blob: dca815ac0b8c15b2bd2f1c8702f0ea0868e33101 [file] [log] [blame]
def test_finalization():
g = new_graph()
k1 = g.key("t1", "id1")
k2 = g.key("t1", "id2")
k3 = g.key("t1", "id3")
# Before the finalization the graph can be modified.
g.add_node(k1)
g.add_node(k2)
g.add_edge(k1, k2)
# But not queried.
assert.fails(lambda: g.node(k1), "cannot query a graph under construction")
assert.fails(lambda: g.children(k1), "cannot query a graph under construction")
assert.fails(lambda: g.descendants(k1), "cannot query a graph under construction")
# Can be finalized. Refinalizing is noop.
assert.eq(g.finalize(), [])
assert.eq(g.finalize(), [])
# The graph is no longer mutable.
assert.fails(lambda: g.add_node(k3), "cannot modify a finalized graph")
assert.fails(lambda: g.add_edge(k1, k3), "cannot modify a finalized graph")
# But is it queryable now.
assert.true(g.node(k1) != None)
assert.eq(g.children(k1), [g.node(k2)])
assert.eq(g.descendants(k1), [g.node(k1), g.node(k2)])
test_finalization()