ᑎᑎᕆᐊᑐᓐᖏᑕᐃᑦ ᕿᓂᓲᖑᔪᒍᑦ ᑎᑎᖅᑕᓕᒫᖅᓃᕕᑦ </span><br>
DocTote::Dump
[13] iu 254B 254p 25400R,
1 chunks scored<br>
iu.100R(100%) 254 bytes = INUKTITUT <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{0 252 iu} <span style="background:#D8FFF3;color:#007F7F;">
ᐃᑯᒪᒻᒪᑦ ᕿᓈᖏᓐᓇᓲᖑᒻᒪᑦ ᑎᑎᖅᑕᓕᒫᖅᓃᕕᑦ ᑎᑦᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑕᑎᑦ ᑎᑎᖅᑕᑉᐱᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᑎᑎᖅᖃᖅ ᑎᑎᕆᐊᑐᓐᖏᑕᐃᑦ ᕿᓂᓲᖑᔪᒍᑦ ᑎᑎᖅᑕᓕᒫᖅᓃᕕᑦ</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Knda,254) ' ಂಠಯ್ಯನವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥಪುರ ವೆಂಬ ಸಾಧಾರಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ '<br>
[kn] <span style="background:#FFEBD8;color:#6F7F00;">
ಂಠಯ್ಯನವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥಪುರ ವೆಂಬ ಸಾಧಾರಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ </span><br>
DocTote::Dump
[11] kn 254B 254p 25400R,
1 chunks scored<br>
kn.100R(100%) 254 bytes = KANNADA <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 252 kn} <span style="background:#FFEBD8;color:#6F7F00;">
ಂಠಯ್ಯನವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥಪುರ ವೆಂಬ ಸಾಧಾರಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Khmr,187) ' ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ស ហ ឡ អ ឥ ឦ ឧ ឪ ឫ ឬ ឯ ឱ ទាំងអស់ '<br>
[km] <span style="background:#D8FFFF;color:#007F1F;">
ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ស ហ ឡ អ ឥ ឦ ឧ ឪ ឫ ឬ ឯ ឱ ទាំងអស់ </span><br>
DocTote::Dump
[ 8] km 187B 187p 18700R,
1 chunks scored<br>
km.100R(100%) 187 bytes = KHMER <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 185 km} <span style="background:#D8FFFF;color:#007F1F;">
ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ស ហ ឡ អ ឥ ឦ ឧ ឪ ឫ ឬ ឯ ឱ ទាំងអស់</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Laoo,256) ' ກຫາທົ່ວທັງເວັບ ແລະໃນເວັບໄຮ້ສາຍ ທຳອິດໃຫ້ທຳການຊອກຫາກ່ອນ ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ກົດປຸ່ມເມນູ ໃນໜ້າຜົນໄດ້ '<br>
[lo] <span style="background:#D8FFE7;color:#007F1F;">
ກຫາທົ່ວທັງເວັບ ແລະໃນເວັບໄຮ້ສາຍ ທຳອິດໃຫ້ທຳການຊອກຫາກ່ອນ ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ກົດປຸ່ມເມນູ ໃນໜ້າຜົນໄດ້ </span><br>
DocTote::Dump
[ 2] lo 256B 256p 25600R,
1 chunks scored<br>
lo.100R(100%) 256 bytes = LAOTHIAN <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 254 lo} <span style="background:#D8FFE7;color:#007F1F;">
ກຫາທົ່ວທັງເວັບ ແລະໃນເວັບໄຮ້ສາຍ ທຳອິດໃຫ້ທຳການຊອກຫາກ່ອນ ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ກົດປຸ່ມເມນູ ໃນໜ້າຜົນໄດ້</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Limb,580) ' ᤁᤡᤖᤠᤳ ᤕᤠᤰᤌᤢᤱ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱᤖᤧ ᤛᤥᤎᤢᤱᤃᤧᤴ ᤀᤡᤔᤠᤴᤛᤡᤱ ᤆᤧᤶᤈᤱᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤥ ᤏᤠᤈᤡᤖᤡ ᤋᤱᤒᤣ ᤒᤠ ᤈᤏᤘᤖᤡ ᤗᤠᤏᤢᤀᤠᤱ ᤁ᤹ᤏᤠ ᤋᤱᤒᤣ ᤁᤠᤰ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢ ᤕᤢᤖᤢᤒᤠ ᤀᤡᤔᤠᤴᤛᤡᤱ ᤋᤱᤃᤡᤵᤛᤡᤱ ᤌᤡᤶᤒᤣᤴ ᤂᤠᤃᤴ ᤛᤡᤛᤣ᤺ᤰᤗᤠ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤛᤡᤰ ᤈᤏᤘᤖᤡ ᤀᤥ ᤏᤠᤛᤢᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤌᤡᤶᤒᤣ ᤋᤱᤃᤠᤶᤛᤡᤱᤗ ᤐᤳᤐᤠ ᤀᤡᤱᤄᤱ ᤘᤠ᤹ '<br>
[lif] <span style="background:#D8FFF3;color:#007F1F;">
ᤁᤡᤖᤠᤳ ᤕᤠᤰᤌᤢᤱ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱᤖᤧ ᤛᤥᤎᤢᤱᤃᤧᤴ ᤀᤡᤔᤠᤴᤛᤡᤱ ᤆᤧᤶᤈᤱᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤥ ᤏᤠᤈᤡᤖᤡ ᤋᤱᤒᤣ ᤒᤠ ᤈᤏᤘᤖᤡ ᤗᤠᤏᤢᤀᤠᤱ ᤁ᤹ᤏᤠ ᤋᤱᤒᤣ ᤁᤠᤰ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢ ᤕᤢᤖᤢᤒᤠ ᤀᤡᤔᤠᤴᤛᤡᤱ ᤋᤱᤃᤡᤵᤛᤡᤱ ᤌᤡᤶᤒᤣᤴ ᤂᤠᤃᤴ ᤛᤡᤛᤣ᤺ᤰᤗᤠ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤛᤡᤰ ᤈᤏᤘᤖᤡ ᤀᤥ ᤏᤠᤛᤢᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤌᤡᤶᤒᤣ ᤋᤱᤃᤠᤶᤛᤡᤱᤗ ᤐᤳᤐᤠ ᤀᤡᤱᤄᤱ ᤘᤠ᤹ </span><br>
DocTote::Dump
[13] lif 580B 580p 58000R,
1 chunks scored<br>
lif.100R(100%) 580 bytes = LIMBU <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{0 615 lif} <span style="background:#D8FFF3;color:#007F1F;">
ᤁᤡᤖᤠᤳ ᤕᤠᤰᤌᤢᤱ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱᤖᤧ ᤛᤥᤎᤢᤱᤃᤧᤴ ᤀᤡᤔᤠᤴᤛᤡᤱ ᤆᤧᤶᤈᤱᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤥ ᤏᤠᤈᤡᤖᤡ ᤋᤱᤒᤣ ᥈᥆᥆᥉ ᤒᤠ ᤈᤏᤘᤖᤡ ᤗᤠᤏᤢᤀᤠᤱ ᤁ᤹ᤏᤠ ᤋᤱᤒᤣ ᤁᤠᤰ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢ ᤕᤢᤖᤢᤒᤠ ᤀᤡᤔᤠᤴᤛᤡᤱ ᤋᤱᤃᤡᤵᤛᤡᤱ ᤌᤡᤶᤒᤣᤴ ᤂᤠᤃᤴ ᤛᤡᤛᤣ᤺ᤰᤗᤠ ᥇᥍ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤛᤡᤰ ᥇ ᤈᤏᤘᤖᤡ ᥈᥆᥆᥊ ᤀᤥ ᤏᤠᤛᤢᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤌᤡᤶᤒᤣ ᤋᤱᤃᤠᤶᤛᤡᤱᤗ ᤐᤳᤐᤠ ᤀᤡᤱᤄᤱ ᤘᤠ᤹</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Mlym,247) ' ം അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അവരുടെ മുമ്പില് നിന്നു ഔടും ഉടനെ നിങ്ങള് പതിയിരിപ്പില് നിന്നു എഴുന്നേറ്റു '<br>
[ml] <span style="background:#E3D8FF;color:#7F5F00;">
ം അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അവരുടെ മുമ്പില് നിന്നു ഔടും ഉടനെ നിങ്ങള് പതിയിരിപ്പില് നിന്നു എഴുന്നേറ്റു </span><br>
DocTote::Dump
[ 9] ml 247B 247p 24700R,
1 chunks scored<br>
ml.100R(100%) 247 bytes = MALAYALAM <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 245 ml} <span style="background:#E3D8FF;color:#7F5F00;">
ം അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അവരുടെ മുമ്പില് നിന്നു ഔടും ഉടനെ നിങ്ങള് പതിയിരിപ്പില് നിന്നു എഴുന്നേറ്റു</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Orya,48) ' ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର '<br>
[or] <span style="background:#D8E7FF;color:#007F1F;">
ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର </span><br>
DocTote::Dump
[14] or 48B 48p 4800R,
1 chunks scored<br>
or.100R(100%) 48 bytes = ORIYA <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{0 46 or} <span style="background:#D8E7FF;color:#007F1F;">
ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Guru,247) ' ਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਚੜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਾਲ ਅੜਫਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾ '<br>
[pa] <span style="background:#EFFFD8;color:#6F7F00;">
ਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਚੜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਾਲ ਅੜਫਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾ </span><br>
DocTote::Dump
[12] pa 247B 247p 24700R,
1 chunks scored<br>
pa.100R(100%) 247 bytes = PUNJABI <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 245 pa} <span style="background:#EFFFD8;color:#6F7F00;">
ਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਚੜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਾਲ ਅੜਫਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾ</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Sinh,243) ' අනුරාධ මිහිඳුකුල නමින් සකුරා ට ලිපියක් තැපෑලෙන් එවා තිබුණා කි ් රස්ටි ෂෙල්ටන් ප ් රනාන්දු ද '<br>
[si] <span style="background:#F8D8FF;color:#3F7F00;">
අනුරාධ මිහිඳුකුල නමින් සකුරා ට ලිපියක් තැපෑලෙන් එවා තිබුණා කි ් රස්ටි ෂෙල්ටන් ප ් රනාන්දු ද </span><br>
DocTote::Dump
[15] si 243B 243p 24300R,
1 chunks scored<br>
si.100R(100%) 243 bytes = SINHALESE <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 241 si} <span style="background:#F8D8FF;color:#3F7F00;">
අනුරාධ මිහිඳුකුල නමින් සකුරා ට ලිපියක් තැපෑලෙන් එවා තිබුණා කි ් රස්ටි ෂෙල්ටන් ප ් රනාන්දු ද</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Syrc,143) ' ܐܕܪܝܣ ܓܛܘ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܐܣܦܢܝܐ ܚܐܪܘܬܐ ܒܐܕܪ ܒܢܝܣܢ ܫܛܝܚܘܬܐ ܟܠܢܝܐ ܡܝ̈ܐ ܒܥܠܡܐ '<br>
[syr] <span style="background:#EFFFD8;color:#007F1F;">
ܐܕܪܝܣ ܓܛܘ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܐܣܦܢܝܐ ܚܐܪܘܬܐ ܒܐܕܪ ܒܢܝܣܢ ܫܛܝܚܘܬܐ ܟܠܢܝܐ ܡܝ̈ܐ ܒܥܠܡܐ </span><br>
DocTote::Dump
[12] syr 143B 143p 14300R,
1 chunks scored<br>
syr.100R(100%) 143 bytes = SYRIAC <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{0 141 syr} <span style="background:#EFFFD8;color:#007F1F;">
ܐܕܪܝܣ ܓܛܘ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܐܣܦܢܝܐ ܚܐܪܘܬܐ ܒܐܕܪ ܒܢܝܣܢ ܫܛܝܚܘܬܐ ܟܠܢܝܐ ܡܝ̈ܐ ܒܥܠܡܐ</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Tglg,228) ' ᜋᜇ᜔ ᜐᜓᜎᜆ᜔ ᜃ ᜈᜅ᜔ ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔ ᜂᜉᜅ᜔᜔ ᜋᜐᜈᜌ᜔ ᜎᜅ᜔ ᜁᜐ ᜉᜅ᜔ ᜀᜃ᜔ᜎᜆ᜔ ᜆᜓᜅ᜔ᜃᜓᜎ᜔ ᜐ ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔ ᜐ ᜆᜒᜅᜒᜈ᜔ ᜃᜓ '<br>
[tl] <span style="background:#FFD8D8;color:#7F5F00;">
ᜋᜇ᜔ ᜐᜓᜎᜆ᜔ ᜃ ᜈᜅ᜔ ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔ ᜂᜉᜅ᜔᜔ ᜋᜐᜈᜌ᜔ ᜎᜅ᜔ ᜁᜐ ᜉᜅ᜔ ᜀᜃ᜔ᜎᜆ᜔ ᜆᜓᜅ᜔ᜃᜓᜎ᜔ ᜐ ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔ ᜐ ᜆᜒᜅᜒᜈ᜔ ᜃᜓ </span><br>
DocTote::Dump
[ 0] tl 228B 228p 22800R,
1 chunks scored<br>
tl.100R(100%) 228 bytes = TAGALOG <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 226 tl} <span style="background:#FFD8D8;color:#7F5F00;">
ᜋᜇ᜔ ᜐᜓᜎᜆ᜔ ᜃ ᜈᜅ᜔ ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔ ᜂᜉᜅ᜔᜔ ᜋᜐᜈᜌ᜔ ᜎᜅ᜔ ᜁᜐ ᜉᜅ᜔ ᜀᜃ᜔ᜎᜆ᜔ ᜆᜓᜅ᜔ᜃᜓᜎ᜔ ᜐ ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔ ᜐ ᜆᜒᜅᜒᜈ᜔ ᜃᜓ</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Taml,227) ' அங்கு ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான சிவன் கோவில் ஒன்றும் உள்ளது தொகு '<br>
[ta] <span style="background:#D8E7FF;color:#7F5F00;">
அங்கு ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான சிவன் கோவில் ஒன்றும் உள்ளது தொகு </span><br>
DocTote::Dump
[14] ta 227B 227p 22700R,
1 chunks scored<br>
ta.100R(100%) 227 bytes = TAMIL <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 225 ta} <span style="background:#D8E7FF;color:#7F5F00;">
அங்கு ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான சிவன் கோவில் ஒன்றும் உள்ளது தொகு</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Telu,253) ' ఁ దనర జయించిన తత్వ మరసి చూడఁ దాన యగును రాజయోగి యిట్లు తేజరిల్లుచు నుండు విశ్వదాభిరామ వినర వేమ '<br>
[te] <span style="background:#EFFFD8;color:#7F5F00;">
ఁ దనర జయించిన తత్వ మరసి చూడఁ దాన యగును రాజయోగి యిట్లు తేజరిల్లుచు నుండు విశ్వదాభిరామ వినర వేమ </span><br>
DocTote::Dump
[12] te 253B 253p 25300R,
1 chunks scored<br>
te.100R(100%) 253 bytes = TELUGU <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 251 te} <span style="background:#EFFFD8;color:#7F5F00;">
ఁ దనర జయించిన తత్వ మరసి చూడఁ దాన యగును రాజయోగి యిట్లు తేజరిల్లుచు నుండు విశ్వదాభిరామ వినర వేమ</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Thai,257) ' กฏในการค้นหา หรือหน้าเนื้อหา หากท่านเลือกลงโฆษณา ท่านอาจจะปรับต้องเพิ่มงบประมาณรายวันตา '<br>
[th] <span style="background:#FFD8EB;color:#6F7F00;">
กฏในการค้นหา หรือหน้าเนื้อหา หากท่านเลือกลงโฆษณา ท่านอาจจะปรับต้องเพิ่มงบประมาณรายวันตา </span><br>
DocTote::Dump
[ 5] th 257B 257p 25700R,
1 chunks scored<br>
th.100R(100%) 257 bytes = THAI <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 255 th} <span style="background:#FFD8EB;color:#6F7F00;">
กฏในการค้นหา หรือหน้าเนื้อหา หากท่านเลือกลงโฆษณา ท่านอาจจะปรับต้องเพิ่มงบประมาณรายวันตา</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Hani,256) ' 产品的简报和公告 提交该申请后无法进行更改 请确认您的选择是正确的 对于要提交的图书 我确认 我是版权所有者或已得到版权所有者的授权 要更改您的国家 地区 请在此表的最上端更改您的 '<br>
ScoreCJKScriptSpan[1,256)<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Hani, next_base/delta/distinct 82, 0, 0)<br>
Q[0]4,28,品的 <br>
Q[1]7,136,的简 <br>
Q[2]10,134,简报 <br>
Q[3]13,63,报和 <br>
Q[4]16,28,和公 <br>
Q[5]19,139,公告 <br>
Q[6]22,138,告 <br>
Q[7]25,138, 提 <br>
Q[8]29,138,交该 <br>
Q[9]32,138,该申 <br>
Q[10]35,10,申请 <br>
Q[11]38,140,请后 <br>
Q[12]41,16,后无 <br>
Q[13]44,67,无法 <br>
Q[14]47,16,法进 <br>
Q[15]50,140,进行 <br>
Q[16]53,28,行更 <br>
Q[17]56,137,更改 <br>
Q[18]59,136,改 <br>
Q[19]62,140, 请 <br>
Q[20]66,16,确认 <br>
Q[21]69,28,认您 <br>
Q[22]72,28,您的 <br>
Q[23]75,144,的选 <br>
Q[24]78,134,选择 <br>
Q[25]81,28,择是 <br>
Q[26]84,28,是正 <br>
Q[27]87,126,正确 <br>
Q[28]90,137,确的 <br>
Q[29]93,28,的 <br>
Q[30]96,134, 对 <br>
Q[31]100,28,于要 <br>
Q[32]103,128,要提 <br>
Q[33]106,140,提交 <br>
Q[34]109,138,交的 <br>
Q[35]112,138,的图 <br>
Q[36]115,134,图书 <br>
Q[37]118,16,书 <br>
Q[38]121,16, 我 <br>
Q[39]125,115,确认 <br>
Q[40]128,28,认 <br>
Q[41]131,28, 我 <br>
Q[42]135,115,是版 <br>
Q[43]138,126,版权 <br>
Q[44]141,136,权所 <br>
Q[45]144,28,所有 <br>
Q[46]147,140,有者 <br>
Q[47]150,134,者或 <br>
Q[48]153,137,或已 <br>
Q[49]156,144,已得 <br>
Q[50]159,118,得到 <br>
Q[51]162,138,到版 <br>
Q[82]256,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[84)<br>
[0]1,U=00000200,产品<br>
[1]4,U=1d00051d,品的<br>
[2]7,U=05021d13,的简<br>
[3]10,U=021d0513,简报<br>
[4]13,U=031d05ed,报和<br>
[5]16,U=1d00051d,和公<br>
[6]19,U=021d05af,公告<br>
[7]22,U=02051daf,告 <br>
[8]25,U=02051daf, 提<br>
[9]29,U=02051daf,交该<br>
[10]32,U=02051daf,该申<br>
[11]35,U=1d00051f,申请<br>
[12]38,U=021d0514,请后<br>
[13]41,U=021d05ea,后无<br>
[14]44,U=021d0510,无法<br>
[15]44,U=00000301,无法<br>
[16]47,U=021d05ea,法进<br>
[17]50,U=021d0514,进行<br>
[18]53,U=1d00051d,行更<br>
[19]56,U=051d02af,更改<br>
[20]59,U=05021d13,改 <br>
[21]62,U=021d0514, 请<br>
[22]66,U=021d05ea,确认<br>
[23]69,U=1d00051d,认您<br>
[24]72,U=1d00051d,您的<br>
[25]75,U=05001d13,的选<br>
[26]78,U=021d0513,选择<br>
[27]81,U=1d00051d,择是<br>
[28]84,U=1d00051d,是正<br>
[29]87,U=02051d12,正确<br>
[30]90,U=051d02af,确的<br>
[31]93,U=1d00051d,的 <br>
[32]96,U=021d0513, 对<br>
[33]100,U=1d00051d,于要<br>
[34]103,U=1d000510,要提<br>
[35]106,U=021d0514,提交<br>
[36]109,U=02051daf,交的<br>
[37]112,U=02051daf,的图<br>
[38]115,U=021d0513,图书<br>
[39]118,U=021d05ea,书 <br>
[40]121,U=021d05ea, 我<br>
[41]125,U=021d0512,确认<br>
[42]128,U=1d00051d,认 <br>
[43]131,U=1d00051d, 我<br>
[44]135,U=021d0512,是版<br>
[45]138,U=02051d12,版权<br>
[46]141,U=05021d13,权所<br>
[47]144,U=1d00051d,所有<br>
[48]147,U=021d0514,有者<br>
[49]150,U=021d0513,者或<br>
[50]153,U=051d02af,或已<br>
[83]255,U=021d0513, <br>
[84]256,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[2]<br>
[0]0
[1]41
[2]84
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..41) U:产=ja.1&nbsp;&nbsp; U:品=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:的=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:简=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:报=zh.6~zh-Hant.2~ko.2&nbsp;&nbsp; U:和=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:公=zh.6~zh-Hant.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:告=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:交=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:该=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:申=zh.8~zh-Hant.4&nbsp;&nbsp; U:请=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:后=zh.8~zh-Hant.2~ja.2&nbsp;&nbsp; U:无=zh.6~zh-Hant.4~ja.2&nbsp;&nbsp; U:无=ko.2&nbsp;&nbsp; U:法=zh.8~zh-Hant.2~ja.2&nbsp;&nbsp; U:进=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:行=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:更=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:改=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:确=zh.8~zh-Hant.2~ja.2&nbsp;&nbsp; U:认=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:您=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:的=zh-Hant.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:选=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:择=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:是=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:正=zh-Hant.6~zh.5~ja.4&nbsp;&nbsp; U:确=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:的=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:于=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:要=zh.6~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:提=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:交=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:的=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:图=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:书=zh.8~zh-Hant.2~ja.2&nbsp;&nbsp; U:=zh.8~zh-Hant.2~ja.2&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
zh.252 zh-Hant.163 124B 41# Hani 100Rd 100Rs<br>
[zh] <span style="background:#FFD8D8;color:#7F2F00;">
产品的简报和公告 提交该申请后无法进行更改 请确认您的选择是正确的 对于要提交的图书 我</span><br>
<br>ScoreOneChunk[41..84) U:确=zh.6~zh-Hant.5~ja.4&nbsp;&nbsp; U:认=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:是=zh.6~zh-Hant.5~ja.4&nbsp;&nbsp; U:版=zh-Hant.6~zh.5~ja.4&nbsp;&nbsp; U:权=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:所=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:有=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:者=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:或=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:已=zh-Hant.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:得=zh.6~zh-Hant.6~ja.2&nbsp;&nbsp; U:到=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:版=zh.6~zh-Hant.5~ja.4&nbsp;&nbsp; U:权=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:所=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:有=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:者=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:的=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:授=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:权=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:=zh.8~zh-Hant.2&nbsp;&nbsp; U:更=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:改=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:您=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:的=zh-Hant.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:国=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:家=zh.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:区=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:在=zh.8~zh-Hant.2~ja.2&nbsp;&nbsp; U:此=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:表=zh.6~zh-Hant.6~ja.2&nbsp;&nbsp; U:的=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:最=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:上=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:端=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:更=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:改=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:您=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:的=zh-Hant.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh.6~zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
zh.254 zh-Hant.216 131B 43# Hani 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#FFD8D8;color:#7F2F00;">
确认 我是版权所有者或已得到版权所有者的授权 要更改您的国家 地区 请在此表的最上端更改您的 </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] zh.252 zh-Hant.163 124B 41# Hani 100Rd 100Rs<br>
[1] 125 lin[41] zh.254 zh-Hant.216 131B 43# Hani 100Rd 100Rs<br>
[2] 256 lin[84] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] zh.252 zh-Hant.163 124B 41# Hani 100Rd 100Rs<br>
[1] 125 lin[41] zh.254 zh-Hant.216 131B 43# Hani 100Rd 100Rs<br>
[2] 256 lin[84] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 0] zh 255B 506p 25500R,
2 chunks scored<br>
zh.100R(99%) 256 bytes = Chinese <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{0 254 zh} <span style="background:#FFD8D8;color:#7F2F00;">
产品的简报和公告 提交该申请后无法进行更改 请确认您的选择是正确的 对于要提交的图书 我确认 我是版权所有者或已得到版权所有者的授权 要更改您的国家 地区 请在此表的最上端更改您的</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Hani,185) ' 之前為 帳單交易作業區 已變更 廣告內容 之前為 銷售代表 之前為 張貼日期為 百分比之前為 合約 為 目標對象條件已刪除 結束日期之前為 '<br>
ScoreCJKScriptSpan[1,185)<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Hani, next_base/delta/distinct 57, 0, 0)<br>
Q[0]4,111,前為 <br>
Q[1]7,136,為 <br>
Q[2]10,119, 帳 <br>
Q[3]14,143,單交 <br>
Q[4]17,27,交易 <br>
Q[5]20,138,易作 <br>
Q[6]23,138,作業 <br>
Q[7]26,135,業區 <br>
Q[8]29,146,區 <br>
Q[9]32,21, 已 <br>
Q[10]36,118,變更 <br>
Q[11]39,127,更 <br>
Q[12]42,136, 廣 <br>
Q[13]46,76,告內 <br>
Q[14]49,138,內容 <br>
Q[15]52,21,容 <br>
Q[16]55,136, 之 <br>
Q[17]59,111,前為 <br>
Q[18]62,136,為 <br>
Q[19]65,119, 銷 <br>
Q[20]69,27,售代 <br>
Q[21]72,144,代表 <br>
Q[22]75,137,表 <br>
Q[23]78,140, 之 <br>
Q[24]82,111,前為 <br>
Q[25]85,136,為 <br>
Q[26]88,119, 張 <br>
Q[27]92,87,貼日 <br>
Q[28]95,143,日期 <br>
Q[29]98,136,期為 <br>
Q[30]101,136,為 <br>
Q[31]104,119, 百 <br>
Q[32]108,68,分比 <br>
Q[33]111,137,比之 <br>
Q[34]114,140,之前 <br>
Q[35]117,111,前為 <br>
Q[36]120,136,為 <br>
Q[37]123,119, 合 <br>
Q[38]127,137,約 <br>
Q[39]130,146, 為 <br>
Q[40]134,119, 目 <br>
Q[41]138,140,標對 <br>
Q[42]141,143,對象 <br>
Q[43]144,127,象條 <br>
Q[44]147,137,條件 <br>
Q[45]150,119,件已 <br>
Q[46]153,140,已刪 <br>
Q[47]156,118,刪除 <br>
Q[48]159,75,除 <br>
Q[49]162,136, 結 <br>
Q[50]166,107,束日 <br>
Q[51]169,138,日期 <br>
Q[57]185,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[59)<br>
[0]1,U=00000200,之前<br>
[1]4,U=02051dec,前為<br>
[2]7,U=05021d13,為 <br>
[3]10,U=05021d10, 帳<br>
[4]14,U=02001d13,單交<br>
[5]17,U=05001d1d,交易<br>
[6]20,U=02051daf,易作<br>
[7]23,U=02051daf,作業<br>
[8]26,U=1d020513,業區<br>
[9]29,U=1d000213,區 <br>
[10]32,U=03051dea, 已<br>
[11]36,U=021d05eb,變更<br>
[12]39,U=00001d0f,更 <br>
[13]42,U=05021d13, 廣<br>
[14]46,U=03021ded,告內<br>
[15]49,U=02051daf,內容<br>
[16]52,U=03051dea,容 <br>
[17]55,U=05021d13, 之<br>
[18]59,U=02051dec,前為<br>
[19]62,U=05021d13,為 <br>
[20]65,U=05021d10, 銷<br>
[21]69,U=05001d1d,售代<br>
[22]72,U=05001d13,代表<br>
[23]75,U=051d02af,表 <br>
[24]78,U=021d0514, 之<br>
[25]82,U=02051dec,前為<br>
[26]85,U=05021d13,為 <br>
[27]88,U=05021d10, 張<br>
[28]92,U=05021deb,貼日<br>
[29]95,U=02001d13,日期<br>
[30]98,U=05021d13,期為<br>
[31]101,U=05021d13,為 <br>
[32]104,U=05021d10, 百<br>
[33]108,U=02051dec,分比<br>
[34]108,U=00000301,分比<br>
[35]111,U=051d02af,比之<br>
[36]114,U=021d0514,之前<br>
[37]117,U=02051dec,前為<br>
[38]120,U=05021d13,為 <br>
[39]123,U=05021d10, 合<br>
[40]127,U=051d02af,約 <br>
[41]130,U=1d000213, 為 <br>
[42]134,U=05021d10, 目<br>
[43]138,U=021d0514,標對<br>
[44]141,U=02001d13,對象<br>
[45]144,U=00001d0f,象條<br>
[46]147,U=051d02af,條件<br>
[47]150,U=05021d10,件已<br>
[48]153,U=021d0514,已刪<br>
[49]156,U=021d05eb,刪除<br>
[50]159,U=03001d10,除 <br>
[58]184,U=05021d10, <br>
[59]185,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[1]<br>
[0]0
[1]59
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..59) U:之=ja.1&nbsp;&nbsp; U:前=zh-Hant.6~zh.4~ja.4&nbsp;&nbsp; U:為=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.4~zh.2&nbsp;&nbsp; U:單=zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:交=zh-Hant.8~zh.2&nbsp;&nbsp; U:易=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:作=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:業=zh.6~ja.6~zh-Hant.5&nbsp;&nbsp; U:區=ja.6~zh-Hant.5&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.8~zh.2~ko.2&nbsp;&nbsp; U:變=zh.6~zh-Hant.6~ja.2&nbsp;&nbsp; U:更=zh-Hant.6&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:告=zh-Hant.6~ja.2~ko.2&nbsp;&nbsp; U:內=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:容=zh-Hant.8~zh.2~ko.2&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:前=zh-Hant.6~zh.4~ja.4&nbsp;&nbsp; U:為=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.4~zh.2&nbsp;&nbsp; U:售=zh-Hant.8~zh.2&nbsp;&nbsp; U:代=zh-Hant.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:表=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:前=zh-Hant.6~zh.4~ja.4&nbsp;&nbsp; U:為=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.4~zh.2&nbsp;&nbsp; U:貼=zh-Hant.6~ja.6~zh.2&nbsp;&nbsp; U:日=zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:期=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:為=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.4~zh.2&nbsp;&nbsp; U:分=zh-Hant.6~zh.4~ja.4&nbsp;&nbsp; U:分=ko.2&nbsp;&nbsp; U:比=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:之=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:前=zh-Hant.6~zh.4~ja.4&nbsp;&nbsp; U:為=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.4~zh.2&nbsp;&nbsp; U:約=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=ja.6~zh-Hant.5&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.4~zh.2&nbsp;&nbsp; U:標=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:對=zh-Hant.6~ja.5&nbsp;&nbsp; U:象=zh-Hant.6&nbsp;&nbsp; U:條=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:件=zh-Hant.6~ja.4~zh.2&nbsp;&nbsp; U:已=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:刪=zh.6~zh-Hant.6~ja.2&nbsp;&nbsp; U:除=zh-Hant.6~ko.2&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:束=zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:日=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:期=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:之=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:前=zh-Hant.6~zh.4~ja.4&nbsp;&nbsp; U:為=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:=zh-Hant.6~ja.4~zh.2&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
zh-Hant.343 ja.248 184B 59# Hani 100Rd 100Rs<br>
[zh-Hant] <span style="background:#FFD8EB;color:#3F7F00;">
之前為 帳單交易作業區 已變更 廣告內容 之前為 銷售代表 之前為 張貼日期為 百分比之前為 合約 為 目標對象條件已刪除 結束日期之前為 </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[1]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] zh-Hant.343 ja.248 184B 59# Hani 100Rd 100Rs<br>
[1] 185 lin[59] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[1]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] zh-Hant.343 ja.248 184B 59# Hani 100Rd 100Rs<br>
[1] 185 lin[59] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 5] zh-Hant 184B 343p 18400R,
1 chunks scored<br>
zh-Hant.100R(99%) 185 bytes = ChineseT <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 183 zh-Hant} <span style="background:#FFD8EB;color:#3F7F00;">
之前為 帳單交易作業區 已變更 廣告內容 之前為 銷售代表 之前為 張貼日期為 百分比之前為 合約 為 目標對象條件已刪除 結束日期之前為</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Hani,239) ' このペ ジでは アカウントに指定された予算の履歴を一覧にしています それぞれの項目には 予算額と特定期間のステ タスが表示されます 現在または今後の予算を設定するには '<br>
ScoreCJKScriptSpan[1,239)<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Hani, next_base/delta/distinct 77, 0, 0)<br>
Q[0]4,4,のペ <br>
Q[1]7,4,ペ <br>
Q[2]10,4, ジ <br>
Q[3]14,4,では <br>
Q[4]17,4,は <br>
Q[5]20,4, ア <br>
Q[6]24,4,カウ <br>
Q[7]27,4,ウン <br>
Q[8]30,4,ント <br>
Q[9]33,4,トに <br>
Q[10]36,4,に指 <br>
Q[11]39,4,指定 <br>
Q[12]42,137,定さ <br>
Q[13]45,137,され <br>
Q[14]48,4,れた <br>
Q[15]51,4,た予 <br>
Q[16]54,4,予算 <br>
Q[17]57,103,算の <br>
Q[18]60,136,の履 <br>
Q[19]63,4,履歴 <br>
Q[20]66,137,歴を <br>
Q[21]69,15,を一 <br>
Q[22]72,4,一覧 <br>
Q[23]75,140,覧に <br>
Q[24]78,15,にし <br>
Q[25]81,4,して <br>
Q[26]84,4,てい <br>
Q[27]87,4,いま <br>
Q[28]90,4,ます <br>
Q[29]93,4,す <br>
Q[30]96,4, そ <br>
Q[31]100,4,れぞ <br>
Q[32]103,4,ぞれ <br>
Q[33]106,4,れの <br>
Q[34]109,4,の項 <br>
Q[35]112,4,項目 <br>
Q[36]115,87,目に <br>
Q[37]118,140,には <br>
Q[38]121,4,は <br>
Q[39]124,4, 予 <br>
Q[40]128,103,算額 <br>
Q[41]131,136,額と <br>
Q[42]134,146,と特 <br>
Q[43]137,4,特定 <br>
Q[44]140,136,定期 <br>
Q[45]143,137,期間 <br>
Q[46]146,136,間の <br>
Q[47]149,146,のス <br>
Q[48]152,4,ステ <br>
Q[49]155,4,テ <br>
Q[50]158,4, タ <br>
Q[51]162,4,スが <br>
Q[77]239,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[78)<br>
[0]1,U=00000200,この<br>
[1]4,U=00000242,のペ<br>
[2]7,U=00000242,ペ <br>
[3]10,U=00000242, ジ<br>
[4]14,U=00000242,では<br>
[5]17,U=00000242,は <br>
[6]20,U=00000242, ア<br>
[7]24,U=00000242,カウ<br>
[8]27,U=00000242,ウン<br>
[9]30,U=00000242,ント<br>
[10]33,U=00000242,トに<br>
[11]36,U=00000242,に指<br>
[12]39,U=00000242,指定<br>
[13]42,U=051d02af,定さ<br>
[14]45,U=051d02af,され<br>
[15]48,U=00000242,れた<br>
[16]51,U=00000242,た予<br>
[17]54,U=00000242,予算<br>
[18]57,U=051d02ec,算の<br>
[19]60,U=05021d13,の履<br>
[20]63,U=00000242,履歴<br>
[21]66,U=051d02af,歴を<br>
[22]69,U=0000021c,を一<br>
[23]72,U=00000242,一覧<br>
[24]75,U=021d0514,覧に<br>
[25]78,U=0000021c,にし<br>
[26]81,U=00000242,して<br>
[27]84,U=00000242,てい<br>
[28]87,U=00000242,いま<br>
[29]90,U=00000242,ます<br>
[30]93,U=00000242,す <br>
[31]96,U=00000242, そ<br>
[32]100,U=00000242,れぞ<br>
[33]103,U=00000242,ぞれ<br>
[34]106,U=00000242,れの<br>
[35]109,U=00000242,の項<br>
[36]112,U=00000242,項目<br>
[37]115,U=05021deb,目に<br>
[38]118,U=021d0514,には<br>
[39]121,U=00000242,は <br>
[40]124,U=00000242, 予<br>
[41]128,U=051d02ec,算額<br>
[42]131,U=05021d13,額と<br>
[43]134,U=1d000213,と特<br>
[44]137,U=00000242,特定<br>
[45]140,U=05021d13,定期<br>
[46]143,U=051d02af,期間<br>
[47]146,U=05021d13,間の<br>
[48]149,U=1d000213,のス<br>
[49]152,U=00000242,ステ<br>
[50]155,U=00000242,テ <br>
[77]238,U=00000242, <br>
[78]239,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[2]<br>
[0]0
[1]39
[2]78
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..39) U:こ=ja.1&nbsp;&nbsp; U:の=ja.12&nbsp;&nbsp; U:ペ=ja.12&nbsp;&nbsp; U:=ja.12&nbsp;&nbsp; U:で=ja.12&nbsp;&nbsp; U:は=ja.12&nbsp;&nbsp; U:=ja.12&nbsp;&nbsp; U:カ=ja.12&nbsp;&nbsp; U:ウ=ja.12&nbsp;&nbsp; U:ン=ja.12&nbsp;&nbsp; U:ト=ja.12&nbsp;&nbsp; U:に=ja.12&nbsp;&nbsp; U:指=ja.12&nbsp;&nbsp; U:定=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:さ=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:れ=ja.12&nbsp;&nbsp; U:た=ja.12&nbsp;&nbsp; U:予=ja.12&nbsp;&nbsp; U:算=ja.6~zh-Hant.4~zh.4&nbsp;&nbsp; U:の=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:履=ja.12&nbsp;&nbsp; U:歴=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:を=ja.8&nbsp;&nbsp; U:一=ja.12&nbsp;&nbsp; U:覧=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:に=ja.8&nbsp;&nbsp; U:し=ja.12&nbsp;&nbsp; U:て=ja.12&nbsp;&nbsp; U:い=ja.12&nbsp;&nbsp; U:ま=ja.12&nbsp;&nbsp; U:す=ja.12&nbsp;&nbsp; U:=ja.12&nbsp;&nbsp; U:れ=ja.12&nbsp;&nbsp; U:ぞ=ja.12&nbsp;&nbsp; U:れ=ja.12&nbsp;&nbsp; U:の=ja.12&nbsp;&nbsp; U:項=ja.12&nbsp;&nbsp; U:目=zh-Hant.6~ja.6~zh.2&nbsp;&nbsp; U:に=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
ja.401 zh-Hant.43 120B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[ja] <span style="background:#D8FFFF;color:#000000;">
このペ ジでは アカウントに指定された予算の履歴を一覧にしています それぞれの項目に</span><br>
<br>ScoreOneChunk[39..78) U:は=ja.12&nbsp;&nbsp; U:=ja.12&nbsp;&nbsp; U:算=ja.6~zh-Hant.4~zh.4&nbsp;&nbsp; U:額=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:と=ja.6~zh-Hant.5&nbsp;&nbsp; U:特=ja.12&nbsp;&nbsp; U:定=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:期=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:間=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:の=ja.6~zh-Hant.5&nbsp;&nbsp; U:ス=ja.12&nbsp;&nbsp; U:テ=ja.12&nbsp;&nbsp; U:=ja.12&nbsp;&nbsp; U:ス=ja.12&nbsp;&nbsp; U:が=ja.12&nbsp;&nbsp; U:表=ja.12&nbsp;&nbsp; U:示=zh.6~zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:さ=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:れ=ja.12&nbsp;&nbsp; U:ま=ja.12&nbsp;&nbsp; U:す=ja.12&nbsp;&nbsp; U:=ja.12&nbsp;&nbsp; U:在=zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:ま=zh-Hant.6~zh.5~ja.5&nbsp;&nbsp; U:た=ja.12&nbsp;&nbsp; U:は=ja.12&nbsp;&nbsp; U:今=ja.12&nbsp;&nbsp; U:後=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:の=zh-Hant.6~ja.6~zh.2&nbsp;&nbsp; U:予=ja.12&nbsp;&nbsp; U:算=ja.6~zh-Hant.4~zh.4&nbsp;&nbsp; U:を=zh-Hant.6~ja.6~zh.5&nbsp;&nbsp; U:設=ja.12&nbsp;&nbsp; U:定=zh-Hant.6~ja.6&nbsp;&nbsp; U:す=ja.6~zh-Hant.5~zh.5&nbsp;&nbsp; U:る=ja.12&nbsp;&nbsp; U:に=ja.12&nbsp;&nbsp; U:は=ja.12&nbsp;&nbsp; U:=ja.12&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
ja.365 zh-Hant.92 118B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#D8FFFF;color:#000000;">
は 予算額と特定期間のステ タスが表示されます 現在または今後の予算を設定するには </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ja.401 zh-Hant.43 120B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[1] 121 lin[39] ja.365 zh-Hant.92 118B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[2] 239 lin[78] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ja.401 zh-Hant.43 120B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[1] 121 lin[39] ja.365 zh-Hant.92 118B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[2] 239 lin[78] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 8] ja 238B 766p 23800R,
2 chunks scored<br>
ja.100R(99%) 239 bytes = Japanese <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 237 ja} <span style="background:#D8FFFF;color:#000000;">
このペ ジでは アカウントに指定された予算の履歴を一覧にしています それぞれの項目には 予算額と特定期間のステ タスが表示されます 現在または今後の予算を設定するには</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Hani,256) ' 개별적으로 리포트 액세스 권한을 부여할 수 있습니다 액세스 권한 부여사용자에게 프로필 리포트에 액세스할 수 있는 권한을 부여하시려면 가용 프로필 상자에서 프로필 이름을 선택한 다음 '<br>
ScoreCJKScriptSpan[1,256)<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Hani, next_base/delta/distinct 77, 0, 0)<br>
Q[0]4,3,별적 <br>
Q[1]7,3,적으 <br>
Q[2]10,3,으로 <br>
Q[3]13,3,로 <br>
Q[4]16,3, 리 <br>
Q[5]20,3,포트 <br>
Q[6]23,3,트 <br>
Q[7]26,3, 액 <br>
Q[8]30,3,세스 <br>
Q[9]33,3,스 <br>
Q[10]36,3, 권 <br>
Q[11]40,3,한을 <br>
Q[12]43,3,을 <br>
Q[13]46,3, 부 <br>
Q[14]50,3,여할 <br>
Q[15]53,3,할 <br>
Q[16]56,3, 수 <br>
Q[17]60,3, 있 <br>
Q[18]64,3,습니 <br>
Q[19]67,3,니다 <br>
Q[20]70,3,다 <br>
Q[21]73,3, 액 <br>
Q[22]77,3,세스 <br>
Q[23]80,3,스 <br>
Q[24]83,3, 권 <br>
Q[25]87,3,한 <br>
Q[26]90,3, 부 <br>
Q[27]94,3,여사 <br>
Q[28]97,3,사용 <br>
Q[29]100,3,용자 <br>
Q[30]103,3,자에 <br>
Q[31]106,3,에게 <br>
Q[32]109,3,게 <br>
Q[33]112,3, 프 <br>
Q[34]116,3,로필 <br>
Q[35]119,3,필 <br>
Q[36]122,3, 리 <br>
Q[37]126,3,포트 <br>
Q[38]129,3,트에 <br>
Q[39]132,3,에 <br>
Q[40]135,3, 액 <br>
Q[41]139,3,세스 <br>
Q[42]142,3,스할 <br>
Q[43]145,3,할 <br>
Q[44]148,3, 수 <br>
Q[45]152,3, 있 <br>
Q[46]156,3,는 <br>
Q[47]159,3, 권 <br>
Q[48]163,3,한을 <br>
Q[49]166,3,을 <br>
Q[50]169,3, 부 <br>
Q[51]173,3,여하 <br>
Q[77]256,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[78)<br>
[0]1,U=00000200,개별<br>
[1]4,U=00000342,별적<br>
[2]7,U=00000342,적으<br>
[3]10,U=00000342,으로<br>
[4]13,U=00000342,로 <br>
[5]16,U=00000342, 리<br>
[6]20,U=00000342,포트<br>
[7]23,U=00000342,트 <br>
[8]26,U=00000342, 액<br>
[9]30,U=00000342,세스<br>
[10]33,U=00000342,스 <br>
[11]36,U=00000342, 권<br>
[12]40,U=00000342,한을<br>
[13]43,U=00000342,을 <br>
[14]46,U=00000342, 부<br>
[15]50,U=00000342,여할<br>
[16]53,U=00000342,할 <br>
[17]56,U=00000342, 수 <br>
[18]60,U=00000342, 있<br>
[19]64,U=00000342,습니<br>
[20]67,U=00000342,니다<br>
[21]70,U=00000342,다 <br>
[22]73,U=00000342, 액<br>
[23]77,U=00000342,세스<br>
[24]80,U=00000342,스 <br>
[25]83,U=00000342, 권<br>
[26]87,U=00000342,한 <br>
[27]90,U=00000342, 부<br>
[28]94,U=00000342,여사<br>
[29]97,U=00000342,사용<br>
[30]100,U=00000342,용자<br>
[31]103,U=00000342,자에<br>
[32]106,U=00000342,에게<br>
[33]109,U=00000342,게 <br>
[34]112,U=00000342, 프<br>
[35]116,U=00000342,로필<br>
[36]119,U=00000342,필 <br>
[37]122,U=00000342, 리<br>
[38]126,U=00000342,포트<br>
[39]129,U=00000342,트에<br>
[40]132,U=00000342,에 <br>
[41]135,U=00000342, 액<br>
[42]139,U=00000342,세스<br>
[43]142,U=00000342,스할<br>
[44]145,U=00000342,할 <br>
[45]148,U=00000342, 수 <br>
[46]152,U=00000342, 있<br>
[47]156,U=00000342,는 <br>
[48]159,U=00000342, 권<br>
[49]163,U=00000342,한을<br>
[50]166,U=00000342,을 <br>
[77]255,U=00000342, <br>
[78]256,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[2]<br>
[0]0
[1]39
[2]78
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..39) U:개=ja.1&nbsp;&nbsp; U:별=ko.12&nbsp;&nbsp; U:적=ko.12&nbsp;&nbsp; U:으=ko.12&nbsp;&nbsp; U:로=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:포=ko.12&nbsp;&nbsp; U:트=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:세=ko.12&nbsp;&nbsp; U:스=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:한=ko.12&nbsp;&nbsp; U:을=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:여=ko.12&nbsp;&nbsp; U:할=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:습=ko.12&nbsp;&nbsp; U:니=ko.12&nbsp;&nbsp; U:다=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:세=ko.12&nbsp;&nbsp; U:스=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:한=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:여=ko.12&nbsp;&nbsp; U:사=ko.12&nbsp;&nbsp; U:용=ko.12&nbsp;&nbsp; U:자=ko.12&nbsp;&nbsp; U:에=ko.12&nbsp;&nbsp; U:게=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:로=ko.12&nbsp;&nbsp; U:필=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:포=ko.12&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
ko.456 ja.1 128B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[ko] <span style="background:#E3D8FF;color:#000000;">
개별적으로 리포트 액세스 권한을 부여할 수 있습니다 액세스 권한 부여사용자에게 프로필 리포</span><br>
<br>ScoreOneChunk[39..78) U:트=ko.12&nbsp;&nbsp; U:에=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:세=ko.12&nbsp;&nbsp; U:스=ko.12&nbsp;&nbsp; U:할=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:는=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:한=ko.12&nbsp;&nbsp; U:을=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:여=ko.12&nbsp;&nbsp; U:하=ko.12&nbsp;&nbsp; U:시=ko.12&nbsp;&nbsp; U:려=ko.12&nbsp;&nbsp; U:면=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:용=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:로=ko.12&nbsp;&nbsp; U:필=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:자=ko.12&nbsp;&nbsp; U:에=ko.12&nbsp;&nbsp; U:서=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:로=ko.12&nbsp;&nbsp; U:필=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:름=ko.12&nbsp;&nbsp; U:을=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:택=ko.12&nbsp;&nbsp; U:한=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; U:음=ko.12&nbsp;&nbsp; U:=ko.12&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
ko.468 un.0 127B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#E3D8FF;color:#000000;">
트에 액세스할 수 있는 권한을 부여하시려면 가용 프로필 상자에서 프로필 이름을 선택한 다음 </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ko.456 ja.1 128B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[1] 129 lin[39] ko.468 un.0 127B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[2] 256 lin[78] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ko.456 ja.1 128B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[1] 129 lin[39] ko.468 un.0 127B 39# Hani 100Rd 100Rs<br>
[2] 256 lin[78] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 9] ko 255B 924p 25500R,
2 chunks scored<br>
ko.100R(99%) 256 bytes = Korean <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 254 ko} <span style="background:#E3D8FF;color:#000000;">
개별적으로 리포트 액세스 권한을 부여할 수 있습니다 액세스 권한 부여사용자에게 프로필 리포트에 액세스할 수 있는 권한을 부여하시려면 가용 프로필 상자에서 프로필 이름을 선택한 다음</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,255) ' aam skukuza die naam beteken hy wat skoonvee of hy wat alles onderstebo keer wysig bosveldkampe boskampe is kleiner afgeleë ruskampe wat oor min fasiliteite beskik daar is geen restaurante of winkels nie en slegs oornagbesoekers word toegelaat bateleur '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 51, 1, 1)<br>
Q[0]8,44831,kuza d L[0]22,304,beteken D[0]202,9,nie en s <br>
Q[1]13,13235,die na <br>
Q[2]17,8222,naam b <br>
Q[3]24,38305,teken <br>
Q[4]26,49825,ken hy <br>
Q[5]30,7759,hy wat <br>
Q[6]33,49942,wat sk <br>
Q[7]37,1574,skoonv <br>
Q[8]42,5099,vee of <br>
Q[9]46,27282,of hy <br>
Q[10]49,7759,hy wat <br>
Q[11]52,49942,wat al <br>
Q[12]62,7381,onders <br>
Q[13]68,35516,tebo k <br>
Q[14]73,7239,keer w <br>
Q[15]78,35840,wysig <br>
Q[16]80,43928,sig bo <br>
Q[17]86,29924,sveldk <br>
Q[18]106,13785,is kle <br>
Q[19]109,482,kleine <br>
Q[20]112,2291,iner a <br>
Q[21]117,8222,afgele <br>
Q[22]119,9307,geleë <br>
Q[23]121,956,leë r <br>
Q[24]126,33357,ruskam <br>
Q[25]135,49942,wat oo <br>
Q[26]139,9482,oor mi <br>
Q[27]147,34065,fasili <br>
Q[28]153,51430,teite <br>
Q[29]159,39983,beskik <br>
Q[30]161,1342,skik d <br>
Q[31]166,412,daar i <br>
Q[32]171,13785,is gee <br>
Q[33]174,4987,geen r <br>
Q[34]181,8415,staura <br>
Q[35]191,27282,of win <br>
Q[36]194,14675,winkel <br>
Q[37]196,37789,nkels <br>
Q[38]202,43231,nie en <br>
Q[39]209,17730,slegs <br>
Q[40]212,42891,gs oor <br>
Q[41]215,956,oornag <br>
Q[42]220,36999,gbesoe <br>
Q[43]223,11392,soeker <br>
Q[44]226,11794,kers w <br>
Q[45]231,290,word t <br>
Q[46]236,1722,toegel <br>
Q[47]241,16241,laat b <br>
Q[48]246,19672,batele <br>
Q[49]248,32373,teleur <br>
Q[50]250,22188,leur <br>
Q[51]255,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[54)<br>
[0]1,Q=00000100,aam sk<br>
[1]8,Q=55642814,kuza d<br>
[2]13,Q=03063f12,die na<br>
[3]17,Q=3f000323,naam b<br>
[4]22,L=00003f42,beteke<br>
[5]24,Q=033f55a9,teken <br>
[6]26,Q=25210312,ken hy<br>
[7]30,Q=00003f2d,hy wat<br>
[8]33,Q=03003f35,wat sk<br>
[9]37,Q=00003f1c,skoonv<br>
[10]42,Q=053f1307,vee of<br>
[11]46,Q=00000137,of hy <br>
[12]49,Q=00003f2d,hy wat<br>
[13]52,Q=03003f35,wat al<br>
[14]62,Q=3f00032c,onders<br>
[15]68,Q=3f005504,tebo k<br>
[16]73,Q=03003f23,keer w<br>
[17]78,Q=09003f13,wysig <br>
[18]80,Q=6e003f23,sig bo<br>
[19]86,Q=03043fa0,sveldk<br>
[20]106,Q=0000012d,is kle<br>
[21]109,Q=033f0613,kleine<br>
[22]112,Q=3f0306a4,iner a<br>
[23]117,Q=3f000323,afgele<br>
[24]119,Q=03000804,geleë<br>
[25]121,Q=00003f0a,leë r<br>
[26]126,Q=2d0d1709,ruskam<br>
[27]135,Q=03003f35,wat oo<br>
[28]139,Q=00003f24,oor mi<br>
[29]147,Q=311c530c,fasili<br>
[30]153,Q=043f0313,teite <br>
[31]159,Q=023f08a9,beskik<br>
[32]161,Q=00003f0f,skik d<br>
[33]166,Q=03003f2b,daar i<br>
[34]171,Q=0000012d,is gee<br>
[35]174,Q=3f00032b,geen r<br>
[36]181,Q=050401a4,staura<br>
[37]191,Q=00000137,of win<br>
[38]194,Q=063f0312,winkel<br>
[39]196,Q=063f030c,nkels <br>
[40]202,D=00002d06,nie en<br>
[41]202,Q=093f2d12,nie en<br>
[42]209,Q=0e003f20,slegs <br>
[43]212,Q=063f01a4,gs oor<br>
[44]215,Q=00003f0a,oornag<br>
[45]220,Q=030c1207,gbesoe<br>
[46]223,Q=25213fec,soeker<br>
[47]226,Q=3f0301af,kers w<br>
[48]231,Q=00000115,word t<br>
[49]236,Q=3f000322,toegel<br>
[50]241,Q=03043f0c,laat b<br>
[53]250,Q=533f05ad,leur <br>
[54]255,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[3]<br>
[0]0
[1]21
[2]37
[3]54
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..21) Q:_aam_=en.1&nbsp;&nbsp; Q:kuza_=sw.6~lg.6~rw.6&nbsp;&nbsp; Q:_die_=af.6~de.5~nl.4&nbsp;&nbsp; Q:_naam_=nl.8~af.8&nbsp;&nbsp; L:_beteken_=af.12&nbsp;&nbsp; Q:teke=rw.5~af.4~nl.4&nbsp;&nbsp; Q:ken_=nl.6~jw.5~eu.4&nbsp;&nbsp; Q:_hy_=af.10&nbsp;&nbsp; Q:_wat_=af.10~nl.9&nbsp;&nbsp; Q:_skoo=af.8&nbsp;&nbsp; Q:vee_=et.4~af.3~fr.2&nbsp;&nbsp; Q:_of_=en.11&nbsp;&nbsp; Q:_hy_=af.10&nbsp;&nbsp; Q:_wat_=af.10~nl.9&nbsp;&nbsp; Q:_onde=nl.9~af.9&nbsp;&nbsp; Q:tebo_=rw.3~af.2&nbsp;&nbsp; Q:_keer_=af.8~nl.8&nbsp;&nbsp; Q:_wysi=af.6~pl.5&nbsp;&nbsp; Q:sig_=af.8~blu.8&nbsp;&nbsp; Q:svel=af.3~fi.2~nl.2&nbsp;&nbsp; Q:_is_=en.10&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
af.117 nl.59 108B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[af] <span style="background:#FFD8EB;color:#007F1F;">
aam skukuza die naam beteken hy wat skoonvee of hy wat alles onderstebo keer wysig bosveldkampe boskampe is </span><br>
<br>ScoreOneChunk[21..37) Q:_klei=de.6~af.6~nl.5&nbsp;&nbsp; Q:iner_=de.4~nl.3~af.3&nbsp;&nbsp; Q:_afge=nl.8~af.8&nbsp;&nbsp; Q:gele=no.3~nl.2&nbsp;&nbsp; Q:leë_=af.5&nbsp;&nbsp; Q:_rusk=sr.4~cs.4~sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_wat_=af.10~nl.9&nbsp;&nbsp; Q:_oor_=af.9&nbsp;&nbsp; Q:_fasi=ht.5~id.4~az.3&nbsp;&nbsp; Q:teit=nl.6~af.6~fi.5&nbsp;&nbsp; Q:_besk=no.5~af.4~da.4&nbsp;&nbsp; Q:skik_=af.6&nbsp;&nbsp; Q:_daar_=af.9~nl.8&nbsp;&nbsp; Q:_is_=en.10&nbsp;&nbsp; Q:_geen_=nl.9~af.8&nbsp;&nbsp; Q:stau=en.4~fi.3~fr.3&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
af.74 nl.50 82B 16# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#FFD8EB;color:#007F1F;">
kleiner afgeleë ruskampe wat oor min fasiliteite beskik daar is geen restaurante </span><br>
<br>ScoreOneChunk[37..54) Q:_of_=en.11&nbsp;&nbsp; Q:_wink=nl.6~af.5~de.4&nbsp;&nbsp; Q:nkel=nl.5~af.4~de.3&nbsp;&nbsp; D:_nie_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_nie_=sk.6~af.5~pl.4&nbsp;&nbsp; Q:_sleg=af.8~is.5&nbsp;&nbsp; Q:gs_=en.4~af.3~de.3&nbsp;&nbsp; Q:_oorn=af.5&nbsp;&nbsp; Q:gbes=hu.4~sv.3~nl.2&nbsp;&nbsp; Q:soek=af.6~jw.4~eu.4&nbsp;&nbsp; Q:kers_=en.6~nl.5~af.5&nbsp;&nbsp; Q:_word_=en.7&nbsp;&nbsp; Q:_toeg=nl.8~af.7&nbsp;&nbsp; Q:laat_=af.5~fi.4~nl.3&nbsp;&nbsp; Q:_bate=eu.6~rw.4~lg.4&nbsp;&nbsp; Q:tele=hu.5~tr.4~ro.4&nbsp;&nbsp; Q:leur_=fr.6~af.4~ht.3&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sk.4&nbsp;&nbsp; <br>
af.57 nl.29 64B 16# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#FFD8EB;color:#007F1F;">
of winkels nie en slegs oornagbesoekers word toegelaat bateleur </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] af.117 nl.59 108B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 109 lin[21] af.74 nl.50 82B 16# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 191 lin[37] af.57 nl.29 64B 16# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 255 lin[54] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] af.117 nl.59 108B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 109 lin[21] af.74 nl.50 82B 16# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 191 lin[37] af.57 nl.29 64B 16# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 255 lin[54] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 5] af 254B 248p 25400R,
3 chunks scored<br>
af.100R(99%) 255 bytes = AFRIKAANS <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 253 af} <span style="background:#FFD8EB;color:#007F1F;">
aam skukuza die naam beteken hy wat skoonvee of hy wat alles onderstebo keer wysig bosveldkampe boskampe is kleiner afgeleë ruskampe wat oor min fasiliteite beskik daar is geen restaurante of winkels nie en slegs oornagbesoekers word toegelaat bateleur</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,254) ' a do të kërkoni nga beogradi që të njohë pavarësinë e kosovës zoti thaçi prishtina është gati ta njoh pavarësinë e serbisë ndërsa natyrisht se do të kërkohet një gjë e tillë që edhe beogradi ta njoh shtetin e pavarur dhe sovran të '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 64, 1, 1)<br>
Q[0]3,82,do të L[0]129,205,serbisë D[0]156,6,se do të <br>
Q[1]6,21572,të k <br>
Q[2]10,466,kërko <br>
Q[3]13,13207,rkoni <br>
Q[4]16,29515,ni nga <br>
Q[5]19,22322,nga be <br>
Q[6]23,32288,beogra <br>
Q[7]26,49641,gradi <br>
Q[8]32,2275,që t <br>
Q[9]36,21572,të nj <br>
Q[10]40,466,njohë <br>
Q[11]43,500,hë pa <br>
Q[12]47,42420,pavar <br>
Q[13]49,49344,varës <br>
Q[14]51,466,rësin <br>
Q[15]54,218,sinë <br>
Q[16]62,1823,kosov <br>
Q[17]64,466,sovës <br>
Q[18]66,466,vës z <br>
Q[19]71,218,zoti t <br>
Q[20]79,46197,çi pr <br>
Q[21]86,466,shtina <br>
Q[22]93,2275,ësht <br>
Q[23]96,2275,htë g <br>
Q[24]101,218,gati t <br>
Q[25]106,27726,ta njo <br>
Q[26]109,500,njoh p <br>
Q[27]114,42420,pavar <br>
Q[28]116,49344,varës <br>
Q[29]118,466,rësin <br>
Q[30]121,218,sinë <br>
Q[31]129,22096,serbis <br>
Q[32]131,10168,rbisë <br>
Q[33]134,1823,së nd <br>
Q[34]138,1823,ndërs <br>
Q[35]140,218,ërsa <br>
Q[36]146,5745,natyri <br>
Q[37]148,30345,tyrish <br>
Q[38]150,24332,risht <br>
Q[39]152,1823,sht se <br>
Q[40]159,82,do të <br>
Q[41]162,21572,të k <br>
Q[42]166,466,kërko <br>
Q[43]169,218,rkohet <br>
Q[44]172,14045,het nj <br>
Q[45]176,2275,një g <br>
Q[46]181,218,gjë e <br>
Q[47]188,30532,tillë <br>
Q[48]190,466,llë q <br>
Q[49]195,2275,që ed <br>
Q[50]199,2275,edhe b <br>
Q[51]204,32288,beogra <br>
Q[64]254,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[67)<br>
[0]1,Q=00000100,a do t<br>
[1]3,Q=0000011c,do të<br>
[2]6,Q=00002042,të k<br>
[3]10,Q=0000201c,kërko<br>
[4]13,Q=2013080c,rkoni <br>
[5]16,Q=07002813,ni nga<br>
[6]19,Q=20646bec,nga be<br>
[7]23,Q=201617ec,beogra<br>
[8]26,Q=171601a4,gradi <br>
[9]32,Q=0000202d,që t<br>
[10]36,Q=00002042,të nj<br>
[11]40,Q=0000201c,njohë<br>
[12]43,Q=0000200f,hë pa<br>
[13]47,Q=0f201013,pavar<br>
[14]49,Q=0c0620b3,varës<br>
[15]51,Q=0000201c,rësin<br>
[16]54,Q=00002015,sinë <br>
[17]62,Q=00002024,kosov<br>
[18]64,Q=0000201c,sovës<br>
[19]66,Q=0000201c,vës z<br>
[20]71,Q=00002015,zoti t<br>
[21]79,Q=311b2012,çi pr<br>
[22]86,Q=0000201c,shtina<br>
[23]93,Q=0000202d,ësht<br>
[24]96,Q=0000202d,htë g<br>
[25]101,Q=00002015,gati t<br>
[26]106,Q=53202aec,ta njo<br>
[27]109,Q=0000200f,njoh p<br>
[28]114,Q=0f201013,pavar<br>
[29]116,Q=0c0620b3,varës<br>
[30]118,Q=0000201c,rësin<br>
[31]121,Q=00002015,sinë <br>
[32]129,L=00002042,serbis<br>
[33]129,Q=1a6b200d,serbis<br>
[34]131,Q=201a6b12,rbisë<br>
[35]134,Q=00002024,së nd<br>
[36]138,Q=00002024,ndërs<br>
[37]140,Q=00002015,ërsa <br>
[38]146,Q=09002019,natyri<br>
[39]148,Q=10201f11,tyrish<br>
[40]150,Q=552820af,risht <br>
[41]152,Q=00002024,sht se<br>
[42]156,D=00000d06,se do <br>
[43]159,Q=0000011c,do të<br>
[44]162,Q=00002042,të k<br>
[45]166,Q=0000201c,kërko<br>
[46]169,Q=00002015,rkohet<br>
[47]172,Q=12200812,het nj<br>
[48]176,Q=0000202d,një g<br>
[49]181,Q=00002015,gjë e<br>
[50]188,Q=200c0811,tillë<br>
[66]250,Q=00002042,të <br>
[67]254,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[3]<br>
[0]0
[1]20
[2]41
[3]67
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..20) Q:_a_=en.1&nbsp;&nbsp; Q:_do_=en.8&nbsp;&nbsp; Q:_të_=sq.12&nbsp;&nbsp; Q:_kërk=sq.8&nbsp;&nbsp; Q:rkon=no.5~et.4~sq.3&nbsp;&nbsp; Q:ni_=sw.6~it.5&nbsp;&nbsp; Q:_nga_=ceb.6~lg.4~sq.4&nbsp;&nbsp; Q:_beog=sr.6~hr.4~sq.4&nbsp;&nbsp; Q:grad=en.4~hr.3~sr.3&nbsp;&nbsp; Q:_që_=sq.10&nbsp;&nbsp; Q:_të_=sq.12&nbsp;&nbsp; Q:_njoh=sq.8&nbsp;&nbsp; Q:hë_=sq.6&nbsp;&nbsp; Q:_pava=lt.6~sq.6~lv.5&nbsp;&nbsp; Q:varë=sq.7~de.4~sv.3&nbsp;&nbsp; Q:rësi=sq.8&nbsp;&nbsp; Q:sinë_=sq.7&nbsp;&nbsp; Q:_koso=sq.9&nbsp;&nbsp; Q:sovë=sq.8&nbsp;&nbsp; Q:vës_=sq.8&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
sq.120 en.13 70B 20# Latn 100Rd 96Rs<br>
[sq] <span style="background:#D8FFF3;color:#7F5F00;">
a do të kërkoni nga beogradi që të njohë pavarësinë e kosovës </span><br>
<br>ScoreOneChunk[20..41) Q:_zoti_=sq.7&nbsp;&nbsp; Q:çi_=sq.6~tr.5~az.4&nbsp;&nbsp; Q:shti=sq.8&nbsp;&nbsp; Q:_ësht=sq.10&nbsp;&nbsp; Q:htë_=sq.10&nbsp;&nbsp; Q:_gati_=sq.7&nbsp;&nbsp; Q:_ta_=mt.6~sq.4~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_njoh_=sq.6&nbsp;&nbsp; Q:_pava=lt.6~sq.6~lv.5&nbsp;&nbsp; Q:varë=sq.7~de.4~sv.3&nbsp;&nbsp; Q:rësi=sq.8&nbsp;&nbsp; Q:sinë_=sq.7&nbsp;&nbsp; L:_serbisë_=sq.12&nbsp;&nbsp; Q:_serb=sq.5~ceb.5~tl.4&nbsp;&nbsp; Q:rbis=ceb.6~tl.5~sq.4&nbsp;&nbsp; Q:së_=sq.9&nbsp;&nbsp; Q:_ndër=sq.9&nbsp;&nbsp; Q:ërsa_=sq.7&nbsp;&nbsp; Q:_naty=sq.7~pl.5&nbsp;&nbsp; Q:tyri=cy.6~sq.5~lt.3&nbsp;&nbsp; Q:rish=sq.6~sw.5~rw.5&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
sq.150 ceb.11 81B 20# Latn 100Rd 91Rs<br>
[] <span style="background:#D8FFF3;color:#7F5F00;">
zoti thaçi prishtina është gati ta njoh pavarësinë e serbisë ndërsa natyri</span><br>
<br>ScoreOneChunk[41..67) Q:sht_=sq.9&nbsp;&nbsp; D:_se_=cs.4&nbsp;&nbsp; Q:_do_=en.8&nbsp;&nbsp; Q:_të_=sq.12&nbsp;&nbsp; Q:_kërk=sq.8&nbsp;&nbsp; Q:rkoh=sq.7&nbsp;&nbsp; Q:het_=no.6~sq.5~hu.4&nbsp;&nbsp; Q:_një_=sq.10&nbsp;&nbsp; Q:_gjë_=sq.7&nbsp;&nbsp; Q:_till=no.6~sv.5~sq.3&nbsp;&nbsp; Q:llë_=sq.8&nbsp;&nbsp; Q:_që_=sq.10&nbsp;&nbsp; Q:_edhe_=sq.10&nbsp;&nbsp; Q:_beog=sr.6~hr.4~sq.4&nbsp;&nbsp; Q:grad=en.4~hr.3~sr.3&nbsp;&nbsp; Q:_ta_=mt.6~sq.4~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_njoh_=sq.6&nbsp;&nbsp; Q:_shte=sq.9&nbsp;&nbsp; Q:teti=sq.6~eu.4~az.3&nbsp;&nbsp; Q:tin_=en.3~sq.2~tl.2&nbsp;&nbsp; Q:_pava=lt.6~sq.6~lv.5&nbsp;&nbsp; Q:varu=ro.4~sq.3~et.3&nbsp;&nbsp; Q:rur_=sq.4~is.4~az.3&nbsp;&nbsp; Q:_dhe_=sq.11&nbsp;&nbsp; Q:_sovr=sl.3~it.3~sq.3&nbsp;&nbsp; Q:_të_=sq.12&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: cs.4&nbsp;&nbsp; <br>
sq.159 en.15 102B 25# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#D8FFF3;color:#7F5F00;">
sht se do të kërkohet një gjë e tillë që edhe beogradi ta njoh shtetin e pavarur dhe sovran të </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] sq.120 en.13 70B 20# Latn 100Rd 96Rs<br>
[1] 71 lin[20] sq.150 ceb.11 81B 20# Latn 100Rd 91Rs<br>
[2] 152 lin[41] sq.159 en.15 102B 25# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 254 lin[67] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] sq.120 en.13 70B 20# Latn 100Rd 96Rs<br>
[1] 71 lin[20] sq.150 ceb.11 81B 20# Latn 100Rd 91Rs<br>
[2] 152 lin[41] sq.159 en.15 102B 25# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 254 lin[67] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[13] sq 253B 429p 24291R,
3 chunks scored<br>
sq.96R(99%) 254 bytes = ALBANIAN <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 252 sq} <span style="background:#D8FFF3;color:#7F5F00;">
a do të kërkoni nga beogradi që të njohë pavarësinë e kosovës zoti thaçi prishtina është gati ta njoh pavarësinë e serbisë ndërsa natyrisht se do të kërkohet një gjë e tillë që edhe beogradi ta njoh shtetin e pavarur dhe sovran të</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Arab,39) ' احتيالية بيع أي حساب '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Arab, next_base/delta/distinct 5, 0, 0)<br>
Q[0]1,1688,احت <br>
Q[1]9,79,الي <br>
Q[2]18,55,بيع <br>
Q[3]25,130,أي <br>
Q[4]30,113,حسا <br>
<br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[6)<br>
[0]1,Q=00001800,احت<br>
[1]1,Q=2100180d,احت<br>
[2]9,Q=00001815,الي<br>
[3]18,Q=0000180f,بيع<br>
[4]25,Q=0000181c,أي <br>
[5]30,Q=181221af,حسا<br>
[6]39,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[1]<br>
[0]0
[1]6
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..6) Q:_احتي=ar.1&nbsp;&nbsp; Q:_احتي=ar.5~fa.4&nbsp;&nbsp; Q:الية_=ar.7&nbsp;&nbsp; Q:_بيع_=ar.6&nbsp;&nbsp; Q:_أي_=ar.8&nbsp;&nbsp; Q:_حساب_=fa.6~ur.5~ar.5&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
ar.32 fa.10 38B 6# Arab 72Rd 100Rs<br>
[ar*.32/fa.10] <span style="background:#FFF7D8;color:#6F7F00;">
احتيالية بيع أي حساب </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[1]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ar.32 fa.10 38B 6# Arab 72Rd 100Rs<br>
[1] 39 lin[6] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[1]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ar.32 fa.10 38B 6# Arab 72Rd 100Rs<br>
[1] 39 lin[6] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 6] ar 38B 32p 2736R,
1 chunks scored<br>
ar.72R(97%) 39 bytes = ARABIC <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{0 37 un} <span style="background:#FFFFFF;color:#B0B0B0;">
احتيالية بيع أي حساب</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,257) ' a az qalıb breyn rinq intellektual oyunu üzrə yarışın zona mərhələləri keçirilib miq un qalıqlarının dənizdən çıxarılması davam edir məhəmməd peyğəmbərin karikaturalarını çap edən qəzetin baş redaktoru iş otağında ölüb '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 60, 1, 1)<br>
Q[0]3,1037,az qal L[0]143,45,davam ed D[0]97,3,un qalıq <br>
Q[1]6,149,qalıb <br>
Q[2]8,450,lıb b <br>
Q[3]13,23651,breyn <br>
Q[4]16,38645,yn rin <br>
Q[5]26,3544,tellek <br>
Q[6]31,40197,ktual <br>
Q[7]37,8228,oyunu <br>
Q[8]43,1641,üzrə <br>
Q[9]50,3439,yarı <br>
Q[10]52,1747,rış <br>
Q[11]55,1744,şın <br>
Q[12]66,149,mərh <br>
Q[13]69,149,rhəl <br>
Q[14]74,1641,ələr <br>
Q[15]77,1641,əri k <br>
Q[16]82,1641,keçir <br>
Q[17]84,1641,çiril <br>
Q[18]87,12777,rilib <br>
Q[19]89,1641,lib mi <br>
Q[20]93,19006,miq un <br>
Q[21]100,149,qalıq <br>
Q[22]102,168,lıqla <br>
Q[23]105,1641,qları <br>
Q[24]108,13328,rını <br>
Q[25]111,28023,nın d <br>
Q[26]116,149,dəniz <br>
Q[27]119,1747,nizdə <br>
Q[28]121,149,zdən <br>
Q[29]127,450,çıxa <br>
Q[30]131,149,xarıl <br>
Q[31]133,3500,rılma <br>
Q[32]136,6622,lması <br>
Q[33]139,2258,sı da <br>
Q[34]143,42408,davam <br>
Q[35]149,450,edir m <br>
Q[36]154,149,məhə <br>
Q[37]157,149,həmm <br>
Q[38]160,149,mməd <br>
Q[39]166,149,peyğ <br>
Q[40]168,149,yğəm <br>
Q[41]171,149,əmbə <br>
Q[42]174,149,bərin <br>
Q[43]177,48163,rin ka <br>
Q[44]181,39891,karika <br>
Q[45]185,39198,katura <br>
Q[46]187,5795,turala <br>
Q[47]191,3755,ların <br>
Q[48]193,874,rını <br>
Q[49]200,149,çap e <br>
Q[50]205,450,edən <br>
Q[51]211,450,qəzet <br>
Q[60]257,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[63)<br>
[0]1,Q=00000100,a az q<br>
[1]3,Q=00001237,az qal<br>
[2]6,Q=00003115,qalıb<br>
[3]8,Q=0000311c,lıb b<br>
[4]13,Q=3f000e21,breyn <br>
[5]16,Q=31043fa4,yn rin<br>
[6]26,Q=040601a4,tellek<br>
[7]31,Q=0925205a,ktual <br>
[8]37,Q=31001b2a,oyunu <br>
[9]43,Q=00003124,üzrə<br>
[10]50,Q=31001b22,yarı<br>
[11]52,Q=31001b1a,rış<br>
[12]55,Q=31001b1b,şın <br>
[13]66,Q=00003115,mərh<br>
[14]69,Q=00003115,rhəl<br>
[15]74,Q=00003124,ələr<br>
[16]77,Q=00003124,əri k<br>
[17]82,Q=00003124,keçir<br>
[18]84,Q=00003124,çiril<br>
[19]87,Q=1a1b31a9,rilib <br>
[20]89,Q=00003124,lib mi<br>
[21]93,Q=31002011,miq un<br>
[22]97,D=00000b06,un qal<br>
[23]100,Q=00003115,qalıq<br>
[24]102,Q=0000310f,lıqla<br>
[25]105,Q=00003124,qları<br>
[26]108,Q=1b00312b,rını<br>
[27]111,Q=1b003135,nın d<br>
[28]116,Q=00003115,dəniz<br>
[29]119,Q=31001b1a,nizdə<br>
[30]121,Q=00003115,zdən <br>
[31]127,Q=0000311c,çıxa<br>
[32]131,Q=00003115,xarıl<br>
[33]133,Q=1b003122,rılma<br>
[34]136,Q=041b310d,lması<br>
[35]139,Q=31001b2c,sı da<br>
[36]143,L=0000311c,davam <br>
[37]143,Q=1b23310c,davam <br>
[38]149,Q=0000311c,edir m<br>
[39]154,Q=00003115,məhə<br>
[40]157,Q=00003115,həmm<br>
[41]160,Q=00003115,mməd <br>
[42]166,Q=00003115,peyğ<br>
[43]168,Q=00003115,yğəm<br>
[44]171,Q=00003115,əmbə<br>
[45]174,Q=00003115,bərin<br>
[46]177,Q=1b3108a0,rin ka<br>
[47]181,Q=1b282d0c,karika<br>
[48]185,Q=2a1a255a,katura<br>
[49]187,Q=55000104,turala<br>
[50]191,Q=1b00312c,ların<br>
[62]246,Q=31645513,nda ö<br>
[63]257,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[3]<br>
[0]0
[1]20
[2]42
[3]63
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..20) Q:_a_=en.1&nbsp;&nbsp; Q:_az_=hu.11&nbsp;&nbsp; Q:_qalı=az.7&nbsp;&nbsp; Q:lıb_=az.8&nbsp;&nbsp; Q:_brey=is.8~af.6&nbsp;&nbsp; Q:yn_=af.4~fi.3~az.3&nbsp;&nbsp; Q:tell=en.4~de.3~fi.3&nbsp;&nbsp; Q:ktua=sq.5~eu.5~pl.3&nbsp;&nbsp; Q:_oyun=tr.9~az.7&nbsp;&nbsp; Q:_üzrə_=az.9&nbsp;&nbsp; Q:_yarı=tr.8~az.7&nbsp;&nbsp; Q:rışı=tr.7~az.6&nbsp;&nbsp; Q:şın_=tr.7~az.7&nbsp;&nbsp; Q:_mərh=az.7&nbsp;&nbsp; Q:rhəl=az.7&nbsp;&nbsp; Q:ələr=az.9&nbsp;&nbsp; Q:əri_=az.9&nbsp;&nbsp; Q:_keçi=az.9&nbsp;&nbsp; Q:çiri=az.9&nbsp;&nbsp; Q:rili=az.5~tr.4~tl.4&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
az.109 tr.35 88B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[az] <span style="background:#FFD8F7;color:#3F7F00;">
a az qalıb breyn rinq intellektual oyunu üzrə yarışın zona mərhələləri keçiri</span><br>
<br>ScoreOneChunk[20..42) Q:lib_=az.9&nbsp;&nbsp; Q:_miq_=sq.6~az.3&nbsp;&nbsp; D:_un_=es.4&nbsp;&nbsp; Q:_qalı=az.7&nbsp;&nbsp; Q:lıql=az.6&nbsp;&nbsp; Q:qlar=az.9&nbsp;&nbsp; Q:rını=az.9~tr.8&nbsp;&nbsp; Q:nın_=az.10~tr.9&nbsp;&nbsp; Q:_dəni=az.7&nbsp;&nbsp; Q:nizd=tr.7~az.6&nbsp;&nbsp; Q:zdən_=az.7&nbsp;&nbsp; Q:_çıxa=az.8&nbsp;&nbsp; Q:xarı=az.7&nbsp;&nbsp; Q:rılm=az.8~tr.7&nbsp;&nbsp; Q:lmas=az.5~tr.5~fi.4&nbsp;&nbsp; Q:sı_=tr.9~az.9&nbsp;&nbsp; L:_davam_=az.8&nbsp;&nbsp; Q:_dava=az.5~ca.4~tr.3&nbsp;&nbsp; Q:_edir_=az.8&nbsp;&nbsp; Q:_məhə=az.7&nbsp;&nbsp; Q:həmm=az.7&nbsp;&nbsp; Q:mməd_=az.7&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: es.4&nbsp;&nbsp; <br>
az.152 tr.48 77B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#FFD8F7;color:#3F7F00;">
lib miq un qalıqlarının dənizdən çıxarılması davam edir məhəmməd </span><br>
<br>ScoreOneChunk[42..63) Q:_peyğ=az.7&nbsp;&nbsp; Q:yğəm=az.7&nbsp;&nbsp; Q:əmbə=az.7&nbsp;&nbsp; Q:bəri=az.7&nbsp;&nbsp; Q:rin_=no.3~az.2~tr.2&nbsp;&nbsp; Q:_kari=sk.5~sw.4~tr.3&nbsp;&nbsp; Q:katu=eu.5~tl.5~mt.3&nbsp;&nbsp; Q:tura=en.3~rw.2&nbsp;&nbsp; Q:ları=az.9~tr.9&nbsp;&nbsp; Q:rını_=tr.8~az.8&nbsp;&nbsp; Q:_çap_=az.7&nbsp;&nbsp; Q:_edən_=az.8&nbsp;&nbsp; Q:_qəze=az.8&nbsp;&nbsp; Q:zeti=az.4~eu.4~sw.3&nbsp;&nbsp; Q:tin_=en.3~sq.2~tl.2&nbsp;&nbsp; Q:_baş_=az.9&nbsp;&nbsp; Q:dakt=sk.3~da.2~no.2&nbsp;&nbsp; Q:_iş_=tr.8~az.8&nbsp;&nbsp; Q:_otağ=az.6&nbsp;&nbsp; Q:ğınd=tr.7~az.7&nbsp;&nbsp; Q:nda_=rw.6~lg.6~az.5&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: es.4&nbsp;&nbsp; <br>
az.109 tr.37 91B 21# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#FFD8F7;color:#3F7F00;">
peyğəmbərin karikaturalarını çap edən qəzetin baş redaktoru iş otağında ölüb </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] az.109 tr.35 88B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 89 lin[20] az.152 tr.48 77B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 166 lin[42] az.109 tr.37 91B 21# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 257 lin[63] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] az.109 tr.35 88B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 89 lin[20] az.152 tr.48 77B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 166 lin[42] az.109 tr.37 91B 21# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 257 lin[63] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[10] az 256B 370p 25600R,
3 chunks scored<br>
az.100R(99%) 257 bytes = AZERBAIJANI <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 255 az} <span style="background:#FFD8F7;color:#3F7F00;">
a az qalıb breyn rinq intellektual oyunu üzrə yarışın zona mərhələləri keçirilib miq un qalıqlarının dənizdən çıxarılması davam edir məhəmməd peyğəmbərin karikaturalarını çap edən qəzetin baş redaktoru iş otağında ölüb</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,250) ' a den eraso bat honen kontra hortaz eragiketa bakarrik behar dituen eraso batek aes apurtuko luke nahiz eta oraingoz eraso bideraezina izan gaur egungo teknologiaren mugak direla eta oraingoz kezka hauek alde batera utzi daitezke orain arteko indar '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 60, 6, 0)<br>
Q[0]3,772,den er L[0]17,444,honen ko <br>
Q[1]7,49350,eraso L[1]56,243,behar di <br>
Q[2]13,3237,bat ho L[2]75,375,batek ae <br>
Q[3]17,14691,honen L[3]173,290,direla e <br>
Q[4]30,8045,hortaz L[4]210,430,batera u <br>
Q[5]32,28532,rtaz e L[5]231,742,orain ar <br>
Q[6]37,657,eragik <br>
Q[7]40,37318,giketa <br>
Q[8]42,30270,keta b <br>
Q[9]47,9895,bakarr <br>
Q[10]49,971,karrik <br>
Q[11]51,31159,rrik b <br>
Q[12]56,1001,behar <br>
Q[13]58,28384,har di <br>
Q[14]62,24635,dituen <br>
Q[15]64,971,tuen e <br>
Q[16]69,49350,eraso <br>
Q[17]75,19672,batek <br>
Q[18]77,20834,tek ae <br>
Q[19]85,24660,apurtu <br>
Q[20]88,17339,rtuko <br>
Q[21]91,29294,ko luk <br>
Q[22]94,3840,luke n <br>
Q[23]99,27712,nahiz <br>
Q[24]101,1698,hiz et <br>
Q[25]105,25284,eta or <br>
Q[26]109,24526,oraing <br>
Q[27]112,39454,ingoz <br>
Q[28]114,471,goz er <br>
Q[29]118,49350,eraso <br>
Q[30]124,971,bidera <br>
Q[31]131,15610,zina i <br>
Q[32]136,971,izan g <br>
Q[33]141,657,gaur e <br>
Q[34]146,971,egungo <br>
Q[35]149,45013,ngo te <br>
Q[36]160,3249,giaren <br>
Q[37]163,49851,ren mu <br>
Q[38]167,40741,mugak <br>
Q[39]169,21667,gak di <br>
Q[40]175,30030,rela e <br>
Q[41]180,25284,eta or <br>
Q[42]184,24526,oraing <br>
Q[43]187,39454,ingoz <br>
Q[44]189,471,goz ke <br>
Q[45]193,471,kezka <br>
Q[46]195,32871,zka ha <br>
Q[47]199,657,hauek <br>
Q[48]202,39098,ek ald <br>
Q[49]205,657,alde b <br>
Q[50]210,19672,batera <br>
Q[51]217,1698,utzi d <br>
Q[60]250,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[67)<br>
[0]1,Q=00000100,a den <br>
[1]3,Q=0c020812,den er<br>
[2]7,Q=3f13250b,eraso <br>
[3]13,Q=25000108,bat ho<br>
[4]17,L=0000252d,honen <br>
[5]17,Q=25000113,honen <br>
[6]30,Q=0a2325a4,hortaz<br>
[7]32,Q=0a002513,rtaz e<br>
[8]37,Q=0000251c,eragik<br>
[9]40,Q=13552507,giketa<br>
[10]42,Q=291725ad,keta b<br>
[11]47,Q=6455210d,bakarr<br>
[12]49,Q=00002524,karrik<br>
[13]51,Q=20002521,rrik b<br>
[14]56,L=00002524,behar <br>
[15]56,Q=2500010d,behar <br>
[16]58,Q=18251ea0,har di<br>
[17]62,Q=1e1c25a9,dituen<br>
[18]64,Q=00002524,tuen e<br>
[19]69,Q=3f13250b,eraso <br>
[20]75,L=0000251c,batek <br>
[21]75,Q=645525ec,batek <br>
[22]77,Q=29120da9,tek ae<br>
[23]85,Q=040a2507,apurtu<br>
[24]88,Q=1c1e2512,rtuko <br>
[25]91,Q=645525af,ko luk<br>
[26]94,Q=00000106,luke n<br>
[27]99,Q=1a256b12,nahiz <br>
[28]101,Q=00002515,hiz et<br>
[29]105,Q=00002537,eta or<br>
[30]109,Q=271825ad,oraing<br>
[31]112,Q=3f6b25ad,ingoz <br>
[32]114,Q=0000250f,goz er<br>
[33]118,Q=3f13250b,eraso <br>
[34]124,Q=00002524,bidera<br>
[35]131,Q=0f005508,zina i<br>
[36]136,Q=00002524,izan g<br>
[37]141,Q=0000251c,gaur e<br>
[38]146,Q=00002524,egungo<br>
[39]149,Q=2825550e,ngo te<br>
[40]160,Q=080725a6,giaren<br>
[41]163,Q=060325af,ren mu<br>
[42]167,Q=256455a9,mugak <br>
[43]169,Q=21251c07,gak di<br>
[44]173,L=00002515,direla<br>
[45]175,Q=1900250c,rela e<br>
[46]180,Q=00002537,eta or<br>
[47]184,Q=271825ad,oraing<br>
[48]187,Q=3f6b25ad,ingoz <br>
[49]189,Q=0000250f,goz ke<br>
[50]193,Q=0000250f,kezka <br>
[66]244,Q=0755250c,indar <br>
[67]250,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[3]<br>
[0]0
[1]23
[2]43
[3]67
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..23) Q:_a_=en.1&nbsp;&nbsp; Q:_den_=no.6~da.5~sv.4&nbsp;&nbsp; Q:_eras=eu.5~et.4~af.2&nbsp;&nbsp; Q:_bat_=en.4~eu.3&nbsp;&nbsp; L:_honen_=eu.10&nbsp;&nbsp; Q:_hone=en.6~eu.5&nbsp;&nbsp; Q:_hort=eu.4~ca.3~pt.3&nbsp;&nbsp; Q:rtaz_=eu.6~pt.5&nbsp;&nbsp; Q:_erag=eu.8&nbsp;&nbsp; Q:gike=eu.4~rw.3~et.2&nbsp;&nbsp; Q:keta_=eu.6~sr.4~sl.3&nbsp;&nbsp; Q:_baka=jw.5~rw.5~lg.4&nbsp;&nbsp; Q:karr=eu.9&nbsp;&nbsp; Q:rrik_=eu.8~sq.6&nbsp;&nbsp; L:_behar_=eu.9&nbsp;&nbsp; Q:_beha=en.5~eu.4&nbsp;&nbsp; Q:har_=ms.3~eu.2~ga.2&nbsp;&nbsp; Q:_ditu=eu.5~id.4~ms.4&nbsp;&nbsp; Q:tuen_=eu.9&nbsp;&nbsp; Q:_eras=eu.5~et.4~af.2&nbsp;&nbsp; L:_batek_=eu.8&nbsp;&nbsp; Q:_bate=eu.6~rw.4~lg.4&nbsp;&nbsp; Q:tek_=cs.5~hu.4~sl.4&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
eu.116 en.16 84B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[eu] <span style="background:#E3D8FF;color:#6F7F00;">
a den eraso bat honen kontra hortaz eragiketa bakarrik behar dituen eraso batek aes </span><br>
<br>ScoreOneChunk[23..43) Q:_apur=eu.4~pt.3~fi.2&nbsp;&nbsp; Q:rtuk=eu.6~ms.5~id.4&nbsp;&nbsp; Q:ko_=eu.6~rw.5~lg.5&nbsp;&nbsp; Q:_luke_=en.4&nbsp;&nbsp; Q:_nahi=ceb.6~eu.5~tl.4&nbsp;&nbsp; Q:hiz_=eu.7&nbsp;&nbsp; Q:_eta_=eu.11&nbsp;&nbsp; Q:_orai=eu.6~ga.4~gd.3&nbsp;&nbsp; Q:ingo=eu.6~ceb.4~af.3&nbsp;&nbsp; Q:goz_=eu.6&nbsp;&nbsp; Q:_eras=eu.5~et.4~af.2&nbsp;&nbsp; Q:_bide=eu.9&nbsp;&nbsp; Q:zina_=rw.4~lv.3&nbsp;&nbsp; Q:_izan_=eu.9&nbsp;&nbsp; Q:_gaur_=eu.8&nbsp;&nbsp; Q:_egun=eu.9&nbsp;&nbsp; Q:ngo_=rw.5~eu.5~sw.5&nbsp;&nbsp; Q:giar=eu.5~it.2~no.1&nbsp;&nbsp; Q:ren_=eu.6~nl.5~de.5&nbsp;&nbsp; Q:_muga=rw.5~lg.4~eu.4&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
eu.117 rw.19 84B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#E3D8FF;color:#6F7F00;">
apurtuko luke nahiz eta oraingoz eraso bideraezina izan gaur egungo teknologiaren mu</span><br>
<br>ScoreOneChunk[43..67) Q:gak_=id.4~eu.3~jw.2&nbsp;&nbsp; L:_direla_=eu.7&nbsp;&nbsp; Q:rela_=eu.5~gl.3&nbsp;&nbsp; Q:_eta_=eu.11&nbsp;&nbsp; Q:_orai=eu.6~ga.4~gd.3&nbsp;&nbsp; Q:ingo=eu.6~ceb.4~af.3&nbsp;&nbsp; Q:goz_=eu.6&nbsp;&nbsp; Q:_kezk=eu.6&nbsp;&nbsp; Q:zka_=cs.4~eu.3~pl.2&nbsp;&nbsp; Q:_haue=eu.8&nbsp;&nbsp; Q:ek_=en.4~af.3~eu.3&nbsp;&nbsp; Q:_alde_=eu.8&nbsp;&nbsp; L:_batera_=eu.3&nbsp;&nbsp; Q:_bate=eu.6~rw.4~lg.4&nbsp;&nbsp; Q:_utzi_=eu.7&nbsp;&nbsp; Q:_dait=eu.8~cy.6&nbsp;&nbsp; Q:tezk=eu.7&nbsp;&nbsp; Q:zke_=eu.6~sk.5~sl.4&nbsp;&nbsp; L:_orain_=eu.4&nbsp;&nbsp; Q:_orai=eu.6~ga.4~gd.3&nbsp;&nbsp; Q:in_=en.5~fi.4~gd.4&nbsp;&nbsp; Q:_arte=no.3~eu.2&nbsp;&nbsp; Q:teko_=eu.9~rw.7&nbsp;&nbsp; Q:_inda=eu.5~rw.4~it.3&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
eu.135 rw.15 81B 21# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#E3D8FF;color:#6F7F00;">
gak direla eta oraingoz kezka hauek alde batera utzi daitezke orain arteko indar </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] eu.116 en.16 84B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 85 lin[23] eu.117 rw.19 84B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 169 lin[43] eu.135 rw.15 81B 21# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 250 lin[67] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] eu.116 en.16 84B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 85 lin[23] eu.117 rw.19 84B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 169 lin[43] eu.135 rw.15 81B 21# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 250 lin[67] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 9] eu 249B 368p 24900R,
3 chunks scored<br>
eu.100R(99%) 250 bytes = BASQUE <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 248 eu} <span style="background:#E3D8FF;color:#6F7F00;">
a den eraso bat honen kontra hortaz eragiketa bakarrik behar dituen eraso batek aes apurtuko luke nahiz eta oraingoz eraso bideraezina izan gaur egungo teknologiaren mugak direla eta oraingoz kezka hauek alde batera utzi daitezke orain arteko indar</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Cyrl,249) ' а друкаваць іх не было тэхнічна магчыма бліжэй за вільню тым самым часам нямецкае кіраўніцтва прапаноўвала апроч ўвядзення лацінкі яе '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Cyrl, next_base/delta/distinct 37, 0, 2)<br>
Q[0]4,4370,дру D[0]28,11,не был <br>
Q[1]8,216,ука D[1]87,11,за віл <br>
Q[2]12,456,ава <br>
Q[3]16,50109,аць <br>
Q[4]23,456,іх <br>
Q[5]33,20385,был <br>
Q[6]42,216,тэх <br>
Q[7]46,6488,хні <br>
Q[8]50,6488,ічн <br>
Q[9]59,456,маг <br>
Q[10]63,456,гчы <br>
Q[11]67,216,ыма <br>
Q[12]87,2886,за <br>
Q[13]92,305,віл <br>
Q[14]105,456,тым <br>
Q[15]112,9343,сам <br>
Q[16]116,1843,мым <br>
Q[17]123,216,час <br>
Q[18]127,13962,сам <br>
Q[19]134,216,ням <br>
Q[20]138,5611,мец <br>
Q[21]151,456,кір <br>
Q[22]155,456,раў <br>
Q[23]159,216,ўні <br>
Q[24]163,216,іцт <br>
Q[25]167,5278,тва <br>
Q[26]174,15592,пра <br>
Q[27]178,456,апа <br>
Q[28]182,216,ано <br>
Q[29]186,456,оўв <br>
Q[30]190,40383,вал <br>
Q[31]199,14695,апр <br>
Q[32]214,456,ядз <br>
Q[33]218,3769,зен <br>
Q[34]222,411,ння <br>
Q[35]237,456,нкі <br>
Q[36]244,456,яе <br>
<br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[40)<br>
[0]1,Q=00000400,а д<br>
[1]4,Q=0800101b,дру<br>
[2]8,Q=00001015,ука<br>
[3]12,Q=0000101c,ава<br>
[4]16,Q=1100102a,аць<br>
[5]23,Q=0000101c,іх <br>
[6]28,D=00001706,не <br>
[7]33,Q=04001023,был<br>
[8]42,Q=00001015,тэх<br>
[9]46,Q=1000081a,хні<br>
[10]50,Q=1000081a,ічн<br>
[11]59,Q=0000101c,маг<br>
[12]63,Q=0000101c,гчы<br>
[13]67,Q=00001015,ыма<br>
[14]87,D=00001706,за <br>
[15]87,Q=170a0713,за <br>
[16]92,Q=1000081b,віл<br>
[17]105,Q=0000101c,тым<br>
[18]112,Q=10000422,сам<br>
[19]116,Q=1000041b,мым<br>
[20]123,Q=00001015,час<br>
[21]127,Q=0717100c,сам<br>
[22]134,Q=00001015,ням<br>
[23]138,Q=0400101a,мец<br>
[24]151,Q=0000101c,кір<br>
[25]155,Q=0000101c,раў<br>
[26]159,Q=00001015,ўні<br>
[27]163,Q=00001015,іцт<br>
[28]167,Q=0408100d,тва<br>
[29]174,Q=08001020,пра<br>
[30]178,Q=0000101c,апа<br>
[31]182,Q=00001015,ано<br>
[32]186,Q=0000101c,оўв<br>
[33]190,Q=08171008,вал<br>
[34]199,Q=100811ec,апр<br>
[35]214,Q=0000101c,ядз<br>
[36]218,Q=0800101a,зен<br>
[37]222,Q=10000834,ння<br>
[38]237,Q=0000101c,нкі<br>
[39]244,Q=0000101c,яе <br>
[40]249,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[2]<br>
[0]0
[1]21
[2]40
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..21) Q:_а_=ru.1&nbsp;&nbsp; Q:_друк=be.7~uk.7&nbsp;&nbsp; Q:укав=be.7&nbsp;&nbsp; Q:авац=be.8&nbsp;&nbsp; Q:аць_=be.9~ro.7&nbsp;&nbsp; Q:_іх_=be.8&nbsp;&nbsp; D:_не_=sr.4&nbsp;&nbsp; Q:_было_=be.8~ru.8&nbsp;&nbsp; Q:_тэхн=be.7&nbsp;&nbsp; Q:хніч=uk.7~be.6&nbsp;&nbsp; Q:ічна_=uk.7~be.6&nbsp;&nbsp; Q:_магч=be.8&nbsp;&nbsp; Q:гчым=be.8&nbsp;&nbsp; Q:ыма_=be.7&nbsp;&nbsp; D:_за_=sr.4&nbsp;&nbsp; Q:_за_=bg.6~mk.6~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:_віль=uk.7~be.7&nbsp;&nbsp; Q:_тым_=be.8&nbsp;&nbsp; Q:_самы=ru.8~be.7&nbsp;&nbsp; Q:мым_=ru.7~be.7&nbsp;&nbsp; Q:_часа=be.7&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sr.4&nbsp;&nbsp; sr.4&nbsp;&nbsp; <br>
be.125 uk.28 126B 19# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[be] <span style="background:#F8D8FF;color:#7F5F00;">
а друкаваць іх не было тэхнічна магчыма бліжэй за вільню тым самым ча</span><br>
<br>ScoreOneChunk[21..40) Q:сам_=be.5~sr.4~bg.3&nbsp;&nbsp; Q:_няме=be.7&nbsp;&nbsp; Q:мецк=be.7~ru.6&nbsp;&nbsp; Q:_кіра=be.8&nbsp;&nbsp; Q:раўн=be.8&nbsp;&nbsp; Q:ўніц=be.7&nbsp;&nbsp; Q:іцтв=be.7&nbsp;&nbsp; Q:тва_=be.5~uk.5~ru.4&nbsp;&nbsp; Q:_прап=be.8~uk.5&nbsp;&nbsp; Q:апан=be.8&nbsp;&nbsp; Q:аноў=be.7&nbsp;&nbsp; Q:оўва=be.8&nbsp;&nbsp; Q:вала_=be.4~sr.4~uk.3&nbsp;&nbsp; Q:_апро=ro.6~uk.4~be.4&nbsp;&nbsp; Q:ядзе=be.8&nbsp;&nbsp; Q:зенн=be.7~uk.6&nbsp;&nbsp; Q:ння_=uk.10~be.8&nbsp;&nbsp; Q:нкі_=be.8&nbsp;&nbsp; Q:_яе_=be.8&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sr.4&nbsp;&nbsp; sr.4&nbsp;&nbsp; <br>
be.132 uk.33 122B 19# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#F8D8FF;color:#7F5F00;">
сам нямецкае кіраўніцтва прапаноўвала апроч ўвядзення лацінкі яе </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] be.125 uk.28 126B 19# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[1] 127 lin[21] be.132 uk.33 122B 19# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[2] 249 lin[40] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] be.125 uk.28 126B 19# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[1] 127 lin[21] be.132 uk.33 122B 19# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[2] 249 lin[40] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[15] be 248B 257p 24800R,
2 chunks scored<br>
be.100R(99%) 249 bytes = BELARUSIAN <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 247 be} <span style="background:#F8D8FF;color:#7F5F00;">
а друкаваць іх не было тэхнічна магчыма бліжэй за вільню тым самым часам нямецкае кіраўніцтва прапаноўвала апроч ўвядзення лацінкі яе</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Beng,232) ' ংখ্যা নমুনায়ন বিন্যাস পরিসংখ্যানিক মডেল পরিসংখ্যানিক সিদ্ধান্ত ফাংশন পরিসংখ্যানিক '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Beng, next_base/delta/distinct 20, 0, 0)<br>
Q[0]7,200,্য <br>
Q[1]42,51,বি <br>
Q[2]48,131,ন্ <br>
Q[3]54,131,যা <br>
Q[4]64,131,পর <br>
Q[5]70,51,িস <br>
Q[6]76,131,ংখ <br>
Q[7]82,200,্য <br>
Q[8]114,131,পর <br>
Q[9]120,51,িস <br>
Q[10]126,131,ংখ <br>
Q[11]132,200,্য <br>
Q[12]151,131,সি <br>
Q[13]157,200,দ্ <br>
Q[14]163,131,ধা <br>
Q[15]169,2898,ন্ <br>
Q[16]195,131,পর <br>
Q[17]201,51,িস <br>
Q[18]207,131,ংখ <br>
Q[19]213,200,্য <br>
<br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[21)<br>
[0]1,Q=00000b00,ংখ<br>
[1]7,Q=00000b1c,্য<br>
[2]42,Q=00000b0f,বি<br>
[3]48,Q=00000b15,ন্<br>
[4]54,Q=00000b15,যা<br>
[5]64,Q=00000b15,পর<br>
[6]70,Q=00000b0f,িস<br>
[7]76,Q=00000b15,ংখ<br>
[8]82,Q=00000b1c,্য<br>
[9]114,Q=00000b15,পর<br>
[10]120,Q=00000b0f,িস<br>
[11]126,Q=00000b15,ংখ<br>
[12]132,Q=00000b1c,্য<br>
[13]151,Q=00000b15,সি<br>
[14]157,Q=00000b1c,দ্<br>
[15]163,Q=00000b15,ধা<br>
[16]169,Q=00000b24,ন্<br>
[17]195,Q=00000b15,পর<br>
[18]201,Q=00000b0f,িস<br>
[19]207,Q=00000b15,ংখ<br>
[20]213,Q=00000b1c,্য<br>
[21]232,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[1]<br>
[0]0
[1]21
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..21) Q:_ংখ্য=bn.1&nbsp;&nbsp; Q:্যা_=bn.8&nbsp;&nbsp; Q:_বিন্=bn.6&nbsp;&nbsp; Q:ন্যা=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:যাস_=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:_পরিস=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:িসংখ=bn.6&nbsp;&nbsp; Q:ংখ্য=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:্যান=bn.8&nbsp;&nbsp; Q:_পরিস=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:িসংখ=bn.6&nbsp;&nbsp; Q:ংখ্য=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:্যান=bn.8&nbsp;&nbsp; Q:_সিদ্=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:দ্ধা=bn.8&nbsp;&nbsp; Q:ধান্=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:ন্ত_=bn.9&nbsp;&nbsp; Q:_পরিস=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:িসংখ=bn.6&nbsp;&nbsp; Q:ংখ্য=bn.7&nbsp;&nbsp; Q:্যান=bn.8&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
bn.144 uk.0 231B 21# Beng 100Rd 100Rs<br>
[bn] <span style="background:#FFD8EB;color:#7F5F00;">
ংখ্যা নমুনায়ন বিন্যাস পরিসংখ্যানিক মডেল পরিসংখ্যানিক সিদ্ধান্ত ফাংশন পরিসংখ্যানিক </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[1]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] bn.144 uk.0 231B 21# Beng 100Rd 100Rs<br>
[1] 232 lin[21] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[1]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] bn.144 uk.0 231B 21# Beng 100Rd 100Rs<br>
[1] 232 lin[21] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 5] bn 231B 144p 23100R,
1 chunks scored<br>
bn.100R(99%) 232 bytes = BENGALI <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 230 bn} <span style="background:#FFD8EB;color:#7F5F00;">
ংখ্যা নমুনায়ন বিন্যাস পরিসংখ্যানিক মডেল পরিসংখ্যানিক সিদ্ধান্ত ফাংশন পরিসংখ্যানিক</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Deva,960) ' विकिपीडिया इंटरनेट आधारित एक मुक्त ज्ञानकोष परियोजना ह ई विकि के रुप मेँ बा यानी एगो अईसन जाल पृष्ठ जे सभन के संपादन करे के छूट देवेला विकिपीडिया शब्द विकि अउर इनसाइक्लोपीडिया ज्ञानकोष शब्दन के मिला के बनल बा विकिपीडिया एक बहुभाषीय प्रकल्प ह अउर स्वयंसेवकन के सहकार से निर्मित बा जेहु के भी इंटरनेट तक पहुँच बा ऊ विकिपीडिया पर लिख सकत बा अउर लेखन के संपादन कर सकत बा '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Deva, next_base/delta/distinct 92, 0, 12)<br>
Q[0]1,16489,वि D[0]194,8,बा य <br>
Q[1]7,17714,कि D[1]214,8,एगो <br>
Q[2]13,27366,पी D[2]409,8,अउर <br>
Q[3]19,295,डि D[3]533,8,बनल <br>
Q[4]32,4049,इं D[4]543,8,बा व <br>
Q[5]38,4049,टर D[5]639,8,अउर <br>
Q[6]44,1619,ने D[6]732,8,बा ज <br>
Q[7]54,354,आध D[7]811,8,बा ऊ <br>
Q[8]73,1121,एक D[8]880,8,बा अ <br>
Q[9]80,12977,मु D[9]887,8,अउर <br>
Q[10]86,3328,क् D[10]936,28,कर स <br>
Q[11]102,1304,ञा D[11]953,8,बा <br>
Q[12]108,103,नक <br>
Q[13]121,1723,पर <br>
Q[14]127,1723,िय <br>
Q[15]133,4279,ोज <br>
Q[16]167,15853,के <br>
Q[17]174,1973,रु <br>
Q[18]194,23761,बा <br>
Q[19]201,665,या <br>
Q[20]214,14612,एग <br>
Q[21]224,124,अई <br>
Q[22]237,1332,जा <br>
Q[23]247,17983,पृ <br>
Q[24]253,1304,ष् <br>
Q[25]263,28836,जे <br>
Q[26]280,15853,के <br>
Q[27]287,805,सं <br>
Q[28]293,21199,पा <br>
Q[29]306,2890,कर <br>
Q[30]316,15853,के <br>
Q[31]323,177,छू <br>
Q[32]352,16489,वि <br>
Q[33]358,17714,कि <br>
Q[34]364,27366,पी <br>
Q[35]370,295,डि <br>
Q[36]383,4049,शब <br>
Q[37]409,6,अउ <br>
Q[38]425,7601,सा <br>
Q[39]455,8829,िय <br>
Q[40]471,1304,ञा <br>
Q[41]477,103,नक <br>
Q[42]490,2756,शब <br>
Q[43]496,1973,्द <br>
Q[44]506,15853,के <br>
Q[45]513,2890,मि <br>
Q[46]533,6,बन <br>
Q[47]543,23761,बा <br>
Q[48]550,16489,वि <br>
Q[49]556,17714,कि <br>
Q[50]562,27366,पी <br>
Q[51]568,295,डि <br>
Q[92]960,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[105)<br>
[0]1,Q=00000900,वि<br>
[1]1,Q=1c00091a,वि<br>
[2]7,Q=13091c60,कि<br>
[3]13,Q=13091c5a,पी<br>
[4]19,Q=1c00090d,डि<br>
[5]32,Q=1c130914,इं<br>
[6]38,Q=1c130914,टर<br>
[7]44,Q=13000908,ने<br>
[8]54,Q=1c0d0912,आध<br>
[9]73,Q=13000912,एक<br>
[10]80,Q=0d1c09a9,मु<br>
[11]86,Q=1c0d0914,क्<br>
[12]102,Q=1c0d09af,ञा<br>
[13]108,Q=0000090a,नक<br>
[14]121,Q=0d000914,पर<br>
[15]127,Q=0d000914,िय<br>
[16]133,Q=09000d21,ोज<br>
[17]167,Q=13000935,के<br>
[18]174,Q=0900130c,रु<br>
[19]194,D=00001306,बा<br>
[20]194,Q=00001337,बा<br>
[21]201,Q=13000914,या<br>
[22]214,D=00001306,एग<br>
[23]214,Q=0000132d,एग<br>
[24]224,Q=00001315,अई<br>
[25]237,Q=1c130960,जा<br>
[26]247,Q=1c000921,पृ<br>
[27]253,Q=1c0d09af,ष्<br>
[28]263,Q=0d1c13ad,जे<br>
[29]280,Q=13000935,के<br>
[30]287,Q=13091caf,सं<br>
[31]293,Q=13091ca4,पा<br>
[32]306,Q=1300091a,कर<br>
[33]316,Q=13000935,के<br>
[34]323,Q=130d0914,छू<br>
[35]352,Q=1c00091a,वि<br>
[36]358,Q=13091c60,कि<br>
[37]364,Q=13091c5a,पी<br>
[38]370,Q=1c00090d,डि<br>
[39]383,Q=1c130914,शब<br>
[40]409,D=00001306,अउ<br>
[41]409,Q=0000131c,अउ<br>
[42]425,Q=09000d14,सा<br>
[43]455,Q=13001c13,िय<br>
[44]471,Q=1c0d09af,ञा<br>
[45]477,Q=0000090a,नक<br>
[46]490,Q=09001c09,शब<br>
[47]496,Q=0900130c,्द<br>
[48]506,Q=13000935,के<br>
[49]513,Q=1300091a,मि<br>
[50]533,D=00001306,बन<br>
[104]953,Q=00001337,बा<br>
[105]960,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[5]<br>
[0]0
[1]21
[2]43
[3]66
[4]83
[5]105
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..21) Q:_विकि=hi.1&nbsp;&nbsp; Q:_विकि=hi.7~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:किपी=mr.6~hi.6~bh.4&nbsp;&nbsp; Q:पीडि=mr.5~hi.5~bh.3&nbsp;&nbsp; Q:डिया_=hi.5~mr.4&nbsp;&nbsp; Q:_इंटर=hi.6~bh.6~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:टरने=hi.6~bh.6~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:नेट_=hi.4~bh.3&nbsp;&nbsp; Q:_आधार=hi.6~ne.5~mr.4&nbsp;&nbsp; Q:_एक_=hi.6~bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_मुक्=hi.5~mr.4~ne.4&nbsp;&nbsp; Q:क्त_=hi.6~ne.6~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:ञानक=hi.6~ne.5~mr.5&nbsp;&nbsp; Q:नकोष_=hi.5&nbsp;&nbsp; Q:_परिय=hi.6~ne.6&nbsp;&nbsp; Q:ियोज=hi.6~ne.6&nbsp;&nbsp; Q:ोजना_=ne.8~hi.6&nbsp;&nbsp; Q:_के_=hi.10~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_रुप_=bh.5~hi.3&nbsp;&nbsp; D:_बा_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_बा_=bh.11&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: bh.4&nbsp;&nbsp; <br>
hi.105 bh.59 200B 20# Deva 100Rd 100Rs<br>
[hi] <span style="background:#D8F3FF;color:#7F5F00;">
विकिपीडिया इंटरनेट आधारित एक मुक्त ज्ञानकोष परियोजना ह ई विकि के रुप मेँ बा </span><br>
<br>ScoreOneChunk[21..43) Q:_यानी_=hi.6~bh.6&nbsp;&nbsp; D:_एगो_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_एगो_=bh.10&nbsp;&nbsp; Q:_अईसन_=bh.7&nbsp;&nbsp; Q:_जाल_=hi.6~bh.6~mr.4&nbsp;&nbsp; Q:_पृष्=hi.8~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:ष्ठ_=hi.6~ne.5~mr.5&nbsp;&nbsp; Q:_जे_=bh.6~mr.4~ne.3&nbsp;&nbsp; Q:_के_=hi.10~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_संपा=mr.6~hi.5~bh.5&nbsp;&nbsp; Q:पादन_=mr.4~hi.3~bh.3&nbsp;&nbsp; Q:_करे_=hi.7~bh.6&nbsp;&nbsp; Q:_के_=hi.10~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_छूट_=hi.6~ne.6~bh.6&nbsp;&nbsp; Q:_विकि=hi.7~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:किपी=mr.6~hi.6~bh.4&nbsp;&nbsp; Q:पीडि=mr.5~hi.5~bh.3&nbsp;&nbsp; Q:डिया_=hi.5~mr.4&nbsp;&nbsp; Q:_शब्द_=hi.6~bh.6~mr.6&nbsp;&nbsp; D:_अउर_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_अउर_=bh.8&nbsp;&nbsp; Q:साइक=ne.6~hi.6&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: bh.4&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; <br>
bh.114 hi.102 254B 20# Deva 100Rd 100Rs<br>
[bh] <span style="background:#D8F3FF;color:#6F7F00;">
यानी एगो अईसन जाल पृष्ठ जे सभन के संपादन करे के छूट देवेला विकिपीडिया शब्द विकि अउर इनसाइक्लोपीड</span><br>
<br>ScoreOneChunk[43..66) Q:िया_=mr.6~bh.5&nbsp;&nbsp; Q:ञानक=hi.6~ne.5~mr.5&nbsp;&nbsp; Q:नकोष_=hi.5&nbsp;&nbsp; Q:_शब्द=mr.4~hi.4&nbsp;&nbsp; Q:्दन_=bh.5~hi.3&nbsp;&nbsp; Q:_के_=hi.10~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_मिला_=hi.7~bh.6&nbsp;&nbsp; D:_बनल_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_बनल_=bh.8&nbsp;&nbsp; D:_बा_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_बा_=bh.11&nbsp;&nbsp; Q:_विकि=hi.7~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:किपी=mr.6~hi.6~bh.4&nbsp;&nbsp; Q:पीडि=mr.5~hi.5~bh.3&nbsp;&nbsp; Q:डिया_=hi.5~mr.4&nbsp;&nbsp; Q:_एक_=hi.6~bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_बहुभ=hi.4~mr.4&nbsp;&nbsp; Q:ुभाष=hi.4~mr.4&nbsp;&nbsp; Q:रकल्=mr.7~hi.5&nbsp;&nbsp; Q:ल्प_=mr.4~hi.4~ne.3&nbsp;&nbsp; D:_अउर_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_अउर_=bh.8&nbsp;&nbsp; Q:_स्वय=hi.6~ne.6~mr.6&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: bh.4&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; <br>
bh.91 hi.87 200B 20# Deva 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#D8F3FF;color:#6F7F00;">
िया ज्ञानकोष शब्दन के मिला के बनल बा विकिपीडिया एक बहुभाषीय प्रकल्प ह अउर स्</span><br>
<br>ScoreOneChunk[66..83) Q:वयंस=mr.3~hi.3&nbsp;&nbsp; Q:_के_=hi.10~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_सहका=ne.8~mr.7&nbsp;&nbsp; Q:_से_=hi.10~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_निर्=ne.6~hi.5~mr.5&nbsp;&nbsp; Q:र्मि=mr.4~hi.4~ne.4&nbsp;&nbsp; Q:मित_=ne.5~hi.4~mr.3&nbsp;&nbsp; D:_बा_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_बा_=bh.11&nbsp;&nbsp; Q:_के_=hi.10~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_भी_=hi.10~bh.8&nbsp;&nbsp; Q:_इंटर=hi.6~bh.6~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:टरने=hi.6~bh.6~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:नेट_=hi.4~bh.3&nbsp;&nbsp; Q:_तक_=hi.9~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_पहुँ=bh.6~hi.4~ne.4&nbsp;&nbsp; Q:ुँच_=bh.6~hi.6~ne.6&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: bh.4&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; <br>
bh.102 hi.91 156B 16# Deva 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#D8F3FF;color:#6F7F00;">
वयंसेवकन के सहकार से निर्मित बा जेहु के भी इंटरनेट तक पहुँच </span><br>
<br>ScoreOneChunk[83..105) D:_बा_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_बा_=bh.11&nbsp;&nbsp; Q:_विकि=hi.7~mr.6&nbsp;&nbsp; Q:किपी=mr.6~hi.6~bh.4&nbsp;&nbsp; Q:पीडि=mr.5~hi.5~bh.3&nbsp;&nbsp; Q:डिया_=hi.5~mr.4&nbsp;&nbsp; Q:_पर_=hi.10~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_लिख_=bh.7~hi.6&nbsp;&nbsp; Q:_सकत_=bh.7&nbsp;&nbsp; D:_बा_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_बा_=bh.11&nbsp;&nbsp; D:_अउर_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_अउर_=bh.8&nbsp;&nbsp; Q:_लेखन_=mr.5~hi.3&nbsp;&nbsp; Q:_के_=hi.10~bh.9&nbsp;&nbsp; Q:_संपा=mr.6~hi.5~bh.5&nbsp;&nbsp; Q:पादन_=mr.4~hi.3~bh.3&nbsp;&nbsp; D:_कर_=hi.2&nbsp;&nbsp; Q:_कर_=hi.10~bh.8&nbsp;&nbsp; Q:_सकत_=bh.7&nbsp;&nbsp; D:_बा_=bh.4&nbsp;&nbsp; Q:_बा_=bh.11&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: bh.4&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; hi.2&nbsp;&nbsp; bh.4&nbsp;&nbsp; <br>
bh.131 hi.74 149B 17# Deva 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#D8F3FF;color:#6F7F00;">
बा ऊ विकिपीडिया पर लिख सकत बा अउर लेखन के संपादन कर सकत बा </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[5]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] hi.105 bh.59 200B 20# Deva 100Rd 100Rs<br>
[1] 201 lin[21] bh.114 hi.102 254B 20# Deva 100Rd 100Rs<br>
[2] 455 lin[43] bh.91 hi.87 200B 20# Deva 100Rd 100Rs<br>
[3] 655 lin[66] bh.102 hi.91 156B 16# Deva 100Rd 100Rs<br>
[4] 811 lin[83] bh.131 hi.74 149B 17# Deva 100Rd 100Rs<br>
[5] 960 lin[105] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[5]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] hi.105 bh.59 200B 20# Deva 100Rd 100Rs<br>
[1] 201 lin[21] bh.114 hi.102 254B 20# Deva 100Rd 100Rs<br>
[2] 455 lin[43] bh.91 hi.87 200B 20# Deva 100Rd 100Rs<br>
[3] 655 lin[66] bh.102 hi.91 156B 16# Deva 100Rd 100Rs<br>
[4] 811 lin[83] bh.131 hi.74 149B 17# Deva 100Rd 100Rs<br>
[5] 960 lin[105] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 3] hi 200B 105p 20000R,
[11] bh 759B 438p 75900R,
5 chunks scored<br>
{CloseLangPair: hi.100R,200B => bh}<br>
bh.100R(99%) 960 bytes = BIHARI <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 958 bh} <span style="background:#D8F3FF;color:#6F7F00;">
विकिपीडिया इंटरनेट आधारित एक मुक्त ज्ञानकोष परियोजना ह ई विकि के रुप मेँ बा यानी एगो अईसन जाल पृष्ठ जे सभन के संपादन करे के छूट देवेला विकिपीडिया शब्द विकि अउर इनसाइक्लोपीडिया ज्ञानकोष शब्दन के मिला के बनल बा विकिपीडिया एक बहुभाषीय प्रकल्प ह अउर स्वयंसेवकन के सहकार से निर्मित बा जेहु के भी इंटरनेट तक पहुँच बा ऊ विकिपीडिया पर लिख सकत बा अउर लेखन के संपादन कर सकत बा</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Cyrl,217) ' а дума попада в състояние на изпитание ключовите думи с предсказана малко под то изискване на страниците за търсене в '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Cyrl, next_base/delta/distinct 34, 0, 5)<br>
Q[0]13,9787,поп D[0]48,11,на изп <br>
Q[1]17,38757,пад D[1]137,11,под то <br>
Q[2]29,307,със D[2]144,11,то изи <br>
Q[3]33,24041,сто D[3]168,11,на стр <br>
Q[4]37,8852,оян D[4]194,11,за тър <br>
Q[5]41,7914,ние <br>
Q[6]48,2198,на <br>
Q[7]53,467,изп <br>
Q[8]57,2485,пит <br>
Q[9]61,9599,тан <br>
Q[10]65,7914,ние <br>
Q[11]76,26659,ючо <br>
Q[12]80,751,ови <br>
Q[13]84,48915,ите <br>
Q[14]91,467,дум <br>
Q[15]103,24994,пре <br>
Q[16]107,8804,едс <br>
Q[17]111,46359,ска <br>
Q[18]115,10967,аза <br>
Q[19]119,182,ана <br>
Q[20]126,6115,мал <br>
Q[21]130,33,лко <br>
Q[22]144,39341,то <br>
Q[23]149,467,изи <br>
Q[24]153,467,иск <br>
Q[25]161,28860,ане <br>
Q[26]168,2198,на <br>
Q[27]177,37561,ран <br>
Q[28]181,1013,ниц <br>
Q[29]185,3244,цит <br>
Q[30]194,2886,за <br>
Q[31]199,33,тър <br>
Q[32]203,307,рсе <br>
Q[33]207,28198,ене <br>
<br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[40)<br>
[0]1,Q=00000400,а д<br>
[1]13,Q=0807040c,поп<br>
[2]17,Q=04071712,пад<br>
[3]29,Q=0000071c,със<br>
[4]33,Q=07000423,сто<br>
[5]37,Q=0700041b,оян<br>
[6]41,Q=0a070412,ние<br>
[7]48,D=00001706,на <br>
[8]48,Q=17070a13,на <br>
[9]53,Q=00000715,изп<br>
[10]57,Q=080a0708,пит<br>
[11]61,Q=170704a4,тан<br>
[12]65,Q=0a070412,ние<br>
[13]76,Q=08000714,ючо<br>
[14]80,Q=04080a08,ови<br>
[15]84,Q=07000a36,ите<br>
[16]91,Q=00000715,дум<br>
[17]103,Q=1704070e,пре<br>
[18]107,Q=04170a05,едс<br>
[19]111,Q=0a100455,ска<br>
[20]115,Q=100804a4,аза<br>
[21]119,Q=07170a0d,ана<br>
[22]126,Q=0a000722,мал<br>
[23]130,Q=00000724,лко<br>
[24]137,D=00001706,под<br>
[25]144,D=00001706,то <br>
[26]144,Q=0817040d,то <br>
[27]149,Q=00000715,изи<br>
[28]153,Q=00000715,иск<br>
[29]161,Q=101707ec,ане<br>
[30]168,D=00001706,на <br>
[31]168,Q=17070a13,на <br>
[32]177,Q=170407a9,ран<br>
[33]181,Q=07170a0c,ниц<br>
[34]185,Q=07000a22,цит<br>
[35]194,D=00001706,за <br>
[36]194,Q=170a0713,за <br>
[37]199,Q=00000724,тър<br>
[38]203,Q=0000071c,рсе<br>
[39]207,Q=0700172b,ене<br>
[40]217,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[2]<br>
[0]0
[1]18
[2]40
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..18) Q:_а_=ru.1&nbsp;&nbsp; Q:_попа=ru.5~bg.4~uk.3&nbsp;&nbsp; Q:пада_=sr.6~bg.5~ru.4&nbsp;&nbsp; Q:_съст=bg.8&nbsp;&nbsp; Q:стоя=ru.8~bg.8&nbsp;&nbsp; Q:ояни=ru.7~bg.7&nbsp;&nbsp; Q:ние_=ru.6~bg.5~mk.4&nbsp;&nbsp; D:_на_=sr.4&nbsp;&nbsp; Q:_на_=mk.6~bg.6~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:_изпи=bg.7&nbsp;&nbsp; Q:пита=bg.4~mk.4~uk.3&nbsp;&nbsp; Q:тани=ru.4~bg.3~sr.3&nbsp;&nbsp; Q:ние_=ru.6~bg.5~mk.4&nbsp;&nbsp; Q:ючов=bg.6~uk.6&nbsp;&nbsp; Q:овит=mk.4~uk.4~ru.3&nbsp;&nbsp; Q:ите_=mk.10~bg.10&nbsp;&nbsp; Q:_думи_=bg.7&nbsp;&nbsp; Q:_пред=bg.5~ru.5~sr.5&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sr.4&nbsp;&nbsp; <br>
bg.90 ru.49 106B 17# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[bg] <span style="background:#FFEBD8;color:#7F2F00;">
а дума попада в състояние на изпитание ключовите думи с пр</span><br>
<br>ScoreOneChunk[18..40) Q:едск=mk.3~sr.3~ru.3&nbsp;&nbsp; Q:сказ=ru.4~be.4~mk.2&nbsp;&nbsp; Q:азан=ru.4~uk.3~be.3&nbsp;&nbsp; Q:ана_=mk.5~sr.5~bg.4&nbsp;&nbsp; Q:_малк=bg.8~mk.7&nbsp;&nbsp; Q:лко_=bg.9&nbsp;&nbsp; D:_под_=sr.4&nbsp;&nbsp; D:_то_=sr.4&nbsp;&nbsp; Q:_то_=ru.5~sr.5~uk.4&nbsp;&nbsp; Q:_изис=bg.7&nbsp;&nbsp; Q:искв=bg.7&nbsp;&nbsp; Q:ане_=bg.6~sr.4~be.4&nbsp;&nbsp; D:_на_=sr.4&nbsp;&nbsp; Q:_на_=mk.6~bg.6~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:рани=bg.5~ru.4~sr.4&nbsp;&nbsp; Q:ници=mk.5~sr.4~bg.3&nbsp;&nbsp; Q:ците_=mk.8~bg.7&nbsp;&nbsp; D:_за_=sr.4&nbsp;&nbsp; Q:_за_=bg.6~mk.6~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:_търс=bg.9&nbsp;&nbsp; Q:рсен=bg.8&nbsp;&nbsp; Q:ене_=sr.9~bg.8&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sr.4&nbsp;&nbsp; sr.4&nbsp;&nbsp; sr.4&nbsp;&nbsp; sr.4&nbsp;&nbsp; <br>
bg.93 sr.76 110B 18# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#FFEBD8;color:#7F2F00;">
едсказана малко под то изискване на страниците за търсене в </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] bg.90 ru.49 106B 17# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[1] 107 lin[18] bg.93 sr.76 110B 18# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[2] 217 lin[40] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] bg.90 ru.49 106B 17# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[1] 107 lin[18] bg.93 sr.76 110B 18# Cyrl 100Rd 100Rs<br>
[2] 217 lin[40] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[11] bg 216B 183p 21600R,
2 chunks scored<br>
bg.100R(99%) 217 bytes = BULGARIAN <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 215 bg} <span style="background:#FFEBD8;color:#7F2F00;">
а дума попада в състояние на изпитание ключовите думи с предсказана малко под то изискване на страниците за търсене в</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,256) ' al final en un únic lloc nhorabona l correu electrònic està concebut com a eina de productivitat aleshores per què perdre el temps arxivant missatges per després intentar recordar on els veu desar i per què heu d eliminar missatges importants per l '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 45, 3, 8)<br>
Q[0]16,1091,únic L[0]120,87,perdre e D[0]10,25,en un ún <br>
Q[1]22,2389,lloc n L[1]130,186,temps ar D[1]13,3,un únic <br>
Q[2]30,23087,rabona L[2]168,87,intentar D[2]111,24,per què <br>
Q[3]32,6160,bona l D[3]127,3,el temps <br>
Q[4]39,13215,correu D[4]155,24,per desp <br>
Q[5]41,10703,rreu e D[5]205,24,per què <br>
Q[6]46,16067,electr D[6]239,3,importan <br>
Q[7]49,2389,ctròn D[7]250,24,per l <br>
Q[8]51,2389,rònic <br>
Q[9]58,2389,està <br>
Q[10]79,28328,eina d <br>
Q[11]90,44468,ductiv <br>
Q[12]95,41623,vitat <br>
Q[13]97,14866,tat al <br>
Q[14]101,23091,alesho <br>
Q[15]104,19921,shores <br>
Q[16]111,40277,per qu <br>
Q[17]115,2389,què p <br>
Q[18]122,1299,rdre e <br>
Q[19]127,27015,el tem <br>
Q[20]132,25439,mps ar <br>
Q[21]136,30713,arxiva <br>
Q[22]138,29953,xivant <br>
Q[23]140,35787,vant m <br>
Q[24]145,6687,missat <br>
Q[25]147,4850,ssatge <br>
Q[26]150,5677,tges p <br>
Q[27]155,40277,per de <br>
Q[28]159,4374,despr <br>
Q[29]161,2389,sprés <br>
Q[30]163,35202,rés i <br>
Q[31]179,17762,cordar <br>
Q[32]181,45274,rdar o <br>
Q[33]186,13785,on els <br>
Q[34]189,16453,els ve <br>
Q[35]193,45653,veu de <br>
Q[36]197,11453,desar <br>
Q[37]205,40277,per qu <br>
Q[38]209,2389,què h <br>
Q[39]214,4803,heu d <br>
Q[40]229,6687,missat <br>
Q[41]231,4850,ssatge <br>
Q[42]234,5677,tges i <br>
Q[43]246,24746,nts pe <br>
Q[44]250,40277,per l <br>
<br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[57)<br>
[0]1,Q=00000100,al fin<br>
[1]10,D=00000b01,en un <br>
[2]13,D=00000b06,un ún<br>
[3]16,Q=0000230f,únic <br>
[4]22,Q=0000231c,lloc n<br>
[5]30,Q=12551ea0,rabona<br>
[6]32,Q=6400552b,bona l<br>
[7]39,Q=0b2301a4,correu<br>
[8]41,Q=190a23af,rreu e<br>
[9]46,Q=23000108,electr<br>
[10]49,Q=0000231c,ctròn<br>
[11]51,Q=0000231c,rònic<br>
[12]58,Q=0000231c,està <br>
[13]79,Q=10230eaf,eina d<br>
[14]90,Q=030b010c,ductiv<br>
[15]95,Q=132301a0,vitat <br>
[16]97,Q=2a1123ec,tat al<br>
[17]101,Q=21070da4,alesho<br>
[18]104,Q=232055af,shores<br>
[19]111,D=00000806,per qu<br>
[20]111,Q=20072313,per qu<br>
[21]115,Q=0000231c,què p<br>
[22]120,L=0000230f,perdre<br>
[23]122,Q=020523a4,rdre e<br>
[24]127,D=00000b06,el tem<br>
[25]127,Q=23000b36,el tem<br>
[26]130,L=00002342,temps <br>
[27]132,Q=230501af,mps ar<br>
[28]136,Q=31002322,arxiva<br>
[29]138,Q=085323ad,xivant<br>
[30]140,Q=1123055a,vant m<br>
[31]145,Q=0c23010c,missat<br>
[32]147,Q=2a072312,ssatge<br>
[33]150,Q=00002324,tges p<br>
[34]155,D=00000806,per de<br>
[35]155,Q=20072313,per de<br>
[36]159,Q=11000108,despr<br>
[37]161,Q=0000231c,sprés<br>
[38]163,Q=1205230c,rés i<br>
[39]168,L=0000230f,intent<br>
[40]179,Q=2307010c,cordar<br>
[41]181,Q=230b08a0,rdar o<br>
[42]186,Q=0000012d,on els<br>
[43]189,Q=0000232d,els ve<br>
[44]193,Q=021923ad,veu de<br>
[45]197,Q=0b531ca4,desar <br>
[46]205,D=00000806,per qu<br>
[47]205,Q=20072313,per qu<br>
[48]209,Q=0000231c,què h<br>
[49]214,Q=00002315,heu d <br>
[50]229,Q=0c23010c,missat<br>
[56]250,Q=20072313,per l <br>
[57]256,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[2]<br>
[0]0
[1]24
[2]57
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..24) Q:_al_=en.1&nbsp;&nbsp; D:_en_=es.2&nbsp;&nbsp; D:_un_=es.4&nbsp;&nbsp; Q:_únic_=ca.6&nbsp;&nbsp; Q:_lloc_=ca.8&nbsp;&nbsp; Q:rabo=ms.3~rw.2~hu.2&nbsp;&nbsp; Q:bona_=rw.9~lg.8&nbsp;&nbsp; Q:_corr=en.4~ca.3~es.3&nbsp;&nbsp; Q:rreu_=ca.6~pt.5~gl.5&nbsp;&nbsp; Q:_elec=en.4~ca.3&nbsp;&nbsp; Q:ctrò=ca.8&nbsp;&nbsp; Q:ròni=ca.8&nbsp;&nbsp; Q:_està_=ca.8&nbsp;&nbsp; Q:_eina_=is.6~ca.5~lt.5&nbsp;&nbsp; Q:duct=en.5~es.4~nl.3&nbsp;&nbsp; Q:vita=en.3~ca.2~et.2&nbsp;&nbsp; Q:tat_=ca.6~ro.4~mt.4&nbsp;&nbsp; Q:_ales=cs.4~it.3~jw.3&nbsp;&nbsp; Q:shor=rw.6~sq.5~ca.5&nbsp;&nbsp; D:_per_=no.4&nbsp;&nbsp; Q:_per_=ca.6~it.6~sq.5&nbsp;&nbsp; Q:_què_=ca.8&nbsp;&nbsp; L:_perdre_=ca.6&nbsp;&nbsp; Q:rdre_=ca.4~fr.3~da.3&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: es.2&nbsp;&nbsp; es.4&nbsp;&nbsp; no.4&nbsp;&nbsp; <br>
ca.92 es.19 126B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[ca] <span style="background:#E3FFD8;color:#6F7F00;">
al final en un únic lloc nhorabona l correu electrònic està concebut com a eina de productivitat aleshores per què perdre </span><br>
<br>ScoreOneChunk[24..57) D:_el_=es.4&nbsp;&nbsp; Q:_el_=es.10~ca.10&nbsp;&nbsp; L:_temps_=ca.12&nbsp;&nbsp; Q:mps_=en.6~fr.5~ca.5&nbsp;&nbsp; Q:_arxi=ca.8~az.7&nbsp;&nbsp; Q:xiva=ca.6~ht.4~no.3&nbsp;&nbsp; Q:vant_=fr.5~ca.5~ro.3&nbsp;&nbsp; Q:_miss=en.5~ca.4~sv.3&nbsp;&nbsp; Q:ssat=ca.6~it.5~mt.4&nbsp;&nbsp; Q:tges_=ca.9&nbsp;&nbsp; D:_per_=no.4&nbsp;&nbsp; Q:_per_=ca.6~it.6~sq.5&nbsp;&nbsp; Q:_desp=en.4~ro.3&nbsp;&nbsp; Q:spré=ca.8&nbsp;&nbsp; Q:rés_=ca.5~fr.4~hu.3&nbsp;&nbsp; L:_intentar_=ca.6&nbsp;&nbsp; Q:cord=en.5~it.4~ca.3&nbsp;&nbsp; Q:rdar_=no.3~es.2~ca.2&nbsp;&nbsp; Q:_on_=en.10&nbsp;&nbsp; Q:_els_=ca.10&nbsp;&nbsp; Q:_veu_=ca.6~gl.4~da.3&nbsp;&nbsp; Q:_desa=id.4~ht.3~es.3&nbsp;&nbsp; D:_per_=no.4&nbsp;&nbsp; Q:_per_=ca.6~it.6~sq.5&nbsp;&nbsp; Q:_què_=ca.8&nbsp;&nbsp; Q:_heu_=ca.7&nbsp;&nbsp; Q:_miss=en.5~ca.4~sv.3&nbsp;&nbsp; Q:ssat=ca.6~it.5~mt.4&nbsp;&nbsp; Q:tges_=ca.9&nbsp;&nbsp; D:_importan=es.4&nbsp;&nbsp; Q:nts_=en.6~ca.5~fr.5&nbsp;&nbsp; D:_per_=no.4&nbsp;&nbsp; Q:_per_=ca.6~it.6~sq.5&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: no.4&nbsp;&nbsp; no.4&nbsp;&nbsp; es.4&nbsp;&nbsp; no.4&nbsp;&nbsp; <br>
ca.162 en.41 129B 26# Latn 100Rd 76Rs<br>
[] <span style="background:#E3FFD8;color:#6F7F00;">
el temps arxivant missatges per després intentar recordar on els veu desar i per què heu d eliminar missatges importants per l </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ca.92 es.19 126B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 127 lin[24] ca.162 en.41 129B 26# Latn 100Rd 76Rs<br>
[2] 256 lin[57] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ca.92 es.19 126B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 127 lin[24] ca.162 en.41 129B 26# Latn 100Rd 76Rs<br>
[2] 256 lin[57] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 7] ca 255B 254p 22404R,
2 chunks scored<br>
ca.87R(99%) 256 bytes = CATALAN <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{0 254 ca} <span style="background:#E3FFD8;color:#6F7F00;">
al final en un únic lloc nhorabona l correu electrònic està concebut com a eina de productivitat aleshores per què perdre el temps arxivant missatges per després intentar recordar on els veu desar i per què heu d eliminar missatges importants per l</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,309) ' ang sugbo usa sa mga labing ugmad nga lalawigan sa nasod kini ang sentro sa komersyo edukasyon ug industriya sa sentral ug habagatang dapit sa kapupod an ang mipadayag sa sugbo isip ikapito nga labing nindot nga pulo sa ang nag inusarang pulo sa pilipinas nga napasidunggan sa maong magasin sukad pa sa tuig '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 74, 1, 10)<br>
Q[0]1,4488,ang su L[0]52,242,nasod ki D[0]15,9,sa mga l <br>
Q[1]5,269,sugbo D[1]49,9,sa nasod <br>
Q[2]7,45468,gbo us D[2]74,9,sa komer <br>
Q[3]11,24270,usa sa D[3]110,9,sa sentr <br>
Q[4]15,27717,sa mga D[4]141,9,sa kapup <br>
Q[5]18,4488,mga la D[5]169,9,sa sugbo <br>
Q[6]22,39753,labing D[6]218,9,sa ang n <br>
Q[7]24,27799,bing u D[7]244,9,sa pilip <br>
Q[8]29,3274,ugmad D[8]275,9,sa maong <br>
Q[9]31,14573,mad ng D[9]301,9,sa tuig <br>
Q[10]35,22322,nga la <br>
Q[11]39,930,lalawi <br>
Q[12]41,10204,lawiga <br>
Q[13]43,23646,wigan <br>
Q[14]45,36799,gan sa <br>
Q[15]49,27717,sa nas <br>
Q[16]54,11980,sod ki <br>
Q[17]58,47996,kini a <br>
Q[18]63,4488,ang se <br>
Q[19]74,27717,sa kom <br>
Q[20]81,4758,rsyo e <br>
Q[21]89,9888,kasyon <br>
Q[22]91,7505,syon u <br>
Q[23]96,29017,ug ind <br>
Q[24]105,46235,riya s <br>
Q[25]110,27717,sa sen <br>
Q[26]121,29017,ug hab <br>
Q[27]124,17624,habaga <br>
Q[28]126,548,bagata <br>
Q[29]130,3143,tang d <br>
Q[30]135,9351,dapit <br>
Q[31]137,12743,pit sa <br>
Q[32]141,27717,sa kap <br>
Q[33]148,11981,pod an <br>
Q[34]152,27488,an ang <br>
Q[35]155,4488,ang mi <br>
Q[36]159,14,mipada <br>
Q[37]161,43028,padaya <br>
Q[38]163,11274,dayag <br>
Q[39]165,45408,yag sa <br>
Q[40]169,27717,sa sug <br>
Q[41]172,269,sugbo <br>
Q[42]174,45468,gbo is <br>
Q[43]178,10233,isip i <br>
Q[44]183,49321,ikapit <br>
Q[45]186,22305,pito n <br>
Q[46]191,22322,nga la <br>
Q[47]195,39753,labing <br>
Q[48]197,27799,bing n <br>
Q[49]202,27868,nindot <br>
Q[50]204,21925,ndot n <br>
Q[51]209,22322,nga pu <br>
Q[74]309,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[86)<br>
[0]1,Q=00000100,ang su<br>
[1]1,Q=1a006b36,ang su<br>
[2]5,Q=00001a03,sugbo <br>
[3]7,Q=081a6bee,gbo us<br>
[4]11,Q=6b070113,usa sa<br>
[5]15,D=00002d06,sa mga<br>
[6]15,Q=531a6b12,sa mga<br>
[7]18,Q=1a006b36,mga la<br>
[8]22,Q=1a106bad,labing<br>
[9]24,Q=1a006b2a,bing u<br>
[10]29,Q=1a006b08,ugmad <br>
[11]31,Q=13001e1a,mad ng<br>
[12]35,Q=20646bec,nga la<br>
[13]39,Q=6b001a22,lalawi<br>
[14]41,Q=6b1a1f0c,lawiga<br>
[15]43,Q=1a210913,wigan <br>
[16]45,Q=6b1a01a0,gan sa<br>
[17]49,D=00002d06,sa nas<br>
[18]49,Q=531a6b12,sa nas<br>
[19]52,L=00001a1c,nasod <br>
[20]54,Q=1f6b1e07,sod ki<br>
[21]58,Q=6b001e22,kini a<br>
[22]63,Q=1a006b36,ang se<br>
[23]74,D=00002d06,sa kom<br>
[24]74,Q=531a6b12,sa kom<br>
[25]81,Q=1a006b12,rsyo e<br>
[26]89,Q=6b1a53af,kasyon<br>
[27]91,Q=6b1a5312,syon u<br>
[28]96,Q=00006b37,ug ind<br>
[29]105,Q=316b550c,riya s<br>
[30]110,D=00002d06,sa sen<br>
[31]110,Q=531a6b12,sa sen<br>
[32]121,Q=00006b37,ug hab<br>
[33]124,Q=551a2812,habaga<br>
[34]126,Q=211e1c11,bagata<br>
[35]130,Q=1a006b0d,tang d<br>
[36]135,Q=1a006b19,dapit <br>
[37]137,Q=201a6ba9,pit sa<br>
[38]141,D=00002d06,sa kap<br>
[39]141,Q=531a6b12,sa kap<br>
[40]148,Q=17166b14,pod an<br>
[41]152,Q=0100062c,an ang<br>
[42]155,Q=1a006b36,ang mi<br>
[43]159,Q=00002815,mipada<br>
[44]161,Q=6b000d08,padaya<br>
[45]163,Q=216b1ca4,dayag <br>
[46]165,Q=121a6b60,yag sa<br>
[47]169,D=00002d06,sa sug<br>
[48]169,Q=531a6b12,sa sug<br>
[49]172,Q=00001a03,sugbo <br>
[50]174,Q=081a6bee,gbo is<br>
[85]304,Q=00006b1c,tuig <br>
[86]309,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[4]<br>
[0]0
[1]23
[2]46
[3]65
[4]86
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..23) Q:_ang_=en.1&nbsp;&nbsp; Q:_ang_=ceb.10~tl.10&nbsp;&nbsp; Q:_sugb=tl.3&nbsp;&nbsp; Q:gbo_=ceb.4~tl.2~no.2&nbsp;&nbsp; Q:_usa_=en.6~it.6~ceb.5&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_mga_=ceb.10~tl.10&nbsp;&nbsp; Q:_labi=ceb.6~lt.4~tl.3&nbsp;&nbsp; Q:bing_=ceb.9~tl.7&nbsp;&nbsp; Q:_ugma=ceb.4~tl.3&nbsp;&nbsp; Q:mad_=ms.7~et.6&nbsp;&nbsp; Q:_nga_=ceb.6~lg.4~sq.4&nbsp;&nbsp; Q:_lala=tl.8~ceb.7&nbsp;&nbsp; Q:lawi=cy.5~tl.4~ceb.3&nbsp;&nbsp; Q:wiga=pl.6~jw.6~tl.5&nbsp;&nbsp; Q:gan_=en.3~tl.2~ceb.2&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; L:_nasod_=tl.8&nbsp;&nbsp; Q:sod_=ms.4~ceb.3~cy.2&nbsp;&nbsp; Q:_kini_=ms.8~ceb.7&nbsp;&nbsp; Q:_ang_=ceb.10~tl.10&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; <br>
ceb.98 tl.85 73B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[ceb] <span style="background:#FFD8EB;color:#001F7F;">
ang sugbo usa sa mga labing ugmad nga lalawigan sa nasod kini ang sentro </span><br>
<br>ScoreOneChunk[23..46) D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:rsyo_=ceb.6~tl.4&nbsp;&nbsp; Q:kasy=ht.6~tl.5~ceb.5&nbsp;&nbsp; Q:syon_=ht.6~tl.5~ceb.4&nbsp;&nbsp; Q:_ug_=ceb.11&nbsp;&nbsp; Q:riya_=rw.5~ceb.4~az.3&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_ug_=ceb.11&nbsp;&nbsp; Q:_haba=sw.6~tl.5~rw.4&nbsp;&nbsp; Q:baga=id.6~ms.5~jw.3&nbsp;&nbsp; Q:tang_=ceb.5~tl.4&nbsp;&nbsp; Q:_dapi=ceb.7~tl.5&nbsp;&nbsp; Q:pit_=ceb.5~tl.4~sq.4&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:pod_=ceb.6~hr.6~sr.6&nbsp;&nbsp; Q:_an_=de.9~en.9&nbsp;&nbsp; Q:_ang_=ceb.10~tl.10&nbsp;&nbsp; Q:_mipa=sw.7&nbsp;&nbsp; Q:pada=cs.4~ceb.3&nbsp;&nbsp; Q:daya=id.4~ceb.3~jw.3&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; <br>
ceb.98 tl.57 91B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#FFD8EB;color:#001F7F;">
sa komersyo edukasyon ug industriya sa sentral ug habagatang dapit sa kapupod an ang mipada</span><br>
<br>ScoreOneChunk[46..65) Q:yag_=ceb.6~tl.6~hu.4&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_sugb=tl.3&nbsp;&nbsp; Q:gbo_=ceb.4~tl.2~no.2&nbsp;&nbsp; Q:_isip_=tl.7~ceb.5&nbsp;&nbsp; Q:_ikap=tl.3~ceb.2~sw.2&nbsp;&nbsp; Q:pito_=it.4~fi.4~es.3&nbsp;&nbsp; Q:_nga_=ceb.6~lg.4~sq.4&nbsp;&nbsp; Q:_labi=ceb.6~lt.4~tl.3&nbsp;&nbsp; Q:bing_=ceb.9~tl.7&nbsp;&nbsp; Q:_nind=jw.6~rw.5~eu.4&nbsp;&nbsp; Q:ndot_=tl.4~hu.3~ceb.2&nbsp;&nbsp; Q:_nga_=ceb.6~lg.4~sq.4&nbsp;&nbsp; Q:_pulo_=jw.4~ceb.3~gl.2&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_ang_=ceb.10~tl.10&nbsp;&nbsp; Q:_nag_=tl.5~ceb.5~blu.4&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; <br>
ceb.76 tl.60 69B 17# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#FFD8EB;color:#001F7F;">
yag sa sugbo isip ikapito nga labing nindot nga pulo sa ang nag inusa</span><br>
<br>ScoreOneChunk[65..86) Q:rang_=ms.6~jw.5~id.5&nbsp;&nbsp; Q:_pulo_=jw.4~ceb.3~gl.2&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_pili=tl.5~jw.4~ms.4&nbsp;&nbsp; Q:lipi=en.4~tl.3&nbsp;&nbsp; Q:pina=tl.5~lt.4~pl.3&nbsp;&nbsp; Q:nas_=id.3~lv.2&nbsp;&nbsp; Q:_nga_=ceb.6~lg.4~sq.4&nbsp;&nbsp; Q:_napa=tl.5~sl.4&nbsp;&nbsp; Q:sidu=lt.4~ca.3~en.3&nbsp;&nbsp; Q:gan_=en.3~tl.2~ceb.2&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_maon=sw.8&nbsp;&nbsp; Q:_maga=en.3~tl.2~ceb.2&nbsp;&nbsp; Q:sin_=en.3~fi.2&nbsp;&nbsp; Q:_pa_=ht.6~sl.5~tl.5&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_tuig_=ceb.8&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; sk.4&nbsp;&nbsp; <br>
tl.42 ceb.39 75B 18# Latn 27Rd 87Rs<br>
[tl*.42/ceb.39] <span style="background:#FFD8D8;color:#7F5F00;">
rang pulo sa pilipinas nga napasidunggan sa maong magasin sukad pa sa tuig </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[4]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ceb.98 tl.85 73B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 74 lin[23] ceb.98 tl.57 91B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 165 lin[46] ceb.76 tl.60 69B 17# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 234 lin[65] tl.42 ceb.39 75B 18# Latn 27Rd 87Rs<br>
[4] 309 lin[86] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
Better lin[65=>69] ceb^^tl <br>
yag sa sugbo isip ikapito nga labing nindot nga pulo sa ang nag inusa^^rang pulo sa pilipinas nga napasidunggan sa maong magasin sukad pa sa tuig => <br>
yag sa sugbo isip ikapito nga labing nindot nga pulo sa ang nag inusarang pulo ^sa ^^pi^lipinas nga napasidunggan sa maong magasin sukad pa sa tuig <br>
= = + _ + - - = # # + = - # # = + = = = # = + ^^ _ _ _ = # _ = = = + = = = _ = + # &nbsp;&nbsp;(scale: #+=-_)<br>
<br>DumpSummaryBuffer[4]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] ceb.98 tl.85 73B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 74 lin[23] ceb.98 tl.57 91B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 165 lin[46] ceb.76 tl.60 82B 17# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 247 lin[69] tl.42 ceb.39 62B 18# Latn 27Rd 87Rs<br>
[4] 309 lin[86] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 0] tl 62B 42p 1674R,
[ 5] ceb 246B 272p 24600R,
4 chunks scored<br>
{Unreli tl.27R,62B} ceb.100R(79%) 309 bytes = CEBUANO* <br><br>
DumpResultChunkVector[2]<br>
[0]{0 251 ceb} <span style="background:#FFD8EB;color:#001F7F;">
Ang Sugbo usa sa mga labing ugmad nga lalawigan sa nasod. Kini ang sentro sa komersyo, edukasyon ug industriya sa sentral ug habagatang dapit sa kapupod-an. Ang mipadayag sa Sugbo isip ikapito nga labing nindot nga pulo sa , ang nag-inusarang pulo sa </span><br>
[1]{251 61 un} <span style="background:#FFFFFF;color:#B0B0B0;">
Pilipinas nga napasidunggan sa maong magasin sukad pa sa tuig</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,36) ' posljednja dva vladara su kijaksar '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 7, 0, 1)<br>
Q[0]3,649,sljedn D[0]1,14,posljedn <br>
Q[1]5,596,jednja <br>
Q[2]7,40666,dnja d <br>
Q[3]12,4479,dva vl <br>
Q[4]16,9800,vladar <br>
Q[5]27,15524,kijaks <br>
Q[6]29,8977,jaksar <br>
<br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[9)<br>
[0]1,Q=00000100,poslje<br>
[1]1,D=00001601,poslje<br>
[2]3,Q=17001620,sljedn<br>
[3]5,Q=1700160e,jednja<br>
[4]7,Q=16291760,dnja d<br>
[5]12,Q=29001709,dva vl<br>
[6]16,Q=162917a9,vladar<br>
[7]27,Q=5300281b,kijaks<br>
[8]29,Q=1e1c04a4,jaksar<br>
[9]36,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[1]<br>
[0]0
[1]9
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..9) Q:_posl=en.1&nbsp;&nbsp; D:_posljedn=hr.2&nbsp;&nbsp; Q:slje=hr.8~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:jedn=hr.5~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:dnja_=sr.6~sl.6~hr.4&nbsp;&nbsp; Q:_dva_=sr.4~sl.4&nbsp;&nbsp; Q:_vlad=sr.5~sl.4~hr.4&nbsp;&nbsp; Q:_kija=sw.7~ht.7&nbsp;&nbsp; Q:jaks=fi.4~id.3~ms.3&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: hr.2&nbsp;&nbsp; <br>
hr.25 sr.25 35B 8# Latn 100Rd 100Rs<br>
[hr] <span style="background:#EFFFD8;color:#7F2F00;">
posljednja dva vladara su kijaksar </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[1]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] hr.25 sr.25 35B 8# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 36 lin[9] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[1]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] hr.25 sr.25 35B 8# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 36 lin[9] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Grek,18) ' κυαξαρης '<br>
[el] <span style="background:#D8FFE7;color:#7F2F00;">
κυαξαρης </span><br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,440) ' prije krista fraortov sin koji će proširiti teritorij medije i astijag kijaksar je imao kćer ili unuku koja se zvala amitis a postala je ženom nabukodonosora ii kojoj je ovaj izgradio viseće vrtove babilona kijaksar je modernizirao svoju vojsku i uništio ninivu prije krista naslijedio ga je njegov sin posljednji medijski kralj astijag kojega je detronizirao srušio sa vlasti njegov unuk kir veliki zemljom su zavladali perzijanci '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 88, 4, 8)<br>
Q[0]1,33264,prije L[0]1,524,prije kr D[0]1,27,prije kr <br>
Q[1]7,11447,krista L[1]57,111,medije i D[1]23,36,sin koji <br>
Q[2]14,1254,fraort L[2]269,524,prije kr D[2]107,23,koja se <br>
Q[3]17,374,ortov L[3]401,39,veliki z D[3]238,9,svoju vo <br>
Q[4]19,48929,tov si D[4]269,27,prije kr <br>
Q[5]23,11249,sin ko D[5]306,36,sin posl <br>
Q[6]27,26426,koji D[6]310,14,posljedn <br>
Q[7]32,4692,će pr D[7]375,9,sa vlast <br>
Q[8]36,12309,proši <br>
Q[9]39,2680,širit <br>
Q[10]53,26354,rij me <br>
Q[11]59,1174,dije i <br>
Q[12]66,52530,astija <br>
Q[13]74,15524,kijaks <br>
Q[14]76,8977,jaksar <br>
Q[15]83,1174,je ima <br>
Q[16]86,460,imao k <br>
Q[17]91,596,kćer <br>
Q[18]97,19914,ili un <br>
Q[19]104,42665,ku koj <br>
Q[20]107,4692,koja s <br>
Q[21]115,596,zvala <br>
Q[22]118,40331,la ami <br>
Q[23]121,40491,amitis <br>
Q[24]138,1174,je že <br>
Q[25]148,12128,nabuko <br>
Q[26]150,19117,bukodo <br>
Q[27]166,1335,kojoj <br>
Q[28]168,1335,joj je <br>
Q[29]172,1174,je ova <br>
Q[30]175,1335,ovaj i <br>
Q[31]180,460,izgrad <br>
Q[32]182,49641,gradio <br>
Q[33]185,5713,dio vi <br>
Q[34]189,47638,viseć <br>
Q[35]191,205,seće <br>
Q[36]197,1320,vrtove <br>
Q[37]199,12142,tove b <br>
Q[38]204,9752,babilo <br>
Q[39]208,15250,lona k <br>
Q[40]213,15524,kijaks <br>
Q[41]215,8977,jaksar <br>
Q[42]222,1174,je mod <br>
Q[43]232,51734,zirao <br>
Q[44]234,1335,rao sv <br>
Q[45]238,21598,svoju <br>
Q[46]241,2358,ju voj <br>
Q[47]244,12464,vojsku <br>
Q[48]246,2680,jsku i <br>
Q[49]253,16850,uništ <br>
Q[50]256,284,štio <br>
Q[51]262,11681,ninivu <br>
Q[88]440,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[101)<br>
[0]1,Q=00000100,prije <br>
[1]1,L=00001637,prije <br>
[2]1,D=00001603,prije <br>
[3]1,Q=29162d0c,prije <br>
[4]7,Q=64000804,krista<br>
[5]14,Q=1800270e,fraort<br>
[6]17,Q=00002301,ortov <br>
[7]19,Q=0d292d5a,tov si<br>
[8]23,D=00000801,sin ko<br>
[9]23,Q=271808a9,sin ko<br>
[10]27,Q=17001636,koji <br>
[11]32,Q=1700162c,će pr<br>
[12]36,Q=17160da9,proši<br>
[13]39,Q=17001614,širit<br>
[14]53,Q=16290308,rij me<br>
[15]57,L=00002942,medije<br>
[16]59,Q=29171613,dije i<br>
[17]66,Q=112521a4,astija<br>
[18]74,Q=5300281b,kijaks<br>
[19]76,Q=1e1c04a4,jaksar<br>
[20]83,Q=29171613,je ima<br>
[21]86,Q=1700161b,imao k<br>
[22]91,Q=1700160e,kćer <br>
[23]97,Q=2800172c,ili un<br>
[24]104,Q=160f21a9,ku koj<br>
[25]107,D=00001606,koja s<br>
[26]107,Q=1700162c,koja s<br>
[27]115,Q=1700160e,zvala <br>
[28]118,Q=162564af,la ami<br>
[29]121,Q=125305a4,amitis<br>
[30]138,Q=29171613,je že<br>
[31]148,Q=646b1a08,nabuko<br>
[32]150,Q=1c645504,bukodo<br>
[33]166,Q=17001623,kojoj <br>
[34]168,Q=17001623,joj je<br>
[35]172,Q=29171613,je ova<br>
[36]175,Q=17001623,ovaj i<br>
[37]180,Q=1700161b,izgrad<br>
[38]182,Q=171601a4,gradio<br>
[39]185,Q=1f000104,dio vi<br>
[40]189,Q=02000829,viseć<br>
[41]191,Q=17001605,seće <br>
[42]197,Q=1716290e,vrtove<br>
[43]199,Q=20171608,tove b<br>
[44]204,Q=5364550c,babilo<br>
[45]208,Q=090b23ad,lona k<br>
[46]213,Q=5300281b,kijaks<br>
[47]215,Q=1e1c04a4,jaksar<br>
[48]222,Q=29171613,je mod<br>
[49]232,Q=29161b09,zirao <br>
[50]234,Q=17001623,rao sv<br>
[100]431,Q=29171608,rzijan<br>
[101]440,U=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[4]<br>
[0]0
[1]24
[2]45
[3]68
[4]101
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..24) Q:_prij=en.1&nbsp;&nbsp; L:_prije_=hr.11&nbsp;&nbsp; D:_prije_=hr.3&nbsp;&nbsp; Q:_prij=sk.5~hr.4~sl.3&nbsp;&nbsp; Q:_kris=no.3~lg.2&nbsp;&nbsp; Q:_frao=gd.5~ga.5&nbsp;&nbsp; Q:orto=ca.2&nbsp;&nbsp; Q:tov_=sk.5~sl.5~cs.3&nbsp;&nbsp; D:_sin_=no.2&nbsp;&nbsp; Q:_sin_=no.5~ga.4~gd.4&nbsp;&nbsp; Q:_koji_=hr.10~sr.10&nbsp;&nbsp; Q:_će_=hr.9~sr.9&nbsp;&nbsp; Q:_proš=cs.5~hr.4~sr.4&nbsp;&nbsp; Q:širi=hr.6~sr.6&nbsp;&nbsp; Q:rij_=nl.4~sl.4~hr.3&nbsp;&nbsp; L:_medije_=sl.12&nbsp;&nbsp; Q:dije_=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; Q:_asti=jw.4~eu.3~ro.3&nbsp;&nbsp; Q:_kija=sw.7~ht.7&nbsp;&nbsp; Q:jaks=fi.4~id.3~ms.3&nbsp;&nbsp; Q:_je_=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; Q:_imao_=hr.7~sr.7&nbsp;&nbsp; Q:_kćer_=hr.5~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:_ili_=sr.9~sw.9&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: hr.2&nbsp;&nbsp; hr.3&nbsp;&nbsp; no.2&nbsp;&nbsp; <br>
hr.79 sr.62 103B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[hr] <span style="background:#EFFFD8;color:#7F2F00;">
prije krista fraortov sin koji će proširiti teritorij medije i astijag kijaksar je imao kćer ili unu</span><br>
<br>ScoreOneChunk[24..45) Q:ku_=jw.5~lv.4~hr.4&nbsp;&nbsp; D:_koja_=hr.4&nbsp;&nbsp; Q:_koja_=hr.9~sr.9&nbsp;&nbsp; Q:_zval=hr.5~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:la_=lg.6~eu.5~hr.5&nbsp;&nbsp; Q:_amit=fr.4~ht.3~hu.3&nbsp;&nbsp; Q:_je_=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; Q:_nabu=tl.4~ceb.4~lg.3&nbsp;&nbsp; Q:buko=rw.3~lg.3~id.2&nbsp;&nbsp; Q:_kojo=hr.8~sr.8&nbsp;&nbsp; Q:joj_=hr.8~sr.8&nbsp;&nbsp; Q:_je_=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; Q:_ovaj_=hr.8~sr.8&nbsp;&nbsp; Q:_izgr=hr.7~sr.7&nbsp;&nbsp; Q:grad=en.4~hr.3~sr.3&nbsp;&nbsp; Q:dio_=en.3~cy.2&nbsp;&nbsp; Q:_vise=no.9~da.6&nbsp;&nbsp; Q:seće_=hr.3~sr.3&nbsp;&nbsp; Q:_vrto=sl.5~hr.5~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:tove_=hr.4~sr.4~sq.3&nbsp;&nbsp; Q:_babi=rw.5~lg.4~ht.3&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: hr.2&nbsp;&nbsp; hr.3&nbsp;&nbsp; no.2&nbsp;&nbsp; hr.4&nbsp;&nbsp; <br>
hr.94 sr.72 104B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#EFFFD8;color:#7F2F00;">
ku koja se zvala amitis a postala je ženom nabukodonosora ii kojoj je ovaj izgradio viseće vrtove babi</span><br>
<br>ScoreOneChunk[45..68) Q:lona_=ca.6~es.4~pl.3&nbsp;&nbsp; Q:_kija=sw.7~ht.7&nbsp;&nbsp; Q:jaks=fi.4~id.3~ms.3&nbsp;&nbsp; Q:_je_=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; Q:zira=tr.4~hr.4~sl.4&nbsp;&nbsp; Q:rao_=hr.8~sr.8&nbsp;&nbsp; D:_svoju_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_svoj=sr.5~sl.5~sk.5&nbsp;&nbsp; Q:ju_=sk.4~hr.3~sr.3&nbsp;&nbsp; Q:_vojs=sk.4~sr.3~hr.2&nbsp;&nbsp; Q:jsku_=hr.6~sr.6&nbsp;&nbsp; Q:_uniš=hr.9~sr.7&nbsp;&nbsp; Q:štio_=hr.4~sr.4&nbsp;&nbsp; Q:_nini=pl.4~tl.2~gd.2&nbsp;&nbsp; L:_prije_=hr.11&nbsp;&nbsp; D:_prije_=hr.3&nbsp;&nbsp; Q:_prij=sk.5~hr.4~sl.3&nbsp;&nbsp; Q:_kris=no.3~lg.2&nbsp;&nbsp; Q:_nasl=sl.5~hr.4~sr.4&nbsp;&nbsp; Q:slij=hr.5~sr.4~nl.3&nbsp;&nbsp; Q:jedi=hr.8~sr.8&nbsp;&nbsp; Q:dio_=en.3~cy.2&nbsp;&nbsp; Q:_je_=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sk.4&nbsp;&nbsp; hr.3&nbsp;&nbsp; no.2&nbsp;&nbsp; hr.4&nbsp;&nbsp; <br>
hr.90 sr.64 91B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#EFFFD8;color:#7F2F00;">
lona kijaksar je modernizirao svoju vojsku i uništio ninivu prije krista naslijedio ga je </span><br>
<br>ScoreOneChunk[68..101) Q:_njeg=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; Q:gov_=sr.5~sl.5~sk.3&nbsp;&nbsp; D:_sin_=no.2&nbsp;&nbsp; Q:_sin_=no.5~ga.4~gd.4&nbsp;&nbsp; D:_posljedn=hr.2&nbsp;&nbsp; Q:slje=hr.8~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:jedn=hr.5~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:dnji_=sl.6~hr.5~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:dijs=sl.6~hr.6~sr.6&nbsp;&nbsp; Q:jski_=sr.5~sl.4~hr.4&nbsp;&nbsp; Q:_kral=hr.5~sr.5~sl.3&nbsp;&nbsp; Q:lj_=sl.5~sr.4~hu.3&nbsp;&nbsp; Q:_asti=jw.4~eu.3~ro.3&nbsp;&nbsp; Q:_koje=hr.6~sr.5~cs.3&nbsp;&nbsp; Q:jega_=sl.5~hr.4~mt.4&nbsp;&nbsp; Q:_je_=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; Q:zira=tr.4~hr.4~sl.4&nbsp;&nbsp; Q:rao_=hr.8~sr.8&nbsp;&nbsp; Q:_sruš=hr.8~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:šio_=hr.6~sr.6~lt.5&nbsp;&nbsp; D:_sa_=sk.4&nbsp;&nbsp; Q:_sa_=ceb.6~tl.5~ht.4&nbsp;&nbsp; Q:_njeg=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; Q:gov_=sr.5~sl.5~sk.3&nbsp;&nbsp; L:_veliki_=sr.10&nbsp;&nbsp; Q:liki_=id.5~sr.4~sw.4&nbsp;&nbsp; Q:_zeml=hr.6~sr.6~sl.5&nbsp;&nbsp; Q:mljo=hr.6~sr.6&nbsp;&nbsp; Q:jom_=sk.6~hr.5~sr.5&nbsp;&nbsp; Q:vlad=sl.6~hr.6~sr.6&nbsp;&nbsp; Q:dali_=sk.4~eu.3~ceb.3&nbsp;&nbsp; Q:_perz=sq.4~hr.3~hu.2&nbsp;&nbsp; Q:rzij=hr.4~sr.4~sl.3&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: sk.4&nbsp;&nbsp; hr.3&nbsp;&nbsp; no.2&nbsp;&nbsp; hr.2&nbsp;&nbsp; <br>
sr.128 hr.124 141B 29# Latn 100Rd 100Rs<br>
[sr] <span style="background:#D8FFF3;color:#7F2F00;">
njegov sin posljednji medijski kralj astijag kojega je detronizirao srušio sa vlasti njegov unuk kir veliki zemljom su zavladali perzijanci </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[4]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] hr.79 sr.62 103B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 104 lin[24] hr.94 sr.72 104B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 208 lin[45] hr.90 sr.64 91B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 299 lin[68] sr.128 hr.124 141B 29# Latn 100Rd 100Rs<br>
[4] 440 lin[101] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[4]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] hr.79 sr.62 103B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 104 lin[24] hr.94 sr.72 104B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 208 lin[45] hr.90 sr.64 91B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 299 lin[68] sr.128 hr.124 141B 29# Latn 100Rd 100Rs<br>
[4] 440 lin[101] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 2] el 18B 18p 1800R,
[12] hr 333B 288p 33300R,
[13] sr 141B 128p 14100R,
6 chunks scored<br>
{CloseLangPair: sr.100R,141B => hr}<br>
hr.100R(95%) el.100R(4%) 494 bytes = CROATIAN <br><br>
DumpResultChunkVector[3]<br>
[0]{0 36 hr} <span style="background:#EFFFD8;color:#7F2F00;">
Posljednja dva vladara su Kijaksar (</span><br>
[1]{36 26 el} <span style="background:#D8FFE7;color:#7F2F00;">
Κυαξαρης; 625-585 </span><br>
[2]{62 457 hr} <span style="background:#EFFFD8;color:#7F2F00;">
prije Krista), fraortov sin koji će proširiti teritorij Medije i Astijag. Kijaksar je imao kćer ili unuku koja se zvala Amitis a postala je ženom Nabukodonosora II. kojoj je ovaj izgradio Viseće vrtove Babilona. Kijaksar je modernizirao svoju vojsku i uništio Ninivu 612. prije Krista. Naslijedio ga je njegov sin, posljednji medijski kralj, Astijag, kojega je detronizirao (srušio sa vlasti) njegov unuk Kir Veliki. Zemljom su zavladali Perzijanci.</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,256) ' a akci opakujte film uložen vykreslit gmail tokio smazat obsah adresáře nelze načíst systémový profil jednotky smoot okud používáte pro určení polokoule značky z západ nebo v východ používejte nezáporné hodnoty zeměpisné délky nelze '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 53, 0, 2)<br>
Q[0]8,30132,opakuj D[0]143,6,pro urče <br>
Q[1]11,6783,kujte D[1]183,6,nebo v v <br>
Q[2]13,3430,jte fi <br>
Q[3]17,7896,film u <br>
Q[4]22,151,ulože <br>
Q[5]25,9195,žen v <br>
Q[6]30,391,vykres <br>
Q[7]32,39548,kresli <br>
Q[8]40,20282,gmail <br>
Q[9]43,38282,il tok <br>
Q[10]46,33375,tokio <br>
Q[11]48,43797,kio sm <br>
Q[12]52,184,smazat <br>
Q[13]55,14856,zat ob <br>
Q[14]59,4429,obsah <br>
Q[15]67,590,resá <br>
Q[16]76,184,nelze <br>
Q[17]78,8468,lze na <br>
Q[18]84,184,číst <br>
Q[19]93,118,stémo <br>
Q[20]95,590,émov <br>
Q[21]99,4429,vý pr <br>
Q[22]112,2157,dnotky <br>
Q[23]115,26796,tky sm <br>
Q[24]119,165,smoot <br>
Q[25]130,4429,použ <br>
Q[26]133,448,žív <br>
Q[27]137,184,váte <br>
Q[28]143,2467,pro ur <br>
Q[29]147,32497,určen <br>
Q[30]149,12,čení <br>
Q[31]156,45170,poloko <br>
Q[32]158,627,lokoul <br>
Q[33]160,5080,koule <br>
Q[34]169,4429,čky z <br>
Q[35]176,118,západ <br>
Q[36]183,785,nebo v <br>
Q[37]190,118,výcho <br>
Q[38]193,21763,chod p <br>
Q[39]198,4429,použ <br>
Q[40]205,46651,vejte <br>
Q[41]207,3430,jte ne <br>
Q[42]211,590,nezáp <br>
Q[43]218,34233,rné h <br>
Q[44]223,2157,hodnot <br>
Q[45]225,2157,dnoty <br>
Q[46]231,448,zeměp <br>
Q[47]236,3020,pisné <br>
Q[48]238,118,sné d <br>
Q[49]243,448,délky <br>
Q[50]246,795,lky ne <br>
Q[51]250,184,nelze <br>
Q[53]256,0, <br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[56)<br>
[0]1,Q=00000100,a akci<br>
[1]8,Q=2d0d160c,opakuj<br>
[2]11,Q=16002004,kujte <br>
[3]13,Q=2d0d160e,jte fi<br>
[4]17,Q=050701af,film u<br>
[5]22,Q=2d000d09,ulože<br>
[6]25,Q=0d00290c,žen v<br>
[7]30,Q=2d000d0e,vykres<br>
[8]32,Q=0c030908,kresli<br>
[9]40,Q=2a0801a0,gmail <br>
[10]43,Q=18052712,il tok<br>
[11]46,Q=25001022,tokio <br>
[12]48,Q=10002823,kio sm<br>
[13]52,Q=00000d0f,smazat<br>
[14]55,Q=25120da4,zat ob<br>
[15]59,Q=2d000d23,obsah <br>
[16]67,Q=2d000d14,resá<br>
[17]76,Q=00000d0f,nelze <br>
[18]78,Q=29060da7,lze na<br>
[19]84,Q=00000d0f,číst<br>
[20]93,Q=2d000d1b,stémo<br>
[21]95,Q=2d000d14,émov<br>
[22]99,Q=2d000d23,vý pr<br>
[23]112,Q=2d000d22,dnotky<br>
[24]115,Q=0d002d2a,tky sm<br>
[25]119,Q=0000010f,smoot <br>
[26]130,Q=2d000d23,použ<br>
[27]133,Q=00000d15,žív<br>
[28]137,Q=00000d0f,váte <br>
[29]143,D=00000d06,pro ur<br>
[30]143,Q=00000d2d,pro ur<br>
[31]147,Q=162d0d64,určen<br>
[32]149,Q=00000d1c,čení<br>
[33]156,Q=2d0d1909,poloko<br>
[34]158,Q=0000641c,lokoul<br>
[35]160,Q=53000419,koule <br>
[36]169,Q=2d000d23,čky z<br>
[37]176,Q=2d000d1b,západ<br>
[38]183,D=00000d06,nebo v<br>
[39]183,Q=00000d24,nebo v<br>
[40]190,Q=2d000d1b,výcho<br>
[41]193,Q=1f2d0d11,chod p<br>
[42]198,Q=2d000d23,použ<br>
[43]205,Q=2a290dad,vejte <br>
[44]207,Q=2d0d160e,jte ne<br>
[45]211,Q=2d000d14,nezáp<br>
[46]218,Q=052d0d11,rné h<br>
[47]223,Q=2d000d22,hodnot<br>
[48]225,Q=2d000d22,dnoty <br>
[49]231,Q=00000d15,zeměp<br>
[50]236,Q=29002d08,pisné<br>
[55]252,Q=29060da7,lze <br>
[56]256,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[3]<br>
[0]0
[1]20
[2]38
[3]56
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..20) Q:_a_=en.1&nbsp;&nbsp; Q:_opak=hr.5~cs.4~sk.3&nbsp;&nbsp; Q:kujt=sq.3~hr.2&nbsp;&nbsp; Q:jte_=hr.5~cs.5~sk.5&nbsp;&nbsp; Q:_film_=en.6~it.5~fr.5&nbsp;&nbsp; Q:_ulož=cs.4~sk.4&nbsp;&nbsp; Q:žen_=sl.5~cs.3&nbsp;&nbsp; Q:_vykr=cs.5~sk.5&nbsp;&nbsp; Q:kres=pl.4~nl.4~sv.3&nbsp;&nbsp; Q:_gmai=en.3~no.2~mt.2&nbsp;&nbsp; Q:il_=gd.6~fr.5~ga.4&nbsp;&nbsp; Q:_toki=lt.8~eu.7&nbsp;&nbsp; Q:kio_=sw.8~lt.8&nbsp;&nbsp; Q:_smaz=cs.6&nbsp;&nbsp; Q:zat_=cs.4~hu.3~eu.3&nbsp;&nbsp; Q:_obsa=cs.8~sk.8&nbsp;&nbsp; Q:resá=cs.6~sk.6&nbsp;&nbsp; Q:_nelz=cs.6&nbsp;&nbsp; Q:lze_=cs.5~de.3~sl.2&nbsp;&nbsp; Q:číst_=cs.6&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: <br>
cs.62 sk.31 92B 20# Latn 100Rd 78Rs<br>
[cs] <span style="background:#F8FFD8;color:#7F2F00;">
a akci opakujte film uložen vykreslit gmail tokio smazat obsah adresáře nelze načíst sy</span><br>
<br>ScoreOneChunk[20..38) Q:stém=cs.7~sk.7&nbsp;&nbsp; Q:émov=cs.6~sk.6&nbsp;&nbsp; Q:vý_=cs.8~sk.8&nbsp;&nbsp; Q:dnot=cs.8~sk.7&nbsp;&nbsp; Q:tky_=sk.9~cs.7&nbsp;&nbsp; Q:_smoo=en.6&nbsp;&nbsp; Q:_použ=cs.8~sk.8&nbsp;&nbsp; Q:žívá=cs.7&nbsp;&nbsp; Q:váte_=cs.6&nbsp;&nbsp; D:_pro_=cs.4&nbsp;&nbsp; Q:_pro_=cs.10&nbsp;&nbsp; Q:_urče=cs.7~sk.6~hr.2&nbsp;&nbsp; Q:čení_=cs.8&nbsp;&nbsp; Q:_polo=gl.4~cs.4~sk.4&nbsp;&nbsp; Q:loko=lg.8&nbsp;&nbsp; Q:koul=fi.7~ht.5&nbsp;&nbsp; Q:čky_=cs.8~sk.8&nbsp;&nbsp; Q:_zápa=cs.7~sk.7&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: cs.4&nbsp;&nbsp; <br>
cs.109 sk.70 90B 17# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#F8FFD8;color:#7F2F00;">
stémový profil jednotky smoot okud používáte pro určení polokoule značky z západ </span><br>
<br>ScoreOneChunk[38..56) D:_nebo_=cs.4&nbsp;&nbsp; Q:_nebo_=cs.9&nbsp;&nbsp; Q:_vých=cs.7~sk.7&nbsp;&nbsp; Q:chod_=cs.6~sk.5~cy.3&nbsp;&nbsp; Q:_použ=cs.8~sk.8&nbsp;&nbsp; Q:vejt=cs.6~sl.4~mt.3&nbsp;&nbsp; Q:jte_=hr.5~cs.5~sk.5&nbsp;&nbsp; Q:_nezá=cs.6~sk.6&nbsp;&nbsp; Q:rné_=cs.6~sk.5~fr.3&nbsp;&nbsp; Q:_hodn=cs.8~sk.7&nbsp;&nbsp; Q:dnot=cs.8~sk.7&nbsp;&nbsp; Q:_země=cs.7&nbsp;&nbsp; Q:pisn=sk.4~sl.3&nbsp;&nbsp; Q:sné_=cs.7~sk.7&nbsp;&nbsp; Q:_délk=cs.7&nbsp;&nbsp; Q:lky_=cs.8~sk.6&nbsp;&nbsp; Q:_nelz=cs.6&nbsp;&nbsp; Q:lze_=cs.5~de.3~sl.2&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: cs.4&nbsp;&nbsp; cs.4&nbsp;&nbsp; <br>
cs.121 sk.67 73B 17# Latn 100Rd 100Rs<br>
[] <span style="background:#F8FFD8;color:#7F2F00;">
nebo v východ používejte nezáporné hodnoty zeměpisné délky nelze </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] cs.62 sk.31 92B 20# Latn 100Rd 78Rs<br>
[1] 93 lin[20] cs.109 sk.70 90B 17# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 183 lin[38] cs.121 sk.67 73B 17# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 256 lin[56] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[3]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] cs.62 sk.31 92B 20# Latn 100Rd 78Rs<br>
[1] 93 lin[20] cs.109 sk.70 90B 17# Latn 100Rd 100Rs<br>
[2] 183 lin[38] cs.121 sk.67 73B 17# Latn 100Rd 100Rs<br>
[3] 256 lin[56] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 1] cs 255B 292p 23476R,
3 chunks scored<br>
cs.92R(99%) 256 bytes = CZECH <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 254 cs} <span style="background:#F8FFD8;color:#7F2F00;">
a akci opakujte film uložen vykreslit gmail tokio smazat obsah adresáře nelze načíst systémový profil jednotky smoot okud používáte pro určení polokoule značky z západ nebo v východ používejte nezáporné hodnoty zeměpisné délky nelze</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,254) ' a z tallene og punktummer der er tilladte log ud angiv den ønskede adgangskode igen november gem personlige oplysninger kontrolspørgsmål det sidste tegn i dit brugernavn skal være et bogstav a z eller tal skriv de tegn du kan se i billedet nedenfor '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 48, 5, 8)<br>
Q[0]5,43892,tallen L[0]86,362,november D[0]13,21,og punkt <br>
Q[1]13,28987,og pun L[1]99,450,personli D[1]31,21,er tilla <br>
Q[2]16,25021,punktu L[2]200,156,eller ta D[2]99,21,personli <br>
Q[3]20,49171,tummer L[3]210,157,skriv de D[3]174,33,skal vær <br>
Q[4]22,13268,mmer d L[4]245,83,nedenfor D[4]185,21,et bogst <br>
Q[5]27,1416,der er D[5]210,21,skriv de <br>
Q[6]31,30438,er til D[6]224,21,du kan s <br>
Q[7]34,30532,tillad D[7]227,21,kan se i <br>
Q[8]43,290,log ud <br>
Q[9]47,28429,ud ang <br>
Q[10]50,5073,angiv <br>
Q[11]56,772,den ø <br>
Q[12]60,1384,ønske <br>
Q[13]63,22799,skede <br>
Q[14]69,1358,adgang <br>
Q[15]75,7361,skode <br>
Q[16]81,5712,igen n <br>
Q[17]95,45331,gem pe <br>
Q[18]104,1226,nlige <br>
Q[19]110,34,oplysn <br>
Q[20]112,12747,lysnin <br>
Q[21]114,117,sninge <br>
Q[22]117,22336,nger k <br>
Q[23]133,8851,rgsmå <br>
Q[24]141,8562,det si <br>
Q[25]145,34,sidste <br>
Q[26]147,46458,dste t <br>
Q[27]152,987,tegn i <br>
Q[28]159,48552,dit br <br>
Q[29]163,19774,bruger <br>
Q[30]166,10143,gernav <br>
Q[31]171,2313,vn ska <br>
Q[32]174,2881,skal v <br>
Q[33]179,6265,være <br>
Q[34]185,31696,et bog <br>
Q[35]188,35730,bogsta <br>
Q[36]192,38639,tav a <br>
Q[37]200,13268,eller <br>
Q[38]206,1264,tal sk <br>
Q[39]212,1226,riv de <br>
Q[40]219,987,tegn d <br>
Q[41]224,31899,du kan <br>
Q[42]227,3409,kan se <br>
Q[43]236,42328,billed <br>
Q[44]238,21883,lledet <br>
Q[45]241,772,det ne <br>
Q[46]247,22661,denfor <br>
Q[47]249,6441,nfor <br>
<br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[62)<br>
[0]1,Q=00000100,a z ta<br>
[1]5,Q=230413ec,tallen<br>
[2]13,D=08000209,og pun<br>
[3]13,Q=08020e14,og pun<br>
[4]16,Q=130f08a4,punktu<br>
[5]20,Q=020412a0,tummer<br>
[6]22,Q=0c08020e,mmer d<br>
[7]27,Q=02060807,der er<br>
[8]31,D=08000209,er til<br>
[9]31,Q=0e080214,er til<br>
[10]34,Q=200c0811,tillad<br>
[11]43,Q=00000115,log ud<br>
[12]47,Q=2700022a,ud ang<br>
[13]50,Q=2109080c,angiv <br>
[14]56,Q=0c020812,den ø<br>
[15]60,Q=08000223,ønske<br>
[16]63,Q=0c02125a,skede <br>
[17]69,Q=00000215,adgang<br>
[18]75,Q=12080213,skode <br>
[19]81,Q=120c0214,igen n<br>
[20]86,L=0000011c,novemb<br>
[21]95,Q=02010604,gem pe<br>
[22]99,L=0800022c,person<br>
[23]99,D=08000209,person<br>
[24]104,Q=0c080214,nlige <br>
[25]110,Q=0000021c,oplysn<br>
[26]112,Q=0c080212,lysnin<br>
[27]114,Q=0c08020d,sninge<br>
[28]117,Q=08000236,nger k<br>
[29]133,Q=030c02a0,rgsmå<br>
[30]141,Q=0c0208a4,det si<br>
[31]145,Q=0000021c,sidste<br>
[32]147,Q=3f0802ac,dste t<br>
[33]152,Q=02000819,tegn i<br>
[34]159,Q=02033f12,dit br<br>
[35]163,Q=00000224,bruger<br>
[36]166,Q=0c08020c,gernav<br>
[37]171,Q=0200081a,vn ska<br>
[38]174,D=08000208,skal v<br>
[39]174,Q=02000808,skal v<br>
[40]179,Q=0200082b,være <br>
[41]185,D=08000209,et bog<br>
[42]185,Q=080205af,et bog<br>
[43]188,Q=2700020e,bogsta<br>
[44]192,Q=1716130c,tav a <br>
[45]200,L=0200080e,eller <br>
[46]200,Q=0c08020e,eller <br>
[47]206,Q=2a000808,tal sk<br>
[48]210,L=08000205,skriv <br>
[49]210,D=08000209,skriv <br>
[50]212,Q=0c080214,riv de<br>
[61]249,Q=55020812,nfor <br>
[62]254,Q=00000000, <br>
<br>
DumpChunkStart[2]<br>
[0]0
[1]25
[2]62
<br>
<br>ScoreOneChunk[0..25) Q:_a_=en.1&nbsp;&nbsp; Q:_tall=et.6~fi.4~ca.4&nbsp;&nbsp; D:_og_=da.4~no.4&nbsp;&nbsp; Q:_og_=is.6~da.6~no.6&nbsp;&nbsp; Q:_punk=no.4~lv.3~et.3&nbsp;&nbsp; Q:tumm=hu.3~fi.2~da.2&nbsp;&nbsp; Q:mmer_=da.5~no.5~sv.5&nbsp;&nbsp; Q:_der_=no.4~de.3~da.2&nbsp;&nbsp; D:_er_=da.4~no.4&nbsp;&nbsp; Q:_er_=da.6~no.6~is.6&nbsp;&nbsp; Q:_till=no.6~sv.5~sq.3&nbsp;&nbsp; Q:_log_=en.7&nbsp;&nbsp; Q:_ud_=da.9~gd.7&nbsp;&nbsp; Q:_angi=no.5~pl.4~jw.3&nbsp;&nbsp; Q:_den_=no.6~da.5~sv.4&nbsp;&nbsp; Q:_ønsk=da.8~no.8&nbsp;&nbsp; Q:sked=hu.5~da.5~sv.3&nbsp;&nbsp; Q:_adga=da.7&nbsp;&nbsp; Q:skod=da.6~no.6~hu.5&nbsp;&nbsp; Q:_igen_=da.6~sv.6~hu.6&nbsp;&nbsp; L:_november_=en.8&nbsp;&nbsp; Q:_gem_=de.3~en.3~da.2&nbsp;&nbsp; L:_personli=da.9~no.9&nbsp;&nbsp; D:_personli=da.4~no.4&nbsp;&nbsp; Q:nlig=da.6~no.6~sv.6&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: da.4~no.4&nbsp;&nbsp; da.4~no.4&nbsp;&nbsp; da.4~no.4&nbsp;&nbsp; <br>
da.108 no.95 109B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[da] <span style="background:#F8FFD8;color:#000000;">
a z tallene og punktummer der er tilladte log ud angiv den ønskede adgangskode igen november gem personlige </span><br>
<br>ScoreOneChunk[25..62) Q:_oply=da.8&nbsp;&nbsp; Q:lysn=da.6~no.5~sv.4&nbsp;&nbsp; Q:snin=da.5~no.5~sv.4&nbsp;&nbsp; Q:nger_=da.10~no.10&nbsp;&nbsp; Q:rgsm=da.3~sv.2~nl.2&nbsp;&nbsp; Q:_det_=no.4~da.3~sv.3&nbsp;&nbsp; Q:_sids=da.8&nbsp;&nbsp; Q:dste_=da.6~no.3~af.2&nbsp;&nbsp; Q:_tegn_=no.7~da.5&nbsp;&nbsp; Q:_dit_=af.6~nl.5~da.4&nbsp;&nbsp; Q:_brug=da.9&nbsp;&nbsp; Q:gern=da.5~no.4~sv.3&nbsp;&nbsp; Q:vn_=no.7~da.6&nbsp;&nbsp; D:_skal_=da.4~no.3&nbsp;&nbsp; Q:_skal_=no.4~da.3&nbsp;&nbsp; Q:_være_=no.9~da.8&nbsp;&nbsp; D:_et_=da.4~no.4&nbsp;&nbsp; Q:_et_=fr.6~da.5~no.5&nbsp;&nbsp; Q:_bogs=da.5~gd.5&nbsp;&nbsp; Q:tav_=et.5~hr.4~sr.3&nbsp;&nbsp; L:_eller_=no.5~da.5&nbsp;&nbsp; Q:_elle=da.5~no.5~sv.5&nbsp;&nbsp; Q:_tal_=no.4~mt.3&nbsp;&nbsp; L:_skriv_=da.3~no.3&nbsp;&nbsp; D:_skriv_=da.4~no.4&nbsp;&nbsp; Q:riv_=da.6~no.6~sv.6&nbsp;&nbsp; Q:_tegn_=no.7~da.5&nbsp;&nbsp; D:_du_=da.4~no.4&nbsp;&nbsp; Q:_du_=no.6~fr.5~sv.5&nbsp;&nbsp; D:_kan_=da.4~no.4&nbsp;&nbsp; Q:_kan_=no.3~da.2&nbsp;&nbsp; Q:_bill=en.5~da.4~mt.3&nbsp;&nbsp; Q:lled=da.6~nl.4~af.4&nbsp;&nbsp; Q:det_=no.6~da.5~sv.4&nbsp;&nbsp; L:_nedenfor_=no.3~da.3&nbsp;&nbsp; Q:denf=no.6~da.4~de.3&nbsp;&nbsp; Q:nfor_=no.6~da.5~rw.4&nbsp;&nbsp; <br>
LangPrior_boost: LangPrior_whack: Distinct_boost: da.4~no.4&nbsp;&nbsp; da.4~no.4&nbsp;&nbsp; da.4~no.4&nbsp;&nbsp; da.4~no.4&nbsp;&nbsp; <br>
da.188 no.158 144B 29# Latn 100Rd 81Rs<br>
[] <span style="background:#F8FFD8;color:#000000;">
oplysninger kontrolspørgsmål det sidste tegn i dit brugernavn skal være et bogstav a z eller tal skriv de tegn du kan se i billedet nedenfor </span><br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] da.108 no.95 109B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 110 lin[25] da.188 no.158 144B 29# Latn 100Rd 81Rs<br>
[2] 254 lin[62] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
<br>SharpenBoundaries<br>
<br>DumpSummaryBuffer[2]<br>
[i] offset linear[chunk_start] lang.score1 lang.score2 bytesB ngrams# script rel_delta rel_score<br>
[0] 1 lin[0] da.108 no.95 109B 20# Latn 100Rd 100Rs<br>
[1] 110 lin[25] da.188 no.158 144B 29# Latn 100Rd 81Rs<br>
[2] 254 lin[62] en.0 en.0 0B 0# Zyyy 0Rd 0Rs<br>
<br>
DocTote::Dump
[ 1] da 253B 296p 22564R,
2 chunks scored<br>
da.89R(99%) 254 bytes = DANISH <br><br>
DumpResultChunkVector[1]<br>
[0]{1 252 da} <span style="background:#F8FFD8;color:#000000;">
a z tallene og punktummer der er tilladte log ud angiv den ønskede adgangskode igen november gem personlige oplysninger kontrolspørgsmål det sidste tegn i dit brugernavn skal være et bogstav a z eller tal skriv de tegn du kan se i billedet nedenfor</span><br>
<br>
<br>ScoreOneScriptSpan(Latn,249) ' a als volgt te werk om een configuratiebestand te maken sitemap gen py ebruik filters om de s op te geven die moeten worden toegevoegd of uitgesloten op basis van de opmaaktaal elke sitemap mag alleen de s bevatten voor een bepaalde opmaaktaal dit '<br>
Hitbuffer[) <br>DumpHitBuffer[Latn, next_base/delta/distinct 49, 1, 7)<br>
Q[0]3,32977,als vo L[0]195,399,alleen d D[0]13,23,te werk <br>
Q[1]7,4987,volgt D[1]21,21,om een c <br>
Q[2]9,14420,lgt te D[2]48,23,te maken <br>
Q[3]13,28611,te wer D[3]87,21,om de s <br>
Q[4]16,14015,werk o D[4]87,21,om de s <br>
Q[5]24,14571,een co D[5]98,23,te geven <br>
Q[6]30,1494,nfigur D[6]160,3,van de o <br>
Q[7]35,15269,ratieb <br>
Q[8]37,38462,tiebes <br>
Q[9]48,28611,te mak <br>
Q[10]51,2963,maken <br>
Q[11]53,49825,ken si <br>
Q[12]57,17584,sitema <br>
Q[13]65,3077,gen py <br>
Q[14]74,310,ruik f <br>
Q[15]81,36736,lters <br>
Q[16]95,30812,op te <br>
Q[17]98,28611,te gev <br>
Q[18]101,609,geven <br>
Q[19]103,49843,ven di <br>
Q[20]107,13235,die mo <br>
Q[21]111,1230,moeten <br>
Q[22]118,2963,worden <br>
Q[23]120,19985,rden t <br>
Q[24]125,1722,toegev <br>
Q[25]128,3366,gevoeg <br>
Q[26]130,1230,voegd <br>
Q[27]133,39605,gd of <br>
Q[28]136,27282,of uit <br>
Q[29]139,8222,uitges <br>
Q[30]141,704,tgeslo <br>
Q[31]144,14610,sloten <br>
Q[32]151,30812,op bas <br>
Q[33]160,13523,van de <br>
Q[34]167,11353,opmaak <br>
Q[35]169,1230,maakta <br>
Q[36]172,14495,ktaal <br>
Q[37]178,3366,elke s <br>
Q[38]183,17584,sitema <br>
Q[39]197,20116,leen d <br>
Q[40]209,36664,vatten <br>
Q[41]216,14571,voor e <br>
Q[42]221,14571,een be <br>
Q[43]225,1722,bepaal <br>
Q[44]227,27496,paalde <br>
Q[45]234,11353,opmaak <br>
Q[46]236,1230,maakta <br>
Q[47]239,14495,ktaal <br>
Q[48]245,48552,dit <br>
<br>
Linear[) <br>DumpLinearBuffer[58)<br>
[0]1,Q=00000100,a als <br>
[1]3,Q=230603af,als vo<br>
[2]7,Q=3f00032b,volgt <br>
[3]9,Q=0602080c,lgt te<br>
[4]13,D=00001606,te wer<br>
[5]13,Q=3f532013,te wer<br>