blob: f137c46a33a1858a5226d739d8b7c4bbdf6b00ef [file] [log] [blame]
-e .[socks]
pytest>=2.8.0,<=6.2.5
pytest-cov
pytest-httpbin==2.0.0
httpbin==0.10.0
trustme
wheel
cryptography<40.0.0; python_version <= '3.7' and platform_python_implementation == 'PyPy'