blob: 8d79283fd98bf7a3d4ceadfef865640b0d40f918 [file] [log] [blame]
-e .[socks]
pytest>=2.8.0
codecov
pytest-httpbin==0.0.7
pytest-mock
pytest-cov
pytest-xdist
alabaster
readme_renderer
Sphinx<=1.5.5
PySocks
setuptools>=18.5
docutils
flake8
tox
detox