blob: d6d3366acc7bf87b9955dd639daabb7f88ad49f1 [file] [log] [blame]
*26,26,90,90,26,90*
*1,0,0,1*
*goodbye!*