blob: b14822c9e6254560f9c8f05da9800fc8e13844db [file] [log] [blame]
README.ja 2007/05/31
µ´¼Ö ---- (C) K.Kosako <sndgk393 AT ybb DOT ne DOT jp>
http://www.geocities.jp/kosako3/oniguruma/
µ´¼Ö¤ÏÀµµ¬É½¸½¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÎÆÃĹ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµµ¬É½¸½¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤Ë
ʸ»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëʸ»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°:
ASCII, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, UTF-32BE, UTF-32LE,
EUC-JP, EUC-TW, EUC-KR, EUC-CN,
Shift_JIS, Big5, GB18030, KOI8-R, CP1251,
ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-3, ISO-8859-4, ISO-8859-5,
ISO-8859-6, ISO-8859-7, ISO-8859-8, ISO-8859-9, ISO-8859-10,
ISO-8859-11, ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-15, ISO-8859-16
* GB18030: µ×ÊÝ·òÍλáÄó¶¡
* CP1251: Byte»áÄó¶¡
------------------------------------------------------------
¥é¥¤¥»¥ó¥¹
BSD¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë½¾¤¦¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
¥±¡¼¥¹£±: Unix¤ÈCygwin´Ä¶­
1. ./configure
2. make
3. make install
¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
make uninstall
Æ°ºî¥Æ¥¹¥È (ASCII/EUC-JP)
make atest
¹½À®³Îǧ
onig-config --cflags
onig-config --libs
onig-config --prefix
onig-config --exec-prefix
¥±¡¼¥¹£²: Win32(VC++)´Ä¶­
1. copy win32\Makefile Makefile
2. copy win32\config.h config.h
3. nmake
onig_s.lib: static link library
onig.dll: dynamic link library
* Æ°ºî¥Æ¥¹¥È (ASCII/Shift_JIS)
4. copy win32\testc.c testc.c
5. nmake ctest
Àµµ¬É½¸½
doc/RE.ja¤ò»²¾È
»ÈÍÑÊýË¡
»ÈÍѤ¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢oniguruma.h¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¤¹¤ë(Oniguruma API¤Î¾ì¹ç)¡£
Oniguruma API¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢doc/API.ja¤ò»²¾È¡£
oniguruma.h¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¿Ì¾UChar(== unsigned char)¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç
¤Ë¤Ï¡¢ONIG_ESCAPE_UCHAR_COLLISION¤òdefine¤·¤Æ¤«¤éoniguruma.h¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É
¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¤È¤­¤Ë¤ÏUChar¤ÏÄêµÁ¤µ¤ì¤º¡¢OnigUChar¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄêµÁ¤Î¤ß¤¬
Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
oniguruma.h¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¿Ì¾regex_t¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
ONIG_ESCAPE_REGEX_T_COLLISION¤òdefine¤·¤Æ¤«¤éoniguruma.h¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É
¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¤È¤­¤Ë¤Ïregex_t¤ÏÄêµÁ¤µ¤ì¤º¡¢OnigRegexType, OnigRegex¤È¤¤¤¦
̾Á°¤ÎÄêµÁ¤Î¤ß¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
Unix/Cygwin¾å¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¡¢¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÎ㡧
(prefix¤¬/usr/local¤Î¤È¤­)
cc sample.c -L/usr/local/lib -lonig
GNU libtool¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ
¤¤¤ì¤Ð¡¢»ÈÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅŪ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¤É¤Á¤é¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤ò»ØÄꤹ¤ëÊýË¡¡¢¼Â¹Ô»þÅÀ¤Ç¤Î
´Ä¶­ÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Win32¤Ç¥¹¥¿¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¥é¥¤¥Ö¥é¥ê(onig_s.lib)¤ò¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë¤È¤­¤Ë -DONIG_EXTERN=extern ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë°ú¿ô¤ËÄɲ乤뤳¤È¡£
»ÈÍÑÎã¥×¥í¥°¥é¥à
sample/simple.c ºÇ¾®Îã (Oniguruma API)
sample/names.c ̾Á°ÉÕ¤­¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯»ÈÍÑÎã
sample/encode.c ´ö¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»ÈÍÑÎã
sample/listcap.c Êá³ÍÍúÎòµ¡Ç½¤Î»ÈÍÑÎã
sample/posix.c POSIX API»ÈÍÑÎã
sample/sql.c ²ÄÊѥ᥿ʸ»úµ¡Ç½»ÈÍÑÎã (SQL-like ¥Ñ¥¿¡¼¥ó)
¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à
sample/syntax.c Perl¡¢Java¡¢ASISʸˡ¤Î¥Æ¥¹¥È
sample/crnl.c --enable-crnl-as-line-terminator ¥Æ¥¹¥È
¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë
oniguruma.h µ´¼ÖAPI¥Ø¥Ã¥À (¸ø³«)
onig-config.in onig-config¥×¥í¥°¥é¥à ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
regenc.h ʸ»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÏÈÁȤߥإåÀ
regint.h ÆâÉôÀë¸À
regparse.h regparse.c¤Èregcomp.c¤Î¤¿¤á¤ÎÆâÉôÀë¸À
regcomp.c ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¡¢ºÇŬ²½´Ø¿ô
regenc.c ʸ»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÏÈÁȤß
regerror.c ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸´Ø¿ô
regext.c ³ÈÄ¥API´Ø¿ô
regexec.c ¸¡º÷¡¢¾È¹ç´Ø¿ô
regparse.c Àµµ¬É½¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó²òÀÏ´Ø¿ô
regsyntax.c Àµµ¬É½¸½¥Ñ¥¿¡¼¥óʸˡ´Ø¿ô¡¢Áȹþ¤ßʸˡÄêµÁ
regtrav.c Êá³ÍÍúÎòÌÚ½ä²ó´Ø¿ô
regversion.c ÈǾðÊó´Ø¿ô
st.h ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë´Ø¿ôÀë¸À
st.c ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë´Ø¿ô
oniggnu.h GNU regex API¥Ø¥Ã¥À (¸ø³«)
reggnu.c GNU regex API´Ø¿ô
onigposix.h POSIX API¥Ø¥Ã¥À (¸ø³«)
regposerr.c POSIX API¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸´Ø¿ô
regposix.c POSIX API´Ø¿ô
enc/mktable.c ʸ»ú¥¿¥¤¥×¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀ¸À®¥×¥í¥°¥é¥à
enc/ascii.c ASCII ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/euc_jp.c EUC-JP ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/euc_tw.c EUC-TW ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/euc_kr.c EUC-KR, EUC-CN ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/sjis.c Shift_JIS ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/big5.c Big5 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/gb18030.c GB18030 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/koi8.c KOI8 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/koi8_r.c KOI8-R ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/cp1251.c CP1251 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/iso8859_1.c ISO-8859-1 (Latin-1)
enc/iso8859_2.c ISO-8859-2 (Latin-2)
enc/iso8859_3.c ISO-8859-3 (Latin-3)
enc/iso8859_4.c ISO-8859-4 (Latin-4)
enc/iso8859_5.c ISO-8859-5 (Cyrillic)
enc/iso8859_6.c ISO-8859-6 (Arabic)
enc/iso8859_7.c ISO-8859-7 (Greek)
enc/iso8859_8.c ISO-8859-8 (Hebrew)
enc/iso8859_9.c ISO-8859-9 (Latin-5 ¤Þ¤¿¤Ï Turkish)
enc/iso8859_10.c ISO-8859-10 (Latin-6 ¤Þ¤¿¤Ï Nordic)
enc/iso8859_11.c ISO-8859-11 (Thai)
enc/iso8859_13.c ISO-8859-13 (Latin-7 ¤Þ¤¿¤Ï Baltic Rim)
enc/iso8859_14.c ISO-8859-14 (Latin-8 ¤Þ¤¿¤Ï Celtic)
enc/iso8859_15.c ISO-8859-15 (Latin-9 ¤Þ¤¿¤Ï West European with Euro)
enc/iso8859_16.c ISO-8859-16
(Latin-10 ¤Þ¤¿¤Ï South-Eastern European with Euro)
enc/utf8.c UTF-8 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/utf16_be.c UTF-16BE ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/utf16_le.c UTF-16LE ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/utf32_be.c UTF-32BE ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/utf32_le.c UTF-32LE ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
enc/unicode.c Unicode¾ðÊó
win32/Makefile Win32ÍÑ Makefile (for VC++)
win32/config.h Win32ÍÑ config.h
»Ä·ï
? case fold flag: Katakana <-> Hiragana
? ONIG_OPTION_NOTBOS/NOTEOSÄɲà (\A, \z, \Z)
?? \X (== \PM\pM*)
?? ʸˡÍ×ÁÇ ONIG_SYN_CONTEXT_INDEP_ANCHORS¤Î¼ÂÁõ
?? ¸¡º÷°ÌÃÖ°ÜÆ°Ää»ß±é»»»Ò (match_at()¤«¤éONIG_STOP¤òÊÖ¤¹)
and I'm thankful to Akinori MUSHA.
¥¢¥É¥ì¥¹: K.Kosako <sndgk393 AT ybb DOT ne DOT jp>