tree: 51d5015e88fed0e9933a62fed1125024c5560396 [path history] [tgz]
  1. a/
  2. foo/
  3. input-rule-dirname.gyp
  4. main.cc
  5. nodir.gencc
  6. printvars.py