blob: 027ce7e4f849b73e0c1df39b178f7b4eecdea352 [file] [log] [blame]
#!/bin/sh -exuo pipefail
# brew install clang-format
SWIFT_FORMAT_VERSION='0.44.5'
CLANG_FORMAT_VERSION=`clang-format -version | awk '{ print $3 }'`
if [[ "$CLANG_FORMAT_VERSION" != "9.0.0" ]]; then
echo "Unsupported clang-format version"
exit 1
fi
if [[ ! -f "build/swiftformat" ]]; then
mkdir -p "build"
curl -sfL -o "build/SwiftFormat.zip" "https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat/archive/$SWIFT_FORMAT_VERSION.zip"
unzip "build/SwiftFormat.zip" "SwiftFormat-$SWIFT_FORMAT_VERSION/CommandLineTool/swiftformat" -d "build"
mv "build/SwiftFormat-$SWIFT_FORMAT_VERSION/CommandLineTool/swiftformat" "build/swiftformat"
fi
pushd "GCDWebServer/Core"
clang-format -style=file -i *.h *.m
popd
pushd "GCDWebServer/Requests"
clang-format -style=file -i *.h *.m
popd
pushd "GCDWebServer/Responses"
clang-format -style=file -i *.h *.m
popd
pushd "GCDWebUploader"
clang-format -style=file -i *.h *.m
popd
pushd "GCDWebDAVServer"
clang-format -style=file -i *.h *.m
popd
pushd "Frameworks"
clang-format -style=file -i *.h *.m
popd
pushd "Mac"
clang-format -style=file -i *.m
popd
build/swiftformat --indent 2 "iOS" "tvOS"
echo "OK"