migration: save/delete migration thread info

To support query migration thread infomation, save and delete
thread(live_migration and multifdsend) information at thread
creation and finish.

Signed-off-by: Jiang Jiacheng <jiangjiacheng@huawei.com>
Signed-off-by: Juan Quintela <quintela@redhat.com>
2 files changed