blob: 4ba6fd0d5e6d9d6c0a9f5732a1861cecbdf9fbaf [file] [log] [blame]
IDI_ICON1 ICON DISCARDABLE "icons/sigrok-logo-notext.ico"