blob: 8e0faea5d74dde0b72e8833f31de2529969a35e6 [file] [log] [blame]
.PHONY: proto
proto:
protoc --go_out=../../../ kythe/proto/*.proto