blob: a0bb8380d796aa52257c37b00a73a11fae63da7e [file] [log] [blame]
[submodule "third_party/ukey2"]
path = third_party/ukey2
url = https://github.com/google/ukey2
branch = master
[submodule "third_party/protobuf"]
path = third_party/protobuf
url = https://github.com/protocolbuffers/protobuf
branch = master
[submodule "third_party/gtest"]
path = third_party/gtest
url = https://github.com/google/googletest
branch = master
[submodule "third_party/absl"]
path = third_party/absl
url = https://github.com/abseil/abseil-cpp
branch = master
[submodule "third_party/smhasher"]
path = third_party/smhasher
url = https://github.com/aappleby/smhasher
branch = master
[submodule "third_party/depot_tools"]
path = third_party/depot_tools
url = https://chromium.googlesource.com/chromium/tools/depot_tools.git
branch = master