blob: 0ab85b79a3db1de50399328af8b88189daad17f3 [file] [log] [blame]
DEPS = ['step']
def RunSteps(api):
api.step('Run missing command', ['missing_command'])
def GenTests(api):
yield api.test('basic')