added C# variant by Sedat
diff --git a/index.html b/index.html
index 896cb0d..42d2820 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -131,6 +131,7 @@
 |__C#__ (XXH32)       |Seok-ju Yun    |https://github.com/noricube/xxHashSharp				|
 |__C#__ (XXH64)       |Brandon Dahler   |http://www.nuget.org/packages/System.Data.HashFunction.xxHash
 |__C#__ (endian independent)|Otaku       |https://github.com/differentrain/YYProject.XXHash
+|__C#__ (.net std 2.0)   |Sedat Kapano─člu  |https://github.com/ssg/HashDepot#xxhash
 |__C++ 14__         |Red Gavin     |https://github.com/RedSpah/xxhash_cpp
 |__Python__ (XXH32)     |Ewen Cheslack-Postava|https://pypi.python.org/pypi/pyhashxx/
 |__Python__ (XXH64)     |Yue Du       |https://pypi.python.org/pypi/xxhash/					|