blob: c24a6bc6d4323e4729ff82d4cf333a0472e582ec [file] [log] [blame]
-e .[socks]
pytest>=2.8.0,<=6.2.5
pytest-cov
pytest-httpbin==2.0.0
pytest-mock==2.0.0
httpbin==0.10.0
trustme
wheel
cryptography<40.0.0; python_version <= '3.7' and platform_python_implementation == 'PyPy'